ORDE 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.Publicado en:  DOGV núm. 6347 de 03.09.2010
Número identificador:   2010/9539
Referencia Base Datos:  009648/2010
 
 • Análisis jurídico

  Fecha de entrada en vigor: 04.09.2010
  Esta disposición afecta a:
    Deroga:
    Modifica:
  Esta disposición está afectada por:
    Desenvolupada o complementada per:
    Modificada per:
 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria Educació
  Grupo Temático: Legislación
  Materias: Educació
  Descriptores:
    Temáticos: formació professional, ensenyament professional, sistema d'ensenyament, alumne


 • ORDE 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2010/9539]

  Índex

  Preàmbul

  Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

  Article 2. Oferta de Formació Professional

  Article 3. Accés de l'alumnat

  Article 4. Admissió de l'alumnat en la Formació Professional del sistema educatiu

  Article 5. Matrícula de l'alumnat en la Formació Professional del sistema educatiu

  Article 6. Autorització d'impartició de ensenyances

  Article 7. Horari

  Article 8. Compatibilitat de la matrícula en els cicles formatius de Formació Professional i amb altres ensenyaments

  Article 9. Anul·lació de matrícula a instància de l'interessat

  Article 10. Anul·lació de matrícula per inassistència

  Article 11. Avaluació, convalidació, promoció i permanència

  Article 12. Cursos preparatoris de les proves d'accés

  Article 13. Professorat

  Article 14. Tutories

  Article 15. Mòdul professional de Projecte

  Article 16. Organització i coordinació del mòdul professional de Projecte

  Article 17. Mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT)

  Article 18.Activitats del professorat que no haja completat el seu horari lectiu o que queda alliberat d'hores de docència quan l'alumnat està realitzant o no el mòdul professional d'FCT

  Disposició derogatòria única. Derogació de l'Orde de 5 de juliol de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula la modalitat d'horari especial als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen cicles formatius de grau mitjà i grau superior de Formació Professional específica

  Disposició final primera. Modificació dels articles 4, 6, 7, 8, 10 i 11 de l'Orde de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana

  Disposició final segona. Modificació dels articles 5, 7, 9, 10, 11 i 13 de l'Orde de 4 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'autorització i l'organització de les ensenyances de cicles formatius de Formació Professional Inicial en la modalitat semipresencial o a distància en centres privats de la Comunitat Valenciana

  Disposició final tercera. Modificació de l'article 4. Matrícula, de l'Orde de 29 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les proves per a obtindre del títol de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana

  Disposició final quarta. Modificació dels articles 4 i 11, i inclusió de l'article 8 bis de l'Orde de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional als centres docents de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances de cicles formatius i s'establix el procediment d'admissió per a cursar estes ensenyances finançades amb fons públics en els centres docents

  Disposició final quinta. Modificació de l'article 2, per addició d'un nou apartat 4, de l'Orde de 27 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'oferta parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional a la Comunitat Valenciana i s'establix el procediment d'admissió als centres docents públics, privats i privats concertats

  Disposició final sexta. Entrada en vigor

  Annex I. Proposta d'activitats que realitzarà el professorat

  Preàmbul

  La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, establix en l'article 10 que correspon a l'administració general de l'Estat determinar els títols i els certificats de professionalitat que constituiran les ofertes de Formació Professional referides al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

  La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, disposa en l'article 39 que la Formació Professional en el sistema educatiu comprén un conjunt de cicles formatius amb una organització modular, de duració variable i continguts teoricopràctics adequats als diversos camps professionals, i que els dits cicles estaran inclosos en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, determinant-ne, entre altres, els continguts, l'organització de l'oferta i les condicions d'accés.

  El Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, establix l'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu i determina els principis i l'estructura dels títols de Formació Professional, incloent en l'article 12 el mòdul professional de Projecte per als cicles formatius de grau superior.

  La Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 53, establix que és competència exclusiva de la Generalitat la regulació i administració de l'ensenyança en tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en l'àmbit de les seues competències, sense perjuí del que disposa l'article vint-i-set de la Constitució, i les lleis orgàniques que, d'acord amb l'apartat u de l'article huitanta-u de la Constitució, la despleguen.

  Esta orde té com a objecte regular determinats aspectes de l'organització acadèmica dels cicles formatius que han pogut veure's modificats per l'adaptació a la normativa vigent.

  En virtut del que s'ha exposat anteriorment, vista la proposta de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de 29 de juliol de 2010, amb l'informe previ del Consell Valencià de la Formació Professional, i fent ús de les competències que em conferix l'article 28.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i el Decret 118/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació,

  ORDENE

  Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

  1. Esta orde té com a objecte regular diversos aspectes de l'ordenació acadèmica dels cicles formatius de la Formació Professional del sistema educatiu i organitzar estes ensenyances.

  2. S'aplicarà a tots els centres docents de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana que impartisquen les ensenyances conduents als títols de tècnic i de tècnic superior dels cicles formatius de Formació Professional.

  Article 2. Oferta de Formació Professional

  L'oferta de Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat podrà realitzar-se en règim presencial i semipresencial o a distància; en les seues diferents modalitats, completa o parcial.

  Igualment, la Conselleria competent en matèria d'Educació convocarà proves per a obtindre els títols de tècnic i tècnic superior de Formació Professional.

  Article 3. Accés de l'alumnat.

  Per a accedir als distints règims i modalitats d'oferta de Formació Professional caldrà ajustar-se al que disposa la normativa reguladora corresponent.

  L'alumnat que no reunisca els requisits acadèmics d'accés directe establits en la normativa específica sobre admissió, podrà presentar-se, en les condicions que es determinen, a les proves d'accés que anualment convoque la direcció general competent en matèria de Formació Professional.

  A l'efecte, la conselleria competent en matèria d'Educació oferirà cursos preparatoris per a les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i grau superior, regulats per la seua normativa específica.

  L'accés de l'alumnat estranger als cursos preparatoris i a les proves d'accés es farà en els mateixos termes previstos en la legislació vigent per a l'accés a les ensenyances de la Formació Professional del sistema educatiu.

  Podran accedir a la modalitat d'horari especial els majors de díhuit anys i els majors de setze anys, que reunisquen els requisits necessaris i tinguen un contracte laboral o siguen esportistes d'alt rendiment.

  Article 4. Admissió de l'alumnat en la Formació Professional del sistema educatiu.

  Per a l'admissió en cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en els distints règims i modalitats caldrà ajustar-se al que disposa la normativa reguladora corresponent.

  Article 5. Matrícula de l'alumnat en la Formació Professional del sistema educatiu

  La matrícula en cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en els diferents règims i modalitats d'oferta es realitzarà atenent la normativa reguladora específica i les particularitats següents:

  1. En la modalitat d'horari especial, els mòduls a impartir es distribuiran per blocs. Cada bloc es desenrotllarà en un curs acadèmic i la seua distribució serà la següent:

  - cicles de 2.000 hores: 3 blocs

  - cicles de menys de 2.000 hores: 2 blocs

  2. La matrícula en cicles de curta duració establits a l'empara de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, podrà incloure la matrícula, en primer curs, del mòdul de Formació en Centres de Treball, exclusivament a l'efecte de sol·licitar l'exempció total d'este i condicionada a la resolució favorable de l'exempció total del mòdul.

  Article 6. Autorització d'impartició d'ensenyances

  En matèria d'autorització d'impartició d'ensenyances, es tindran en compte les peculiaritats següents:

  1. La modalitat d'horari especial requerirà un mínim de 20 alumnes per bloc i cicle formatiu.

  2. La direcció general competent en matèria de Formació Professional podrà autoritzar la impartició de mòduls de formació complementària en règim semipresencial o a distància, per a les persones que hagen superat un procés de validació d'ensenyances, avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral en qualsevol centre docent. S'entén per formació complementària la impartida amb la finalitat que les dites persones puguen obtindre un títol de Formació Professional o un certificat de professionalitat.

  3. Els centres integrats de Formació Professional impartiran la Formació Professional del sistema educatiu i les distintes accions formatives que configuren el subsistema de Formació Professional per a l'ocupació, sense perjuí d'altres ensenyances la impartició de les quals els siga autoritzada, si és el cas.

  Article 7. Horari

  Els cicles formatius es regiran per la seqüenciació i distribució horària dels mòduls professionals publicats en els currículums propis de la Comunitat Valenciana i, si no, per la normativa estatal vigent.

  La jornada lectiva es desenrotllarà en horari de matí, o de vesprada, o d'ambdós, sense perjuí del que dispose la normativa específica.

  L'horari especial nocturn es desenrotllarà en la franja horària compresa entre les 18 i 22 hores.

  Article 8. Compatibilitat de la matrícula en els cicles formatius de Formació Professional i amb altres ensenyances

  1. Durant un mateix curs acadèmic, un alumne o alumna no podrà simultaniejar matrícula en el mateix mòdul professional en règim presencial, semipresencial o a distància i la modalitat d'oferta parcial.

  2. La matrícula en estes ensenyances, tant en règim presencial com en règim semipresencial o a distància, no serà compatible amb la matrícula, durant el mateix any acadèmic, en la prova per a l'obtenció del títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional, que convoque la conselleria competent en matèria d'educació del mateix cicle formatiu que l'alumne o l'alumna es trobe cursant, excepte anul·lació de matrícula, del cicle o els mòduls corresponents, amb la sol·licitud prèvia de participació en la prova per a l'obtenció del títol.

  3. La matrícula en un cicle formatiu en règim presencial, serà compatible amb la matrícula en qualsevol altre cicle formatiu o altres ensenyances, sempre que hi haja compatibilitat d'horaris, sense perjuí dels criteris d'admissió que establisca la conselleria competent en matèria d'educació per a les respectives ensenyances en els centres docents públics i privats concertats.

  Article 9. Anul·lació de matrícula a instància de l'interessat

  1. L'alumnat o els seus representants legals tenen dret a l'anul·lació de la matrícula del curs, que implica la pèrdua dels seus drets a l'ensenyança, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en què s'haja matriculat.

  2. L'alumnat matriculat en règim semipresencial o a distància, podrà sol·licitar l'anul·lació de matrícula del curs o bé sol·licitar l'anul·lació de matrícula de mòduls concrets. En ambdós casos, perdrà els seus drets a l'ensenyança, avaluació i qualificació dels corresponents mòduls atenent la seua normativa específica.

  3. Les sol·licituds d'anul·lació de matrícula hauran de presentar-se per mitjà del model publicat per orde de la conselleria competent en matèria d'educació, davant de la Direcció del centre en què l'alumne o alumna curse els estudis, amb una antelació, almenys, de dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu.

  Quan la matrícula només incloga el mòdul de Formació en Centres de Treball, l'anul·lació se sol·licitarà amb antelació a l'inici d'este.

  4. La Direcció del centre on l'alumne o alumna curse estudis resoldrà, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la presentació, la sol·licitud oït, si és el cas, l'equip docent i el departament d'orientació, mitjançant una resolució que es comunicarà a l'interessat o la interessada segons el model publicat per orde de la conselleria competent en matèria d'educació. Una còpia de la dita resolució s'adjuntarà a l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna i es notificarà, si és el cas, al centre públic a què està adscrit el centre privat. El silenci administratiu tindrà caràcter estimatori. Contra la resolució desestimatòria cabrà interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial d'Educació corresponent, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa.

  5. L'alumnat al qual se li concedisca l'anul·lació no serà inclòs en les actes d'avaluació i, en conseqüència, no se li computaran les convocatòries a les quals li haja donat dret la matrícula. A més, l'alumnat que cursa les ensenyances en un centre sostingut amb fons públics, perdrà el dret de reserva de la plaça per a posteriors cursos acadèmics, per la qual cosa, si desitja continuar en el futur els dits estudis, haurà de concórrer novament al procediment general d'admissió que s'establisca.

  6. L'anul·lació de matrícula és independent de la renúncia a convocatòries concretes de mòduls que puguen sol·licitar-se, sense que la renúncia a convocatòries implique la renúncia de la matrícula.

  Article 10. Anul·lació de matrícula per inassistència

  1. En règim presencial, l'assistència a les activitats de formació és la condició necessària que, amb caràcter general, manté vigent la matrícula en el cicle formatiu, sense perjuí del que disposa l'apartat 6 d'este article.

  2. En el període corresponent des de l'inici del curs escolar fins a la finalització del mes d'octubre, quan un alumne o alumna acumule un nombre de faltes d'assistència injustificades, o amb justificació improcedent, igual o superior a l'establit en l'apartat següent, el director o directora del centre, a proposta del tutor o tutora del grup d'alumnes i alumnes, acordarà l'anul·lació de matrícula que s'haja formalitzat.

  3. Junt amb els documents de matrícula, el centre expedirà una comunicació a l'alumnat o als seus representants legals, en cas de menors d'edat, del nombre de faltes no justificades que determina l'anul·lació de la matrícula per inassistència de cada mòdul. En la comunicació s'indicarà de forma expressa els efectes que la no-justificació de les faltes pot tindre respecte a la vigència de la matrícula, així com el límit establit per a anul·lar-la. L'alumnat o els seus representants legals firmaran l'acceptació de les dites condicions. Així mateix, a l'inici de les activitats lectives, el tutor o tutora ha d'informar l'alumnat sobre el que disposa este article.

  4. El nombre de faltes no justificades, o amb justificació improcedent, que determina l'anul·lació de la matrícula prevista en l'apartat anterior, serà el que equivalga al 15 per 100 de les hores de formació en el centre educatiu que corresponguen al total dels mòduls en què l'alumnat es trobe matriculat, incloent-ne, si és el cas, el mòdul professional de Projecte, excloent-ne els mòduls professionals pendents de cursos anteriors, si n'hi ha, i els que hagen sigut objecte de convalidació o renúncia a la convocatòria. Així mateix, serà causa de la dita anul·lació de matrícula la inassistència no justificada de l'alumne o alumna a les activitats formatives durant un període de deu dies lectius consecutius.

  5. L'anul·lació de matrícula de l'alumne o alumna en el cicle formatiu per les causes establides en este article s'ajustarà al procediment següent:

  a) Aconseguit el límit del 15 per 100 de faltes o complits els deu dies lectius d'inassistència continuada sense justificar o amb justificació improcedent, el director o directora del centre comunicarà a l'alumne o als seus representants legals l'anul·lació de la matrícula per inassistència, amb el tràmit d'audiència previ a l'interessat en el termini de dos dies hàbils.

  b) La resolució adoptada podrà ser recorreguda en alçada davant de la direcció territorial d'Educació corresponent en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de ser notificada. La seua resolució posarà fi a la via administrativa.

  c) Una còpia de la resolució de l'anul·lació de la matrícula s'adjuntarà a l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna.

  d) En el cas d'alumnat de centres privats o privats concertats, les comunicacions seran realitzades pel director o directora del centre públic a petició del director o directora del centre privat o privat concertat adscrit, una vegada comprovat que s'han dut a terme els tràmits previstos en este article.

  e) Les comunicacions s'efectuaran de manera que quede constància documentada o justificant de recepció d'estes.

  6. A l'efecte del que preveu este article, es consideren faltes justificades les absències derivades de malaltia o accident de l'alumne, atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària apreciada pel director o directora del centre on cursa els estudis.

  L'alumne o alumna aportarà la documentació que justifique degudament la causa de les absències.

  7. L'alumne o alumna la matrícula del qual siga anul·lada per inassistència, perdrà la condició d'alumne o alumna del cicle formatiu i, en conseqüència, no serà inclòs en les actes d'avaluació final. A més, en els centres sostinguts amb fons públics, perdrà el dret de reserva de plaça com a alumne repetidor o alumna repetidora, i si desitja continuar en el futur les dites ensenyances haurà de concórrer novament al procés general d'admissió que estiga establit.

  8. Quan la superació del 15% d'hores d'inassistència, injustificades o amb justificació insuficient, o de deu dies lectius consecutius s'aconseguix després del mes d'octubre, també s'acordarà l'anul·lació de matrícula, excepte en cas que no hi haja una oferta pública del cicle formatiu en règim semipresencial o a distància en la província, i en este cas, el dit alumnat perdrà el dret a l'avaluació contínua i només podrà presentar-se a l'avaluació final dels mòduls corresponents.

  9. Els centres establiran el procediment per mitjà del qual es registraran les faltes d'assistència a les activitats de formació que es desenrotllen en el centre educatiu.

  Article 11. Avaluació, convalidació, promoció i permanència.

  Caldrà ajustar-se al que disposa la normativa per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu i tots els aspectes vinculats a esta.

  Article 12. Cursos preparatoris de les proves d'accés

  Els cursos preparatoris de les proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional regulats a l'empara de la normativa vigent podran ser impartits, amb l'autorització prèvia de la direcció general competent en matèria de Formació Professional, a proposta del centre educatiu o de la mateixa direcció general.

  Article 13. Professorat

  1. L'equip docent d'un grup d'un cicle formatiu està constituït pel professorat que impartix docència en els mòduls que l'integren.

  2. Cada mòdul d'un cicle formatiu constituïx una unitat d'oferta formativa, per la qual cosa serà impartit pel professorat de l'especialitat amb l'atribució docent necessària regulada en els reials decrets dels títols de Formació Professional del sistema educatiu i titulacions equivalents a l'efecte de docència.

  3. Els requisits de formació i titulació del professorat per a impartir les ensenyances de Formació Professional són els establits en l'article 95 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i les especialitats del professorat, l'atribució docent i l'equivalència a l'efecte de docència són les establides per a cada cas en el corresponent annex del reial decret pel qual s'establix cada títol.

  4. Les especialitats docents dels cossos de funcionaris que tenen a càrrec seu l'ensenyança en Formació Professional, l'assignació de matèries i l'acreditació de formació pedagògica i didàctica exigida per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a exercir la docència en determinades ensenyances del sistema educatiu són les establides en el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre.

  5. Les titulacions requerides i els requisits necessaris per a la impartició dels mòduls professionals que conformen el títol, per al professorat dels centres de titularitat privada o de titularitat pública d'altres administracions diferents de l'Educativa, són les incloses en els respectius annexos dels reials decrets pels quals s'establixen els títols i, si és el cas, en els currículums propis de la Comunitat Valenciana.

  6. La contractació de professorat especialista per a aquells mòduls relacionats en els reials decrets dels títols es regirà per la normativa establida respecte d'això.

  7. En relació amb els centres integrats de Formació Professional, caldrà ajustar-se al que disposa, en matèria de docència, informació i orientació professional, en el Reial Decret 1558/2005, de 23 de desembre.

  Article 14. Tutories

  La tutoria de cada grup recaurà sobre el professorat de les especialitats amb atribució docent en els mòduls professionals que componen el cicle segons els reials decrets pels quals s'establixen els títols corresponents. Per als centres de titularitat privada o de titularitat pública d'altres administracions diferents de l'Educativa, la tutoria recaurà en el professorat que dispose de la titulació requerida i els requisits necessaris per a impartir els mòduls professionals que conformen el títol, relacionats en els currículums propis de la Comunitat Valenciana i restant normativa vigent.

  Article 15. Mòdul professional de Projecte

  1. Els cicles formatius de grau superior incorporen un mòdul professional de Projecte, que es definix d'acord amb les característiques de l'activitat laboral de l'àmbit del cicle formatiu de grau superior corresponent, i amb aspectes relatius a l'exercici professional i a la gestió professional, segons el que establix l'article 12 del Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre. Té per objecte la integració de les diverses capacitats i coneixements del currículum del cicle formatiu que preveu les variables tecnològiques i organitzatives relacionades amb el títol.

  2. La tutoria del mòdul professional de Projecte s'organitzarà sobre la base de la tutoria individual i col·lectiva i l'atribució docent anirà a càrrec del professorat que impartisca docència en el cicle formatiu, d'acord amb les condicions següents:

  a) La tutoria col·lectiva serà exercida per un professor o una professora de la família professional, preferentment el tutor o la tutora del segon curs amb càrrec a les seues hores de tutoria, que serà designada pel director o la directora del centre docent, a proposta de la direcció d'estudis de Formació Professional o, si no n'hi ha, el coordinador de cicles formatius i el cap d'estudis del centre educatiu. Este professorat s'encarregarà de la formació de l'alumnat a tutelar en la gestió de projectes i de la planificació del desenrotllament del projecte individual que cada alumne o alumna pense realitzar.

  b) La tutoria individual del mòdul de Projecte serà exercida per un professor o una professora, que es designarà segons el procediment que figura en l'apartat 4, lletra b), d'este article. Qui exercisca la tutoria individual orientarà i assessorarà l'alumne o alumna en el procés de desenrotllament del projecte. Així mateix, s'encarregarà de la coordinació amb el tutor o la tutora d'empresa o entitat col·laboradora que, si és el cas, participe en l'elaboració del projecte.

  3. Amb caràcter general, el mòdul professional de Projecte es realitzarà simultàniament amb el mòdul de Formació en Centres de Treball, en els períodes següents:

  a) Primer període: es realitzarà en el tercer trimestre del segon curs acadèmic dels cicles formatius

  b) Segon període: es realitzarà en el primer trimestre del curs acadèmic següent a aquell en què s'haja realitzat el primer període, per a l'alumnat que no ha pogut realitzar el mòdul professional d'FCT en el tercer trimestre del segon curs.

  4. El mòdul professional de Projecte tindrà les fases de realització següents:

  a) Presentació i valoració de la proposta

  Els projectes podran ser proposats per l'alumnat o pel departament de família professional corresponent al cicle formatiu.

  Quan el projecte a realitzar siga plantejat per l'alumne o alumna, es presentarà una proposta sobre el contingut del projecte que es proposa realitzar en el mes anterior a la data de realització de l'avaluació prèvia a la incorporació al primer període de realització del mòdul de Formació en Centres de Treball.

  L'equip docent del grup, presidit pel tutor o la tutora que exercix la tutoria col·lectiva del projecte, valorarà la proposta de projecte presentada per cada alumne o alumna, tenint en compte, almenys, la seua adequació als continguts abordats en el cicle formatiu i la possibilitat de realització efectiva del projecte en els terminis previstos.

  b) Designació de tutor o tutora individual del projecte

  L'equip docent del grup acordarà, en reunió convocada a este efecte, la designació dels tutors o tutores individuals. La dita designació recaurà preferentment entre el professorat que quede alliberat d'hores en el període lectiu de realització del mòdul de Projecte. Entre el dit professorat podrà figurar aquell que exercisca les tutories col·lectives. La designació de tutors o tutores individuals, atendrà un repartiment proporcional del nombre de projectes a tutelar.

  c) Acceptació de la proposta i assignació de projectes

  L'equip docent del grup procedirà a l'assignació de projectes o a l'acceptació dels proposats per l'alumnat. L'equip docent del grup decidirà si accepta o no la proposta de projecte presentada per l'alumnat, i la farà constar per mitjà d'una acta que es publicarà en el tauler d'anuncis del centre docent.

  L'alumnat, la proposta de projecte del qual no siga acceptada per l'equip docent del grup, disposarà d'un termini de quinze dies hàbils, després de ser notificades les causes de manera individualitzada a este, per a introduir les modificacions oportunes o procedir a la presentació d'una nova proposta. Transcorregut el dit termini, si no s'han presentat modificacions o una nova proposta que siga acceptada, es considerarà que l'alumne o l'alumna renúncia a la convocatòria del mòdul.

  d) Registre de la proposta

  Una vegada assignats els projectes o acceptada la proposta del projecte per l'equip docent del grup i designada la tutoria individual d'este, quedarà registrada en la secretaria del centre docent. El registre de la proposta haurà de realitzar-se, almenys, dos mesos abans de la data que el centre establisca per a exposar-la o defensar-la.

  Una vegada registrada la proposta, l'alumne o l'alumna podrà sol·licitar la renúncia a la convocatòria segons s'establix en la normativa vigent sobre avaluació.

  e) Entrega, exposició o defensa

  Una vegada acceptada la proposta del projecte o assignat este, el tutor o la tutora individual fixarà les dates en què l'alumnat haurà d'entregar, exposar i defensar cada projecte. Les dites dates seran publicades en el tauler d'anuncis del centre docent. L'absència de presentació del projecte tindrà la consideració de convocatòria consumida, excepte si es presenta la corresponent renúncia en els termes que preveu la normativa d'avaluació de cicles formatius de Formació Professional.

  5. Per a l'avaluació del projecte es constituirà un tribunal que estarà format, almenys, pel cap de departament de família professional, que exercirà de president, el tutor o la tutora individual i qui haja exercit la tutoria col·lectiva. En cas que ambdós tutories hagen sigut exercides per la mateixa persona, la direcció del centre docent designarà un professor o professora de l'equip docent del cicle.

  A fi de possibilitar la incorporació en el mòdul de Projecte de les competències adquirides en el període de pràctiques en empresa, el dit mòdul s'avaluarà una vegada cursat el mòdul de Formació en Centres de Treball.

  6. La qualificació del mòdul de Projecte serà numèrica, d'un a deu, sense decimals. Es consideren positives les qualificacions iguals o superiors a cinc punts.

  Els criteris de qualificació, com a percentatge de la nota final, seran els següents:

  a) Aspectes formals (presentació, estructura documental, organització i redaccció, entre d'altres): 20%

  b) Continguts (dificultat, grau de resolució de la proposta, originalitat, actualitat, alternatives presentades i resultats obtinguts, entre d'altres): 50%

  c) Exposició i defensa (qualitat de l'exposició oral i de les respostes a les preguntes plantejades pels membres del tribunal): 30%

  Cada membre emetrà una qualificació sobre cada apartat, i n'obtindrà la mitjana en cada cas. La qualificació final serà la suma de les mitjanes dels diversos apartats sense cap xifra decimal, utilitzant per a això la regla de l'arredoniment.

  Si el projecte no obté una qualificació positiva en el seu primer període de realització, el tribunal elaborarà un informe en què consten els defectes que hagen de ser esmenats. L'alumne o l'alumna, amb l'orientació del tutor o de la tutora individual, podrà completar o modificar el projecte inicial, per a presentar-lo, avaluar-lo i qualificar-lo en el segon període de realització.

  7. El centre docent fomentarà la creació d'un fons documental amb un exemplar de cada projecte, a partir dels projectes originals amb indicació de l'autoria, i conservarà la informació més rellevant sobre estos, per a posteriors consultes.

  8. Els autors dels projectes tenen plena disposició i dret exclusiu a l'explotació del projecte presentat, sense més limitacions que les contingudes en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, en matèria de propietat industrial i intel·lectual, sense perjuí de tot això haurà de cedir al centre el projecte a efectes acadèmics.

  9. L'avaluació i règim d'impugnacions del mòdul de Projecte es regirà pel que disposa la normativa d'avaluació de l'alumnat de cicles formatius de Formació Professional.

  Article 16. Organització i coordinació del mòdul professional de Projecte

  1. S'establirà un període d'inici, coordinat pel tutor col·lectiu, amb almenys sis hores presencials en el centre docent per a professorat i alumnat, i es dedicarà al plantejament, disseny i adequació dels diversos projectes a realitzar.

  2. S'establirà un període de tutela a càrrec del tutor o els tutors o tutores individuals, amb tres hores setmanals i presencials en el centre docent per a professorat, el qual es dedicarà al seguiment dels diversos projectes durant el seu desenrotllament. El professorat i l'alumnat podran utilitzar com a recurs aquelles tecnologies de la informació i la comunicació disponibles en el centre docent i que es consideren adequades.

  3. S'establirà un període de finalització, amb almenys sis hores presencials en el centre docent per a professorat integrant del tribunal i alumnat, que es dedicarà a la presentació, exposició, valoració i avaluació dels diversos projectes.

  Article 17. Mòdul professional de Formació en Centres de Treball

  Tots els cicles formatius de Formació Professional inclouen un mòdul professional de Formació en Centres de Treball. La regulació del dit mòdul i la seua possible exempció total o parcial es determina en la normativa específica vigent i en la normativa d'avaluació per al dit mòdul.

  Article 18. Activitats del professorat que no haja completat el seu horari lectiu o que queda alliberat d'hores de docència quan l'alumnat està realitzant o no el mòdul professional d'FCT

  1. En el projecte curricular, que realitze l'equip docent, s'inclourà una proposta d'activitats a desenrotllar pel professorat, triades d'entre les detallades en l'annex I amb la càrrega horària que el dit annex establix. Les dites activitats, prioritzades per l'equip directiu i a instància de la direcció general competent en matèria de Formació Professional, s'adjuntaran i formaran part de la Programació General Anual o del Pla Anual d'Actuació del centre educatiu corresponent, per la qual cosa s'hauran de concretar les que es realitzaran, qui les realitzarà, on i en quins horaris abans de la seua presentació al Consell Escolar o Consell Social per a la seua aprovació.

  2. Sense perjuí de l'anterior, la direcció d'estudis de Formació Professional o, si no n'hi ha, la direcció d'estudis del centre educatiu, en la sessió d'avaluació final ordinària prèvia a l'inici del primer període anual de realització del mòdul de Formació en Centres de Treball i del mòdul de Projecte, després de consultar amb les direccions de les famílies professionals, direcció de pràctiques i direcció dels departaments implicats proposarà, d'entre les activitats aprovades en la Programació General Anual o en el Pla Anual d'Actuació, les que es realitzaran, qui les realitzarà, on i en quins horaris.

  3. A fi d'optimitzar el desenrotllament d'estes activitats, i amb l'acord previ entre professorat implicat i la direcció d'estudis, es podrà modificar l'horari establit a l'inici de curs que haurà de ser aprovat per la Inspecció Educativa i subscrit pel professorat implicat.

  4. El professorat que veja modificades les seues activitats o horaris, per mitjà d'acceptació prèvia d'este, haurà de firmar un nou horari individual en el qual quedaran detallades les activitats a desenrotllar, els horaris i llocs de realització. En tot cas, el professorat haurà d'acceptar el nou horari proposat que no implique canvi de torn assignat a l'inici de curs.

  5. En tot cas, la direcció del centre educatiu garantirà fins al final del període lectiu l'horari docent de tot el professorat i farà públic el nou horari per al dit període.

  6. La Inspecció Educativa supervisarà el desenrotllament de les mencionades activitats i horaris.

  7. Les activitats realitzades quedaran reflectides en la memòria anual del centre.

  DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

  Única

  Queda derogada l'Orde de 5 de juliol de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula la modalitat d'horari especial en els centres de la Comunitat Valenciana que impartixen cicles formatius de grau mitjà i grau superior de Formació Professional Específica.

  Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa esta orde.

  DISPOSICIONS FINALS

  Primera. Modificació dels articles 4, 6, 7, 8, 10 i 11 de l'Orde de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana

  Es modifiquen els articles 4, 6, 7, 8, 10 i 11 de l'Orde de 4 de juliol de 2008, que queda vigent el no modificat expressament.

  L'article 4. Centres docents, apartat a) queda redactat en els termes següents:

  En tot cas, els dits centres hauran de complir els requisits següents:

  a) Impartir també en règim presencial, els corresponents cicles formatius a impartir en règim semipresencial o a distància, a excepció del Centre d'Educació a Distància (CEED).

  No obstant això, determinats centres que complisquen la resta de requisits, podran ser autoritzats a impartir mòduls de formació complementària, per a les persones que hagen superat un procés de validació d'ensenyances, avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral, amb la finalitat que puguen obtindre un títol de Formació Professional o un certificat de professionalitat.

  L'article 6. Procés d'admissió i matrícula en la seua apartat Matriculació, punt 2, queda redactat en els termes següents:

  2. L'alumnat podrà matricular-se dels mòduls que desitge, fins a un límit màxim de 1.000 hores per curs acadèmic, d'entre els que componen els distints cursos del cicle formatiu, excepte incompatibilitats de matrícula en un determinat mòdul per no acreditar-se la superació d'altres mòduls anteriors que la normativa vigent establisca com a incompatibles o per ser continuació del mòdul no superat. La matrícula del mòdul de Formació en Centres de Treball estarà condicionada a la confirmació d'esta atenent el que disposa l'article 10.2

  L'article 7. Constitució de grups queda redactat en els termes següents:

  - Els centres autoritzats a impartir esta modalitat d'ensenyança organitzaran els grups autoritzats per cada cicle formatiu.

  - Per a poder impartir un cicle formatiu de Formació Professional del sistema educatiu en règim semipresencial o a distància, la mitjana mínima d'alumnat matriculat per grup, calculat entre tots els mòduls que componen un cicle, serà de 12 i el nombre d'alumnes admesos no podrà excedir els 45 en cap mòdul, sense perjuí que excepcionalment puga autoritzar-se la seua impartició amb un nombre més gran d'alumnes.

  L'article 8. Tutories, en el seu apartat referit a tutories col·lectives queda redactat en els termes següents:

  Tutories col·lectives

  Les tutories col·lectives són les accions tutorials necessàries per a la consecució dels objectius formatius que necessiten desenrotllar processos d'ensenyança i aprenentatge, per als quals són necessaris la intervenció directa i presencial del professor. Este tipus de tutoria té com a objectiu orientar l'alumnat en l'estudi dels continguts curriculars programats. En la tutoria col·lectiva, el professorat exposarà els continguts fonamentals del tema, orientarà el treball que ha de realitzar l'alumnat (lectures, exercicis, entre d'altres) i aclarirà les qüestions més importants o de més difícil comprensió.

  L'assistència de l'alumnat a les tutories (col·lectives i individuals) tindrà caràcter voluntari per a l'alumnat, excepte en aquells mòduls per als quals s'exigix que siguen presencials. Els mòduls professionals dels cicles formatius per als quals s'exigisca que siguen presencials seran publicats per resolució a este efecte. El límit màxim de presencialitat serà el 10% de l'horari del mòdul. El dit percentatge podrà ser incrementat fins al 20% amb la resolució prèvia de la direcció general competent en matèria de Formació Professional.

  L'oferta de tutories col·lectives per mòdul serà de 2 hores setmanals per a aquells mòduls que tinguen una càrrega lectiva entre 2 i 8 hores; de 4 hores setmanals per a aquells mòduls que tinguen una càrrega lectiva entre 9 i 12 hores, i de 6 hores per als mòduls amb una càrrega lectiva superior a 12 hores. En tots els casos, l'assignació de les tutories col·lectives es repartirà de manera equitativa en horari de matí i vesprada.

  Així mateix, s'establiran tutories individuals no presencials que permeten atendre l'orientació personal de l'alumnat i el suport acadèmic que possibiliten el desenrotllament de determinades capacitats terminals per mitjà de l'autoaprenentatge. Esta tutoria es realitzarà preferentment de forma telemàtica en línia, encara que també podrà ser presencial o telefònica.

  A fi de donar les màximes facilitats a la comunicació entre alumnat i professorat, s'establirà un ampli horari setmanal d'esta tutoria individual, en diferents dies i torns.

  Les tutories (col·lectives i individuals) de cada mòdul tindran un horari fix que els alumnes el sabran en el moment de formalitzar la seua matrícula. El professor de cada mòdul atendrà les tutories tant col·lectives com individuals.

  La resta de l'horari d'atenció a l'alumnat de cada mòdul correspondrà a la tutoria individual que podrà ser telemàtica, per correspondència, telefònica o presencial.

  Es procurarà acumular les tutories col·lectives dins de cada un dels dos torns per a facilitar l'assistència de l'alumnat.

  En esta modalitat d'ensenyança no es preveu la possibilitat de desdoblar; no obstant això, per a aquells mòduls que en l'ensenyança presencial siguen susceptibles de desdoblar, es podrà oferir, mensualment, una altra semijornada de matí o vesprada, de quatre hores seguides dedicades a la preparació, realització i atenció de les pràctiques.

  El contingut dels diferents mòduls estarà distribuït al llarg del curs en quinzenes amb caràcter general, a fi que l'alumnat que no assistisca al centre puga conéixer en cada moment els conceptes del currículum que s'estan treballant i, així, facilitar-li el seguiment i l'aprofitament de les ensenyances.

  El calendari escolar estarà organitzat en trimestres o quadrimestres i correspondrà a 32 setmanes, incloent el mòdul de Formació en Centres de Treball i Projecte.

  L'article 10, Avaluació, promoció, certificacions i titulació de l'alumnat en el seu apartat Accés al mòdul de Formació en Centres de Treball, queda redactat en els termes següents:

  1. Per a accedir al mòdul d'FCT caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent per a règim presencial.

  Pel seu caràcter presencial, per a accedir al mòdul de Formació en Centres de Treball i, per tant, per a superar-lo, l'alumnat haurà de recórrer a l'ensenyança en règim presencial en el centre educatiu on ha cursat la resta dels mòduls del cicle corresponent o bé en altres centres educatius on s'impartisca el dit cicle formatiu.

  A fi de facilitar l'assistència i adaptar l'horari en el centre de treball a les necessitats i disponibilitat de l'alumnat derivades de la seua pròpia situació laboral, els centres podran adaptar les programacions del mòdul d'FCT a les característiques especials de l'alumnat de règim a distància.

  2. L'alumnat que es trobe en condicions de sol·licitar l'exempció total del mòdul de Formació en Centres de Treball podrà confirmar la matrícula del dit mòdul i, si és el cas, del mòdul de Projecte. En cas de resolució favorable d'exempció total del mòdul d'FCT podrà, si és el cas, presentar el projecte i examinar-se del dit mòdul en el mateix centre que ha cursat estudis en les condicions que determine el centre educatiu.

  3. En el cas d'alumnat amb tots els mòduls aprovats en la sessió d'avaluació ordinària prèvia a l'inici del primer període de realització del mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte, es podrà sol·licitar per als mòduls de Formació en Centres de Treball i de Projecte un canvi de matrícula a règim presencial en el centre educatiu on ha cursat la resta dels mòduls del cicle corresponent o trasllat de matrícula a un altre centre educatiu on s'impartisca el dit cicle formatiu.

  4. Les activitats del mòdul de Formació en Centres de Treball només podran realitzar-se dos vegades.

  L'article 11. Professorat, en el seu apartat 2 queda redactat en els termes següents:

  2. Les hores de tutoria col·lectiva i individual formaran part de les hores lectives setmanals de la jornada laboral del professorat d'acord amb la distribució següent:

  - Corresponen 2 hores setmanals de tutoria col·lectiva per a aquells mòduls que tinguen una càrrega lectiva entre 2 i 8 hores, 4 hores setmanals per a aquells mòduls que tinguen una càrrega lectiva entre 9 i 12 hores i 6 hores per als mòduls amb una càrrega lectiva superior a 12 hores. En tots els casos, l'assignació de les tutories col·lectives es repartirà de forma equitativa en horari de matí i vesprada.

  - Les hores de tutoria individual de cada mòdul professional comprendran la resta de l'horari del mòdul que s'impartix en la modalitat presencial ordinària.

  Segona. Modificació dels articles 5, 7, 9, 10, 11 i 13 de l'Orde de 4 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'autorització i l'organització de les ensenyances de cicles formatius de Formació Professional Inicial en la modalitat semipresencial o a distància en centres privats de la Comunitat Valenciana

  Es modifiquen els articles 5, 7, 9, 10, 11 i 13 de l'Orde de 4 de maig de 2009, que queda vigent el no modificat expressament.

  L'article 5. Procediment d'autorització a centres docents privats per a la impartició de cicles formatius de Formació Professional Inicial en la modalitat semipresencial o a distància, en el seu apartat 3. queda redactat en els termes següents:

  3. Els titulars dels centres docents privats que, tenint autoritzats i en funcionament cicles formatius de Formació Professional Inicial en la modalitat presencial, desitgen oferir estos en la modalitat semipresencial o a distància hauran de sol·licitar autorització, abans de la finalització del segon trimestre del curs anterior a aquell per al qual se sol·licita l'autorització, davant de la direcció general competent en matèria d'ordenació i centres docents.

  L'apartat 4.c) queda redactat en els termes següents:

  4. c) Materials didàctics que s'utilitzaran, que hauran d'incloure l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació d'acord amb els següents requeriments tècnics:

  1. El centre haurà de disposar d'una aula virtual constituïda sobre plataforma Moodle en una versió estable, com a mínim 1.9.X.

  Per a això, haurà de disposar d'un servidor (intern o extern al centre) que continga la plataforma Moodle, de tal manera que permeta l'accés fluid de l'alumnat als materials dels mòduls amb suficient capacitat per a contindre tots els materials de mòduls de tot el cicle formatiu.

  2. Amb l'objecte que el professorat puga realitzar correctament les seues tasques com a docents en aprenentatge electrònic, el centre haurà de comptar amb:

  a) Equips informàtics dotats amb els elements maquinari i aplicacions programari (eXe Learning, Wink, cmaptools, entre d'altres).

  b) Connexió a Internet com a mínim de 4Mb, amb la finalitat de possibilitar la col·locació fluida dels materials didàctics en l'aula virtual.

  3. Línia telefònica dedicada exclusivament a les hores assignades a tutories individualitzades.

  4. A causa de les característiques de les tutories col·lectives que permetran reforçar i practicar els continguts exposats en l'aula virtual, el centre haurà de comptar amb aules equipades amb els elements necessaris per a complir amb les necessitats docents planificades per als distints mòduls dels cicles que s'impartisquen (aula equipada amb ordinador/projector, aula informàtica, tallers específics, entre altres equipaments)

  L'article 7. Places escolars, queda redactat en els termes següents:

  - Els centres autoritzats a impartir esta modalitat d'ensenyança organitzaran els grups autoritzats per cada cicle formatiu.

  - Per a poder impartir un cicle formatiu de Formació Professional del sistema educatiu en règim semipresencial o a distància, el nombre d'alumnes admesos per grup no podrà excedir els 45 en cap mòdul, sense perjuí que excepcionalment puga autoritzar-se la seua impartició amb un nombre més gran d'alumnes.

  L'article 9. Procés d'admissió i matrícula, apartat 3, queda redactat en els termes següents:

  3. L'alumnat podrà matricular-se dels mòduls que desitge, fins a un límit màxim de 1.000 hores per curs acadèmic, d'entre els que componen els distints cursos del cicle formatiu, excepte incompatibilitats de matrícula en un determinat mòdul per no acreditar-se la superació d'altres mòduls anteriors que la normativa vigent establisca com a incompatibles o per ser continuació del mòdul no superat. La matrícula del mòdul de Formació en Centres de Treball estarà condicionada al que disposa l'article 13.

  L'article 10. Tutories, apartat 7, queda redactat en els termes següents:

  7. L'assistència de l'alumnat a les tutories (col·lectives i individuals) tindrà caràcter voluntari per a l'alumnat, excepte en aquells mòduls per als que s'exigisca presencialitat. Els mòduls professionals dels cicles formatius per als que s'exigisca presencialitat seran publicats per resolució a este efecte. El límit màxim de presencialitat serà el 10% de l'horari del mòdul. El dit percentatge podrà ser incrementat fins al 20% amb la resolució prèvia de la direcció general competent en matèria de Formació Professional.

  L'oferta de tutories col·lectives per mòdul serà de 2 hores setmanals per a aquells mòduls que tinguen una càrrega lectiva entre 2 i 8 hores, de 4 hores setmanals per a aquells mòduls que tinguen una càrrega lectiva entre 9 i 12 hores i de 6 hores per als mòduls amb una càrrega lectiva superior a 12 hores. En tots els casos, l'assignació de les tutories col·lectives es repartirà de manera equitativa en horari de matí i vesprada.

  L'article 10. Tutories, apartat 13, queda redactat en els termes següents:

  El calendari escolar estarà organitzat en trimestres o quadrimestres i correspondrà a 32 setmanes, incloent-hi el mòdul de Formació en Centres de Treball i Projecte.

  L'article 11. Metodologia, punt 2. Metodologia didàctica i materials, apartat b), queda redactat en els termes següents:

  2. b) El disseny dels materials didàctics que s'utilitzen per a impartir els cicles formatius de manera semipresencial o a distància haurà de contribuir a l'adquisició de les capacitats terminals o resultats d'aprenentatge proposats en els distints mòduls que integren els cicles formatius.

  Els materials didàctics hauran d'estar adaptats a esta modalitat d'ensenyança i, comptaran amb les següents característiques per a cada mòdul de què integren el cicle formatiu:

  - disposaran de guia per a l'alumne amb la programació didàctica i la temporalitat del mòdul corresponent;

  - hauran de facilitar la tutoria en línia d'estos, a través de diferents mitjans integrats en les unitats temàtiques: fòrums, xats, missatgeria interna, tallers, blogs, entre d'altres;

  - disposaran d'una versió imprimible i comptaran amb exercicis pràctics que es puguen realitzar i corregir en la xarxa;

  - comptaran amb activitats d'autoavaluació adaptades al contingut del mòdul.

  L'article 13. Accés al mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT), queda redactat en els termes següents:

  1. Per a accedir al mòdul d'FCT, caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent per a règim presencial.

  Pel seu caràcter presencial, per a accedir al mòdul de Formació en Centres de Treball i, per tant, per a superar-lo, l'alumnat haurà de recórrer a l'ensenyança en règim presencial en el centre educatiu en què va cursar l'ensenyança a distància.

  A fi de facilitar l'assistència i adaptar l'horari en el centre de treball a les necessitats i la disponibilitat de l'alumnat derivades de la seua pròpia situació laboral, els centres podran adaptar les programacions del mòdul d'FCT a les especials característiques de l'alumnat de règim a distància.

  2. L'alumnat que es trobe en condicions de sol·licitar l'exempció total del mòdul de Formació en Centres de Treball podrà confirmar la matrícula del dit mòdul i, si és el cas, del mòdul de Projecte. En cas de resolució favorable d'exempció total del mòdul d'FCT podrà, si és el cas, presentar el projecte i examinar-se del dit mòdul en el mateix centre que ha cursat estudis en les condicions que determine el centre educatiu.

  3. En el cas d'alumnat amb tots els mòduls aprovats en la sessió d'avaluació ordinària prèvia a l'inici del primer període de realització del mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte, es podrà sol·licitar per als mòduls de Formació en Centres de Treball i de Projecte un canvi de matrícula a règim presencial en el centre educatiu on ha cursat la resta dels mòduls del cicle corresponent.

  4. Les activitats del mòdul de Formació en Centres de Treball només podran realitzar-se dos vegades.

  Tercera. Modificació de l'article 4. Matrícula, de l'Orde de 29 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les proves per a l'obtenció del títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana

  L'article 4, apartat 2, queda redactat en els termes següents:

  La matrícula es podrà realitzar per mitjà dels mòduls professionals o pel cicle formatiu complet, a excepció del mòdul de Formació en Centres de Treball, i si és el cas, del mòdul de Projecte.

  La matrícula del mòdul de Formació en Centres de Treball, i si és el cas, del mòdul de Projecte es podrà realitzar als únics efectes de sol·licitar l'exempció total del mòdul de Formació en Centres de Treball i quedarà condicionada a la resolució favorable d'esta.

  En cas de resolució favorable d'exempció total del mòdul professional d'FCT, l'alumne o alumna podrà, si és el cas, presentar el Projecte i examinar-se del dit mòdul en el mateix centre en què haja realitzat les proves en les condicions que determine el centre educatiu atenent al que disposa la normativa sobre organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional per al dit mòdul professional.

  En cas de resolució denegatòria s'haurà de procedir a la matrícula del mòdul de Formació en Centres de Treball en règim presencial en un centre de la seua elecció.

  Quarta. Modificació dels articles 4 i 11 i inclusió de l'article 8 bis de l'Orde de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional en centres docents de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances de cicles formatius i s'establix el procediment d'admissió per a cursar estes ensenyances finançades amb fons públics en centres docents

  Es modifiquen els articles 4 i 11 i s'inclou l'article 8 bis de l'Orde de 17 de juliol de 2009, i queda vigent el no modificat expressament.

  L'article 4. Autorització per a impartir els cursos preparatoris, queda redactat en els termes següents:

  1. Els centres educatius públics que disposen de professorat per a impartir els cursos preparatoris per a les proves d'accés, una vegada ateses les necessitats educatives de les ensenyances de formació reglada, podran sol·licitar l'autorització corresponent per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés abans del 20 de setembre en un escrit de sol·licitud segons el model de l'annex I, dirigida a la direcció territorial corresponent, en el qual indique l'horari que se seguirà i els professors encarregats d'impartir els mòduls, sense que això supose major dotació de personal. Així mateix, la direcció general competent en matèria de Formació Professional proposarà la implantació de cursos preparatoris quan, una vegada tancats els horaris docents, hi haja disponibilitat horària lectiva per part del professorat susceptible d'impartir els dits cursos.

  L'article 8 bis queda redactat en els termes següents:

  Article 8 bis. Admissió, matrícula i exempció de la part específica en cursos preparatoris per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

  L'alumnat que estiga cursant el segon curs d'un cicle formatiu de grau mitjà podrà sol·licitar l'admissió en el curs preparatori per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior en el centre educatiu que trie, siga quina siga l'opció corresponent a la part específica del curs, i podrà matricular-se i cursar únicament totes o algunes de les matèries corresponents a la part general.

  El dit alumnat podrà obtindre l'exempció de la part específica del curs preparatori i fer valdre la superació de la part comuna a l'efecte d'entendre superat el curs preparatori si finalment supera el cicle formatiu de grau mitjà. En cas contrari, les qualificacions de la part comuna del curs preparatori no podran fer-se valdre a cap efecte i el curs preparatori es considerarà no superat.

  L'article 11. Constitució de grups, admissió i matriculació per als cursos finançats amb fons públics, l'apartat 7 queda redactat en els termes següents:

  L'alumnat que, en el moment de la matrícula, estiga exempt de realitzar algun dels apartats de les proves d'accés, podrà matricular-se només de la resta de matèries, si ha presentat la documentació justificativa de la dita exempció. Així mateix, d'acord amb el que disposa l'article 8 bis, l'alumnat que estiga cursant el segon curs d'un cicle formatiu de grau mitjà podrà matricular-se només de la part general.

  Quinta. Modificació de l'article 2, per addició d'un nou apartat 4, de l'Orde de 27 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'oferta parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional a la Comunitat Valenciana i s'establix el procediment d'admissió en els centres docents públics, privats i privats concertats

  A l'article 2. Oferta formativa, se li addiciona l'apartat 4, en els termes següents: L'oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional prevista en esta orde es podrà organitzar en les condicions següents:

  4. Per mitjà d'una proposta de la direcció general competent en matèria de Formació Professional quan, una vegada tancats els horaris docents, hi haja disponibilitat horària lectiva per part del professorat susceptible d'impartir oferta parcial.

  Sexta. Entrada en vigor

  La present orde entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  València, 27 d'agost de 2010

  El conseller d'Educació,

  ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

  Annex I

  Proposta d'activitats a desenrotllar pel professorat

  a) Impartir classes de recuperació de l'alumnat amb mòduls pendents, estiguen realitzant pràctiques formatives o no, i realitzar les avaluacions extraordinàries del dit alumnat. La direcció d'estudis de Formació Professional, i si no n'hi ha, la direcció d'estudis, junt amb el professorat responsable dels mòduls pendents establirà el nombre d'hores setmanals de manera proporcional al nombre d'hores lectives del mòdul i l'alumnat amb mòduls pendents. No serà susceptible de desdoblar cap mòdul que no reunisca el nombre mínim d'alumnes entre els proposats a assistir a classes de recuperació, i en este cas, un dels professors es dedicarà a altres tasques triades d'entre les restants.

  b) Tutelar de manera individual l'alumnat durant el desenrotllament del mòdul de Projecte: 3 hores setmanals.

  c) Impartir mòduls professionals en els centres en què estiga prevista la modalitat B d'oferta parcial de cicles formatius. L'horari lectiu del professorat, per a eixe trimestre, inclourà la càrrega lectiva del mòdul a impartir.

  d) Impartir cursos per a la preparació de les proves específiques per a l'obtenció dels diferents carnets professionals. L'horari lectiu del professorat, per a eixe trimestre, inclourà el nombre d'hores d'impartició de les matèries del curs.

  e) Col·laborar amb l'Institut Valencià de les Qualificacions Professionals en les tasques que li són pròpies, en funció de la programació d'este i sense perjuí dels requisits establits en la normativa vigent per als processos d'acreditació de les competències professionals.

  f) Participar en els processos de validació d'ensenyances. L'horari serà el que determine el procés de validació.

  g) Participar en la programació, desenrotllament, correcció i avaluació de les proves per a l'obtenció de títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional en aquells centres que les tinguen autoritzades: 3 hores setmanals.

  h) Impartir mòduls professionals optatius que milloren la qualificació professional i afavorisquen la seua inserció professional amb l'autorització prèvia de la direcció general competent en matèria de Formació Professional. Els dits mòduls podran incloure, entre altres, aquells que contribuïsquen a la difusió de llenguatges d'especialitat en llengua valenciana, incidisquen en la sostenibilitat i l'equilibri mediambiental i en la responsabilitat social corporativa. L'horari lectiu del professorat, per a eixe trimestre, inclourà la càrrega lectiva del mòdul a impartir.

  i) Orientar l'alumnat de grau mitjà per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior i col·laborar en la impartició dels cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional. Fins a 3 hores setmanals o la càrrega lectiva corresponent al mòdul a impartir.

  j) Quan el nombre d'alumnes o la distribució geogràfica de les empreses o entitats on s'estiguen realitzant les pràctiques formatives ho aconselle, col·laborar amb els professors-tutors en el seu seguiment: 3 hores setmanals per cada 3 alumnes a tutelar que es troben realitzant el mòdul professional d'FCT a més de 30 quilòmetres del centre educatiu.

  k) Quan l'atribució docent ho permeta i, el nombre d'alumnes matriculats siga el mínim que permet desdoblar en els mòduls que així els tenen assignats, compartir amb el professorat corresponent la docència d'aquells mòduls que, en principi, no són susceptibles de desdoblar. La càrrega lectiva serà la corresponent al mòdul a desdoblar.

  l) Col·laborar amb el professorat que impartix mòduls professionals a alumnat amb necessitats educatives especials i programes de qualificació professional inicial quan els dits mòduls no hagen sigut objecte de desdoblar o no siguen susceptibles de desdoblar. La càrrega lectiva serà la corresponent al mòdul.

  m) Potenciar el plurilingüisme en els cicles formatius i col·laborar en la generació de la documentació. Fins a 3 hores setmanals.

  n) Col·laborar en el seguiment de l'alumnat que realitza pràctiques formatives en altres països de la Unió Europea en programes gestionats directament pel centre educatiu, Leonardo, Erasmus, entre d'altres: 3 hores setmanals

  o) Realitzar estudis d'inserció laboral de l'alumnat que ha finalitzat amb èxit els cicles formatius, així com implementar mecanismes que faciliten la dita inserció i col·laborar en el manteniment de la borsa de treball del centre educatiu: fins a 3 hores setmanals.

  p) Col·laborar en la posada al punt dels tallers, laboratoris i espais que use la família professional o departament: fins a 2 hores setmanals.

  q) Col·laborar en la creació i manteniment dels suports digitals del centre o família professional: fins a 3 hores setmanals.

  r) Atendre la biblioteca del centre i mantindre el fons documental de projectes dels cicles formatius de grau superior: fins a 2 hores setmanals.

  s) Promoure o participar en plans de Investigació, desenrotllament i innovació Tecnològica (I+D+I)

  t) Dissenyar, programar i dur a terme projectes de promoció i difusió de la Formació Professional.

  u) Col·laborar en el desenrotllament de sistemes de gestió de qualitat o millora de la Formació Professional.

  v) Col·laborar amb el professor-tutor, quan siga procedent, en l'elaboració dels informes d'avaluació individualitzats.

  w) Prestar servicis d'informació i orientació professional a l'alumnat.

  x) Qualsevol altra activitat que, a proposta de la família professional o departament didàctic, siga considerada d'interés per part de la direcció del centre educatiu.

  y) Qualsevol altra activitat relacionada amb la Formació Professional a proposta de la direcció del centre educatiu, que millore el bon funcionament del centre o institució.

  z) Qualsevol altra activitat a proposta de la direcció general competent en matèria de Formació Professional, que contribuïsca a la millora del funcionament del centre educatiu.

  La càrrega horària destinada a la realització d'una o diverses activitats relacionades en els apartats s) a z) serà determinada per la direcció del centre educatiu i subscrita pel professorat implicat i la Inspecció Educativa en els termes que preveu l'article 18: fins a un màxim de 4 hores setmanals.