ORDE 77/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de TreballPublicado en:  DOGV núm. 6347 de 03.09.2010
Número identificador:   2010/9538
Referencia Base Datos:  009647/2010
 
 • Análisis jurídico

  Fecha de entrada en vigor: 01.09.2010
  Fecha fin vigencia: 01.06.2022
  Esta disposición afecta a:
    Desenvolupa o complementa:
  Esta disposición está afectada por:
    Derogada per:
    Desenvolupada o complementada per:
    Modificada per:
 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria Educació
  Grupo Temático: Legislación
  Materias: Educació
  Descriptores:
    Temáticos: centre d'ensenyament, ensenyament professional, alumnat, formació professional, belles arts, qualificació professional, pràctiques de formació, accés a l'ocupació, política educativa


 • ORDE 77/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional, de les ensenyances d'Arts Plàstiques i Disseny i dels Programes de Qualificació Professional de la Comunitat Valenciana. [2010/9538]

  Índex

  Preàmbul

  Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

  Article 2. Finalitat

  Article 3. El mòdul professional d'FCT

  Article 4. Definició de centre de treball

  Article 5. Definició de centre educatiu

  Article 6. Definició d'instructor/a

  Article 7. Concert de col·laboració centre educatiu-centre de treball

  Article 8. Duració i rescissió dels concerts de col·laboració

  Article 9. Associació de l'alumne/a als centres de treball per a la realització de pràctiques formatives

  Article 10. Programa formatiu individualitzat del mòdul professional d'FCT

  Article 11. Accés al mòdul professional d'FCT

  Article 12. Duració del mòdul professional d'FCT

  Article 13. Períodes de realització del mòdul professional d'FCT

  Article 14. Períodes extraordinaris de realització del mòdul professional d'FCT

  Article 15. Períodes de realització del mòdul professional d'FCT per a alumnat que cursa modalitat semipresencial o a distància o en horari especial nocturn

  Article 16. Períodes de realització del mòdul professional d'FCT per a alumnat que simultanieja el mòdul professional d'FCT amb treballs remunerats o altres ensenyances

  Article 17. Horaris de realització del mòdul professional d'FCT

  Article 18. Horaris extraordinaris de realització del mòdul professional d'FCT

  Article 19. Acords/Convenis marc amb Administracions Públiques, institucions, agrupacions o associacions d'empreses

  Article 20. Llocs formatius en empreses ubicades a la Comunitat Valenciana i la resta del territori espanyol

  Article 21. Llocs formatius fora del territori espanyol

  Article 22. Llocs formatius en embarcacions o aeronaus

  Article 23. Criteris per a la selecció dels centres de treball on realitzar el mòdul professional d'FCT

  Article 24. Nombre màxim de llocs formatius per centre de treball

  Article 25. Assignació de l'alumnat als llocs formatius

  Article 26. Realització de pràctiques en més d'un centre de treball

  Article 27. Relació de l'alumnat amb el centre de treball

  Article 28. Realització del mòdul professional d'FCT en el centre de treball on l'alumne o alumna manté una relació laboral

  Article 29. Realització del mòdul professional d'FCT en el mateix centre educatiu on l'alumnat ha cursat el cicle formatiu o PQPI

  Article 30. Realització del mòdul professional d'FCT en un centre educatiu diferent d'aquell en què s'hagen cursat les ensenyances

  Article 31. Realització de pràctiques formatives en centres dependents de les administracions públiques

  Article 32. Prevenció de riscos durant les pràctiques formatives, vigilància de la salut i adaptació dels llocs formativoproductius

  Article 33: Tutoria i seguiment del mòdul professional d'FCT

  Article 34. Avaluació del mòdul professional d'FCT

  Article 35. Memòria final del mòdul professional d'FCT

  Article 36. Memòria final del departament de pràctiques

  Article 37. Certificat de realització del mòdul professional d'FCT per part de l'alumnat

  Article 38. Certificat dels centres de treball participants en la realització del mòdul professional d'FCT

  Article 39. Programes de gestió

  Article 40. La direcció general competent en matèria de Formació Professional

  Article 41. Funcions de la Direcció Territorial d'Educació i de la Inspecció Educativa

  Article 42. Funcions de la direcció dels centres educatius públics

  Article 43. Funcions de la direcció dels centres educatius privats

  Article 44. Funcions de la direcció d'estudis de Formació Professional

  Article 45. Direcció del departament de pràctiques

  Article 46. Funcions de la direcció de la família professional

  Article 47. Funcions del coordinador/a de Cicles Formatius

  Article 48. Funcions del tutor/a del mòdul professional d'FCT

  Article 49. Funcions del professorat de FOL

  Article 50. Funcions del departament d'orientació

  Article 51. Funcions del departament d'idiomes/llengües estrangeres

  Article 52. Funcions de l'instructor/a del centre de treball

  Article 53. Funcions de l'equip docent

  Article 54. Del professorat en comissió de servicis per al seguiment del mòdul professional d'FCT

  Article 55. De l'alumnat en la realització del mòdul professional d'FCT

  Article 56. De l'alumnat que realitza el mòdul professional d'FCT en altres països de la Unió Europea

  Article 57. Informació

  Article 58. Interrupció del mòdul professional d'FCT

  Article 59. Interrupció per causes imputables a la voluntat de l'alumne i els seus efectes

  Article 60. Altres supòsits que poden implicar la interrupció del mòdul professional d'FCT i els seus efectes

  Article 61. Exempció del mòdul professional d'FCT

  Article 62. Tipus d'exempció i efectes

  Article 63. Adaptació curricular del programa formatiu i/o del lloc formativoproductiu per a alumnat que tinga reconeguda la condició de minusvalidesa

  Article 64. Catàleg de centres de treball i llocs formatius homologats

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

  Única

  DISPOSICIÓ FINAL

  Única. Entrada en vigor

  Preàmbul

  La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional (BOE de 20 de juny), establix en el títol preliminar, article 6, punt 2, que la formació afavorirà la realització de pràctiques professionals dels alumnes en empreses i altres entitats. Les dites pràctiques no tindran caràcter laboral.

  La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE de 4 de maig), determina en l'article 39, punt 1, que la Formació Professional comprén el conjunt d'accions formatives que capaciten per a l'exercici qualificat de les diverses professions, l'accés a l'ocupació i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica. Inclou les ensenyances pròpies de la Formació Professional inicial, les accions d'inserció i reinserció laboral dels treballadors, així com les orientades a la formació contínua en les empreses, que permeten l'adquisició i actualització permanent de les competències professionals. En el punt 2 establix que la Formació Professional, en el sistema educatiu, té com a finalitat preparar els i les alumnes per a l'activitat en un camp professional i facilitar la seua adaptació a les modificacions laborals que poden produir-se al llarg de la seua vida, així com contribuir al seu desenrotllament personal i a l'exercici d'una ciutadania democràtica.

  La mencionada Llei Orgànica en l'article 42, punt 2, determina que el currículum de les ensenyances de Formació Professional inclourà una fase de formació pràctica en els centres de treball, de la qual podran quedar exempts els que acrediten una experiència laboral que es corresponga amb els estudis professionals cursats. Les administracions educatives regularan esta fase i la mencionada exempció.

  La mateixa Llei Orgànica en el capítol VI, secció II; ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny; indica en l'article 51, punt 2, que els cicles formatius a què es referix este article inclouran fases de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

  El Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre (BOE de 3 de gener de 2007), pel qual s'establix l'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu, en l'article 11 indica que en compliment del que disposa l'article 42, punt 2, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, el currículum dels cicles formatius inclourà un mòdul de Formació en Centres de Treball que no tindrà caràcter laboral i del qual podran quedar exempts els que acrediten una experiència laboral relacionada amb els estudis professionals respectius.

  Els reials decrets que regulen les titulacions de Formació Professional i les seues corresponents ensenyances mínimes, així com els decrets pels quals s'establixen els currículums dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, definixen per a cada una de les titulacions el mòdul de Formació en Centres de Treball.

  L'Orde de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial, en l'article 13 regula el mòdul de Formació en Centres de Treball a realitzar en el primer nivell dels dits programes.

  La present orde té com a objecte, d'acord amb la normativa indicada, facilitar la gestió docent de la Formació Professional en els aspectes referents a la realització de pràctiques formatives en els centres de treball.

  En virtut del que s'ha exposat, vista la proposta de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de data 29 de juliol de 2010, amb l'informe previ del Consell Valencià de la Formació Professional i en exercici de les competències que em conferixen l'article 28.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i el Decret 118/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació,

  ORDENE

  CAPÍTOL I

  Aspectes generals

  Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

  1. La present orde té com a objecte la regulació de tots els àmbits relacionats amb les pràctiques formatives en centres de treball que realitza l'alumnat que cursa cicles formatius de Grau Mitjà i Superior de Formació Professional, per mitjà del mòdul professional de Formació en Centre de Treball (d'ara en avant FCT); els Programes de Qualificació Professional Inicial, (d'ara en avant PQPI) per mitjà del mòdul professional d'FCT i els cicles formatius de les ensenyances d'Arts Plàstiques i Disseny per mitjà de la fase pràctica en empreses, estudis o tallers; sense perjuí de la restant normativa aplicable.

  2. Serà aplicable en tots els centres docents, públics i privats, de la Comunitat Valenciana que estiguen autoritzats per a impartir les mencionades ensenyances, i serà necessària la seua avaluació positiva per a obtindre el títol corresponent o certificat acreditatiu de la superació del primer nivell de PQPI.

  Article 2. Finalitat

  El mòdul professional d'FCT té com a finalitat que l'alumnat adquirisca les capacitats terminals (LOGSE) o resultats d'aprenentatge (LOE), que han de ser desenrotllats en un àmbit productiu real, on l'alumnat observe i exercisca les funcions pròpies de la professió, conega l'organització dels processos productius o de servicis i les relacions sociolaborals en el centre de treball.

  Article 3. El mòdul professional d'FCT

  1. Tots els cicles formatius de Formació Professional i d'ensenyances d'Arts Plàstiques i Disseny i PQPI inclouen un mòdul professional de Formació en Centres de Treball, FCT, que no tindrà caràcter laboral ni estarà retribuït, i del qual podrà declarar-se la seua exempció per als que acrediten experiència laboral, relacionada amb els estudis professionals respectius, en els termes indicats en la present orde.

  2. Este mòdul té caràcter obligatori i presencial per a l'alumnat que cursa les mencionades ensenyances. Les activitats del mòdul professional d'FCT només podran realitzar-se dos vegades, preferentment la segona en distint centre de treball que la primera.

  Article 4. Definició de centre de treball

  1. S'entén per centre de treball, als efectes de la present orde, tot establiment pertanyent a persona física o jurídica, empresa, administració pública i, si és el cas, centre docent per als casos específics que la present orde preveu per la seua estreta vinculació amb el perfil de les ensenyances cursades, que oferix almenys un lloc formatiu perquè l'alumnat realitze pràctiques formatives.

  2. Es podrà realitzar el mòdul professional d'FCT en un o més centres de treball.

  Article 5. Definició de centre educatiu

  S'entén per centre educatiu als efectes de la present orde, els centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana, així com les entitats col·laboradores previstes en els articles 7, 8 i 21 de l'Orde de 19 de maig de 2008 de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Valenciana, que no tinguen la consideració de centres docents públics. Estos són: ajuntaments, mancomunitats, diputacions, centres docents i entitats o associacions sense ànim de lucre.

  Article 6. Definició d'instructor/a

  S'entén per instructor/a la persona que designa el centre de treball per a tutorar i instruir l'alumnat durant el desenrotllament de les pràctiques formatives en els termes programats.

  Article 7. Concert de col·laboració centre educatiu-centre de treball

  1. Per al desenrotllament de les pràctiques formatives és necessària la subscripció d'un concert de col·laboració entre el centre educatiu i el centre de treball d'acord amb el model normalitzat.

  2. Els concerts de col·laboració han de ser firmats pel director/a del centre educatiu i el representant legal del centre de treball o en qui delegue.

  3. Als concerts de col·laboració s'anirà associant, al llarg del període de vigència, l'alumnat que en cada període realitze pràctiques formatives en el centre de treball.

  Article 8. Duració i rescissió dels concerts de col·laboració

  1. Els concerts de col·laboració tenen caràcter indefinit però poden, no obstant això, rescindir-se per mutu acord per qualsevol de les parts per mitjà de comunicació a l'altra part amb una antelació mínima de quinze dies i també amb caràcter immediat per alguna de les causes següents:

  a) Cessament d'activitats del centre educatiu o del centre de treball col·laborador.

  b) Força major que impossibilite el desenrotllament de les activitats programades.

  c) Incompliment de les clàusules establides en el concert de col·laboració i/o inadequació pedagògica de les pràctiques formatives i/o incompliment per part del centre de treball dels protocols en matèria de prevenció de riscos o de vigilància de la salut.

  d) A petició del centre de treball.

  Article 9. Associació de l'alumne/a als centres de treball per a la realització de pràctiques formatives

  1. Amb l'objecte que quede documentada la realització de les pràctiques de l'alumne/a en un centre de treball, haurà d'omplir-se per a cada alumne/a i centre de treball un document d'associació o vinculació de l'alumne/a al centre de treball en el qual figuren les dades del centre educatiu, del centre de treball, de l'alumne/a, del tutor/a, de l'instructor/a, així com els períodes de pràctiques, els horaris i el nombre total d'hores que realitzarà cada alumne/a.

  2. Hauran de firmar el dit document el director/a del centre educatiu, el representant legal del centre de treball o en qui delegue i el tutor/a.

  3. Del document mencionat haurà de tindre constància la direcció general competent en matèria de Formació Professional i la Inspecció Educativa amb una antelació mínima de 10 dies hàbils a l'inici previst de les pràctiques, excepte en els supòsits per als quals s'establisquen altres terminis en la present orde. Transcorregut el dit termini, si no hi ha una resolució expressa en contra, s'entendrà que l'alumne/a pot començar les pràctiques.

  4. Quan per diferents circumstàncies es produïsquen variacions en els calendaris i horaris de realització de pràctiques en els centres de treball, s'haurà d'omplir un nou document i donar-li el tràmit anteriorment mencionat.

  Article 10. Programa formatiu individualitzat del mòdul professional d'FCT

  1. El mòdul professional d'FCT exigix l'elaboració d'un programa formatiu individualitzat en el qual es prevegen les activitats formativoproductives que ha de realitzar l'alumne/a en el centre de treball durant les hores i períodes establits per a este fi. Les mencionades activitats són el complement final per a adquirir la competència professional del títol. Per tant, el programa ha de ser concertat, realitzable i avaluable, i en conseqüència útil a les seues finalitats.

  2. El tutor/a i l'instructor/a dissenyaran el programa formatiu, que ha de ser individualitzat per a cada alumne/a i lloc formatiu i en este s'hauran de preveure com a mínim els elements següents: capacitats terminals (LOGSE) o resultats d'aprenentatge (LOE) previstos per al mòdul professional d'FCT en la normativa vigent, i les activitats formativoproductives relacionades que durà a terme l'alumne/a en el centre de treball.

  3. Es dissenyaran tants programes formatius per a un alumne/a com centres de treball on realitzarà les pràctiques formatives.

  4. El programa formatiu de l'alumne/a o el conjunt d'estos haurà de permetre, almenys, l'adquisició del 85% de les capacitats terminals (LOGSE) o resultats d'aprenentatge (LOE).

  5. El programa formatiu es materialitzarà en un document que firmaran el tutor/a, l'instructor/a designat pel centre de treball i l'alumne/a o representant legal en el cas que este siga menor d'edat. En el dit document, a més del que s'ha indicat en els apartats 1 i 2, constaran com a mínim les dades de l'alumne/a, del centre educatiu, del centre de treball, del tutor/a, de l'instructor/a, el calendari, els horaris i el nombre total d'hores previstes per al seu desenrotllament, les jornades previstes pel tutor per al seguiment quinzenal en el centre d'acord amb el que preveu l'article 48.1.g de la present orde, així com la família professional i el cicle formatiu o PQPI o ensenyances d'Arts Plàstiques i Disseny.

  6. La inspecció educativa corresponent autoritzarà l'inici del mòdul professional d'FCT, i amb este efecte caldrà remetre-li el document anteriorment descrit amb una antelació mínima de 10 dies hàbils a l'inici previst de les pràctiques. Transcorregut el dit termini, si no hi ha una resolució expressa en contra, s'entendrà que l'alumne/a pot començar les pràctiques.

  CAPÍTOL II

  Accés, duració i períodes de realització

  Article 11. Accés al mòdul professional d'FCT

  1. Amb caràcter general, en cicles formatius de Formació Professional i d'Arts Plàstiques i Disseny, l'accés de l'alumnat al mòdul professional d'FCT, amb independència del règim en què curse les ensenyances, tindrà lloc sempre que haja aconseguit un determinat nivell de competències professionals en els altres mòduls professionals i podrà produir-se:

  a) Quan l'alumnat haja aconseguit l'avaluació positiva en tots els mòduls professionals, exceptuant el mòdul professional de Projecte corresponent als cicles formatius de Grau Superior.

  b) Quan l'alumnat tinga pendent de superació un o més mòduls la suma horària dels quals siga igual o inferior a 240 hores o el 20% de la duració del conjunt de mòduls en el corresponent bloc en horari especial, nocturn, i en este cas podrà accedir o no al mòdul professional d'FCT en funció de la decisió de l'equip docent adoptada de forma col·legiada i, o si no és possible, per majoria simple amb el vot de qualitat del tutor/a del cicle formatiu de Formació Professional o d'Arts Plàstiques i Disseny en cas d'empat.

  2. El mòdul professional d'FCT en PQPI només es realitzarà en el primer nivell. Amb caràcter previ a la realització del mòdul professional d'FCT, l'equip docent, amb la participació del departament d'orientació o de qui exercisca les seues funcions, celebrarà una sessió d'avaluació en què valorarà el procés d'aprenentatge de l'alumnat i decidirà els que poden cursar-lo i, si és el cas, els que, excepcionalment, han de cursar-lo en el centre mateix. El tutor/a farà un informe individual de cada alumne/a on proposarà, o no, el seu accés al període d'FCT. En la sessió d'avaluació prèvia a la realització del mòdul professional d'FCT abans citada es tindrà especialment en compte, a banda d'altres criteris de caràcter acadèmic i actitudinal relacionats amb la resta de mòduls o àmbits constitutius del programa, l'assistència d'almenys el 85% de l'horari del període lectiu previ a la realització del mòdul professional d'FCT. En cas que es realitze este mòdul de manera fragmentada, fins a un màxim de tres períodes durant el curs, s'aplicarà este mateix percentatge d'assistència en els períodes lectius immediatament anteriors a cada període de pràctiques.

  Aquell alumne/a que no supere el mòdul professional d'FCT del primer nivell de PQPI en la convocatòria ordinària podrà cursar el dit mòdul corresponent a la convocatòria extraordinària fins a la finalització del mes de juliol del mateix curs si l'equip docent ho acorda i, en tot cas, a partir del mes de setembre, podent adequar-se els períodes i horaris per a compatibilitzar la realització del mòdul professional d'FCT amb la realització del segon nivell, si és el cas.

  Article 12. Duració del mòdul professional d'FCT

  La duració del mòdul professional d'FCT serà la que determine la normativa reguladora vigent dels currículums dels distints cicles formatius de Formació Professional o d'Arts Plàstiques i Disseny i la normativa reguladora dels PQPI.

  Article 13. Períodes de realització del mòdul professional d'FCT

  1. Els períodes de realització del mòdul professional d'FCT seran amb caràcter general en el calendari escolar lectiu, i es desenrotllaran preferentment, encara que no en exclusiva, en dos períodes anuals distints:

  a) Primer període anual: Es desenrotllarà en el tercer trimestre del segon curs acadèmic dels cicles formatius.

  b) Segon període anual: Es desenrotllarà en el primer trimestre del curs acadèmic següent al que s'haja realitzat el primer període anual.

  Article 14. Períodes extraordinaris de realització del mòdul professional d'FCT

  1. Les direccions dels centres educatius, amb el consentiment previ del tutor i l'alumnat afectat, podran sol·licitar la realització o la finalització del mòdul professional d'FCT en períodes de caràcter extraordinari quan concórreguen causes objectives com ara la falta de llocs formatius, l'estacionalitat del sector, la suspensió del període de pràctiques o qualsevol altra que faça impossible la completa realització de les pràctiques en el període ordinari.

  2. S'entén per període extraordinari la realització de pràctiques:

  a) Amb anterioritat a la finalització i l'avaluació de la resta de mòduls formatius a excepció del mòdul professional de Projecte en els cicles formatius de Grau Superior.

  b) Durant el mes d'agost.

  c) En períodes escolars no lectius.

  d) Durant els caps de setmana o festes laborals a excepció de les famílies professionals d'Hostaleria i Turisme, Activitats Físiques i Esportives, Indústries Alimentàries, Sanitat, Servicis Socioculturals i a la Comunitat, Imatge Personal, Comerç i Màrqueting i Activitats Maritimopesqueres per a l'alumnat embarcat.

  3. Per a la realització del mòdul professional d'FCT en períodes extraordinaris es requerirà l'autorització de la Inspecció Educativa, a petició de la direcció del centre a instància de l'equip educatiu, i amb este efecte haurà d'incloure justificació raonada, el programa formatiu, el calendari i els horaris proposats, i els mecanismes per al seguiment i el control tutorial. No obstant això, en el cas de realitzar el mòdul professional d'FCT en les vacacions de Pasqua o Nadal no serà necessària una autorització prèvia i n'hi haurà prou amb la comunicació prèvia a la Inspecció Educativa.

  La sol·licitud del període extraordinari haurà de formular-se, almenys, 30 dies hàbils abans de la data per a la qual se sol·licita l'autorització.

  En cap cas es podrà començar sense l'autorització expressa de la corresponent inspecció educativa, que resoldrà la dita autorització i ho notificarà al centre educatiu i a la Direcció General competent en matèria de Formació Professional.

  La sol·licitud extemporània determinarà la no-autorització de la realització del mòdul professional d'FCT en període extraordinari.

  Article 15. Períodes de realització del mòdul professional d'FCT per a alumnat que cursa modalitat semipresencial o a distància o en horari especial nocturn

  1. L'alumnat que curse ensenyances semipresencials o a distància s'atindrà al que disposa la normativa que regula amb caràcter general el mòdul professional d'FCT. En conseqüència haurà de cursar el mòdul professional d'FCT en la modalitat presencial.

  2. L'alumnat matriculat en horari especial nocturn que haja de realitzar el mòdul professional d'FCT podrà completar-lo durant dos cursos acadèmics consecutius.

  Article 16. Períodes de realització del mòdul professional d'FCT per a alumnat que simultanieja el mòdul professional d'FCT amb treballs remunerats o altres ensenyances

  1. L'alumnat que haja de simultaniejar la realització del mòdul professional d'FCT amb treballs remunerats o amb altres ensenyances, podrà sol·licitar la realització del mòdul professional d'FCT durant dos cursos escolars consecutius, sempre que estos es realitzen en el mateix centre educatiu. En estos casos la realització del mòdul professional d'FCT comptarà com una única convocatòria.

  2. La sol·licitud haurà de cursar-se davant de la direcció del centre educatiu en el moment de formalitzar la matrícula i inclourà en els casos de simultaniejar la seua realització amb un treball remunerat, certificat d'alta expedit per la Seguretat Social. En cas de cursar altres ensenyances s'exigirà un certificat de la secretaria del centre educatiu on conste la seua matriculació.

  La direcció del centre educatiu resoldrà la petició en el termini de cinc dies hàbils i incorporarà una còpia de la resolució a l'expedient acadèmic de l'alumne/a. Contra la resolució desestimatòria o en el cas de silenci administratiu, que tindrà caràcter desestimatori, es podrà interposar recurs d'alçada davant de la direcció territorial d'educació corresponent en el termini d'un mes, la resolució de la qual posarà fi a la via administrativa.

  Article 17. Horaris de realització del mòdul professional d'FCT

  1. El nombre màxim d'hores per jornada de pràctiques s'ajustarà al que marque la normativa vigent general i sectorial, atenent en particular la normativa aplicable a menors d'edat, si és el cas.

  2. Durant el període de realització del mòdul professional d'FCT l'horari de l'alumnat haurà d'adaptar-se a l'horari laboral del centre de treball i amb caràcter general dins del període comprés entre les 6.00 i 22.00 hores.

  3. L'alumnat podrà simultaniejar un treball remunerat amb la realització del mòdul professional d'FCT sempre que no se solapen els horaris.

  Article 18. Horaris extraordinaris de realització del mòdul professional d'FCT

  1. Els horaris nocturns, a excepció de les famílies professionals d'Hostaleria i Turisme, Indústries Alimentàries, Sanitat, Servicis Socioculturals i a la Comunitat i Activitats Maritimopesqueres, tindran el caràcter d'extraordinaris i requeriran el consentiment de l'alumne/a o representant legal si és menor d'edat, i l'autorització de la corresponent inspecció educativa.

  2. La sol·licitud d'autorització d'horaris extraordinaris serà realitzada per la direcció del centre i es remetrà a la corresponent inspecció educativa amb una antelació d'almenys 30 dies hàbils a la data per a la qual se sol·licita l'autorització, i inclourà la justificació raonada, el calendari i horaris proposats, el programa formatiu, així com els mecanismes per al seguiment i control tutorial.

  La Inspecció Educativa resoldrà i notificarà al centre educatiu i a la direcció general competent en matèria de Formació Professional l'autorització, sense que puga començar-se la realització del mòdul professional d'FCT sense autorització expressa.

  La sol·licitud formulada amb caràcter extemporani determinarà la no-autorització de la realització del mòdul professional en horari extraordinari.

  3. Als efectes del còmput d'hores, quan el desenrotllament de les seues pràctiques requerisca que l'alumnat haja de pernoctar en el lloc on fa les pràctiques, en cas d'alumnat embarcat o que exercix activitats en el medi natural o altres, cada dia de pràctiques en estes circumstàncies podrà computar fins a 14 hores.

  CAPÍTOL III

  Llocs formatius

  Article 19. Acords/Convenis marc amb Administracions Públiques, institucions, agrupacions o associacions d'empreses

  La conselleria competent en matèria d'educació podrà subscriure convenis marc amb institucions, agrupacions o associacions d'empreses, a fi que hi haja oferta suficient de llocs formatius perquè l'alumnat faça pràctiques formatives.

  Article 20. Llocs formatius en empreses ubicades a la Comunitat Valenciana i la resta del territori espanyol

  1. El mòdul professional d'FCT es realitzarà amb caràcter general en centres de treball ubicats a la Comunitat Valenciana que disten, preferentment, menys de 30 quilòmetres del centre educatiu.

  2. Per a la realització del mòdul professional d'FCT en centres de treball situats en el territori espanyol però no ubicats a la Comunitat Valenciana, la direcció del centre educatiu formularà una sol·licitud d'autorització a la corresponent inspecció educativa amb una antelació d'almenys 30 dies hàbils a la data per a la qual se sol·licita autorització, en què es detallaran, a més del centre de treball i la localitat prevista per al desenrotllament de les pràctiques, una justificació raonada, el calendari i els horaris proposats, així com els mecanismes per al seguiment i control tutorial, llevat que disten menys de 30 quilòmetres del centre docent.

  La Inspecció Educativa resoldrà i notificarà l'autorització al centre educatiu i a la direcció general competent en matèria de Formació Professional, i no es podrà començar la realització del mòdul professional d'FCT sense autorització expressa.

  3. Els centres educatius públics i privats podran subscriure convenis amb centres de la seua mateixa naturalesa d'altres comunitats autònomes a fi de realitzar o col·laborar en el seguiment tutorial de l'alumnat que realitza pràctiques fora de la Comunitat Valenciana.

  Article 21. Llocs formatius fora del territori espanyol

  1. La conselleria competent en matèria d'Educació podrà promoure la busca de llocs formatius per a la realització total o parcial per part de l'alumnat del mòdul professional d'FCT en altres països de la Unió Europea en el marc de programes de mobilitat promoguts per esta mateixa o la Unió Europea.

  2. Quan la realització total o parcial del mòdul professional d'FCT en altres països de la Unió Europea siga en el marc de projectes patrocinats per la conselleria competent en matèria d'educació, la direcció general competent en matèria de Formació Professional determinarà el nombre de llocs formatius i la seua distribució per països, els criteris de selecció de l'alumnat participant, la selecció dels centres de treball col·laboradors, els períodes de realització, el règim d'estades i el sistema per al seguiment i control tutorial.

  3. Els centres educatius, fora del marc de programes patrocinats per la conselleria competent en matèria d'educació, podran sol·licitar la realització total o parcial del mòdul professional d'FCT per part del seu alumnat fora del territori espanyol, tant si és en el marc de programes de la Unió Europea com si no ho és.

  4. L'alumnat que realitze el mòdul professional d'FCT de manera parcial en la Unió Europea o en altres països, dins d'un projecte europeu, un projecte patrocinat per la conselleria competent en matèria d'educació o altres, completarà el nombre d'hores corresponents al mòdul professional d'FCT en centres de treball situats a la Comunitat Valenciana o a la resta del territori espanyol. Perquè siguen computables les hores realitzades en empreses o institucions de la Unió Europea o d'altres països, estes hauran de sumar un mínim de 100 hores.

  5. La realització del mòdul professional d'FCT fora del territori espanyol i fora del marc de programes de la conselleria competent en matèria d'Educació o de la Unió Europea, requerirà l'autorització de la direcció general competent en matèria de Formació Professional.

  La direcció del centre educatiu formularà una sol·licitud d'autorització a la direcció territorial d'Educació corresponent, on s'inclourà una justificació raonada, i els mecanismes per al seguiment i control tutorial, amb una antelació mínima de 40 dies hàbils a la data per a la qual se sol·licite l'autorització.

  La Direcció Territorial d'Educació remetrà la proposta, junt amb un informe de la Inspecció Educativa, a la direcció general competent en matèria de Formació Professional, que resoldrà i notificarà allò que corresponga al centre educatiu, sense que en cap cas puga realitzar-se sense la corresponent autorització expressa.

  Perquè siguen computables les hores realitzades en empreses o institucions fora del territori espanyol i fora del marc de programes de la conselleria competent en matèria d'Educació o de la Unió Europea, estes hauran de sumar un mínim de 100 hores.

  Article 22. Llocs formatius en embarcacions o aeronaus

  1. L'alumnat, amb caràcter general, només podrà realitzar el mòdul professional d'FCT en embarcacions i aeronaus de pavelló espanyol.

  2. La realització del mòdul professional d'FCT en embarcacions i aeronaus de pavelló no espanyol tindrà el caràcter de pràctiques fora del territori espanyol, i caldrà ajustar-se al que determina l'article anterior.

  3. Quan l'alumnat en el desenrotllament de les seues pràctiques haja de romandre embarcat o en trànsit per períodes superiors a 15 dies, el tutor/a haurà d'articular mecanismes per al seguiment i el control tutorial.

  Article 23. Criteris per a la selecció dels centres de treball on realitzar el mòdul professional d'FCT

  1. La selecció dels centres de treball on l'alumnat realitzarà pràctiques formatives atendrà amb caràcter preferent als següents criteris.

  1) Que el centre de treball permeta desenrotllar el programa formatiu.

  2) Que el centre de treball estiga ubicat preferentment a la Comunitat Valenciana, a una distància no superior als 30 quilòmetres del centre educatiu.

  3) Que el centre de treball siga susceptible de proporcionar la inserció laboral posterior de l'alumnat.

  4) Que el centre de treball figure en el catàleg de centres de treball homologats.

  5) Que el centre de treball siga socialment responsable en els termes indicats per la normativa vigent.

  Article 24. Nombre màxim de llocs formatius per centre de treball

  Tot centre de treball podrà oferir almenys un lloc formatiu amb independència del nombre de treballadors/es amb què compte. Per a oferir més llocs formatius de manera simultània serà necessari mantindre la relació d'un lloc formatiu per cada tres treballadors, sense que el nombre de llocs formatius oferits de manera simultània d'una determinada categoria, funcions o perfil siga superior al dels treballadors del centre de treball de la mateixa categoria, funcions o perfil.

  Article 25. Assignació de l'alumnat als llocs formatius

  L'assignació de l'alumnat als llocs formatius la realitzarà el tutor a/de pràctiques atenent a :

  1)Els criteris que determine l'equip educatiu del cicle formatiu de Formació Professional, PQPI o del cicle formatiu d'ensenyances d'Arts Plàstiques i Disseny.

  2)Las característiques dels centres de treball, les possibilitats de llocs formatius existents en els centres de treball i les capacitats, habilitats i condicionants personals de l'alumnat.

  Article 26. Realització de pràctiques en més d'un centre de treball

  El tutor/a podrà seqüenciar les estades formatives en més d'un centre de treball amb l'objecte de millorar els resultats de l'aprenentatge.

  Article 27. Relació de l'alumnat amb el centre de treball

  1. La relació entre l'alumnat i el centre de treball no tindrà en cap cas naturalesa jurídica laboral o funcionarial i per tant l'alumnat no podrà percebre cap retribució per la seua activitat formativa, ni pels resultats que puguen derivar-se'n.

  2. L'alumne/a i/o l'instructor/a, hauran de comunicar al tutor/a si s'establix contracte laboral entre l'alumne/a i el centre de treball on realitza el mòdul professional d'FCT si este es produïx amb anterioritat a la finalització del dit mòdul. En este cas, es reordenarà el programa formatiu, en el mateix o un altre centre de treball, compaginant els períodes i horaris de relació laboral amb els de formació, i hauran de quedar perfectament delimitats.

  Article 28. Realització del mòdul professional d'FCT en el centre de treball on l'alumne o alumna manté una relació laboral

  L'alumne/a podrà realitzar el mòdul professional d'FCT en el mateix centre de treball on exercix treball remunerat si el lloc formatiu de pràctiques, els períodes i els horaris relatius a este estan clarament diferenciats dels corresponents al lloc de treball remunerat.

  Article 29. Realització del mòdul professional d'FCT en el mateix centre educatiu on l'alumnat ha cursat el cicle formatiu o PQPI

  1. De manera extraordinària i com a conseqüència de les circumstàncies personals de l'alumnat, la falta de llocs formatius, el perfil del cicle formatiu o les necessitats dels centres educatius, l'alumnat podrà realitzar el mòdul professional d'FCT de manera total o parcial en el propi centre educatiu.

  2. Perquè un alumne/a realitze el mòdul professional d'FCT en el mateix centre educatiu la direcció d'este sol·licitarà autorització a la corresponent inspecció educativa almenys 30 dies hàbils abans de la data per a la qual sol·licita autorització, en la qual s'inclourà justificació raonada, relació d'alumnes afectats, el programa i l'horari corresponent. El dit programa inclourà un entrenament en aquelles habilitats socials la carència de les quals puga impedir que l'alumnat curse el mòdul professional d'FCT de manera ordinària.

  La corresponent inspecció educativa resoldrà i notificarà el que corresponga al centre educatiu i a la direcció general competent en matèria de Formació Professional, i no es podrà començar la realització del mòdul professional d'FCT sense l'autorització expressa.

  3. Per a realitzar el mòdul professional d'FCT en el centre no és necessària la firma del concert de col·laboració.

  Article 30. Realització del mòdul professional d'FCT en un centre educatiu diferent d'aquell en què s'hagen cursat les ensenyances

  1. Podrà autoritzar-se la realització del mòdul professional d'FCT totalment o parcialment en un centre públic o privat diferent d'aquell en què s'hagen cursat les ensenyances quan reunisca el perfil professional adequat en les famílies professionals d'Administració i Gestió, i Servicis Socioculturals i a la Comunitat.

  2. La direcció del centre educatiu formularà una sol·licitud raonada d'autorització a la corresponent inspecció educativa almenys 30 dies hàbils abans de la data per a la qual sol·licita l'autorització.

  La Inspecció Educativa, resoldrà i notificarà el que corresponga al centre educatiu i a la direcció general competent en matèria de Formació Professional, sense que en cap cas puga realitzar-se el mòdul professional d'FCT sense la corresponent autorització expressa.

  Article 31. Realització de pràctiques formatives en centres dependents de les administracions públiques

  L'alumnat podrà realitzar el mòdul professional d'FCT en centres dependents de les administracions públiques. Per a això serà necessària la firma del corresponent concert de col·laboració.

  Article 32. Prevenció de riscos durant les pràctiques formatives, vigilància de la salut i adaptació dels llocs formativoproductius

  1. L'alumnat haurà de realitzar el mòdul professional d'FCT en condicions d'acord amb la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut establits per al lloc formatiu i el treball de menors, si és el cas.

  2. L'alumnat haurà de complir tots els protocols en matèria de prevenció de riscos laborals que determine la legislació vigent, a més dels que establisca el centre de treball per al lloc formatiu.

  3. Quan el lloc formatiu requerisca la utilització d'equip de treball, este haurà d'estar en bones condicions d'ús i haver superat els controls de qualitat pertinents.

  4. Quan el lloc formatiu requerisca equip de protecció individual, entenent per això, qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat per l'alumnat perquè el protegisca dels riscos que puguen amenaçar la seua seguretat o la seua salut en el lloc formatiu, així com qualsevol complement o accessori destinat amb este fi, serà proporcionat pel centre de treball.

  5. Quan no siga possible proporcionar l'equip de protecció individual procedent, s'haurà de modificar el programa formatiu per a adequar-lo a les realitzacions en un entorn d'acord amb l'equip de protecció individual possible.

  6. En cap cas l'alumnat estarà obligat ni haurà de realitzar activitats formativoproductives sense l'equip de protecció individual corresponent i sense complir els protocols en matèria de prevenció de riscos i de vigilància de la salut.

  7. Els llocs formativoproductius hauran d'estar adaptats a les característiques de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

  CAPÍTOL IV

  Tutoria, seguiment, avaluació i memòria

  Article 33: Tutoria i seguiment del mòdul professional d'FCT

  1. Hi haurà un tutor/a per cada grup d'alumnat que realitze el mòdul professional d'FCT.

  2. En el cas de cicles formatius de Formació Professional i d'ensenyances d'Arts Plàstiques i Disseny el tutor/a serà designat per la direcció del centre, a proposta de la direcció d'estudis després d'escoltar la direcció de la família professional, i haurà de recaure preferentment en un professor de la família professional que impartisca classe a l'alumnat, a excepció dels cicles curts LOGSE, i en este cas recaurà preferentment en un professor de la família professional que haja impartit classe al grup en el primer curs.

  3. Per al supòsit dels PQPI la designació del tutor/a es regirà pel que disposa la normativa específica i en particular caldrà ajustar-se a al que indica l'article 13.6 de l'Orde de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Valenciana.

  4. El tutor/a del centre docent i l'instructor/a del centre de treball establiran els canals de comunicació oportuns, incloent-hi els de caràcter telemàtic, així com un règim de visites per part del tutor/a al centre de treball a fi de garantir un seguiment i una avaluació òptima de l'alumnat.

  5. El tutor/a realitzarà un mínim de dos visites mensuals al centre de treball, una per quinzena, i podrà substituir-ne una per un control telemàtic, sense perjuí de tot això les visites seran com a mínim cada 30 dies.

  6. Amb caràcter extraordinari i amb l'autorització prèvia de la corresponent inspecció educativa, o de la direcció general competent en matèria de Formació Professional en el cas de projectes patrocinats per la conselleria competent en matèria d'Educació, es podrà establir altres règims de visites i/o seguiment.

  7. Quinzenalment o amb la periodicitat que establisca, el tutor/a realitzarà una jornada en el centre educatiu amb l'alumnat que estiga realitzant el mòdul professional d'FCT per a realitzar activitats de seguiment, assessorament i suport. Les dites jornades hauran d'estar incloses en el programa formatiu i l'assistència a estes serà causa justificada d'inassistència al centre de treball eixe dia.

  8. El tutor/a podrà estipular tants contactes telemàtics com considere oportuns amb l'alumnat i l'instructor/a per a dur a terme el seguiment de les pràctiques.

  9. Per al seguiment i la comunicació s'utilitzaran els suports documentals i telemàtics que proporcione la direcció general competent en matèria de Formació Professional.

  10. La direcció del centre educatiu consignarà en els pressupostos de gasto, aprovats pel consell escolar o el consell social, les quantitats necessàries per a atendre la planificació i el seguiment del mòdul professional d'FCT per part de professors i tutors, a l'efecte de les quals caldrà ajustar-se al que disposa el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, modificat pel Decret 88/2008, de 20 de juny, del Consell.

  Article 34. Avaluació del mòdul professional d'FCT

  En relació amb l'avaluació del mòdul professional d'FCT caldrà ajustar-se al que determine la normativa reguladora vigent de cada una de les ensenyances.

  Article 35. Memòria final del mòdul professional d'FCT

  Al finalitzar el curs acadèmic, el tutor/a elaborarà una memòria de les activitats dutes a terme per l'alumnat en el desenrotllament de les pràctiques formatives, d'acord amb el model que s'establisca.

  Article 36. Memòria final del departament de pràctiques

  Al finalitzar el curs acadèmic, la direcció del departament de pràctiques i si no n'hi ha el coordinador/a de cicles elaborarà una memòria de les activitats dutes a terme per l'alumnat en la realització de les pràctiques formatives, d'acord amb el model que s'establisca.

  Article 37. Certificat de realització del mòdul professional d'FCT per part de l'alumnat

  1. Els centres educatius, quan la totalitat del seu alumnat haja finalitzat el mòdul professional d'FCT i haja sigut avaluat, elaboraran una relació en què constarà tot l'alumnat del centre educatiu que ha realitzat pràctiques, la qualificació obtinguda i si és el cas si l'alumne/a va obtindre l'exempció parcial o total, el nombre de jornades desenrotllades i el nombre total d'hores realitzades per cada un dels alumnes.

  2. La direcció del centre educatiu remetrà a la direcció general competent en matèria de Formació Professional la dita relació en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la finalització d'este.

  3. Així mateix, els centres educatius expediran a cada alumne/a que haja superat el mòdul professional d'FCT un certificat acreditatiu de l'empresa o empreses on va realitzar el dit mòdul, les tasques i les hores realitzades, d'acord amb el model que s'establisca.

  Article 38. Certificat dels centres de treball participants en la realització del mòdul professional d'FCT

  1. Els centres educatius, quan la totalitat del seu alumnat haja finalitzat el període de pràctiques i haja sigut avaluat, elaboraran una relació dels centres de treball participants, el nombre d'alumnes que hagen tutorat així com la totalitat d'hores autoritzades per a cada un d'estos.

  2. La direcció del centre educatiu remetrà a la direcció general competent en matèria de Formació Professional la dita relació en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la finalització d'este.

  Article 39. Programes de gestió

  La direcció general competent en matèria de Formació Professional determinarà mitjançant una resolució els programes i documents necessaris per a la gestió del mòdul professional d'FCT.

  CAPÍTOL V

  Agents que intervenen en la gestió del mòdul

  professional d'FCT i les seues funcions

  Article 40. La direcció general competent en matèria de Formació Professional

  1. La direcció general competent en matèria de Formació Professional és el màxim òrgan competent en matèria de Formació Professional. Col·labora amb tots els òrgans, departaments i servicis que participen en la programació, la realització i el i seguiment del mòdul professional d'FCT.

  2. Funcions i tasques en la gestió:

  1) Promoure la firma de convenis marc amb empreses, institucions o entitats disposades a col·laborar tècnicament en la gestió de les pràctiques formatives: cambres de comerç, organitzacions empresarials, altres conselleries o administracions, entre d'altres.

  2) Desenrotllar i actualitzar, amb l'assistència de les entitats de col·laboració tècnica, un pla d'informació i explicació a les empreses, institucions o entitats sobre la importància i l'interés de la seua col·laboració en la participació i bon desenrotllament de les pràctiques formatives, que inclourà informació i conscienciació en matèria de responsabilitat social de les empreses (RSE) d'acord amb les recomanacions dels òrgans consultius europeus, estatals i autonòmics competents en la matèria.

  3) Assessorar i donar suport als centres educatius en la seua relació amb els centres de treball.

  4) Proporcionar els programes informàtics necessaris per a la gestió del procés de programació, seguiment, avaluació i memòria del mòdul professional d'FCT.

  5) Conformar, desenrotllar i actualitzar i difondre un catàleg de centres de treball i llocs formatius homologats.

  6) Promoure i possibilitar la realització de part o la totalitat del mòdul professional d'FCT a l'estranger, preferentment a la Unió Europea.

  7) Aprovar els règims de visites i/o seguiment en els supòsits previstos en l'article 33.6 de la present orde.

  8) Resoldre les sol·licituds d'autorització que li atribuïx la present orde, així com resoldre els recursos d'alçada interposats contra les resolucions de les direccions territorials quan estes no esgoten la via administrativa.

  9) Publicar els documents i models necessaris per a la gestió administrativa del mòdul professional d'FCT.

  10) Totes aquelles accions que fomenten la Formació Professional i la inserció laboral de l'alumnat.

  Article 41. Funcions de la Direcció Territorial d'Educació i de la Inspecció Educativa

  1. Correspon a la Direcció Territorial d'Educació resoldre les sol·licituds d'autorització que se li atribuïxen en la present orde, i les reclamacions interposades contra les decisions adoptades per la Inspecció Educativa, en temps útil per a realitzar les activitats a què es referixen si és el cas.

  Així mateix, els correspon elevar una proposta de resolució a la direcció general competent en matèria de Formació Professional en els casos previstos en la present orde.

  2. Correspon a la Inspecció Educativa pel que fa a la realització de l'FCT:

  1) Emetre informes respecte a totes les sol·licituds que formulen els centres amb caràcter previ a la seua resolució per la corresponent direcció territorial.

  2) Resoldre totes les sol·licituds d'autorització que preveu la present orde en temps útil per a realitzar les activitats a què es referixen si és el cas.

  3) Assessorar i supervisar la realització del mòdul professional d'FCT i proposar l'adopció de les mesures que contribuïsquen a millorar-lo.

  4) Aprovar els canvis d'horaris previstos en l'article 44 de la present orde.

  5) Comunicar a la direcció general competent en matèria de Formació Professional les autoritzacions realitzades en els casos previstos en la present orde.

  6) Aprovar els règims de visites i/o seguiment en els supòsits previstos en l'article 33.6 de la present orde.

  Article 42. Funcions de la direcció dels centres educatius públics

  1. Correspon a la direcció dels centres educatius públics pel que fa a la realització del mòdul professional d'FCT:

  1) Promoure les relacions amb els centres de treball de l'entorn per a facilitar la creació de llocs formatius, així com la inserció laboral de l'alumnat.

  2) Firmar els concerts de col·laboració amb els centres de treball i assumir la responsabilitat de la seua execució i custòdia.

  3) Certificar els documents acreditatius de realització del mòdul professional d'FCT.

  4) Certificar la participació dels centres de treball i/o dels seus instructors/es en el mòdul professional d'FCT, quan li siga sol·licitat.

  5) Resoldre les sol·licituds d'exempció total o parcial del mòdul d'FCT de cicles formatius o PQPI sol·licitades per alumnes del mateix centre o de centres privats adscrits.

  6) Sol·licitar a la inspecció les autoritzacions extraordinàries corresponents segons la present orde.

  7) Autoritzar el programa de seguiment i visites dels professors i tutors que participen en el seguiment de l'alumnat en pràctiques.

  8) Expedir diplomes als centres de treball homologats que col·laboren amb el centre educatiu en el desenrotllament del mòdul professional d'FCT, d'acord amb el model que s'establisca.

  9) Promoure la realització de jornades formatives per a instructors/es col·laboradors amb el centre educatiu.

  Article 43. Funcions de la direcció dels centres educatius privats

  1. Correspon a la direcció dels centres educatius privats, concertats o no, pel que fa a la realització del mòdul professional d'FCT:

  1) Promoure les relacions amb els centres de treball de l'entorn per a facilitar la creació de llocs formatius, així com la inserció laboral de l'alumnat.

  2) Firmar els concerts de col·laboració amb els centres de treball i assumir la responsabilitat de la seua execució i custòdia.

  3) Firmar els documents acreditatius de realització del mòdul professional d'FCT.

  4) Acreditar la participació dels centres de treball i/o dels seus instructors/es en el mòdul professional d'FCT, quan li siga sol·licitat.

  5) Sol·licitar a la inspecció educativa les autoritzacions extraordinàries corresponents segons la present orde.

  6) Autoritzar el programa de seguiment i visites dels professors i tutors que participen en el seguiment de l'alumnat en pràctiques.

  7) Expedir diplomes als centres de treball homologats que col·laboren amb el centre educatiu en el desenrotllament del mòdul professional d'FCT, d'acord amb el model que s'establisca.

  8) Promoure la realització de jornades formatives per a instructors/es col·laboradors amb el centre educatiu.

  Article 44. Funcions de la direcció d'estudis de Formació Professional

  1. Correspon a la direcció d'estudis de Formació Professional, i si no n'hi ha a la direcció d'estudis, pel que fa a la realització del mòdul professional d'FCT:

  1) Mantindre relacions fluides amb els centres de treball per a facilitar la inserció laboral de l'alumnat.

  2) Quan siga procedent, i d'acord amb les activitats programades i aprovades en la programació general anual, PGA, reestructurar els horaris del professorat de l'equip educatiu afectat per la realització per part de l'alumnat del mòdul professional d'FCT. El nou horari haurà de ser subscrit pel professorat afectat pels canvis i aprovat per la Inspecció Educativa.

  3) Vetlar perquè els tutors/es compten amb els recursos tecnològics suficients per a un efectiu seguiment de les pràctiques formatives i la seua posterior avaluació.

  Article 45. Direcció del departament de pràctiques

  1. En els centres que compten amb direcció del departament de pràctiques li correspon pel que fa a la realització del mòdul professional d'FCT:

  1) Col·laborar en tot el procés de programació, desenrotllament, gestió, avaluació i memòries del mòdul professional d'FCT.

  2) Establir contactes amb les empreses o entitats de l'entorn per a promoure nous concerts de col·laboració, així com mantindre relacions fluides que faciliten la inserció laboral de l'alumnat.

  3) Garantir la posada en funcionament i el manteniment de les aplicacions informàtiques per a la gestió del mòdul professional d'FCT.

  4) Proporcionar la informació i la documentació necessàries als tutors del mòdul professional d'FCT per a la seua gestió.

  5) Supervisar, ordenar i tramitar dins del termini i la forma escaient la documentació generada en la gestió del mòdul professional d'FCT.

  6)Elaborar la documentació necessària per a la sol·licitud de les autoritzacions extraordinàries previstes en la present orde.

  7) Elaborar la memòria final del departament de pràctiques formatives.

  8) Planificar activitats conduents a la formació dels instructors/es amb anterioritat a l'inici de les pràctiques.

  Article 46. Funcions de la direcció de la família professional

  1. Correspon a la direcció de la família professional pel que fa a la realització del mòdul professional d'FCT:

  1) Col·laborar en l'establiment de contactes amb els centres de treball de l'entorn per a promoure nous concerts de col·laboració, així com mantindre relacions fluides que faciliten la inserció laboral de l'alumnat.

  2) Col·laborar en tot el procés de programació, desenrotllament, gestió i avaluació del mòdul professional d'FCT.

  3) Proposar a la direcció d'estudis de Formació Professional, o a la direcció d'estudis en cas de no existir aquella, la realització d'activitats per al professorat de l'equip docent, que queda afectat en el seu horari per la realització del mòdul professional d'FCT.

  Article 47. Funcions del coordinador/a de Cicles Formatius

  Correspon al coordinador/a de cicles formatius, pel que fa a la realització del mòdul professional d'FCT, col·laborar amb la direcció d'estudis de Formació Professional, o la direcció d'estudis quan no existisca aquella, i amb la direcció del departament de pràctiques en el desenrotllament de les pràctiques formatives, assumint les competències de la direcció del departament de pràctiques quan no existisca.

  Article 48. Funcions del tutor/a del mòdul professional d'FCT

  1. Al tutor/a li correspon pel que fa a la realització del mòdul professional d'FCT:

  1) Presidir les juntes d'avaluació del mòdul professional d'FCT.

  2) Assignar l'alumnat als llocs formatius atenent els criteris que prèviament determine l'equip educatiu del cicle formatiu.

  3) Omplir la documentació corresponent a l'alumnat del seu grup.

  4) Elaborar el programa formatiu del mòdul professional d'FCT en col·laboració amb l'instructor/a del centre de treball.

  5) Decidir, la seqüenciació de les pràctiques formatives en unes quantes empreses en el cas que siga necessari.

  6) Portar a terme el seguiment del mòdul professional d'FCT en col·laboració amb l'instructor/a.

  7) Atendre l'alumnat quinzenalment o amb la periodicitat que s'establisca en el centre educatiu, i telemàticament amb caràcter permanent, durant el període de realització de pràctiques formatives, amb l'objecte de valorar la realització del programa formatiu i establir els suports educatius necessaris.

  8) Avaluar, junt amb l'equip educatiu, i després d'escoltar l'instructor/a del centre de treball, el mòdul professional d'FCT.

  9) Establir contactes amb els centres de treball de l'entorn per a promoure nous concerts de col·laboració, així com mantindre relacions fluides que faciliten la inserció laboral de l'alumnat.

  10) Orientar l'alumnat, en col·laboració amb el professor de FOL i el departament d'orientació, a l'inici de les pràctiques formatives, sobre els aspectes conduents a una òptima realització del mòdul professional d'FCT.

  11) Informar sobre la tramitació de renúncies, suspensions, exempcions i vetlar perquè estes es realitzen dins del termini i en la forma escaient.

  12) Informar al principi del curs, l'alumnat i els pares i mares o representants legals de l'alumnat menor d'edat, de tot allò que els concernisca en relació amb el desenrotllament del mòdul professional d'FCT.

  13) Elaborar el programa de seguiment i visites de l'alumnat en pràctiques per a la seua autorització per part de la direcció del centre educatiu.

  14) Elaborar les adaptacions curriculars en els casos que corresponga en col·laboració amb el departament d'orientació, després d'escoltar l'equip educatiu.

  15) Proposar a la direcció de pràctiques formatives, si no n'hi ha al coordinador/a de cicles, o a la direcció d'estudis quan no existisca cap dels anteriors, les sol·licituds de permisos extraordinaris per a la seua tramitació.

  16) Proporcionar a l'alumnat en pràctiques formatives, amb la col·laboració del professor de FOL i de l'equip educatiu, la informació i l'assessorament necessari pel que fa a seguretat i prevenció de riscos laborals associats als diferents llocs formatius, així com vetlar perquè l'alumnat complisca els corresponents protocols.

  17) Elaborar la memòria final de pràctiques del grup de què ha sigut tutor/a.

  18) Donar difusió entre l'alumnat de tots aquells programes institucionals que tinguen com a objecte millorar el procés de pràctiques formatives o la seua inserció laboral.

  19) Detectar necessitats d'informació i/o formació dels instructors/es i proposar a la direcció del departament de pràctiques la realització d'activitats conduents a la formació d'estos prèviament a l'inici de les pràctiques.

  Article 49. Funcions del professorat de FOL

  1. Són funcions del professorat de FOL pel que fa a la realització del mòdul professional d'FCT:

  1) Orientar l'alumnat, en col·laboració amb el tutor/a i el departament d'orientació, a l'inici de les pràctiques formatives, sobre els aspectes conduents a una òptima realització del mòdul professional d'FCT.

  2) Col·laborar amb el tutor/a en les reunions periòdiques que establisca amb l'alumnat en pràctiques formatives, en el seguiment i assessorament necessari pel que fa a seguretat i prevenció de riscos laborals associats als diferents llocs formatius, així com vetlar perquè l'alumnat complisca els protocols corresponents.

  Article 50. Funcions del departament d'orientació

  1. Són funcions del departament d'orientació pel que fa a la realització del mòdul professional d'FCT en aquells centres en què existisca:

  1) Orientar l'alumnat, en col·laboració amb el tutor/a i el professor/a de FOL, a l'inici de les pràctiques formatives, sobre els aspectes conduents a una òptima realització del mòdul professional d'FCT.

  2) En col·laboració amb el tutor/a i després d'escoltar l'equip educatiu, elaborar les adaptacions curriculars en els casos que corresponga, inclòs el programa d'habilitats socials previst en l'article 29 d'esta orde.

  Article 51. Funcions del departament d'idiomes/llengües estrangeres

  En aquells centres en què existisca és funció del departament d'idiomes/llengües estrangeres pel que fa a la realització del mòdul professional d'FCT col·laborar en els processos necessaris per a la realització, per part de l'alumnat, de les pràctiques formatives en altres països.

  Article 52. Funcions de l'instructor/a del centre de treball

  1. Són funcions de l'instructor/a del centre de treball pel que fa a la realització del mòdul professional d'FCT:

  1) Tutorar l'alumnat a càrrec seu durant la seua estada en el centre de treball.

  2) Mantindre comunicació amb el tutor/a:

  a)Amb caràcter permanent, per a informar el tutor/a de la realització de les pràctiques formatives per part de l'alumnat, en els termes que preveu l'article 33 de la present orde.

  b)De manera extraordinària, quan l'alumnat incórrega en comportaments inapropiats, faltes d'assistència i/o retards no justificats o baix rendiment injustificat.

  c)De manera extraordinària, si es produirà la contractació laboral de l'alumnat.

  d)De manera extraordinària i amb una antelació de 15 dies hàbils abans de la data per a la qual es pretenga que siga efectiu, quan es produïsquen canvis en els calendaris o horaris de l'alumnat en pràctiques formatives que impliquen una ampliació, així com qualsevol desplaçament fora de la localització habitual del centre de treball.

  e)Per a sol·licitar informació o formació respecte del mòdul professional d'FCT.

  3) Emetre un informe final individualitzat per a cada alumne/a del mòdul professional d'FCT del qual haja sigut instructor/a. El dit informe, emés en termes d'apte/a o no apte/a, serà orientador i no vinculant per a la junta d'avaluació.

  Article 53. Funcions de l'equip docent

  1. Són funcions de l'equip docent pel que fa a la realització del mòdul professional d'FCT:

  1) Avaluar, junt amb el tutor/a i després d'escoltar l'instructor/a del centre de treball, el mòdul professional d'FCT.

  2) Determinar els criteris per a l'assignació dels llocs formatius a l'alumnat que realitzarà pràctiques formatives.

  3) Participar en l'anàlisi de la documentació aportada pels alumnes, així com en l'elaboració dels informes conduents a les exempcions totals o parcials del mòdul professional d'FCT.

  4) Emetre un informe previ sobre les sol·licituds d'exempció total o parcial del mòdul d'FCT.  CAPÍTOL VI

  Assegurances

  Article 54. Del professorat en comissió de servicis per al seguiment del mòdul professional d'FCT

  1. La Conselleria competent en matèria d'Educació subscriurà una pòlissa d'assegurança col·lectiva d'accidents, que complementarà la cobertura genèrica per responsabilitat civil subscrita per a tot el professorat per aquella, amb l'objecte de garantir una cobertura adequada al professorat encarregat del seguiment del mòdul professional d'FCT en comissió de servicis.

  Article 55. De l'alumnat en la realització del mòdul professional d'FCT

  1. El règim de cobertura per accidents de l'alumnat en els centres de treball serà l'establit per la normativa vigent en matèria d'assegurança escolar i pels estatuts de la mutualitat de la dita assegurança, tot això sense perjuí de les pòlisses que la conselleria competent en matèria d'Educació subscriga com assegurances addicionals.

  2. L'atenció sanitària estarà coberta per l'assegurança escolar si l'alumnat és menor de 28 anys. Els majors de 28 anys, al no estar coberts per l'assegurança escolar, hauran d'acreditar documentalment la seua cobertura d'assistència sanitària en la Seguretat Social o en una entitat privada.

  3. La conselleria competent en matèria d'Educació contractarà una pòlissa d'assegurança col·lectiva d'accidents, i una altra de responsabilitat civil, per a cobrir els danys propis i els ocasionats a tercers en la realització del mòdul professional d'FCT pels alumnes dels centres docents sostinguts amb fons públics.

  4. Els centres privats no concertats hauran de contractar pòlisses d'assegurances d'accidents així com de responsabilitat civil per a tot l'alumnat que realitza el mòdul professional d'FCT.

  Article 56. De l'alumnat que realitza el mòdul professional d'FCT en altres països de la Unió Europea

  1. La conselleria competent en matèria d'Educació contractarà una assegurança col·lectiva d'accidents i responsabilitat civil per a l'alumnat que realitze el mòdul professional d'FCT en altres països de la Unió Europea en programes o projectes patrocinats per la mateixa conselleria competent en matèria d'Educació.

  2. Quan l'alumnat realitze pràctiques formatives en altres països de la Unió Europea en el marc de programes o projectes europeus, el centre haurà d'atindre's a la normativa específica dels dits programes o projectes pel que fa referència a les assegurances i la seua contractació, amb l'assessorament de la direcció general competent en matèria de Formació Professional.

  3. El centre educatiu l'alumnat del qual, fora dels programes o projectes patrocinats per la conselleria competent en matèria d'Educació o fora del marc de programes o projectes europeus, realitza part o la totalitat de les pràctiques formatives fora del territori espanyol, haurà d'acreditar davant de la direcció general competent en matèria de Formació Professional la contractació de les corresponents pòlisses d'assegurances.

  Article 57. Informació

  1. Les direccions dels centres educatius seran informades de la cobertura de les assegurances contractades per la conselleria competent en matèria d'Educació, així com dels protocols d'actuació davant de qualsevol incidència o accident durant la realització de les pràctiques formatives.

  CAPÍTOL VII

  Interrupció i exempció del mòdul professional d'FCT

  Article 58. Interrupció del mòdul professional d'FCT

  1. S'entén per interrupció total o temporal del mòdul professional d'FCT l'abandonament del dit mòdul una vegada iniciat este.

  2. La interrupció total es produïx quan l'alumnat, una vegada iniciat el mòdul professional d'FCT, l'abandona i no és possible la seua reincorporació durant el mateix curs acadèmic.

  3. Es produïx interrupció temporal quan una vegada iniciat el mòdul professional d'FCT l'alumnat l'abandona temporalment.

  Article 59. Interrupció per causes imputables a la voluntat de l'alumne i els seus efectes

  1. La direcció del centre educatiu, d'ofici o a instància del centre de treball, pot interrompre la continuïtat del mòdul professional d'FCT d'un determinat alumne/a en els casos següents:

  1) Faltes d'assistència repetides i/o impuntualitat repetida no justificada d'acord amb el reglament de règim intern del centre educatiu.

  2) Actitud incorrecta o falta d'aprofitament o rendiment.

  3) Altres causes i/o faltes imputables a l'alumne/a que no permeten el normal desenrotllament del mòdul professional d'FCT.

  2. Quan es demostre algun dels casos descrits anteriorment i després d'escoltar l'alumne/a implicat/a, si es determina la no-continuïtat del mòdul professional d'FCT, l'alumne/a serà qualificat com no apte/a i consumirà la convocatòria.

  Article 60. Altres supòsits que poden implicar la interrupció del mòdul professional d'FCT i els seus efectes

  1. Altres supòsits que poden implicar la interrupció del mòdul professional d'FCT seran:

  1) Malaltia prolongada o accident de l'alumne/a o familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat en línia recta o col·lateral;

  2) Obligacions de tipus personal o familiar degudament justificades apreciades per l'equip directiu del centre que condicionen o impedisquen la normal dedicació a l'estudi;

  3) Maternitat o paternitat, adopció o acolliment;

  4) Incorporació a un lloc de treball incompatible amb les pràctiques;

  5) Altres circumstàncies de caràcter personal com poden ser les associades a la violència de gènere, assetjament o altres;

  6) Causes imputables al centre de treball.

  2. En els casos mencionats anteriorment, si l'alumne/a ha realitzat un mínim del 85% de les hores totals del mòdul professional d'FCT, i després d'aportar documentació que justifique fefaentment les circumstàncies al·legades, el tutor/a junt amb l'equip educatiu i després d'escoltar l'instructor/a del centre de treball podran dur a terme l'avaluació.

  3. En cas de cicles formatius de Formació Professional i d'ensenyances d'Arts Plàstiques i Disseny si l'alumne/a no ha realitzat el mínim del 85% de les hores, o les ha realitzat però l'equip educatiu i el tutor/a han decidit no procedir a l'avaluació, l'alumne/a podrà sol·licitar la renúncia a l'avaluació i qualificació d'este mòdul:

  1) La sol·licitud perquè s'admeta la dita renúncia es podrà efectuar durant tot el període previst per a la realització del mòdul professional d'FCT. La direcció del centre on conste l'expedient acadèmic de l'alumne/a resoldrà la petició en el termini de cinc dies hàbils i incorporarà una còpia de la resolució al dit expedient. Contra la resolució desestimatòria o en el cas de silenci administratiu, que tindrà caràcter desestimatori, podrà interposar recurs d'alçada davant de la direcció territorial d'Educació corresponent en el termini d'un mes, la resolució de la qual posarà fi a la via administrativa.

  2) Quan la resolució adoptada siga favorable, si l'alumne/a disposa d'una nova convocatòria per al mòdul professional d'FCT en el mateix curs acadèmic, l'equip docent podrà decidir si les hores efectuades fins al moment de la concessió de la renúncia a la convocatòria, amb un mínim de 100, li són comptabilitzades com a realitzades i, en conseqüència, només ha de dur a terme les hores que falten fins a completar les assignades al dit mòdul professional. També podrà prendre esta decisió l'equip docent si la següent convocatòria que dispose l'alumne/a correspon a un curs acadèmic posterior i es matricula en el mateix centre educatiu; si continua els estudis en un altre centre, haurà de realitzar novament el total d'hores atribuït al mòdul professional d'FCT.

  3) En els cicles formatius de Grau Superior, la renúncia a l'avaluació i qualificació en alguna convocatòria del mòdul professional d'FCT implica, al seu torn, la renúncia en la mateixa convocatòria a l'avaluació i qualificació del mòdul professional de projecte.

  Article 61. Exempció del mòdul professional d'FCT

  1. Podrà determinar-se l'exempció total o parcial del mòdul professional d'FCT per la seua correspondència amb la pràctica laboral, sempre que s'acredite, almenys, un any a temps complet en cicles formatius de Formació Professional i d'ensenyances d'Arts Plàstiques i Disseny o tres mesos en el cas de PQPI, o el seu equivalent a temps parcial, d'experiència relacionada amb els estudis professionals que permeten demostrar l'adquisició de les capacitats corresponents al mòdul professional d'FCT.

  2. En el cas de cicles formatius de Formació Professional o d'ensenyances d'Arts Plàstiques i Disseny, l'alumnat que per la seua experiència laboral, considere que té superats els objectius, expressats en termes de capacitats terminals (LOGSE) o resultats d'aprenentatge (LOE), del mòdul professional d'FCT, podrà sol·licitar la seua exempció després de formalitzar la matrícula d'este o fora del període de matrícula, sempre amb una antelació mínima de 30 dies hàbils a l'inici previst de les pràctiques.

  3. Qui sol·licite l'exempció haurà de presentar en la secretaria del centre docent la documentació següent:

  1) Una sol·licitud dirigida al titular o a la titular de la direcció del centre docent, degudament emplenada. Si es tractara d'un alumne/a amb matrícula en un centre docent de titularitat privada haurà de dirigir la sol·licitud al titular o a la titular de la direcció del centre públic a què estiga adscrit prèvia comunicació a la direcció del centre en què es trobe matriculat/ada.

  2) Acreditació de tindre experiència laboral d'almenys un any a temps complet o de tres mesos en el cas de PQPI, o el seu equivalent a temps parcial, relacionada amb el cicle formatiu o ensenyança que es cursa, que es justificarà aportant de manera acumulativa els documents següents:

  a) Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a què estiguera afiliat/ada, on conste l'empresa, la categoria laboral, el grup de cotització i el període de contractació, o si és el cas, el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, o si no n'hi ha, de qualsevol altre mitjà de prova admés en dret.

  b) Certificació de les empreses on haja adquirit l'experiència laboral, en què conste específicament la duració del contracte, les activitats exercides i el període de temps en què s'ha realitzat l'activitat. En el cas de treballadors/es per compte propi, certificació d'alta en el cens d'obligats tributaris, amb una antiguitat mínima d'un any a temps complet o de tres mesos en el cas de PQPI, així com la declaració de l'interessat/ada de les activitats més representatives.

  c) Quan les empreses o entitats a què fa referència el paràgraf anterior hagen cessat en la seua activitat i siga impossible obtindre les certificacions mencionades anteriorment, l'alumne/a aportarà la documentació que acredite el cessament de l'activitat de l'empresa o entitat, junt amb una declaració jurada on es descriguen les activitats exercides en la dita empresa o entitat.

  4. La direcció del centre docent públic que corresponga, resoldrà en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la presentació de la sol·licitud sobre la concessió o no de l'exempció total o parcial, amb un informe previ de l'equip educatiu del centre públic o del centre privat o concertat adscrit, emés després de l'anàlisi de la documentació aportada i a la vista dels criteris establits a este efecte en la concreció curricular corresponent, tenint el silenci administratiu caràcter desestimatori.

  Contra la resolució desestimatòria es podrà interposar recurs d'alçada davant de la direcció territorial d'Educació corresponent en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa.

  5. L'acord de concessió, o no, de l'exempció total o parcial es comunicarà fefaentment per escrit a la persona sol·licitant.

  6. Una vegada concedida l'exempció es procedirà a registrar esta en l'expedient acadèmic de l'alumne/a a l'efecte de certificació acadèmica i una còpia de l'acord de concessió de l'exempció total o parcial s'adjuntarà a l'esmentat expedient acadèmic.

  Article 62. Tipus d'exempció i efectes

  1. Les exempcions podran ser totals o parcials.

  2. L'exempció total és aquella que s'atorga a l'alumnat que haja acreditat la capacitació suficient d'almenys el 85% de les competències professionals establides en el programa formatiu. L'alumnat no cursarà el mòdul professional d'FCT i en el seu expedient acadèmic i les actes d'avaluació constarà com a exempt del mòdul professional d'FCT.

  3. L'exempció parcial és aquella que s'atorga a l'alumnat que haja acreditat la capacitació suficient de part de les competències professionals establides en el programa formatiu que no arribe al llindar del 85% d'estes. L'alumnat només realitzarà les activitats conduents a l'adquisició de les capacitats terminals (LOGSE) o resultats d'aprenentatge (LOE) no adquirides.

  CAPÍTOL VIII

  Adaptacions curriculars del programa formatiu

  Article 63. Adaptació curricular del programa formatiu i/o del lloc formativoproductiu per a alumnat que tinga reconeguda la condició de minusvalidesa

  1. L'alumnat que estiga en possessió del certificat de condició de minusvalidesa expedit per la conselleria competent en matèria de Benestar Social o l'organisme competent, podrà sol·licitar la corresponent adaptació curricular i/o del lloc formativoproductiu per a la realització del mòdul professional d'FCT.

  2. L'alumnat haurà de presentar una sol·licitud i adjuntar un certificat de la condició de minusvalidesa en què es detalle el grau d'esta i tots els informes mèdics o documentació que siguen necessaris per a concretar l'adaptació curricular corresponent.

  3. El departament d'orientació, en col·laboració amb el tutor/a, dissenyarà, sempre que siga possible, un programa formatiu que detallarà les adaptacions curriculars i mitjans necessaris per a poder realitzar les activitats formativoproductives.

  En tot cas, i considerades les adaptacions curriculars i/o del lloc, l'alumnat haurà de demostrar l'adquisició de les competències professionals corresponents per a obtindre l'avaluació positiva del mòdul professional d'FCT.

  4. Quan en el centre de treball existisca preparador/a laboral especialitzat/ada per a facilitar l'adaptació social i laboral dels treballadors amb discapacitat, per mitjà de l'ocupació amb suport, en els termes previstos pel Reial Decret 870/2007, de 2 de juliol, pel qual es regula el programa d'ocupació amb suport com a mesura de foment d'ocupació de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball, i les seues funcions d'orientació i acompanyament individualitzat siguen susceptibles d'estendre's a l'alumnat que desenrotlle el mòdul professional d'FCT amb necessitats educatives especials les característiques del qual coincidisquen amb els criteris de discapacitat fixats en el reial decret, s'atribuirà al preparador/a laboral especialitzat/ada la condició de personal de suport del dit alumnat i, a este efecte, este podrà ser escoltat per a l'avaluació, en els mateixos termes que determina l'article 52, apartat 3, de la present orde per a l'instructor/a.

  Les funcions que el preparador/a laboral especialitzat/ada podrà realitzar amb la supervisió del tutor/a i la col·laboració de l'instructor/a seran les següents:

  1) Orientació, assessorament i acompanyament a l'alumnat amb discapacitat, elaborant per a cada alumne/a un programa d'adaptació al lloc de treball.

  2) Labors d'acostament i mútua ajuda entre l'alumne/a beneficiari del programa d'ocupació amb suport, el centre de treball i el personal d'este que compartisca tasques amb l'alumne/a amb discapacitat.

  3) Suport a l'alumne/a en el desenrotllament d'habilitats socials i comunitàries, de manera que puga relacionar-se amb l'entorn laboral en les millors condicions.

  4) Formació específica de l'alumne/a amb discapacitat en les tasques inherents al lloc formatiu.

  5) Seguiment de l'alumne/a i avaluació del procés d'inserció en el lloc formatiu. Estes accions tindran com a objecte la detecció de necessitats i la prevenció de possibles obstacles, tant per a l'alumne/a com per al centre de treball, que posen en perill l'objectiu d'inserció i permanència en l'ocupació.

  6) Assessorament i informació al centre de treball sobre les necessitats i els processos d'adaptació del lloc formatiu.

  CAPÍTOL IX

  Catàleg de centres de treball homologats

  Article 64. Catàleg de centres de treball i llocs formatius homologats

  1. La conselleria competent en matèria d'Educació elaborarà un catàleg de centres de treball i llocs formatius homologats que reunisquen els requisits exigits per la present orde, la finalitat de la qual és:

  1) Facilitar la busca per part dels tutors/es de llocs formatius perquè l'alumnat realitze pràctiques.

  2) Facilitar la busca per part dels centres de treball d'alumnat perquè realitze pràctiques formatives en estos.

  3) Catalogar els centres de treball atenent diferents criteris: activitat, tipus de llocs formatius que oferixen, certificacions que posseïsquen i més coses.

  4) Reconéixer i posar en valor la col·laboració dels centres de treball participants en la realització de les pràctiques d'acord amb criteris de qualitat.

  2. Si per causa imputable al centre de treball, haguera de rescindir-se el concert de col·laboració amb un centre educatiu, este centre de treball podrà ser descatalogat després de comunicar-li-ho.

  3. Els centres de treball tindran reconeguda la seua homologació per mitjà d'un certificat expedit a este efecte d'acord amb el model que s'establisca.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

  Única

  Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa la present orde.

  DISPOSICIÓ FINAL

  Única. Entrada en vigor

  La present orde entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2010.

  València, 27 d'agost de 2010

  El conseller d'Educació,

  ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN