ORDE de 4 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'autorització i l'organització de les ensenyances de Cicles Formatius de Formació Professional Inicial en la modalitat semipresencial o a distància en centres privats de la Comunitat Valenciana.Publicado en:  DOGV núm. 6037 de 17.06.2009
Número identificador:   2009/7075
Referencia Base Datos:  007125/2009
 
 • Análisis jurídico

 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria Educació
  Grupo Temático: Reglamentación, Legislación
  Materias: Educació
  Descriptores:
    Temáticos: ensenyament professional, ensenyament privat, educació a distància, legislació escolar


 • ORDE de 4 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'autorització i l'organització de les ensenyances de Cicles Formatius de Formació Professional Inicial en la modalitat semipresencial o a distància en centres privats de la Comunitat Valenciana. [2009/7075]

  El Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s'establix l'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu (BOE núm. 182, de 03.01.2007), establix en el capítol X, article 51, que «les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu podran impartir-se en els centres següents: a) centres públics i privats autoritzats per l'administració educativa competent», i en l'article 52 establix els requisits dels centres que impartisquen les ensenyances de Formació Professional.

  El Decret 105/2001, de 12 de juny, del Govern Valencià, pel qual es crea l'Institut Valencià per al desenrotllament de l'Educació a Distància (IVADED) (DOGV núm. 4.022, de 15.07.2001), establix en l'article 8, sobre els centres associats d'educació a distància, que «1. Basant-se en la demanda educativa, la Conselleria de Cultura i Educació podrà autoritzar a determinats centres educatius, públics, privats i d'iniciativa social sense ànim de lucre, la impartició de les ensenyances a distància. 2. Estos centres tindran la condició de centres associats d'educació a distància, adscrits a l'IVADED.»

  Per l'Orde de 4 de juliol de 2008 (DOCV núm. 5.818, de 31.07.2008) de la Conselleria d'Educació, es va regular l'organització de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana.

  En este context, és convenient desplegar una normativa que possibilite autoritzar la modalitat semipresencial o a distància als centres privats que impartixen ensenyances de Formació Professional inicial presencial, sempre que complisquen els requisits que es determinen en la present orde.

  Per tot això, amb informe previ del Consell Valencià de Formació Professional i en virtut de les competències que em conferix l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i vista la proposta de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de data 4 de maig de 2009 i de conformitat amb esta,

  ORDENE

  Article 1. Objecte

  La present orde té com a objecte regular l'autorització i l'organització de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional inicial en la modalitat semipresencial o a distància en centres privats de la Comunitat Valenciana.

  Article 2. Validesa acadèmica

  Les ensenyances de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància autoritzades per a ser impartides en centres privats tindran els mateixos efectes acadèmics que les de la modalitat presencial.

  Article 3. Currículum

  El currículum dels cicles formatius de Formació Professional en esta modalitat d'ensenyança serà el mateix que l'establit per a la modalitat presencial a la Comunitat Valenciana.

  Article 4. Requisits que han de complir els centres privats

  Els centres docents privats que sol·liciten autorització per a impartir cicles formatius o mòduls concrets de Formació Professional inicial semipresencial o a distància, hauran de disposar d'autorització per a impartir els cicles en la modalitat presencial i estar impartint almenys des del curs anterior el cicle o mòduls per als quals sol·liciten l'autorització en la modalitat semipresencial o a distància.

  Els requisits de titulació del professorat seran els mateixos que per a les ensenyances corresponents en la modalitat presencial.

  Article 5. Procediment d'autorització a centres docents privats per a la impartició de cicles formatius de Formació Professional inicial en la modalitat semipresencial o a distància.

  1. Esta modalitat d'ensenyança en els centres privats estarà sotmesa al principi d'autorització administrativa, sempre que els centres reunisquen els requisits que s'establixen en esta orde i en la restant legislació vigent.

  2. L'expedient d'autorització s'iniciarà a instància de part i els terminis de resolució de les sol·licituds i els efectes del silenci seran els establits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  3. Els titulars dels centres docents privats que, tenint autoritzats i en funcionament cicles formatius de Formació Professional inicial en la modalitat presencial, desitgen oferir-los en la modalitat semipresencial o a distància hauran de sol·licitar autorització a la direcció general competent en matèria d'ordenació i centres docents.

  4. La sol·licitud d'autorització anirà acompanyada d'una memòria en què s'especifiquen almenys les dades següents:

  a) Organització acadèmica de la formació a distància. Tutories individuals i col·lectives.

  b) Metodologia didàctica de cada mòdul professional.

  c) Materials didàctics que s'utilitzaran, que hauran d'incloure l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

  d) Espais disponibles per a esta modalitat. Si l'ús és compartit entre les dos modalitats d'ensenyança, haurà de ser en horari no simultani, circumstància que s'haurà d'especificar.

  5. La direcció general competent en matèria d'ordenació i centres docents remetrà la documentació necessària de l'expedient a la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa i de la formació professional per al seu estudi i valoració.

  6. La direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa i de la formació professional, estudiat l'expedient i previ informe favorable de la Inspecció Educativa, proposarà l'autorització de les ensenyances sol·licitades a la direcció general competent en matèria d'ordenació i centres docents, que elevarà proposta d'orde d'autorització al conseller.

  7. Es podrà sol·licitar autorització per a cicles formatius o per a mòduls concrets que s'especificaran en l'orde d'autorització corresponent.

  8. L'autorització serà efectiva per al curs escolar següent a la data en què s'obtinga.

  9. L'autorització de cicles formatius en la modalitat semipresencial o a distància suposarà que el centre obtinga la condició de centre associat d'educació a distància del Centre Específic d'Educació a Distància (CEED), que perdrà si deixa de tindre autoritzades les dites ensenyances.

  10. L'autorització d'estes ensenyances s'inscriurà en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana. Així mateix, hi quedarà registrada la condició de centre associat.

  11. L'autorització d'esta modalitat d'ensenyança es mantindrà per a cursos successius sempre que el centre educatiu mantinga el cicle formatiu o si és el cas mòduls corresponents en ambdós modalitats en funcionament i no es modifiquen les circumstàncies en virtut de les quals es va concedir l'autorització. Si no és així, després de l'informe de la Inspecció Educativa i a proposta de la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa i de la formació professional, s'instruirà d'ofici el corresponent expedient de revocació de l'autorització per cessament d'activitats.

  Article 6. Oferta formativa

  Les ensenyances de Formació Professional inicial a distància autoritzades formaran part, a tots els efectes, de l'oferta formativa que els centres realitzen i en cap cas podran ser objecte de concert educatiu en cap de les seues modalitats.

  Article 7. Places escolars

  Només s'autoritzarà a impartir esta modalitat d'ensenyança a un màxim de 45 alumnes per cicle formatiu i per centre. Este nombre màxim de 45 alumnes també s'aplicarà en el cas que es tracte d'autorització de mòduls i no de cicles complets, sense perjuí que excepcionalment es puga autoritzar la seua impartició amb un nombre més gran d'alumnes.

  Article 8. Condicions d'accés de l'alumnat

  La Formació Professional inicial impartida en esta modalitat semipresencial o a distància és una oferta educativa que no perseguix fins d'escolarització, sinó de formació de caràcter professional per a persones que complisquen les condicions següents:

  1. Requisit d'edat

  Podran accedir a estes ensenyances:

  a) Les persones majors de díhuit anys o que complisquen esta edat l'any natural en què efectuen la matrícula.

  b) Les persones majors de setze anys o que complisquen la dita edat l'any natural en què es realitza la matrícula, sempre que acredite documentalment trobar-se en alguna de les situacions següents:

  - Estar donat d'alta com a treballador per compte propi o d'altri.

  - Tindre la condició d'esportista d'elit.

  - Trobar-se en situació extraordinària de malaltia, dificultat física o sensorial, o en situació de dependència que dificulte la seua mobilitat.

  - Residir en una zona que impedisca realitzar normalment les ensenyances de modalitat presencial.

  2. Requisits acadèmics

  Podran accedir a esta modalitat d'ensenyança:

  a) Les persones que reunisquen els requisits acadèmics establits amb caràcter general per a accedir a les ensenyances de Formació Professional inicial.

  b) Les persones que acrediten haver superat les proves d'accés als corresponents cicles formatius, d'acord amb la normativa vigent, que en l'àmbit de la Comunitat es troba arreplegada en el Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, i en l'Orde de 31 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius corresponents a la Formació Professional inicial del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana.

  Article 9. Procés d'admissió i matrícula

  1. El procés d'admissió i matrícula serà lliurement establit per cada centre.

  2. L'alumnat podrà matricular-se per a cursar un mateix mòdul professional el nombre màxim de vegades que establix el Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre.

  3. L'alumnat podrà matricular-se del nombre de mòduls que desitge d'entre els que componen els distints cursos del cicle formatiu excepte del mòdul de Formació en Centres de Treball, segons les seues possibilitats i disponibilitat de temps, salvat incompatibilitats de matrícula en un determinat mòdul per no acreditar-se la superació d'altres mòduls anteriors que la normativa establisca com a incompatibles.

  4. L'alumnat que haja cursat un cicle formatiu de Formació Professional en la modalitat presencial i haja esgotat el nombre de convocatòries a què té dret podrà incorporar-se a estes ensenyances de modalitat semipresencial o a distància. La matrícula es realitzarà únicament dels mòduls professionals no superats.

  5. L'alumnat matriculat en un cicle formatiu en una de les dos modalitats (presencial o semipresencial o a distància) no podrà matricular-se en l'altra modalitat en el mateix curs escolar, encara que sí en els cursos escolars següents.

  6. L'alumnat podrà sol·licitar l'anul·lació o renúncia de la matrícula del curs, amb la qual cosa perd els seus drets a l'ensenyança, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en què s'haja matriculat, o bé sol·licitar l'anul·lació o renúncia de la matrícula de mòduls concrets, i en este cas perdrà els drets a l'ensenyança, avaluació i qualificació dels dits mòduls.

  Article 10. Tutories

  1. Ateses les característiques dels diferents processos d'aprenentatge que es donen en cada un dels mòduls professionals que componen el cicle formatiu corresponent, l'atenció tutorial es realitzarà de manera individual i col·lectiva. Es garantirà l'atenció tutorial de l'alumnat a través de l'equip educatiu que es constituirà per a impartir estes ensenyances. Per a això, es nomenarà un tutor per a cada curs entre els professors que formen part de l'equip educatiu.

  2. La funció tutorial tindrà com a finalitat promoure i desenrotllar accions de caràcter orientador i formatiu que conduïsquen a una major eficàcia i eficiència dels processos d'aprenentatge per a l'adquisició de les capacitats terminals dels mòduls professionals.

  3. Al començament del curs escolar es farà públic el pla d'acció tutorial per a este tipus d'ensenyances, que inclourà les activitats tutorials, el calendari de tutories i tota la informació que es considere d'interés general per a l'alumnat.

  4. La formació semipresencial o a distància és un model obert en què l'alumnat marca el seu ritme d'aprenentatge en funció de les seues necessitats i disponibilitat i l'assistència a les tutories tindrà caràcter voluntari.

  5. Les tutories individuals són aquelles accions orientadores i de suport als processos d'aprenentatge que es corresponen amb els objectius formatius que l'alumnat puga superar de manera autosuficient i que s'articularan a través dels materials didàctics.

  6. Les tutories col·lectives són les accions tutorials necessàries per a la consecució dels objectius formatius que necessiten desenrotllar processos d'ensenyança i aprenentatge en què cal la intervenció directa i presencial del professor. Este tipus de tutoria té com a objectiu orientar l'alumne en l'estudi dels continguts curriculars programats. En la tutoria col·lectiva, el professorat exposarà els continguts fonamentals del tema, orientarà el treball que ha de realitzar l'alumnat (lectures, exercicis, etc.) i aclarirà les qüestions més importants o de més difícil comprensió.

  7. L'assistència de l'alumnat a les tutories (col·lectives i individuals) tindrà caràcter voluntari per a l'alumnat, sense perjuí que se li puga exigir el caràcter presencial amb un límit màxim del 10% de l'horari del mòdul.

  8. S'establirà, com a mínim, una tutoria col·lectiva i presencial quinzenal amb caràcter general, per a atendre el grup d'alumnes matriculats en cada mòdul professional, amb la finalitat de possibilitar el desenrotllament d'aquelles capacitats terminals que requerisquen la intervenció directa del professor.

  Estes tutories estaran orientades al desenrotllament de les pràctiques programades al començament del curs.

  9. Així mateix, s'establiran tutories individuals no presencials que permeten atendre l'orientació personal de l'alumnat i el suport acadèmic que possibiliten el desenrotllament de determinades capacitats terminals per mitjà de l'autoaprenentatge. Esta tutoria es realitzarà preferentment de forma telemàtica en línia, encara que també podrà ser presencial o telefònica.

  A fi de donar les màximes facilitats a la comunicació entre alumnat i professorat, s'establirà un ampli horari setmanal d'esta tutoria individual, en diferents dies i torns.

  10. Les tutories (col·lectives i individuals) de cada mòdul tindran un horari fix que serà donat a conéixer als alumnes en el moment de formalitzar la matrícula. El professor de cada mòdul atendrà les tutories tant col·lectives com individuals.

  11. Tenint en compte que esta modalitat de la Formació Professional inicial pretén facilitar a l'alumnat el seu aprenentatge per mitjà de flexibilitat horària i metodologia adaptada, es procurarà oferir tutories en horari matutí i vespertí, els continguts de les quals seran els mateixos.

  La resta de l'horari d'atenció a l'alumnat de cada mòdul correspondrà a la tutoria individual que podrà ser telemàtica, per correspondència, telefònica o presencial.

  Es procurarà acumular les tutories col·lectives dins de cada un dels dos torns per a facilitar l'assistència de l'alumnat.

  12. El contingut dels diferents mòduls estarà distribuït al llarg del curs en quinzenes amb caràcter general, a fi que l'alumnat que no assistisca al centre puga conéixer en cada moment els conceptes del currículum que s'estan treballant i, així, facilitar-li el seguiment i aprofitament de les ensenyances.

  13. El calendari escolar estarà organitzat en trimestres o quadrimestres i correspondrà a 32 setmanes.

  Article 11. Metodologia

  1. Metodologia pedagògica

  Les ensenyances de Formació Professional inicial en la modalitat semipresencial o a distància inclouran activitats d'autoaprenentatge de l'alumnat i activitats presencials de formació en el centre docent (tutories col·lectives).

  2. Metodologia didàctica i materials

  a) Els principis metodològics per a esta modalitat d'ensenyança hauran de fonamentar-se en la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació, així com en l'ús dels distints recursos que proporciona internet i la utilització de materials didàctics específics per a l'autoaprenentatge.

  Per a compondre els coneixements en els processos formatius s'afavoriran els intercanvis que s'establixen entre el que aporta el professor planificant i orientant el procés d'aprenentatge i el que aporta l'alumnat amb la seua actitud, motivació, expectatives i coneixements previs entorn dels continguts.

  b) El disseny dels materials didàctics que s'utilitzen per a impartir els cicles formatius de manera semipresencial o a distància haurà de contribuir a l'adquisició de les capacitats terminals proposades en els distints mòduls que integren els cicles formatius. A més, s'adaptaran a les característiques d'autoaprenentatge i autosuficiència perquè l'alumnat desenrotlle i controle el seu propi procés d'aprenentatge de forma autònoma sense la presència continuada del professorat.

  Els materials dissenyats per a este sistema obert i flexible d'aprenentatge estaran caracteritzats per la seua interactivitat i per la utilització dels distints sistemes multimèdia.

  El professorat de cada un dels mòduls professionals elaborarà una guia didàctica en què es contemplaran, almenys, els continguts següents:

  Presentació-caracterització del mòdul.

  Metodologia. Atenció tutorial

  Continguts del mòdul i activitats a realitzar per l'alumnat (avaluables i autoavaluables) organitzats en quinzenes amb caràcter general.

  Continguts mínims i criteris d'avaluació.

  Instruments d'avaluació.

  Solucionari de les activitats autoavaluables.

  Enllaços d'internet recomanats.

  Bibliografia recomanada.

  Tots els professors hauran d'utilitzar obligatòriament per a les tutories materials didàctics específics per a l'ensenyança a distància.

  Article 12. Avaluació, promoció, certificats i titulació de l'alumnat

  1. L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat s'obtindrà a partir dels objectius generals de cada un dels mòduls formatius i dels criteris de realització de les unitats de competència, i el seu desenrotllament s'atindrà a allò que s'ha disposat amb caràcter general sobre avaluació en la Formació Professional, amb les excepcions que generen les característiques de les ensenyances semipresencials o a distància.

  Per això, al llarg del període lectiu corresponent a cada un dels mòduls que componen el cicle formatiu, els professors realitzaran un seguiment del desenrotllament del seu procés d'aprenentatge, utilitzant per a això els instruments i procediments d'arreplega d'informació que prèviament s'hauran establit en la programació dels mòduls i que hauran de ser coneguts per l'alumnat.

  En cada curs només hi haurà una convocatòria ordinària i una altra extraordinària. Per a cada mòdul s'establiran tres o dos sessions d'avaluació al llarg del curs, segons s'haja estructurat en trimestres o quadrimestres.

  L'alumnat podrà presentar-se en cada convocatòria a l'avaluació i qualificació final d'un mateix mòdul professional, incloses les convocatòries ordinàries i les extraordinàries, el nombre màxim de vegades que establix el Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre.

  2. Els exàmens dels diferents mòduls seran presencials i s'organitzaran, per a cada avaluació, en dos o tres dies consecutius. Per a donar resposta a les característiques especials de l'alumnat d'esta modalitat d'ensenyança, els exàmens es programaran en horari de matí i de vesprada alternativament.

  Durant el període d'exàmens, es podrà suspendre les tutories col·lectives, a fi que el professorat es puga dedicar a la realització i correcció dels exàmens.

  L'assistència als exàmens presencials és obligatòria i, per tant, els alumnes que no es presenten no podran ser avaluats.

  3. L'alumnat podrà sol·licitar l'expedició de certificats acadèmics per a acreditar els mòduls professionals superats i les corresponents unitats de competència.

  L'alumnat podrà sol·licitar la renúncia a l'avaluació d'un o més mòduls, a fi que la convocatòria no li siga computada a l'efecte de la limitació del nombre de convocatòries establit pel Reial Decret 1538 2006/, de 15 de desembre.

  4. La superació de tots els mòduls professionals d'un cicle formatiu donarà dret a l'expedició del corresponent títol professional.

  5. Als efectes acadèmics i administratius, de matriculació i expedició de títols i certificats acadèmics, el centre privat quedarà adscrit, per a esta modalitat d'ensenyança, al mateix centre públic a què estiga adscrit en la modalitat presencial de la Formació Professional inicial que tinga autoritzada.

  Article 13. Accés al mòdul de formació en centres de treball (FCT)

  1. Per a accedir al mòdul de FCT caldrà ajustar-se al que disposa el Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, i la legislació que el desplegue en la modalitat presencial.

  Pel seu caràcter presencial, per a accedir al mòdul de FCT i, per tant, per a la seua superació, l'alumnat haurà de recórrer a l'ensenyança en la modalitat presencial, matriculant-se en el mateix centre en què va cursar l'ensenyança a distància.

  A fi de facilitar l'assistència i adaptar l'horari en el centre de treball a les necessitats i disponibilitat de l'alumnat derivades de la seua pròpia situació laboral, els centres podran adaptar les programacions del mòdul de FCT a les especials característiques de l'alumnat de la modalitat a distància.

  No obstant això, l'alumnat que, per la seua experiència laboral, tinga superats els objectius, en termes de capacitats terminals, del mòdul de FCT, sol·licitarà la seua exempció en el centre en què es trobe matriculat en la modalitat a distància, i es matricularà del dit mòdul i sol·licitarà la seua exempció en les condicions que per a cada curs acadèmic s'establisquen.

  3. Les activitats del mòdul professional de FCT només podran realitzar-se dos vegades.

  Article 14. Professorat

  1. Els horaris individuals de cada professor que impartisca estes ensenyances formen part dels documents d'organització del centre.

  2. Per a cada grup d'alumnes del mòdul constituït, excepte en el cas del mòdul de FCT, es designarà un professor que assumirà les funcions següents:

  a) Informar i orientar l'alumnat en el procés d'autoaprenentatge necessari per a adquirir les competències professionals, utilitzant, preferentment, les ferramentes de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

  b) Programar, preparar i impartir les sessions de tutoria corresponents als seus mòduls.

  c) Procurar la informació necessària a la secretaria del centre perquè l'alumnat puga conéixer el dia, hora i lloc de realització de totes i cada una de les sessions de tutoria, proves, etc.

  d) Atendre les qüestions que l'alumnat plantege sobre continguts dels mòduls.

  e) Proposar activitats d'acord amb els criteris de coherència curricular i la seua corresponent aplicació didàctica, així com proves d'avaluació.

  f) Portar un registre de tutories, tant individuals com col·lectives.

  g) Omplir els informes relatius a l'experiència d'esta modalitat d'ensenyança i referits a l'àrea que impartix.

  h) Realitzar qualsevol altra funció que facilite l'autoaprenentatge de l'alumnat relacionada amb esta modalitat que li siga assignada per la direcció del centre educatiu.

  Article 15. Orientació a l'alumnat

  1. Els centres organitzaran, abans que comence el període lectiu, jornades d'acollida per a informar i orientar l'alumnat de les característiques i peculiaritats de la modalitat a distància.

  El professorat que impartisca estes ensenyances a distància col·laborarà en les tasques d'informació i orientació a l'alumnat.

  Així mateix, els centres, a través dels equips educatius de cada cicle formatiu, procuraran l'elaboració d'un butlletí informatiu en què, almenys, figuraran els continguts següents: caracterització de l'atenció tutorial que rebran; calendari del curs, seqüenciat en quinzenes amb caràcter general; horari setmanal de les tutories, tant col·lectives com individuals; calendari d'exàmens de les distintes avaluacions; nom dels professors que s'ocuparan de cada un dels mòduls; número de telèfon i correu electrònic dels professors del mòdul, i tota altra informació que puga ser d'interés general per a l'alumnat.

  Este butlletí informatiu s'entregarà a cada alumne en el moment que formalitze la matrícula.

  Article 16. Programació general

  En la programació general anual s'especificarà amb detall tot el que es referix a esta modalitat d'ensenyança.

  Cada departament didàctic arreplegarà en la seua programació les adaptacions necessàries per a impartir estes ensenyances, junt amb la metodologia apropiada per a l'educació a distància.

  Article 17. Coordinació

  1. El Centre Específic d'Educació a Distància (CEED) coordinarà les ensenyances de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància dels diferents cicles formatius autoritzats per la Conselleria d'Educació que la constituïxen.

  2. Es crearà una Comissió de Coordinació que estarà integrada pel director o directora del Centre Específic d'Educació a Distància (CEED) que farà de president, el/la cap d'estudis de Formació Professional del Centre Específic d'Educació a Distància (CEED) i els/les caps d'estudis de Formació Professional dels centres, tant públics com privats, que impartisquen cicles formatius en la modalitat a distància o un/a professor/a de cada centre que impartisca esta modalitat d'ensenyança.

  3. La Comissió de Coordinació tindrà les funcions següents:

  a) Establir els criteris per a la coordinació didàctica, pedagògica i de recursos entre el Centre Específic d'Educació a Distància (CEED) i els centres associats d'educació a distància.

  b) Elaborar i dur a terme, junt amb el Centre Específic d'Educació a Distància (CEED), la campanya divulgativa d'esta modalitat educativa.

  c) Determinar les prescripcions metodològiques per a l'elaboració o selecció de materials didàctics.

  d) Establir criteris de qualitat i la seua aplicació per a la valoració dels mitjans didàctics.

  4. Els centres privats hauran de fer constar, en qualsevol documentació que expedisquen i en tot tipus de fullets i propaganda que realitzen, la seua condició de centre associat al Centre Específic d'Educació a Distància (CEED).

  DISPOSICIONS ADDICIONALS

  Primera. Règim jurídic

  1. El règim jurídic corresponent a les ensenyances de formació professional desenrotllades en règim d'educació a distància serà el mateix que el corresponent al règim presencial amb les excepcions imposades per les característiques específiques de l'educació a distància en el Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre (BOE de 03.01.2007), pel qual s'establix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, articles 37 al 41.

  2. Per a tot el que no regula la present orde en matèria d'ordenació acadèmica i d'avaluació de l'alumnat de la Formació Professional inicial en la modalitat semipresencial o a distància, caldrà ajustar-se al que es disposa amb caràcter general per a estes ensenyances que tinguen autoritzades els centres privats en la modalitat presencial.

  Segona. Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València

  1. La Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València, de naturalesa jurídica privada, l'activitat acadèmica de la qual es desenrotlla a distància, es regirà pel que disposa la present orde respecte dels cicles formatius l'autorització dels quals sol·licite i obtinga per a la impartició en la modalitat semipresencial o a distància, sense que li siga aplicable el requisit d'impartició prèvia en la modalitat presencial ni l'obligació que el seu alumnat es matricule del mòdul de FCT en esta. Tampoc li serà aplicable el límit del nombre de places escolars per cicle formatiu establit en l'article 7.

  Tercera. Interpretació i desenrotllament

  S'autoritza les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per a dictar les resolucions i instruccions necessàries per a l'aplicació del que disposa la present orde.

  DISPOSICIONS FINALS

  Primera. Supletorietat

  Per a tot el que no regula la present orde en matèria d'ordenació acadèmica i d'avaluació de l'alumnat de la Formació Professional inicial en la modalitat semipresencial o a distància, caldrà ajustar-se al que es disposa amb caràcter general per a estes ensenyances que tinguen autoritzades els centres privats en la modalitat presencial.

  Segona. Entrada en vigor

  La present orde entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  València, 4 de maig de 2009

  El conseller d'Educació,

  ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN