ORDE de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització de les ensenyances dels Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana.Publicado en:  DOGV núm. 5818 de 31.07.2008
Número identificador:   2008/9535
Referencia Base Datos:  009281/2008
 
 • Análisis jurídico

  Fecha de entrada en vigor: 01.08.2008
  Fecha fin vigencia: 19.05.2022
  Esta disposición afecta a:
    Deroga:
  Esta disposición está afectada por:
    Derogada per:
    Modificada per:
 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria Educació
  Grupo Temático: Reglamentación, Legislación
  Materias: Educació
  Descriptores:
    Temáticos: ensenyament professional, educació a distància, legislació escolar


 • ORDE de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització de les ensenyances dels Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana. [2008/9535]

  La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional establix, en els articles 1 i 2, com una de les finalitats de la Llei, que l'oferta de formació sostinguda amb fons públics afavorirà la formació al llarg de tota la vida, acomodant-se a les distintes expectatives i situacions personals i professionals.

  El Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s'establix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, establix en l'article 20 (Oferta de les ensenyances dels cicles formatius) que «estes ensenyances podran oferir-se de forma completa o parcial, i així mateix, en ambdós casos i en aquells mòduls professionals que siga possible, podran desenrotllar-se en règims d'ensenyança presencial o a distància», i en el capítol VII (Ensenyances de formació professional a distància), establix que «les administracions educatives, en l'àmbit de les seues competències, adoptaran les mesures necessàries per a la posada en marxa i funcionament d'esta oferta educativa».

  D'altra banda, el Decret 105/2001, del Govern Valencià, pel qual es crea l'Institut Valencià per al Desenrotllament de l'Educació a Distància (IVADED) establix, en l'article 4.1, que es considerarà com a oferta educativa per la modalitat d'educació a distància les ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Específica, Ensenyança Oficial d'Idiomes i aquelles altres ensenyances de Règim Especial que així ho requerisquen; i preveu en l'article 8 l'autorització de centres públics per a la impartició d'ensenyances a distància, que tindran la condició de centres associats d'Educació a Distància, adscrits a l'IVADED.

  Al seu torn, l'Orde de 12 de setembre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s'establix l'organització i el funcionament de l'Institut Valencià per al Desenrotllament de l'Educació a Distància, regula l'estructura orgànica i la distribució competencial que té, sense perjuí de tot això és necessària major concreció pel que fa a les ensenyances de Formació Professional.

  El Pla Valencià de Formació Professional, aprovat pel Consell de la Generalitat Valenciana el 15 d'octubre de 2002, establix entre els objectius prioritaris la conveniència d'una formació al llarg de tota la vida, que assegure la qualitat i eficàcia dels distints nivells formatius, com un pilar bàsic per a respondre amb èxit als reptes i demandes d'una societat subjecta a continus canvis.

  La Formació Professional semipresencial o a distància té com a finalitat la formació permanent de contingut professional per a persones adultes que no tinguen la qualificació professional que cal, pel fet que amb estes ensenyances s'acrediten les competències professionals que demanen els distints nivells de l'ocupació, amb la particularitat que s'hi alternen continguts de caràcter no presencial amb altres de caràcter presencial que permeten acreditar les competències assenyalades.

  Per tot això, i en virtut de les competències que em conferix l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,

  ORDENE

  Article 1. Objecte

  La present orde té com a objecte regular l'organització de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana.

  Article 2. Validesa acadèmica

  Les ensenyances de Formació Professional, en la modalitat semipresencial o a distància, tindran els mateixos efectes acadèmics que les de la modalitat presencial.

  Article 3. Currículum

  El currículum dels cicles formatius de FP en esta modalitat d'ensenyança serà el mateix que l'establit per a la modalitat presencial en la Comunitat Valenciana.

  Article 4. Centres docents

  Centres autoritzats per a impartir estes ensenyances:

  La Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional proposarà a la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents l'autorització dels IES, IFPS o centres integrats públics de Formació Professional per a impartir ensenyances de cicles formatius de Formació Professional en el règim semipresencial o a distància.

  En tot cas, els centres citats hauran de complir els requisits següents:

  a) Impartir també en règim presencial els corresponents cicles formatius que se sol·liciten impartir en la modalitat semipresencial o a distància.

  b) Disposar de professorat de les diferents especialitats amb competència docent en els cicles formatius que s'autoritzen, amb destinació definitiva en el centre i que tinga formació en metodologia d'ensenyança a distància.

  c) Comptar amb espais, equipament i instal·lacions per a desenrotllar l'activitat docent i tutorial utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació adequades per a esta modalitat d'ensenyances.

  Les ensenyances de Formació Professional autoritzades en esta modalitat formaran part, amb caràcter general, de les ensenyances impartides en el centre docent.

  Article 5. Condicions d'accés

  La formació professional inicial, impartida en esta modalitat, és una oferta educativa que no perseguix fins d'escolarització, sinó de formació de caràcter professional per a persones que complisquen les condicions següents:

  1. Requisit d'edat:

  a) Podran accedir a estes ensenyances les persones majors de díhuit anys o que complisquen esta edat l'any natural en què efectuen la matrícula.

  b) Així mateix, podran cursar estes ensenyances les persones majors de setze anys o que complisquen la dita edat l'any natural en què es realitza la matrícula, sempre que acredite documentalment trobar-se en alguna de les situacions següents:

  - Estar donat d'alta com a treballador per compte propi o alié.

  - Tindre la condició d'esportista d'elit.

  - Trobar-se en situació extraordinària de malaltia, dificultat física o sensorial, o en situació de dependència que dificulte la seua mobilitat.

  - Residir en una zona que impedisca realitzar normalment les ensenyances de modalitat presencial.

  2. Requisits acadèmics:

  a) Podran accedir a esta modalitat d'ensenyança les persones que reunisquen els requisits acadèmics establits amb caràcter general per a accedir a les ensenyances de Formació Professional Inicial.

  b) Així mateix, podran accedir a esta modalitat d'ensenyança les persones que acrediten haver superat les proves d'accés als corresponents cicles formatius, d'acord amb la normativa vigent.

  Article 6. Procés d'admissió i matrícula

  Dels objectius propis i de les característiques d'esta oferta formativa, es desprén la necessitat d'establir unes normes específiques:

  Admissió

  - Els òrgans competents en relació amb el procediment d'admissió en esta modalitat d'ensenyança seran els mateixos que els establits per a la corresponent modalitat presencial.

  - El calendari d'admissió serà el que s'establisca per a les ensenyances de Formació Professional presencial ordinària.

  - La sol·licitud d'admissió es realitzarà en el centre educatiu que tinga autoritzada la impartició d'estes ensenyances.

  - El termini de sol·licitud de l'alumnat en esta modalitat d'ensenyança serà l'establit per a la modalitat presencial ordinària, sense perjuí que es puguen atendre sol·licituds fora del termini establit, sempre que existisquen places disponibles, ateses les especials circumstàncies de l'alumnat d'esta modalitat i la pròpia peculiaritat d'esta modalitat d'ensenyança.

  - A la vista de les sol·licituds presentades i una vegada finalitzat el període de sol·licitud d'admissió, la Secretaria del centre educatiu publicarà en el tauler d'anuncis una relació provisional d'admesos i exclosos i indicarà en este últim cas el motiu de l'exclusió.

  - La relació provisional d'admesos podrà ser objecte de reclamació pels aspirants en els tres dies hàbils següents al de la publicació, per mitjà de la presentació d'escrit motivat dirigit al director del centre.

  - En el termini dels dos dies hàbils següents, el director ratificarà o rectificarà la decisió objecte de reclamació, comunicarà a l'interessat la decisió adoptada i ordenarà la publicació, en el tauler d'anuncis, de la llista definitiva d'admesos i exclosos.

  - A la vista del llistat definitiu, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant de la direcció territorial corresponent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el tauler d'anuncis.

  - Els candidats admesos formalitzaran la matrícula en els mòduls professionals que figuren en la sol·licitud.

  - Els centres docents que disposen de places suficients admetran les sol·licituds presentades, sempre que complisquen amb els requisits establits en esta orde. El centre comunicarà a la direcció territorial d'Educació corresponent el nombre de llocs adjudicats i si és el cas, els llocs vacants.

  - Quan un centre no dispose de places suficients per a atendre totes les sol·licituds presentades, s'aplicarà el següent orde de preferència:

  a) Sol·licitants que hagen superat algun o alguns dels mòduls o tinguen reconegudes unitats de competència del mateix cicle formatiu a què desitja accedir.

  b) Sol·licitants treballadors, ocupats o desocupats, amb experiència professional relacionada amb el mòdul professional o cicle formatiu que desitja cursar.

  c) Sol·licitants treballadors, ocupats o desocupats, amb experiència professional.

  En cada un d'estos grups, les sol·licituds s'ordenaran aplicant els criteris següents:

  a) Temps treballat fins a la presentació de la sol·licitud.

  b) Major edat del sol·licitant.

  L'experiència laboral s'acreditarà per mitjà dels documents següents:

  - Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a què estiguera afiliat, on conste l'empresa, la categoria laboral i el període de contractació o si és el cas, el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

  - Certificació de l'empresa on haja adquirit l'experiència laboral, en la qual s'indique específicament la duració del contracte, l'activitat exercida i el període de temps en què ha realitzat les activitats citades.

  Els centres realitzaran una reserva del 20% de les places per als sol·licitants que acrediten situacions extraordinàries de malaltia, discapacitat física o sensorial, o en situació de dependència que dificulte la seua mobilitat, així com qualsevol altra situació de caràcter excepcional que li impossibilite realitzar les ensenyances en règim presencial. Estes sol·licituds seran ordenades de major a menor edat del sol·licitant.

  Per a acreditar la situació extraordinària de malaltia, discapacitat física o qualsevol altra situació de caràcter excepcional que li impossibilite realitzar les ensenyances en règim presencial, s'haurà d'aportar fotocòpia compulsada del dictamen mèdic emés per l'organisme públic competent per al cas de malaltia i discapacitat i qualsevol altre que fóra procedent per a altres situacions de caràcter excepcional.

  A més, en cas de discapacitat física, certificat mèdic oficial o qualsevol altre document que acredite fefaentment situacions excepcionals.

  Matriculació

  1. L'alumnat podrà matricular-se per a cursar un mateix mòdul professional un màxim de tres vegades.

  2. L'alumnat podrà matricular-se del nombre de mòduls que desitge entre els que componen els distints cursos del cicle formatiu excepte del mòdul de Formació en Centres de Treball, segons les seues possibilitats i disponibilitat de temps, excepte incompatibilitats de matrícula en un determinat mòdul per no acreditar-se la superació d'altres mòduls anteriors que la normativa establisca com a incompatibles.

  3. L'alumnat que haja cursat un cicle formatiu de Formació Professional en la modalitat presencial i haja esgotat el nombre de convocatòries a què té dret, podrà incorporar-se a estes ensenyances de modalitat semipresencial o a distància. La matrícula es realitzarà únicament dels mòduls professionals no superats.

  4. Durant el mateix curs acadèmic un alumne no podrà estar matriculat en el mateix mòdul professional a distància i en règim presencial així com en les proves per a l'obtenció del mòdul.

  5. L'alumnat matriculat en un cicle formatiu en la modalitat presencial podrà matricular-se en la modalitat semipresencial o a distància en els cursos acadèmics següents.

  6. L'alumnat matriculat en un cicle formatiu en la modalitat semipresencial o a distància podrà matricular-se en la modalitat presencial en els cursos acadèmics posteriors, sempre que existisquen places vacants.

  7. Al formalitzar la matrícula, els interessats hauran de sol·licitar expressament el torn de matí o vesprada en què volen rebre la tutoria col·lectiva.

  8. L'alumnat podrà sol·licitar l'anul·lació o renúncia de la matrícula del curs, amb la qual cosa perd els seus drets a l'ensenyança, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en què s'haja matriculat, o bé sol·licitar l'anul·lació o renúncia de la matrícula de mòduls concrets, i en este cas perdrà els drets a l'ensenyança, avaluació i qualificació dels dits mòduls.

  Article 7. Constitució de grups

  - Els centres autoritzats a impartir esta modalitat d'ensenyança organitzaran un sol grup d'alumnes de cada cicle formatiu per centre, a excepció del Centre d'Educació a Distància (CEED).

  - Per a poder impartir un cicle formatiu de Formació Professional inicial en la modalitat semipresencial o a distància, la mitjana mínim d'alumnat matriculat per cicle, calculat entre tots els mòduls, serà de 12 i el nombre d'alumnes admesos no podrà excedir de 45 en cap mòdul, sense perjuí que excepcionalment se'n puga autoritzar la impartició amb un nombre més gran d'alumnes.

  Article 8. Tutories

  Ateses les característiques dels diferents processos d'aprenentatge que hi ha en cada un dels mòduls professionals que componen el cicle formatiu corresponent, l'atenció tutorial es realitzarà de manera individual i col·lectiva. Es garantirà l'atenció tutorial de l'alumnat a través de l'equip educatiu que es constituirà per a impartir estes ensenyances.

  Per a això, s'anomenarà un tutor per a cada curs entre els professors que formen part de l'equip educatiu, amb una reducció horària de 3 hores lectives cada un d'ells.

  La funció tutorial tindrà com a finalitat promoure i desenrotllar accions de caràcter orientador i formatiu que conduïsca a una major eficàcia i eficiència dels processos d'aprenentatge per a l'adquisició de les capacitats terminals dels mòduls professionals.

  A l'inici de curs es farà públic el pla d'acció tutorial per a este tipus d'ensenyances, que inclourà les activitats tutorials, el calendari de tutories i tota la informació que es considere d'interés general per a l'alumnat.

  La formació semipresencial o a distància és un model obert en el qual l'alumnat marca el seu ritme d'aprenentatge segons les seues necessitats i disponibilitat, i l'assistència a les tutories tindrà caràcter voluntari.

  Tutories individuals

  Les tutories individuals són aquelles accions orientadores i de suport als processos d'aprenentatge que es corresponguen amb els objectius formatius que l'alumnat puga superar de manera autosuficient i que s'articularan a través dels materials didàctics.

  Tutories col·lectives

  Les tutories col·lectives són les accions tutorials necessàries per a la consecució dels objectius formatius que necessiten desenrotllar processos d'ensenyança i aprenentatge, per als quals són necessaris la intervenció directa i presencial del professor. Este tipus de tutoria té com a objectiu orientar l'alumne en l'estudi dels continguts curriculars programats. En la tutoria col·lectiva el professorat exposarà els continguts fonamentals del tema, orientarà el treball que ha de realitzar l'alumnat (lectures, exercicis, etc.) i aclarirà les qüestions més importants o de més difícil comprensió.

  L'assistència de l'alumnat a les tutories (col·lectives i individuals) tindrà caràcter voluntari per a l'alumnat, sense perjuí que puga exigir-se-li el caràcter presencial amb un límit màxim del 10% de l'horari del mòdul.

  S'establirà com a mínim una tutoria col·lectiva i presencial quinzenalment amb caràcter general, per a atendre al grup d'alumnes matriculats en cada mòdul professional, per tal de possibilitar el desenrotllament d'aquelles capacitats terminals que requerisquen la intervenció directa del professor.

  Estes tutories estaran orientades al desenrotllament de les pràctiques programades al començament del curs.

  Així mateix, s'establiran tutories individuals no presencials que permeten atendre l'orientació personal de l'alumnat i el suport acadèmic que possibiliten el desenrotllament de determinades capacitats terminals per mitjà de l'autoaprenentatge. Esta tutoria es realitzarà preferentment de forma telemàtica en línia, encara que també podrà ser presencial o telefònica.

  A fi de donar les màximes facilitats a la comunicació entre alumnat i professorat, s'establirà un ampli horari setmanal d'esta tutoria individual, en diferents dies i torns.

  Les tutories (col·lectives i individuals) de cada mòdul tindran un horari fix que serà conegut pels alumnes en el moment de formalitzar la seua matrícula. El professor de cada mòdul atendrà les tutories tant col·lectives com individuals.

  L'oferta de tutories col·lectives per mòdul serà de quatre hores setmanals, dos de les quals en horari de matí i dos en horari de vesprada, els continguts del qual seran els mateixos, a excepció dels mòduls formatius que no excedisquen de quatre hores setmanals en horari presencial, i en este cas l'oferta serà d'1 hora setmanal, que s'impartirà alternativament en horari de matí i de vesprada.

  La resta de l'horari d'atenció a l'alumnat de cada mòdul correspondrà a la tutoria individual, que podrà ser telemàtica, per correspondència, telefònica o presencial.

  Es procurarà acumular les tutories col·lectives dins de cada un dels dos torns per a facilitar l'assistència de l'alumnat.

  En esta modalitat d'ensenyança no es preveu la possibilitat de desdoblaments; no obstant això, per a aquells mòduls que en l'ensenyança presencial són susceptibles de desdoblament, es podrà oferir, mensualment, una altra semijornada de matí o vesprada, de quatre hores seguides dedicades a la preparació, realització i atenció de les pràctiques.

  El contingut dels diferents mòduls estarà distribuït al llarg del curs en quinzenes amb caràcter general, per tal que l'alumnat que no assistisca al centre puga conéixer en cada moment els conceptes del currículum que s'estan treballant i, així, facilitar-li el seguiment i aprofitament de les ensenyances.

  El calendari escolar estarà organitzat en trimestres o quadrimestres i correspondrà a 32 setmanes.

  Article 9. Metodologia

  Metodologia pedagògica

  Les ensenyances de Formació Professional Inicial, en la modalitat semipresencial o a distància, inclouran activitats d'autoaprenentatge de l'alumnat i activitats presencials de formació en el centre docent (tutories col·lectives).

  Metodologia didàctica i materials.

  Els principis metodològics per a esta modalitat d'ensenyança hauran de fonamentar-se en la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació, així com en l'ús dels distints recursos que proporciona Internet i la utilització de materials didàctics específics per a l'autoaprenentatge.

  El professorat utilitzarà per a estes ensenyances la plataforma Moodle (Escola Lliurex) o la que, si és el cas, expressament s'autoritze.

  Per a compondre els coneixements en els processos formatius s'afavoriran els intercanvis que s'establixen entre el que aporta el professor planificant i orientant el procés d'aprenentatge i el que aporta l'alumnat amb la seua actitud, motivació, expectatives i coneixements previs pel que fa als continguts.

  El disseny dels materials didàctics que s'utilitzen per a impartir els cicles formatius de manera semipresencial o a distància haurà de contribuir a l'adquisició de les capacitats terminals proposades en els distints mòduls que integren els cicles formatius. A més, s'adaptaran a les característiques d'autoaprenentatge i autosuficiència perquè l'alumnat desenrotlle i controle el seu propi procés d'aprenentatge de forma autònoma sense la presència continuada del professorat.

  Els materials dissenyats per a este sistema obert i flexible d'aprenentatge estaran caracteritzats per la seua interactivitat i per la utilització dels distints sistemes multimèdia.

  El professorat de cada un dels mòduls professionals elaborarà una guia didàctica on es contemplaran, almenys, els continguts següents:

  Presentació-caracterització del mòdul.

  Metodologia. Atenció tutorial.

  Continguts del mòdul i activitats a realitzar per l'alumnat (avaluables i autoavaluables) organitzats en quinzenes amb caràcter general.

  Continguts mínims i criteris d'avaluació.

  Instruments d'avaluació.

  Solucionari de les activitats autoavaluables.

  Enllaços d'Internet recomanats.

  Bibliografia recomanada.

  Tots els professors hauran d'utilitzar obligatòriament, per a les tutories, materials didàctics específics per a l'ensenyança a distància.

  Article 10. Avaluació, promoció, certificacions i titulació de l'alumnat

  Avaluació de l'alumnat

  L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat s'obtindrà a partir dels objectius generals de cada un dels mòduls formatius i dels criteris de realització de les unitats de competència, i el seu desenrotllament s'atindrà a allò que s'ha disposat amb caràcter general sobre avaluació en la Formació Professional, amb les excepcions que generen les característiques de les ensenyances semipresenciales o a distància.

  Per això, al llarg del període lectiu corresponent a cada un dels mòduls que componen el cicle formatiu, els professors realitzaran un seguiment del desenrotllament del seu procés d'aprenentatge, i amb esta finalitat utilitzaran els instruments i procediments d'arreplega d'informació que prèviament s'hauran establit en la programació dels mòduls i que hauran de ser coneguts per l'alumnat.

  S'establiran tres o dos sessions d'avaluació al llarg del curs, segons s'haja estructurat este en trimestres o quadrimetres. En cada curs només hi haurà una convocatòria ordinària i una altra extraordinària.

  L'alumnat podrà presentar-se a l'avaluació i qualificació final d'un mateix mòdul professional, incloses les convocatòries ordinàries i les extraordinàries, un màxim de quatre vegades en esta modalitat d'ensenyança.

  Els exàmens dels diferents mòduls seran presencials i s'organitzaran, per a cada avaluació, en dos o tres dies consecutius. Per a donar resposta a les característiques especials de l'alumnat d'esta modalitat d'ensenyança, els exàmens es programaran en horari de matí i de vesprada alternativament.

  Durant el període d'exàmens, se suspendran les tutories col·lectives, a fi que el professorat puga dedicar-se a la realització i correcció dels exàmens.

  L'assistència als exàmens presencials és obligatòria, per tant, els alumnes que no s'hi presenten, no podran ser avaluats.

  Per això, al llarg del període lectiu corresponent a cada un dels mòduls que componen el cicle formatiu, els professors realitzaran un seguiment del desenrotllament del seu procés d'aprenentatge, i amb esta finalitat utilitzaran els instruments i procediments d'arreplega d'informació que prèviament s'hauran establit en la programació dels mòduls i que hauran de ser coneguts per l'alumnat en el moment de formalitzar la matrícula.

  L'alumnat podrà sol·licitar l'expedició de certificacions acadèmiques per a acreditar els mòduls professionals superats i les corresponents unitats de competència.

  L'alumnat podrà sol·licitar la renúncia a l'avaluació d'un o més mòduls, a fi que la convocatòria citada no li siga computada a l'efecte de la limitació indicada.

  La superació de tots els mòduls professionals d'un cicle formatiu donarà dret a l'expedició del corresponent títol professional.

  Accés al mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT)

  1.. Per a accedir al mòdul de FCT caldrà ajustar-se al que disposa la normativa que regula l'accés a este mòdul en la modalitat presencial.

  2. Pel seu caràcter presencial, per a accedir al mòdul de FCT i, per tant, per a la seua superació, l'alumnat haurà de recórrer a l'ensenyança en la modalitat presencial, matriculant-se en el centre educatiu on ha cursat la resta dels mòduls del cicle corresponent o bé en altres centres educatius on s'impartisca el citat cicle formatiu.

  A fi de facilitar l'assistència i adaptar l'horari en el centre de treball a les necessitats i disponibilitat de l'alumnat derivades de la seua pròpia situació laboral, els centres podran adaptar les programacions del mòdul de FCT a les especials característiques de l'alumnat de la modalitat a distància.

  3. No obstant això, l'alumnat que per la seua experiència laboral tinga superats els objectius, en termes de capacitats terminals, del mòdul de FCT, sol·licitarà la seua exempció en el centre on es trobe matriculat en la modalitat a distància, matriculant-se del mòdul citat, i sol·licitant la seua exempció, en les condicions que per a cada curs acadèmic s'establisquen.

  4. Les activitats del mòdul professional de FCT només podran realitzar-se dos vegades.

  Article 11. Professorat

  1. Els horaris individuals de cada professor que impartisca estes ensenyances formen part dels documents d'organització del centre. La jornada laboral serà l'establida amb caràcter general per als professors que impartixen Formació Professional Inicial en règim presencial.

  2. Les hores de tutoria col·lectiva i individual formaran part de les hores lectives setmanals de la jornada laboral del professorat d'acord amb la distribució següent:

  - Corresponen 4 hores setmanals de tutoria col·lectiva per mòdul professional, a excepció d'aquells mòduls que no excedisquen de 4 hores setmanals en horari presencial ordinari, i en este cas correspondrà 1 hora de tutoria col·lectiva setmanal.

  - Les hores de tutoria individual de cada mòdul professional comprendran la resta de l'horari del mòdul que s'impartix en la modalitat presencial ordinària.

  3. La impartició dels mòduls professionals, ateses les peculiars característiques d'estes ensenyances, s'atribuirà d'acord amb els criteris següents:

  - El professorat encarregat de la impartició d'esta modalitat educativa estarà constituït per professors del centre amb atribució docent que, segons el cos a què pertanguen i la seua especialitat, els atorgue la normativa vigent.

  - Per a cada grup d'alumnes del mòdul constituït es designarà un professor, que assumirà les funcions següents:

  a) Informar i orientar l'alumnat en el procés d'autoaprenentatge necessari per a adquirir les competències professionals utilitzant, preferentment, les ferramentes de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

  b) Programar, preparar i impartir les sessions de tutoria corresponents al seu mòdul o mòduls.

  c) Comunicar a l'alumnat el dia, hora i lloc de realització de totes i cada una de les sessions de tutoria, proves, etc.

  d) Atendre les qüestions que l'alumnat plantege sobre continguts dels mòduls.

  e) Proposar activitats d'acord amb els criteris de coherència curricular i la corresponent aplicació didàctica, així com proves d'avaluació.

  f) Portar un registre de tutories, tant individuals com col·lectives.

  g) Omplir els informes relatius a l'experiència d'esta modalitat d'ensenyança i referits a l'àrea que impartix.

  h) Realitzar qualsevol altra funció que facilite l'autoaprenentatge de l'alumnat relacionada amb esta modalitat que li siga assignada per la direcció del centre educatiu.

  4. Atés que, amb caràcter general, per a cursar el mòdul formatiu de FCT s'ha d'haver superat la resta dels mòduls formatius de primer i segon curs que componen el cicle formatiu, el professorat que impartix esta modalitat d'ensenyances no interromprà la seua activitat lectiva fins a la finalització del curs escolar.

  La direcció general competent desenrotllarà programes i actuacions específiques per a la formació del professorat que impartisca esta modalitat d'ensenyança.

  Article 12. Orientació a l'alumnat

  Els centres estaran obligats a organitzar, abans que comence el període lectiu, jornades d'acollida per a informar i orientar l'alumnat de les característiques i peculiaritats de la modalitat a distància.

  El professorat que impartisca estes ensenyances a distància col·laborarà en les tasques d'informació i orientació a l'alumnat.

  El cap d'estudis d'FP s'encarregarà d'organitzar i coordinar les jornades d'acollida junt amb l'orientador del centre.

  L'equip educatiu de cada cicle formatiu elaborarà un butlletí informatiu en què, almenys, figuraran els continguts següents: caracterització de l'atenció tutorial que rebran; el calendari del curs, seqüenciat en quinzenes amb caràcter general; l'horari setmanal de les tutories, tant col·lectives com individuals; el calendari d'exàmens de les distintes avaluacions; el nom dels professors que s'ocuparan de cada un dels mòduls; el número de telèfon i el correu electrònic dels professors del mòdul, i tota l'altra informació que puga ser d'interés general per a l'alumnat.

  Este butlletí informatiu s'entregarà a cada alumne en el moment que formalitze la seua matrícula.

  Article 13. Programació general

  En la Programació General Anual s'especificarà amb detall tot el que es referix a esta modalitat d'ensenyança.

  Cada departament didàctic arreplegarà en la seua programació les adaptacions necessàries per a impartir estes ensenyances, junt amb la metodologia apropiada per a l'educació a distància.

  Article 14. Coordinació

  El Centre Específic d'Educació a Distància (CEED) coordinarà les ensenyances d'FP en la modalitat semipresencial o a distància dels diferents cicles formatius que la constituïxen, autoritzats per la Conselleria d'Educació.

  Es crearà una Comissió de Coordinació, que estarà integrada pel director/a del CEED que serà el seu president/a, el cap d'estudis d'FP del CEED i els caps d'estudis d'FP dels centres que impartisquen cicles formatius en la modalitat a distància o un professor/a de cada centre que impartisca esta modalitat d'ensenyança. Entre els seus integrants, la persona de menor edat hi actuarà com a secretari/ària.

  La Comissió de Coordinació tindrà les funcions següents:

  Establir els criteris per a la coordinació didàctica, pedagògica i de recursos entre el CEED i els centres associats d'educació a distància.

  Elaborar i dur a terme, junt amb el CEED, la campanya divulgativa d'esta modalitat educativa.

  La determinació de prescripcions metodològiques per a l'elaboració o selecció de materials didàctics.

  L'establiment de criteris de qualitat i la seua aplicació per a la valoració dels mitjans didàctics.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

  Única

  Queda derogada l'Orde de 20 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula la implantació i organització de la Formació Professional Específica en la modalitat semipresencial o a distància a la Comunitat Valenciana (DOGV de 26 d'abril).

  DISPOSICIONS FINALS

  Primera

  La Inspecció Educativa vetlarà pel compliment d'esta orde en tots els centres que impartisquen cicles formatius en la modalitat semipresencial o a distància.

  Segona

  Ordenació acadèmica i avaluació de l'alumnat

  Per a tot allò no regulat en esta orde en matèria d'ordenació acadèmica i d'avaluació de l'alumnat de la Formació Professional Inicial en la seua modalitat semipresencial o a distància, caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat amb caràcter general per a estes ensenyances en la modalitat presencial.

  Tercera

  Interpretació i desenrotllament

  S'autoritzen les direccions generals que tinguen la competència en matèria de Formació Professional i en matèria de personal docent de la Conselleria d'Educació per a dictar totes les resolucions i instruccions que siguen necessàries per a l'aplicació del que disposa la present orde.

  Quarta

  Entrada en vigor

  La present orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  València, 4 de juliol de 2008

  El conseller d'Educació,

  ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN