ORDE de 18 d'octubre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria.Publicado en:  DOGV núm. 4920 de 10.01.2005
Número identificador:   2004/X13072
Referencia Base Datos:  0131/2005
 
 • Análisis jurídico

 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria Cultura, Educació i Esport
  Grupo Temático: Legislación
  Materias: Educació
  Descriptores:
    Temáticos: ensenyament secundari, legislació escolar, ensenyament obligatori, ensenyament públic, ensenyament privat, avaluació de coneixements, títol d'estudis , Ensenyament Secundari Obligatori


 • ORDE de 18 d'octubre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria. [2004/X13072]

  La Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació (BOE del dia 24), en l'Exposició de Motius, afirma que el segon dels cinc eixos fonamentals entorn dels quals s'organitzen les mesures encaminades a promoure la millora de la qualitat del sistema educatiu, consistix en orientar més obertament el sistema educatiu cap als resultats, perquè la consolidació de la cultura de l'esforç i la millora de la qualitat estan vinculades a la intensificació dels processos d'avaluació de l'alumnat, del professorat, dels centres i del sistema en el seu conjunt, de manera que unes i altres puguen orientar convenientment els processos de millora. Esta accentuació de la importància dels resultats no suposa, de cap manera, continua afirmant, ignorar el paper dels processos que conduïxen a aquells, ni dels recursos en què els uns i els altres es recolzen.

  Pel que es referix a l'alumnat, la mateixa Llei regula l'avaluació, la promoció i els requisits per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, respectivament, en els articles 28, 29 i 31.2.

  El Reial Decret 831/2003, de 27 de juny (BOE de 03.07.03), pel qual s'establix l'ordenació general i les ensenyances comunes de l'Educació Secundària Obligatòria, desenrotlla estos aspectes, respectivament, en els articles 13, 15, 18.2 i 3. Així mateix, en l'article 13.3 disposa que el professorat avaluarà, a més dels aprenentatges de l'alumnat, els processos d'ensenyança i la seua pròpia pràctica docent en relació amb la consecució dels objectius educatius del currículum.

  El Reial Decret 827/2003, de 27 de juny (BOE del dia 28), pel qual s'establix el calendari d'aplicació d'esta nova ordenació del sistema educatiu, en la seua disposició addicional primera, prescriu l'anticipació de l'aplicació en el curs acadèmic 2003-2004 de l'avaluació, la promoció i els requisits per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, en la regulació citada anteriorment.

  L'Orde ECD/1923/2003, de 8 de juliol, establix els elements bàsics dels documents d'avaluació de les ensenyances escolars de règim general, regulades per la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació, així com els requisits formals derivats del procés d'avaluació que són necessaris per a garantir la mobilitat dels alumnes (BOE d'11.07.03). Esta mateixa Orde, en la seua disposició final tercera, encomana als òrgans competents de les Comunitats Autònomes dictar les instruccions necessàries per a la seua correcta aplicació.

  En conseqüència, esta Conselleria va publicar l'Orde de 3 d'octubre de 2003 (DOGV de 06.11.03), anticipant la dita aplicació en el curs acadèmic 2003-2004.

  No obstant, el Reial Decret 1.318/2004, de 28 de maig (BOE del dia 29), pel qual es modifica el mencionat Reial Decret 827/2003, de 27 de juny (BOE del dia 28), establix un nou calendari d'aplicació d'esta nova ordenació del sistema educatiu.

  D'acord amb este nou calendari, les mesures l'aplicació de les quals ha començat durant el curs acadèmic 2003-2004, continuaran desenrotllant-se, mentre queda diferida l'aplicació de la resta de les mesures previstes en el citat Reial Decret 827/2003, de 27 de juny (BOE del dia 28).

  Per això, cal regular l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria a partir del curs 2004-2005, acomodant-la als preceptes citats anteriorment.

  La present Orde considera que l'avaluació, en esta etapa, forma part integrant del procés educatiu i, per això, ha de realitzar-se de manera contínua, amb la finalitat no sols de valorar els resultats obtinguts en funció dels objectius proposats en les diferents àrees, matèries i àmbits del currículum, sinó d'analitzar tot el procés d'ensenyança i aprenentatge. Això permetrà descobrir els interessos, motivacions i capacitats de l'alumnat, detectar les seues dificultats en el moment en què es produïxen i indigar les causes, i, en conseqüència, orientar l'alumnat en tots els aspectes de la seua formació i desenrotllament, així com adequar i reajustar les activitats programades i les estratègies didàctiques adoptades.

  Per tot això, en compliment de la disposició addicional primera, apartat 4, del citat Reial Decret 827/2003, de 27 de juny (BOE del dia 28), així com de la disposició final tercera de la mencionada Orde ECD/1923/2003, de 8 de juliol (BOE d'11.07.03), facultat per la disposició final primera del Decret 47/1992, de 30 de març, del Govern Valencià (DOGV de 06.04.92), pel qual s'establix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana, en virtut de les competències que m'atribuïx l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,

  ORDENE

  Primer. Àmbit d'aplicació

  La present Orde s'aplicarà en els centres docents públics i privats que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i que estiguen ubicats en l'àmbit territorial de gestió de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana.

  Segon. Caràcter de l'avaluació

  1. L'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat serà contínua i diferenciada segons les diferents àrees, matèries i àmbits del currículum.

  2. Contínua, perquè forma part del procés d'ensenyança i aprenentatge de l'alumnat i, per tant, té com a finalitat analitzar-lo de forma sistemàtica i detectar les dificultats en el moment en què es produïxen, indagar les seues causes i, en conseqüència, adequar les activitats d'ensenyança i aprenentatge programades i les estratègies didàctiques adoptades per a facilitar a l'alumnat la consecució dels objectius de l'Educació Secundària Obligatòria.

  3. Diferenciada, en tant que per a realitzar-la, el professorat prendrà com a referents els objectius específics i els coneixements adquirits en cada una de les àrees, matèries i àmbits, segons els criteris d'avaluació de cada un d'ells, establits per a cada curs pel Decret 47/1992, de 30 de març, del Govern Valencià, pel qual s'establix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 39/2002, de 5 de març, del Govern Valencià (DOGV de 08.08.02), i concretats en les corresponents programacions didàctiques.

  4. Les programacions didàctiques concretaran els referents de l'avaluació, citats en el punt anterior, tenint en compte el context del centre, les característiques de l'alumnat i els procediments generals per a avaluar el seu progrés en l'aprenentatge, establits en el Projecte Curricular. Així mateix, especificaran les estratègies i els instruments d'avaluació que consideren més adequats per a valorar els èxits aconseguits, així com els mecanismes per a la participació de l'alumnat en el procés de la seua avaluació.

  Tercer. Procés d'avaluació contínua

  1. Les sessions d'avaluació, dins del procés d'ensenyança i aprenentatge, són les reunions que celebra l'equip d'avaluació per a valorar de manera objectiva, comparada, contrastada i progressiva, tant l'aprenentatge de l'alumnat, com els processos d'ensenyança i la seua pròpia pràctica docent en relació amb la consecució dels objectius educatius del currículum.

  2. L'equip d'avaluació estarà integrat pel conjunt del professorat del respectiu grup d'alumnes, coordinats per la professora tutora o el professor tutor. L'equip d'avaluació serà assessorat pel Departament d'Orientació o per qui tinga atribuïdes les seues funcions.

  3. En les sessions d'avaluació s'acordarà, també, quina informació es transmet a cada alumna i alumne, així com als seus pares o tutors sobre el procés d'aprenentatge.

  4. La presa de decisions en el procés d'avaluació es realitzarà per consens i, quan este no siga possible, per majoria simple de l'equip d'avaluació, amb el vot de qualitat de la tutora o tutor en cas d'empat. No obstant, cada professora i cada professor decidirà sobre les qualificacions de l'àrea, matèria o àmbit que impartisca, d'acord amb el que disposa el punt 3 de l'apartat segon d'esta orde.

  5. Els centres docents, en virtut de la seua autonomia pedagògica i organitzativa, establiran el nombre i el calendari de les sessions del procés d'avaluació contínua que es realitzaran per a cada curs acadèmic i grup d'alumnat al llarg del període lectiu ordinari. En qualsevol cas, el dit nombre no podrà ser inferior a tres.

  6. La professora tutora o el professor tutor de cada grup alçarà acta del desenrotllament de les sessions, on es farà constar els acords aconseguits i les decisions adoptades. La valoració dels resultats derivats d'estos acords i decisions constituirà el punt de partida de la següent sessió d'avaluació.

  Quart. Promoció

  Com a conseqüència del procés d'avaluació, al terme de cada un dels cursos 1r, 2n i 3r de l'etapa, el corresponent equip d'avaluació prendrà les decisions que corresponga sobre la promoció de cada alumna i alumne al curs següent, tenint en compte la seua maduresa i possibilitats de recuperació i de progrés en els cursos posteriors, d'acord amb el que s'establix en els apartats quint i sext d'esta orde.

  Quint. Requisits de promoció

  1. En l'última sessió d'avaluació que es realitze en el mes de juny, al finalitzar el període lectiu ordinari establit pel calendari escolar per a cada curs acadèmic, l'equip d'avaluació del grup respectiu promocionarà al curs següent les alumnes i els alumnes que hagen aconseguit els objectius programats, per haver superat totes les àrees i matèries.

  2. L'alumnat que durant el procés d'avaluació contínua no haja superat alguna àrea o matèria del curs en què està matriculat o de cursos anteriors, podrà realitzar una prova extraordinària d'estes en els primers dies del següent mes de setembre. Esta prova serà elaborada i qualificada pel Departament didàctic corresponent i versarà sobre els aspectes bàsics del currículum, que constaran en la corresponent Programació didàctica.

  3. Una vegada realitzada esta prova, en sessió d'avaluació extraordinària, l'equip d'avaluació corresponent promocionarà al curs següent:

  a) L'alumnat que haja superat totes les àrees i matèries.

  b) L'alumnat que no haja superat una àrea o matèria del curs en què està matriculat, independentment de les àrees o matèries no superades de cursos anteriors, que no obstant seguiran considerant-se pendents de superació.

  c) L'alumnat que no haja superat dos àrees o matèries del curs en què està matriculat i no tinga àrees o matèries pendents del curs anterior.

  4. Els centres docents adoptaran mesures organitzatives i curriculars per a facilitar a l'alumnat la superació de les àrees i matèries pendents de cursos anteriors. En les programacions didàctiques es concretaran les mesures, les estratègies didàctiques, així com els criteris d'avaluació per a la superació de les corresponents àrees i matèries pendents. En el corresponent informe d'avaluació individualitzat s'indicaran les dificultats que presenta l'alumna o l'alumne en cada una de les àrees o matèries pendents.

  5. La superació de les àrees i matèries pendents forma part del procés d'ensenyança i aprenentatge que es desenrotlla durant el curs acadèmic. Per tant, es realitzarà a través de l'avaluació contínua amb l'objecte que l'alumnat puga incorporar-se progressivament a l'activitat acadèmica ordinària del seu curs, sense esperar a la prova extraordinària de setembre. No obstant, si l'alumnat no haguera superat alguna àrea o matèria pendent durant el procés d'avaluació contínua, podrà presentar-se a les corresponents proves extraordinàries.

  6. L'avaluació de les àrees o matèries pendents correspon a la professora o al professor de l'àrea o matèria respectiva del curs en què es trobe l'alumna o l'alumne. L'avaluació d'àrees o matèries que l'alumna o l'alumne ha deixat de cursar correspon al Departament didàctic.

  7. Durant el procés d'avaluació contínua, si es considera que l'alumna o l'alumne ha superat àrees o matèries pendents, es farà constar en la sessió d'avaluació immediata, en acta complementària, perquè la qualificació positiva es trasllade a tots els documents d'avaluació. Quan esta superació es realitze després de la prova extraordinària, així es farà constar en els corresponents documents d'avaluació.

  Sext. Repetició de curs

  1. Cada curs podrà repetir-se una sola vegada. Amb esta mesura d'atenció a la diversitat es pretén que l'alumnat puga superar les dificultats d'aprenentatge cursant el currículum ordinari.

  2. Una vegada realitzada la prova extraordinària, l'alumnat de 1r, 2n i 3r haurà d'estar un altre any en el mateix curs, havent de repetir-lo en la seua totalitat, cursant la mateixa matèria optativa o una altra, quan:

  a) El nombre d'àrees o matèries no superades del curs en què està matriculat fóra superior a dos.

  b) Tinga dos àrees o matèries no superades del curs en què està matriculat i alguna àrea o matèria pendent de superació del curs anterior.

  3. A estos efectes, es consideraran àrees i matèries diferents les corresponents a cada un dels cursos de l'etapa. Així mateix, les àrees i matèries d'idèntica denominació computaran de forma independent per cada curs i no es podran avaluar sense haver sigut prèviament avaluada de forma positiva la corresponent àrea o matèria que estiga pendent de superació.

  4. Si l'alumnat, després de repetir 1r, 2n o 3r no complix els requisits de promoció al curs següent, l'equip d'avaluació, assessorat pel Departament d'Orientació o per qui tinga atribuïdes les seues funcions, i prèvia consulta als pares o tutors legals, decidirà el que corresponga en funció de les necessitats educatives de l'alumnat, en les condicions següents:

  a) Si repetix 1r, la incorporació al curs següent amb mesures de reforç o d'adaptació curricular.

  b) Si repetix 2n, la incorporació al curs següent amb mesures de reforç o d'adaptació curricular o, si és precendent, a un Programa d'Adaptació Curricular en Grup, en les condicions establides en l'apartat octau d'esta orde.

  c) Si repetix 3r, la incorporació a 4t amb mesures de reforç o d'adaptació curricular o, si és procedent, a un Programa de Diversificació Curricular, en les condicions establides en l'apartat nové d'esta orde.

  5. Prèviament a la sessió d'avaluació, la tutora o el tutor haurà demanat de l'alumna o de l'alumne i dels seus pares o tutors la informació complementària que puga ser d'interés per a la presa de decisions a què es referix el punt anterior.

  Sèptim. Títol de Graduat en Educació Secundària

  1. Com a conseqüència del procés d'avaluació contínua, en l'última sessió d'avaluació del quart curs que es realitze en el mes de juny, l'equip d'avaluació del grup respectiu proposarà l'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària per a l'alumnat que haja aconseguit els objectius d'esta etapa, per haver superat totes les àrees i matèries cursades en els seus quatre cursos.

  2. L'alumnat que no haja superat alguna àrea o matèria de 4t curs o de cursos anteriors, durant el procés d'avaluació contínua, podrà realitzar una prova extraordinària d'estes en els primers dies del següent mes de setembre. Esta prova serà elaborada i qualificada pel Departament didàctic corresponent i versarà sobre els aspectes bàsics del currículum, que constaran en la corresponent Programació didàctica.

  3. Excepcionalment, l'equip d'avaluació podrà proposar l'expedició d'este títol per a l'alumnat que al finalitzar el quart curs i, després de la corresponent prova extraordinària, tinga una o dos àrees o matèries de qualsevol curs de l'etapa no superades, sempre que no siguen simultàniament dos de les àrees instrumentals bàsiques de Valencià: Llengua i Literatura, Castellà: Llengua i Literatura, i Matemàtiques. A estos efectes, s'estarà al que disposa l'apartat sext, 2 d'esta orde.

  4. Per a prendre la decisió a què es referix el punt anterior, l'equip d'avaluació tindrà en compte la maduresa acadèmica de l'alumna o de l'alumne en relació amb els objectius de l'etapa i les seues possibilitats de progrés.

  5. L'alumnat per al qual no es propose l'expedició del títol, haurà d'estar un altre any en quart curs, sempre que no complisca els 18 anys en eixe any natural, havent de repetir-lo en la seua totalitat, si es considera que amb esta mesura d'atenció a la diversitat l'alumne o l'alumna podrà superar les dificultats d'aprenentatge cursant el currículum ordinari. En cas contrari, podrà incorporar-se a un Programa de Diversificació Curricular, en les condicions establides en l'apartat nové d'esta orde.

  6. El títol de Graduat en Educació Secundària, que serà únic, facultarà per a accedir al Batxillerat i a la Formació Professional específica de grau mitjà i al món laboral.

  7. L'alumnat que no obtinga el títol de Graduat en Educació Secundària rebrà un certificat acreditatiu de l'avaluació en què constaran els anys cursats i les qualificacions obtingudes en les distintes àrees, matèries i àmbits. Este certificat acreditatiu de l'avaluació figurarà en el Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica de l'alumnat i serà estés al terme de la seua escolaritat, per la secretària o secretari del centre docent amb el vistiplau de la directora o del director.

  Octau. Programa d'Adaptació Curricular en Grup

  1. Als centres docents que es determine se'ls autoritzarà que desenrotllen el Programa d'Adaptació Curricular en Grup, establit en l'Orde de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'atenció a la diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria (DOGV de 29.06.99).

  2. El Programa d'Adaptació Curricular en Grup és una mesura excepcional d'atenció a la diversitat dirigida a l'alumnat que presente serioses dificultats d'adaptació a l'activitat escolar, que manifeste greus desajustos de comportament en este àmbit, que acumule un retard escolar que faça molt difícil el seu desenrotllament educatiu en el grup ordinari o que córrega un greu risc d'abandó del sistema escolar.

  3. Podrà incorporar-se a este Programa l'alumnat indicat en el punt anterior, sempre que complisca 15 anys en l'any natural en què inicie el curs acadèmic, que s'haja comprovat que no han sigut eficaces les altres mesures d'atenció a la diversitat i que es valore, seguint el procediment establit en esta mateixa Orde de 18 de juny de 1999, que és millor la incorporació de l'alumna o de l'alumne al Programa que la seua permanència un any més en 2n o 3r o si, ja ha repetit 2n, la seua incorporació a 3r.

  4. Este Programa suposa per a l'alumnat cursar en els centres ordinaris un currículum adaptat, altament diferenciat de l'establit amb caràcter general, que implica, entre altres aspectes, l'ús d'una metodologia específica i la substitució de diverses àrees per àmbits que integren els aprenentatges bàsics de forma globalitzada. Per això, mentre l'alumnat curse este Programa, no es consideraran com a pendents les àrees i matèries no superades de cursos anteriors.

  5. Com a conseqüència del procés d'avaluació contínua, en l'última sessió d'avaluació del Programa d'Adaptació Curricular en Grup que es realitze en el mes de juny, l'equip d'avaluació prendrà una de les decisions següents sobre l'alumnat que haja superat tots els àmbits i àrees, tenint en compte la seua maduresa en relació amb els objectius de l'etapa i les seues possibilitats de progrés:

  a) La incorporació a un Programa de Diversificació Curricular, en les condicions previstes en la citada Orde de 18 juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

  b) La incorporació a 3r, si no l'haguera cursat amb anterioritat. La incorporació a 4t, si ja haguera cursat 3r.

  6. L'alumnat podrà realitzar una prova extraordinària dels àmbits i àrees que no haja superat en els primers dies del mes de setembre. Una vegada realitzada esta prova, en sessió d'avaluació, l'equip d'avaluació prendrà les mateixes decisions contemplades en el punt anterior amb l'alumnat que haja superat tots els àmbits i àrees.

  7. Després de la prova extraordinària de setembre, l'alumnat que tinga algun àmbit o àrea no superades:

  a) Podrà incorporar-se a un Programa de Diversificació Curricular, en les condicions previstes en la mencionada Orde de 18 juny de 1999, sempre que així ho propose l'equip d'avaluació en la sessió corresponent, tenint en compte la maduresa de l'alumna o de l'alumne en relació amb els objectius de l'etapa i les seues possibilitats de progrés.

  b) En cas contrari, podrà accedir a les distintes ofertes de Programes de Garantia Social, en les condicions previstes en l'Orde conjunta de 24 de febrer de 2000, de les conselleries de Cultura, Educació i Ciència, i d'Ocupació, per la qual es regulen estos Programes (DOGV de 14.03.00), modificada per l'Orde conjunta de 16 de març de 2001, de les conselleries de Cultura i Educació i d'Economia, Hisenda i Ocupació (DOGV de 02.04.01).

  Nové. Programa de Diversificació Curricular

  1. Els centres docents podran desenrotllar el Programa de Diversificació Curricular establit en la citada Orde de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sempre que el tinguen autoritzat.

  2. Podrà incorporar-se al Programa de Diversificació Curricular l'alumnat que haja acabat els seus deu anys d'escolaritat en l'ensenyança bàsica i, per tant, complisca 16 o 17 anys l'any natural en què inicie el curs acadèmic, cursant l'ensenyança bàsica fins als díhuit anys d'edat en règim ordinari. Este alumnat haurà de reunir les condicions següents: presentar en cursos anteriors dificultats generalitzades d'aprenentatge, trobar-se en risc evident de no aconseguir els objectius de l'etapa cursant el currículum ordinari i, al mateix temps, manifestar el seu interés a obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària.

  3. Este Programa suposa cursar en els centres ordinaris un currículum distint de l'establit amb caràcter general, perquè l'alumnat aconseguisca els objectius de l'etapa amb una metodologia diferent, a través de continguts i d'àrees específiques denominades àmbits, que integren els aprenentatges bàsics i permeten impartir-los de forma globalitzada. Per això, mentre l'alumnat curse este Programa, no es consideraran com a pendents les àrees i matèries no superades en cursos anteriors.

  4. Esta mesura d'atenció a la diversitat s'aplicarà exclusivament a l'alumnat descrit en el punt 2 d'este mateix apartat, quan s'haja comprovat que no han sigut eficaces les altres mesures d'atenció a la diversitat i es valore, seguint el procediment establit en esta mateixa Orde de 18 de juny de 1999, que és millor la incorporació de l'alumna o de l'alumne al Programa que la seua permanència un any més en 3r o 4t, o si ja ha repetit 3r, la seua incorporació a 4t.

  5. Com a conseqüència del procés d'avaluació contínua, en l'última sessió d'avaluació del primer curs del Programa de Diversitat Curricular que es realitze en el mes de juny, l'equip d'avaluació promocionarà al segon curs del Programa l'alumnat que haja superat totes les àrees i matèries cursades.

  6. Les alumnes i els alumnes podran realitzar una prova extraordinària de les àrees i matèries que no hagen superat, en els primers dies del mes de setembre. Una vegada realitzada esta prova, en sessió d'avaluació, l'equip d'avaluació incorporarà este alumnat al segon curs del Programa. En el cas que s'incorpore amb àrees o matèries no superades, que tindran la consideració de pendents, s'indicaran en el corresponent informe d'avaluació individualitzat les dificultats que presenta en cada una d'elles, perquè es puguen adoptar mesures educatives per a facilitar la seua superació.

  7. Com a conseqüència del procés d'avaluació contínua, en l'última sessió d'avaluació del segon curs del Programa de Diversitat Curricular que es realitze en el mes de juny, l'equip d'avaluació proposarà l'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària a l'alumnat que haja aconseguit els objectius d'esta etapa, per haver superat totes les àrees i matèries cursades.

  8. Excepcionalment, l'equip d'avaluació podrà proposar l'expedició d'este títol per a aquell alumnat que al finalitzar el segon curs del Programa de Diversificació Curricular i, després de la corresponent prova extraordinària de setembre, tinga una o dos àrees o matèries no superades, sempre que les dos àrees o matèries no siguen simultàniament les àrees específiques corresponents a l'Àmbit lingüístic i social i a l'Àmbit científic. Per a prendre esta decisió es tindrà en compte la maduresa acadèmica de l'alumna o de l'alumne en relació amb els objectius de l'etapa i les seues possibilitats de progrés.

  9. L'alumnat incorporat per primera vegada al 2n curs del Programa de Diversificació Curricular, menor de 18 anys i per al que no s'haja proposat l'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària, únicament podrà estar un any més en el Programa de Diversificació Curricular quan l'equip d'avaluació considere que té possibilitats d'obtindre el dit títol.

  Deu. Consell orientador

  Tot l'alumnat, al finalitzar el quart curs o el Programa de Diversificació Curricular, rebrà un consell orientador sobre el seu futur acadèmic i professional, que en cap cas serà obligatori i que tindrà garantit el seu caràcter confidencial. El document en què es formule este consell s'ajustarà al model que figura en l'annex VIII de la citada Orde de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educció i Ciència. Una vegada firmat per la tutora o el tutor amb el vistiplau de la direcció del centre, serà entregat a cada alumna i a cada alumne.

  Onze. Documents oficials d'avaluació

  1. Els documents oficials que han d'utilitzar-se en el procés d'avaluació per a l'Educació Secundària Obligatòria són: l'expedient acadèmic, les actes d'avaluació, l'informe d'avaluació individualitzat i el Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica.

  2. D'ells, el Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica i l'informe d'avaluació individualitzat a què es referix el punt anterior, constituïxen els documents bàsics que garantixen el trasllat de l'alumnat entre els centres d'un mateix nivell o etapa educativa i entre un nivell o etapa i l'immediat superior.

  Dotze. Resultats de l'avaluació

  1. Els resultats de l'avaluació del progrés de l'alumnat en el seu aprenentatge i les qualificacions s'expressaran en els termes següents: excel·lent, notable, bé, suficient i insuficient, considerant-se qualificació negativa l'insuficient i positives totes les altres.

  2. Les qualificacions assenyalades en el punt anterior aniran acompanyades d'una qualificació numèrica, sense emprar decimals, en una escala de zero a deu, aplicant-se les correspondències següents:

  Excel·lent: 9 o 10

  Notable: 7 o 8

  Bé: 6

  Suficient: 5

  Insuficient: 4, 3, 2, 1, 0

  La nota mitjana d'esta etapa serà la mitjana aritmètica, amb un decimal, de les qualificacions finals de totes les àrees, matèries o àmbits, cursats per l'alumna o l'alumne.

  3. El Departament didàctic corresponent podrà atorgar, en cada un dels cursos de l'etapa, una Menció honorífica a aquell alumnat que obtinga en les àrees, matèries o àmbits de la seua competència la qualificació de 10. Esta Menció honorífica es consignarà en els documents d'avaluació a continuació de la qualificació 10, amb la lletra “M“ i no suposarà alteració de la dita qualificació.

  Tretze. Expedient acadèmic

  1. Tota la informació relativa al procés d'avaluació s'arreplegarà de manera sintètica en l'expedient acadèmic de l'alumna o alumne. El seu contingut s'ajustarà al model que figura en l'annex I d'esta orde. S'omplirà després de l'avaluació ordinària del mes de juny o, si és procedent, després de l'avaluació corresponent a la prova extraordinària de setembre.

  2. En l'expedient acadèmic figuraran les dades d'identificació del centre, les dades personals de l'alumnat, el número i la data de matrícula, la informació relativa al procés d'avaluació amb les qualificacions obtingudes, les decisions de promoció i titulació, i, si és procedent, les mesures de reforç o suport. Així mateix, quedarà constància de la data en què s'entrega a l'alumnat el Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica .

  3. L'expedient acadèmic reflectirà igualment la qualificació amb què l'alumnat haja superat, si és procedent, aquelles àrees o matèries pendents de cursos anteriors, tal com establix l'apartat quint, 7 d'esta orde.

  Catorze. Actes d'avaluació

  1. Les actes d'avaluació es tancaran al terme de cada un dels cursos de l'etapa. L'acta d'avaluació final ordinària s'omplirà en l'última sessió d'avaluació que es realitze en el mes de juny. L'acta d'avaluació final extraordinària s'omplirà en la sessió d'avaluació corresponent a la prova extraordinària de setembre. Les dos actes, que s'arxivaran unides, s'ajustaran al model que figura en l'annex II d'esta orde.

  2. Les actes comprendran la relació nominal de l'alumnat que compon el grup, les qualificacions obtingudes en les diferents àrees, matèries o àmbits, les decisions relatives a la promoció o a la permanència d'un any més en el curs. A més, en les corresponents al quart curs de l'etapa i al segon curs del Programa de Diversificació Curricular, figurarà la proposta per a l'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària quan així corresponga, així com la nota mitjana de l'etapa.

  3. En les actes corresponents a l'avaluació extraordinària de setembre, quan l'alumnat no es presente a la prova extraordinària, es consignarà la mateixa qualificació obtinguda en el mes de juny.

  4. Tant en l'avaluació final de juny com en la corresponent a la prova extraordinària, s'arreplegaran en acta complementària, si és procedent, les qualificacions de l'alumnat que tinga àrees o matèries pendents, tal com establix l'apartat quint, 7 d'esta orde.

  5. Les actes d'avaluació seran firmades per la tutora o el tutor i per l'equip d'avaluació corresponent, amb el vistiplau de la directora o del director del centre.

  Quinze. Custòdia de documents

  1. Els expedients acadèmics i les actes d'avaluació s'arxivaran en la secretaria del centre. Les direccions territorials competents en matèria d'educació proveiran les mesures adequades per a la seua conservació o trasllat, en cas de supressió del centre.

  2. Correspondrà a la secretària o al secretari tant la seua custòdia com l'expedició dels certificats que se sol·liciten.

  3. Donat el seu caràcter, qualsevol sol·licitud de consulta d'estos documents haurà de ser autoritzada prèviament per la direcció del centre.

  Setze. Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica

  1. El Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica és el document oficial que reflectix les qualificacions i les decisions relatives al progrés acadèmic de l'alumnat. Té, per tant, validesa oficial acreditativa dels estudis realitzats.

  2. El Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica de la Comunitat Valenciana queda modificat en les pàgines corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria, tal com figura en l'annex III d'esta orde.

  3. En el Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica es consignaran les qualificacions obtingudes per l'alumnat en les distintes àrees, matèries o àmbits, incloses, si és procedent, les qualificacions positives que expressen la superació de les àrees i matèries pendents de cursos anteriors. Així mateix, s'arreplegarà la informació relativa als canvis de centre, el certificat dels anys d'escolarització, les decisions sobre promoció al curs següent i, quan corresponga, la proposta d'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària.

  4. La secretària o el secretari del centre, amb el vistiplau de la directora o del director, estendrà en el Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica el certificat previst en l'apartat sèptim, 7 d'esta orde.

  5. La custòdia del Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica correspon al centre docent on l'alumnat es trobe escolaritzat.

  6. Este Llibre s'entregarà a l'alumna o a l'alumne quan haja sigut proposat per a l'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària. També se li entregarà quan sense haver sigut proposat per al dit títol, haja esgotat les possibilitats d'escolarització en centres ordinaris. Es farà constar en el mateix Llibre i en l'expedient acadèmic corresponent que el Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica ha sigut entregat a l'alumna o a l'alumne.

  Dèsset. Informe d'avaluació individualitzat

  1. Per a garantir la continuïtat en el procés d'ensenyança i aprenentatge de l'alumnat i orientar la labor del professorat del curs següent, del mateix o d'un altre centre, la professora tutora o el professor tutor a partir de les dades que li facilitarà el professorat de les distintes àrees, matèries o àmbits i el Departament d'Orientació, elaborarà informes d'avaluació individualitzats, quan l'alumnat

  a) Promocione sense haver superat alguna de les àrees, matèries o àmbits,

  b) Estiga un any més en el mateix curs, o

  c) Es trasllade de centre sense haver conclòs qualsevol dels cursos.

  2. Este informe es posarà a disposició de la tutora o del tutor i del professorat del grup a què s'incorpore l'alumna o l'alumne, si es tracta del mateix centre, o es remetrà al nou centre en cas de trasllat. L'informe es conservarà en el centre fins que l'alumna o alumne finalitze la seua escolarització obligatòria en este.

  3. El contingut de l'informe s'ajustarà a allò que determine cada centre docent. No obstant, inclourà almenys:

  a) Apreciació sobre el grau de consecució dels objectius generals de les àrees, matèries i àmbits cursats.

  b) Apreciació sobre el grau d'adquisició dels continguts de les diferents àrees, matèries i àmbits cursats.

  c) Qualificacions parcials, en el cas que s'hagueren emés en el període corresponent.

  d) Les dificultats mostrades, si és procedent, en les diferents àrees, matèries o àmbits, així com les mesures d'atenció a la diversitat per a superar-les, proposades pel corresponent equip d'avaluació, en aplicació del Pla d'Atenció a la Diversitat del centre.

  Díhuit. Trasllat del Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica

  1. Quan l'alumna o l'alumne es trasllade de centre per a prosseguir els seus estudis d'Educació Secundària Obligatòria, el centre d'origen expedirà un certificat acadèmic que li permeta matricular-se en el nou centre. Quan el trasllat s'efectue sense haver conclòs qualsevol dels cursos, s'acompanyarà este certificat amb l'informe d'avaluació individualitzat a què es referix l'apartat dèsset d'esta orde.

  2. Així mateix, el centre d'origen remetrà al de destí, de forma immediata i a petició d'este, el corresponent Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica, fent constar que les dades que conté concorden amb l'expedient corresponent, que guarda el centre.

  3. El centre receptor es farà càrrec de la custòdia del Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica i obrirà el corresponent expedient acadèmic, al qual traslladarà les dades de l'informe d'avaluació individualitzat a què es referix l'apartat dèsset d'esta orde.

  Dènou. Informació a l'alumnat i a les seues famílies

  1. Cada centre docent, de la manera que determine, propiciarà la comunicació amb l'alumnat i amb les seues famílies en tot allò que es relacione amb el procés d'aprenentatge. De manera específica, informarà a l'alumnat sobre els criteris i procediments d'avaluació establits d'acord amb els objectius i els continguts programats per a cada curs i període d'avaluació, a fi de garantir el dret que té a una valoració objectiva del seu rendiment escolar. La dita informació estarà disponible per a l'alumnat i les seues famílies durant tot el curs acadèmic.

  2. Després de cada sessió d'avaluació i sempre que es donen circumstàncies que així ho aconsellen, la tutora o el tutor traslladarà per escrit a l'alumnat i a les seues famílies la informació acordada en la dita sessió sobre el desenrotllament del seu procés educatiu, utilitzant el model que determine cada centre.

  3. Després de l'avaluació final de juny i, si és procedent, després de l'avaluació extraordinària de setembre, s'informarà per escrit a l'alumnat i a les seues famílies sobre el resultat de dites avaluacions. Este informe inclourà les qualificacions obtingudes en les distintes àrees, matèries i àmbits cursats, la seua promoció al curs següent o la seua permanència un any més en el mateix curs, i, si és procedent, la proposta per a l'expedició del títol. Així mateix, s'informarà sobre les mesures d'atenció a la diversitat previstes, si és procedent, perquè l'alumnat progresse en el seu procés educatiu, així com d'aquelles altres assumptes que amb este mateix fi acorde el corresponent equip d'avaluació.

  Vint. Avaluació dels processos d'ensenyança

  1. El professorat avaluarà al finalitzar cada curs acadèmic, a més dels aprenentatges de l'alumnat, els processos d'ensenyança i la seua pròpia pràctica docent, prenent com a referència la finalitat i els objectius establits en el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria.

  2. La dita avaluació inclourà almenys els elements següents:

  a) L'organització i gestió dels espais, temps i recursos del centre.

  b) L'acció coherent, coordinada i progressiva de l'equip docent, d'acord amb la planificació corresponent.

  c) El funcionament coordinat dels òrgans i les persones responsables en el centre de la planificació i del desenrotllament de la pràctica docent: equip directiu, claustre de professors, comissió de coordinació pedagògica, departaments i tutors.

  d) La regularitat i adequació en l'intercanvi d'informació amb l'alumnat i amb les seues famílies quant als processos d'ensenyança i aprenentatge, amb especial referència a la valoració dels dits processos.

  3. Els resultats d'esta avaluació quedaran reflectits en els documents que determine el centre i permetran detectar les dificultats produïdes en els processos d'ensenyança i aprenentatge, indagar les seues causes i modificar, si és procedent, aquells aspectes de la pràctica docent que es mostren com a poc adequats.

  Vint-i-u. Avaluació del Projecte Curricular

  1. El claustre de professors avaluarà al finalitzar cada curs acadèmic el Projecte Curricular prenent com a referència el programa d'educació bilingüe que tinga autoritzat el centre, l'adequació del Projecte al context escolar i les característiques de l'alumnat.

  2. L'avaluació del Projecte Curricular es referirà almenys als elements següents:

  a) Els objectius generals de l'etapa programats en relació amb el context escolar, socioeconòmic, cultural i sociolingüístic del centre i amb les característiques de l'alumnat.

  b) Els criteris metodològics de caràcter general i d'organització espaciotemporal adoptats.

  c) Els criteris i procediments generals per a l'avaluació del progrés de l'alumnat en l'aprenentatge i les seues conseqüències per a la promoció i la proposta d'expedició del títol.

  d) Els indicadors per a valorar la maduresa acadèmica de l'alumnat en relació amb els objectius de l'etapa i les seues possibilitats de progrés.

  e) Les orientacions generals per a la integració de manera global i interdisciplinar dels temes transversals i dels valors que estos configuren en les distintes àrees, matèries i àmbits del currículum.

  f) L'oferta de matèries optatives.

  g) El Pla d'Atenció a la Diversitat.

  h) El Pla d'Orientació Educativa, Psicopedagògica i Professional, així com el Pla d'Acció Tutorial.

  i) Els projectes que desenrotlla el centre sobre compensació educativa, innovació educativa, formació del professorat, així com els programes europeus en què participa.

  3. Els resultats d'esta avaluació anual quedaran reflectits en el llibre d'actes del claustre de professors perquè es puguen introduir aquelles modificacions que es consideren necessàries per a una millor adequació del Projecte Curricular.

  Vint-i-dos. Avaluació de les Programacions didàctiques

  1. El professorat de cada Departament, al finalitzar cada curs acadèmic, avaluarà la Programació didàctica, per mitjà de la qual desenrotlla el currículum de les àrees, matèries i àmbits que té encomanats i planifica el procés d'ensenyança i aprenentatge corresponent. Per a això, prendrà com a referent el currículum de cada una de les àrees, matèries o àmbits assignats o integrats en el Departament, així com el Projecte Curricular.

  2. L'avaluació de cada una de les Programacions didàctiques es referirà almenys als elements següents:

  a) La concreció dels objectius, continguts i criteris d'avaluació de la corresponent àrea, matèria o àmbit.

  b) La planificació temporal per al curs acadèmic.

  c) La selecció d'aquells continguts que es consideren bàsics per a un adequat progrés educatiu de l'alumnat i la seua promoció als cursos successius.

  d) L'organització dels continguts que permeta l'atenció a la diversitat de motivacions, interessos i capacitats de l'alumnat, per oferir una adequada gradació de l'aprenentatge, així com les mesures educatives complementàries i de reforç.

  e) Les mesures, les estratègies didàctiques i els criteris d'avaluació previstos per a facilitar a l'alumnat la superació de les corresponents àrees, matèries i àmbits pendents.

  f) Els mètodes, estratègies i recursos didàctics previstos per a transformar les intencions educatives en una proposta coherent d'activitats d'aula, així com els procediments i instruments per a avaluar els aprenentatges de l'alumnat i seguir el seu progrés.

  g) La integració dels temes transversals i dels valors que estos configuren en l'àrea, matèria o àmbit corresponents.

  h) La programació de les matèries optatives corresponents.

  3. Els resultats d'esta avaluació quedaran reflectits en el llibre d'actes del Departament corresponent perquè, si és procedent, es puguen adequar les activitats d'ensenyança i aprenentatge programades, així com els mètodes, estratègies i recursos didàctics adoptats.

  DISPOSICIONS ADDICIONALS

  Primera. Alumnat amb necessitats educatives especials

  1. L'avaluació, la promoció i la proposta del títol de Graduat en Educació Secundària de l'alumnat amb necessitats educatives especials es regirà, amb caràcter general, pel que disposa la present Orde, tenint en compte les modificacions en els objectius, continguts i criteris d'avaluació del currículum ordinari introduïdes per la corresponent Adaptació Curricular Individual Significativa realitzada per a cada alumna o alumna, i específicament allò que es referix a l'avaluació.

  2. No obstant, quan el currículum adaptat per a cada alumna o alumne propose els objectius de l'Educació Primària, no es podrà proposar l'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària per a la dita alumna o alumne.

  Segona. Autorització de Programes de Diversificació Curricular i de Programes d'Adaptació Curricular en Grup

  1. La Direcció Territorial corresponent, competent en matèria d'educació, autoritzarà abans del començament del curs la continuïtat dels Programes de Diversificació Curricular que han sigut autoritzats per al curs acadèmic anterior, d'acord amb les instruccions que dicten a l'efecte les Direccions General d'Ensenyament i de Personal Docent.

  2. Perquè s'autoritze el funcionament de Programes de Diversificació Curricular que no estigueren autoritzats durant el curs acadèmic anterior, els centres docents enviaran la sol·licitud que figura en l'annex IV a la corresponent Direcció Territorial competent en matèria d'educació, abans del 5 de juny de l'any en què s'iniciaria el Programa. Esta Direcció Territorial, vist l'informe de la Inspecció d'Educació sobre el compliment dels requisits, elevarà proposta segons procedisca a la Direcció General d'Ensenyament abans del dia 30 de juny, la qual resoldrà i comunicarà la dita resolució als centres docents abans de l'inici del curs. Si en algun cas, després de la prova extraordinària variaren les condicions per al funcionament del Programa, la Direcció Territorial corresponent ho comunicarà a la Direcció General d'Ensenyament als efectes que corresponga.

  3. Les Direccions territorials competents en matèria d'educació, abans del dia 30 de juny, realitzaran a la Direcció General d'Ensenyament proposta raonada per a l'autorització cada curs acadèmic del funcionament de Programes d'Adaptació Curricular en Grup en els centres que corresponga del seu àmbit territorial de gestió, d'acord amb les condicions establides per a estos programes, en la ja mencionada Orde de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i en esta orde. La Direcció General d'Ensenyament resoldrà el que corresponga i comunicarà la dita resolució als centres docents abans de l'inici del curs. Si en algun cas, després de la prova extraordinària variaren les condicions per al funcionament del Programa, la Direcció Territorial corresponent ho comunicarà a la Direcció General d'Ensenyament als efectes que corresponga.

  Tercera

  Els centres docents inclouran en el Projecte Curricular de l'Educació Secundària Obligatòria els indicadors per a valorar la maduresa acadèmica de l'alumnat en relació amb els objectius de l'etapa i les seues possibilitats de progrés.

  Quarta. Difusió i supervisió de l'aplicació de la norma

  1. Les Direccions territorials competents en matèria d'educació, en el seu corresponent àmbit de gestió, adoptaran les mesures necessàries per a la difusió i aplicació d'esta orde.

  2. La Inspecció d'Educació assessorarà la comunitat educativa, supervisarà tot el procés d'avaluació i promoció de l'alumnat i proposarà mesures que contribuïsquen a perfeccionar-lo. En este sentit, prestarà especial atenció a les programacions didàctiques com a concreció dels referents de l'avaluació.

  3. Així mateix, la Inspecció d'Educació supervisarà el procés d'assignació, ompliment i custòdia dels Llibres d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  Primera. Àrees i matèries pendents de superació

  No es consideraran àrees i matèries pendents de superació, als efectes de promoció o repetició de curs i d'expedició del títol de Graduat en Educació Secundària les àrees, matèries i àmbits avaluats negativament en els cursos acadèmics anteriors al curs 2003-2004.

  Segona. Nota mitjana de l'etapa

  Només es consignarà la nota mitjana en els corresponents documents d'avaluació, a l'alumnat que haja iniciat l'Educació Secundària Obligatòria en el curs 2003-2004 o següents.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

  Única. Derogació normativa

  1. Queda derogada l'Orde de 23 d'abril de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria (DOGV de 25.05.93).

  2 Queden derogats els apartats vint-i-tres; vint-i-nou, 6; trenta-u; trenta-tres,1; trenta-nou, 5, i quaranta-u, de l'Orde de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'atenció a la diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria (DOGV de 29.06.99).

  3. Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que establix la present Orde.

  DISPOSICIONS FINALS

  Primera. Facultat per a l'aplicació i desenrotllament

  S'autoritza la Direcció General d'Ensenyament per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per a la interpretació, aplicació i desenrotllament del que establix esta orde.

  Segona. Entrada en vigor

  Esta orde entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  València, 18 d'octubre de 2004

  El conseller de Cultura, Educació i Esport,