ORDRE de 29 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 9 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es regulen les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria.Publicado en:  DOGV núm. 3789 de 10.07.2000
Número identificador:   2000/X5691
Referencia Base Datos:  2298/2000
 
 • Análisis jurídico

 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria Cultura i Educació
  Grupo Temático: Legislación, Reglamentación
  Materias: Educació
  Descriptores:
    Temáticos: legislació escolar, programa d'ensenyament, ensenyament secundari , Ensenyament Secundari Obligatori


 • ORDRE de 29 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 9 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es regulen les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria. [2000/X5691]

  El Decret 47/1992, de 30 de març, pel qual s'establix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana, establix en l'article sext que el currículum comprendrà matèries optatives que tindran un major horari lectiu al final de l'etapa per tal de respondre als diferents interessos, motivacions i necessitats de l'alumnat, ampliar la seua orientació, facilitar la seua transició a la vida activa i contribuir al desenrotllament de les capacitats explicitades en els objectius generals de l'etapa.

  Així mateix, el mencionat article establix que la Conselleria de Cultura i Educació determinarà el nombre de matèries optatives que hagen de cursar els alumnes i alumnes i la càrrega horària corresponent.

  En desenrotllament d'este mandat, l'Ordre de 9 de maig de 1995, per la qual es regulen les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria, va establir per al període d'implantació anticipada de l'etapa una distribució per cursos i una càrrega horària determinades.

  Durant el present curs acadèmic s'ha produït l'acabament del procés d'implantació generalitzada dels nous ensenyaments de Secundària Obligatòria i d'esta experiència ha derivat la necessitat de revisar la distribució per cursos i la càrrega horària d'estes matèries optatives per a evitar la dispersió de l'oferta, especialment en l'últim curs de l'etapa, i permetre una reducció general en tots els cursos del nombre d'àrees o matèries que han de cursar els estudiants, aconsellada, amb caràcter general, per les Mesures de Reforç de les Humanitats i de Millora del Sistema Educatiu a partir del dictamen sobre l'Ensenyament de les Humanitats en l'Educació Secundària.

  Per tot això, i en virtut de les competències que em conferix l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,

  ORDENE

  L'apartat 2 de l'Ordre de 9 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es regulen les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria, queda redactat de la manera següent:

  1. L'alumnat cursarà una matèria optativa en cada un dels quatre cursos de l'Educació Secundària Obligatòria.

  2. L'horari dedicat a les matèries optatives serà de dos hores setmanals en els tres primers cursos de l'etapa i de tres hores setmanals en quart curs.

  3. L'alumnat no podrà estudiar la mateixa optativa en més d'un curs d'Educació Secundària Obligatòria, excepte les matèries d'oferta obligada pels centres: la segona Llengua Estrangera en tota l'etapa i la Cultura Clàssica en el segon cicle.

  DISPOSICIÓ FINAL

  Esta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  València, 29 de juny de 2000

  El conseller de Cultura i Educació,

  MANUEL TARANCÓN FANDOS