CORRECCIÓ d'errades del Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum d'Educació Secundària Obligatòria.Publicado en:  DOGV núm. 9462 de 03.11.2022
Número identificador:   2022/10060
Referencia Base Datos:  009595/2022
 
 • Análisis jurídico

 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grupo Temático: Legislación
  Materias: Educació
  Descriptores:
    Temáticos: política educativa, organització de l'ensenyament, ensenyament secundari , monografies


 • CORRECCIÓ d'errades del Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum d'Educació Secundària Obligatòria. [2022/10060]

  Advertides errades en la publicació del Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum d'Educació Secundària Obligatòria, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9403, d'11 d'agost de 2022, es procedeix a la seua correcció:  1. En l'article 10.5.b:

  On diu:

  «b) Competència Comunicativa Oral en Llengua Estrangera, Laboratori d'Arts Escèniques, Laboratori de Creació Audiovisual i Taller de Relacions Digitals Responsables, en 1r curs»;

  Ha de dir:

  «b) Competència Comunicativa Oral en Primera Llengua Estrangera, Laboratori d'Arts Escèniques, Laboratori de Creació Audiovisual i Taller de Relacions Digitals Responsables, en 1r curs».  2. El primer paràgraf de l'article 32.2:

  On diu:

  «L'alumnat que cursa l'ESO i cursa o ha cursat ensenyaments professionals de música en conservatoris professionals o centres d'ensenyament professional també pot sol·licitar la convalidació de la matèria Música de 1r i 2n curs de l'ESO per la superació de la matèria Música de 1r curs dels ensenyaments professionals de música, així com la convalidació de la matèria Música de 4t curs de l'ESO per la superació de la matèria Música de 2n curs dels ensenyaments professionals de música»;  Ha de dir:

  «L'alumnat que cursa l'ESO i cursa o ha cursat ensenyaments professionals de música en conservatoris professionals o centres d'ensenyament professional també pot sol·licitar la convalidació de la matèria Música de 1r i 2n curs de l'ESO per la superació de la matèria Instrument o Veu de 1r curs dels ensenyaments professionals de música, així com la convalidació de la matèria Música de 4t curs de l'ESO per la superació de la matèria Instrument o Veu de 2n curs dels ensenyaments professionals de música».  3. En la disposició addicional tercera:

  – En la taula que s'adjunta al punt 1 corresponent a l'adscripció de les matèries optatives a les especialitats docents, en les optatives Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica I i II adscrites a les especialitats d'Informàtica i de Tecnologia s'afegeix el text següent: «(s'ha de seguir l'ordre de prelació següent: Informàtica i Tecnologia)».  – En la versió en castellà els apartats segon i tercer estan numerats com 1 i 2 i no coincideixen amb la versió en valencià, havent de numerar-se com 2 i 3, i quedant la redacció com segueix:

  «2. La conselleria competente en materia de educación podrá autorizar adscripciones de otras especialidades a las materias optativas indicadas en la tabla anterior, siempre que reúnan formación en la materia y sin perjuicio de la preferencia que, para impartir estas materias, tiene el profesorado de las especialidades indicadas en la tabla.

  3. En el caso del profesorado de los centros privados, las materias optativas pueden ser impartidas por el profesorado que reúna los requisitos de formación inicial para impartir cualquiera de las materias adscritas a la especialidad a la que pertenece la optativa, de acuerdo con la tabla anterior y en base a la normativa vigente que establece las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria.»  4. En l'annex III, en el currículum de la matèria Educació Plàstica, Visual i Audiovisual, en la versió en valencià, en el punt 2: Competències específiques,

  – En la pàgina 41916 del DOGV,

  On diu:

  «2.2. Competencia específica 2.

  2.2.1. Descripción de la competencia 2.

  Compartir idees i opinions usant la terminologia específica de l'àrea en la comunicación de les experiències d'apreciació i creació artística. (llevem negreta)»;

  Ha de dir:

  «2.2. Competència específica 2.

  Compartir idees i opinions usant la terminologia específica de l'àrea en la comunicació de les experiències d'apreciació i creació artística.

  2.2.1. Descripció de la competència 2».

  – En l'apartat 2.3: «Competència específica 3», al final del paràgraf se suprimeix el text entre parèntesi «(llevem negreta)»,  5. En l'annex III, en el currículum de la matèria Economia i Emprenedoria, en el punt 3: Connexions de les competències específiques entre si, amb les competències d'altres matèries i amb les competències clau, apartat 3.1: Relacions o connexions entre les competències específiques, en la pàgina 41860 del DOGV,

  – En el subapartat 3.1.4: Connexions Competència Específica 4,

  On diu:

  «Es relaciona amb la CE6, ja que cal tindre en compte, a l'hora de la cerca de recursos necessaris per a la posada en marxa de solucions innovadores, el problema de l'escassetat de recursos. A més a més té relació amb la CE7, perquè també cal considerar els recursos a l'hora de dissenyar prototips àgils i innovadors»;

  Ha de dir:

  «Com s'ha justificat anteriorment es relaciona amb la CE3. Es relaciona amb la CE6, ja que cal tindre en compte, a l'hora de la cerca de recursos necessaris per a la posada en marxa de solucions innovadores, el problema de l'escassetat de recursos. A més a més, té relació amb la CE7, perquè també cal considerar els recursos a l'hora de dissenyar prototips àgils i innovadors».

  – En el subapartat 3.1.5: Connexions Competència Específica 5,

  On diu:

  «Aquesta competència es relaciona amb la CE6, tenint en compte la importància d'una comunicació efectiva i respectuosa a l'hora de valorar els problemes econòmics, i amb la CE2, per la necessitat d'una bona comunicació en els equips de treball, així com la CE7 per la necessitat d'exposar el prototip treballat»;

  Ha de dir:

  «Aquesta competència, com s'ha justificat anteriorment, es relaciona amb la CE3. També es relaciona amb la CE6, tenint en compte la importància d'una comunicació efectiva i respectuosa a l'hora de valorar els problemes econòmics, i amb la CE2, per la necessitat d'una bona comunicació en els equips de treball, així com la CE7 per la necessitat d'exposar el prototip treballat».

  – En el subapartat 3.1.6: Connexions Competència Específica 6,

  On diu:

  «Ja s'ha comentat anteriorment la relació d'aquesta competència amb la CE1, CE3, CE4 i CE5. Aquesta competència està relacionada amb la CE1 a causa de la necessitat de realitzar un projecte personal abans d'identificar els problemes econòmics actuals, la CE3 per l'elaboració d'idees, la CE4 necessària per a detectar els recursos necessaris i la CE5, ja que es presenta i s'exposa el projecte»;

  Ha de dir:

  «Ja s'ha comentat anteriorment la relació d'aquesta competència amb la CE1, CE3, CE4 i CE5. Aquesta competència està relacionada amb la CE1 a causa de la necessitat de realitzar un projecte personal abans d'identificar els problemes econòmics actuals, la CE3 per l'elaboració d'idees, la CE4 necessària per a detectar els recursos necessaris i la CE5, ja que es presenta i s'exposa el projecte, pel que te relació amb la CE7».  6. En l'annex III, en el currículum de la matèria Economia i Emprenedoria, en el punt 3: Connexions de les competències específiques entre si, amb les competències d'altres matèries i amb les competències clau, apartat 3.3: Relacions o connexions amb les competències clau, en la taula de la pàgina 41862 del DOGV s'afegeix una X en la fila CE7 columna CC, quedant com segueix:  CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

  CE1 X X X X

  CE2 X X X X X

  CE3 X X X X

  CE4 X X X

  CE5 X X X X X X

  CE6 X X

  CE7 X X X X X

  7. En l'annex III, en el currículum de la matèria Expressió Artística en la versió en castellà, en el punt 6: «Criterios de evaluación», apartat 6.5: «Competencia específica 5. Criterios de evaluación», en la pàgina 42526 del DOGV, el criteri Cr.5.3. que apareix amb un format desconfigurat, queda com segueix:

  «Cr. 5.3. Valorar la diversidad de lenguajes de expresión artística, participando de la experiencia de apreciación y creación en procesos creativos individuales y colectivos.»  8. En l'annex III, en el currículum de la matèria Física i Química, en el punt 4: Sabers bàsics, apartat 4.4: Bloc 4: interaccions, en la taula de la pàgina 41983 del DOGV, falta una X en la columna de 2n curs, quedant com segueix:  Sabers bàsics Curs

  2n 3r

  Moviment i interaccions X

  · Necessitat d'un sistema de referència per a l'estudi del moviment. Aproximació inicial qualitativa al concepte de rapidesa.

  · Rapidesa instantània i rapidesa mitjana.

  · Interpretació i construcció de gràfics espai-temps. Aplicació a casos concrets amb rapidesa constant.

  · Diferència entre rapidesa i velocitat: aproximació inicial amb exemples al caràcter vectorial.

  · Necessitat de mesurar com de ràpid es canvia la velocitat. Factors de què depèn i definició de la nova magnitud.  · Interpretació i construcció de gràfics velocitat-temps en casos d'acceleració constant. Comparació de diferents mòbils.

  · Estimació qualitativa de l'espai recorregut d'un mòbil que accelera, a idèntics intervals de temps. Diferències amb el cas en què la velocitat és constant.

  · L'acceleració a la vida diària: cotxe de fórmula 1; frenada en un semàfor; distància de seguretat entre vehicles.  · La caiguda lliure. Comparació experimental del temps de caiguda de diferents mòbils des d'una mateixa alçada.

  · Les forces com a interacció. Exemples de la vida diària.

  · Efectes duna força: deformacions. Mesura de forces.

  · Efectes d'una força: acceleració (intent de superació de l'associació força– velocitat). Relació entre la força exercida i l'acceleració experimentada: estudi gràfic. Significat del pendent de la recta.

  · Mitigació dels efectes duna força: elements de seguretat.  · Introducció a les forces de tipus elèctric i magnètic..  9. En l'annex III, en el currículum de la matèria Emprenedoria Social i Sostenible, en el punt 3: Connexions de les competències específiques entre si, amb les competències específiques d'altres matèries i amb les competències clau, apartat 3.1: Relacions o connexions entre les competències específiques, en les pàgines 42264 i 42265 del DOGV:

  – En Connexions Competència Específica 4,

  On diu:

  «Aquesta competència es relaciona amb la CE5 a causa de la importància d'un bon pressupost a l'hora de dissenyar un projecte. Existeix una relació amb la CE1 per la importància de les qualitats personals a l'hora de dissenyar un projecte bàsic i sostenible»;

  Ha de dir:

  «Aquesta competència, com s'ha justificat anteriorment, es relaciona amb la CE2 i CE3. També es relaciona amb la CE5 a causa de la importància d'un bon pressupost a l'hora de dissenyar un projecte. Existeix una relació amb la CE1 per la importància de les qualitats personals a l'hora de dissenyar un projecte bàsic i sostenible».

  – En Connexions Competència Específica 6,

  On diu:

  «Es relaciona amb la CE5 perquè a l'hora de prendre decisions de consum és important comptar amb un pressupost. També amb la CE3 en el sentit de conéixer l'entorn econòmic a l'hora de prendre decisions responsables i amb la CE1 per la importància de les qualitats i habilitats personals a l'hora de decidir»;

  Ha de dir:

  «Com s'ha justificat anteriorment es relaciona amb la CE2. Es relaciona amb la CE5 perquè a l'hora de prendre decisions de consum és important comptar amb un pressupost. També amb la CE3 en el sentit de conéixer l'entorn econòmic a l'hora de prendre decisions responsables i amb la CE1 per la importància de les qualitats i habilitats personals a l'hora de decidir».  10. En l'annex III, en el currículum de la matèria Emprenedoria Social i Sostenible, en el punt 3: Connexions de les competències específiques entre si, amb les competències específiques d'altres matèries i amb les competències clau, apartat 3.3: Relacions o connexions amb les competències clau, en l'últim paràgraf de la pàgina 42266 del DOGV:  On diu:

  «Finalment, la competència específica 7 sobre consum responsable i sostenible s'enllaça directament amb la competència en comunicació lingüística (CCL), amb la competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (STEM) i amb la competència digital (CD). A més, es relaciona amb la competència personal, social i d'aprendre a aprendre (CPSAA), la competència ciutadana (CC) i la competència emprenedora (CE) ja que ensenya l'alumnat a prendre decisions valorant els avantatges d'un consum responsable»;

  Ha de dir:

  «Finalment, la competència específica 6 sobre consum responsable i sostenible s'enllaça directament amb la competència en comunicació lingüística (CCL), amb la competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (STEM) i amb la competència digital (CD). A més, es relaciona amb la competència personal, social i d'aprendre a aprendre (CPSAA), la competència ciutadana (CC) i la competència emprenedora (CE) ja que ensenya l'alumnat a prendre decisions valorant els avantatges d'un consum responsable».  11. En l'annex III, en el currículum de la matèria Emprenedoria Social i Sostenible, en el punt 3: Connexions de les competències específiques entre si, amb les competències específiques d'altres matèries i amb les competències clau, apartat 3.3: Relacions o connexions amb les competències clau, en la taula de la pàgina 42266 del DOGV s'elimina una X en la fila CE 3 columna CPSAA i s'afegeix una X en la fila CE4 columna CCEC, quedant com segueix:  CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

  CE 1 X X X X X X

  CE 2 X X X X X X

  CE 3 X X X X X X X

  CE 4 X X X X X

  CE 5 X X X X X X

  CE 6 X X X X X X  12. En l'annex III, en el currículum de la matèria Emprenedoria Social i Sostenible, en el punt 6: Criteris d'avaluació, en la pàgina 42271 del DOGV:

  On diu: «Competència 6»;

  Ha de dir: «Competència Específica 6».  13. En l'annex III, en el currículum de la matèria Taller d'Economia, en el punt 3: Connexions de les competències específiques entre si, amb les competències específiques d'altres matèries i amb les competències clau, apartat 3.1: Relacions o connexions amb les competències específiques, en la pàgina 42351 del DOGV:

  – En Connexions Competència Específica 2,

  On diu:

  «Cal destacar la seua relació amb la CE3 en tindre en compte les qualitats personals i del grup quan analitzem el comportament dels agents econòmics i amb la CE4 quan identifiquem els objectius macroeconòmics. Aquesta competència també es relaciona amb la CE6 per la importància de l'autoconeixement i el treball en equip a l'hora de dissenyar propostes per al projecte. En el punt anterior hem vist també la seua relació amb la CE1»;

  Ha de dir:

  «Cal destacar la seua relació amb la CE3 en tindre en compte les qualitats personals i del grup quan analitzem el comportament dels agents econòmics i amb la CE4 quan identifiquem els objectius macroeconòmics. Aquesta competència també es relaciona amb la CE6 per la importància de l'autoconeixement i el treball en equip a l'hora de dissenyar propostes per al projecte. En el punt anterior hem vist també la seua relació amb la CE1. Igualment es relaciona amb la competència específica 7 que desenvolupa el projecte».

  – En Connexions Competència Específica 4,

  On diu:

  «Aquesta competència es relaciona amb la CE6 i la CE7, ja que recopilar informació fiable és necessari per a analitzar els objectius macroeconòmics i dissenyar el projecte. Hem vist també la relació d'aquesta competència amb CE3 a l'hora d'analitzar la realitat socioeconòmica, amb la CE1 quan identifiquem els problemes econòmics bàsics i amb la CE5 per la necessitat que el sistema tributari tinga un paper redistributiu en la societat»;

  Ha de dir:

  «Aquesta competència es relaciona amb la CE6 i la CE7, ja que recopilar informació fiable és necessari per a analitzar els objectius macroeconòmics i dissenyar el projecte. Hem vist també la relació d'aquesta competència amb CE3 a l'hora d'analitzar la realitat socioeconòmica, amb la CE1 quan identifiquem els problemes econòmics bàsics i amb la CE5 per la necessitat que el sistema tributari tinga un paper redistributiu en la societat. Igualment es relaciona amb la competència específica 2».  14. En l'annex III, en el currículum de la matèria Taller d'Economia, en el punt 3: Connexions de les competències específiques entre si, amb les competències específiques d'altres matèries i amb les competències clau, apartat 3.3: Relacions o connexions amb les competències clau, en la taula de la pàgina 42354 del DOGV se elimina la X en la fila CE3 columna STEM i en la fila CE7 columna CCEC, i s'afegeix una X en la fila CE1 columna CPSAA i altra en la fila CE1 columna CCEC, quedant com segueix:  CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

  CE1 X X X X X X

  CE2 X X X X X X

  CE3 X X X X X

  CE4 X X X X X X

  CE5 X X X X X X

  CE6 X X X X X

  CE7 X X X X X X X

  15. Els annexos V i VI estan duplicats, per tant s'elimina l'esmentada repetició que correspon a les pàgines 42973 a 42978 del DOGV.  17. En l'annex XIII, en el títol en valencià on diu «Eduacació» ha de dir «Educació» quedant la redacció com segueix:

  «expedient acadèmic en l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria»  18. En l'annex XIII, en l'apartat M en el títol en castellà on diu «2.º curso» ha de dir «3.er curso», quedant la redacció com segueix:  «entrega del consejo orientador para el alumnado de 3.er curso de la ESO para la incorporación a un ciclo formativo de grado básico».  19. En l'annex XIII l'ordre alfabètic dels apartats següents a l'apartat N titulat «Entrega de la certificació oficial del nombre d'anys cursats i del nivell d'adquisició de competències de l'ESO» queda com segueix:  – Apartat O: Entrega de l'historial acadèmic

  – Apartat P: Observacions  20. En l'annex XIV s'elimina l'apartat E titulat «Dades de salut rellevant» i l'ordre alfabètic de la resta d'apartats queda com segueix:  – Apartat E: Mesures de suport a la inclusió

  – Apartat F: Convalidacions i exempcions

  – Apartat G: Lloc, data i signatura

  – Apartat H: Resultats de les avaluacions

  – Apartat I: Premi extraordinari

  – Apartat J: Menció Honorífica

  – Apartat K: Entrega del consell orientador per a l'alumnat de 2n curs de l'ESO

  – Apartat L: Entrega del consell orientador per a l'alumnat de 4t curs de l'ESO o que conclou la seua escolarització en l'etapa de l'ESO  – Apartat M: Entrega del consell orientador per a l'alumnat de 3r curs de l'ESO per a la incorporació a un cicle formatiu de grau bàsic  – Apartat N: Entrega de la certificació oficial del nombre d'anys cursats i del nivell d'adquisició de competències de l'ESO

  – Apartat O: Observacions  21. En l'annex XIV, en l'apartat N en el títol en castellà on diu «2.º curso» ha de dir «3.er curso», i queda la redacció com segueix:  «entrega del consejo orientador para el alumnado de 3.er curso de la ESO para la incorporación a un ciclo formativo de grado básico».