DECRET 21/2022, de 4 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.Publicado en:  DOGV núm. 9304 de 23.03.2022
Número identificador:   2022/2423
Referencia Base Datos:  002334/2022
 
 • Análisis jurídico

 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grupo Temático: Legislación
  Materias: Educació
  Descriptores:
    Temáticos: ensenyament primari, ensenyament professional, ensenyament públic, ensenyament secundari, títol d'estudis, centre d'ensenyament , monografies


 • DECRET 21/2022, de 4 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. [2022/2423]

  L'admissió i matriculació de l'alumnat constitueix la base de la prestació del servei educatiu, que ha de garantir el dret a l'educació, i assegurar un procediment d'accés al sistema educatiu amb la major transparència, eficàcia i eficiència possible, garantint l'exercici real de la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies.  Mitjançant el Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, es va regular l'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat en compliment d'allò que estableix la normativa bàsica estatal i la normativa autonòmica.

  Aquesta regulació va suposar un canvi en el procés d'admissió, respecte del sistema que s'estava aplicant amb anterioritat. La nova normativa complia amb l'objectiu d'assegurar un procediment d'accés al sistema educatiu amb la major transparència, eficàcia i eficiència possible, així com garantir l'exercici real de la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies, estructurant un procediment objectiu de concurrència perquè l'accés als centres sol·licitats es realitzara d'acord amb els criteris de prioritat i puntuació que es van establir en el Decret.  Posteriorment, es va considerar oportú realitzar algunes modificacions per a millorar l'eficàcia del procediment d'escolarització, que van vindre motivades, d'una banda, per l'experiència en l'aplicació d'aquest decret durant diversos cursos escolars, que ha portat a consolidar l'objectiu d'accés en condicions d'igualtat per part de tot l'alumnat, com, d'altra banda, per la necessitat d'atendre el mandat de les normes amb rang superior que van ser publicades en dates posteriors i havien d'aplicar-se al procés d'admissió. Així, el Decret 40/2016 ha sigut modificat pel Decret 35/2020, de 13 de març, del Consell, el Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell i el Decret 58/2021, de 30 d'abril, del Consell.  D'aquesta manera, actualment, després de les referides modificacions realitzades en l'evolució de la normativa d'admissió, s'ha incorporat també el dret a l'escolarització, en el seu municipi o zona d'escolarització establida; s'han modificat els criteris de puntuació relatius a la renda familiar, i s'ha atorgat una puntuació més progressiva en funció de la renda familiar, al mateix temps s'han simplificat alguns tràmits del procediment i s'ha modificat el sistema de sorteig públic per al desempat amb la finalitat de fer-lo més just i igualitari.  De la mateixa manera, a través de les indicades modificacions s'han establit uns criteris generals relatius a l'escolarització de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, i de l'alumnat en situacions que requereixen mesures per a la compensació de les desigualtats. Al seu torn, s'ha tingut en compte, de manera específica, la condició de persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió, així com la prioritat en l'accés al centre educatiu de les xiquetes, xiquets i adolescents en acolliment residencial, en acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció.

  L'última de les modificacions, a través del Decret 58/2021, de 30 d'abril, del Consell, es va realitzar amb la finalitat de donar cobertura, en la nostra norma autonòmica, a l'obligatorietat de tindre en compte en l'admissió l'alumnat nascut de part múltiple, en virtut de l'article 84.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, segons la redacció donada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre. Així, mitjançant la inclusió d'una disposició final en l'indicat decret, es van modificar els articles 27 i 29 del Decret 40/2016, amb l'objectiu de garantir l'escolarització d'aquest alumnat, en el mateix centre escolar.

  No obstant això, en l'actualitat, es considera necessari realitzar algunes millores que repercutiran significativament en benefici de les persones interessades en el procediment d'admissió.

  En els dos últims cursos escolars, ha sigut absolutament necessari implementar, mitjançant normes amb rang de llei, un procés d'admissió de manera telemàtica, a causa de l'evolució de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que ha requerit el manteniment de mesures restrictives de distància i altres mesures de seguretat. Aquest procés, a més de ser necessari, ha tingut un resultat positiu tant per a les famílies, agilitant la tramitació, com per als centres escolars, evitant càrregues administratives innecessàries, per la qual cosa, per l'experiència demostrada, aquest procés ha de consolidar-se i incloure's en la normativa especifica d'admissió. Així mateix, aquelles famílies que no han disposat dels mitjans electrònics apropiats han sigut degudament ateses pels centres escolars.

  En aquest context, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, han donat resposta a la demanda actual en el sentit que la tramitació electrònica dels procediments ha de constituir l'actuació habitual de les administracions públiques, i no solament ser una forma especial de gestió d'aquests. En conseqüència, es preveu que les relacions de les administracions entre si i amb els seus òrgans, organismes públics i entitats vinculats o dependents es realitzarà a través de mitjans electrònics, i s'estableix l'obligatorietat de relacionar-se electrònicament amb l'Administració per a les persones jurídiques, ens sense personalitat jurídica i, en alguns supòsits, per a les persones físiques, i això sense perjudici de la possibilitat d'estendre aquesta obligació a altres col·lectius, per via reglamentària.

  Així, l'article 14.3 de la Llei 39/2015 habilita perquè reglamentàriament les administracions establisquen l'obligació de relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i uns certs col·lectius de persones físiques que, per raó de la seua capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius queda acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

  A més, amb aquest ànim d'adoptar totes aquelles mesures per a complir amb la normativa exigida per la introducció de les noves tecnologies en els tràmits administratius, d'acord amb la normativa reguladora citada que configura el model de l'Administració electrònica, i, tenint en compte les millores dinàmiques que es poden realitzar en el procediment utilitzant els mitjans electrònics, és convenient la remissió de la corresponent regulació específica que desplegue aquest procediment, a una posterior norma de nivell jeràrquic inferior al present decret, a fi de regular i flexibilitzar els oportuns canvis normatius d'aquesta matèria que, a més, permeten un marge de desplegament reglamentari i no és preceptiva la seua regulació mitjançant la present forma jurídica de decret.

  L'objectiu fonamental és afavorir el pas progressiu d'una tramitació bàsicament manual a un procediment telemàtic més concorde a la manera de gestió administrativa electrònica, sempre tenint en compte que s'ha de facilitar l'accés al procediment per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics o coneixements suficients per a poder treballar amb l'administració electrònica. Tot això, d'acord amb la normativa bàsica estatal referida en els paràgrafs anteriors i en la normativa reglamentària de desplegament per a l'actuació i el funcionament del sector públic per mitjans electrònics, actualment en vigor el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.  D'altra banda, amb la finalitat de facilitar l'agrupament familiar i afavorir la conciliació familiar i laboral, s'ha inclòs també la puntuació per a aquells germans o germanes que realitzen per primera vegada la sol·licitud d'admissió en centres de la Comunitat Valenciana o en aquells casos de canvi de centre docent motivat per canvi de localitat de residència, en les etapes d'Infantil o Primària, independentment que amb anterioritat al procés d'admissió no tingueren germans o germanes ja matriculats. De la mateixa manera es puntuarà en els casos d'alumnat en situació d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció.  A més, respecte a la família monoparental, s'ha realitzat una concreció normativa, en el mateix Decret 40/2016, per a complir amb les obligacions exigides en la normativa estatal o en la normativa autonòmica per la qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana.

  Així mateix, una vegada publicat el Decret 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d'Organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià, s'ha procedit a adequar la redacció de la disposició addicional quarta referida a l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials. A més, s'ha introduït una disposició derogatòria respecte a la disposició addicional tercera del citat Decret 72/2021.

  En la tramitació de la present norma, s'han respectat els principis de bona regulació previstos en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

  Respecte dels principis de necessitat i eficàcia, la norma respon a l'obligatorietat d'introduir i desplegar totes aquelles disposicions corresponents a la normativa estatal o autonòmica, i a més, introduir aquelles modificacions que, per l'experiència i els resultats d'anys anteriors, es consideren necessàries, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia en els procediments d'admissió de l'alumnat, i obtindre una resposta més adequada en relació amb les necessitats de les famílies.  Quant al principi de proporcionalitat, la norma conté la regulació adequada i imprescindible, i estableix les obligacions necessàries a fi d'atendre l'objectiu que es persegueix.

  Es compleix, així mateix, el principi de seguretat jurídica, puix que la norma s'emmarca adequadament en la resta de l'ordenament jurídic, ja que respon al repartiment competencial establit en la Constitució Espanyola i en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, assumeix de manera coherent els mandats disposats en la normativa autonòmica i en la normativa europea i estatal que són d'aplicació directa i obligatòria en els procediments d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en els nivells d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat.

  El principi de transparència s'ha vist garantit mitjançant la participació activa de les persones destinatàries del present decret en l'elaboració d'aquest, a través de la negociació en tots els àmbits de participació: en la Mesa Sectorial d'Educació, en la mesa de Mares i Pares, en la Mesa d'Alumnes, amb els i les representants de l'ensenyament concertat i en el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.  Respecte al principi d'eficiència, la regulació que es planteja ha tingut en consideració, com a principi inspirador, la reducció de càrregues administratives implícites en l'aplicació d'aquesta norma, així com la racionalització dels recursos públics disponibles.

  Per tot això, a proposta del conseller d'Educació, Cultura i Esport, d'acord amb l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i d'acord amb el dictamen del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 4 de març de 2022,

  DECRETE  Article únic. Modificació del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat.

  S'aproven les modificacions de la redacció dels articles 17.9, 26, 35.2, 38, 46.1 i de la disposició addicional quarta, així com l'addició d'un apartat 11é a l'article 27, d'un apartat 4t a l'article 29, i d'una nova disposició addicional novena al Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat, que queden redactats en els termes que figuren en l'annex.

  DISPOSICIÓ ADDICIONAL  Única. Incidència pressupostària

  L'aplicació del que es disposa en aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignada a la conselleria competent en matèria d'Educació i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials d'aquesta.

  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Modificació de l'Ordre 33/2018, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

  S'aprova, amb el rang reglamentari d'Ordre de la Conselleria, la modificació de la redacció de l'apartat b del punt dos i de l'apartat c del punt quatre de la base octava de l'annex únic de l'Ordre 33/2018, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques en concepte de subvenció i d'hores addicionals de professorat dirigides a centres privats concertats per al desenvolupament d'actuacions dirigides a l'alumnat de compensació educativa, a la reducció de l'abandó escolar i altres actuacions o programes inclosos en el Pla d'actuació per a la millora, que queden redactats com s'indica a continuació:

  Base Octava. Punt 2, apartat b:

  2. Per a l'atorgament d'aquestes ajudes es tindran en compte:

  «b) El número total i el percentatge d'alumnat de compensació educativa matriculat en Educació Infantil (segon cicle) i Educació Primària, i Educació Secundària Obligatòria.»  Base Octava. Punt 4, apartat c:

  4. La ponderació dels criteris objectius d'atorgament d'hores addicionals de professorat seran les següents:

  «c) Puntuació per necessitats de compensació educativa (NCE) calculada com el número d'alumnat amb NCE de cada etapa, multiplicat pel percentatge de compensació educativa del centre: fins a un 60 %.»

  Segona. Entrada en vigor

  Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  València, 4 de març de 2022  El president de la Generalitat,

  XIMO PUIG I FERRER  El conseller d'Educació, Cultura i Esport,

  VICENT MARZÀ I IBÁÑEZ

  ANNEX

  Modificació del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat.  U

  Es modifica l'apartat 9 de l'article 17 «Prioritats», que queda redactat com s'indica a continuació:

  «9. L'alumnat del centre tindrà preferència per a accedir a les places vacants oferides en el seu centre quan es tracte de les places de primer curs de Batxillerat d'aquelles modalitats que el centre tinga autoritzades a impartir, a excepció de la modalitat artística.

  En el cas que el nombre d'alumnes que opte per accedir al primer curs de Batxillerat d'aquestes modalitats excedisca de les vacants del centre, es garanteix un lloc escolar en un altre institut d'Educació Secundària o centre de la seua localitat, el més pròxim possible al seu centre d'origen, tenint en compte la petició de centres de l'alumnat o els seus representants legals en el procés d'admissió i respectant l'ordre de baremació.»  Dos

  Es modifica l'article 26 «Sol·licitud de plaça», que queda redactat com s'indica a continuació:

  «1. Les sol·licituds de plaça es formularan de manera telemàtica a través de l'aplicació informàtica que establisca la conselleria competent en matèria d'educació. Es garantirà l'accés al procediment per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics o coneixements suficients per a poder treballar amb l'administració electrònica.  2. Les disposicions normatives de desenvolupament posteriors concretaran el procediment i el nombre màxim de centres que podran sol·licitar-se.

  3. Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que contindrà una declaració responsable sobre les circumstàncies al·legades per a l'admissió. La documentació acreditativa de les circumstàncies establides en l'article 27 d'aquest decret s'aportarà en el termini i forma en què l'administració educativa establisca per a cada curs escolar.

  4. L'administració educativa detectarà les sol·licituds duplicades utilitzant la corresponent aplicació informàtica.»  Tres

  S'afig un nou apartat 11 en l'article 27 «Criteris per a la valoració de les sol·licituds», que queda redactat com s'indica a continuació:  «11. Existència de germans o germanes que sol·liciten plaça per primera vegada en la Comunitat Valenciana o canvien de localitat de residència.»  Quatre

  S'afig un nou apartat 4 en l'article 29 «Germans i germanes», que queda redactat com s'indica a continuació:

  «4. En els supòsits d'admissió inicial, considerant aquesta la primera vegada que se sol·licita plaça en centres de la Comunitat Valenciana o els canvis de centre docent realitzats per canvi de localitat de residència, en el cas que existisquen dues o més sol·licituds d'admissió de germans o germanes en un mateix centre docent sostingut amb fons públics, en les etapes d'Infantil o Primària, quan un d'ells obtinga plaça escolar, es concedirà puntuació per aplicació de l'apartat 1 d'aquest article a la resta dels germans o germanes sol·licitants. Igualment tindrà la consideració de germà o germana l'alumnat en situació d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció.»

  Cinc

  Es modifica el punt 2 de l'article 35 «Família monoparental», que queda redactat com s'indica a continuació:

  «2. La puntuació per la condició de família monoparental serà acumulable a la que s'obtinga per la condició de família nombrosa, de conformitat amb el que s'estableix a aquest efecte en la normativa bàsica estatal i en la normativa autonòmica per la qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana.»  Sis

  Es modifica l'article 38 «Desempats», que queda redactat com s'indica a continuació:

  «1. Els empats que es produïsquen es dirimiran aplicant successivament la major puntuació obtinguda en els criteris següents:

  1.1. Existència de germans o germanes, o una altra persona que es trobe en situació d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció, matriculats en el centre, o existència de germans o germanes que complisquen les condicions establides en l'apartat 4 de l'article 29 d'aquest decret.

  1.2. Pare, mare o persones tutores legals treballadors del centre docent.

  1.3. Proximitat del domicili on residisca l'alumne o alumna o del lloc de treball d'algun dels seus pares, mares o tutors/ores legals.

  1.4. Condició de persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió.

  1.5. Renda per càpita de la unitat familiar.

  1.6. Condició legal de família nombrosa.

  1.7. Concurrència de discapacitat en l'alumnat, en els seus pares, mares, tutors legals, germans o germanes.

  1.8. Família monoparental.

  1.9. Expedient acadèmic, només en ensenyaments postobligatoris.

  2. Una vegada realitzada l'ordenació de sol·licituds d'acord amb el que s'estableix en l'apartat anterior, si subsisteix l'empat, es tindrà en compte la condició d'alumnat nascut de part múltiple, per a procedir al desempat.

  3. En les situacions d'empat que es produïsquen després d'aplicar els criteris indicats en els apartats 1 i 2 d'aquest article, l'ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig públic, d'acord amb el procediment que establisca la conselleria competent en matèria d'educació.»  Set

  Es modifica l'apartat 1 de l'article 46 «Documentació», que queda redactat com s'indica a continuació:

  1. La persona que ocupe la secretaria dels centres públics i la titularitat dels centres privats concertats és la responsable de la custòdia de la documentació que recull la informació precisa per al procés d'admissió de l'alumnat.  Huit

  Es modifica la disposició addicional quarta, «Alumnat amb necessitats educatives especials», que queda redactada com s'indica a continuació:

  «L'alumnat amb necessitats educatives especials es regirà pel procediment específic establit a aquest efecte, amb un informe previ elaborat pel personal d'orientació educativa corresponent.»  Nou

  S'afig la disposició addicional novena, amb la següent redacció:

  «Novena. Adequació del procediment al model d'administració electrònica

  La conselleria competent en matèria d'educació adequarà el procés d'admissió fins a completar un procés de comunicació entre les persones interessades i l'Administració de forma telemàtica, d'acord amb la normativa bàsica estatal reguladora a aquest efecte i la seua normativa de desplegament.

  No obstant això, en tractar-se de persones físiques, l'administració educativa garantirà l'accés i adequarà el procediment per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics o coneixements suficients per a poder treballar amb l'administració electrònica.

  Així mateix, l'Administració educativa podrà ampliar, en funció de l'actualització de les prestacions de la plataforma interoperativa, i d'acord amb la seua normativa reguladora, la consulta i acreditació d'ofici per part dels òrgans competents en la matèria, d'aquelles circumstàncies que han sigut al·legades per les persones interessades, sempre que conste la seua autorització o, si escau, la no oposició. En cas contrari, les circumstàncies al·legades hauran de ser acreditades per les persones interessades