DECRET 60/2018, d'11 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió.Publicado en:  DOGV núm. 8310 de 05.06.2018
Número identificador:   2018/5490
Referencia Base Datos:  005546/2018
 
 • Análisis jurídico

 • Análisis documental

  Origen disposición: Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  Grupo Temático: Legislación
  Materias: Benestar social
  Descriptores:
    Temáticos: condició socioeconòmica, indicador social, norma social, condició social , monografies


 • DECRET 60/2018, d'11 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió. [2018/5490]

  ÍNDEX  Preàmbul

  Títol preliminar

  Article 1. Objecte

  Article 2. Definició i naturalesa de la renda valenciana d'inclusió  Títol I. Renda valenciana d'inclusió

  Capítol I. Característiques

  Article 3. Característiques

  Article 4. Modalitats de la renda valenciana d'inclusió

  Article 5. Complement de lloguer de l'habitatge habitual i drets energètics de la renda valenciana d'inclusió

  Article 6. Complement de quota hipotecària que grava l'habitatge habitual i drets energètics de la renda valenciana d'inclusió

  Article 7. Complement de drets energètics per a persones titulars sense despeses d'allotjament de la renda valenciana d'inclusió

  Article 8. Unitat de convivència

  Article 9. Habitatge o allotjament

  Capítol II. Persones titulars, requisits i obligacions

  Article 10. Persones titulars, beneficiàries, destinatàries i perceptores

  Article 11. Requisits per a accedir a la titularitat del dret

  Article 12. Canvi de persones titulars

  Article 13. Concurrència de persones titulars

  Article 14. Canvi de modalitat

  Article 15. Incompatibilitats

  Article 16. Obligacions de les persones titulars i beneficiàries

  Capítol III. Valoració dels recursos econòmics i quantia de la prestació

  Secció primera. Quanties i càlcul de les prestacions de la renda valenciana d'inclusió

  Article 17. Import de la quantia de la renda valenciana d'inclusió  Article 18. Càlcul de la prestació econòmica de la renda valenciana d'inclusió

  Secció segona. Determinació dels rendiments econòmics

  Article 19. Determinació dels rendiments

  Article 20. Rendiments de treball per compte propi

  Article 21. Rendiments de treball per compte d'altri

  Article 22. Rendiments procedents de pensions, prestacions i altres ingressos assimilables

  Article 23. Valoració dels rendiments procedents de pensions compensatòries i d'aliments

  Article 24. Rendiments patrimonials

  Article 25. Premis i ingressos atípics

  Article 26. Obtenció i verificació de dades

  Article 27. Ingressos no computables

  Article 28. Mitjans econòmics suficients

  Secció tercera. Determinació del patrimoni

  Article 29. Determinació del patrimoni

  Article 30. Béns immobles

  Article 31. Títols, valors i drets

  Article 32. Vehicles de motor

  Article 33. Aixovar familiar

  Capítol IV. Reconeixement de la prestació

  Article 34. Sol·licitud

  Article 35. Documentació

  Article 36. Instrucció del procediment

  Article 37. Comprovació dels drets i prestacions de contingut econòmic

  Article 38. Termini per a resoldre i notificar i silenci administratiu

  Article 39. Resolució denegatòria

  Article 40. Resolució de concessió

  Article 41. Comunicació als serveis socials de les entitats locals i coordinació amb els serveis públics d'ocupació

  Article 42. Meritació de la prestació

  Article 43. Pagament de la prestació

  Article 44. Durada del dret

  Article 45. Desistiment i renúncia

  Capítol V. Revisió, modificació, suspensió i extinció de la prestació  Secció primera. Revisió i modificació

  Article 46. Revisions periòdiques

  Article 47. Renovació de les prestacions

  Article 48. Modificació de la quantia

  Article 49. Meritació i pagament després de la modificació

  Secció segona. Suspensió

  Article 50. Suspensió del dret

  Article 51. Suspensió del pagament

  Article 52. Durada de la suspensió

  Article 53. Decaïment de la suspensió

  Article 54. Meritació després de la suspensió

  Article 55. Suspensió cautelar del pagament de la prestació

  Secció tercera. Extinció

  Article 56. Causes d'extinció

  Article 57. Efectes de l'extinció

  Article 58. Procediment d'urgència

  Secció quarta. Normes comunes de procediment

  Article 59. Iniciació dels procediments de modificació, suspensió o extinció

  Article 60. Instrucció dels procediments

  Article 61. Resolucions

  Capítol VI. Reintegrament de prestacions indegudes

  Article 62. Reintegrament de prestacions indegudes

  Article 63. Procediment per al reintegrament de prestacions indegudes

  Article 64. Compensació i fraccionament de les quantitats indegudament percebudes

  Article 65. Termini del procediment de reintegrament, prescripció i caducitat

  Capítol VII. Disposicions comunes

  Article 66. Recursos i queixes

  Article 67. Comunicació entre administracions

  Article 68. Confidencialitat de les dades

  Capítol VIII. Trasllat d'expedients

  Article 69. Trasllat d'expedients

  Article 70. Pagament després del trasllat d'expedient

  Títol II. Instruments d'inclusió social i d'inserció laboral

  Capítol I. Criteris, indicadors bàsics i instruments d'inclusió social: diagnòstic d'exclusió social o vulnerabilitat, acord d'inclusió, programa personalitzat d'inclusió i itineraris d'inclusió social  Secció primera. Criteris, indicadors bàsics i instruments d'inclusió social

  Article 71. Criteris, indicadors bàsics i instruments d'inclusió social  Secció segona. Acord d'inclusió

  Article 72. L'acord d'inclusió

  Secció tercera. Programa personalitzat d'inclusió

  Article 73. Definició del programa personalitzat d'inclusió

  Article 74. Contingut del programa personalitzat d'inclusió

  Article 75. Formalització del programa personalitzat d'inclusió

  Article 76. Seguiment del programa personalitzat d'inclusió

  Article 77. Obligacions de les persones que siguen subscriptores del programa personalitzat d'inclusió

  Article 78. Excepcions a subscriure el programa personalitzat d'inclusió

  Article 79. Mòduls operatius d'intervenció

  Secció quarta. Itinerari d'inclusió

  Article 80. Itinerari d'inclusió social

  Secció cinquena. Coordinació i cooperació entre les administracions públiques

  Article 81. Coordinació i cooperació

  Capítol II. Instruments d'inserció laboral

  Article 82. Itinerari personal d'inserció laboral

  Capítol III. Altres instruments d'inclusió social i d'inserció laboral  Article 83. Programes d'inserció laboral

  Títol III. Dels òrgans de coordinació i participació

  Capítol I. La Comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d'inclusió

  Article 84. La Comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d'inclusió

  Article 85. Composició de la Comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d'inclusió

  Article 86. Funcions de la Comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d'inclusió

  Article 87. Règim jurídic de la Comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d'inclusió

  Article 88. Nomenament de les persones que seran membres de la Comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d'inclusió

  Capítol II. La Comissió interdepartamental de la renda valenciana d'inclusió

  Article 89. La Comissió interdepartamental

  Article 90. Composició de la Comissió interdepartamental

  Article 91. Funcions de la Comissió interdepartamental

  Article 92. Règim jurídic de la Comissió interdepartamental

  Capítol III. Òrgans de participació social

  Article 93. La Comissió de Seguiment Autonòmic

  Disposicions addicionals

  Primera. Termini de tramitació i resolució

  Segona. Actualització de quanties

  Disposició derogatòria

  Única. Derogació normativa

  Disposicions finals

  Primera. Desplegament normatiu

  Segona. Entrada en vigor

  PREÀMBUL  La renda valenciana d'inclusió és un instrument integral per a garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió social amb una forta perspectiva de gènere i que promou una aliança intergeneracional. En l'àmbit autonòmic, l'Estatut d'Autonomia estableix en l'art. 15 que amb la finalitat de combatre la pobresa i facilitar la inserció social, la Generalitat garanteix el dret als ciutadans valencians en estat de necessitat a la solidaritat i a una renda de ciutadania en els termes previstos en la llei. Per això, i després de l'aplicació d'una dècada de la renda garantida de ciutadania, la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió, s'adapta a la nova realitat sociodemogràfica, econòmica i cultural, i presta especial atenció tant als col·lectius en una situació de cronicitat com a les noves realitats d'empobriment.  El Pla valencià d'inclusió i cohesió social estableix com a major prioritat la lluita contra la transmissió generacional i la feminització de la pobresa, la reducció de les desigualtats, el suport a les famílies, i a la a cohesió social vinculada al territori. Aquest decret estipula els procediments, condicions i estratègies per a garantir el dret subjectiu a unes prestacions econòmiques mínimes i el dret a la inclusió de tota la ciutadania.

  Aquest decret s'estructura en tres títols. El títol preliminar conté les disposicions generals i l'objecte del decret. El títol I regula les modalitats de la renda valenciana d'inclusió i els seus complements, les persones titulars, els requisits i les obligacions, estableix les quanties i càlcul d'aquestes, així com el procediment de concessió de la renda. El títol II regula els criteris i indicadors que permeten als serveis socials municipals dur a terme la labor que aquesta llei els encomana, i aplicar de manera homogènia i personalitzada els instruments d'inclusió social, i el títol III regula els òrgans de coordinació i participació. Finalment, la disposició addicional única regula els terminis d'aplicació als procediments en el primer any de funcionament de la norma. La disposició final faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria d'inclusió social per a dictar quantes disposicions requerisca el desplegament i l'execució d'aquest decret.

  D'acord amb el que s'estableix en l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, aquest decret compleix amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència

  Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2018.  Per això, a proposta de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió d'11 de maig de 2018,

  DECRETE  TÍTOL PRELIMINAR  Article 1. Objecte

  1. Aquest decret té per objecte:

  a) El desplegament i l'execució de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió.

  b) La determinació de les condicions, els requisits i l'abast per al reconeixement del dret previst en els supòsits habilitats per la norma.  c) La regulació d'aquells instruments i actuacions pertinents orientades cap a l'autonomia i la inclusió social, considerats com a dret subjectiu de les persones.  Article 2. Definició i naturalesa de la renda valenciana d'inclusió

  1. La renda valenciana d'inclusió (RVI) és un dret subjectiu que es concreta a través d'una prestació econòmica i, si escau, un procés d'inclusió social dirigida a cobrir les necessitats bàsiques per a totes aquelles persones que complisquen els requisits específicament regulats per a l'accés a aquesta prestació, en la modalitat que, en cada cas, resulte d'aplicació.

  2. Així mateix, la renda valenciana d'inclusió garantirà la qualitat de vida de les persones combatent l'exclusió i la vulnerabilitat social, que podrà estar vinculada als instruments i les actuacions de suport regulats en la Llei de renda valenciana d'inclusió, i facilitarà l'accés a l'educació, la sanitat, l'habitatge, l'esport, la cultura, la mobilitat i als serveis d'ocupació i formació amb igualtat d'oportunitats.

  3. S'entendrà que aquesta prestació va dirigida a satisfer les despeses associades a la finalitat de resoldre les necessitats bàsiques de la vida, previstes en l'article 142 del Codi Civil.

  4. L'objectiu de la RVI és reduir la pobresa i l'exclusió social en la Comunitat Valenciana, encaminada a previndre el risc de pobresa, la manca material i la baixa intensitat en l'ocupació, d'acord amb la multidimensionalitat de l'empobriment mesurada en la taxa AROPE.  TÍTOL I

  Renda valenciana d'inclusió  CAPÍTOL I

  Característiques  Article 3. Característiques

  La renda valenciana d'inclusió presenta les característiques generals següents:

  1. Té caràcter subsidiari i, si escau, complementari, de tot tipus de recursos i prestacions de contingut econòmic previstos en la legislació vigent, que pogueren correspondre a la persona titular o a qualsevol de les persones membres de la seua unitat de convivència fins a l'import màxim que corresponga en concepte de renda valenciana d'inclusió, i no podrà, en conseqüència, ser complementada, en cap de les seues modalitats, per altres prestacions o ajudes d'aquesta índole. En cas d'haver ajudes de similar naturalesa en la unitat de convivència tindran la consideració d'ingressos, i en conseqüència, seran objecte de còmput a l'efecte de determinació de la quantia de la renda valenciana d'inclusió.

  En cap cas, la renda valenciana d'inclusió serà subsidiària de les pensions del Fons d'Assistència Social, regulades en el Reial decret de 24 de juliol de 1981, número 2620/81 (Presidència) auxilis a ancians i malalts, ni del subsidi de garantia d'ingressos mínims i subsidi per ajuda de tercera persona, regulats en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb diversitat funcional i la seua inclusió social, quan les persones beneficiàries d'aquestes tinguen dret a percebre pensions i prestacions de major import en còmput anual i no les sol·liciten. En aquests supòsits no serà procedent la concessió de renda valenciana d'inclusió.

  2. Té caràcter finalista, i haurà d'aplicar-se a la cobertura de necessitats bàsiques per a la subsistència previstes en l'article 142 del Codi Civil.

  3. És intransferible i, per tant, no pot:

  a) Oferir-se en garantia d'obligacions.

  b) Ser objecte de cessió total o parcial.

  c) Ser objecte de compensació o descompte, excepte per al reintegrament de les quanties indegudament percebudes en concepte de qualsevol de les prestacions econòmiques regulades en la Llei 19/2017 i, si escau, de les prestacions complementàries que estableix la llei.

  d) Ser objecte de retenció o embargament, excepte en els supòsits i amb els límits previstos en la legislació general de l'Estat que resulte d'aplicació.

  4. La renda valenciana d'inclusió s'atorga en benefici de totes les persones membres de la unitat de convivència, sense perjudici que la titularitat del dret només puga correspondre a una d'aquestes.

  5. La renda valenciana d'inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, serà compatible amb els complements previstos en l'article 17 de la Llei 19/2017.

  6. És una prestació periòdica i de durada indefinida, sempre que es mantinguen en el temps els requisits i les condicions que van originar el dret a la seua percepció i que permeten la seua renovació.

  7. Es configura com una prestació econòmica no condicionada a l'obligació de participar en activitats d'inclusió social o inserció laboral.  8. És incompatible amb la renúncia de drets o amb la manca de sol·licitud de les prestacions econòmiques públiques a les quals tinguen dret les persones destinatàries, en tots els casos, des de qualsevol dels sistemes de protecció social.  Article 4. Modalitats de la renda valenciana d'inclusió

  1. La renda valenciana d'inclusió presenta les modalitats de prestacions econòmiques següents en funció de la situació de vulnerabilitat econòmica, social o laboral de la persona i la seua unitat de convivència, que seran incompatibles entre si:

  a) Renda de Garantia. Comprén les modalitats de Renda de Garantia d'Ingressos Mínims i la de Renda de Garantia d'Inclusió Social.  1r. La Renda de Garantia d'Ingressos Mínims, d'acord amb el que es preveu en l'article 11 de la Llei 19/2017, és la prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a les unitats de convivència en situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social el nivell de recursos econòmics de què no arribe a l'import corresponent de la Renda de Garantia d'Ingressos Mínims, i resulte insuficient per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària. En tot cas, la persona titular de la prestació adquirirà el compromís d'afavorir l'accés als drets socials bàsics a les persones destinatàries que formen part de la unitat de convivència i es garantirà l'accés a programes personalitzats d'inclusió, en cas que les persones beneficiàries tinguen xiquets o xiquetes a càrrec seu tenint en compte l'interés superior del menor i adaptant-se a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.  2n. La Renda de Garantia d'Inclusió Social és la prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a garantir el dret a la inclusió a les unitats de convivència en situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social, el nivell de recursos econòmics de què no arribe a l'import de la Renda de Garantia d'Inclusió Social, i que siga insuficient per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària, i en què la persona titular o persones beneficiàries subscriguen voluntàriament l'acord d'inclusió social, regulat en l'article 18 de la Llei 19/2017, i en l'article 72 d'aquest decret, per tal de complementar aquelles prestacions no incompatibles que reunint els requisits establits en aquest decret no hagen sigut relacionades en l'apartat b 2n d'aquest article.  b) Renda Complementària d'Ingressos comprén les modalitats de Renda complementària d'ingressos procedents del treball i la de Renda complementària d'ingressos procedents de prestacions.

  1r La Renda complementària d'ingressos del treball és la prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a complementar el nivell d'ingressos de la unitat de convivència que, encara que dispose d'ingressos procedents del treball, compte amb un nivell mensual de recursos econòmics que resulten insuficients per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques i que no arriben a l'import que es determina per a aquesta modalitat de renda.

  2n La Renda complementària d'ingressos per prestacions és la prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a complementar el nivell d'ingressos de la unitat de convivència que, encara que dispose d'ingressos procedents de determinades pensions o prestacions socials que no siguen incompatibles, compte amb un nivell mensual de recursos econòmics que resulten insuficients per atendre les despeses associades al manteniment d'una vida digna i que no arriben a l'import per a aquesta modalitat de renda.

  Les prestacions següents podran ser complementades per aquesta modalitat de prestació:

  Pensions no contributives en la seua modalitat d'invalidesa i jubilació, excepte les prestacions no contributives d'invalidesa amb complement per tercera persona i aquelles que tinguen compatibilitzada la percepció de la pensió no contributiva amb el treball remunerat.

  Prestació del Fons Nacional d'Assistència Social (FAS) en aquells casos en què havent sol·licitat la pensió no contributiva no li reconeguen el dret a aquesta, i sempre que no tinguen dret a altres prestacions públiques, d'acord amb el que es preveu en l'article 3, apartat 8, d'aquest decret.

  Els requisits per a la concessió d'aquests complements de prestació seran els comuns de la renda valenciana d'inclusió. Es tindran en compte els límits previstos en l'article 42.4 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, del text refós de la Llei general de seguretat social.  2. Entre les diferents modalitats de renda valenciana d'inclusió previstes en l'apartat anterior i quan en una mateixa unitat de convivència hi haja més d'una persona amb dret a ser titular d'una prestació, té preferència per a accedir a aquesta qui tinga la pàtria potestat de persones menors d'edat i, si hi ha més d'una en aquesta situació, la persona que no compte amb cap tipus d'ingrés econòmic o el tinga més baix.

  Article 5. Complement de lloguer d'habitatge habitual i drets energètics de la renda valenciana d'inclusió

  1. Podran ser beneficiàries d'aquest complement, d'acord amb l'article 17.3 de la Llei 19/2017 les persones titulars de la renda valenciana d'inclusió que reunisquen, a la data de la sol·licitud i mentre s'estiga percebent aquesta, els requisits següents:

  a) Tindre reconeguda una prestació de qualsevol de les modalitats de renda valenciana d'inclusió, en la data de la sol·licitud i en la de resolució.

  b) Mancar d'habitatge en propietat o en usdefruit.

  c) Ser titular del contracte d'arrendament de l'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, en el qual conste la localització de l'habitatge, la durada del contracte, la identificació de les parts arrendadora i arrendatària, amb esment exprés de la referència cadastral de l'habitatge.

  d) No tindre entre ambdues parts contractuals cap relació conjugal o de parentiu fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat, ni constituir una unió estable i de convivència amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal.

  e) Aplicar el complement percebut a la finalitat per a la qual s'ha atorgat.

  f) Que l'habitatge arrendat constituïsca la residència habitual i permanent de la persona arrendatària. S'entendrà que és el domicili habitual quan la vigència de l'arrendament no siga inferior a un any i haja residit en aquest durant un període mínim de 90 dies anteriors a la data de la sol·licitud.

  g) No tindran la consideració d'habitatge llogat el domicili que es corresponga amb un centre residencial, pis tutelat o figura anàloga, local comercial, establiments d'allotjament (pensions, hotels, hostals, albergs) o qualsevol altre tipus d'allotjament similar.

  h) Únicament s'entendrà que hi ha arrendament si hi ha pagaments periòdics que es realitzen mitjançant entitat financera i tinguen la finalitat d'entregar una renda a la persona propietària a canvi de l'ús de l'habitatge.

  Si en aquest habitatge llogat conviuen dos o més persones que tinguen reconegudes qualsevol de les modalitats de renda valenciana d'inclusió, només tindrà dret a aquest complement qui siga titular del contracte d'arrendament o, si hi ha més d'una persona, la primera d'elles.  2. El complement de lloguer i drets energètics de la renda valenciana d'inclusió serà incompatible:

  a) Amb les ajudes d'emergència social previstes per a la cobertura de les despeses de lloguer o d'altres complements establits per la legislació específica de qualsevol altra administració per aquest concepte, percebuda per qualsevol persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió.

  b) Amb la prestació complementària d'ingressos per prestacions si ja és perceptora d'una pensió no contributiva. En aquest supòsit, hauran de sol·licitar obligatòriament el complement de lloguer establit per a la prestació no contributiva.

  c) Amb els lloguers socials prestats per l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA) o entitat o programa de lloguer que, si escau, els substituïsquen, i de qualsevol altra administració que establisca lloguers semblants.

  d) Amb la propietat o usdefruit d'un habitatge de qualsevol de les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió. Excepte en els supòsits següents:

  1r. Quan l'immoble propietat d'un membre de la unitat de convivència haja sigut adjudicat en un procés judicial de nul·litat, separació o divorci, a l'altre cònjuge perquè constituïsca la seua residència habitual.  2n. En els casos que hi haja ordres d'allunyament amb mesures cautelars que afecten la unitat de convivència.

  3r. Quan una persona de la unitat de convivència posseïsca un bé que haja sigut adquirit per herència, donació o llegat, i estiguera gravat amb un usdefruit a favor d'una tercera persona, i resulte suficientment acreditat que qui ostenta la nua propietat no pot disposar-ne.  4t. Quan s'acredite fefaentment que el bé immoble ha sigut embargat, per la qual cosa impossibilita la persona propietària poder disposar d'aquest.

  3. L'acreditació del compliment dels requisits que la persona titular de la renda valenciana d'inclusió ha de reunir per a tindre dret a percebre aquest complement s'efectuarà mitjançant la seua declaració, i es justificarà amb la documentació següent:

  a) El requisit de mancar d'habitatge en propietat serà acreditat per certificat cadastral telemàtic.

  b) El requisit de ser titular del contracte d'arrendament de l'habitatge es justificarà mitjançant fotocòpia compulsada del contracte d'arrendament en el qual figure la localització de l'habitatge, la identificació de les parts arrendadora i arrendatària i la durada del contracte.

  c) El requisit de residència habitual en un habitatge llogat s'acreditarà amb la informació continguda en el padró municipal respectiu.

  d) El requisit del pagament de l'arrendament s'acreditarà mitjançant el justificant bancari de pagament de lloguer de l'últim mes anterior a la data de sol·licitud.

  e) El requisit de no tindre entre ambdues parts relació conjugal o de parentiu fins al tercer grau, ni constituir una unió estable i de convivència amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, s'acreditarà mitjançant declaració responsable de la persona perceptora de la renda valenciana d'inclusió en qualsevol de les seues modalitats, en la qual conste que no tenen amb ella cap relació de parentiu, per filiació qualsevol que siga la seua naturalesa, consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, ni relació conjugal o d'unió estable i de convivència.

  4. L'òrgan instructor competent recaptarà d'ofici mitjançant consulta en els fitxers públics disponibles les dades, documents i certificats necessaris per a acreditar el compliment dels requisits exigits.

  En el cas que les persones sol·licitants no hagueren autoritzat l'obtenció de dades per mitjans telemàtics, la direcció territorial o els serveis socials de les entitats locals competents depenent de la modalitat de renda valenciana d'inclusió, remetran requeriment de documentació perquè aquesta persona en el termini de 10 dies, esmene o complete la sol·licitud en el sentit requerit pels òrgans de gestió corresponents i, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud, prèvia resolució en la qual es declare la circumstància que concorre i els fets produïts.

  5. Les persones titulars del complement de lloguer i drets energètics estaran obligades a comunicar, en el termini màxim de 20 dies hàbils, qualsevol variació en relació amb el compliment dels requisits que pogueren donar lloc a l'accés a la prestació, així com a reintegrar, si escau, l'import de les prestacions indegudament percebudes d'acord amb el que s'estableix en aquest decret.

  6. La quantia màxima del complement dirigit a cobrir les despeses de lloguer de l'habitatge, serà el 25 % de l'import reconegut en la modalitat de la prestació de renda valenciana d'inclusió que li corresponga, i un import mínim de 50 euros en aquelles unitats de convivència que tinguen ingressos i no superen l'import màxim establit per a cada modalitat.

  7. La sol·licitud es presentarà segons els models normalitzats que s'establiran a aquest efecte per la conselleria competent en matèria d'inclusió social, i es podrà presentar en els casos en els quals el dret d'accés a complement sorgira amb posterioritat a la sol·licitud o concessió de la renda valenciana d'inclusió que li corresponguera.

  8. La quantia del complement estarà exclosa del còmput de rendes o ingressos a l'efecte de determinar el manteniment del dret a la renda valenciana d'inclusió.

  9. En el cas que el dret de la modalitat de prestació de la renda valenciana d'inclusió siga suspés, comportarà automàticament la suspensió del dret i, per tant, del pagament a la quantia del complement de lloguer i drets energètics que estiguera percebent. Una vegada alçada la suspensió i sempre que es comprove que continua reunint els requisits necessaris per a percebre'l, es procedirà a la represa del seu pagament.  10. En tot cas, aquest complement s'acabarà simultàniament amb l'extinció del dret de la modalitat de prestació de renda valenciana d'inclusió que estiguera percebent i que haguera donat lloc al cobrament del complement.

  11. Així mateix, s'extingirà aquest complement per la finalització del contracte d'arrendament o per resolució de qualsevol de les parts d'aquest, sempre que s'haja materialitzat i comunicat la seua renovació als serveis socials de les entitats locals de referència o la direcció territorial competent depenent de la modalitat de la renda valenciana d'inclusió.

  12. Si com a conseqüència de canvis personals o econòmics en la unitat de convivència es produïra una variació de la quantia de la modalitat de renda que corresponga a la persona titular de la prestació, això comportarà la modificació de la quantia del complement.  Article 6. Complement de quota hipotecària que grava l'habitatge habitual i drets energètics de la renda valenciana d'inclusió

  1. Podran ser beneficiàries d'aquest complement les persones titulars de la renda valenciana d'inclusió que reunisquen, a la data de la sol·licitud i mentre s'estiga percebent aquesta, els requisits i condicions següents:

  a) Tindre reconeguda una prestació de qualsevol de les modalitats de la renda valenciana d'inclusió, en la data de la sol·licitud i en la de resolució.

  b) Mancar d'habitatge en propietat o en usdefruit.

  c) Ser titular del contracte del préstec hipotecari de l'habitatge.

  d) L'habitatge objecte del complement haurà de ser l'habitual de la persona titular.

  e) Aplicar el complement percebut a la finalitat per a la qual s'ha atorgat.

  2. El complement de quota hipotecària de la renda valenciana d'inclusió serà incompatible:

  a) Amb les ajudes o subvencions que reben qualsevol de les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió procedents d'altres administracions per aquest concepte previstes per a la cobertura d'aquestes despeses i establides per la seua normativa específica.

  b) Amb la propietat o usdefruit d'un habitatge de qualsevol de les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió. Excepte en els supòsits següents:

  1r. Quan l'immoble propietat d'un membre de la unitat de convivència haja sigut adjudicat, en un procés judicial de nul·litat, separació o divorci, a un altre cònjuge perquè constituïsca la seua residència habitual.

  2n. Quan una persona de la unitat de convivència posseïsca un bé que haja sigut adquirit per herència, donació o llegat, i estiguera gravat amb un usdefruit a favor d'una tercera persona, i resulte suficientment acreditat que qui ostenta la nua propietat no pot disposar d'aquest.  3r. Quan s'acredite fefaentment que el bé immoble ha sigut embargat, per la qual cosa impossibilita disposar d'aquest.

  3. L'acreditació del compliment dels requisits que la persona titular de la renda valenciana d'inclusió ha de reunir per a tindre dret a percebre aquest complement s'efectuarà per la declaració responsable inclosa en la sol·licitud, i es justificarà a través de la documentació següent:  a) El requisit de mancar d'altres habitatges en propietat es justificarà mitjançant certificat cadastral telemàtic.

  b) El requisit de ser titular de la propietat de l'habitatge es justificarà mitjançant fotocòpia compulsada de l'escriptura de compra-venda i del contracte del préstec hipotecari.

  c) El requisit de la meritació de les quotes establides en el préstec hipotecari es justificarà amb els sis últims rebuts emesos previs a la sol·licitud.

  d) El requisit de residència habitual en l'habitatge objecte de complement hipotecari es justificarà amb la informació continguda en el respectiu padró municipal.

  4. L'òrgan instructor competent recaptarà d'ofici mitjançant consulta en els fitxers públics disponibles les dades, els documents i els certificats necessaris per a acreditar el compliment dels requisits exigits.  En el cas que les persones interessades no hagueren autoritzat l'obtenció de dades per mitjans telemàtics, la direcció territorial o els serveis socials de les entitats locals competents depenent de la modalitat de renda valenciana d'inclusió, remetran requeriment de documentació perquè aquesta persona, en el termini de 10 dies, esmene o complete la sol·licitud en el sentit requerit pels òrgans de gestió corresponents i, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud, prèvia resolució en la qual es declare la circumstància que concorre i els fets produïts.

  5. Les persones titulars d'aquest complement estaran obligades a comunicar, en el termini màxim de 20 dies hàbils, qualsevol variació en relació amb el compliment dels requisits que pogueren donar lloc a l'accés a la prestació, així com a reintegrar, si escau, l'import de les prestacions indegudament percebudes, d'acord amb el que s'estableix en aquest decret.

  6. La quantia màxima del complement dirigit a cobrir les despeses hipotecàries de l'habitatge serà el 25 % de l'import reconegut en la modalitat de prestació de renda valenciana d'inclusió que li corresponga, i per un import mínim de 50 euros en aquelles unitats de convivència que tingueren ingressos i no superen l'import màxim establit per a cada modalitat.

  7. La sol·licitud es presentarà segons els models normalitzats que seran establits per la conselleria competent en matèria d'inclusió social, i es podrà presentar en els casos en els quals el dret d'accés a complement sorgira amb posterioritat a la sol·licitud o concessió de la renda valenciana d'inclusió que li corresponga.

  8. La quantia del complement estarà exclosa del còmput de rendes o ingressos a l'efecte de determinar el manteniment del dret a la renda valenciana d'inclusió.

  9. En el cas que el dret de la modalitat de prestació de la renda valenciana d'inclusió siga suspés, comportarà automàticament la suspensió del dret i, per tant, del pagament a la quantia del complement de quota hipotecària que estiguera percebent. Una vegada alçada la suspensió i sempre que es comprove que continua reunint els requisits necessaris per a percebre-la, es procedirà a la represa del seu pagament.  10. En tot cas, aquest complement s'extingirà simultàniament amb l'acabament del dret de la modalitat de prestació de renda valenciana d'inclusió que estiguera percebent i que haguera donat lloc al cobrament del complement.

  11. Així mateix s'extingirà amb la cancel·lació i l'abonament de la totalitat de la hipoteca a l'entitat bancària.

  12. Si com a conseqüència de canvis personals o econòmics en la unitat de convivència es produeix una variació de la quantia de la modalitat de renda que corresponga a la persona titular de la prestació, causarà la modificació de la quantia del complement.  Article 7. Complement de drets energètics per a persones titulars sense despeses d'allotjament de la renda valenciana d'inclusió

  En el cas que l'habitatge o allotjament no ocasione cap despesa a les persones destinatàries ni de lloguer ni de quota hipotecària, per tal de garantir els drets energètics s'incrementarà en un 10 % de l'import reconegut en la modalitat de la prestació de renda valenciana d'inclusió que li corresponga, i un import mínim de 50 euros, en aquelles unitats de convivència que tinguen ingressos i no superen l'import màxim establit per a cada modalitat, i s'haurà d'aplicar a la finalitat per a la qual s'ha atorgat.  Article 8. Unitat de convivència

  1. A l'efecte d'aquest decret, tindran la consideració d'unitat de convivència les persones o grups de persones següents:

  a) Persones que viuen a soles en un habitatge o allotjament. En els casos que vivint a soles estigueren unides a altres per matrimoni o una altra forma de relació permanent anàloga a la conjugal, hauran de fer efectiva la previsió efectuada en l'article 14, apartat c de la Llei 19/2017, de reclamar, durant tot el període de durada de la prestació, qualsevol dret econòmic que els puga correspondre a qualsevol membre de la unitat de convivència per qualsevol títol i exercitar les accions corresponents per a fer-ho efectiu.

  S'exceptuaran en els casos següents:

  1r. Quan es troben iniciats els tràmits judicials de nul·litat, separació o divorci, o el de baixa en el Registre d'Unions de Fet, si escau.  2n. Quan es tracte de dones víctimes de violència de gènere, encara que no hagueren iniciat els tràmits judicials de nul·litat, separació o divorci, sempre que aquesta circumstància quede justificada mitjançant informe social dels serveis socials de les entitats locals corresponents i, a més, que inicien aquests tràmits en un termini màxim de dotze mesos a partir de la data de separació de fet.

  3r. Quan es tracte de persones que tinguen la condició de refugiades o hagen realitzat la sol·licitud per al reconeixement de tal condició i aquesta sol·licitud s'haja admés a tràmit, i el seu cònjuge o persona amb la qual mantinguen una forma de relació permanent anàloga a la conjugal no residisca en el territori espanyol.

  4t. Quan es tracte de persones migrants, i el seu cònjuge o persona amb la qual mantinguen una forma de relació permanent anàloga a la conjugal no residisca en el territori espanyol, sempre que hi haja un informe social dels serveis socials de les entitats locals corresponents; en aquests supòsits, la condició d'unitat de convivència podrà mantindre's per un període màxim de dotze mesos.

  b) Dues o més persones que viuen juntes en un mateix habitatge o allotjament, quan estiguen unides entre si per matrimoni o una altra forma de relació permanent anàloga a la conjugal, o filiació qualsevol que siga la seua naturalesa inclosa la tutela ordinària, de parentiu per consanguinitat fins al segon grau, o per afinitat fins al primer grau, o per una relació d'acolliment familiar, o delegació de guarda amb finalitats d'adopció. També podran formar part de la unitat de convivència, de forma temporal, les persones menors d'edat que es troben sota la guarda de fet de la persona titular, sempre que haja sigut formalitzada per l'administració corresponent i en qualsevol cas, durant el temps que dure aquesta, i caldrà acreditar tot això mitjançant informe dels serveis socials de les entitats locals on residisca la persona titular. En el cas que la guarda de fet no estiga degudament formalitzada per l'administració corresponent, això suposarà que en la modalitat de Renda de Garantia d'Inclusió Social, serà preceptiu que aquesta siga una de les mesures del programa personalitzat d'inclusió de la persona titular.  c) Sense perjudici del que s'estableix en l'apartat anterior, podran ser destinatàries de la renda valenciana d'inclusió aquelles unitats de convivència que compartisquen habitatge o allotjament amb altres unitats de convivència en les quals no hi haja cap vincle dels relacionats en els apartats a i b, sempre que es justifique en l'informe social dels serveis socials de les entitats locals i que aquestes unitats de convivència cohabiten de forma independent i autònoma, que no tinguen relació de parentiu, o si la tenen, aquesta siga a partir del tercer grau per consanguinitat i del segon grau per afinitat.

  2. Les persones que hagen establit de forma sobrevinguda el seu domicili en aquest habitatge o allotjament amb una altra unitat de convivència amb les quals mantinguen algun dels vincles previstos en el subapartat b de l'apartat 1 d'aquest article, i sempre que acrediten dit extrem mitjançant l'informe social que es realitzarà atenent la gravetat de la situació, podran tindre la consideració d'unitat de convivència independent, per un període màxim de 24 mesos, en els casos següents:  a) Persones víctimes d'explotació sexual o tracta, de violència de gènere o intrafamiliar.

  b) Persones que deixen el seu domicili habitual, juntament amb els seus descendents, si escau, com a conseqüència d'un procés judicial matrimonial per nul·litat, separació o divorci, o com a conseqüència de l'absència de recursos econòmics suficients per a sufragar les despeses d'allotjament, o per alguna altra situació extrema que així ho determine. S'entendrà que podran tindre la consideració de situació extrema els supòsits de pèrdua sobtada d'habitatge derivats d'un sinistre, causa de força major, els casos d'impossibilitat manifesta per atendre el pagament de l'habitatge, sempre que aquestes situacions no resulten imputables a la persona sol·licitant.

  c) Persones o unitats de convivència que hagen patit un procés de desnonament del seu habitatge habitual i no siguen titulars de dret, propietat o d'usos d'un altre immoble.

  d) Persones entre 16 i 24 anys, ambdós inclosos, amb menors d'edat a càrrec seu.

  e) Persones majors d'edat i menors de 25 anys que hagen estat subjectes en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat a una mesura administrativa de protecció de menors, o en un centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials.

  f) Persones de 16 i 17 anys que participen en programes per a la preparació de la vida independent com a complement a una mesura de protecció jurídica del o de la menor d'edat.

  g) Persones majors d'edat i menors de 25 anys amb pensió d'orfandat.

  Transcorregut el període de 24 mesos s'extingirà la unitat de convivència diferenciada i s'integraran tots els convivents en una única unitat de convivència, i es farà la corresponent revisió per a comprovar si reuneixen o no els requisits per a obtindre el dret a la renda valenciana d'inclusió o la seua extinció, d'acord amb el que es preveu en l'article 56 d'aquest decret.

  3. En cap cas es podrà formar part de dues unitats de convivència amb caràcter simultani, excepte les persones menors d'edat en règim legal de custòdia compartida establida en la sentència judicial o el conveni regulador homologat judicialment de nul·litat, separació o divorci de les persones titulars de les prestacions. En aquests casos, la quantia de la prestació s'incrementarà en un 50 % del tram següent per cada membre de més compartit de la unitat de convivència, d'acord amb el que es preveu en els límits econòmics per a cada modalitat de renda fixats en aquest decret.

  4. No tindran la consideració d'unitats econòmiques de convivència les persones que ocupen una plaça en un centre d'atenció residencial. Es consideraran com a tals les residències per a persones majors i persones amb diversitat funcional, sostingudes amb fons públics, i els centres penitenciaris. Queden exceptuades les persones que es troben en un centre penitenciari i tinguen reconegut el tercer grau que permeta l'eixida d'aquest centre per a la cura dels fills i filles. Aquesta circumstància serà acreditada mitjançant el certificat de l'organisme penitenciari corresponent, al qual s'acompanyarà informe social relatiu a la necessitat del seu establiment com a mitjà per a aconseguir la inserció social.  5. A l'efecte d'aquest decret, la convivència efectiva o la no-convivència referides en aquest article hauran de ser objecte d'investigació per part de les unitats gestores competents quan hi haja indicis que permeten dubtar de la veracitat de la situació declarada.  Article 9. Habitatge o allotjament

  A l'efecte d'aquest decret s'entendrà per habitatge o allotjament tot marc físic utilitzat de forma habitual com a residència permanent per una o més persones que componen la unitat de convivència i visquen de forma independent. S'entenen compreses com a modalitats d'habitatge o allotjament:

  a) Habitatges o allotjaments particulars ocupats per una única unitat de convivència.

  b) Habitatges o allotjaments particulars en règim de lloguer en els quals convisquen unitats de convivència independents, d'acord amb el que s'estableix en aquest decret i hagen arrendat una o diverses habitacions, de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

  c) Habitatges o allotjaments particulars en els quals diverses unitats de convivència compartisquen col·lectivament un mateix lloguer, i apareixen totes elles com a coarrendatàries.

  En tots els supòsits previstos en aquest article s'entén que hi ha un únic habitatge o allotjament, independentment del nombre d'unitats de convivència que compartisquen aquest marc físic i de l'existència o no de parentiu entre aquestes.

  A l'efecte d'aquest decret, tindran la consideració de centre d'acolliment temporal els albergs i pisos d'acolliment per a persones sense llar, els centres residencials per a persones en situació d'exclusió, persones refugiades o asilades, així com els centres residencials per a víctimes de violència de gènere o d'explotació sexual o de tràfic de dones, quan l'estada en aquests estiga subjecta a l'evolució del pla individual d'inclusió que corresponga.

  CAPÍTOL II

  Persones titulars, requisits i obligacions  Article 10. Persones titulars, beneficiàries, destinatàries i perceptores  1. Serà titular de la renda valenciana d'inclusió en qualsevol de les seues modalitats la persona a nom de qui es tramita i concedeix la prestació i en qui recau el dret a la prestació i, si escau, al nom de la qual s'estableix el corresponent instrument d'inclusió social i, si escau, inserció laboral.

  2. Tindran la consideració de persones beneficiàries i destinatàries de la renda valenciana d'inclusió les persones que formen part de la mateixa unitat de convivència que la titular, d'acord amb el que es preveu en l'article 5 de la Llei 19/2017.

  3. Amb caràcter general, serà perceptora de la renda valenciana d'inclusió la persona titular d'aquesta.  Article 11. Requisits per a accedir a la titularitat del dret

  Amb caràcter general tindran dret a la renda valenciana d'inclusió, en les condicions previstes en aquest decret per a cadascuna de les seues modalitats, aquelles persones que reunisquen els requisits següents:

  1. Estar empadronades o tindre la residència efectiva de manera continuada en qualsevol municipi o municipis de la Comunitat Valenciana durant un periode mínim de dotze mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud, o un total de cinc anys, de forma continuada o interrompuda, dels deu immediatament anteriors a la sol·licitud, excepte les persones refugiades, asilades i les víctimes de violència de gènere o d'explotació sexual o tràfic d'éssers humans, a les quals no s'exigirà temps mínim de residència.

  A l'efecte de l'acreditació de la residència efectiva de les persones titulars i beneficiàries, es consideraran els supòsits següents de manera excepcional i únicament per a aquells períodes en què no siga possible acreditar la residència efectiva mitjançant el padró municipal:  a) Disposar d'un informe dels serveis socials municipals que acredite el temps de residència efectiva.

  b) Disposar de la targeta SIP de la Comunitat Valenciana.

  c) Estar inscrita com a demandant d'ocupació amb una antiguitat mínima de dotze mesos anteriors a la data de sol·licitud. S'haurà de justificar amb la fotocòpia del DARDE actualitzat o un certificat del servei públic d'ocupació.

  d) Tindre descendents menors de 18 anys escolaritzats a la Comunitat Valenciana, i acreditar aquest fet mitjançant un certificat del centre escolar.

  2. No disposar de recursos econòmics suficients o, en cas de disposar-ne, complir les condicions següents:

  a) Disposar d'uns ingressos o rendiments mensuals computables inferiors a la quantia mensual de la modalitat de la Renda de Valenciana d'Inclusió que els poguera correspondre en funció del nombre dels destinataris de la unitat de convivència i del tipus d'unitat de convivència.  b) No disposar de cap bé immoble sobre el qual es posseïsca el dret de propietat, possessió, o qualsevol altre que, per les seues característiques, valoració, possibilitat d'explotació i venda, indique l'existència de mitjans suficients, a excepció de:

  – l'habitatge habitual, excepte quan aquest tinga valor excepcional, en els termes previstos en l'article 30.3.

  – els immobles o les parts d'immobles on o des d'on es realitzen l'activitat o les activitats per compte propi que constituïsquen la font d'ingressos de la unitat de convivència.

  c) No trobar-se en cap dels supòsits de mitjans econòmics suficients establits en l'article 28 d'aquest decret.

  La determinació dels ingressos o rendiments i del patrimoni obeirà a allò que s'estableix en les seccions 1a, 2a i 3a del capítol III del títol I d'aquest decret.

  3. Tindre complits els 25 anys en la data de presentació de la sol·licitud. També podran ser titulars aquelles persones menors de 25 anys que, complint la resta dels requisits anteriors, es troben en alguna de les situacions següents:

  a) Ser major d'edat i haver estat en situació d'alta en qualsevol dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social durant almenys un any abans de la sol·licitud de la renda valenciana d'inclusió, i sempre que s'acredite haver tingut anteriorment a la sol·licitud una llar independent de la família d'origen.

  b) Ser major d'edat i haver estat subjecte, durant almenys dotze mesos dels dos anys anteriors a la majoria d'edat, a una mesura administrativa de protecció de menors, o haver estat en un centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials.

  c) Ser major d'edat i trobar-se en situació de dependència o diversitat funcional.

  d) Tindre 16 anys o més i a càrrec seu persones amb diversitat funcional, en situació de dependència o menors d'edat; ser víctima d'explotació sexual o tràfic d'éssers humans, o víctima de violència de gènere o intrafamiliar.

  e) Tindre 16 anys o més i haver participat en programes de preparació per a la vida independent dels menors d'edat durant almenys dotze mesos en els dos últims anys anteriors a la sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

  f) Tindre entre 18 i 24 anys, ambdòs inclosos i estar en situació d'orfandat.

  4. No ser persones usuàries, ni en el moment de la sol·licitud ni durant la instrucció de l'expedient, d'una plaça d'atenció residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent. No tindran aquesta consideració els centres d'acolliment temporal com ara els albergs i pisos d'acolliment per a persones sense llar, els centres residencials per a persones en situació d'exclusió, persones refugiades o asilades, així com els centres residencials per a víctimes de violència de gènere, d'explotació sexual o de tràfic d'éssers humans, d'acord amb el paràgraf tercer de l'apartat c de l'article 9 d'aquest decret.

  En cas que aquesta circumstància es produïsca amb posterioritat a la concessió de la prestació, caldrà ajustar-se al que determina el capítol V del títol I.

  En els casos que, a través d'un informe social, s'acredite que les persones interessades deixaran de ser usuàries d'aquests recursos, podran sol·licitar la modalitat de prestació que corresponga amb una antelació de quatre mesos a la finalització de la seua estada, i la resolució i els efectes econòmics d'aquesta tindran vigència a partir del primer dia del mes següent a la data en què es produïsca la seua eixida del recurs de què es tracte.

  5. En cas de disposar d'ingressos del treball, no tindre una reducció de jornada laboral, jornada parcial o una situació anàloga, excepte quan aquesta circumstància no siga voluntària i així s'acredite o quan siga considerada necessària, previ informe dels serveis socials de les entitats locals de referència.

  6. Haver reclamat, amb caràcter previ a la finalització de la instrucció de l'expedient, tot dret o prestació de contingut econòmic que poguera correspondre a la persona titular o a qualsevol dels membres de la unitat de convivència.

  7. En els casos en què un dels membres de la unitat de convivència tinga dret, en virtut d'una resolució judicial, a percebre una pensió compensatòria o alimentària i no la reba, i no haja reclamat el seu dret, excepte quan es trobe en els casos següents:

  a) Quan la titular acredite ser víctima de violència de gènere.

  b) Quan la persona obligada al pagament es trobe a la presó i no dispose de mitjans econòmics per a abonar-la, i mentre dure aquesta situació.

  c) Quan la persona obligada al pagament haja sigut declarada en rebel·lia, o haja sigut emesa una declaració d'absència pel jutjat corresponent.

  d) Quan els serveis socials, per la particularitat del cas, així ho informen.

  8. Les persones que perceben una pensió no contributiva o una prestació FAS no podran accedir a les modalitats de renda de garantia previstes en l'article 9.1.b de la Llei 19/2017, i podran sol·licitar la modalitat de Renda Complementària d'Ingressos de Prestacions en els terminis i termes que estableix la llei.

  9. De la mateixa manera, aquelles persones que treballen de forma remunerada tampoc podran accedir a les modalitats de renda de garantia, i podran sol·licitar la modalitat de Renda Complementària d'Ingressos de Treball en els terminis i termes que estableix la llei.

  10. Excepcionalment, per causes justificades de manera objectiva en l'expedient i a instàncies dels serveis socials de les entitats locals, podran ser destinatàries de la renda valenciana d'inclusió aquelles persones en les quals, encara que no complisquen els requisits, concórreguen circumstàncies extraordinàries que les posen en situació d'especial vulnerabilitat com a conseqüència, entre altres causes, de toxicomanies, addiccions, malalties mental o un altre tipus de trastorns greus que en dificulten la incorporació laboral, així com quan es tracte de persones conegudes o amb arrelament en el municipi que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat, siga perquè viuen a la intempèrie o sense allotjament fix i no han sigut empadronades.

  En aquests casos, la situació que justifique el reconeixement excepcional haurà d'acreditar-se a través d'un informe del treballador o treballadora social, que haurà de contindre, almenys, la informació següent:

  a) Descripció dels aspectes personals, familiars i socioeconòmics que es consideren rellevants per a la valoració de la situació de necessitat, com ara la composició de la unitat de convivència, el nivell d'estudis, l'ocupació laboral, les dades sociosanitàries, els antecedents en els serveis socials, la situació de l'habitatge i, en general, aquells que influïsquen en el diagnòstic social.

  b) Si cal, la descripció de les habilitats de la persona i de les dificultats per a accedir al mercat de treball.

  c) Valoració motivada sobre la procedència de la concessió de la prestació amb caràcter excepcional.  Article 12. Canvi de persones titulars

  A fi de garantir la protecció econòmica dels membres de la unitat de convivència beneficiària de la renda valenciana d'inclusió, especialment quan hi haja menors d'edat, els serveis socials de les entitats locals podran proposar, d'ofici o a instància de part, mitjançant l'emissió d'un informe social, el canvi de titularitat de la prestació quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:  a) Defunció de la persona titular, que s'acreditarà per mitjà del certificat de defunció, sense perjudici d'una altra documentació acreditativa, d'acord amb el que es preveu en l'article 57.1.a d'aquest decret.

  b) Ingrés en règim d'internat de la persona titular en una institució residencial social, sanitària, sociosanitària o penitenciària per un temps superior a un any.

  c) Desatendre la llar familiar per part de la persona titular, o l'exercici de violència sobre els membres de la unitat de convivència. Aquesta circumstància s'acreditarà mitjançant la corresponent resolució judicial, certificat o informe d'un organisme públic amb competència en matèria de protecció a víctimes de violència.

  d) Extinció de la prestació per causes imputables exclusivament a la persona titular i no vinculades a la resta dels membres de la unitat de convivència.

  e) Impossibilitat d'aconseguir amb la persona titular els objectius d'inserció proposats en el programa personalitzat d'inclusió, sempre que s'aporte un informe del centre municipal de serveis socials en què es facen constar les causes que impossibiliten la consecució d'objectius, i la possibilitat d'aconseguir-los amb un altre membre de la unitat de convivència.  Article 13. Concurrència de persones titulars

  1. En cas que en una mateixa unitat de convivència hi haja diverses persones que puguen exercir la condició de titular, només podrà atorgar-se la renda valenciana d'inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, a una d'elles. En aquest cas, la prestació s'atorgarà a qui proposen els serveis socials de les entitats locals en funció del diagnòstic social pertinent.

  2. En el cas dels allotjaments amb unitats de convivència independents definits en l'article 9, podran accedir a la renda valenciana d'inclusió totes les unitats de convivència que s'hi allotgen, sempre que complisquen els requisits d'accés a la prestació.  Article 14. Canvi de modalitat

  El pas d'una modalitat a una altra de la renda valenciana d'inclusió es produirà a instància de part, adjuntant la documentació que acredite la motivació del canvi, així com la nova sol·licitud de modalitat, i es produirà l'extinció de la primera per a accedir a la segona. A aquest efecte, una vegada comprovats els requisits, es procedirà al reconeixement de la nova prestació i, si escau, a la corresponent modificació de la quantia.  Article 15. Incompatibilitats

  La renda valenciana d'inclusió estarà subjecta a les incompatibilitats següents:

  1. Només podrà concedir-se una prestació per unitat de convivència.

  2. La percepció per la persona titular d'altres prestacions econòmiques que tinguen com a finalitat la inclusió social, la inserció laboral o la garantia d'uns ingressos mínims diferents de la renda valenciana d'inclusió, excepte en els supòsits previstos en l'apartat 5 de l'article 16 de la Llei 19/2017.

  3. La renda valenciana d'inclusió serà incompatible amb les ajudes i prestacions estatals de desocupació i per a l'ocupació en qualsevol de les seues modalitats.

  4. L'existència de béns de qualsevol naturalesa que, per les seues característiques, siguen suficients per a atendre la subsistència dels destinataris.

  5. La percepció indeguda de qualsevol tipus de prestació pública per part de la persona titular o beneficiària en l'últim any anterior a la sol·licitud de la prestació, sempre que haja sigut per causes imputables a aquesta, s'haja dictat una resolució ferma i aquesta haja sigut degudament notificada.

  6. La renúncia de drets o la falta de sol·licitud de les prestacions econòmiques públiques a les quals tinga dret qualsevol membre de la unitat de convivència, tant en el moment de la sol·licitud com en el temps de vigència de la percepció de la renda valenciana d'inclusió.

  7. En els casos en què un dels membres de la unitat de convivència tinga dret, en virtut d'una resolució judicial, a percebre una pensió compensatòria o alimentària i no la reba, i no haja reclamat el seu dret, excepte quan es trobe en els casos descrits en el 11.8 d'aquest decret.  8. Qualsevol de les incompatibilitats específiques establides en aquest decret tant per a les modalitats de prestació com dels complements d'aquestes.  Article 16. Obligacions de les persones titulars i beneficiàries

  1. Les persones titulars i, si és el cas, les beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió, en qualsevol modalitat de prestació a la qual accedisquen, assumiran les obligacions següents:

  a) Aplicar la renda valenciana d'inclusió a la cobertura de necessitats bàsiques de tots els membres de la unitat de convivència i destinar la prestació a la finalitat per a la qual s'ha atorgat.

  b) Reclamar durant tot el període de durada de la prestació tot dret, prestació o complement de contingut econòmic que puga correspondre a qualsevol dels membres de la unitat de convivència per qualsevol títol, i exercitar les accions corresponents per a fer-lo efectiu.  c) Comunicar, en el termini màxim de vint dies hàbils comptats a partir del moment en què es produïsquen, els següents fets sobrevinguts que puguen donar lloc a la modificació, la suspensió o l'extinció del dret a la prestació:

  1r. Fets que afecten la composició de la unitat de convivència, i en tot cas:

  – Naixement o adopció d'una filla o fill de la persona titular o beneficiària, així com acolliment familiar permanent o preadoptiu, o tutela.  – Ingrés de la persona titular o de qualsevol altre membre de la unitat de convivència en centres residencials públics o privats, en centres penitenciaris o en centres de desintoxicació.

  – Ingrés de la persona titular o de qualsevol altre membre de la unitat de convivència en centres residencials socials, sanitaris, sociosanitaris o penitenciaris per un període superior a un any. No tindran aquesta consideració els centres d'acolliment temporal com els albergs i pisos d'acolliment per a persones sense llar, els centres residencials per a persones en situació d'exclusió, persones refugiades o asilades, així com els centres residencials per a víctimes de violència de gènere, d'explotació sexual o de tràfic d'éssers humans, d'acord amb el paràgraf tercer de l'apartat c de l'article 9 d'aquest decret.

  – Abandó de la unitat de convivència amb eixida de la persona titular o d'algun beneficiari del domicili de residència habitual.  – Expulsió d'un dels membres de la unitat de convivència al seu país d'origen.

  – Incorporació a la unitat de convivència d'una persona que tinga un grau de consanguinitat fins al segon grau o d'afinitat fins al primer respecte a la persona titular.

  – Qualsevol altra modificació que afecte la composició de la unitat de convivència.

  – Defunció d'algun membre de la unitat de convivència.

  2n. Fets que afecten els recursos que hagen servit de base per al càlcul de l'import de la prestació, incloent-hi:

  – Canvis en el tipus o en la quantitat dels ingressos mensuals, increments o disminucions patrimonials.

  – Increment de recursos a causa de l'obtenció d'ingressos com a conseqüència d'haver obtingut els drets econòmics en els termes previstos en l'apartat 1.b d'aquest article.

  3r. Qualsevol altre fet o situació que poguera implicar la pèrdua temporal o definitiva d'algun dels requisits exigits per al reconeixement de la prestació.

  d) Comunicar, en el termini màxim de vint dies hàbils comptats a partir del moment en què es produïsca, qualsevol canvi relatiu al domicili de residència habitual de la unitat de convivència, o el canvi de domicili facilitat a l'efecte de notificacions dels serveis socials de les entitats locals, de les direccions territorials competents i, si és el cas, dels serveis públics d'ocupació.

  e) Mantindre l'empadronament i la residència efectiva i continuada a la Comunitat Valenciana mentre es perceba la prestació, excepte absències justificades prèviament notificades als serveis socials de les entitats locals, de les direccions territorials competents i, si és el cas, dels serveis públics d'ocupació, sense perjudici de la possibilitat de suspensió en els termes previstos en el capítol V del títol I d'aquest decret.  f) No ser baixa voluntària en un treball, ni rebutjar una oferta d'ocupació adequada a les seues capacitats i habilitats. Aquesta obligació serà exigible a tots els membres de la unitat de convivència. Quedaran exemptes d'aquesta obligació les unitats de convivència compostes només per persones no inseribles laboralment, circumstància que serà proposada pels serveis socials de les entitats locals corresponents i determinada pels serveis públics d'ocupació.

  g) Les persones titulars de la renda valenciana d'inclusió i, si és el cas, els beneficiaris de la unitat de convivència que es troben en edat laboral hauran d'estar disponibles per a l'ocupació, excepte quan es tracte de:

  – Persones en edat de jubilació.

  – Persones titulars de pensions d'invalidesa absoluta.

  – Persones menors de 25 anys que cursen estudis acadèmics reglats.  – Persones en situació d'alta exclusió que, segons el parer dels serveis públics d'ocupació, no es troben en situació d'incorporar-se al mercat laboral.

  – Persones amb 25 anys o més que estiguen en un procés de formació per a millorar la seua ocupabilitat.

  Aquesta disponibilitat incorporarà també el compromís d'estar inscrites ininterrompudament com a demandants d'ocupació en el marc d'un procés d'acompanyament adequat al seu diagnòstic sociolaboral, que, si és el cas, podria comportar la intermediació laboral; de no rebutjar una ocupació adequada; de no donar-se de baixa voluntària, ni definitiva ni temporal de l'ocupació, i de no acollir-se a una situació d'excedència laboral ni de reducció de jornada sense una causa extrema justificada així reconeguda pels serveis socials de les entitats locals en coordinació amb els serveis públics d'ocupació.

  A l'efecte de l'anterior, es considerarà ocupació adequada aquella que es corresponga amb la professió habitual de la persona, o qualsevol altra que, ajustant-se a les seues aptituds físiques i formatives, implique un salari equivalent a l'establit en el conveni col·lectiu sectorial en què se li oferisca el lloc de treball i no supose un canvi de residència habitual, llevat que tinga possibilitat d'allotjament apropiat en el lloc de la nova ocupació.

  h) Facilitar l'actuació del personal tècnic de l'administració per a avaluar la seua situació i les possibles modificacions futures, així com per a efectuar el seguiment i l'avaluació dels instruments d'inclusió social i inserció laboral, si és el cas.

  i) Reintegrar l'import de les prestacions indegudament percebudes o percebudes en una quantia indeguda, en els termes previstos en el capítol VI del títol I d'aquest decret.

  j) Participar en el projecte d'intervenció social i educatiu familiar quan la unitat de convivència siga objecte d'intervenció per part de l'entitat pública de protecció de la infància i adolescència per la situació de risc, d'acord amb l'article 17 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil, que recull els casos de risc i desemparament de menors d'edat.  k) Comparéixer i atendre els requeriments de l'Administració i col·laborar amb les actuacions de comprovació, seguiment i revisió que aquesta duga a terme, sense perjudici, si és el cas, de les especificitats que s'hagen previst en els instruments de seguiment, inclusió social o inserció laboral.

  l) Participar en el pla individualitzat de protecció o, si s'escau, en el programa de reintegració familiar, d'acord amb l'article 19 bis de la Llei orgànica 1/1996, quan la unitat de convivència siga objecte d'intervenció per part de l'entitat pública de protecció de la infància i adolescència.

  m) No realitzar donacions transferides a títol gratuït.

  n) Complir qualsevol altra obligació derivada de la seua condició de persona titular o beneficiària de la renda valenciana d'inclusió, en la modalitat que corresponga, així com qualssevol altres que siguen aplicables en virtut de la normativa vigent.

  2. Les persones titulars de la Renda de Garantia d'Inclusió Social i, si és el cas, els beneficiaris de la unitat de convivència, d'acord amb el que es preveu en els programes personalitzats d'inclusió, adquiriran, a més de les obligacions previstes en l'apartat 1 del present article, les obligacions següents:

  a) Complir els compromisos i les obligacions específiques que s'hagen acordat en el programa personalitzat d'inclusió.

  b) Comparéixer, quan hagen sigut prèviament requerides, davant dels serveis socials de les entitats locals competents, el servei públic d'ocupació i les entitats sense ànim de lucre que figuren inscrites en el Registre General dels Titulars d'Activitats d'Acció Social i dels Serveis i Centres d'Acció Social i estiguen desenvolupant itineraris en col·laboració amb els serveis socials de les entitats locals o el servei públic d'ocupació.

  c) Sol·licitar la inscripció com a demandant d'ocupació i participar en accions de millora de l'ocupabilitat en què fóra preinscrit en l'itinerari corresponent, una vegada determinada la seua idoneïtat i aptitud a aquest efecte.

  d) Participar en l'itinerari d'inclusió desenvolupat pels serveis socials o, en col·laboració, per entitats sense ànim de lucre que figuren inscrites en el Registre de Titulars d'Acció Social, o en l'itinerari d'inserció laboral desenvolupat pels serveis públics d'ocupació o per entitats socials acreditades a aquest efecte.

  3. En el cas de persones titulars de la Renda Complementària d'Ingressos del Treball, a més de les obligacions establides en l'apartat 1, estaran obligades a ser demandants de millora d'ocupació, tant en el moment de presentar la sol·licitud com durant el període de concessió de la prestació, i hauran de participar en accions d'orientació, formació i millora de l'ocupabilitat si així ho determinen els serveis públics d'ocupació, sempre que siguen compatibles amb l'horari de treball.  4. Les persones titulars de la Renda de Garantia d'Ingressos Mínims, en tot cas, adquiriran el compromís d'afavorir l'accés als drets socials bàsics dels altres membres que formen part de la unitat de convivència, garantint-ne l'accés a programes personalitzats d'inclusió o, en cas que tinguen xiquets o xiquetes a càrrec, tenint en compte el seu interés superior i adaptant-se a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

  CAPÍTOL III

  Valoració dels recursos econòmics i quantia de la prestació  Secció primera

  Quanties i càlcul de les prestacions de la renda valenciana

  d'inclusió  Article 17. Import de la quantia de la renda valenciana d'inclusió

  La quantia mensual de la prestació aplicable a cada unitat de convivència la determinaran els límits establits en aquest article per a cada modalitat i amb els percentatges següents:

  1. Per a la Renda Complementària d'Ingressos del Treball, els ingressos mínims garantits es definiran com a percentatges del salari mínim interprofessional (SMI) mensual vigent, calculat en dotze mensualitats, per a les unitats de convivència definides en aquest decret, d'acord amb el nombre de membres en els termes següents:

  a) Una persona: 80 % de l'SMI.

  b) Dues persones: 88 % de l'SMI.

  c) Tres persones: 96 % de l'SMI.

  d) Quatre persones: 104 % de l'SMI.

  e) Cinc persones: 112 % de l'SMI.

  f) Sis o més persones: 120 % de l'SMI.

  2. Per a la Renda Complementària d'Ingressos per Prestacions. En aquests casos la quantia de la Renda Complementària es definirà com a percentatge del salari mínim interprofessional (SMI) vigent en cada moment, calculat en dotze mensualitats, d'acord amb el nombre de membres de la unitat de convivència en els termes següents:

  a) Una persona: 70 % de l'SMI.

  b) Dues persones: 82 % de l'SMI.

  c) Tres persones: 90 % de l'SMI.

  d) Quatre persones: 96 % de l'SMI.

  e) Cinc persones: 102 % de l'SMI.

  f) Sis o més persones: 110 % de l'SMI.

  3. Per a la Renda de Garantia d'Ingressos Mínims, els ingressos mínims garantits es definiran com a percentatges de l'SMI vigent en cada moment, calculat en dotze mensualitats, per a les unitats de convivència definides en aquest decret, d'acord amb el nombre de membres en els termes següents:

  a) Una persona: 35 % de l'SMI.

  b) Dues persones: 42 % de l'SMI.

  c) Tres persones: 45 % de l'SMI.

  d) Quatre persones: 47 % de l'SMI.

  e) Cinc persones: 51 % de l'SMI.

  f) Sis o més persones: 55 % de l'SMI.

  4. Per a la Renda de Garantia d'Inclusió Social, els ingressos mínims garantits inclouran el suport econòmic als processos d'inclusió social i inserció laboral vinculat als acords i itineraris en els termes previstos en el títol II de la Llei 19/2017, i en el títol II d'aquest decret, i es definiran com a percentatges de l'SMI vigent en cada moment, calculat en dotze mensualitats, per a les unitats de convivència definides en aquest decret, d'acord amb el nombre de membres en els termes següents:

  a) Una persona:70 % de l'SMI.

  b) Dues persones: 82 % de l'SMI.

  c) Tres persones: 90 % de l'SMI.

  d) Quatre persones: 96 % de l'SMI.

  e) Cinc persones: 102 % de l'SMI.

  f) Sis o més persones: 110 % de l'SMI.  Article 18. Càlcul de la prestació econòmica de la renda valenciana d'inclusió

  1. Per a la fixació de la quantia de la prestació de la renda valenciana d'inclusió en qualsevol de les seues modalitats aplicable a cada unitat de convivència, es tindrà en compte la persona titular i tots els altres membres de la seua unitat de convivència. Per a determinar-la es computarà el conjunt de recursos, tant els rendiments com el patrimoni, del sol·licitant i de tots els membres de la unitat convivència en els termes previstos en aquest decret.

  2. La quantia mensual de la prestació aplicable a cada unitat de convivència estarà determinada per la diferència entre la quantia màxima de la renda valenciana d'inclusió en funció de la seua modalitat i la unitat de convivència, i els recursos econòmics disponibles de la unitat de convivència, establint un mínim de 50 euros mensuals sempre que els recursos econòmics no superen l'import màxim de la renda valenciana d'inclusió.

  3. La Renda Complementària d'Ingressos per Prestacions tindrà una quantia màxima més els complements de lloguer, quota hipotecària i el complement de drets energètics, un euro inferior al 35 % de l'import màxim de la pensió no contributiva per a cada any, sense que siga aplicable l'import mínim de 50 euros de l'apartat 2.

  4. De l'import de la prestació que corresponga, calculada conforme al que s'estableix en els apartats anteriors, haurà de deduir-se qualsevol tipus d'ingrés de què disposen la persona titular i els membres de la unitat convivència, incloent-hi el rendiment que s'atribuïsca als immobles, en còmput anual, sempre que no es tracte de l'habitatge habitual, d'acord amb el que s'estableix en la secció 2a d'aquest capítol.  Secció segona

  Determinació dels rendiments econòmics  Article 19. Determinació dels rendiments

  1. Per a la determinació dels rendiments mensuals del sol·licitant i dels altres membres de la seua unitat de convivència, es computarà el conjunt d'ingressos de què disposen tots ells en el mes en què es formule la sol·licitud, sense perjudici que per a la determinació de l'import mensual es tinguen en consideració els ingressos econòmics existents en el moment d'emetre la corresponent proposta de resolució, si bé es prorratejaran anualment pels mesos que corresponguen quan hi haja remuneracions de pagues extraordinàries o de beneficis, si és el cas, i aquests procedisquen de la percepció de prestacions, per ingressos del treball per compte propi o per compte d'altri, i quan hi haja notables fluctuacions de quantia, siguen mensuals o estacionals.  2. La valoració dels rendiments econòmics inclourà:

  a) Rendiments procedents del treball per compte propi o alié.

  b) Rendiments procedents de pensions, prestacions i subsidis.  c) Rendiments procedents del patrimoni.

  d) Rendiments procedents de qualsevol altre títol.

  3. Quedaran exclosos del còmput de rendiments determinats ingressos en els termes previstos en l'article 27 d'aquest decret.  Article 20. Rendiments de treball per compte propi

  1. Els rendiments de treball per compte propi i assimilats procedents d'activitats professionals, empresarials, agropecuàries o econòmiques de qualsevol naturalesa, es valoraran de conformitat amb el procediment establit en aquest article. A aquest efecte, es consideren ingressos els rendiments nets inclosos en l'última declaració vençuda per al càlcul del pagament fraccionat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en què es consigna el rendiment net de l'activitat durant el trimestre o el volum d'ingressos quan es deriven d'activitats agrícoles i ramaderes, dividit entre el nombre de mesos de referència d'aquesta declaració, a excepció dels casos en què s'acredite el cessament d'activitat.

  2. Si, com a conseqüència del càlcul anterior, aquest fóra inferior al rendiment que es consigne en la declaració fiscal de l'any immediatament anterior al de la sol·licitud, s'imputaran els rendiments nets de treball per compte propi que es declaren en l'Impost de la Renda de les Persones Físiques de l'any anterior.

  3. En cas de no disposar-se de declaració fiscal prèvia, es realitzarà una declaració jurada d'ingressos mensuals mitjans nets al llarg dels tres últims mesos.

  4. Una vegada avaluats els ingressos amb les regles anteriors, si el resultat fóra inferior a la diferència entre la base reguladora i la quota abonada al règim corresponent de la Seguretat Social, s'imputarà com a mínim en tot cas aquest valor. A aquest efecte, haurà de presentar-se una còpia acarada de l'últim document de cotització abonat al règim corresponent, sense perjudici de la potestat de l'administració d'aplicar les bases reguladores i les quotes establides anualment.  Article 21. Rendiments de treball per compte d'altri

  1. Els rendiments de treball per compte d'altri es computaran íntegrament, prorratejats, si és el cas, en dotze mensualitats, aportant les tres últimes nòmines anteriors a la sol·licitud de la renda. En la consideració dels sous i salaris haurà de tindre's en compte tota retribució en brut que perceben els treballadors, siga en metàl·lic o en espècie, com a conseqüència del treball que realitzen.

  2. Els rendiments del treball per compte d'altri s'acreditaran mitjançant una còpia acarada del contracte i dels corresponents rebuts de salaris, o un certificat de l'empresa ocupadora.

  3. El càlcul dels rendiments mensuals per a treballs de durada inferior a l'any es realitzarà ajustant els paràmetres de la fórmula anterior al període efectiu de treball.

  4. En els rendiments obtinguts per pertànyer a cooperatives de treball associat es computaran els ingressos efectius que es perceben. Aquests ingressos seran acreditats mitjançant la presentació dels rebuts de salari emesos per la corresponent cooperativa. En cap cas s'aplicarà un rendiment inferior a la base de cotització, una vegada deduïts els percentatges que determinen la quota que s'ha d'abonar.  Article 22. Rendiments procedents de pensions, prestacions i altres ingressos assimilables

  1. Els rendiments procedents de pensions i prestacions de la Seguretat Social, o d'altres règims públics de protecció social, es computaran en brut, prorratejats, si és el cas, en dotze mensualitats.

  2. El mateix tractament tindran els ingressos periòdics derivats de plans, fons de pensions, rendes vitalícies i instituts jurídics anàlegs.

  Article 23. Valoració dels rendiments procedents de pensions compensatòries i d'aliments

  1. Els rendiments procedents de pensions compensatòries i d'aliments es computaran íntegrament.

  2. No obstant això, aquests ingressos no es computaran quan estiga acreditat que s'han iniciat les oportunes accions judicials en via civil per a reclamar-los. A aquest efecte, es considerarà com a inici de la reclamació judicial el fet d'haver sol·licitat el benefici de justícia gratuïta per a iniciar el corresponent procediment judicial o haver presentat la petició d'execució de sentència. Això no eximeix de l'obligació d'informar sobre els resultats d'aquestes, i, si és el cas, es computaran els rendiments econòmics a què pogueren donar lloc.

  3. Podrà eximir-se de l'obligatorietat d'iniciar el procés judicial quan hi haja una situació de violència en l'àmbit familiar o de violència de gènere, o, si és el cas, la constància de risc per a la integritat física del sol·licitant o titular o dels membres de la seua unitat de convivència. Aquesta situació s'acreditarà mitjançant un informe del centre municipal de serveis socials corresponent, o mitjançant una resolució judicial o un certificat de l'organisme públic amb competències en matèria de protecció a víctimes de violència.

  4. Amb caràcter general, l'import de la pensió compensatòria o alimentària s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia de la resolució judicial, l'extracte bancari acreditatiu d'haver-lo ingressat o qualsevol altra documentació justificativa d'haver-lo abonat.

  5. En els supòsits en què no hi haja una resolució judicial relativa a la pensió alimentària per als menors d'edat, aquesta s'acreditarà mitjançant un conveni regulador subscrit pels progenitors, si s'haguera establit.  Article 24. Rendiments patrimonials

  1. Els rendiments patrimonials inclouran el total dels rendiments procedents de l'explotació del patrimoni dels membres de la unitat de convivència, siga quina siga la forma que adopte l'esmentada explotació, i, en tot cas, els rendiments obtinguts per usdefruit, lloguers, preus de compravenda, traspassos o cessions, tant de béns rústics com urbans, i ingressos financers, així com tot tipus d'ingressos procedents de qualsevol altre títol.

  2. El càlcul dels ingressos mensuals per aquest concepte es realitzarà tenint en compte els ingressos obtinguts per rendiments patrimonials durant l'any fiscal anterior a l'any de presentació de la sol·licitud, dividint la quantia total dels ingressos esmentats per dotze mesos.  3. En cas que, una vegada obtinguda la modalitat de renda valenciana que corresponga, es realitzara donació del patrimoni, es computaria com a ingrés atípic pel seu valor cadastral en cas de béns immobles, i pel seu valor de mercat o valor de donació en la resta de casos. Reduint-se la quantia de la prestació en la diferència de l'import màxim per a la unitat de convivència establida i el valor donat, si aquest fóra superior, s'extingiria per un període d'un any.  Article 25. Premis i ingressos atípics

  1. Es prorratejaran en dotze mensualitats els ingressos següents:

  a) Premis i apostes que hagen obtingut els membres de la unitat de convivència.

  b) Indemnitzacions per acomiadament, incapacitat permanent parcial per a la professió habitual, prejubilació, jubilació, accidents, indemnitzacions d'assegurances, i anàlegs.

  c) Ingressos per capitalització de prestacions per desocupació, llevat que s'acredite que en el mes següent a percebre-les s'ha iniciat l'activitat per a la qual van ser atorgades.

  d) Endarreriments percebuts en concepte d'aliments.

  e) Rendes derivades de donacions, herències i llegats.

  f) Ingressos procedents del rescat o liquidació de plans de pensions, fons d'inversió i altres actius financers.

  g) Recursos generats per venda de patrimoni i no invertits en l'habitatge habitual.

  h) Els ingressos que excedisquen els supòsits previstos en l'article 27.1.h d'aquest decret.

  i) Qualsevol altre ingrés no previst en els apartats anteriors, de caràcter no regular o obtingut de manera excepcional per qualsevol dels membres de la unitat de convivència.

  2. El prorrateig d'aquests ingressos es realitzarà durant els dotze mesos següents a la data en què es generen o, si no n'hi ha, des que siguen notificats. La falta de comunicació determinarà la reclamació de les quantitats indegudament percebudes, conforme al procediment establit en el capítol VI del títol I d'aquest decret.

  3. Com a excepció, no s'imputaran aquests ingressos quan s'utilitzen per a l'adquisició de l'habitatge habitual si no se'n disposa d'un amb anterioritat, o per a l'adquisició d'un habitatge millor adaptat a les característiques i necessitats de la unitat de convivència, sempre que s'haja venut l'anterior i l'import de la venda s'haja destinat a l'adquisició del nou habitatge de conformitat amb l'article 27.4, i sempre que no tinga valor excepcional; en aquest cas només es donarà aquest tractament al valor cadastral en els termes previstos en l'article 30.2 d'aquest decret.

  Les persones interessadas hauran d'aportar la documentació acreditativa de la compra o de la cancel·lació de la hipoteca en cas d'abonar les quanties pendents de pagament d'aquesta. Si, com a resultat del pagament, queda un excedent no utilitzat, s'aplicarà el que s'estableix en l'apartat 2 d'aquest article.

  Tam poc s'imputarà la part dels ingressos que es destine a dur a terme reformes en l'habitatge habitual, sempre que siguen necessàries per a mantindre l'habitatge en estat d'habitabilitat i no suposen un valor que es puga considerar excepcional. S'hauran d'aportar les factures abonades per aquest concepte.

  4. Per a acreditar la percepció dels ingressos relacionats en l'apartat 1 del present article, s'aportarà l'original o una còpia acarada del títol pel qual es perceben.  Article 26. Obtenció i verificació de dades

  1. Per a la determinació dels ingressos i la valoració del patrimoni de la unitat de convivència, es tindran en compte les dades contingudes en la sol·licitud, les aportades durant la valoració d'aquesta i les que puguen obtindre els òrgans encarregats de la instrucció del procediment de concessió de la renda valenciana d'inclusió, o del procés de revisió, a través de la consulta de les diferents bases de dades públiques o de qualsevol altre mitjà disponible que proporcione informació sobre la situació econòmica i el patrimoni del sol·licitant o titular i dels membres de la seua unitat de convivència.

  2. Les direccions territorials competents en matèria de serveis socials i els serveis socials de les entitats locals encarregats de la instrucció de la renda valenciana d'inclusió en les seues diverses modalitats, podran realitzar les comprovacions oportunes per a verificar els ingressos que realment ha obtingut la unitat de convivència, així com el seu patrimoni, a l'efecte de les regularitzacions que siguen procedents i que puguen motivar la modificació de l'import, la suspensió o l'extinció del dret i, si s'escau, el reintegrament de prestacions indegudament percebudes.  Article 27. Ingressos no computables

  1. En qualsevol de les modalitats de la renda valenciana d'inclusió, quedaran exclosos íntegrament del còmput de rendiments els següents ingressos i prestacions socials de caràcter finalista corresponents al sol·licitant o als altres membres de la seua unitat de convivència:  a) Les prestacions, periòdiques o no, concedides per qualsevol entitat, l'objecte de les quals siga ajudar a sufragar despeses imprescindibles, com les ajudes d'emergència, les que fomenten el desenvolupament personal i l'accessibilitat física, social i de comunicació.

  b) El complement de lloguer d'habitatge de les pensions no contributives d'invalidesa i jubilació de la Seguretat Social.

  c) El complement d'ajuda a tercera persona de les pensions no contributives d'invalidesa i de les prestacions familiars per filla o fill a càrrec majors d'edat del sistema de la seguretat social.

  d) Tampoc es computaran els ingressos procedents de les prestacions familiars per filla o fill a càrrec menors de 18 anys del sistema de la Seguretat Social.

  e) Les prestacions i subvencions que es perceben amb motiu d'un acolliment familiar de menors d'edat.

  f) Les prestacions procedents del sistema d'atenció a les persones en situació de dependència percebudes per qualsevol membre de la unitat de convivència.

  g) Les quantitats efectives destinades a pensió d'aliments o a pensió compensatòria retingudes per resolució judicial o establides per sentència judicial o conveni regulador a la persona obligada a abonar aquesta pensió.

  h) Les ajudes econòmiques puntuals prestades per familiars o amistats per a completar les despeses destinades al pagament del lloguer o de la hipoteca de l'habitatge habitual que no puguen ser sufragades íntegrament pels complements establits en aquest decret. Els diners que excedisquen l'import del lloguer o de la hipoteca es computaran com a ingressos atípics.

  i) Les aportacions de béns i drets posteriors que anualment es realitzen a favor del beneficiari d'un patrimoni especialment protegit de les persones amb diversitat funcional.

  2. No computaran les ajudes econòmiques de caràcter finalista procedents de qualsevol organisme públic que tinguen com a objecte l'accés dels membres de la unitat de convivència a l'educació, la formació professional, la sanitat, l'habitatge, el transport o la cobertura de situacions d'emergència social i especial necessitat. Es consideraran com a tals, sense perjudici d'altres recursos que puguen considerar-se no computables:

  1r. Les beques per a l'educació o la formació. No tindran aquesta consideració els contractes per a la formació ni les beques de postgrau.

  2n. Les ajudes de menjador i les ajudes de transport.

  3r. Les ajudes per a l'accés a l'habitatge habitual o la rehabilitació d'aquest.

  4t. El subsidi de mobilitat i la compensació per a despeses de transport.

  3. Una vegada concedida la prestació, i amb caràcter excepcional, no es computaran com a recursos econòmics de la unitat de convivència les quantitats que puga percebre mensualment, durant el termini màxim de tres mesos consecutius, qualsevol membre de la unitat de convivència en concepte de rendes procedents del treball, sempre que aquestes siguen inferiors en còmput mensual a l'SMI vigent calculat en dotze mensualitats, i solament per a períodes coincidents amb l'any natural i per a un sol membre de la unitat de convivència.

  En aquest supòsit, no seran aplicables les regles sobre modificació i suspensió de la prestació establides en el títol III de la Llei 19/2017.  Els destinataris de la renda valenciana d'inclusió tenen l'obligació de comunicar a l'entitat local o la direcció territorial corresponent, depenent de la modalitat de renda que perceben, l'inici i la finalització de l'activitat laboral a què es refereixen els paràgrafs anteriors en el termini màxim de quinze dies des de l'inici o la fi d'aquesta, aportant una còpia del contracte de treball, una fotocòpia de la primera nòmina i la liquidació, si és el cas.

  4. No s'inclouran en la valoració dels recursos econòmics el valor obtingut per la venda de l'habitatge habitual, una vegada deduïdes les quantitats pendents d'amortització del préstec hipotecari, si és el cas, així com les despeses i els tributs pagats per l'operació, sempre que es destinen en el termini màxim de sis mesos des de la data de la venda a l'adquisició d'un nou habitatge destinat a residència habitual.

  Article 28. Mitjans econòmics suficients

  Fins i tot quan els recursos mensuals de la unitat de convivència del sol·licitant siguen inferiors a la quantia mensual de la renda valenciana d'inclusió que siga aplicable, es considerarà que el sol·licitant i els altres membres de la unitat de convivència disposen de recursos suficients per a fer front a les despeses bàsiques i a les despeses derivades del seu procés d'inclusió social i laboral, i, en conseqüència, no podran ser titulars de la Renda de Valenciana d'Inclusió, en els casos següents:  a) Quan la unitat de convivència dispose d'un conjunt de béns de qualsevol naturalesa per una quantia equivalent a set vegades la quantia màxima anual de la modalitat de la Renda de Valenciana d'Inclusió, en funció del nombre total dels membres de la unitat de convivència i de la modalitat de la prestació.

  b) Quan es constate que algun membre de la unitat de convivència accedeix a la compra de determinats béns i serveis o té despeses de manteniment de determinats béns que exigeixen l'existència de recursos diferents dels declarats i dels obtinguts mitjançant la prestació, sempre que aquests igualen o superen el que es preveu en l'apartat anterior. En aquests casos, es donarà als béns el tractament previst per als ingressos atípics de l'article 25 d'aquest decret.  c) Se n'exceptuaran els béns mobles o immobles que formen part d'un patrimoni especialment protegit de les persones amb diversitat funcional constituït de conformitat amb el que s'estableix en la seua norma específica. Els beneficiaris d'aquest patrimoni hauran de justificar-ho mitjançant els documents següents:

  1r. Document públic o resolució judicial que acredite la constitució del patrimoni protegit, així com el valor econòmic patrimonial referit al mes anterior a la data de sol·licitud de la modalitat de la Renda de Valenciana d'Inclusió.

  2n. Justificació de les quanties de les aportacions de béns i drets posteriors que anualment es realitzen a favor seu.

  3r. En cas que el beneficiari del patrimoni protegit muira, o s'extingisca la seua condició, s'haurà de comunicar la variació en el termini de 20 dies hàbils des que es produïsca el fet.

  Secció tercera

  Determinació del patrimoni  Article 29. Determinació del patrimoni

  El patrimoni de la unitat de convivència inclourà el conjunt de béns mobles i immobles sobre els quals s'ostente un títol jurídic de propietat, possessió o usdefruit, incloent-hi almenys els béns immobles urbans i rústics, els títols, valors, drets de crèdit de fàcil realització o diners en efectiu, els títols de renda variable o fixa, els vehicles de motor i, en casos excepcionals, l'aixovar familiar i obres d'art.

  Article 30. Béns immobles

  1. Per a accedir a la renda valenciana d'inclusió, ni la persona titular ni cap altre membre de la unitat de convivència hauran de tindre en propietat cap bé immoble que supere la quantia prevista en l'apartat a de l'article 28 del decret, a excepció de l'apartat b de l'article 11.2.  2. De l'import de prestació que corresponga han de deduir-se, en còmput anual, el 2 % del seu valor cadastral dels immobles que no superen el límit anterior, i en cas que estiguen llogats, l'import brut rebut per l'arrendament.

  3. La valoració de l'habitatge o allotjament en propietat que constituïsca la residència habitual de la unitat de convivència queda exempta de valoració patrimonial, excepte si es tracta de determinar si és un habitatge de valor excepcional, que haurà de realitzar-se atenent el valor cadastral corresponent i valorant-se per l'excés sobre el mínim exempt en habitatge habitual que puga establir-se en la normativa sobre l'Impost de Patrimoni.

  A aquest efecte, es considerarà inclòs en el concepte d'habitatge habitual a més del mateix habitatge:

  a) Un garatge i un traster, si n'hi ha, que podran estar localitzats tant en el mateix immoble, en el qual es troba l'habitatge, com en un altre immoble proper al domicili.

  b) Quan es tracte d'un habitatge habitual de caràcter rústic, la parcel·la annexa de caràcter rústic que no estiga desagregada.

  4. No es computarà el valor patrimonial dels béns immobles diferents de l'habitatge habitual en els supòsits següents:

  a) Quan l'immoble propietat d'una persona de la unitat de convivència haja sigut adjudicat en un procés judicial de nul·litat, separació o divorci, a un altre cònjuge perquè constituïsca la seua residència habitual.

  b) Quan una persona de la unitat de convivència posseïsca un bé que haja sigut adquirit per herència, donació o llegat, i estiga gravat amb un usdefruit a favor d'una tercera persona, i resulte suficientment acreditat que qui ostenta la nua propietat no pot disposar d'aquest.  c) Quan s'acredite fefaentment que existeix un procés d'embargament del bé immoble que impossibilita a la persona propietària disposar d'aquest.

  5. En el cas de disposar de béns immobles en els quals no es compte amb la totalitat de la propietat o es tinga limitat el gaudi d'aquests béns en propietat per situacions imposades d'usdefruit o assimilables, i es tracte per tant de béns de difícil realització, s'aplicaran les regles de valoració següents:

  a) En cas de disposar de béns immobles respecte als quals no es compte amb la totalitat de la propietat, es considerarà la part proporcional del seu valor cadastral.

  b) En els supòsits de béns immobles sobre els quals s'haja constituït un dret d'usdefruit, el valor a computar serà el rendiment de l'esmentat usdefruit d'acord amb la normativa fiscal que li siga aplicable.

  Article 31. Títols, valors i drets

  Els títols, valors, drets de crèdit, així com els diners en efectiu existents en depòsits bancaris a la disposició de qualsevol dels membres de la unitat de convivència es computaran en els termes següents:  1. Dipòsits en comptes corrents o d'estalvi. Es valoraran pel saldo mitjà que presenten en els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud o en el moment de procedir a la revisió de la prestació.

  2. Títols de renda variable. Es valoraran de conformitat amb la seua cotització en borsa en el moment de valorar la sol·licitud o de procedir a la revisió de l'expedient. En cas de no cotitzar en borsa, es valoraran pel seu valor comptable.

  3. Títols de renda fixa. Es valoraran pel seu valor nominal en el moment de valorar la sol·licitud o de procedir a la revisió de l'expedient.  Article 32. Vehicles de motor

  1. Els vehicles de motor, considerats de manera conjunta, quedaran exempts de la valoració del patrimoni fins a les quanties següents:

  a) Fins a 7.500 euros amb caràcter general.

  b) Fins a 12.000 euros en el cas de vehicles adaptats per a persones amb diversitat funcional.

  c) Fins a 12.000 euros en el cas de vehicles afectes a l'activitat professional.

  2. En els casos previstos en el paràgraf anterior, la valoració patrimonial es realitzarà mitjançant les taules que estableixen les quanties oficials que determina el Ministeri d'Hisenda, computant-se únicament l'excés de valor respecte a les quanties exemptes.  Article 33. Aixovar familiar

  L'aixovar familiar quedarà exceptuat de la valoració del patrimoni, llevat que hi existisquen béns de valor excepcional, de fàcil realització i quantificació.

  CAPÍTOL IV

  Reconeixement de la prestació  Article 34. Sol·licitud

  1. El procediment per al reconeixement del dret a la renda valenciana d'inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, s'iniciarà mitjançant la sol·licitud de la persona interessada, d'acord amb el que preveu l'article 25 de la Llei 19/2017.

  2. La sol·licitud haurà de presentar-se segons el model normalitzat que s'establirà per la conselleria competent en matèria d'inclusió social i que es trobarà a la disposició de les persones interessades en tots els ajuntaments de la comunitat autònoma, i anirà acompanyada, si escau, de la sol·licitud de prestacions complementàries d'ajuda a l'habitatge i drets energètics regulades en aquest decret o a través de la seu electrònica de la conselleria competent en matèria d'inclusió social.

  Article 35. Documentació

  1. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació següent, necessària per a acreditar el compliment dels requisits regulats en l'article 11 d'aquest decret:

  a) Fotocòpia del document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant i de les altres persones membres de la unitat de convivència. En el cas de les persones estrangeres que no disposen de NIE, hauran de presentar una còpia del passaport o de la cèdula d'inscripció en vigor, si escau.

  b) Fotocòpia del llibre de família corresponent o, si escau, dels documents que acrediten la guarda i custòdia o la tutela.

  c) Certificat d'empadronament històric que establisca la composició de la unitat de convivència i que acredite els períodes de residència de tots els membres, establits en l'article 11 d'aquest decret.  d) En el supòsit previst en l'article 8.2.a d'aquest decret, la situació de violència de gènere haurà d'acreditar-se mitjançant la fotocòpia de la resolució judicial pertinent o l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere mentre es dicta l'ordre de protecció. També podrà acreditar-se mitjançant un informe de qualsevol servei dependent de la direcció general amb competències en igualtat de gènere.

  e) En cas d'existència de relacions permanents anàlogues a la conjugal, aquesta serà acreditada en qualsevol de les formes següents:  1r. Mitjançant certificació del registre de parelles de fet en el qual conste aquesta unió, ja es tracte d'un registre municipal, ja del registre de la comunitat autònoma, ja d'un registre de naturalesa equivalent situat en una altra comunitat autònoma o en un altre país.

  2n. En els casos de mera convivència de fet sense cap inscripció registral, l'esmentada convivència serà acreditada mitjançant una declaració responsable de les persones membres de la parella, o mitjançant una còpia compulsada de resolució judicial que acredite la convivència de fet.

  f) En cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial, serà necessari aportar una fotocòpia de la sentència judicial, del conveni regulador on s'estableixen pensions compensatòries o d'aliments, i un certificat bancari o altre document acreditatiu de les quanties percebudes per aquestes. Si es produeix la separació de fet, caldrà iniciar les actuacions judicials corresponents mitjançant la sol·licitud d'advocada o advocat d'ofici o presentació de la demanda si escau. En casos excepcionals la separació de fet es podrà acreditar mitjançant una declaració responsable amb l'informe previ dels serveis socials de l'entitat local.  g) Si es produeix la ruptura de la unió de fet, un certificat del registre corresponent en què s'acredite la cancel·lació de la inscripció d'aquesta unió o, si escau, una declaració responsable de tots dos membres de la parella en què es manifeste el cessament de la convivència de fet.

  h) En els supòsits previstos en l'article 9 d'aquest decret, un document actualitzat que acredite cada circumstància específica:

  1r. Certificat de residència en el centre d'acolliment.

  2n. Fotocòpies del contracte de subarrendament, de coarrendament, d'hostalatge o de lloguer d'habitacions en vigor, acompanyat dels corresponents rebuts.

  3r. Fotocòpia del contracte d'arrendament en vigor, acompanyat dels corresponents rebuts.

  i) Declaració responsable d'ingressos o rendiments referida al mes de presentació de la sol·licitud, així com del patrimoni de tots els membres de la unitat de convivència. A aquesta declaració s'adjuntaran els documents següents:

  1r. Certificats bancaris, resum de posicions o qualsevol altre document acreditatiu de l'estat de comptes i títols bancaris.

  2n. En el cas de persones treballadores per compte d'altri, una fotocòpia de les tres últimes nòmines i, si escau, del contracte de treball.

  3r. En el cas de persones autònomes o professionals, una còpia de l'última declaració trimestral de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, d'acord amb la modalitat per la qual es tribute, més tots els previstos en l'article 20, apartats 2, 3 i 4 d'aquest decret.

  4t. Per als ingressos variables o esporàdics s'estimarà una quantia mensual en funció del tipus d'ingressos.

  j) En els supòsits previstos en l'article 11.3. d'aquest decret, referits a les persones menors de 25 anys, hauran de presentar la documentació acreditativa de cada circumstància, d'acord amb la legislació que regule la situació específica de cada cas:

  1r. Per als supòsits de l'apartat a, s'acreditarà, entre d'altres, amb la vida laboral.

  2n. Per als supòsits de l'apartat b i e s'acreditarà mitjançant resolució administrativa o sentència judicial.

  3r. Per als supòsits de l'apartat c s'acreditarà mitjançant el certificat de grau i resolució administrativa.

  4t. Per als supòsits de l'apartat d s'acreditarà a través d'un informe social.

  k) Quan la persona sol·licitant i els membres de la seua unitat de convivència tinguen condició de refugiats, asilats i desplaçats, forçosament hauran de presentar el document d'identitat. En cas d'haver presentat la sol·licitud d'asil o autorització d'estada per raons humanitàries, i quan aquesta es trobe en tràmit, s'acreditarà mitjançant un certificat de l'organisme corresponent.

  l) Quan la persona sol·licitant tinga la condició d'apàtrida, haurà de presentar la targeta acreditativa del reconeixement d'aquesta condició.  m) Quan la persona sol·licitant tinga dret a la protecció subsidiària prevista en la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària, haurà d'adjuntar la documentació acreditativa d'aquesta circumstància, amb una certificació de l'organisme competent que la sol·licitud de reconeixement ha sigut admesa a tràmit, en cas de no estar resolta.

  n) Si escau, aquells documents que la persona sol·licitant considere oportú incorporar a l'expedient.

  o) Qualsevol altre document que l'Administració considere oportú sol·licitar a fi d'acreditar el compliment dels requisits.

  p) Model de domiciliació bancària de la persona titular degudament emplenat.

  2. Els òrgans gestors de la prestació informaran les persones sol·licitants del termini màxim establit per a la resolució i notificació del procediment, així com dels efectes que produirà el silenci administratiu. Així mateix, s'informarà la persona sol·licitant que des del moment de presentació de la sol·licitud està obligada a comunicar qualsevol canvi en la unitat de convivència, així com de les obligacions que s'adquireixen amb l'accés a la titularitat de la prestació i de les conseqüències derivades del seu incompliment.

  3. En qualsevol cas, a fi de fer efectius els principis d'agilitat i economia administrativa, i en compliment del deure de cooperació i coordinació entre les administracions públiques, aquestes adoptaran, en el marc de la gestió de la renda valenciana d'inclusió, les mesures oportunes per a garantir el dret dels ciutadans i ciutadanes a no aportar dades i documents que ja consten en poder de les mencionades administracions.  Article 36. Instrucció del procediment

  1. La instrucció de l'expedient en totes les modalitats de la renda valenciana d'inclusió serà concurrent amb la de les prestacions complementàries de lloguer o de quota hipotecària si ambdues se sol·liciten simultàniament, i les realitzarà depenent de cada modalitat l'òrgan competent de l'entitat local o la direcció territorial de la conselleria amb competència en el municipi en el qual tinga el seu empadronament i residència efectiva la persona sol·licitant.

  2. L'òrgan competent de l'entitat local o la direcció territorial de la conselleria, una vegada comprovat l'empadronament i la residència efectiva de la persona sol·licitant, i incorporat a l'expedient el corresponent certificat d'empadronament que inclourà la relació de totes les persones residents en el domicili, verificarà el contingut de la sol·licitud referida a la renda valenciana d'inclusió i, si escau, a les prestacions complementàries de lloguer o de quota hipotecària, i constatarà el contingut de la documentació presentada i el compliment dels requisits d'accés a les prestacions objecte de sol·licitud.  A aquest efecte, podran demanar totes les dades i informes que siguen necessaris a altres institucions o entitats públiques i privades o a la mateixa persona sol·licitant, limitant-se a aquells que resulten imprescindibles per a la comprovació del compliment dels requisits que s'exigeixen per a accedir a la prestació. Així mateix, hauran d'adjuntar a la sol·licitud aquells documents que es troben en el seu poder quan puguen ser rellevants per a la resolució.

  3. En cas que es detecten errors o contradiccions en la sol·licitud, o en cas que aquesta estiga incompleta o no complisca amb els requisits dels articles 34 y 35 d'aquest decret, requeriran a la mateixa persona sol·licitant o a altres institucions o entitats públiques i privades qualsevol altra dada, document o informe que es consideren necessaris per a completar o esmenar l'expedient.

  En tot cas, la persona sol·licitant disposarà d'un termini de 10 dies per a esmenar o completar la sol·licitud en el sentit requerit pels òrgans de gestió corresponents i, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud, prèvia resolució en la qual es declare la circumstància que concorre i els fets produïts.

  En els supòsits referits a la gestió de les entitats locals de les modalitats de renda de garantia, quan la persona sol·licitant no haja aportat tota la documentació requerida, s'adjuntarà la documentació acreditativa del requeriment efectuat. La direcció territorial competent en matèria d'inclusió social procedirà en aquests casos a emetre una resolució en què es considerarà que desisteix de la sol·licitud, en els termes previstos en l'article 68 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  4. La instrucció de les diferents modalitats de renda valenciana d'inclusió es realitzarà d'acord amb el que es preveu en els articles 26 i 27 de la Llei 19/2017.

  5. L'informe-proposta de resolució de la renda de garantia en les seues dues modalitats haurà de ser signat per l'alcaldia, o per qui presidisca o represente l'entitat local, on se certifique que a totes les persones destinatàries se'ls ha verificat el compliment i efectivitat de les condicions i els requisits establits per la llei i per aquest decret, segons el model normalitzat que establirà la conselleria competent en inclusió social.

  Article 37. Comprovació dels drets i prestacions de contingut econòmic

  1. L'òrgan competent de l'entitat local o la direcció territorial comprovaran que la persona sol·licitant, així com les persones de la seua unitat de convivència, han fet valdre íntegrament els drets i prestacions socials de contingut econòmic als quals puguen tindre dret en les circumstàncies següents:

  a) Quant als drets i prestacions reconegudes en ordre jurisdiccional, una vegada que s'haja emés la corresponent sentència o una altra resolució judicial o, en defecte d'això, una vegada que s'haja iniciat en forma el procediment de reclamació del dret o prestació de què es tracte i no s'haja desistit d'aquest.

  En el cas de drets o prestacions ja reconeguts per resolució judicial i no percebuts, es considerarà que aquests s'han fet valdre quan es justifique haver iniciat el procediment d'execució de la resolució judicial corresponent per incompliment de la persona obligada a prestar aquells.  b) En els altres casos, una vegada que s'haja iniciat en forma el procediment de reclamació del dret o prestació de què es tracte, sempre que no es produïsca desistiment o renúncia, llevat que mitjançant un informe motivat emés pels serveis socials de l'entitat local corresponent, s'acredite la concurrència de circumstàncies extraordinàries que justifiquen la falta d'inici del procediment de reclamació, o si escau, el desistiment o la renúncia.

  2. En cas que la persona sol·licitant o els membres de la seua unitat de convivència siguen creditors de drets de caràcter econòmic que no s'hagen fet valdre, inclusivament, el dret d'aliments en aquells casos en els quals es constate el cessament efectiu de la convivència conjugal o anàloga a la conjugal, l'entitat local o la direcció territorial competent instaran la persona sol·licitant perquè, amb caràcter previ a la finalització de la instrucció de l'expedient, es facen valdre els seus drets de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

  La mateixa obligació recaurà sobre les persones titulars de la renda valenciana d'inclusió quan els esmentats drets nasquen amb posterioritat a la concessió de la prestació.

  3. En cas d'incompliment de l'obligació assenyalada en el paràgraf anterior per part de la persona sol·licitant, l'òrgan de l'entitat local o la direcció territorial competent procedirà a la denegació de l'expedient si no concorren les circumstàncies previstes en l'apartat 1.b del present article.

  4. Les persones sol·licitants podran, en qualsevol moment anterior a la resolució, formular al·legacions i aportar tota la documentació que consideren oportuna.  Article 38. Termini per a resoldre i notificar i silenci administratiu

  1. Una vegada completat l'expedient de qualsevol de les modalitats de renda valenciana d'inclusió, la direcció territorial de la conselleria competent dictarà la corresponent resolució de concessió o denegació i la notificarà en el termini màxim de quatre mesos des de l'entrada en el registre de la Generalitat de l'informe-proposta de resolució de l'autoritat municipal per als casos de rendes de garantia, i de sis mesos des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de la Generalitat en les modalitats de rendes complementàries, d'acord amb el que es preveu en l'article 28 de la Llei 19/2017.

  2. Transcorreguts els terminis anteriors sense que haja recaigut cap resolució expressa, la prestació es considerarà estimada per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació de dictar resolució expressa que, en tot cas, només podrà dictar-se si aquesta és confirmatòria.

  3. Els terminis establerts en l'apartat 1 quedaran interromputs quan el procediment es paralitze per causa imputable a la persona sol·licitant, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 39/2015.  Article 39. Resolució denegatòria

  La resolució denegatòria, que en tot cas haurà de ser motivada, serà notificada per la direcció territorial competent a la persona sol·licitant en el termini de 10 dies a partir de la data en què l'acte haja sigut dictat i dins del termini previst en el paràgraf 1 de l'article anterior. Aquesta notificació haurà de contindre el text íntegre de la resolució, amb indicació de si posa fi o no a la via administrativa, l'expressió dels recursos que siguen procedents, l'òrgan davant del qual hagen de presentar-se i el termini per a interposar-los.  Article 40. Resolució de concessió

  1. En la resolució de concessió de la renda valenciana d'inclusió, la direcció territorial de la conselleria competent establirà la quantia de la prestació, la relació de drets i obligacions que corresponen a la persona en la seua qualitat de titular de la prestació, així com les conseqüències que puguen derivar-se de l'incompliment d'aquestes.  2. La direcció territorial haurà de procedir a la notificació de la resolució de concessió a la persona titular en el termini de 10 dies a partir de la data en què l'acte haja sigut dictat, dins del termini previst en l'article 38.1 d'aquest decret. Aquesta notificació haurà de contindre el text íntegre de la resolució, amb indicació de si posa fi o no a la via administrativa, l'expressió dels recursos que siguen procedents, l'òrgan davant del qual hagen de presentar-se i el termini per a interposar-los.  Article 41. Comunicació als serveis socials de les entitats locals i coordinació amb els serveis públics d'ocupació

  1. La direcció territorial competent haurà de comunicar tant les resolucions estimatòries com les denegatòries als serveis socials de l'entitat local corresponent en el termini de 10 dies a partir de la data en què hagen sigut dictades.

  2. Després de la recepció d'aquesta comunicació, els serveis socials de les entitats locals, quan es tracte de casos en els quals únicament es considera necessària la intervenció des dels serveis socials, en els termes previstos en el títol segon d'aquest decret, formalitzarà, si no ho ha fet amb anterioritat, el programa personalitzat d'inclusió.  3. Els serveis socials de les entitats locals hauran de posar-se en contacte amb els serveis d'ocupació quan es considere necessària la intervenció des d'aquest servei, i en tot cas en els supòsits següents:  a) Sempre que la modalitat de prestació concedida siga la renda complementària d'ingressos de treball o la complementària de prestacions que per les seues característiques puguen desenvolupar un itinerari personal d'inserció laboral.

  b) Sempre que, tractant-se de la renda de garantia d'inclusió social, la persona titular o algun dels membres de la seua unitat de convivència es troben en edat de treballar, llevat que es troben en alguna de les situacions previstes en l'article 16.1.g del present article.  c) Sempre que en l'acord o en el programa personalitzat d'inclusió els serveis socials de les entitats locals hagen indicat que consideren necessària la intervenció des dels serveis d'ocupació.

  Els serveis socials de les entitats locals i els serveis d'ocupació aplicaran els mecanismes i els protocols de coordinació pertinents per a la signatura del programa personalitzat d'inclusió. Sense perjudici de la participació dels dos serveis, aquest programa serà, en tot cas, formalitzat pels serveis socials de les entitats locals corresponents, fins i tot en aquells supòsits en els quals únicament preveja actuacions orientades a la inserció laboral.

  4. Comunicada la resolució de concessió, els serveis socials de les entitats locals, si escau, en coordinació amb els serveis d'ocupació, disposaran d'un termini de quatre mesos per a elaborar i subscriure, quan corresponga, el programa personalitzat d'inclusió.

  Article 42. Meritació de la prestació

  La renda valenciana d'inclusió es reportarà, en qualsevol de les seues modalitats, a partir del primer dia del mes següent al de la data de presentació de la sol·licitud.  Article 43. Pagament de la prestació

  1. L'abonament de la renda valenciana d'inclusió el realitzarà directament la Generalitat a la persona titular d'aquesta, mitjançant l'ingrés en compte en una entitat de crèdit, i s'efectuarà per mensualitats vençudes amb efectes econòmics a partir de la data de la meritació de la prestació establida en l'article anterior. En els casos que s'haja establit la declaració legal d'incapacitat de la persona titular, serà efectuat a la persona designada en la sentència judicial corresponent.  2. No obstant això, la direcció territorial competent podrà acordar, mitjançant un informe social i a proposta dels serveis socials de les entitats locals que corresponga, el pagament de la prestació a les persones beneficiàries diferents de la titular en el cas de privació de llibertat de la persona titular, d'acord amb la normativa específica de la matèria.  En el cas previst en aquest apartat, el pagament de la prestació haurà de ser efectuat a la persona que es considere més idònia, segons el parer dels serveis socials de les entitats locals, d'entre les que tinguen capacitat d'obrar en la unitat de convivència o, en casos de menor edat o incapacitat jurídica, a la persona a la qual legalment corresponga la tutela o representació.

  3. Excepcionalment i per causes objectives degudament justificades en l'informe social, podrà realitzar-se l'abonament a les persones titulars a través d'entitats sense ànim de lucre degudament inscrites en el Registre de Titulars d'Activitats d'Acció Social, les quals tindran, en aquest cas, els mateixos drets i obligacions que les persones titulars d'aquestes prestacions.  4. El pagament de les prestacions a persona diferent de la titular previst en l'apartat 2 no implicarà, en cap cas, un canvi de la titularitat de la prestació.  Article 44. Durada del dret

  El reconeixement del dret a la renda valenciana d'inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, es mantindrà mentre subsistisquen les causes que en van motivar la concessió, es complisquen les condicions econòmiques o d'una altra naturalesa exigides per a l'accés a la prestació i les obligacions previstes en aquest decret, i es concedirà per un període de tres anys, renovable amb caràcter trienal mentre subsistisquen aquestes causes i es continuen complint les condicions i les obligacions esmentades.  Article 45. Desistiment i renúncia

  1. La persona sol·licitant de la renda valenciana d'inclusió podrà desistir de la seua sol·licitud depenent de la modalitat d'aquesta, mitjançant un escrit a la direcció territorial competent o als serveis socials de les entitats locals en el qual l'ha presentada, que en aquest últim cas dictarà un informe-proposta perquè s'emeta la resolució en la qual s'expresse la circumstància que concorre en aquest cas, amb indicació dels fets produïts i les normes aplicables.

  2. Així mateix, la persona titular de la renda valenciana d'inclusió podrà renunciar al seu dret a la prestació reconeguda, mitjançant un escrit dirigit bé als serveis socials de les entitats locals o a la direcció territorial competent depenent de la modalitat de renda de què es tracte, i serà aquesta última qui dictarà resolució en els mateixos termes previstos en el paràgraf anterior.

  3. En el supòsit de renúncies o desistiment per part de titulars que tinguen a càrrec seu xiquets o xiquetes i puguen trobar-se en situació de vulnerabilitat, es comunicarà aquesta situació als serveis socials competents en matèria de protecció de la infància.

  CAPÍTOL V

  Revisió, modificació, suspensió i extinció de la prestació  Secció primera

  Revisió i modificació  Article 46. Revisions periòdiques

  1. Una vegada fixada la quantia de la prestació, i sense perjudici de possibles revisions que es realitzen com a conseqüència de la comunicació de fets sobrevinguts en les circumstàncies de les persones titulars i de la resta de persones de la unitat de convivència de conformitat amb el que es preveu en l'article 16.1.c d'aquest decret, es realitzaran les revisions periòdiques per a comprovar el manteniment de les causes que van motivar la concessió.

  2. Per a comprovar si es mantenen les causes que van motivar la concessió de les rendes complementàries d'ingressos, les direccions territorials de la conselleria amb competències en matèria de renda valenciana d'inclusió realitzaran anualment revisions periòdiques d'ofici sobre el compliment dels requisits d'accés a la prestació per les persones titulars de la renda complementària d'ingressos mitjançant mostrejos aleatoris que, com a mínim, es realitzaran amb un percentatge del 10 % de les prestacions concedides en el seu àmbit territorial, i a aquest efecte podran demanar a la resta d'administracions públiques i entitats que col·laboren en la renda valenciana d'inclusió les dades i informes que siguen necessaris per al correcte exercici de les funcions de revisió i supervisió. Així mateix, podran realitzar totes les revisions que consideren oportunes per a comprovar si es mantenen les causes que van motivar la concessió.

  3. Per a comprovar si es mantenen les causes que van motivar la concessió de les modalitats de renda de garantia, els serveis socials de les entitats locals corresponents realitzaran anualment revisions periòdiques d'ofici sobre el compliment dels requisits d'accés a la prestació per les persones titulars de la renda d'inclusió mitjançant mostrejos aleatoris que, com a mínim, es realitzaran amb un percentatge del 10 % de les prestacions concedides en el seu àmbit territorial, i a aquest efecte podran demanar a la resta d'administracions públiques i entitats que col·laboren en la renda valenciana d'inclusió les dades i informes que resulten necessaris per al correcte exercici de les funcions de revisió i supervisió.

  4. En el marc de la funció de seguiment continuat que els correspon en aplicació del programa d'intervenció dissenyat en el corresponent programa personalitzat d'inclusió, els serveis socials de les entitats locals realitzaran d'ofici un seguiment semestral del compliment dels pactes establits en aquest programa mitjançant el model d'informe de seguiment normalitzat que establirà la conselleria competent en matèria d'inclusió social i d'acord amb el que es preveu en l'article 76 d'aquest decret, sense perjudici que puguen fer totes les revisions que consideren oportunes per a comprovar si es mantenen les causes que van motivar la concessió.

  5. El termini màxim d'instrucció i de notificació de la resolució serà de sis mesos des de l'adopció de l'acord d'iniciació d'ofici. Finalitzat el venciment del termini màxim establit sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, s'ajustarà al que es disposa en l'article 25.1 de la Llei 39/2015.

  6. Si com a conseqüència de la revisió periòdica es comprova que s'han percebut indegudament prestacions de la renda valenciana d'inclusió, les persones titulars estaran obligats a reintegrar el seu import pel procediment establit en el capítol VI del títol I d'aquest decret.  7. La conselleria competent en inclusió social revisarà els expedients individuals quan ho considere oportú, i en particular en els casos següents:

  a) Quan la permanència en la prestació resulte excessivament llarga atenent les característiques de la persona titular.

  b) Quan existisquen indicis raonables sobre el compliment real i efectiu d'algun dels requisits d'accés a la prestació.

  c) Quan es tracte de casos d'alta exclusió considerats susceptibles de beneficiar-se de la renovació automàtica de la prestació.

  d) Quan s'observen diferències molt marcades en el nombre de prestacions concedides en relació a municipis de característiques demogràfiques, socials i econòmiques similars.  Article 47. Renovació de les prestacions

  1. El procediment de renovació es realitzarà cada tres anys sense que en cap cas s'interrompa l'abonament de la prestació fins al moment en què es produïsca la nova resolució. Les renovacions corresponents a les modalitats de renda complementària d'ingressos s'instruiran des de les direccions territorials de la conselleria amb competències en matèria de renda valenciana d'inclusió, mentre que les renovacions corresponents a les modalitats de renda de garantia s'instruiran des dels serveis socials de les entitats locals que corresponguen, i es resoldran en tots els casos en les direccions territorials.

  2. De conformitat amb el que s'estableix en l'apartat 3 de l'article 28 de la Llei 19/2017, la renovació de la renda valenciana d'inclusió, en qualsevol de les modalitats, s'efectuarà en el període comprés entre els sis i els tres mesos previs a la finalització de la vigència de la resolució de concessió del dret a la prestació, a sol·licitud de la persona titular i s'haurà d'acreditar en aquest moment el compliment dels requisits exigibles, en el registre de l'ajuntament del municipi on es trobe empadronada i tinga la seua residència efectiva, o en el registre de la Generalitat, segons corresponga, sense perjudici del que es disposa en l'article 16 de la Llei 39/2015.

  3. En els supòsits en els quals es mantinguen les causes que van motivar la concessió, la renovació de la sol·licitud haurà d'iniciar-se tres mesos abans de la data de finalització de la vigència de la resolució de concessió. A l'efecte del que s'ha exposat més amunt, els serveis socials de les entitats locals que corresponguen o la direcció territorial competent comunicaran a les persones titulars, en la data que corresponga en cada cas, la necessitat d'iniciar la tramitació de la seua sol·licitud per a renovar-la.

  4. No obstant el que s'ha exposat anteriorment, es prorrogarà automàticament la prestació, sense necessitat de renovar la sol·licitud, en els supòsits següents:

  a) Quan es tracte d'unitats de convivència formades exclusivament per pensionistes que no es troben en edat de treballar o que, estant en edat laboral, presenten una incapacitat permanent absoluta.  b) Persones en situació d'alta exclusió que, segons el parer dels serveis socials de les entitats locals o dels serveis d'ocupació, no es troben en situació d'incorporar-se al mercat laboral.

  c) Persones menors de 25 anys i majors d'edat en els termes previstos en l'article 11.3 d'aquest decret.

  d) Dones víctimes de violència de gènere.

  e) Altres supòsits que determine la conselleria competent en inclusió social, a iniciativa pròpia o a proposta d'altres administracions públiques, atenent l'evolució de la realitat social i els resultats aportats per les successives avaluacions de l'aplicació de la prestació en relació al grau de permanència en la prestació de diferents col·lectius.  5. La instrucció del procediment de renovació s'ajustarà al que es preveu en els articles 36 i 37 d'aquest decret. El procés de renovació de la modalitat de renda de garantia d'inclusió social suposarà, amb caràcter obligatori en tots els casos, l'avaluació del programa personalitzat d'inclusió de les persones destinatàries, si escau, així com la formulació del nou programa per al nou període.

  6. Els terminis per a resoldre, notificar i silenci administratiu per part de la direcció territorial competent seran els previstos en l'article 38 d'aquest decret, en relació a l'article 28 de la Llei 19/2017.  Article 48. Modificació de la quantia

  1. El procediment de modificació de la prestació econòmica es podrà iniciar d'ofici o instància de part. Seran causes de modificació de la quantia de la renda valenciana d'inclusió en qualsevol de les seues modalitats les següents:

  a) La modificació del nombre de membres de la unitat de convivència, havent d'entendre's que existeix una minoració en el nombre de membres quan el període d'absència de l'habitatge o allotjament habitual d'una o més persones que integren aquell siga igual o superior a un mes.

  b) La modificació dels recursos que hagen servit de base per al càlcul de la prestació.

  2. En els casos de la modalitat de renda de garantia els serveis socials de les entitats locals emetran l'informe-proposta que acredite les situacions contemplades en l'apartat primer.

  3. El termini màxim d'instrucció i de notificació de la resolució serà de tres mesos des de l'adopció de l'acord d'iniciació d'ofici o de la data de presentació de la documentació a instàncies de la persona interessada que acredite la variació de circumstàncies personals o econòmiques de la unitat de convivència.

  4. Transcorregut aquest termini sense resoldre i notificar la resolució, es consideraran desestimades les pretensions de la persona sol·licitant en el cas d'instància de part.

  5. Per a les modificacions instades d'ofici, finalitzat el venciment del termini màxim establit sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, s'ajustarà al que es disposa en l'article 25.1 de la Llei 39/2015.

  6. La conselleria competent en matèria de serveis socials procedirà a la modificació automàtica de les quanties corresponents de la renda valenciana d'inclusió mitjançant la revisió corresponent, quan aquella es derive de canvis en aquestes quanties d'aplicació general o dels índexs aplicables al càlcul de les prestacions.

  Article 49. Meritació i pagament després de la modificació

  En cas de modificació de la quantia, la meritació i el pagament de la prestació en la seua nova quantia es produiran a partir del primer dia del mes següent al de la data de la resolució d'aquesta modificació, sense perjudici que, si escau, siga procedent la reclamació de quantitats indegudament percebudes que es resoldran amb el procediment previst en el capítol VI del títol I d'aquest decret.

  Secció segona

  Suspensió  Article 50. Suspensió del dret

  El dret a la renda valenciana d'inclusió en qualsevol de les seues modalitats podrà ser suspés temporalment mitjançant una resolució administrativa motivada, prèvia audiència de la persona titular, per les causes següents:

  1. Pèrdua temporal d'algun dels requisits exigits per al seu reconeixement:

  a) El trasllat temporal de residència habitual a un municipi situat fora de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana quan aquest trasllat siga superior a un mes i inferior a dotze mesos, i estiga motivat per raons de treball, ingrés temporal en establiments públics d'estada permanent o qualsevol altra raó d'urgència temporal que així puga ser considerada mitjançant el corresponent informe social emés pels serveis socials de les entitats locals.

  En aquests casos, s'entendrà que, si es retorna a la Comunitat Valenciana abans que s'hagen complit els dotze mesos assenyalats, es continuarà complint el requisit exigit en l'article 11.1 d'aquest decret.  b) La percepció de nous ingressos derivats del desenvolupament d'una activitat laboral de durada inferior a sis mesos, quan aquests ingressos siguen iguals o superiors a la quantia corresponent de la renda valenciana d'inclusió en qualsevol de les seues modalitats en funció del nombre de membres de la unitat de convivència, sempre que aquesta activitat siga superior a un mes o que el còmput dels dies treballats efectivament, en el cas de contractes de treball per dies, sumen un total de trenta dies durant un període de tres mesos.

  c) En cas d'unitats de convivència unipersonals, l'ingrés en centres residencials públics o privats, de caràcter social, sanitari, sociosanitari o penitenciari per un període de temps igual o superior a un mes i inferior a dotze mesos, sempre que quede coberta la manutenció en el centre en què es produïsca l'ingrés. No tindran aquesta consideració els centres d'acolliment temporal com els albergs i pisos d'acolliment per a persones sense llar, els centres residencials per a persones en situació d'exclusió, persones refugiades o asilades, així com, els centres residencials per a víctimes de violència de gènere o d'explotació sexual o de tràfic, d'acord amb l'article 11.4 d'aquest decret.  2. Incompliment temporal per part de la persona titular o d'algun membre de la seua unitat de convivència de les obligacions assumides en accedir a la prestació, en particular les assenyalades en l'article 16 d'aquest decret i específicament les següents:

  a) No comunicar en el termini establit les modificacions que hi ha en la composició de la unitat de convivència o en el nivell de recursos.

  b) No complir els compromisos assumits en el marc del programa personalitzat d'inclusió que es trobe en vigor.

  c) Quan siga aplicable, no romandre inscrita ininterrompudament com a demandant d'ocupació o rebutjar una ocupació adequada en els termes en els quals aquest es defineix en l'article 16.1.g.

  d) Quan siga aplicable, rebutjar modificacions en les condicions d'ocupació que comportarien una millora en el nivell d'ingressos.

  3. La suspensió temporal podrà iniciar-se d'ofici per part de la direcció territorial competent en matèria d'inclusió social, o a proposta dels serveis socials de les entitats locals, en aquest cas adjuntarà la documentació acreditativa de la situació que la motive, així com un informe social en els casos de suspensió per incompliment d'obligacions a què es refereix l'apartat 2) del present article.

  4. Als efectes previstos en aquest article, es considerarà realitzat el tràmit d'audiència quan, com a conseqüència de la comprovació d'ofici o a instàncies de part, la persona interessada haja aportat la documentació acreditativa de la causa de suspensió, sempre que concórreguen les circumstàncies establides en l'article 82.4 de la Llei 39/2015.

  Article 51. Suspensió del pagament

  La suspensió del dret a la renda valenciana d'inclusió implicarà la suspensió del pagament de la prestació a partir del primer dia del mes següent al de la data de la resolució, sense perjudici que, si escau, siga procedent la reclamació de quantitats indegudament percebudes que es resoldran pel procediment previst en el capítol VI del títol I d'aquest decret.  Article 52. Durada de la suspensió

  1. La durada de la suspensió es determinarà atenent a les obligacions incumplides, de les previstes en l'article 16 d'aquest decret, d'acord amb les regles dels apartats següents.

  2. La suspensió es mantindrà pel termini que es fixe i mentre persistisquen les circumstàncies que hagen donat lloc a aquesta, que mai podrà ser superior a dotze mesos, transcorreguts els quals el dret a la prestació s'extingirà si es mantenen les esmentades circumstàncies.

  3. En els casos en que s'haja rebutjat una ocupació adequada, mitjançant un contracte de més de tres mesos de durada, sense causa justificada, la suspensió es mantindrà per un període equivalent al de la durada prevista per a l'ocupació rebutjada. Per a la renda de garantia d'inclusió, s'haurà de verificar pels serveis socials de les entitats locals, en coordinació, si escau, amb els serveis d'ocupació als quals corresponga fer l'acompanyament personalitzat d'inclusió, l'incompliment dels pactes en el programa personalitzat d'inclusió. Quan es desconega la durada que haja pogut tindre aquesta ocupació, la suspensió es mantindrà per un període de tres mesos, i quan s'haja rebutjat un contracte de caràcter indefinit, la suspensió es mantindrà per un període de dotze mesos comptats a partir de la data de resolució de la suspensió.  4. En la resta de les prestacions, correspondrà a la direcció territorial competent la comprovació dels fets que susciten la suspensió.  5. En els casos en què s'haja produït un supòsit causant de suspensió, però aquest ja no existisca en el moment de procedir a la suspensió o es preveja que va a desaparèixer de forma immediata, podrà suspendre's la prestació per un període que es determinarà atenent les circumstàncies específiques que concorren i que, en cap cas, podrà ser superior a la durada de l'incompliment de què porte la causa.  Article 53. Decaïment de la suspensió

  1. Desaparegudes les causes que van motivar la suspensió del dret a la renda valenciana d'inclusió, la direcció territorial, d'ofici o a instàncies de part, procedirà a comprovar si en aquell moment concorren els requisits per a la meritació de la prestació i, si escau, a establir la seua quantia.

  2. En els casos en què no hi haja acompanyament social, la persona titular informarà els serveis socials de les entitats locals o la direcció territorial competent, depenent de la modalitat de renda valenciana d'inclusió, que procediran a comprovar si en aquell moment concorren els requisits per a la meritació de la prestació i, si escau, les modificacions en aquesta.

  3 En els casos en què hi haja acompanyament social, els serveis socials de les entitats locals traslladaran aquesta situació, amb l'acreditació documental oportuna i l'informe-proposta d'alçament de suspensió, a la conselleria competent en matèria de serveis socials.  4. Els serveis socials de les entitats locals o de la direcció territorial competent, depenent de la modalitat de renda valenciana d'inclusió, podrà procedir d'ofici a la comprovació de la desaparició de les causes que van motivar la suspensió temporal per incompliment d'obligacions. En el cas de les rendes de garanties els serveis socials de les entitats locals remetran a la conselleria competent en matèria de serveis socials la documentació pertinent o, si escau, l'informe-proposta d'alçament de suspensió relatiu al compliment d'obligacions, i sol·licitarà que es procedisca a la reposició del dret.

  Article 54. Meritació després de la suspensió

  En cas de mantindre's el dret a la prestació després d'una suspensió, aquesta es reportarà a partir de l'endemà de la data de resolució de l'alçament d'aquesta.  Article 55. Suspensió cautelar del pagament de la prestació

  1. Sense perjudici del que es preveu en els articles anteriors, i amb independència que s'haja iniciat o no un procediment d'extinció, la direcció territorial podrà procedir, d'ofici, prèvia consulta, si escau, als serveis socials de les entitats locals responsables del seguiment de la persona interessada en el marc del programa personalitzat d'inclusió que, al seu torn, podrà consultar als serveis d'ocupació, si aquest està intervenint, la suspensió cautelar del pagament de la prestació quan s'hagen detectat en la unitat de convivència indicis d'una situació que implique la pèrdua d'algun dels requisits exigits per al reconeixement i el manteniment de la prestació.  2. La direcció territorial competent resoldrà sobre el manteniment, suspensió o extinció del dret a la prestació en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de l'adopció de la suspensió cautelar. En cas que es resolga el manteniment de la prestació es reconeixerà a la persona titular de la prestació el dret al cobrament de les quantitats deixades de percebre durant la suspensió.

  3. La direcció territorial competent en matèria de serveis socials i els serveis socials de les entitats locals, depenent de la modalitat de renda valenciana de què es tracte, donaran tràmit d'audiència a la persona titular, per un termini de 10 dies hàbils, amb prevenció expressa que, en cas de no concórrer al tràmit d'audiència, es procedirà a la suspensió temporal del dret.

  4. Quan la direcció territorial competent en matèria de serveis socials aprecie l'existència de possibles incompliments d'obligacions de les persones preceptores de les modalitats de renda de garantia, posarà els fets en coneixement dels serveis socials de les entitats locals, que hauran de valorar la documentació remesa i donar tràmit d'audiència a la persona titular, per un termini de 10 dies hàbils. Una vegada complits els tràmits previstos i estudiades les al·legacions si escau, emetran el respectiu informe-proposta si hi ha causa de suspensió per a la remissió d'aquesta a la direcció territorial competent. Rebut aquest informe, es procedirà a la resolució que corresponga.

  5. La suspensió temporal es fixarà pel temps que es mantinga l'incompliment, amb un màxim de dotze mesos. A l'efecte de l'alçament de la suspensió, els serveis socials de les entitats locals informaran la direcció territorial competent del decaïment de les causes que van motivar la suspensió en el cas de la modalitat de rendes de garantia.  6. La resolució de suspensió serà degudament notificada a la persona titular, amb indicació dels fets que la motiven i termini màxim de suspensió, i l'advertiran expressament de la seua obligació d'informar l'administració sobre el decaïment de les causes que motiven la suspensió. Transcorregut el termini màxim legal de suspensió sense que la persona titular haja acreditat el decaïment d'aquestes causes, es procedirà a l'extinció del dret.

  7. La direcció territorial competent comunicarà la resolució de la suspensió cautelar als serveis socials de les entitats locals, que, si escau, la comunicarà als serveis d'ocupació responsables del seguiment de la persona interessada en el marc del programa personalitzat d'inclusió. Aquesta comunicació haurà de realitzar-se en un termini no superior a quinze dies des de la data en què es dicte la resolució.  8. En els casos que la suspensió coincidisca amb el període en el qual ha de realitzar-se la renovació dels tres anys, els titulars hauran de presentar la renovació en el mes següent de l'alçament de la suspensió, per a constatar si reuneixen els requisits per a poder renovar la modalitat de prestació de què es tracte.

  Secció tercera

  Extinció  Article 56. Causes d'extinció

  El dret a la renda valenciana d'inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, s'extingirà per les causes següents:

  a) Defunció de la persona titular, quan es tracte d'unitats de convivència unipersonals.

  b) Pèrdua definitiva d'algun dels requisits exigits per al seu reconeixement.

  c) Finalització del període dels tres anys de vigència de la prestació sense haver-se sol·licitat per part de la persona titular el procediment de renovació.

  d) Finalització del període de 12 mesos previst en l'article 8.1.a.2n en relació amb les víctimes de violència de gènere, sense que s'hagen iniciat els tràmits de divorci o de baixa en el registre d'unions de fet.  e) Finalització del període màxim de 12 mesos previstos en l'article 8.1.a.4t en relació amb les persones immigrants, sense que el cònjuge o la persona amb la qual es mantinga una relació anàloga a la conjugal s'haja integrat en la unitat de convivència o sense que s'hagen iniciat els tràmits de divorci.

  f) Finalització del període màxim de 24 mesos previstos en el apartat 2 de l'article 8.

  g) Manteniment d'una situació de suspensió per període continuat superior a dotze mesos.

  h) Existència de tres suspensions per incompliment d'obligacions en el període dels tres anys de vigència de la prestació.

  i) Renúncia de la persona titular.

  j) Falsejament en la declaració d'ingressos o qualsevol altra actuació fraudulenta dirigida a obtindre o conservar la renda valenciana d'inclusió.

  k) Incompliment de les obligacions previstes en l'article 16 d'aquest decret.

  l) Modificació de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la prestació, de manera que situen la persona titular fora dels requisits exigibles per a percebre-la.

  m) Els supòsits de donació previstos en l'article 24.3 d'aquest decret.

  n) Els canvis produïts d'una modalitat a una altra de la renda valenciana d'inclusió a instàncies de la persona interessada provocaran l'extinció en la prestació d'origen.

  o) També seran causes d'extinció dels complements de lloguer i drets energètics i de quota hipotecària i drets energètics les previstes en els articles 5, apartats 10 i 11 i 6, apartats 10 i 11 d'aquest decret, sense perjudici del complement de drets energètis previst a l'article 7.

  Article 57. Efectes de l'extinció

  1. En cas de defunció de la persona titular de la prestació, es procedirà d'acord amb els termes següents:

  a) En cas de defunció de les persones que eren perceptores de la renda de garantia d'inclusió social o de la renda de garantia d'ingressos mínims:

  1r. Si la unitat de convivència és unipersonal, es procedirà a l'extinció del dret el primer dia del mes següent a aquell en què s'haja produït la defunció.

  2n. Quan les unitats de convivència no siguen unipersonals, des dels serveis socials de les entitats locals es valorarà la situació social, personal i econòmica de les persones beneficiàries que vivien amb la persona morta. En cas que alguna d'elles complisca tots els requisits per a ser titular d'una nova prestació, s'els informarà d'aquest fet, i emplenaran i tramitaran una nova sol·licitud; només en cas que la prestació siga una renda de garantia d'inclusió social s'elaborà també un nou pla d'inserció.

  En aquests casos, i a fi que les persones beneficiàries no es queden en situació de desemparament, s'haurà de remetre conjuntament a la direcció territorial tant la defunció com l'informe proposta d'aprovació del nou titular amb data d'efectes del primer dia del mes següent al de la data de defunció.

  Per part seua, la direcció territorial procedirà a realitzar en el mateix pagament tots dos procediments: la baixa per defunció amb efectes de l'últim dia del mes de defunció i alta en pagament de la nova persona titular.

  b) En el cas de defunció de la persona titular de rendes complementàries es procedirà a l'extinció del dret el primer dia del mes següent al que s'haja produït la defunció.

  2. Si s'extingeix la prestació per causes associades a l'incompliment d'obligacions, la persona titular no tindrà la possibilitat de tornar a sol·licitar la renda valenciana d'inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, per un període d'un any a comptar de la data d'extinció. Aquesta impossibilitat podrà fer-se extensiva a qualsevol membre de la unitat de convivència que puga tindre la condició de titular, previ informe-proposta dels serveis socials de les entitats locals o de la direcció territorial competent depenent de la modalitat de renda valenciana d'inclusió degudament motivat.

  La mateixa conseqüència es derivarà d'una extinció associada als supòsits de suspensió previstos en els apartats g) i h) de l'article 56 d'aquest decret.

  3. L'extinció del dret a la renda valenciana d'inclusió implicarà el cessament del pagament de la prestació, i farà efecte des del primer dia del mes següent a aquell en què concórreguen les causes que van donar lloc a l'extinció.

  4. L'extinció per defunció de la renda valenciana d'inclusió en qualsevol de les seues modalitats implicarà l'extinció automàtica dels complements de lloguer o d'hipoteca que se puguen percebre.

  Article 58. Procediment d'urgència

  Es tramitarà amb caràcter d'urgència i prioritàriament l'accés a la prestació en els supòsits següents:

  1. En els supòsits en què l'extinció o el manteniment del dret a la renda valenciana d'inclusió corresponent a la persona que fins llavors siga la titular implique, segons el parer dels serveis socials de les entitats locals de referència, perjudicis manifestos als altres membres de la seua unitat de convivència, sobretot si es tracta de persones menors d'edat, així com el que es preveu en l'article 27 de la Llei 19/2017, referits a les sol·licitants víctimes de violència de gènere.

  2. En els casos previstos en la disposició addicional tercera de la Llei 19/ 2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió, referits a les persones perceptores de rendes mínimes procedents d'altres comunitats autònomes que traslladen la residència del o de la titular d'una renda mínima concedida en una altra comunitat autònoma i que passe a fixar la residència en qualsevol municipi de la comunitat, no serà exigible el requisit establit en l'article 12.1.a de la llei, ni l'article 11.1 d'aquest decret.

  En aquests casos, hauran de comunicar la variació de les seues circumstàncies a la comunitat autònoma de procedència prèviament al seu trasllat a la Comunitat Valenciana, així com presentar la sol·licitud de la modalitat de prestació i acreditar la resta de requisits regulats en la Llei 19/ 2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió, i en aquest decret.

  3. En el procediment d'urgència es redueix a la meitat el termini establit en l'article 38 d'aquest decret per a dictar l'informe-proposta i la resolució de la modalitat de prestació que corresponga.

  Secció quarta

  Normes comunes de procediment  Article 59. Iniciació dels procediments de modificació, suspensió o extinció

  1. Els procediments de modificació de la quantia, suspensió i extinció del dret a la renda valenciana d'inclusió podran iniciar-se, d'ofici o a instàncies de part, tant pels serveis socials de les entitats locals de referència que hauran de remetre l'informe-proposta corresponent en el cas de les rendes de garanties, com per les direccions territorials per a les rendes complementàries.

  Els procediments s'iniciaran d'ofici, per acord de l'òrgan competent, quan l'administració de què es tracte haja tingut coneixement per qualsevol circumstància de fets que puguen constituir causa de modificació, suspensió o extinció del dret a la prestació.

  2. Quan s'inicie d'ofici un procediment de modificació, suspensió o extinció del dret a la renda valenciana d'inclusió, es comunicarà la seua incoació a la persona titular, i se li donarà un tràmit d'audiència per un termini de 10 dies hàbils, mitjançant enviament a l'últim domicili declarat, amb indicació de les causes que el fonamenten i les seues possibles conseqüències econòmiques, així com el termini per a resoldre i notificar i les conseqüències derivades de la falta de resolució expressa en el termini establit; tot això, a l'efecte que puguen formular-se per part de les persones interessades les al·legacions que estimen pertinents.  3. Així mateix, les direccions territorials i serveis socials de les entitats locals de referència, quan procedisquen a incoar d'ofici qualsevol dels procediments anteriorment esmentats, hauran de comunicar-s'ho entre si.  Article 60. Instrucció dels procediments

  La instrucció dels procediments de modificació, suspensió i extinció correspondrà a l'òrgan que haja iniciat el procediment.

  Article 61. Resolucions

  1. Correspondrà a la direcció territorial competent dictar la resolució en els procediments de modificació, suspensió i extinció, a excepció dels supòsits de la revaloració de la quantia de la prestació, que no requeriran resolució.

  2. La resolució indicada en el paràgraf anterior haurà de ser motivada, i serà dictada i notificada en un termini màxim de tres mesos comptats a partir de la data d'inici del procediment de modificació, suspensió o extinció.

  3. Totes les resolucions adoptades en relació amb la modificació, suspensió o extinció de la renda de garantia d'ingressos hauran de ser notificades a la persona titular de la prestació o, quan siga procedent, als tutors o als seus representants legals, dins del termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la data en què haja sigut dictada aquesta resolució.  CAPÍTOL VI

  Reintegrament de prestacions indegudes  Article 62. Reintegrament de prestacions indegudes

  1. Si, com a conseqüència d'un procediment de modificació, suspensió, revisió periòdica, renovació o extinció, o per qualsevol altra circumstància, es comprova la percepció indeguda de la renda valenciana d'inclusió, la direcció territorial competent establirà l'obligació de reintegrament per part de la persona titular de les prestacions indegudament percebudes o en quantia indeguda d'acord amb el que es preveu en l'article 30 de la Llei 19/ 2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió; de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; la Llei 58/2003, general tributària, i la Llei 47/2003, general pressupostària.

  2. L'obligació de reintegrament prevista en l'apartat anterior també serà aplicable en cas que la persona titular haja percebut indegudament o en quantia indeguda la renda valenciana d'inclusió, una vegada considerat el pagament d'endarreriments corresponents als drets i prestacions socials de contingut econòmic previstos en l'article 37 d'aquest decret.  3. En el cas de persones que, com a conseqüència d'haver sigut titulars d'alguna prestació econòmica de caràcter social, hagen generat deute amb amb qualsevol administració, no podran veure modificada la titularitat de la prestació fins que aquests deutes hagen sigut cancel·lats, excepte en els supòsits previstos en l'article 8.2.b quan els serveis socials de les entitats locals de referència així ho estimen pertinent.

  Article 63. Procediment per al reintegrament de prestacions indegudes

  1. En qualsevol dels supòsits previstos en l'article anterior, la direcció territorial corresponent iniciarà el procediment de reintegrament de prestacions indegudes.

  2. Iniciat el procediment, la direcció territorial notificarà a la persona titular la incoació d'aquest, les causes que el fonamenten i les seues possibles conseqüències econòmiques, així com el termini per a la resolució i notificació i les conseqüències de la falta de resolució expressa en el termini establit en l'article 65 d'aquest decret. Les persones interessades, en un termini màxim de quinze dies, podran formular les al·legacions que estimen pertinents.

  3. Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini assenyalat sense que s'hagen formulat, la direcció territorial dictarà, en el termini màxim d'un mes, la corresponent resolució declaratòria o no de la situació de percepció indeguda, o en quantia indeguda, de la prestació, la qual haurà d'estar motivada.

  4. En cas que s'estime l'existència d'una situació de percepció indeguda o en quantia indeguda de la prestació, la resolució prevista en l'apartat anterior declararà l'obligació de reintegrar les quantitats que siguen procedents, i es fixarà en aquesta el termini màxim de què disposarà la persona interessada per a fer efectiva aquesta obligació.  Article 64. Compensació i fraccionament de les quantitats indegudament percebudes

  1. La resolució que pose fi al procediment de reclamació de quantitats indegudament percebudes podrà establir d'ofici o a instàncies de part, la compensació o descompte mensual de la modalitat de prestació que perceba la persona obligada el seu reintegrament. Aquesta compensació suposarà un fraccionament del deute que no podrà superar un percentatge màxim del 30 per 100 de la quantia màxima de la prestació que puga correspondre, en el supòsit d'absència total de recursos, en funció del nombre total de membres de la unitat de convivència.  2. Si durant el període de compensació o descompte es produeix una variació en la quantia de la prestació, es concedirà un nou tràmit d'audiència per un termini de quinze dies hàbils a la persona obligada al reintegrament, i per resolució motivada de la persona titular de la direcció territorial competent en matèria de renda valenciana d'inclusió s'establirà el nou import de compensació o descompte.

  3. Durant els períodes de suspensió per temps igual o inferior a tres mesos, quedarà en suspens la compensació o descompte, i es reprendrà, si s'escau, si s'alça la suspensió cautelar.

  4. Si amb anterioritat al pagament total del deute mitjançant la compensació o descompte es produeix la suspensió temporal de la prestació per temps superior a tres mesos o l'extinció del dret, es concedirà un termini de quinze dies hàbils a la persona obligada el reintegrament. Evacuat aquest tràmit d'audiència, es dictarà una resolució motivada en la qual es determinarà la manera de devolució de les quantitats pendents de reintegrament, de conformitat amb el que s'estableix en l'article anterior.

  5. Si la persona obligada al reintegrament sol·licita de nou qualsevol modalitat de la renda valenciana d'inclusió, sense que s'haja procedit al pagament total del deute, la resolució de concessió, si s'escau, podrà establir d'ofici la compensació o descompte del deute pendent en els termes establits en l'apartat 1 del present article, prèvia consulta a l'òrgan competent per al seguiment i control dels reintegraments mensuals.

  Article 65. Termini del procediment de reintegrament, prescripció i caducitat

  1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament serà de sis mesos des de la data d'incoació del procediment. Vençut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà la caducitat del procediment i la resolució que la declare ordenarà l'arxivament de les actuacions.

  2. L'obligació de reintegrar les quantitats indegudament percebudes prescriurà de conformitat amb el que es preveu en la normativa aplicable als drets i obligacions de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, o norma que en un futur la puga substituir.

  3. El dret a la percepció de cada mensualitat de la renda valenciana d'inclusió en qualsevol de les seues modalitats caducarà a l'any del seu respectiu venciment.  CAPÍTOL VII

  Disposicions comunes  Article 66. Recursos i queixes

  1. Contra les resolucions emeses per la direcció territorial competent hi podran interposar-se els recursos administratius i jurisdiccionals que corresponguen.

  2. Sense perjudici de la interposició d'aquests recursos, les persones interessades podran elevar queixes raonades a la conselleria competent en matèria d'inclusió social, a la direcció territorial o als serveis socials de les entitats locals competents per a la gestió de la prestació, d'acord amb els procediments establits a aquest efecte per cadascuna de les administracions.

  L'escrit de queixa haurà d'expressar els motius en què es fonamente, que hauran de referir-se a circumstàncies diferents d'aquelles que poden ser objecte dels corresponents recursos administratius o jurisdiccionals.

  3. L'administració davant de la qual s'haja presentat la queixa la resoldrà mitjançant escrit dirigit a la persona titular, i se'n podrà remetre còpia a la resta d'institucions implicades, i en particular als serveis socials de les entitats locals de referència, els quals, al seu torn, podran informar, si escau, als serveis d'ocupació. Així mateix, l'administració davant la qual s'haja presentat la queixa adoptarà les mesures oportunes, que, en tot cas, seran congruents amb la naturalesa de la queixa formulada.  Article 67. Comunicació entre administracions

  1. Les direccions territorials donaran compte als serveis socials de les entitats locals de totes les resolucions administratives que afecten les persones titulars de la renda valenciana d'inclusió residents en el seu àmbit territorial d'actuació, amb la finalitat que disposen de la informació necessària per a desenvolupar les funcions que els competeixen en matèria de serveis socials i d'inclusió social.

  2. Els serveis socials de les entitats de referència donaran compte a les direccions territorials de les incidències que detecten en el seguiment realitzat en el marc dels programes personalitzats d'inclusió, quan afecten persones beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió i puguen tindre alguna incidència en aquesta.  Article 68. Confidencialitat de les dades

  1. La conselleria competent en matèria d'inclusió social garantirà la confidencialitat de les dades obtingudes en la tramitació dels expedients per part dels organismes competents, en els termes previstos en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

  2. Totes les dades i informes que, en relació amb persones sol·licitants o titulars de la renda valenciana d'inclusió i altres membres de la seua unitat de convivència independent, puguen ser requerides o sol·licitades per les administracions públiques valencianes competents en matèria de serveis socials, es limitaran als que resulten imprescindibles per a la comprovació del compliment dels requisits d'accés a la prestació o de les obligacions establits en la Llei 19/ 2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió.

  3. Sense perjudici de l'anterior, haurà d'entendre's que existeix un deure general de col·laboració de les administracions públiques entre si per a la millor atenció de la ciutadania i que, en el seu marc, convé establir vies de comunicació que permeten un sistema d'informació àgil, permanentment actualitzat, i que permeten, prèvia conformitat de la persona atesa i mitjançant l'aplicació de tots els dispositius de seguretat que calguen, compartir determinats tipus d'informació entre les diferents administracions públiques valencianes.

  CAPÍTOL VIII

  Trasllat d'expedients  Article 69. Trasllat d'expedients

  1. Els trasllats d'expedients dins del territori de la Comunitat Valenciana es poden produir per dues causes diferenciades:

  a) Trasllat d'un expedient iniciat, amb sol·licitud presentada i sense resolució.

  b) Trasllat d'un expedient d'alta percebent prestació, o en qualsevol altra situació administrativa, excepte l'extinció.

  2. En els supòsits de rendes complementàries amb canvi de domicili de residència habitual de la persona titular, si el trasllat es produeix a una província diferent, la direcció territorial traslladarà l'expedient a la direcció territorial competent segons la ubicació del nou domicili que haja indicat la persona interessada. Aquests trasllats hauran de comunicar-se per part de la persona interessada en un termini de 20 dies hàbils, tant si es tracta de províncies diferents com en la mateixa província. Els expedients iniciats i sense resolució s'arxivaran en la direcció territorial d'origen, i es procedirà a donar d'alta en la de destinació amb un nou número d'expedient.

  3. En les rendes de garantia, si el canvi de domicili es produeix entre municipis pertanyents a aquesta província, el trasllat d'expedient es realitzarà de manera coordinada entre els serveis socials de les entitats locals, amb comunicació expressa d'aquesta circumstància a la direcció territorial competent.

  En els expedients iniciats i sense resolució, els serveis socials remetran l'informe-proposta a la direcció territorial d'origen per al seu arxiu. Els serveis socials de les entitats locals als quals es trasllade la sol·licitud procediran a donar d'alta amb un nou número d'expedient.  En cas de titulars que perceben prestació i es traslladen, els serveis socials de les entitats locals comunicaran a la direcció territorial els canvis de domicili de què tinguen coneixement. Traslladaran la documentació als serveis socials de destinació, i coordinaran la gestió perquè tant l'extinció de l'expedient anterior com la nova resolució es realitzen en aquest mes.

  4. En el cas de les rendes de garantia, la direcció territorial que fa la derivació haurà de notificar a la persona interessada:

  a) Que es procedeix a la derivació del seu expedient al territori de nova residència.

  b) Que es mantindrà la prestació reconeguda durant un període màxim de dos mesos.

  c) Que haurà de personar-se en els serveis socials de l'entitat local a la qual es trasllada en un termini màxim de quinze dies, a l'efecte de control de l'efectivitat del trasllat, valoració de la nova situació i verificació del compliment dels requisits. Per als casos de renda de garantia d'inclusió social, es podrà establir, segons el parer dels serveis socials de destinació, un nou acord d'inclusió i elaboració d'un nou pla, si així ho requereix la situació de vulnerabilitat social.

  Article 70. Pagament després del trasllat d'expedient

  1. En el supòsit de canvi de domicili de residència habitual d'una persona titular de la renda valenciana d'inclusió en qualsevol de les seues modalitats, els serveis socials de les entitats locals del nou domicili o la direcció territorial en el cas de les prestacions complementàries d'ajuda a habitatge i drets energètics, una vegada rebuda la còpia de l'expedient que li haja enviat la direcció territorial competent, procediran a revisar si es mantenen les causes que van motivar la concessió de la renda valenciana d'inclusió. Per a aquests trasllats, es recorrerà preferentment a l'eina informàtica.  En cas de canvi de domicili entre municipis pertanyents a una mateixa província, la direcció territorial o els serveis socials de les entitats locals del nou domicili procediran igualment a la revisió de la prestació en els termes assenyalats en el paràgraf anterior.  2. Una vegada revisat l'expedient, en un termini màxim d'un mes a partir del dia de la data de recepció d'aquest, la direcció territorial o els serveis socials de les entitats locals presentarà un informe-proposta de resolució relativa al manteniment, modificació, suspensió o extinció de la prestació.

  3. La direcció territorial dictarà i notificarà la corresponent resolució en un termini màxim de dos mesos a partir de l'inici del nou expedient per a aquells casos de trasllat d'un expedient en alta i percebent prestació, i arxivarà l'expedient inicial.

  4. En els casos de trasllats d'expedients iniciats amb sol·licitud presentada i sense resolució, el procediment s'ajustarà als terminis i procediments establits en aquest decret.  TÍTOL II

  Instruments d'inclusió social i d'inserció laboral

  CAPÍTOL I

  Criteris, indicadors bàsics i instruments d'inclusió social:

  diagnòstic d'exclusió social o vulnerabilitat,

  acord d'inclusió, programa personalitzat d'inclusió

  i itineraris d'inclusió social  Secció primera

  Criteris, indicadors bàsics i instruments d'inclusió social  Article 71. Criteris, indicadors bàsics i instruments d'inclusió social  1. Per a valorar la situació de vulnerabilitat i exclusió social es podran utilitzar, entre d'altres, els següents criteris socioeconòmics, demogràfics i culturals:

  a) Privació material severa i condicions d'habitabilitat.

  b) Situació laboral: desocupació, baix nivell d'ocupació, precarietat i inestabilitat laboral.

  c) Manca o baixa intensitat de les xarxes socials i familiars: inexistència de nucli familiar, soledat no triada, migració pendent de reunificació familiar, conflictivitat familiar i estructures familiars amb una taxa major de persones dependents respecte a les persones amb ingressos, i persones amb falta d'habilitats socials.

  d) Manca d'accés normalitzat als serveis públics, com educació, sanitat, serveis socials, administració de justícia, habitatge, mobilitat i cultura.

  e) Manca o baixa participació política i social en la comunitat.

  2. Indicadors bàsics: els indicadors bàsics que s'utilitzaran, entre d'altres, per a mesurar aquests cinc criteris són els següents:

  a) Privació:

  Llars sense béns considerats bàsics per mes del 90 % de la societat

  Deficiències en l'habitatge

  Infrahabitatge

  Amuntegament greu

  b) Situació laboral:

  Llars amb tots els seus membres en atur

  Llars el manteniment principal de les quals prové d'una ocupació precària

  Llars el manteniment principal de les quals prové d'una ocupació sense cobertura de la Seguretat Social.

  c) Baixa intensitat de les xarxes socials i familiars:

  Aïllament social

  Conflictes veïnals

  Persones institucionalitzades

  Menors d'edat en situació de vulnerabilitat extrema

  d) Accés normalitzat als serveis públics:

  Cobertura sanitària

  Llars en què alguna o algunes de les persones han deixat de seguir tractaments mèdics

  Llars amb menors d'edat sense escolaritzar o absentisme greu  Nivell de formació

  e) Participació política i social:

  Membres d'entitats ciutadanes

  Participació en processos polítics i electorals

  3. Els instruments d'inclusió social són:

  a) El diagnòstic d'exclusió social o vulnerabilitat. Es considera com a exclusió social aquelles situacions en les quals les persones no tenen els recursos necessaris per a cobrir les seues necessitats bàsiques per a l'exercici dels seus drets socials, amb limitacions en la seua participació social, i es troben en un estat de dificultat personal o social per a la seua inclusió social i, si escau, inserció laboral. Es considera com a vulnerabilitat social aquella situació de risc, de dificultat que inhabilita i invalida, de manera immediata o en el futur, les persones o grups afectats en la satisfacció de la seua subsistència i de la seua qualitat de vida.

  Els criteris i indicadors bàsics esmentats en l'apartat anterior serveixen de base per a efectuar el diagnòstic d'exclusió o vulnerabilitat social, que servirà de punt de partida per a l'elaboració del programa personalitzat d'inclusió social que permeta la plena inclusió de la persona en la societat.

  b) L'acord d'inclusió, definit com el compromís voluntari de ser persona perceptora, persones titulars i beneficiàries majors d'edat amb capacitat d'obrar, de la renda de garantia d'inclusió social, una vegada realitzat el diagnòstic social, i del qual es deriva la prescripció de participar o no participar en el programa personalitzat d'inclusió, itinerari social o laboral.

  c) El programa personalitzat d'inclusió serà formulat en funció del diagnòstic social i de l'acord d'inclusió realitzat per la treballadora o treballador social. Inclourà la valoració de la situació d'exclusió i vulnerabilitat social, els objectius i les accions específiques de caràcter personal, familiar, educatiu, social i laboral oportunes per a previndre o millorar aquesta situació tant de la persona titular com del conjunt de membres de la seua unitat de convivència, amb especial atenció als xiquets i xiquetes. Si escau, comportarà, a més, els itineraris personalitzats per a facilitar la seua inclusió social o inserció laboral.

  d) L'itinerari d'inclusió social, definit com el conjunt d'accions, instruments i procediments tècnics que donaran cos al d'inclusió.  Secció segona

  Acord d'inclusió  Article 72. L'acord d'inclusió

  1. El compromís voluntari de ser persona perceptora de la renda de garantia d'inclusió social, una vegada realitzat el diagnòstic social, i del qual es deriva la prescripció de participar o no en el programa personalitzat d'inclusió, itinerari social o laboral, es formalitzarà en un document normalitzat que establirà la conselleria competent en matèria d'inclusió social, denominat compromís d'acord d'inclusió, que serà signat pels destinataris de la renda i la treballadora o treballador social de referència.

  2. S'inclouran en l'acord d'inclusió plans d'intervenció familiar o programes de reintegració familiar quan així ho requerisquen l'interés superior del o dels menors d'edat de la unitat de convivència, i en tot cas quan es duguen a terme actuacions de protecció per part de l'entitat pública respecte dels xiquets, xiquetes o adolescents integrants de la unitat de convivència.

  Secció tercera

  Programa personalitzat d'inclusió  Article 73. Definició del programa personalitzat d'inclusió

  1. El programa personalitzat d'inclusió definit en l'article 19 de la Llei 19/2017, serà elaborat per l'equip tècnic de serveis socials de les entitats locals d'acord amb el procediment establit en aquest decret, i comprendrà l'aplicació de les actuacions bàsiques previstes en els mòduls operatius d'intervenció.

  2. Amb caràcter previ a la formalització del programa personalitzat d'inclusió, els serveis socials de les entitats locals mantindran entrevistes amb el destinatari o destinatària, a fi de conéixer i analitzar les seues necessitats, capacitats, habilitats i altres circumstàncies, i sobre la base d'això, elaborarà un diagnòstic de la situació i dissenyarà un itinerari personalitzat d'inclusió, que podrà comportar diferents actuacions.  3. El programa personalitzat d'inclusió haurà d'ajustar-se a les circumstàncies, capacitats i preferències de les persones a qui es dirigeix. Així mateix, haurà d'adequar-se a un model integral d'intervenció, que preveja totes les actuacions que es consideren necessàries per a la consecució dels objectius d'inserció, tant des de l'àmbit dels serveis socials, com, si escau, dels d'ocupació i formació, educació, habitatge, salut, esport i cultura amb igualtat d'oportunitats.

  Article 74. Contingut del programa personalitzat d'inclusió

  1. El programa personalitzat d'inclusió haurà de contindre, com a mínim:

  a) Dades bàsiques de la unitat de convivència:

  1r Dades d'identificació.

  2n Diagnòstic de la situació familiar i personal de cada membre.

  3r Situació de l'accés dels destinataris als serveis bàsics, en el moment en què s'elabora el programa.

  4t Intervenció realitzada fins al moment per l'equip tècnic de serveis socials per a previndre l'exclusió o aconseguir la inclusió social dels destinataris, si escau.

  5è En el supòsit de renovació de la renda valenciana d'inclusió, avaluació de les actuacions realitzades

  6è Dades individualitzades sobre les necessitats específiques d'infància i adolescència, quan hi haja en la unitat familiar o de convivència menors d'edat.

  b) Dades econòmiques de la unitat de convivència:

  1r Actuacions realitzades perquè els destinataris tinguen accés a les pensions o prestacions a les quals tinguen dret.

  2n Mitjans econòmics dels destinataris.

  c) Proposta d'intervenció. Aquesta proposta haurà de realitzar-se de manera individualitzada per a cada membre de la unitat de convivència susceptible d'això, i inclourà:

  1r Objectius que pretenen aconseguir-se, metodologia que se seguirà i avaluació prevista.

  2n Periodicitat de les entrevistes de seguiment dels destinataris amb l'equip tècnic de serveis socials de l'entitat local.  3r Concreció de les actuacions bàsiques o serveis d'intervenció, dels programes d'inserció, i de les accions a realitzar, si escau, amb la previsió temporal de durada.

  La proposta d'intervenció haurà d'estar subscrita per la treballadora o treballador social de referència i la persona coordinadora del programa personalitzat d'inclusió, i hauran d'elevar-la a l'alcaldia, o a qui presidisca o represente l'entitat local.

  d) Demanar, si escau, la realització d'un itinerari personal d'inserció laboral, que s'elaborarà des d'una visió integral pel personal dels serveis d'ocupació i formació amb competència en la matèria. En aquest cas, es recollirà una valoració de la situació laboral, així com un diagnòstic individualitzat de les possibilitats d'inserció laboral, segons les capacitats dels destinataris. Si es preveu la impossibilitat de realitzar un itinerari personal d'inserció laboral, es motivaran les causes que impedeixen realitzar-lo.

  e) Observacions que realitza l'equip tècnic de serveis socials, si escau.

  2. També formaran part del programa personalitzat d'inclusió social aquells programes en els quals participe la unitat de convivència amb motiu d'una situació de desprotecció infantil previstos en la Llei orgànica 1/1996, tals com el projecte d'intervenció social i educatiu familiar de l'article 17, el programa de reintegració familiar de l'article 19 bis o els programes per a la preparació de la vida independent recollits en l'article 22 bis de la norma esmentada.  Article 75. Formalització del programa personalitzat d'inclusió

  El programa personalitzat d'inclusió es formalitzarà en el model normalitzat que la conselleria competent en matèria d'inclusió social establirà, a proposta dels serveis socials de les entitats locals de referència, que elevaran a l'alcaldia, o a qui presidisca i represente l'entitat local, per a ser subscrit pel destinatari o destinatària de la renda valenciana d'inclusió.  Article 76. Seguiment del programa personalitzat d'inclusió

  Els serveis socials de les entitats locals, en l'exercici de les seues funcions, establides en l'article 21 de la Llei 19/2017, realitzaran un informe de seguiment semestral del compliment dels compromisos establits en els programes personalitzats d'inclusió subscrits per les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió. L'informe denominat informe de seguiment individual, haurà de ser confeccionat amb el model normalitzat que establirà la conselleria competent en matèria d'inclusió social.  Article 77. Obligacions de les persones que siguen subscriptores del programa personalitzat d'inclusió

  Les persones que siguen subscriptores de l'acord d'inclusió hauran d'assumir les obligacions previstes en els programes personalitzats d'inclusió, així com les altres obligacions establides en els apartats 1 i 2 de l'article 16 d'aquest decret.  Article 78. Excepcions a subscriure el programa personalitzat d'inclusió

  1. Quedaran exonerades de l'obligació de subscriure un programa personalitzat d'inclusió els qui no es troben en condicions de comprendre l'abast dels compromisos i obligacions que comporta el fet de realitzar efectivament activitats per a la inclusió social i les persones per a qui el seguiment del programa supose un esforç desproporcionat en relació amb els resultats que raonablement puguen esperar-se, com a conseqüència, en tots els casos, de la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents:

  a) Dependència, entesa com l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la diversitat funcional, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra o altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària, tals com la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial, reconéixer persones i objectes, orientar-se, o entendre i executar ordres o tasques senzilles, tot això, en el marc de la legislació estatal en la matèria.

  b) Edat avançada que, sense implicar dependència, comporte pèrdua de facultats físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials, o dificulte el seguiment d'accions d'inserció o l'efectivitat real d'aquestes.

  c) Estat físic, psíquic, diversitat funcional sensorial o altres circumstàncies similars que, sense implicar dependència, comporten disminució de capacitats físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials, o dificulten el seguiment d'accions d'inserció o l'efectivitat real d'aquestes.

  d) Circumstàncies sociofamiliars que dificulten el seguiment d'accions d'inserció o l'efectivitat real d'aquestes.

  2. Igualment quedaran exonerades de l'obligació de subscriure un programa personalitzat d'inclusió les persones en qui solament s'aprecie una problemàtica de falta d'ocupació o de recursos insuficients.  3. L'apreciació de la concurrència de les circumstàncies esmentades en els apartats anteriors i la proposta de decisió sobre l'exoneració de l'obligació de subscriure el programa personalitzat d'inclusió correspondrà a l'equip tècnic dels serveis socials de les entitats locals. A aquest efecte, els serveis socials municipals elaboraran un informe en el qual es motive la proposta d'exoneració i es detallen les circumstàncies concurrents.

  4. Acordada l'exoneració de l'obligació de subscriure el programa personalitzat d'inclusió, l'òrgan competent per a resoldre el procediment dictarà una resolució motivada sobre aquest tema.  Article 79. Mòduls operatius d'intervenció

  1. S'entén com a mòdul operatiu d'intervenció el marc de referència bàsic per a analitzar, identificar les necessitats i establir els serveis i programes d'intervenció social.

  2. Les actuacions bàsiques o serveis d'intervenció, contemplats en els mòduls operatius d'intervenció, podran incloure programes d'inserció i aquestes accions d'inserció, que aniran dirigides tant a evitar els processos d'exclusió com a afavorir la inclusió social, laboral, professional, ocupacional i educativa de les persones destinatàries.

  3. Es consideren actuacions bàsiques o serveis d'intervenció, de suport a la inclusió social o inserció laboral, els següents:

  a) Informació, orientació i assessorament. Aquesta actuació té com a objecte informar, orientar i assessorar les persones destinatàries sobre els seus drets, sobre com exercir-los i sobre els recursos socials adequats per a resoldre les seues necessitats bàsiques, per a assolir els objectius de previndre i resoldre els processos d'exclusió social i impedir la seua cronificació.

  Aquesta actuació bàsica inclourà els següents programes d'inserció:

  1r Informació i orientació sobre els seus drets i sobre l'accés a recursos destinats a la protecció i participació social. Podrà incloure accions d'inserció generals de tipus divulgatiu, dirigides a les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió.

  2n Assessorament, acompanyament i seguiment social.

  3r Suport al desenvolupament personal, mitjançant la realització d'accions d'inserció, com ara:

  – Desenvolupament d'habilitats socials i personals.

  – Foment del bon tracte en les relacions personals i familiars, especialment atenció a la infància i adolescència des de la parentalitat positiva

  – Foment de les relacions personals igualitàries i saludables.

  – Desenvolupament d'actituds i hàbits necessaris per a l'adquisició de nous coneixements, educatius i formatius.

  – Promoció de l'estabilitat personal, l'equilibri en la convivència i la inclusió social.

  – Prevenció, atenció i intervenció davant la soledat no escollida i acompanyament en els processos de dol.

  – Programa de gestió de les emocions i suport familiar

  – Adquisició d'hàbits prelaborals.

  4t Qualsevol altre que estiga inclòs en els objectius de l'actuació bàsica o servei d'intervenció.

  b). Suport a la inclusió social. Aquesta actuació té com a objecte promoure, d'una banda, la convivència familiar i, per un altra, la convivència social, mitjançant l'impuls i foment de la participació en actuacions d'iniciativa social, associacionisme i voluntariat social, amb els objectius de previndre o resoldre la desestructuració familiar, i d'aconseguir o millorar la integració en la comunitat, respectivament.

  Aquesta actuació bàsica inclourà els següents programes d'inclusió:

  1r. Promoció de la convivència familiar. Entre les accions d'inclusió a realitzar s'inclouran:

  – Rehabilitació personal i familiar.

  – Foment del bon tracte en les relacions personals i familiars, especialment atenció a la infància i adolescència des de la parentalitat positiva.

  – Foment de les relacions personals igualitàries i saludables.

  – Superació de desajustaments convivencials, derivats de limitacions personals, problemàtiques familiars, o propiciades pel seu entorn.

  – Intervenció familiar de caràcter educatiu, social o psicològic, a través dels serveis que corresponguen, quan el seu objectiu siga previndre o resoldre els problemes derivats de la desestructuració familiar.

  2n. Promoció de la convivència social. Entre les accions d'inclusió a realitzar s'inclouran:

  – Inclusió en la comunitat i millora de les relacions de les persones destinatàries amb el seu entorn personal i social.

  – Participació en projectes d'inclusió i de desenvolupament comunitari.

  – Participació en programes de col·laboració cívica, xarxes de solidaritat i voluntariat.

  – Participació en programes socials.

  – Participació en programes que fomenten la solidaritat generacional.

  3r. Qualsevol altre que estiga contemplat dins dels objectius de l'actuació bàsica o servei d'intervenció.

  c) Formació reglada de persones adultes. Serà una prioritat sempre que siga possible, tant per a garantir un major èxit en l'ocupabilitat com una major inclusió social.

  Es realitzarà d'acord amb els articles 4 i 5 de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de formació de les persones adultes, mitjançant les actuacions incloses en les següents àrees i a través dels programes formatius indicats a continuació:

  1r. Àrees:

  i) Formació orientada a garantir a totes les persones adultes una educació bàsica i facilitar l'accés als diferents nivells del sistema educatiu.

  ii) Formació orientada a l'exercici dels drets i de les responsabilitats ciutadanes, així com a la participació social.

  iii) Formació orientada al desenvolupament personal i a la participació en la vida cultural.

  iv) Formació ocupacional, orientada al desenvolupament professional que facilite la inserció, l'actualització i la promoció laboral.)

  v) Formació social orientada a la inserció, al desenvolupament comunitari, a la cohesió social i a l'atenció de persones adultes amb necessitats especials.

  2n. Programes formatius:

  i) Programes d'alfabetització i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica.

  ii) Programes d'alfabetització digital.

  iii) Programes que faciliten a les persones adultes la participació i l'obtenció de titulacions que possibiliten l'accés al món del treball i als diferents nivells educatius, mitjançant modalitats, organitzacions i metodologies adaptades a les característiques de l'aprenentatge de les persones adultes.

  iv) Programes per a promoure el coneixement de la realitat valenciana en tots els seus aspectes i, de manera específica, en tot allò que es relaciona amb la llengua i la cultura.

  v) Programes per a la preparació de l'ingrés de les persones adultes a la universitat, mitjançant la superació d'una prova específica.

  vi) Programes que promoguen el desenvolupament de la igualtat d'oportunitats, la superació de tot tipus de discriminacions, la participació sociocultural i laboral i la formació mediambiental.

  vii) Programes de formació ocupacional que, responent als objectius i a les finalitats d'aquesta llei, afavorisquen l'orientació, la promoció i la inserció laboral, i el desenvolupament d'iniciatives formatives que fomenten l'ocupació.

  viii) Programes d'iniciació al treball, d'actualització i reconversió de les professions.

  ix) Programes socials d'inclusió de migrants i de minories ètniques que desenvolupen la cohesió social, així com programes socials dirigits a persones amb dificultats subjectives de contractació.

  x) Programes que afavorisquen la inclusió en la societat de les persones amb diversitat funcional, la seua possibilitat de formació i el seu desenvolupament professional que promoga l'accés al món del treball.

  xi) Programes que orienten i preparen per a viure el temps d'oci d'una forma creativa.

  xii) Altres programes que contribuïsquen a la consecució dels objectius assenyalats anteriorment.

  d) Suport a la inserció laboral realitzada, preferentment, a través de la conselleria competent en matèria d'ocupació, del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social o organismes públics que desenvolupen aquests programes. Aquest suport es realitzarà a través dels programes d'inserció laboral, orientació laboral, formació per a l'ocupació i foment d'ocupació.

  e) Participació en programes de rehabilitació o teràpia. Aquesta actuació té com a objecte realitzar una intervenció especialitzada en persones o grups d'alt risc, o amb alteracions que requerisquen aquest tipus d'intervenció, amb l'objectiu de previndre la seua deterioració, evitar el seu empitjorament o resoldre la seua situació, possibilitant la seua normalització social.

  Aquesta actuació bàsica inclourà els següents programes d'inserció:

  1r. Intervenció domiciliària especialitzada.

  2n. Desinstitucionalització i inclusió social de persones menors d'edat, persones amb malaltia mental, ex-recluses i víctimes d'explotació sexual o tracta, de violència de gènere o intrafamiliar.

  3r. Qualsevol altre que estiga contemplat dins dels objectius de l'actuació bàsica o servei d'intervenció.

  f) Accés als serveis bàsics, com ara serveis socials, sanitat, educació, justícia, habitatge, mobilitat i cultura i esport. Aquesta actuació té com a objecte afavorir l'accés normalitzat als serveis bàsics de la comunitat, amb l'objectiu d'aconseguir una adequada inserció social.  Aquesta actuació bàsica inclourà els següents programes d'inserció:

  1r. Accés als recursos socials adequats, quan existisquen manques en els mitjans de subsistència.

  2n. Accés normalitzat al sistema de salut.

  3r.Accés normalitzat al sistema educatiu.

  4t. Accés normalitzat al sistema judicial, quan així siga necessari.  5é. Accés normalitzat a l'habitatge habitual.

  6é. Accés normalitzat a la cultura i l'esport.

  7é. Accés normalitzat a la mobilitat.

  8é. Qualsevol altre que estiga contemplat dins dels objectius de l'actuació bàsica o servei d'intervenció.

  g) Altres actuacions que, no estant contemplades en aquest article, estiguen definides com a tals en el pla nacional o el pla autonòmic per a la inclusió (Pla valencià d'inclusió i cohesió social) o el pla de l'entitat local, i que el seu objectiu siga la inclusió social o la inserció laboral.  h) Qualsevol altra actuació l'objectiu i la finalitat de la qual puguen incloure's dins de les definides en la Llei 19/2017.

  4. L'equip tècnic de serveis socials de l'entitat local que confeccione el programa personalitzat d'inclusió seleccionarà aquelles accions d'inserció que considere més adequades a fi de la inclusió social i/o inserció laboral de les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió. Podrà seleccionar accions d'inserció diferents per a cadascuna de les persones de la unitat de convivència, o les mateixes per a totes elles. No obstant això, es procurarà que siguen individualitzades i adaptades a la situació personal de cadascú.

  5. Una vegada confeccionat el programa personalitzat d'inclusió, es podrà modificar en funció del compliment d'objectius, de nous itineraris o d'aparició de noves necessitats, així com de la valoració conjunta dels resultats de la intervenció de l'equip tècnic dels serveis socials i, si escau, de les accions de polítiques actives de la inserció laboral efectuades pels serveis públics d'ocupació a través de les orientadores o els orientadors o figures similars de serveis d'ocupació locals, de conformitat amb el que es disposa en l'article 19.3 de la Llei 19/2017.  6. El procés de renovació de la renda de garantia d'inclusió social suposarà, amb caràcter obligatori, en tots els casos, l'avaluació del programa personalitzat d'inclusió de les persones destinatàries, si escau, així com la formulació del nou programa per al nou període, de conformitat amb el que es disposa en l'article 34.3 de la Llei 19/2017.  Secció quarta

  Itinerari d'inclusió  Article 80. Itinerari d'inclusió social

  1. L'itinerari d'inclusió social és el conjunt d'activitats seqüencials que s'ofereix a les persones destinatàries de la renda de garantia d'inclusió social mitjançant ajudes personals i recursos socials perquè gestionen amb autonomia el seu propi procés d'inclusió social. Aquests recursos tindran a veure amb les necessitats i interessos de les persones en els àmbits de la família, salut, habitatge, habilitats personals familiars, parentals i socials, educació i formació, justícia, cultura, esport i participació social. Els itineraris d'inclusió social constitueixen una estratègia específica d'intervenció integral per mitjà d'un conjunt d'accions, instruments i procediments tècnics de suport ajustats a les necessitats de les persones destinatàries, basats en la metodologia de treball de la individualització, l'acompanyament i la relació d'ajuda, des del compromís i la col·laboració, a fi de previndre les situacions d'exclusió social o de risc d'exclusió social i afavorir la inclusió social i la inserció laboral.

  2. Els mòduls operatius d'intervenció conformaran els itineraris d'inclusió social. Per a la seua elaboració i desenvolupament podran participar, entre d'altres, els serveis socials municipals, els serveis públics d'educació, d'ocupació i formació, de sanitat i d'habitatge, així com les entitats socials del territori. Els mòduls operatius d'inclusió social contemplaran entre les seues accions l'acolliment i l'acompanyament, el desenvolupament i la promoció personal, familiar i social, la formació bàsica i el desenvolupament de competències bàsiques, així com l'orientació i derivació a itineraris d'inserció laboral.

  3. Excepcionalment, i quan es tracte de grups que necessiten una especial intervenció social, els itineraris podran ser proposats per entitats sense ànim de lucre, que desenvolupen itineraris i que estiguen inscrites en el Registre de Titulars d'Activitats d'Acció Social, en els serveis socials municipals per a la seua conformitat i seguiment.

  L'elaboració dels itineraris per part d'aquestes entitats sense ànim de lucre es formalitzarà en un conveni o un altre instrument jurídic admés en dret, entre les entitats municipals i l'entitat sense ànim de lucre especialitzada, previ informe preceptiu i favorable de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d'inclusió que justifique l'excepcionalitat de la intervenció. Aquest instrument determinarà quins són els grups amb especials circumstàncies que dificulten la intervenció per part dels serveis socials municipals i recollirà de manera expressa la forma en què les entitats oferiran als esmentats serveis municipals la informació sobre els itineraris subscrits. La seua durada inicial serà d'un any, i podrà prorrogar-se per períodes anuals, previ acord entre les parts. No obstant això, tant el seguiment de la intervenció com la revisió i, si escau, la finalització serà competència dels serveis socials municipals, conforme el que estableix l'article 21 de la Llei 19/2017.  4. En aquells casos de violència de gènere o intrafamiliar, així com en aquells altres que per raons d'urgència o d'idoneïtat haja sigut així valorat per l'equip tècnic dels serveis socials municipals, es podrà posposar o eximir temporalment de la participació en itineraris per a la percepció de la renda de garantia d'inclusió social.

  5. D'acord amb el resultat del diagnòstic social en el qual es determina que no concorren elements de situació d'exclusió social o de risc d'exclusió en la unitat de convivència, les persones destinatàries de la renda garantida d'inclusió social podran ser eximides temporalment de l'obligatorietat de participar en itineraris d'inclusió social o d'inserció laboral; en aquest cas, s'elaboraran, si escau, programes específics.

  Secció cinquena

  Coordinació i cooperació entre les administracions públiques  Article 81. Coordinació i cooperació

  1. L'equip tècnic de serveis socials de les entitats locals per a l'exercici de les funcions contemplades en l'article 21 de la Llei 19/2017, des de la detecció de les persones en situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social fins a la finalització, si escau, tant del programa personalitzat d'inclusió com de l'itinerari d'inclusió social, haurà de coordinar-se amb les i els professionals d'altres àmbits d'actuació, en particular, d'educació, ocupació, salut i habitatge.

  2. La conselleria competent en matèria de renda valenciana d'inclusió col·laborarà amb els serveis socials de les entitats locals per a la consecució dels objectius proposats en els programes personalitzats d'inclusió, a través de l'establiment dels necessaris mecanismes administratius de coordinació i cooperació, en concret mitjançant:  a) L'establiment de marcs de coordinació tècnica amb la finalitat d'harmonitzar i complementar les diferents actuacions orientades a previndre l'exclusió i afavorir els processos d'inserció social i laboral.  b) La creació d'equips de coordinació, suport i seguiment destinats tant a la instrucció dels expedients com al desenvolupament dels programes personalitzats d'inclusió.

  c) La constitució de comissions de treball de les diferents àrees d'actuació, des d'on es desenvoluparan protocols de derivació, coordinació i cooperació.

  3. Les conselleries competents en matèria d'educació, ocupació, salut i habitatge, així com aquelles altres que hagen de participar en l'aplicació i execució de les diferents mesures d'inserció recollides en els programes personalitzats d'inclusió, establiran, conjuntament amb la conselleria competent en matèria de renda valenciana inclusió, els protocols o fórmules de derivació, coordinació i cooperació.

  4. La coordinació i cooperació entre les administracions públiques es realitzarà d'acord amb l'estructura funcional i territorial desenvolupada per la legislació vigent en matèria de serveis socials.

  CAPÍTOL II

  Instruments d'inserció laboral  Article 82. Itinerari personal d'inserció laboral

  1. Les conselleries o organismes amb competències en matèria d'inclusió social i ocupació col·laboraran en el desenvolupament del protocol d'actuació, en coordinació amb els serveis socials de les entitats locals per a la derivació als serveis públics d'ús de les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió susceptibles de participar en accions per a la millora de la seua ocupabilitat, la cerca activa d'ocupació i prioritzant la formació.

  2. Quan el programa personalitzat d'inclusió, dissenyat pels equips professionals de referència dels serveis socials de les entitats locals, determine la idoneïtat de les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió per a participar en la realització d'accions d'inserció laboral que conduïsquen a millorar la seua ocupabilitat, s'iniciarà el protocol de derivació als serveis públics d'ocupació per al disseny i elaboració de l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació. Aquesta derivació serà incorporada en l'informe de seguiment individual.  3. Remés l'expedient als serveis públics d'ocupació, a través del personal orientador dels centres Servef d'ocupació o del personal orientador o figures similars dels serveis d'ocupació locals, es convocarà la persona titular per a la qual s'haja elaborat el programa personalitzat d'inclusió per a realitzar el diagnòstic individualitzat i l'elaboració del perfil, amb la finalitat d'efectuar una valoració dels serveis que requereix per a la seua inserció laboral. L'assistència per part de la persona titular per a la qual s'haja elaborat el programa personalitzat d'inclusió és obligatòria, excepte situacions considerades especials pel personal tècnic dels serveis públics d'ocupació, en les quals es podrà posposar o eximir temporalment la seua participació (causes sobrevingudes, violència de gènere o intrafamiliar, etc.), i quedarà reflectit en l'informe de seguiment individual.

  4. Una vegada realitzada la valoració indicada en el punt anterior, els serveis públics d'ocupació, a través del personal orientador dels centres Servef d'ocupació o del personal orientador, o figures similars dels serveis d'ocupació locals, elaboraran un itinerari individual i personalitzat d'ocupació en el qual s'inclouran les accions que s'adeqüen millor a les necessitats, requeriments i objectius destinats a millorar l'ocupabilitat i l'accés a l'ús de la persona titular per a la qual s'haja elaborat el programa personalitzat d'inclusió. L'elaboració de l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació es realitzarà de manera consensuada pel personal tècnic en orientació i la persona que haurà de seguir del programa personalitzat d'inclusió.

  5. L'itinerari individual i personalitzat d'ocupació s'incorporarà també en l'informe de seguiment individual, i serà un compromís d'obligat compliment per a les persones destinatàries. La falta de participació activa en l'itinerari individual i personalitzat es considerarà un incompliment de les mesures contingudes en el programa personalitzat d'inclusió, a l'efecte del que s'estableix en la Llei 19/2017.  La incorporació a l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació no eximirà del compliment de la resta de mesures contingudes en el programa personalitzat d'inclusió.

  6. La suspensió o extinció de la prestació econòmica de la renda valenciana d'inclusió no suposarà la finalització de l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació. Aquest finalitzarà:

  a) Per la consecució dels objectius establits en el dit itinerari.  b) Per la impossibilitat manifesta d'aconseguir els objectius.

  c) Per incompliment reiterat dels compromisos assumits per la persona destinatària en el seu itinerari.

  7. Els serveis públics d'ocupació posaran en coneixement de l'equip de serveis socials de les entitats locals o de les entitats que hagen remés a la persona la finalització de l'itinerari individual i personalitzat d'ocupació. Aquesta informació quedarà reflectida en l'informe de seguiment individual.

  8. Es podrà prescindir de la prescripció dels itineraris laborals a les persones incloses en l'apartat 1 g) de l'article 16 d'aquest decret; en aquest cas, les persones destinatàries es limitaran al compliment dels compromisos i obligacions establides amb caràcter general en l'article 14 de la Llei 19/2017. Per tant, s'exclouran les encaminades a la inserció laboral.

  CAPÍTOL III

  Altres instruments d'inclusió social i d'inserció laboral  Article 83. Programes d'inserció laboral

  1. Els serveis públics d'ocupació i formació realitzaran programes i mesures específiques, dins de l'àmbit de la seua competència i del catàleg de serveis dels quals disposen, per a augmentar l'ocupabilitat i la capacitació de les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió, de conformitat amb el que disposa l'article 24 de la Llei 19/2017.  2. Les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió podran participar en els programes de polítiques actives d'ocupació (programes de foment d'ocupació i autoocupació, accés a accions de formació per a l'ocupació, programes mixtos de formació i ocupació, etc.) que desenvolupe la conselleria competent en matèria d'ocupació, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social o altres organismes públics en el moment del perfeccionament del programa personalitzat d'inclusió.  TÍTOL III

  Dels òrgans de coordinació i participació  CAPÍTOL I

  La Comissió tècnica de seguiment i implementació

  de la renda valenciana d'inclusió  Article 84. La Comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d'inclusió

  En la conselleria competent en matèria de renda valenciana d'inclusió es constituirà una Comissió tècnica de seguiment i implementació en els termes establits en l'article 44.3 i 47 de la Llei 19/2017.

  Article 85. Composició de la Comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d'inclusió

  La Comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d'inclusió, d'àmbit autonòmic, estarà constituïda per:

  a) Tres persones en representació de la conselleria competent en matèria d'inclusió social, designades per la seua titular, una dels quals exercirà la secretaria.

  b) Tres persones en representació de les direccions territorials amb competències en matèria d'inclusió social.

  c) Tres persones en representació de les direccions territorials amb competències en matèria d'ocupació.

  d) Una persona en representació de la conselleria competent en matèria de formació de persones adultes.

  e) Tres persones en representació de les diputacions provincials, designades per les diputacions provincials.

  f) Tres persones en representació de les administracions locals, designades per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

  g) Tres persones en representació de les organitzacions sindicals que hagen obtingut la condició de més representatives en la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 6.2 i 7.1 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical.

  Exercirà la presidència una persona representant de la conselleria que tinga competència en matèria d'inclusió social, designada per la seua titular.  Article 86. Funcions de la Comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d'inclusió

  La Comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d'inclusió, com a òrgan de coordinació per a garantir la màxima eficiència i utilitat per a la ciutadania valenciana, tindrà les següents funcions:

  1. Realitzar el seguiment i l'avaluació del desplegament de la Llei 19/2017 i del que s'estableix en les seues normes de desplegament, incloent-hi la valoració dels resultats i els objectius aconseguits.

  2. Formular observacions i propostes relacionades amb l'aplicació de la Llei 19/2017.

  3. Emetre un informe d'impacte de la llei, amb caràcter biennal, en el qual s'inclouran els perfils de les persones destinatàries, els resultats d'inclusió social i inserció laboral, així com la coordinació dels departaments del Consell i de les diferents administracions implicades per a garantir la inclusió social.

  4. Realitzar l'assessorament tècnic necessari a la Comissió Autonòmica de Seguiment i Avaluació del PVICS (Pla valencià d'inclusió i cohesió social).

  5. La Comissió podrà sol·licitar la presència de persones expertes i d'agents econòmics i socials en el desenvolupament dels seus treballs i la seua participació en les sessions, quan la matèria o assumptes a tractar així ho requerisquen.  Article 87. Règim jurídic de la Comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d'inclusió

  1. El règim jurídic de la Comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d'inclusió es regirà d'acord amb el que es disposa per al funcionament d'òrgans col·legiats, en la secció 3a del capítol II de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. En cas d'empat, dirimirà el vot de qualitat de la presidència.  2. La Comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d'inclusió es reunirà a iniciativa de la seua presidència, o d'una tercera part dels seus membres.

  3. En funció dels assumptes a tractar en les sessions de la comissió, podran ser convidats a participar representants d'altres organismes públics, organitzacions o associacions en qualitat d'assessors.  Article 88. Nomenament de les persones que seran membres de la Comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d'inclusió

  1. El nomenament i cessament de les persones representants de les conselleries en la Comissió tècnica de seguiment i implementació de la renda valenciana d'inclusió serà proposat per les persones titulars de les conselleries respectives.

  2. La resta de persones membres seran nomenades i separades mitjançant resolució de la consellera o el conseller amb competències en matèria d'inclusió social, a proposta de les entitats respectives.

  Podran nomenar-se suplents de cadascuna de les persones membres de la Comissió.

  CAPÍTOL II

  La Comissió interdepartamental de la renda valenciana d'inclusió  Article 89. La Comissió interdepartamental

  Es crea la Comissió interdepartamental de la renda valenciana d'inclusió com a òrgan col·legiat adscrit a la conselleria amb competències en matèria d'inclusió social i d'acord amb el que es preveu en l'article 51 de la Llei 19/2017.  Article 90. Composició de la Comissió interdepartamental

  La Comissió interdepartamental de la renda valenciana d'inclusió estarà constituïda per:

  a) Presidència: la persona titular de la conselleria amb competències en inclusió social

  b) Vicepresidència: la persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en inclusió social

  c) Vocalies:

  – La persona titular de la direcció general amb competències en inclusió social

  – La persona titular de la direcció general amb competències en serveis socials

  – La persona titular de la direcció general amb competències en habitatge

  – La persona titular de la direcció general amb competències en política educativa

  – La persona titular de la direcció general amb competències en formació professional

  – La persona titular de la direcció general amb competències en assistència sanitària

  – La persona titular de la direcció general amb competències en ocupació

  – La persona titular de la direcció general amb competències en mobilitat

  – La persona titular de la direcció general amb competències en cultura

  d) Secretaria: una persona tècnica designada per la direcció general amb competències en inclusió social.  Article 91. Funcions de la Comissió interdepartamental

  Per a portar a efecte una adequada coordinació de les accions de la Generalitat en la implementació i seguiment de la renda valenciana d'inclusió, la Comissió interdepartamental tindrà les següents funcions:

  1. Impulsar i coordinar la implementació de la renda valenciana d'inclusió, especialment en aquells aspectes de competència interdepartamental

  2. Avaluar periòdicament la renda valenciana d'inclusió i els seus instruments d'inclusió previstos en la Llei 19/2017 i en aquest decret.

  3. Realitzar el seguiment de les actuacions complementàries relacionades amb la renda valenciana d'inclusió encaminades al dret subjectiu a la inclusió.

  4. Qualsevol altra funció relacionada amb l'àmbit de la seua competència.  Article 92. Règim jurídic de la Comissió interdepartamental

  El règim jurídic de la Comissió interdepartamental de la renda valenciana d'inclusió serà el que es disposa per al funcionament d'òrgans col·legiats, en la secció 3a del capítol II de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. En cas d'empat, dirimirà el vot de qualitat de la Presidència.

  CAPÍTOL III

  Òrgans de participació social  Article 93. La Comissió de Seguiment Autonòmic

  La participació ciutadana i dels agents implicats en la implementació d'aquesta llei es materialitzarà en la comissió de seguiment prevista en el Pla valencià d'inclusió i cohesió social 2017-2022, aprovat mitjançant l'Acord de 3 novembre, del Consell, d'acord amb el que preveu l'article 48.1 i 48.4 de la Llei 19/2017.

  DISPOSICIONS ADDICIONALS  Primera. Termini de tramitació i resolució

  Durant el primer any de vigència de la Llei 19/2017, els terminis previstos en l'article 38.1 d'aquest decret per a la renda de garantia seran els establits en la disposició transitòria segona de l'esmentada llei.

  Segona. Actualització de quanties

  Les quanties mínimes i màximes previstes en els articles 5.6, 6.6, 7, 18.2, 18.3, i 32.a, b i c podran ser actualitzades cada any mitjençant resolució de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'inclusió social, d'acord amb l'Índex general de preus al consum estimat per l'INE per a la Comunitat Valenciana.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  Única. Derogació normativa

  Queda derogat el Decret 93/2008, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es desplega la Llei de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana i l'Ordre de 31 de juliol de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases de convocatòria de la prestació renda garantida de ciutadania i totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposen al que disposa aquest decret.

  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Desplegament normatiu

  Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'inclusió social per a dictar totes les disposicions que requerisca el desplegament i l'execució d'aquest decret.  Segona. Entrada en vigor

  Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  València, 11 de maig de 2018  El president de la Generalitat,

  XIMO PUIG I FERRER  La vicepresidenta del Consell

  i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

  MÓNICA OLTRA JARQUE