DECRET 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat ValencianaPublicado en:  DOGV núm. 7336 de 11.08.2014
Número identificador:   2014/7635
Referencia Base Datos:  007205/2014
 
 • Análisis jurídico

  Fecha de entrada en vigor: 11.08.2014
  Esta disposición afecta a:
    Modifica:
  Esta disposición está afectada por:
    Modificada per:
 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grupo Temático: Legislación
  Materias: Educació
  Descriptores:
    Temáticos: accés a l'educació, ensenyament públic, alumne, alumnat, ensenyament professional, qualificació professional, pràctiques de formació, avaluació de coneixements, examen, centre d'ensenyament, accés a l'ocupació, política educativa, educació artística , concert educatiu


 • DECRET 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana [2014/7635]

  Índex  Preàmbul

  Capítol I. Aspectes generals

  Article 1. Objecte i àmbit

  Article 2. Objectius

  Capítol II. Accés, admissió i matrícula en els cicles de Formació Professional Bàsica

  Article 3. Destinataris i condicions d'accés

  Article 4. El procediment d'admissió

  Article 5. Garanties respecte a l'escolarització

  Article 6. Prioritat en l'accés per als cicles de Formació Professional Bàsica autoritzats en centres docents

  Article 7. Reserva de places

  Article 8. Procediment d'adjudicació de places

  Article 9. Constitució efectiva de grups dels cicles de Formació Professional Bàsica

  Article 10. Vacants al final del procés d'admissió

  Article 11. Publicació de llistats

  Article 12. Reclamacions i recursos al procediment d'admissió  Article 13. Matrícula

  Article 14. Documentació necessària per a la matrícula

  Capítol III. Ordenació dels cicles de Formació Professional Bàsica  Article 15. Estructura dels cicles de Formació Professional Bàsica  Article 16. La formació en centres de treball

  Article 17. Exempció del mòdul de Formació en Centres de Treball

  Article 18. Organització i metodologia

  Article 19. Atenció a la diversitat

  Article 20. Professorat

  Article 21. Tutoria

  Article 22. Avaluació

  Article 23. Qualificacions

  Article 24. Convalidacions

  Article 25. Promoció i permanència

  Article 26. Títols professionals bàsics i els seus efectes

  Article 27. Documents d'avaluació

  Article 28. Oferta

  Article 29. Cicles formatius de Formació Professional Bàsica dirigits a persones majors de 17 anys desescolaritzades

  Article 30. Autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió dels centres

  Disposició addicional primera. Assessorament i activitats formatives per al professorat

  Disposició addicional segona. Llocs d'especial dificultat

  Disposició addicional tercera. Altres programes formatius de Formació Professional per als alumnes i les alumnes amb necessitats educatives específiques

  Disposició addicional quarta. Centres privats

  Disposició transitòria primera. Implantació d'estes ensenyances

  Disposició transitòria segona. Alumnat que no haja superat el primer curs d'un programa de qualificació professional inicial

  Disposició transitòria tercera. Període extraordinari de matrícula

  Disposició derogatòria única

  Disposició final primera. Modificació de la disposició transitòria primera de l'Orde 46/2012, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana

  Disposició final segona. Modificació dels articles 14, 18 i 20 de l'Orde 77/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional, de les ensenyances d'Arts Plàstiques i Disseny i dels programes de qualificació professional inicial en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana  Disposició final tercera. Modificació de l'article 8 de l'Orde 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades, i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial en centres docents públics de la Comunitat Valenciana

  Disposició final quarta. Rang normatiu d'orde

  Disposició final quinta. Aplicació i desplegament

  Disposició final sexta. Legislació supletòria

  Disposició final sèptima. Compliment i difusió

  Disposició final octava. Entrada en vigor

  PREÀMBUL  La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional (BOE 147, 20.06.2002), assenyala en l'article 10.1 que l'Administració General de l'Estat, de conformitat amb el que establix l'article 149.1.30 i 7 de la Constitució, i prèvia consulta al Consell General de la Formació Professional, determinarà els títols de Formació Professional del sistema educatiu i els certificats de professionalitat del subsistema de Formació Professional per a l'ocupació, que constituiran les ofertes de Formació Professional referides al catàleg nacional de qualificacions professionals.

  El Reial Decret 1128/2003, de 5 de setembre (BOE 223, 17.09.2003), modificat pel Reial Decret 1416/2005, de 25 de novembre (BOE 289, 03.12.2005), regula el catàleg nacional de qualificacions professionals a fi de possibilitar la integració de les ofertes de formació professional i les demandes del sistema productiu, organitza en nivells, atenent la competència professional requerida per les activitats productives amb criteris de coneixements, iniciativa, autonomia, responsabilitat i complexitat, entre altres, de l'activitat a desenrotllar.  En l'annex II del mencionat reial decret, es definix el nivell 1 com la competència en un conjunt d'activitats de treball relativament simples corresponents a processos normalitzats, en les quals els coneixements teòrics i les capacitats pràctiques a aplicar són limitats.

  La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, en el seu apartat tres de l'article únic introduïx l'apartat 10 en l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i crea els cicles de Formació Professional Bàsica dins de la Formació Professional del sistema educatiu.

  El Reial Decret 127/2014 de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica de les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu, aprova catorze títols professionals bàsics on es fixen els seus currículums bàsics.

  El Reial Decret 356/2014, de 16 de maig, pel qual s'establixen set títols de Formació Professional Bàsica del catàleg de títols de les ensenyances de Formació Professional amplia els títols de Formació Professional Bàsica establits en el Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer.  L'article 53 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix que és de competència exclusiva de la Generalitat la regulació i administració de l'ensenyança en tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en l'àmbit de les seues competències, sense perjuí del que disposa l'article 27 de la Constitució i en les lleis orgàniques que, conforme a l'apartat 1 del seu article 81, la despleguen.  El present decret té per objecte regular els cicles de Formació Professional Bàsica en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Fent ús de les competències de l'article 53 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, oït el Consell Valencià de Formació Professional, consultats els agents socials, a proposta de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, oït el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 8 d'agost de 2014,

  DECRETE  CAPÍTOL I

  Aspectes generals  Article 1. Objecte i àmbit

  Este decret té per objecte desenrotllar la normativa bàsica estatal en matèria de cicles de Formació Professional Bàsica en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.  Article 2. Objectius

  Els cicles de Formació Professional Bàsica constituïxen una oferta obligatòria i de caràcter gratuït que, junt amb els objectius regulats amb caràcter general per a les ensenyances de Formació Professional en l'article 40.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, contribuiran com disposa l'article 40.2 de la citada normativa estatal, que l'alumnat adquirisca o complete les competències de l'aprenentatge permanent.  CAPÍTOL II

  Accés, admissió i matrícula en els cicles

  de Formació Professional Bàsica  Article 3. Destinataris i condicions d'accés

  1. Podrà accedir als cicles de Formació Professional Bàsica, l'alumnat que complisca simultàniament els requisits assenyalats en l'article 15.1 del Reial Decret 127/2014 de 28 de febrer.

  2. Els sol·licitants a qui es referix l'apartat anterior hauran d'aportar el consell orientador per mitjà d'un certificat que acredite haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica. El dit consell orientador serà expedit pel director o directora i el tutor o tutora de l'alumne o alumna, i s'inclourà en l'expedient de l'alumne o alumna junt amb el document de consentiment dels pares, mares o tutors legals, perquè curse estes ensenyances.

  3. Podran accedir així mateix als cicles de Formació Professional Bàsica les persones que superen els 17 anys i que no estiguen en possessió d'un títol de Formació Professional o de qualsevol altre títol que acredite la finalització d'estudis secundaris complets, sempre que hi haja disponibilitat de places.

  4. El calendari d'admissió s'adequarà al que establix cada curs per a la Formació Professional Específica.

  5. A més de la documentació necessària per a la matrícula establida en l'article 14 d'este decret, la direcció general competent en matèria de formació professional establirà, en cada cas, per resolució, la documentació complementària per a la incorporació o matrícula en estos cicles de Formació Professional Bàsica. L'adequada escolarització d'este alumnat serà objecte de supervisió per la inspecció educativa i de seguiment en els estudis i estadístiques de la seua competència.

  Article 4. El procediment d'admissió

  1. El procediment d'admissió de l'alumnat regulat en este article s'aplicarà en els cicles de Formació Professional Bàsica en centres educatius sostinguts amb fons públics.

  2. Els interessats formularan la seua sol·licitud segons el procediment establit a este efecte per la conselleria competent en matèria d'educació, fent entrega d'una còpia firmada de la dita sol·licitud en el centre educatiu triat en primera opció junt amb la documentació assenyalada en l'apartat quint del present article.

  Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud d'admissió a cicles de Formació Professional Bàsica respecte dels quals s'haja publicat vacant. En esta s'especificaran, per orde de prioritat, fins a un màxim de cinc opcions corresponents a un màxim de cinc cicles Formació Professional Bàsica en centres educatius que tinguen autoritzades les dites ensenyances.

  En el cas de sol·licitants que complisquen els requisits establits en l'article 15.1 del Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, hauran d'aportar el consell orientador, d'acord amb el que establix l'article 3.2 d'este decret.

  3. Quan l'interessat presente més d'una sol·licitud pel mateix annex, s'admetran totes les sol·licituds, i d'existir prioritat en la sol·licitud de places, caldrà ajustar-se a la data més antiga de cada una de les opcions sol·licitades.

  4. Quan l'interessat presente la sol·licitud fora del termini establit no serà tinguda en compte en el procediment d'admissió.

  5. Rebudes les sol·licituds, els centres les incorporaran a l'aplicació informàtica establida a este efecte prèvia aportació pels interessats de la documentació acreditativa necessària per a l'accés especificada en l'article 14 de la present norma, així com la necessària per a l'aplicació dels criteris de prioritat a què fa referència el present decret.  6. Si en el moment de presentar la sol·licitud no s'aporta el consell orientador, en el supòsit d'alumnat escolaritzat, o el certificat del requisit d'accés, esta dada s'introduirà posteriorment. En tot cas, el consell orientador s'inclourà en l'expedient de l'alumne o de l'alumna junt amb el document de consentiment dels pares, mares o tutors legals, perquè curse estes ensenyances.

  Una vegada entregada la documentació en el termini determinat en el calendari de la resolució dictada per les direccions territorials competents en matèria d'educació, el centre publicarà la llista de l'alumnat que no ha presentat el requisit d'accés corresponent. La publicació de la dita llista tindrà efectes de requeriment a l'interessat perquè en el termini de deu dies hàbils esmene les faltes o acompanye els documents preceptius.

  En el supòsit d'alumnat escolaritzat en el propi centre, el consell orientador s'adjuntarà d'ofici a la sol·licitud presentada per l'alumnat.  7. Si no aporta la documentació que constituïsca requisit d'accés en el termini establit, la sol·licitud quedarà exclosa.

  De no procedir a completar la documentació requerida en el termini establit es tindrà a l'interessat per desistit de la sol·licitud formulada.  La documentació que obre en el centre en què l'alumne o alumna haja estat escolaritzat s'adjuntarà d'ofici a la sol·licitud presentada per l'alumnat.

  8. El titular de la secretaria en els centres públics i la titularitat dels centres privats amb ensenyances concertades són els responsables de la custòdia de les sol·licituds d'admissió de l'alumnat, de la documentació complementària i de la documentació necessària per al procediment d'admissió.

  9. La direcció del centre on l'alumne o alumna cursa estudis vetlarà per a que els dits documents s'òmpliguen correctament i que es lliure el dit certificat, així com per a que s'incorporen als expedients de l'alumnat que curse un cicle de Formació Professional Bàsica en el mateix centre, si és admés en un d'estos, o es remeten al centre on finalment l'alumne o alumna formalitze la seua matrícula perquè s'incorpore a l'expedient corresponent.

  10. Per a l'admissió de l'alumnat estranger, s'haurà de tindre en compte el que establix la normativa bàsica en esta matèria.

  11. El tractament de les dades personals obtingudes en el procediment d'admissió s'ajustarà al que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al que preveu la disposició addicional 23a de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.  Article 5. Garanties respecte a l'escolarització

  1. Si l'alumnat, en edat d'escolarització obligatòria, s'admet en un cicle de Formació Professional Bàsica d'un centre diferent d'aquell en què estiga escolaritzat, serà baixa en el centre d'origen com a conseqüència de formalitzar la matrícula en el centre d'admissió, i els seus documents d'avaluació seran objecte de trasllat, segons la normativa general aplicable.

  Si no formalitza la matrícula en el cicle de Formació Professional Bàsica, d'ofici, se li proporcionarà una plaça en un centre educatiu en què existisquen vacants en Educació Secundària Obligatòria.

  2. Si l'alumnat, en edat d'escolarització obligatòria, no és admés en un cicle de Formació Professional Bàsica en el seu centre d'origen o no formalitza la seua matrícula d'ofici, se li proporcionarà una plaça en un centre educatiu en què existisquen vacants en Educació Secundària Obligatòria.

  3. L'alumnat o, si és el cas, els seus representants legals firmaran un document d'acceptació i compromís pel qual es compromet a mantindre la seua assistència, podent perdre la seua plaça en el cicle de Formació Professional Bàsica, per aplicació d'allò que s'ha establit amb caràcter general per a les ensenyances de Formació Professional amb vista a l'anul·lació de matrícula per inassistència. La vacant resultant s'oferirà a l'alumnat en llista d'espera, si n'hi ha, i sempre que esta es produïsca al llarg del primer trimestre del curs. L'alumnat al qual se li haja anul·lat la matrícula per inassistència i perda la seua plaça en un cicle de Formació Professional Bàsica, únicament en el supòsit de trobar-se en edat d'escolarització, d'ofici se li proporcionarà una plaça en un centre educatiu en què existisquen vacants en Educació Secundària Obligatòria.  4. La direcció del centre, la Comissió Municipal d'Escolarització i la Inspecció Educativa vetlaran pel compliment de l'escolarització i per a evitar, tant preventivament com correctivament, la desescolarització i l'absentisme.

  5. En el cas d'alumnat entre 16 i 18 anys es duran a terme les actuacions necessàries per a garantir, en les millors condicions possibles, l'escolarització fins a la majoria d'edat.

  6. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport adoptarà mesures destinades a garantir l'accessibilitat universal a estes ensenyances, a fi que l'alumnat amb discapacitat puguen accedir als cicles de Formació Professional Bàsica i cursar-los en les condicions establides en la disposició addicional tercera del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seua inclusió social.

  Article 6. Prioritat en l'accés per als cicles de Formació Professional Bàsica autoritzats en centres docents

  1. L'admissió en els cicles de Formació Professional Bàsica autoritzats en centres docents públics i privats concertats, si hi ha més sol·licituds d'incorporació que reunisquen els requisits exigits que places escolars disponibles, es regirà per l'orde de prioritat següent:  1.1. En primer lloc es tindran en compte la primera i segona opció dels cicles de Formació Professional Bàsica que els sol·licitants incloguen en la seua petició, tenint en compte l'orde següent:

  a) Alumnat de 16 anys complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del cicle de Formació Professional Bàsica, proposat per l'equip educatiu.

  b) Alumnat de 15 anys complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del cicle de Formació Professional Bàsica, proposat per l'equip educatiu.

  c) Alumnat de 17 anys complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del cicle de Formació Professional Bàsica, proposat per l'equip educatiu.

  1.2. En segon lloc, es tindran en compte la tercera, quarta i quinta opció dels cicles de Formació Professional Bàsica que els sol·licitants incloguen en la seua petició tenint en compte l'orde següent:

  a) Alumnat de 16 anys complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del cicle de Formació Professional Bàsica, proposat per l'equip educatiu.

  b) Alumnat de 15 anys complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del cicle de Formació Professional Bàsica, proposat per l'equip educatiu.

  c) Alumnat de 17 anys complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del cicle de Formació Professional Bàsica, proposat per l'equip educatiu.

  1.3. En tercer lloc es tindran en compte les cinc opcions dels cicles de Formació Professional Bàsica que l'alumnat desescolaritzat major de 17 anys incloguen en la seua petició.

  S'entendrà com a alumnat desescolaritzat aquell que durant el curs immediatament anterior al de l'inici del cicle de Formació Professional Bàsica no haja estat matriculat en cap centre docent cursant Educació Secundària Obligatòria.

  Els desempats dins dels distints grups de prioritat es resoldran per mitjà del que establix la resolució de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, que determinarà la lletra per a fixar l'orde d'actuació dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l'any en curs. En cas que a l'inici del procediment d'admissió no s'haja publicat la dita resolució, serà aplicable la lletra V establida per Resolució de 27 de setembre de 2010 (DOCV 6376, 14.10.2010).  2. Pel que fa a l'admissió d'un curs diferent de primer en els casos de canvi de centre educatiu, en cas d'existir vacants, la prioritat en l'admissió estarà determinada per la nota mitjana del primer curs del cicle de Formació Professional Bàsica corresponent.

  Article 7. Reserva de places

  1. En el procediment d'admissió es reservarà un 5 per cent del total de les places escolars oferides per a les persones amb discapacitat, i en cap cas la reserva serà inferior a una vacant. En el dit procediment, l'alumnat podrà sol·licitar informe del departament d'orientació del centre que figure en primer lloc per cada títol sol·licitat en què se certifique que la malaltia / discapacitat no li impedix aconseguir els resultats d'aprenentatge relacionats amb les competències professionals del títol que sol·licita.

  2. Si en el procediment d'admissió ordinari es produïxen vacants de les reservades per a persones amb discapacitat, estes es reservaran i oferiran en el procediment d'admissió extraordinari.

  3. En el procediment d'admissió extraordinari, les vacants que hagen quedat sense cobrir, després de baremades totes les sol·licituds, s'oferiran a tots els sol·licitants que reunisquen els requisits requerits en este decret.  Article 8. Procediment d'adjudicació de places

  1. La direcció general competent en matèria de planificació educativa determinarà les vacants en el cas dels centres públics i centres privats sostinguts amb fons públics, i comunicarà a tots els centres les vacants existents en els cicles de Formació Professional Bàsica que hi tinguen autoritzats.

  2. En cada centre educatiu sostingut amb fons públics es publicaran les vacants pròpies dels cicles de Formació Professional Bàsica tant en el procediment d'admissió ordinari com en l'extraordinari.  3. L'alumnat entregarà la sol·licitud d'acord amb el que establix l'article 4 d'este decret.

  4. El procediment d'adjudicació provisional de places, en concurrència competitiva, es realitzarà d'acord amb els criteris de prioritat establits en l'article 6 i 7 de la present norma i restant normativa vigent, seguint l'orde de preferència en què hagen demanat plaça els sol·licitants.

  5. En les dates establides en el calendari d'admissió de la direcció territorial amb competències en matèria d'educació, l'alumnat podrà desistir de la seua sol·licitud.

  6. En el primer curs dels cicles de Formació Professional Bàsica, els centres públics i privats concertats en estes ensenyances oferiran totes les places de primer, sense perjuí que per causes degudament justificades la direcció territorial corresponent resolga oferir un nombre inferior de vacants en els centres docents públics. Les places escolars de l'alumnat que repetisca curs quan es mantinga el cicle i curs en el centre es detrauran abans de determinar les vacants de primer.  7. En el segon curs dels cicles de Formació Professional Bàsica en estes ensenyances, oferiran les places resultants després de detraure les de l'alumnat que ha promocionat de primer curs o que repetisca curs, sense perjuí que per causes degudament justificades la direcció territorial corresponent resolga oferir un nombre inferior de vacants en els centres docents públics.

  8. Si no s'obté plaça escolar en el centre de primera opció, s'aplicarà el procediment d'adjudicació de plaça assenyalat en l'article 6 d'esta norma.

  9. El consell escolar o consell social dels centres integrats públics de Formació Professional i els titulars dels centres privats concertats publicaran les llistes provisionals d'acord amb els resultats obtinguts a través del procediment establit a este efecte per la conselleria amb competències en matèria d'educació.

  10. Estes llistes tindran inicialment el caràcter de relació provisional d'alumnat admés i no admés. Totes estes es publicaran en el tauler d'anuncis dels centres.

  11. Els interessats podran presentar reclamació davant del consell social del centre integrat públic de Formació Professional o davant el consell escolar del Institut d'Educació Secundària contra les dites llistes provisionals, d'acord amb allò que s'ha assenyalat en l'article 12 d'este decret, i en este cas emetran informe els esmentats òrgans.

  12. Si no s'obté plaça en cap dels centres triats es remetran les sol·licituds no ateses a la Comissió Sectorial d'Escolarització de Formació Professional.

  13. Una vegada resoltes les reclamacions, estes llistes tindran caràcter definitiu i es publicaran per mitjà dels mateixos procediments que els anteriors.

  14. Els interessats podran presentar reclamació davant de la Comissió Sectorial d'Escolarització de Formació Professional contra les dites llistes definitives, d'acord amb el que establix l'article 12 d'este decret.  15. Els/les sol·licitants no admesos/es en algun dels cicles de Formació Professional Bàsica sol·licitats quedaran en llista d'espera ordenats en funció dels criteris establits en l'article 6, i podran ser admesos en cas de quedar places vacants.

  16. Els/les sol·licitants que no hagen obtingut plaça escolar en el procediment ordinari en cap de les opcions sol·licitades, tant en les llistes provisionals com en les definitives ni a través de les vacants produïdes per renúncia, podran sol·licitar novament l'admissió en el procediment extraordinari prèvia consulta de les vacants existents en les llistes publicades a través del procediment establit a este efecte per la conselleria amb competències en matèria d'educació.  Article 9. Constitució efectiva de grups dels cicles de Formació Professional Bàsica

  1. La direcció general competent en matèria de planificació educativa determinarà, i les direccions territorials amb competències en matèria d'educació portaran a terme amb un informe previ del seu Servici d'Inspecció Educativa, l'efectiva constitució d'estos grups quan hi haja prou nombre d'alumnat, i es podrà autoritzar el funcionament de grups que no aconseguisquen el llindar mínim d'alumnat exigit amb caràcter general quan les característiques de l'alumnat atés i les necessitats derivades de l'escolaritat així ho aconsellen.  2. Les vacants dels distints cursos dels cicles formatius de Formació Professional Bàsica seran determinades per la direcció general competent en matèria de planificació educativa, basant-se en els informes de les direccions territorials d'Educació corresponents. Les direccions territorials demanaran informes del consell escolar en els centres públics, del consell social dels centres integrats públics de Formació Professional i del titular del centre en els centres privats concertats.  3. El nombre màxim d'alumnes serà de díhuit per grup. Sense perjuí d'això, podrà establir-se un màxim de quinze alumnes per grup en funció del perfil professional del títol del cicle de Formació Professional Bàsica.

  Quant al mínim necessari per a la constitució d'un grup caldrà ajustar-se al que disposa la normativa de Formació Professional en la matèria.

  En el grup es podrà integrar alumnat amb necessitats educatives especials permanents fins a un màxim de dos per grup, i es reduirà el nombre màxim d'alumnat en dos per cada alumne o alumna amb necessitats educatives especials permanents, tenint en compte que en cas de grups amb alumnat amb necessitats educatives especials permanents, el nombre mínim d'alumnat per grup serà de 10.

  4. Quan el nombre de sol·licituds que complisquen els requisits assenyalats en l'article 3 de la present norma no arribe al mínim establit per a constituir unitat, esta no s'autoritzarà, i a l'alumnat que haja optat per eixe cicle, segons els casos, se li consideraran les altres opcions formulades segons l'orde de preferència.

  5. La direcció general competent en matèria de personal atendrà les necessitats de personal que es deriven de les unitats autoritzades.  Article 10. Vacants al final del procés d'admissió

  1. Finalitzat el procés d'admissió, tant en convocatòria ordinària com en extraordinària, es publicarà en el respectiu centre educatiu una llista amb les vacants existents després del dit procés.

  2. L'alumnat que, havent presentat sol·licitud, no haja obtingut lloc escolar segons els seues opcions podran dirigir-se, abans que concloga el termini de matrícula, al centre corresponent i sol·licitar qualsevol dels llocs vacants. Per a això haurà de presentar, junt amb la nova sol·licitud, el resguard i la còpia de la sol·licitud que van presentar al seu dia.

  Article 11. Publicació de llistes

  Les llistes, tant provisionals com definitives, d'admesos i exclosos s'obtindran a través del suport informàtic que determine la direcció general competent en matèria de planificació educativa.  Article 12. Reclamacions i recursos al procediment d'admissió

  1. De tractar-se del procediment d'admissió per els centres públics s'aplicarà allò que s'ha regulat en la normativa vigent en matèria de reclamacions i recursos de formació professional.

  2. En cas que l'admissió s'haja sol·licitat en un centre privat amb ensenyances concertades, els interessats podran formular una reclamació/denúncia davant de la direcció territorial corresponent, la qual iniciarà, si és el cas, el procediment previst en els articles 61 i següents de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, modificats per la disposició final primera punt 10 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.  Article 13. Matrícula

  1. Després del procediment d'admissió ordinari l'alumnat admés haurà de formalitzar la matrícula en el termini establit en el calendari d'admissió a estes ensenyances.

  2. Si l'alumnat admés no formalitza matrícula en el termini expressat, s'entendrà que renúncia a la plaça escolar i la seua plaça es considerarà vacant per renúncia.

  3. Acabat el termini de matrícula, cada centre publicarà la llista de l'alumnat que, estant en la llista d'admesos, no l'haja formalitzada.  4. Les vacants que es produïsquen per renúncia o altres circumstàncies s'oferiran a l'alumnat de la llista d'espera segons l'orde establit en esta.

  5. Respecte a les places vacants per renúncia podrà formalitzar la matrícula l'alumnat que no haja obtingut plaça en el procediment ordinari.

  6. Després de finalitzar el procediment d'admissió extraordinari es procedirà a la matrícula en els termes establits en l'article 14 del present decret.

  7. L'alumnat de la llista de no admesos que no haja obtingut plaça escolar en cap de les opcions sol·licitades després de finalitzar el procediment d'admissió extraordinari, o els seus pares o tutors en cas de menors d'edat, podran sol·licitar informació a la Comissió Sectorial d'Escolarització de les places escolars vacants en altres centres per a formalitzar matrícula en alguna d'estes si reunix els requisits necessaris per a això, amb independència de la via d'accés per la qual haja concorregut.  Article 14. Documentació necessària per a la matrícula

  Per a la formalització de matrícula l'alumnat admés haurà de presentar en el centre educatiu en què haja obtingut plaça, en cas que estos no es troben en poder de l'Administració educativa, la documentació següent:

  1. Documentació acreditativa de la identitat i edat del/de la sol·licitant.

  2. Certificació acadèmica de l'últim centre en què estiga escolaritzat, en què consten les qualificacions obtingudes en el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o equivalent als efectes d'admissió.  3. Certificat acreditatiu del Consell orientador indicat en l'article 3.2 d'este decret i segons el que disposa en l'article 15.3 del Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer.

  4. En el supòsit d'accedir per la reserva de discapacitats. Acreditació de la discapacitat: l'alumnat amb greus problemes d'audició, visió, motricitat o altres necessitats educatives especials que participe en el procediment d'admissió per la reserva per a persones amb discapacitat haurà de presentar la documentació següent:

  a) Certificació del dictamen emés per l'òrgan competent.

  b) Declaració responsable en què manifeste el seu coneixement dels resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació dels cicles o mòduls que sol·licita cursar.

  5. Per a la matriculació de l'alumnat estranger s'haurà de tindre en compte el que s'establix en la normativa bàsica en esta matèria.

  6. En el supòsit de completar-se el grup amb alumnat desescolaritzat major de 17 anys, el centre receptor requerirà tota la informació acadèmica i sociofamiliar possible de l'últim centre escolar de procedència.

  CAPÍTOL III

  Ordenació dels cicles de Formació Professional Bàsica  Article 15. Estructura dels cicles de Formació Professional Bàsica

  1. Els cicles de Formació Professional Bàsica tindran una duració de 2.000 hores, equivalents a dos cursos acadèmics a temps complet. Cada cicle de Formació Professional Bàsica podrà incloure mòduls específics corresponents a una o més qualificacions professionals, però en tot cas haurà de permetre l'obtenció d'una qualificació completa de nivell 1, com a mínim.

  Els cicles de Formació Professional Bàsica presentaran l'estructura següent:

  Primer curs: s'impartirà en un horari setmanal de 30 hores lectives distribuïdes en jornades de sessió continuada o partida, d'acord amb la distribució següent:

  a) Els mòduls associats a les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

  b) Els mòduls associats als blocs comuns, que garantiran l'adquisició de les competències de l'aprenentatge permanent i el seu enfocament estarà contextualitzat al camp professional del perfil del títol.

  c) Tutoria. L'horari de tutoria, atés el seu caràcter lectiu, formarà part de l'horari de l'alumnat. Es dedicarà una hora setmanal a tutoria.

  d) Mòduls no associats a les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Es dedicarà una hora setmanal a la impartició del mòdul professional de Formació i Orientació Laboral, a fi de garantir la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals.

  Segon curs: Es realitzarà prèvia promoció de l'alumne o alumna i s'impartirà en un horari setmanal de 30 hores lectives distribuïdes en jornades de sessió continuada o partida, d'acord amb la distribució següent:

  a) Els mòduls associats a les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

  b) Els mòduls associats als blocs comuns que garantiran l'adquisició de les competències de l'aprenentatge permanent i el seu enfocament estarà contextualitzat al camp professional del perfil del títol.

  c) Tutoria. L'horari de tutoria, atés el seu caràcter lectiu, formarà part de l'horari de l'alumnat. Es dedicarà una hora setmanal a tutoria.

  d) Mòduls no associats a les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Es dedicarà una hora setmanal a la impartició del mòdul professional de Formació i Orientació Laboral en matèria de treball en equip, emprenedoria, activitat empresarial, així com en orientació laboral.

  e) Mòdul de Formació en Centres de Treball, la duració del qual serà de 240 hores realitzades, preferentment, en l'últim trimestre del curs.

  2. En funció de les característiques del títol professional, es podran establir dos unitats formatives per a la realització de la Formació en Centres de Treball, d'acord amb allò establert a l'article 16.7 d'este decret.

  3. Els mòduls de Comunicació i Societat I i II podran dividir-se en unitats formatives de competència lingüística en llengua castellana, estrangera i llengua valenciana quan així es necessite en funció de l'acreditació de la competència lingüística del professorat que impartisca el cicle. Els centres determinaran en la seua programació la duració de les dites unitats formatives, que, en tot cas, no podran superar la duració total establida en el currículum oficial per als dits mòduls professionals.  Article 16. La Formació en Centres de Treball

  1. El mòdul professional de Formació en Centres de Treball, d'ara en avant FCT, tal i com s'establix al Real Decret 127/2014, de 28 de febrer, consistix en la realització d'un programa formatiu en col·laboració amb les empreses, podent-se realitzar en centres educatius o en institucions públiques. Els seus objectius són els següents:

  a) Complementar la formació i competència professional de l'alumnat en contextos reals de treball.

  b) Afavorir el seu coneixement de l'organització del procés productiu o dels servicis i les relacions sociolaborals relatives al perfil professional del cicle formatiu de Formació Professional Bàsica.

  c) Afavorir la inserció laboral dels jóvens i la relació entre els centres educatius i les empreses d'un determinat sector, localitat o comarca.  2. Per a possibilitar la realització del mòdul professional de Formació en Centres de Treball s'establix el conveni de col·laboració com a acord formal entre un centre educatiu i una empresa o institució que oferix llocs formatius per a realitzar el dit mòdul.

  3. Este conveni suposa dissenyar el programa formatiu o conjunt d'activitats formativoproductives, ordenades en el temps i en l'espai, que l'alumnat realitzarà durant les hores establides en este. Les dites activitats completaran la formació que l'alumnat ha de posseir per a aconseguir la qualificació o qualificacions del cicle de Formació Professional Bàsica corresponent.

  4. Tots els cicles de Formació Professional Bàsica incorporaran un mòdul de Formació en Centres de Treball. La seua duració serà de 240 hores, distribuïdes en sis setmanes. Es realitzaran, preferentment, dins del tercer trimestre del curs.

  5. El professor tutor o professora tutora què impartisca mòduls associats a les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals serà el responsable d'organitzar el programa formatiu del corresponent mòdul en centres de treball i realitzar el seu seguiment. En cas de ser diversos els professors i professores que impartisquen els dits mòduls, s'atribuirà la tutoria a qui impartisca mòduls amb major càrrega lectiva. En els centres públics a este professorat se li computaran, per a estes funcions, dos hores de la seua jornada lectiva setmanal i dos hores complementàries d'entre les arreplegades en el seu horari individual, en ambdós casos durant tot el curs, procurant que este horari es concentre en el menor nombre de dies possible, a fi de facilitar el desplaçament als centres de treball en què l'alumnat desenrotlle el dit mòdul.

  6. Les direccions generals competents per raó de la matèria, amb un informe previ del Servici d'Inspecció Educativa de la corresponent direcció territorial d'Educació, podran autoritzar que el dit mòdul de Formació en Centres de Treball es duga a terme en el mateix centre amb caràcter excepcional.

  7. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, atenent les característiques del títol professional, establirà que el mòdul de Formació en Centres de Treball es realitze en dos unitats formatives: una al final del primer curs i una altra al final del segon, sempre que es garantisca que es referixen a les unitats de competència desenrotllades en els mòduls de cada curs acadèmic.  Article 17. Exempció del mòdul Formació en Centres de Treball

  Podrà acordar-se l'exempció total o parcial del mòdul professional de Formació en Centres de Treball per la seua correspondència amb l'experiència laboral, sempre que s'acredite una experiència corresponent al treball a temps complet d'un any, relacionada amb els estudis professionals respectius.

  1. L'exempció total és aquella que s'atorga a l'alumnat que haja acreditat la capacitació suficient de, almenys, 85 per cent de les competències professionals establides en el programa formatiu. L'alumne no cursarà el mòdul professional d'FCT i en el seu expedient acadèmic i actes d'avaluació constarà com exempt del mòdul professional d'FCT.  2. L'exempció parcial és aquella que s'atorga a l'alumnat que haja acreditat la capacitació suficient de part de les competències professionals establides en el programa formatiu que no arribe al llindar del 85 per cent de les mateixes. L'alumnat només realitzarà les activitats conduents a l'adquisició dels resultats d'aprenentatge (LOE) no adquirits. L'alumnat, una vegada matriculat podrà sol·licitar la seua exempció en qualsevol moment, sempre amb una antelació mínima de 30 dies hàbils a l'inici previst de les pràctiques.

  3. L'alumnat que sol·licite l'exempció haurà de presentar en la secretaria del centre docent on estiga matriculat la següent documentació:

  a) Sol·licitud degudament complimentada segons el model oficial aprovat i publicat mitjançant orde de la conselleria competent en matèria d'educació, establit per a l'avaluació de l'alumnat de formació professional. Si la referida sol·licitud és presenta en un centre docent de titularitat privada, el titular del dit centre remetrà la sol·licitud, junt amb la documentació acreditativa i l'informe de l'equip docent a què és referix l'apartat 4 d'este article, al centre docent públic a què este adscrit per a la seua resolució.

  b) Acreditació d'experiència laboral d'un any, com a mínim, a temps complet o el seu equivalent a temps parcial, relacionada amb el cicle de Formació Professional Bàsica, per a la qual cosa haurà d'aportar-se la documentació següent:

  b.1) En el cas de treballadors assalariats:

  – Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a què estiguen afiliats, on conste l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.

  – Contracte de treball o certificació de l'empresa on hagen adquirit l'experiència laboral en què s'especifique la duració dels períodes de prestació del contracte, l'activitat exercida i l'interval de temps en què s'ha realitzat la dita activitat.

  b.2) En el cas de treballadors autònoms o per compte propi:

  – Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l'Institut Social de la Marina dels períodes d'alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent.

  – Certificació d'alta en el cens d'obligats tributaris.

  – Descripció de l'activitat exercida i interval de temps en què s'ha realitzat esta.

  b.3) En el cas de treballadors voluntaris o becaris, es requerirà la certificació de l'organització on s'haja prestat l'assistència, en què s'especificaran les activitats i funcions realitzades, l'any en què es van realitzar i el nombre total d'hores dedicades a estes.  c) En cas que les empreses o entitats a què fa referència este apartat hagen cessat en la seua activitat i resulte impossible l'obtenció de les certificacions mencionades anteriorment, l'alumnat haurà d'aportar la documentació acreditativa del cessament de l'activitat, junt amb una declaració jurada on es descriguen les activitats exercides en l'empresa o entitat.

  4. La direcció del centre docent públic que corresponga resoldrà sobre la concessió o no de l'exempció total o parcial amb un informe previ de l'equip docent del grup d'alumnat del cicle formatiu del centre públic o del centre privat adscrit al que pertany el sol·licitant, expedit després de l'anàlisi de la documentació aportada i a la vista dels criteris establits a este efecte en la concreció curricular corresponent d'acord amb els models oficials aprovats i publicats mitjançant orde de la conselleria competent en matèria d'educació.

  5. L'acord de concessió o no de l'exempció total o parcial es notificarà a la persona sol·licitant, i en el seu cas, al centre educatiu privat, de conformitat amb allò establit en l'article 59 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o de forma que estime convenient.  6. Una vegada concedida l'exempció es procedirà al seu registre en l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna als efectes de certificació acadèmica, i una còpia de l'acord de concessió de l'exempció total o parcial s'adjuntarà a l'esmentat expedient acadèmic.  Article 18. Organització i metodologia

  1. El procés d'ensenyança i aprenentatge s'organitzarà entorn d'un pla personalitzat de formació, adaptat a les necessitats i interessos de l'alumnat, de manera flexible, i dissenyat a partir de les necessitats bàsiques d'estos.

  2. L'organització de les ensenyances en els centres procurarà que el nombre de professors i professores que impartisquen docència en un mateix grup de Formació Professional Bàsica siga tan reduït com siga possible.

  3. En les programacions didàctiques de cada un dels mòduls professionals que formen part dels cicles de Formació Professional Bàsica, així com en la programació anual de l'acció tutorial, s'incorporaran de manera expressa les competències i continguts de caràcter transversal assenyalats en l'article 11 del Reial Decret 127/2014 de 28 de febrer.  4. En el cas de les competències i continguts de caràcter transversal relacionats amb la prevenció de riscos laborals, els centres educatius hauran de garantir la certificació de la formació necessària en matèria de prevenció de riscos quan així ho requerisca el sector productiu corresponent al perfil professional del títol.

  5. La metodologia utilitzada en estes ensenyances tindrà un caràcter globalitzador i integrador de les competències de l'aprenentatge permanent amb les competències professionals pròpies dels mòduls associats a unitats de competència, a fi que l'alumnat adquirisca una visió global dels processos productius propis de l'activitat professional corresponent.

  6. Els servicis d'Inspecció Educativa de les direccions territorials d'Educació supervisaran les programacions anuals dels cicles formatius de Formació Professional Bàsica, que s'impartisquen en el seu àmbit territorial. La programació formarà part tant de la programació general anual del centre, com la seua avaluació de la memòria anual del centre.

  Article 19. Atenció a la diversitat

  1. De conformitat amb el que establix l'article 71 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, s'asseguren els recursos necessaris perquè l'alumnat que requerisca una atenció educativa diferent de l'ordinària per presentar necessitats educatives especials puga aconseguir el màxim desenrotllament possible de les seues capacitats.

  2. Per a donar resposta educativa adequada per a l'alumnat amb necessitats educatives especials en Formació Professional, caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen Educació Secundària (DOGV 14.04.2005).

  3. Es podran fer adaptacions curriculars destinades a l'adquisició de competències lingüístiques per a aquelles persones que presenten dificultats d'expressió, tant en la seua programació com en la seua avaluació. En cap cas, les dites adaptacions suposaran una reducció ni eliminació del nivell i quantitat dels resultats d'aprenentatge establits en el títol de Formació Professional Bàsica.  Article 20. Professorat

  1. Per a respondre a les necessitats de l'alumnat dels cicles de Formació Professional Bàsica i aconseguir els objectius dels diferents components formatius, cada grup d'alumnat dels distints cicles de Formació Professional Bàsica haurà de comptar amb un equip educatiu format pel menor nombre possible de professors i professores, junt amb el departament d'orientació o de qui exercisca les seues funcions.  2. En relació a la impartició de cada un dels mòduls professionals s'aplicarà el que establix l'article 20 i la disposició transitòria segona del Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer.

  3. Amb vista a garantir l'acreditació de la competència lingüística del professorat que impartisca el cicle de Formació Professional Bàsica caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana.  Article 21. Tutoria

  1. La tutoria en cada un dels cursos que formen els cicles de Formació Professional Bàsica que es realitzen en els centres docents serà competència del docent que impartisca docència en el cicle formatiu en mòduls associats a les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. En cas de ser diversos els professors i professores que impartisquen els dits mòduls, s'atribuirà la tutoria a qui impartisca mòduls amb major càrrega lectiva i, en cas d'igualtat, per qui decidisca la direcció del centre.

  2. La tutoria serà assignada, preferentment, a la mateixa persona durant els dos cursos acadèmics de què consta el cicle de Formació Professional Bàsica.

  3. El professor tutor o professora tutora serà el responsable del programa formatiu corresponent al mòdul de Formació en Centres de Treball i realitzar el seu seguiment. Per a l'exercici de les dites funcions en centres públics, a este professorat se li computaran addicionalment dos hores de la seua jornada lectiva setmanal i dos hores complementàries d'entre les arreplegades en el seu horari individual, en ambdós casos durant tot el curs, procurant que el dit horari es concentre en el menor nombre de dies possible, a fi de facilitar el desplaçament als centres de treball en què l'alumnat desenrotlle el dit mòdul.

  4. La formació que s'impartisca en la tutoria del grup referida als temes transversals tindrà caràcter complementari en relació amb la impartida en la resta dels mòduls professionals i desenrotllarà aquells aspectes que no puguen ser arreplegats en la impartició d'estos.  5. La programació anual de l'acció tutorial arreplegada en el projecte educatiu del centre inclourà de manera específica activitats vinculades a la prevenció de riscos laborals corresponents al perfil professional del títol, així mateix inclourà altres activitats relacionades amb els continguts de caràcter transversal.  Article 22. Avaluació

  1. L'avaluació de l'alumnat que participe en els cicles de Formació Professional Bàsica serà contínua, formativa i integradora, i es farà prenent com a referència els objectius establits per l'equip educatiu en les concrecions curriculars de cada un dels mòduls.

  2. Es farà una avaluació inicial en què s'estudie el nivell d'accés de l'alumnat quant a actituds, capacitats i coneixements bàsics, de manera que el procés d'ensenyança i aprenentatge puga adquirir el caràcter individualitzat que estos cicles de Formació Professional Bàsica requerixen.  3. Durant el desenrotllament del cicle de Formació Professional Bàsica, cada professor o professora farà el seguiment i avaluació dels components formatius que impartisca, i deixarà constància per escrit dels resultats en les reunions que l'equip educatiu mantinga periòdicament amb este fi i que seran coordinades pel tutor o tutora. Hi haurà almenys tres sessions d'avaluació durant cada un dels cursos que dure el cicle de Formació Professional Bàsica.

  4. El procés d'avaluació quedarà reflectit en l'expedient acadèmic de cada alumne o aluma.

  5. L'avaluació final serà responsabilitat de tot l'equip educatiu i la superació del cicle de Formació Professional Bàsica exigirà l'avaluació positiva en tots i cada un dels mòduls obligatoris que componen el cicle de Formació Professional Bàsica.

  6. L'alumnat matriculat en un centre tindrà dret a dos convocatòries anuals, durant el màxim de quatre cursos que podria estar matriculat en el cicle formatiu.

  7. El mòdul de Formació en Centres de Treball podrà ser avaluat, com a màxim, en dos convocatòries.  Article 23. Qualificacions

  1. La qualificació dels mòduls professionals de formació en el centre educatiu s'expressarà en valors numèrics d'1 a 10, sense decimals. Es consideraran positives les iguals o superiors a 5, i negatives, les restants.

  2. El mòdul professional de FCT es qualificarà en termes d'«apte», «apta» o «no apte», «no apta».

  3. Els mòduls professionals convalidats es qualificaran, respectivament, amb l'expressió de «convalidat – 5». A l'efecte del càlcul de la nota mitjana, els mòduls convalidats es qualificaran amb un 5.

  4. Els mòduls professionals que per raons diferents de les de la renúncia a la convocatòria no hagen sigut qualificats constaran com a «no avaluat», «no avaluada», i la convocatòria corresponent es computarà com a consumida.

  5. En cas que algun mòdul associat als blocs comuns s'establisca en diferents unitats formatives diferenciades en funció de l'acreditació de la competència lingüística del professorat que impartisca el cicle, es considerarà com a nota final la mitjana numèrica ponderada de les unitats formatives que componen els mòduls professionals afectats.

  6. En cas que el mòdul de Formació en Centres de Treball s'organitze en dos unitats formatives, l'alumnat haurà d'obtindre la qualificació d'apte en ambdós unitats.

  7. Una vegada superats tots els mòduls professionals que constituïxen el cicle formatiu, es determinarà la qualificació final del cicle formatiu. Per a això, es calcularà la mitjana aritmètica simple de les qualificacions dels mòduls professionals que tenen valoració numèrica i dels mòduls convalidats; del resultat es prendrà la part sencera i les dos primeres xifres decimals, arredonint per excés la xifra de les centèsimes si la de les mil·lèsimes resulta ser igual o superior a 5.

  En el dit càlcul, per tant, no es tindran en compte les qualificacions d'«apte», «apta», i «exempt», «exempta».

  Si com a resultat de convalidacions tots els mòduls professionals han sigut qualificats amb expressió literal, la nota final del cicle formatiu serà de 5,00.

  8. A l'alumnat que obtinga en un determinat mòdul professional la qualificació de 10 podrà atorgar-se-li una «menció honorífica», sempre que el resultat obtingut siga conseqüència d'un excel·lent aprofitament acadèmic unit a un esforç i interés pel mòdul especialment destacables. Les mencions honorífiques seran atorgades pel professorat que impartisca el mòdul professional corresponent.

  El nombre de mencions honorífiques no podrà excedir el 10 per cent de l'alumnat matriculat en el mòdul professional en cada grup. L'atribució de menció honorífica es consignarà en els documents d'avaluació de l'alumnat amb l'expressió «MH», a continuació de la qualificació de 10.  9. A més de la qualificació numèrica dels mòduls professionals, en els documents d'avaluació podrà consignar-se, segons corresponga en cada cas, alguna de les expressions o abreviatures següents:

  a) Apte/a o no apte/a: (AP) o (NA) només s'aplicarà al mòdul professional de Formació en Centres de Treball.

  b) Exempció: (EX)

  c) Convalidació: (CV amb la qualificació numèrica obtinguda)

  d) Renúncia a la convocatòria: (RC)

  e) No avaluat o avaluada: (NAV)

  f) Incompatible: (IC)

  g) Aprovat amb anterioritat: (AA amb la qualificació numèrica obtinguda): en cas que l'alumnat haja superat un mòdul en qualsevol altre cicle formatiu, se li mantindrà la qualificació obtinguda en este sempre que tinga idèntic codi i denominació, i sense que això en supose la convalidació.  Article 24. Convalidacions

  S'aplicarà la normativa vigent en matèria de convalidació de mòduls professionals inclosos en els títols professionals bàsics en les condicions i per mitjà dels procediments establits amb caràcter general per a les ensenyances de Formació Professional, i en especial el que establix l'article 19 del Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer.  Article 25. Promoció i permanència

  1. L'alumnat podrà promocionar a segon curs quan els mòduls professionals pendents associats a unitats de competència no superen el 20 per cent de l'horari setmanal. No obstant això, haurà de matricular-se dels mòduls professionals pendents de primer. Els centres hauran d'organitzar les consegüents activitats de recuperació i avaluació dels mòduls professionals pendents.

  2. L'alumnat, per a poder promocionar a segon curs en règim ordinari, haurà de tindre superat el mòdul professional de Comunicació i Societat I o el de Ciències Aplicades I, i sempre que la junta d'avaluació determine que pot continuar estudis amb aprofitament i es garantisca un pla de recuperació que li permeta superar el mòdul que no està superat.  3. L'alumnat podrà romandre cursant un cicle de Formació Professional Bàsica en règim ordinari durant un màxim de quatre anys. Així mateix, podrà repetir el mateix curs una sola vegada. Excepcionalment, podrà autoritzar-se la repetició per segona vegada d'un mateix curs, amb un informe previ del equip docent.  Article 26. Títols professionals bàsics i els seus efectes

  1. L'alumne o l'alumna que supere un cicle de Formació Professional Bàsica obtindrà el títol professional bàsic corresponent a les ensenyances cursades, amb valor acadèmic i professional i amb validesa en tot el territori nacional.

  2. El títol professional bàsic permetrà l'accés als cicles formatius de grau mitjà.

  3. L'alumnat que finalitze els seus estudis sense haver obtingut el títol professional bàsic rebran la certificació acadèmica dels mòduls professionals o unitats formatives superades, que tindrà efectes acadèmics i d'acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides en relació amb el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional.

  4. Les persones majors de 22 anys que tinguen acreditades totes les unitats de competència incloses en un títol professional bàsic, bé a través de certificats de professionalitat de nivell 1, o pel procediment establit d'avaluació i acreditació de competències professionals, rebran el títol professional bàsic d'acord amb el que establix el Reial Decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a les ensenyances establides en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

  5. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport podrà convocar proves per a l'obtenció directa dels títols professionals bàsics per a les persones que tinguen més de díhuit anys. Les condicions i característiques d'estes proves s'atindran a allò que s'ha establit en la normativa vigent en relació amb els títols de Formació Professional.  Article 27. Documents d'avaluació

  1. Els documents del procés d'avaluació de les ensenyances de Formació Professional són l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna, les actes d'avaluació i els informes d'avaluació individualitzats. Els informes d'avaluació i els certificats acadèmics són els documents bàsics que garantixen la mobilitat de l'alumnat.

  2. En cas que els mòduls s'organitzen en unitats formatives, les dites unitats podran ser certificables, i la certificació serà vàlida en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. La superació de totes les unitats formatives que constituïxen el mòdul professional donarà dret a la certificació d'este, amb validesa en tot el territori nacional.

  Article 28. Oferta

  La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de les direccions generals competents per raó de la matèria, garantirà la coordinació de l'oferta de cicles de Formació Professional Bàsica en el territori de la Comunitat Valenciana, i es podrà decidir a este efecte la necessitat d'implantar determinats cicles en els centres públics que es determine, amb un informe previ del Servici d'Inspecció Educativa de la corresponent Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport.

  Article 29. Cicles formatius de Formació Professional Bàsica dirigits a persones majors de 17 anys desescolaritzades

  La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport podrà autoritzar determinats centres educatius a impartir cicles de Formació Professional Bàsica dirigits a grups de persones majors de 17 anys desescolaritzats, a fi de fomentar la seua ocupabilitat.

  Els destinataris d'esta oferta no obligatòria hauran d'acreditar que no posseïxen cap títol de Formació Professional o qualsevol altre títol que acredite la finalització d'estudis secundaris complets.

  Els cicles de Formació Professional Bàsica autoritzats estaran relacionats amb les famílies professionals que s'impartixen en els dits centres.  Article 30. Autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió dels centres

  Els centres, en l'exercici de la seua autonomia, adoptaran experimentacions, plans de treball i formes d'organització que impulsen el treball en equip del professorat, especialment en el desenrotllament i avaluació dels aspectes i continguts de caràcter transversal, normes de convivència i ampliació del calendari escolar o de l'horari lectiu d'àrees o matèries. Estes actuacions tindran per objecte impulsar l'èxit escolar de l'alumnat, la disminució de l'abandó educatiu primerenc, la millora de la qualificació professional de l'alumnat, així com la continuïtat d'este en estudis no obligatoris.

  DISPOSICIONS ADDICIONALS  Primera. Assessorament i activitats formatives per al professorat

  Els Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius assessoraran els centres docents en l'elaboració i el desenrotllament dels cicles de Formació Professional Bàsica.

  Així mateix, organitzaran activitats formatives per al professorat i facilitaran l'intercanvi d'experiències educatives relatives als dits cicles formatius de Formació Professional Bàsica.  Segona. Llocs d'especial dificultat

  La impartició de cicles de Formació Professional Bàsica tindrà la consideració de tasca d'especial dificultat als efectes que es determinen en els diferents concursos de trasllats en què participe el professorat de centres docents públics.  Tercera. Altres programes formatius de Formació Professional per als alumnes i les alumnes amb necessitats educatives específiques

  Seran objecte de regulació per mitjà de normativa específica els programes formatius de Formació Professional per als alumnes i les alumnes amb necessitats educatives específiques establits en la disposició addicional quarta del Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer.  Quarta. Centres privats

  El present decret serà aplicable als centres privats excepte en aquells apartats que contradiguen la seua normativa específica.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  Primera. Implantació d'estes ensenyances

  1 En el curs 2014-2015 s'implantarà el primer curs dels cicles formatius de Formació Professional Bàsica i deixaran d'impartir-se les ensenyances dels mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial.

  2. En el curs 2015-2016 s'implantarà el segon curs dels cicles formatius de Formació Professional Bàsica i deixaran d'impartir-se les ensenyances dels mòduls voluntaris dels programes de qualificació professional inicial.  Segona. Alumnat que no haja superat el primer curs d'un programa de qualificació professional inicial

  L'alumnat que no haja superat el primer curs d'un programa de qualificació professional inicial podrà ser proposat per l'equip docent que impartisca docència en l'esmentat programa a un cicle formatiu de Formació Professional Bàsica, sempre que reunisca les condicions de l'article 15.1 del Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer.  Tercera. Període extraordinari de matrícula

  Sense perjuí del que disposa l'article 3.4 de la present norma, el calendari d'admissió i matrícula corresponents al curs 2014-2015 podrà ser objecte de temporització específica.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  Única. Derogació normativa

  Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que establix la present norma.

  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Modificació de la disposició transitòria primera de l'Orde 46/2012, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana

  Es modifica la disposició transitòria Primera de l'Orde 46/2012, de 12 de juliol, que queda redactada com seguix:

  «Primera. Proves d'accés i curs preparatori

  Les disposicions previstes en els articles 4 i 5 seran aplicables a partir del curs 2015/2016, llevat que mitjançant una resolució del titular de la conselleria competent en matèria d'educació s'anticipe la seua implantació».  Segona. Modificació dels articles 14, 18 i 20 de l'Orde 77/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional, de les Ensenyances d'Arts Plàstiques i Disseny i dels programes de qualificació professional inicial en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana  Es modifiquen l'article 14, apartat 2, l'article 18, apartat 1 i l'article 20, apartat 2 de l'Orde 77/2010, de 27 d'agost, i queda vigent allò que no s'ha modificat expressament.

  L'article 14 punt 2, Períodes extraordinaris de realització del mòdul professional de FCT, queda redactat en els termes següents:

  «2. S'entén per període extraordinari la realització de les pràctiques abans de la finalització i avaluació de la resta de mòduls formatius, excepte el mòdul professional de projecte en els cicles formatius de grau superior; així com la seua realització en període escolar no lectiu, amb l'excepció dels caps de setmana i festes laborals en el cas de les famílies professionals d'Hostaleria i Turisme, Activitats Físiques i Esportives, Indústries Alimentàries, Sanitat, Servicis Socioculturals i a la Comunitat, Imatge Personal, Comerç i Màrqueting, Instal·lació i Manteniment, Imatge i So, Transport i Manteniment de Vehicles, Activitats Maritimopesqueres (per a l'alumnat embarcat), Agrària, Arts i Artesanies i Informàtica i Comunicacions»,  L'article 18 punt 1, Horari extraordinari de realització del mòdul professional de FCT, quedarà expressat de la manera següent:

  «1. L'horari nocturn, excepte en el cas de les famílies professionals d'Hostaleria i Turisme, Indústries Alimentàries, Sanitat, Servicis Socioculturals i a la Comunitat, Activitats Físiques i Esportives, Transport i Manteniment de Vehicles i Activitats Maritimopesqueres, Imatge i So, Agrària, Arts i Artesanies i Informàtica i Comunicacions, tindrà caràcter extraordinari i requerirà el consentiment de l'alumnat o del seu representant legal, si és menor d'edat».  L'article 20 punt 2, Llocs formatius en empreses ubicades a la Comunitat Valenciana i resta del territori espanyol, queda redactat en els termes següents:

  «2. Excepte en el cas de les famílies professionals d'Hostaleria i Turisme, Indústries Alimentàries, Sanitat, Servicis Socioculturals i a la Comunitat, Activitats Físiques i Esportives, Transport i Manteniment de Vehicles i Activitats Maritimopesqueres, Imatge i So, Agrària, Arts i Artesanies i Informàtica i Comunicacions, la realització del mòdul professional de FCT en centres de treball situats en territori espanyol però fora de la Comunitat Valenciana requerirà l'autorització expressa de la Inspecció Educativa».  Tercera. Modificació de l'article 8 de l'Orde 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial en centres docents públics de la Comunitat Valenciana

  Es modifica l'article 8 de l'Orde 33/2011, de 18 de maig, i queda vigent allò que no s'ha modificat expressament.

  L'article 8 punt 1, Comissions sectorials d'escolarització de Formació Professional, queda redactat en els termes següents:

  «1. Cada direcció territorial d'Educació establirà una única comissió sectorial d'escolarització que s'ocuparà exclusivament del procediment d'admissió en els cicles formatius Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i superior de Formació Professional en règim presencial, i semipresencial o a distància en oferta completa o oferta parcial, que s'impartisquen en el seu àmbit competencial. Els seus membres seran designats per la direcció territorial corresponent i estaran integrades, almenys, per:

  a) President, que representarà l'Administració educativa.

  b) Secretari.

  c) El director o directora d'un centre públic.

  d) El titular d'un centre privat concertat, o el seu representant.

  e) Un representant de les associacions de mares i pares d'alumnes.  f) Un representant de les associacions de l'alumnat.

  g) Un representant de l'Administració local, proposat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.»  Quarta. Rang normatiu d'orde

  Les modificacions introduïdes per la Disposició Final Primera, Disposició Final Segona i Disposició Final Tercera a pesar d'estar incloses en el present decret, tenen rang normatiu d'orde, quedant el titular amb competències en matèria d'educació autoritzat per a la seus modificació i derogació.  Quinta. Aplicació i desplegament

  S'autoritza la persona titular de la conselleria competent en matèria educativa per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per a l'aplicació i desplegament del que disposa el present decret.  Sexta. Legislació supletòria

  En el no previst en el present decret i en la normativa estatal en matèria de cicles formatius de Formació Professional Bàsica, caldrà ajustar-se a la normativa relativa als cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.  Sèptima. Compliment i difusió

  La Inspecció Educativa i les direccions de cada centre docent compliran i faran complir el que establix este decret i adoptaran les mesures necessàries perquè el seu contingut siga conegut i complit per tots els membres de la comunitat educativa.  Octava. Entrada en vigor

  Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  València, 8 d'agost de 2014  El president de la Generalitat,

  ALBERTO FABRA PART  La consellera d'Educació, Cultura i Esport,

  MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET