DECRET 57/2008, de 25 d'abril, del Consell, pel qual s'atribuïxen competències en matèria d'infraccions i sancions en l'ordre social i en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.Publicado en:  DOGV núm. 5752 de 29.04.2008
Número identificador:   2008/5301
Referencia Base Datos:  005113/2008
 
 • Análisis jurídico

 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria Economia, Hisenda i Ocupació
  Grupo Temático: Legislación, Reglamentación
  Materias: Ocupació i formació professional
  Descriptores:
    Temáticos: competència administrativa, seguretat en el treball, prevenció de riscos, infracció, sanció administrativa, relació laboral


 • DECRET 57/2008, de 25 d'abril, del Consell, pel qual s'atribuïxen competències en matèria d'infraccions i sancions en l'ordre social i en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2008/5301]

  L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 51.1, en redacció quasi coincident amb la de l'article 33 de l'Estatut de 1982, atribuïx a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat en matèria laboral, que assumix les facultats, les competències i els servicis que, en este àmbit i a nivell d'execució, exercix l'Estat respecte a les relacions laborals, sense perjuí de l'alta inspecció d'este.

  Les funcions i servicis esmentats van ser transferits a la Generalitat per mitjà del Reial Decret 4105/1982, de 29 de desembre, sobre traspàs de funcions i servicis de l'administració de l'Estat a la Generalitat en matèria de treball. Expressament es va transferir a l'administració autonòmica l'exercici, dins de l'àmbit de la seua competència, de la facultat d'imposició de les sancions previstes en la legislació laboral, fins a les quanties màximes establides en les disposicions corresponents.

  Posteriorment, i per mitjà del Reial Decret 2673/1998, d'11 de desembre, es van traspassar a la Generalitat les funcions i els servicis en matèria de la gestió realitzada per l'Institut Nacional d'Ocupació en l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació, incloses les funcions d'execució relatives al compliment de les obligacions d'empresaris i treballadors, i, si és el cas, la potestat sancionadora, en les matèries relatives a l'ocupació i desocupació, que s'exerciran en els termes que establix la legislació de l'Estat.

  El Decret 27/1999, de 16 de febrer, del Consell, va atribuir la competència en matèria d'infraccions en l'ordre social i prevenció de riscos laborals a distints òrgans de la conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, en funció de la seua competència territorial, la naturalesa de les infraccions administratives i de l'import de les quanties de les sancions a imposar. Eixe mateix any es va modificar esta norma pel Decret 204/1999, de 3 de novembre, del Consell, per a adaptar les competències sancionadores a la nova estructura bàsica dels servicis territorials.

  Des que es va publicar este últim decret s'han produït importants modificacions, tant en la regulació substantiva de les infraccions de l'ordre social com en l'organització de l'administració valenciana, que han afectat la mencionada normativa reguladora de l'atribució de competències sancionadores: d'una banda, les competències en l'ordre social s'han atribuït, des del Decret 7/2000, de 22 de maig, del president de la Generalitat, a una conselleria distinta, la conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i, d'altra banda, el Reial Decret 306/2007, de 2 de març, d'actualització de l'import de les quanties de les sancions establides en el Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, ha suposat que la competència per a conéixer de determinats trams, en elevar-se l'import de les sancions, passe a ser de l'òrgan superior, alterant-se així la inicial distribució prevista en la normativa autonòmica.

  S'imposa, doncs, procedir a una nova regulació de l'atribució de la competència en matèria d'infraccions en l'ordre social i prevenció de riscos laborals, que no sols done resposta a les afectacions mencionades sinó que també es dote d'estabilitat, de manera que no quede afectada per noves reorganitzacions de l'administració o per l'actualització de les quanties de les sancions. Així, s'ha optat per atribuir la competència sancionadora als titulars dels òrgans competents en raó de la matèria i, entre estos, s'ha distribuït en funció del tram de la sanció segons la seua gravetat, amb independència de la seua quantia.

  Finalment, cal regular en esta disposició l'execució per la Generalitat de la normativa sobre publicació de les sancions per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals, de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 597/2007, de 4 de maig.

  En virtut d'això, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 25 d'abril de 2008,

  DECRETE

  Article 1. Competència sancionadora general

  El coneixement i la sanció de les infraccions administratives en l'ordre social contingudes en el Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, i que es referix el present decret, correspondrà al Consell, als òrgans de la conselleria competent en matèria de relacions laborals, als òrgans de la conselleria competent en matèria de prevenció de riscos laborals i als òrgans de la conselleria competent en matèria d'ocupació, d'acord amb la distribució competencial establida en la present norma.

  Article 2. Competència sancionadora per a infraccions en matèria de relacions laborals i empreses de treball temporal i empreses usuàries

  La competència per a sancionar les infraccions en matèria de relacions laborals a què es referix la secció 1ª del capítol II del Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, així com les infraccions en matèria d'empreses de treball temporal i empreses usuàries de la secció 4ª del capítol II del text refós mencionat, correspondrà a:

  a) Els titulars de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de relacions laborals, quan la infracció es qualifique inicialment per la Inspecció de Treball com lleu o greu, en qualsevol dels seus trams.

  b) El titular de la direcció general que exercisca les competències en matèries de relacions laborals, quan la infracció es qualifique inicialment per la Inspecció de Treball com molt greu, en el tram mínim.

  c) El titular de la conselleria competent en matèria de relacions laborals, quan la infracció es qualifique inicialment per la Inspecció de Treball com molt greu, en el tram mitjà.

  d) El Consell, quan la infracció es qualifique inicialment per la Inspecció de Treball com molt greu, en el tram màxim.

  Article 3. Competència sancionadora per a infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals

  La competència per a sancionar les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals, previstes en la secció 2ª del capítol II del Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, correspondrà a:

  a) Els titulars de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de prevenció de riscos laborals, quan la infracció es qualifique inicialment per la Inspecció de Treball com lleu o greu, en qualsevol dels seus trams.

  b) El titular de la direcció general que exercisca les competències en matèria de prevenció de riscos laborals, quan la infracció es qualifique inicialment per la Inspecció de Treball com molt greu, en el tram mínim.

  c) El titular de la conselleria competent en matèria de prevenció de riscos laborals, quan la infracció es qualifique inicialment per la Inspecció de Treball com molt greu, en el tram mitjà.

  d) El Consell, quan la infracció es qualifique inicialment per la Inspecció de Treball com molt greu, en el tram màxim.

  Article 4. Competència sancionadora per a infraccions dels empresaris, de les agències de col·locació i dels beneficiaris d'ajudes i subvencions en matèria d'ocupació, ajudes de foment de l'ocupació, en general, i formació professional ocupacional i contínua

  La competència per a sancionar les infraccions en matèria d'ocupació, previstes en la subsecció 1ª de la secció 3ª del capítol II del Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, correspondrà, a proposta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a:

  a) Els titulars de les direccions territorials de la conselleria que exercisca les competències com a Autoritat Laboral, quan la infracció es qualifique inicialment per la Inspecció de Treball com lleu o greu, en qualsevol dels seus trams.

  b) El titular de la direcció general que exercisca les competències com a Autoritat Laboral, quan la infracció es qualifique inicialment per la Inspecció de Treball com molt greu, en el tram mínim.

  c) El titular de la conselleria que exercisca les competències com a Autoritat Laboral, quan la infracció es qualifique inicialment per la Inspecció de Treball com molt greu, en el tram mitjà.

  d) El Consell, quan la infracció es qualifique inicialment per la Inspecció de Treball com molt greu, en el tram màxim.

  Article 5. Competència sancionadora per a infraccions en matèria de societats cooperatives

  La competència per a sancionar les infraccions en matèria de societats cooperatives, de conformitat amb el que disposa l'article 38 del Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, serà l'establida en la Llei 8/2003, de 24 de març, de la Generalitat, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, o norma que la substituïsca.

  Article 6. Acumulació de sancions

  En els supòsits d'acumulació d'infraccions corresponents a la mateixa matèria en un sol procediment, serà òrgan competent per a imposar la sanció per la totalitat de les dites infraccions el que ho siga per a imposar la de major gravetat, de conformitat amb l'atribució de competències sancionadores d'este decret.

  Article 7. Suspensió o tancament de centre de treball

  La competència per a conéixer les ordres de paralització que acorde l'inspector de Treball i Seguretat Social a l'empara del que disposa l'article 44 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, així com per a conéixer i resoldre les impugnacions contra aquelles, correspondrà al titular de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit territorial de les quals es troben els treballs paralitzats.

  Article 8. Publicació de sancions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals

  Una vegada que adquirisquen fermesa les sancions per faltes molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals, l'òrgan que va acordar inicialment la sanció, d'acord amb el que preveu l'article 3 d'este decret, ordenarà -una vegada complits els requisits del Reial Decret 597/2007, de 4 de maig, i en els seus termes - que es faça pública la sanció en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i la incorporació de les dades objecte de publicació al registre de consulta pública creat a este efecte. Així mateix, podrà acordar la publicació en altres mitjans públics.

  Article 9. Competència en matèria de recursos administratius

  D'acord amb el que preveu l'article 23 del Reglament General sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 928/1998, de 14 de maig, i l'article 114 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, serà òrgan competent per a conéixer els recursos d'alçada que s'interposen contra les resolucions d'imposició de les sancions a què es referix el present decret, l'immediat superior jeràrquic per raó de la matèria.

  DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

  Única

  Els expedients sancionadors iniciats i no finalitzats amb anterioritat a l'entrada en vigor del present decret seguiran tramitant-se, fins a la seua resolució, conforme a la normativa anterior i se sancionaran pels òrgans de l'administració de la Generalitat competents en funció de la quantia de la sanció proposada.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

  Única

  Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que preveu el present decret i, en especial, els decrets 27/1999, de 16 de febrer, i 204/1999, de 3 de novembre, del Consell.

  DISPOSICIONS FINALS

  Primera. Desplegament normatiu i execució

  Es faculta el conseller competent en raó de la matèria per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l'execució del present decret.

  Segona. Entrada en vigor

  El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  Valencia, 25 d'abril de 2008.

  El president de la Generalitat,

  FRANCISCO CAMPS ORTIZ

  El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,

  GERARDO CAMPS DEVESA