Disposicion Consolidada

Texto h2

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Texto
Texto Texto
Publicat en:   DOGV núm. 6310 de 14.07.2010
Entrada en vigor :   14.08.2010
Origen disposició :   Presidència de la Generalitat
Referència Base de Dades:   007974/2010
Número identificador:   2010/8010
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2010/07/09/10/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 01.01.2021 – 19.05.2021

 

Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

 

(DOGV núm. 6310 de 14.07.2010) Ref. 007974/2010

 

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:

 

 

PREÀMBUL

 

I

 

La regulació de la funció pública valenciana es va abordar per primera vegada amb l'aprovació de la Llei 10/1985, de 31 de juny, de la Generalitat. Esta llei responia a les necessitats de la llavors incipient administració de la Generalitat, creada mitjançant l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. No obstant això, el model dissenyat venia condicionat per les estructures organitzatives tradicionals de l'administració general de l'Estat, assumides a través dels processos de transferències i, des del punt de vista normatiu, per la Llei 12/1983, de 14 d'octubre, de Procés Autonòmic i per la Llei 30/1984, de 2 agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, les quals limitaven considerablement els marges de configuració de la funció pública valenciana.

Han passat aproximadament 25 anys des d'aquella data i després de successives modificacions d'aquell text inicial que van donar lloc al vigent Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, es continua constatant que la realitat social i administrativa actual difereix molt de l'existent en 1995.

En este sentit, ha sigut d'especial importància i transcendència l'aprovació de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), el qual té caràcter de norma estatal bàsica per a totes les administracions públiques espanyoles i exigeix l'adaptació i l'ajust de la legislació de la funció pública valenciana a les previsions bàsiques de la llei estatal.

Les competències assumides per la Generalitat des de l'administració general de l'Estat, unit a les demandes creixents de les ciutadanes i els ciutadans de més i millors servicis, ha motivat l'extensió de l'actuació de l'administració de la Generalitat a sectors i àrees fins fa uns anys totalment desconegudes per a una administració pública.

En el moment actual, només l'administració de la Generalitat té, aproximadament, 17.000 empleats públics al seu servici, encara que ha de tindre's en compte que, de conformitat amb el seu àmbit d'aplicació, l'entrada en vigor d'esta llei afectarà, bé de forma directa, bé indirecta o supletòria, vora 188.000 empleats públics, fet que contribuirà a reforçar la igualtat de tracte de la ciutadania en tota la Comunitat Valenciana independentment de l'administració pública a la qual esta s'adrece.

Des de la seua implantació inicial, la funció pública valenciana ha canviat considerablement, tant pel nombre d'efectius que hi treballen, com per la incorporació al dia a dia de nous models i tècniques de gestió, de noves ferramentes de treball i per la incorporació de tecnologies de la informació.

Tot això ha obligat l'administració a realitzar un esforç constant de millora i d'adaptació de la seua estructura, mètodes de funcionament i de la gestió del seu personal, amb l'objectiu fonamental de poder oferir a la ciutadania uns servicis públics de qualitat i donar respostes eficaces, àgils i eficients a les demandes d'esta, a través de les diferents modificacions en la normativa.

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana reconeix el dret de la ciutadania al fet que les administracions públiques de la Generalitat tracten els seus assumptes de manera equitativa i imparcial i en un termini raonable i a gaudir d'uns servicis públics de qualitat. Per això, esta llei té com a premissa que el principal actiu que té una administració pública per a garantir un funcionament eficaç i eficient són els seus empleats públics i, per tant, estos estan cridats a tindre un paper fonamental per a la consecució del mandat estatutari assenyalat, de la mateixa manera que l'han tingut en la implantació i consolidació de l'autonomia valenciana i local i, especialment, en el desplegament de la nova administració autonòmica que va sorgir després de l'aprovació de la Constitució espanyola i l'establiment de l'Estat autonòmic.

Per això, el conjunt de mesures que es plantegen amb la esta norma estan orientades a la consecució de dos objectius fonamentals; d'una banda, aconseguir una major professionalització de l'ocupació pública, que redunde en benefici de la ciutadania, per a la qual cosa cal que l'administració siga capaç de capitalitzar l'experiència acumulada pel seu personal en l'adequat exercici dels llocs de treball, així com la inversió formativa en el perfeccionament i actualització constant dels seus coneixements. Tot això passa pel disseny d'un model de promoció que valore la conducta i l'actuació professional i d'un sistema de formació d'acord amb estos plantejaments. I, de l'altra, el segon objectiu consisteix a aprofundir en la millora de les condicions personals i professionals del personal empleat públic, fent compatible la seua dedicació professional amb la seua vida personal i familiar, la qual cosa genera un vincle bidireccional i reforça el compromís i la implicació de les i els professionals amb una organització sensible a les seues necessitats.

Conjuntament amb esta nova realitat administrativa, la llei atén aspectes prioritaris d'orde social i aporta aquelles solucions que des d'una normativa sectorial poden dissenyar-se. Cal destacar, en este sentit, les mesures destinades a combatre la violència de gènere, i que tenen com a objectiu fonamental, en primera instància, evitar i previndre el que esta violència puga arribar a concretar-se i, en últim terme, si esta violència fatalment s'haguera materialitzat, evitar que continue amb els efectes consegüents. D'especial importància són també les mesures dirigides a la integració de les persones amb discapacitats, la qual cosa, sens dubte, contribueix a configurar una administració pública més pròxima a la ciutadania i implicada amb els col·lectius que requereixen una dedicació i tractament especial i específic.

A este context social, organitzatiu i jurídic respon el nou model de funció pública valenciana, des d'una perspectiva i una visió global de la funció pública de l'Estat en el seu conjunt, que articula els instruments adequats perquè amb la nova regulació desapareguen els obstacles que puguen impedir la selecció i incorporació dels millors professionals, la mobilitat entre les administracions públiques espanyoles, així com el tractament adequat, eficaç i eficient que requereix el servici públic als ciutadans i la incorporació de solucions innovadores davant dels reptes i les necessitats de la societat del segle XXI.

Els principis inspiradors i les solucions dissenyades per a assolir els objectius pretesos doten el text de la llei de dues característiques definitòries i que, contenen la seua essència i donen nom a la norma: ordenació i gestió. En primer lloc, es tracta d'una llei dirigida a ordenar la funció pública valenciana, absolutament necessària com a conseqüència del canvi estructural que suposa, en general, el nou model i, en especial, la creació dels cossos, escales i agrupacions professionals funcionarials de l'administració de la Generalitat i la implantació de les noves titulacions acadèmiques que les vinculen.

En segon lloc, la llei té com a finalitat donar resposta a les problemàtiques que sorgeixen en la gestió diària del personal i plantejar solucions des de l'òptica i els principis d'eficàcia, eficiència i agilitat en la tramitació. En este sentit, cal subratllar que la llei s'ha inspirat, des de la seua concepció inicial, en una lògica de participació i diàleg social, orientada a aconseguir que les aportacions dels diversos actors que conformen la funció pública valenciana es tinguen en compte en elaborar-la.

La Llei per a l'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV) s'estructura en onze títols i una extensa regulació, als quals s'ha d'afegir un conjunt de disposicions addicionals i transitòries que, d'una banda, resulten imprescindibles per al trànsit al nou model plantejat i, de l'altra, la doten d'una major sistemàtica i seguretat jurídica. Igualment, en formen part tres annexos pels quals es creen els cossos, les agrupacions professionals funcionarials i les seues corresponents escales en les quals s'integraran d'una part, el personal funcionari públic de l'administració de la Generalitat, i de l'altra, el personal gestionat per la conselleria amb competències en matèria de sanitat i organismes o entitats que en depenen.

 

 

II

 

L'articulat de la llei s'inicia amb un títol dedicat a la definició de l'objecte de la norma, a l'establiment del conjunt dels principis i els fonaments d'actuació que han de regir la funció pública valenciana, així com a la definició de l'abast de la regulació i concreta el personal de les diferents administracions públiques de la Comunitat Valenciana al qual són d'aplicació les previsions contingudes en la llei.

Cal destacar-ne que, independentment de l'òrgan competent per a la gestió del personal de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, la norma es caracteritza per la seua vocació d'universalitat en relació amb el seu àmbit d'aplicació. La qualitat en la prestació del servici públic i l'atenció a la ciutadania són un dels eixos inspiradors del text i això requereix que el marc jurídic siga el més uniforme possible.

 

 

III

 

Respecte a la regulació de l'organització de l'administració de la Generalitat en matèria de funció pública, el títol II actualitza i dota de major coherència les competències pròpies dels òrgans executius i introdueix novetats pel que fa a l'administració consultiva i coordinadora. Conscients de la necessitat i de la importància de tindre un òrgan de caràcter assessor, es crea el Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana, en la composició del qual es preveu la presència d'experts en matèria de funció pública, designats entre persones de reconegut prestigi acadèmic i/o professional en les disciplines relacionades amb l'ocupació pública o en representació d'institucions que tinguen entre les seues finalitats l'estudi i planificació de les administracions públiques i la seua organització. D'esta manera, es dota l'administració de la Generalitat d'un òrgan innovador en la seua concepció, dissenyat per a adaptar la funció pública valenciana als requeriments de la societat actual i que afavorirà la implicació de la ciutadania en possibilitar que es detecten de manera immediata els corrents, tendències, tècniques i solucions nous en este camp, fet que permetrà satisfer les seues demandes d'una manera més àgil i eficaç.

Una altra de les principals novetats en matèria organitzativa està constituïda per la creació del Consell Interdepartamental de Retribucions (CIR), sota la dependència immediata del qual hi haurà una Comissió Executiva (CECIR) composta paritàriament per representants de les conselleries competents en matèria de funció pública i de pressupostos i despeses. Este òrgan serà l'encarregat de la coordinació de les actuacions en matèria de relacions i classificació de llocs de treball i de retribucions del personal i contribuirà a dotar el sistema d'una major eficàcia i racionalitat en les seues estructures.

 

 

IV

 

El títol III està dedicat a la regulació del personal al servici de les administracions públiques. A partir del concepte d'empleat públic, categoria que engloba tots els qui exerceixen funcions retribuïdes al servici dels interessos generals en les administracions públiques, el text conté la regulació legal de les diferents classes de personal. Cal assenyalar que la llei estableix, com a garantia dels interessos públics, la necessitat que aquells llocs de treball l'exercici dels quals implique la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals han de ser exercits necessàriament per personal funcionari públic.

Igualment, este títol regula, en el capítol II, el personal directiu públic professional com a figura nova dins de la funció pública valenciana.

 

 

V

 

El títol IV, disposa la regulació del model d'estructuració i ordenació de l'ocupació pública. El capítol I conté una de les principals novetats de la funció pública de l'administració de la Generalitat, en disposar que el personal al seu servici s'estructure en cossos, agrupacions professionals funcionarials i les seues escales corresponents. Això implica el pas d'una administració de llocs de treball a una administració organitzada per funcions i per les competències, coneixements i capacitats comunes que els empleats han de reunir per al seu exercici, la qual cosa sens dubte, contribuirà a dotar de major professionalitat i especialització la funció pública valenciana. Esta regulació s'ajusta, d'altra banda, a la classificació segons els nous grups i subgrups professionals establits en la normativa bàsica estatal, encara que la seua entrada en vigor està condicionada a la implantació de les noves titulacions universitàries com a conseqüència de l'Espai Europeu d'Educació Superior. La llei suposa en este punt, per tant, un autèntic canvi en la funció pública de l'administració de la Generalitat i requereix una nova perspectiva en tots els àmbits de la gestió, per això tot l'articulat de la llei gira entorn d'estos conceptes.

El capítol II reestructura el sistema d'ordenació dels llocs de treball i regula les relacions de llocs de treball i cal destacar en este punt la introducció de la definició i concepte de lloc de treball, així com la sistematització i aclariment dels criteris en matèria de classificació dels llocs de treball.

Per la seua banda, el capítol III està dedicat a la regulació d'un element essencial en tota estructura organitzativa i peça clau en qualsevol política de recursos humans, com són els instruments de planificació i ordenació dels recursos humans, a través de Plans d'Ordenació i de l'Oferta d'Ocupació Pública.

Finalment, la regulació de l'estructura i ordenació de l'ocupació pública es completa amb un capítol destinat als registres de personal i de llocs de treball, i que preveu l'existència dels referits registres en l'administració de la Generalitat. En este capítol s'incorporen les previsions bàsiques que afecten els registres de personal de qualsevol administració pública i preveu la necessària coordinació entre ells.

 

 

VI

 

La regulació del naixement i extinció de la relació de servici, es conté en el títol V. El capítol I arreplega els principis que, amb caràcter general, regeixen l'accés a l'ocupació pública. Estos principis tenen una particular importància, perquè despleguen els seus efectes a la totalitat del sector públic valencià. En este sentit, l'article 4.4 de la present llei, determina que estos principis junt amb les previsions referents al codi de conducta i l'accés a l'ocupació pública de les persones amb discapacitat, seran aplicables en qualsevol cas al personal de les entitats del sector públic autonòmic i local que no estiguen incloses en l'article 3. S'hi regulen, igualment, els procediments i requisits generals per a participar en les convocatòries, amb particular atenció a la nacionalitat dels aspirants, així com les garanties que facen possible l'accés en condicions d'igualtat de les persones amb discapacitat. En este punt, la llei suposa un avanç respecte a les previsions de caràcter bàsic, en elevar el percentatge mínim previst en la legislació estatal i preveu la possibilitat de celebració de convocatòries independents i adaptades a les seues necessitats, tot això amb la finalitat d'aconseguir una plena integració d'este col·lectiu de persones.

D'altra banda, s'hi reordena i sistematitza la regulació dels sistemes selectius, així com dels òrgans tècnics de selecció, la composició i funcionament dels quals s'inspira en els principis d'imparcialitat, idoneïtat i professionalitat.

El títol V es completa amb la regulació dels preceptes que regeixen el naixement i extinció de la relació de servici i incorpora les regles i els principis que regeixen la matèria amb caràcter general per a totes les administracions públiques.

 

 

VII

 

El títol VI, amb el nom de «Drets, deures i incompatibilitats del personal empleat públic», s'estructura en cinc capítols. El primer dels quals recull el conjunt dels drets del personal esmentat i els sistematitza segons el seu exercici. D'esta manera es distingeixen aquells que s'exerceixen individualment d'aquells altres l'exercici dels quals es realitza de forma col·lectiva.

El capítol II, per la seua banda, conté les normes que regeixen el règim de jornada, permisos, llicències i vacances. A fi de dotar de més flexibilitat la regulació d'estes matèries, s'establix únicament el marc general d'aplicació i, en el cas dels permisos i les llicències, s'opta per mantindre la tradicional distinció entre ambdós pel tractament diferent respecte a la necessitat d'autorització i es preveu exclusivament els supòsits que donaran dret a la seua concessió, i deixa la resta dels aspectes a la concreció reglamentària.

D'importància cabdal és el capítol III, perquè regula un nou sistema retributiu per a les i els funcionaris públics. Una de les principals novetats és la introducció d'una retribució complementària, fins a la data desconeguda, vinculada a la carrera professional horitzontal de les funcionàries i els funcionaris públics, es tracta d'una retribució periòdica que no depén de l'exercici d'un lloc de treball concret, la qual cosa suposa un profund canvi en l'estructura retributiva. Respecte als complements vinculats als llocs de treball, es produeix una reordenació substancial i es dota de major coherència el sistema, en crear-se, en substitució dels clàssics complements de destinació i específic, el complement de lloc de treball, el qual s'articula a través de dos components. D'una banda, el component competencial, la consolidació del qual es converteix en un indicador de la progressió dels funcionaris en la carrera vertical a través de l'exercici de llocs de treball que comporten un determinat nivell de responsabilitat o dificultat tècnica, amb les consegüents garanties; i, de l'altra, el component d'exercici del lloc, destinat a retribuir les condicions particulars dels llocs, així com el nivell de dedicació i incompatibilitat exigible per a exercir-los. D'altra banda, s'introdueix un nou element en la tipologia de les retribucions complementàries, el complement d'activitat professional, destinat a retribuir el grau d'interés, iniciativa, l'esforç amb què s'exerceix el lloc i el rendiment o resultats obtinguts, però introduint un element d'objectivitat que el distingeix de l'anterior complement de productivitat en vincular-ho als sistemes d'avaluació de l'exercici que obligatòriament han d'implantar-se.

El capítol IV regula el codi de conducta dels empleats públics i el règim d'incompatibilitats. S'incorpora un catàleg o codi ètic dels empleats públics que inclou un conjunt de deures i unes regles deontològiques o de comportament que han d'observar-se en la prestació del servici públic des de l'exercici de les funcions i tasques del lloc de treball. No s'hi configuren estos deures com una mera declaració de principis sense més transcendència, sinó que serviran com a balança o fi orientador de l'activitat dels empleats públics i marcaran, en alguns punts, el límit de la legalitat en l'actuació administrativa ja que informen la interpretació i aplicació del règim disciplinari.

En tant que element nuclear de qualsevol sistema de carrera i professionalització del personal empleat públic, el títol es tanca amb el capítol V, dedicat a la formació, la qual, en el marc de la nova funció pública que demanda la societat actual es configura amb una doble vessant, d'una banda, la formació com a dret del personal al perfeccionament dels seus coneixements, habilitats i aptituds per a millorar en l'exercici de les seues funcions i contribuir a la seua promoció professional, i d'una altra, la formació com a deure de l'esmentat personal que té l'obligació de contribuir a millorar la qualitat dels servicis públics a través de la seua participació en les activitats formatives i l'aplicació dels coneixements adquirits en l'activitat professional diària.

 

 

VIII

 

El títol VII està destinat a les normes pròpies de la provisió de llocs de treball i la mobilitat del personal empleat públic, agrupant-se els procediments en atenció al seu caràcter voluntari o forçós. Pel que fa a la mobilitat voluntària, es conté la regulació tant dels sistemes ordinaris de provisió de llocs de treball, concurs o lliure designació, com de la resta de sistemes de provisió de llocs de treball. Cal destacar en este punt la preocupació per fer efectiu el dret de la dona a la seua protecció o a l'assistència social integral mitjançant la regulació del trasllat per violència de gènere.

 

 

IX

 

El títol VIII regula un dels aspectes que doten de contingut el nou model de funció pública valenciana iniciat amb la present llei, la promoció professional del personal empleat públic, que es concep no només com un dret d'este personal, sinó també com una necessitat estructural de qualsevol sistema d'organització, de la qual no són alienes les administracions públiques valencianes i, per això, esdevé un element clau de qualsevol política d'ordenació de personal. La llei emfatitza que, en tot cas, la promoció professional queda configurada com un conjunt ordenat d'oportunitats d'ascens i expectatives de progrés professional que ha de regir-se pels principis d'igualtat, mèrit i capacitat. El text no només introdueix les modalitats enunciades en la normativa bàsica estatal, sinó que les dota de contingut, però deixa, no obstant això, a les diferents administracions públiques de la Comunitat Valenciana, l'elecció de les més idònies d'acord amb les seues necessitats organitzatives.

A més a més, s'introdueix un concepte innovador en l'àmbit de l'administració de la Generalitat, el dels itineraris professionals, el qual permetrà relacionar els diferents cossos, escales o agrupacions professionals funcionarials pel caràcter homogeni de les competències, capacitats, coneixements i formació necessària per a l'exercici de les seues funcions pròpies. La definició d'estes famílies professionals serà fonamental per a la promoció professional del personal funcionarial, alhora que possibilitarà una via específica de promoció, augmentarà d'esta manera les expectatives de progrés i capitalitzarà la formació i experiència acumulada per estos professionals al llarg de la seua carrera administrativa.

Una altra de les novetats més destacades en el nou model de funció pública valenciana és, sens dubte, l'avaluació del treball exercit pel personal empleat públic, procediment destinat a mesurar i valorar la conducta professional, el rendiment o l'èxit de resultats. Els sistemes d'avaluació s'orientaran a la millor gestió de les administracions públiques, a controlar i reduir l'absentisme, al progrés i perfeccionament professional i a la motivació de les i els empleats públics mitjançant la seua implicació en els objectius prèviament fixats per l'organització, adequant-se, en tot cas, als criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació. A més de ser un element clau de qualsevol disseny de carrera professional, per això la seua ubicació sistemàtica en este títol, els seus efectes es projecten de forma evident sobre altres aspectes de la regulació, com la formació, el sistema retributiu, o la provisió de llocs de treball, i, d'esta manera, es converteix en peça clau de tota l'arquitectura organitzativa i en un canvi en la cultura de gestió de personal que permetrà un abandó de la lògica del presencialisme cap a una altra orientada als resultats.

 

 

X

 

El títol IX arreplega les situacions administratives del personal funcionari. El text conté algunes especificitats i innovacions respecte al règim previst amb caràcter general en la legislació bàsica estatal. Així, s'ha millorat substancialment la regulació i les garanties pròpies de la situació de servicis especials, el règim del qual patia determinades llacunes que requerien la seua integració per la via interpretativa.

Cal destacar, també, entre les innovacions incorporades que, d'acord amb el marcat caràcter social que inspira tota la norma, s'aprofundeix i s'avança en les mesures de conciliació de la vida personal i professional dels empleats públics de la Comunitat Valenciana, tot millorant les previsions de caràcter bàsic i, així, s'amplia de dos a tres anys el període de reserva de lloc en l'excedència per atenció de familiars.

 

 

XI

 

El títol X regula el règim disciplinari. Tot i la pretesa unificació del règim aplicable al personal funcionari i laboral proclamat en la norma bàsica estatal, la llei valenciana es mou dins dels estrictes límits que li són propis, i deixa per al personal laboral la regulació convencional de la tipificació de les infraccions molt greus addicionals a les establides amb caràcter bàsic, així com de les greus i lleus, la previsió de noves sancions administratives o la relació entre unes i altres. No obstant això, l'articulat ordena el conjunt de principis comuns als quals s'ha de sotmetre's l'exercici de la potestat disciplinària i invita a una regulació uniforme dels aspectes anteriors a través de la negociació col·lectiva. Pel que fa a la regulació pròpia del personal funcionari, la llei conté la classificació i tipificació de les faltes disciplinàries i concreta l'abast i els límits de les sancions aplicables en cada cas.

 

 

XII

 

La regulació dels drets individuals del personal empleat públic els quals són exercits de forma col·lectiva estan continguts en el títol XI, tal com les matèries relatives a la representació, negociació col·lectiva i participació. Pel que fa la regulació de les meses de negociació, cal destacar-ne per la seua importància la regulació de la Mesa General de Negociació I, en la qual es negocien les condicions de treball comú al personal de l'administració de la Generalitat i del dels sectors docent, sanitari i de justícia al servici de la Generalitat.

 

 

XIII

 

D'una especial importància i complexitat és l'entramat de disposicions addicionals i transitòries contingudes en la llei, dirigides, fonamentalment, a articular el trànsit de l'actual model de funció pública valenciana al que resulte de la nova regulació i, particularment, respecte a la integració dels funcionaris de l'administració de la Generalitat en els diferents cossos, agrupacions professionals funcionarials i les escales corresponents que es creen amb la norma. D'altra banda, les disposicions tenen cura de determinades situacions que requereixen l'adopció de mesures específiques de caràcter transitori o bé no tenen una resposta adequada en la regulació general. Cal destacar especialment el reflex al llarg de l'articulat i també en estes disposicions, del ja esmentat caràcter social i protector de la conciliació de la vida laboral, familiar i personal que té la norma. Una mostra d'això són les disposicions addicionals existents en relació amb la violència de gènere, la llengua de signes així com amb la futura implantació del teletreball en l'administració de la Generalitat.

En conseqüència, una vegada que ha sigut negociada amb la representació sindical, de conformitat amb el que estableix l'article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut de l'Empleat Públic, així com sotmés al tràmit d'al·legacions amb les organitzacions, associacions i col·legis professionals que ostenten representació de col·lectius o interessos que puguen veure's afectats per l'aprovació de la present llei, d'acord amb el que disposa els Articles 103 i 149.1.18 de la Constitució espanyola, l'article 50.1 de l'Estatut d'Autonomia, i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

 

 

TÍTOL I
Objecte, principis i àmbit d'aplicació de la llei

 

Article 1. Objecte

L'objecte de la present llei és la regulació de la funció pública valenciana i la determinació del règim jurídic del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, amb l'abast que, en cada cas s'establix, en l'exercici de les competències atribuïdes per la Constitució espanyola i per l'Estatut d'Autonomia, en el marc de la legislació bàsica estatal.

 

Article 2. Principis informadors

1. Els principis i fonaments d'actuació que ordenen la funció pública valenciana com a instrument per a la gestió i realització dels interessos generals que té encomanats l'administració són els següents:

a) Legalitat.

b) Economia, eficàcia i eficiència.

c) Igualtat de tracte entre hòmens i dones.

d) Objectivitat, transparència, integritat, neutralitat i austeritat.

e) Servici a la ciutadania i als interessos generals.

f) Perfeccionament i qualificació professional permanent del personal empleat públic.

g) Avaluació i responsabilitat en la gestió.

h) Jerarquia en l'atribució, l'ordenació i l'exercici de les funcions i tasques.

i) Negociació col·lectiva i participació, a través dels seus representants, en la determinació de les condicions de treball.

j) Cooperació entre les administracions públiques en la regulació i gestió de l'ocupació pública.

k) Implantació progressiva de les noves tecnologies de la informació i de l'administració electrònica per a garantir el dret de les ciutadanes i els ciutadans a relacionar-se amb l'administració i accedir als servicis públics a través d'estos mitjans.

l) Ètica professional en l'exercici del servici públic.

2. A l'efecte d'esta llei, la funció pública valenciana està constituïda pel conjunt de persones que presten servicis retribuïts en l'administració mitjançant una relació regulada per la normativa administrativa o laboral i informada pels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en l'accés i en la promoció professional.

3. El personal empleat públic, en el desplegament de les seues funcions per a complir els objectius assignats actuarà d'acord amb els principis d'imparcialitat, professionalitat, diligència, bona fe, confidencialitat, responsabilitat, exemplaritat i honradesa.

4. Amb la finalitat de satisfer els interessos generals, la Generalitat té atribuïda la potestat d'autoorganització que la faculta, d'acord amb l'ordenament jurídic, per a estructurar, establir el règim jurídic i dirigir i fixar els objectius de la funció pública valenciana.

 

Article 3. Àmbit d'aplicació

1. Esta llei serà d'aplicació al personal funcionari que preste els seus servicis en les administracions públiques següents:

a) En l'administració de la Generalitat, en els termes de l'article següent.

b) En les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, en les quals exercisca funcions d'administració o servicis.

c) En les administracions locals situades en el territori de la Comunitat Valenciana a què es refereix l'article 5, amb les especificitats previstes en la disposició addicional setena d'esta llei.

2. El personal laboral de les administracions esmentades en l'apartat anterior es regirà, a més a més, de la legislació laboral i les altres normes convencionalment aplicables, pels preceptes de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i pels de la present llei quan així es dispose expressament.

3. El personal laboral de les empreses públiques que adopten la forma de societat mercantil es regirà per la seua normativa específica, sense perjuí del que disposa l'article 4, apartat 4, d'esta llei.

4. El personal investigador al servici de la Generalitat es regirà per la present llei, sense perjuí de les normes singulars que es dicten per a adequar-la a les seues peculiaritats.

5. El personal docent i estatutari al servici de la Generalitat es regirà, en aquelles matèries no regulades per la seua normativa específica, pel que disposa esta llei, a excepció dels Articles relatius a les retribucions complementàries, la mobilitat interadministrativa i la promoció professional. No obstant això, les previsions de l'avaluació de l'exercici de l'article 121, els seran d'aplicació.

6 Les disposicions d'esta llei només seran aplicables quan així ho determine la seua legislació específica, i en els termes que esta preveu, al personal següent:

a) Al personal al servici de Les Corts.

b) Al personal al servici de les institucions de la Generalitat.

c) Al personal funcionari al servici de l'administració de Justícia.

En tot cas, les disposicions d'esta llei seran aplicables supletòriament a les institucions a què es refereix este apartat 6.b.

 

Article 4. Administració de la Generalitat

1. A l'efecte de l'aplicació de la present llei, per administració de la Generalitat ha d'entendre's el conjunt d'òrgans i unitats administratives en què s'estructuren els servicis centrals i perifèrics de la Presidència de la Generalitat i de cada una de les conselleries, així com les entitats autònomes i empreses de la Generalitat a què es refereix l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana en els termes establits en els apartats següents d'este article.

2. Les lleis de creació dels ens de dret públic que conformen l'administració de la Generalitat podran disposar, bé que la gestió del personal laboral propi adscrit corresponga als esmentats ens, o que siga exercida per la conselleria competent en matèria de funció pública i, en este cas, el personal i els llocs de treball en dependran.

3. En tot cas, la gestió dels llocs de naturalesa jurídica funcionarial, així com la del personal funcionari que els ocupa, correspondrà a la conselleria competent en matèria de funció pública, i per a la determinació de la naturalesa jurídica dels llocs de treball i la relació jurídica del personal s'haurà d'atendre als criteris establits en esta llei i en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

4. Les previsions d'esta llei referents al codi de conducta, els principis de selecció i l'accés a l'ocupació pública de les persones amb discapacitat, seran aplicables, en tot cas, al personal de les entitats del sector públic autonòmic i local que no estiguen incloses en l'article 3.

5. La present llei serà d'aplicació al personal funcionari o laboral gestionat per la Conselleria de Sanitat o pels organismes i institucions que en depenen, atenent a les disposicions reglamentàries específiques de desplegament de la llei dictades com a conseqüència de les peculiaritats pròpies d'eixe sector.

 

Article 5. Administracions locals

A l'efecte d'esta llei i, de conformitat amb el que disposa la normativa bàsica estatal, s'ha d'entendre per administracions locals, aquelles que per al compliment dels seus fins fan valdre els ens següents:

a) Els municipis.

b) Les províncies.

c) Les entitats d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per la Generalitat.

d) Les comarques o altres entitats que agrupen diversos municipis que puguen ser creades per la Generalitat.

e) Les àrees metropolitanes.

f) Les mancomunitats de municipis.

g) Els organismes públics locals, com ara, els organismes autònoms i entitats públiques empresarials locals, vinculats o dependents de qualsevol de les entitats locals abans esmentades així com els consorcis dels quals formen part exclusivament dites entitats.

 

 

TÍTOL II
Organització de l'administració de la Generalitat en matèria de funció pública

 

CAPÍTOL I
Òrgans executius en matèria de funció pública

 

Article 6. Òrgans executius

1. Els òrgans executius competents en matèria de funció pública són els següents:

a) El president o la presidenta de la Generalitat.

b) El Consell.

c) El conseller o la consellera competent en matèria de funció pública.

d) El Consell Interdepartamental de Retribucions.

2. La direcció superior de personal en cada conselleria i en la Presidència de la Generalitat, sense perjuí de la màxima autoritat orgànica dels consellers o conselleres, correspondrà als o les titulars de les sotssecretaries. En les entitats autònomes i resta d'ens de dret públic dependents de la Generalitat, tindrà atribuïda la direcció de personal l'òrgan que determinen les seues lleis de creació.

3. Seran òrgans executius en els seus respectius àmbits d'actuació i d'acord amb la seua normativa específica, els i les titulars de les institucions de la Generalitat a què es refereix l'article 20.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

 

Article 7. El president o la presidenta de la Generalitat

Al president o la presidenta de la Generalitat, com a màxima autoritat en matèria de funció pública, li correspon:

a) Resoldre els conflictes institucionals i d'atribucions que es plantegen.

b) Impulsar, supervisar i coordinar la política de funció pública de la Generalitat.

c) Concedir els premis i les recompenses propis de la Generalitat.

d) Firmar els convenis i acords de cooperació, especialment els relatius a la formació i perfeccionament del personal, que tinguen especial rellevància o transcendència.

 

Article 8. El Consell

El Consell té atribuïdes les competències següents en matèria de funció pública:

a) Aprovar els projectes de llei i els decrets en matèria de personal, funció pública i sistema retributiu, i deliberar sobre les mesures que en esta matèria elabore i li sotmeta la conselleria competent en matèria de funció pública o altres conselleries.

b) Aprovar l'oferta d'ocupació pública i els instruments de planificació de personal.

c) Acordar la separació del servici del personal funcionari de la Generalitat.

d) Establir les instruccions i directrius a què han de subjectar-se les o els representants de l'administració de la Generalitat en la negociació amb les organitzacions sindicals en matèria de condicions de treball i aprovar els acords adoptats.

e) Acordar, si s'escau, amb un informe previ del Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana, l'elevació a la Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública, dels projectes de llei de la Generalitat en qüestions de personal i de funció pública.

f) Prèvia consulta amb les organitzacions sindicals representatives en l'àmbit corresponent, aprovar els decrets de servicis mínims per al cas de vaga del personal, a proposta de la conselleria competent.

 

Article 9. El conseller o la consellera competent en matèria de funció pública [1]

1. Correspon al conseller o a la consellera competent en matèria de funció pública:

a) Proposar al Consell l'aprovació dels projectes de llei i dels decrets en matèria de personal, funció pública i sistema retributiu, així com dictar la resta de disposicions i directrius que li corresponguen en estes matèries, de conformitat amb la normativa vigent.

b) Informar amb caràcter preceptiu i vinculant sobre els avantprojectes de llei i els projectes de disposicions generals que es referisquen a estructura orgànica, mètodes de treball i personal elaborats per les conselleries.

c) Atorgar els títols de personal funcionari de la Generalitat.

d) Aprovar les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat de conformitat amb allò que disposa l'article 43 d'esta llei.

e) Elaborar l'oferta d'ocupació pública i els instruments de planificació de personal que haja d'aprovar el Consell.

f) Classificar els llocs de treball de l'administració de la Generalitat, per mitjà del sistema que es determine reglamentàriament.

g) Intervindre en les negociacions amb les organitzacions sindicals respecte de les condicions de treball, segons es dispose reglamentàriament.

h) Impulsar, coordinar i, si és el cas, establir i executar els plans i mesures en matèria de personal de l'Administració de la Generalitat.

i) Establir els programes i el contingut de les proves de selecció de personal, convocar-les i designar els seus tribunals, en els termes establits en el capítol I del títol V d'esta llei. L'organització d'estes correspondrà a l'òrgan competent en matèria de selecció de personal.

j) Impulsar, coordinar i, si és el cas, establir i executar els plans i mesures en matèria de formació i acció social del personal de l'Administració de la Generalitat.

k) Dirigir la gestió dels assumptes corresponents al personal de l'Administració de la Generalitat, amb les excepcions del docent i de seguretat.

l) Crear, mantindre i gestionar el Registre de Personal i el Registre de Llocs de Treball de l'Administració de la Generalitat.

m) Efectuar o autoritzar, si és el cas, els nomenaments del personal funcionari i la contractació del personal laboral, d'acord amb el que estableix reglamentàriament.

n) Concedir les jubilacions del personal de l'Administració de la Generalitat.

o) Acordar la pèrdua de la condició de personal funcionari, ja siga de carrera o interí, així com l'extinció dels contractes del personal laboral.

2. Les competències que en esta llei s'atribueixen al conseller o a la consellera competent en matèria de funció pública corresponen a qui tinga la titularitat de la Conselleria de Sanitat o dels seus organismes o entitats dependents, en el que es referisca al personal funcionari o laboral la gestió del qual tinguen atribuïda.

 

Article 10. El Consell Interdepartamental de Retribucions (CIR)

1. Es crea el Consell Interdepartamental de Retribucions (CIR) com a òrgan col·legiat encarregat de coordinar les actuacions en matèria de relacions de llocs de treball i de retribucions del personal de l'administració de la Generalitat que, de conformitat amb la normativa vigent, estiguen atribuïdes conjuntament a les conselleries competents en matèria de funció pública i de pressupostos i despeses.

2. El Consell Interdepartamental de Retribucions (CIR) està compost per:

1r La o el titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de funció pública o, en cas d'inexistència, de l'òrgan designat per la consellera o conseller amb competències en l'esmentada matèria, qui ostentarà la Presidència.

2n La o el titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de pressupostos i despeses o, en cas d'inexistència, de l'òrgan designat per la consellera o conseller amb competències en l'esmentada matèria, qui ostentarà la vicepresidència.

3r La o el titular de la direcció general competent en matèria de funció pública.

4t La o el titular de la direcció general competent en matèria de pressupostos i despeses.

5é Una o un vocal designat per la Presidència de la Generalitat amb rang, com a mínim, de directora o director general.

6é Sis vocals designats a parts iguals per les conselleries amb competències en matèria de funció pública i de pressupostos i despeses entre les funcionàries i funcionaris de carrera del subgrup professional A1 pertanyents als estos departaments.

3. En absència de la presidenta o del president les reunions seran presidides per qui ostente la vicepresidència.

4. Al CIR li correspon l'exercici de les funcions següents:

a) Elaborar les propostes conjuntes que, si fa el cas, les conselleries competents en matèria de funció pública i de pressupostos i despeses han d'elevar al Consell en relació amb l'aplicació del complement d'activitat professional i les eventuals millores retributives que puguen negociar-se per la conselleria competent en matèria de funció pública amb les organitzacions sindicals, i també sobre l'oferta d'ocupació pública, de conformitat amb la normativa vigent.

b) Resoldre aquells assumptes atribuïts a la Comissió Executiva en què no hi haja un acord comú, entre els representants de les conselleries competents en funció pública i en pressupostos i despeses.

c) Exercir les altres funcions que en matèria de relacions de llocs de treball, i retribucions del personal de l'administració de la Generalitat estiguen atribuïdes conjuntament a les conselleries competents en matèria de funció pública i de pressupostos i despeses.

5. Sota la dependència immediata del Consell Interdepartamental de Retribucions hi haurà una Comissió Executiva (CECIR) composta paritàriament per representants de les conselleries competents en matèria de funció pública i de pressupostos i despeses.

6. Reglamentàriament es determinarà la seua composició concreta, la possibilitat que a les reunions assistisquen representants de les conselleries afectades, amb veu però sense vot, les seues funcions, les normes de funcionament i el procediment per a la tramitació dels assumptes de la seua competència.

 

Article 11. Òrgans competents de les administracions locals, de les universitats públiques i de les institucions de la Generalitat

Les competències que la present llei atribueix als òrgans de l'administració de la Generalitat, hauran d'entendre's referides als corresponents òrgans de les institucions estatutàries de la Generalitat a què es refereix l'article 20.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, administracions locals i universitats públiques situades al territori de la Comunitat Valenciana, que tinguen atribuïdes les esmentades competències en matèria de personal, de conformitat amb la normativa vigent.

Corresponen al ple de les corporacions locals totes aquelles competències que la present llei atribueix al Consell, sense perjuí de les atribuïdes expressament a altres òrgans per la normativa bàsica estatal.

 

 

CAPÍTOL II
El Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana

 

Article 12. El Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana

1. El Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana és l'òrgan que té encomanats l'anàlisi, estudi i assessorament en matèria d'ocupació pública en relació amb el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'esta llei.

2. En particular, correspon al Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana:

a) Estudiar i analitzar els avantprojectes de llei i els reglaments en matèria d'ocupació pública en relació amb el personal de les administracions de la Comunitat Valenciana, quan li siguen sotmesos a consulta.

b) Debatre les mesures necessàries de coordinació de la política d'ocupació pública en la Comunitat Valenciana, així com les destinades a garantir l'efectivitat dels principis constitucionals en l'accés a l'ocupació pública, quan li siguen sotmeses a la seua consideració.

c) Examinar i estudiar els avantprojectes de lleis i les disposicions reglamentàries estatals rellevants en matèria d'ocupació pública respecte a la seua repercussió sobre el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'esta llei, així com proposar l'adopció de les mesures concretes de coordinació que considere adequades en relació amb estes, quan siguen sotmesos a la seua consideració.

d) Proposar a la conselleria que tinga la competència en matèria de funció pública, la valoració de la remissió a la Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública, per al seu estudi i anàlisi, dels avantprojectes de lleis i disposicions generals en matèria de personal que es considere convenient, així com estudiar i analitzar els avantprojectes de lleis, les disposicions estatals i les mesures de coordinació proposats per esta Comissió.

3. Els informes i les propostes del Consell Assessor no tindran caràcter vinculant.

 

Article 13. Composició

1. Integren el Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana el o la presidenta, 14 vocals nats i 9 vocals electius.

2. La Presidència del Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana correspon al conseller o la consellera competent en matèria de funció pública.

3. Seran vocals nats, les o els titulars dels òrgans següents, que podran delegar la seua representació:

a) Secretaria autonòmica competent en matèria de funció publica.

b) Secretaria autonòmica competent en matèria de pressuposts i despeses.

c) Advocacia General de la Generalitat.

d) Direcció general competent en matèria de funció pública, a la qual correspondrà la Secretaria del Consell Assessor.

e) Direcció general competent en matèria de pressuposts i despeses.

f) Direcció general competent en matèria d'administració local.

g) Direcció general competent en matèria d'universitats.

h) Direcció general competent en matèria de personal d'institucions sanitàries.

i) Direcció general competent en matèria de personal docent.

4. Així mateix, seran vocals nats del Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana, les persones següents:

a) Una, en representació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

b) Dos, en representació de les universitats públiques valencianes.

c) Dos, en representació de les organitzacions sindicals presents a la Mesa General de Negociació I.

5. Els 9 vocals electius del Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana seran designats pel conseller o consellera competent en matèria de funció pública entre persones de reconegut prestigi acadèmic o professional en les matèries i les disciplines relacionades amb l'ocupació pública o en representació d'institucions que tinguen entre les seues finalitats l'estudi i planificació de les administracions públiques i la seua organització.

 

 

TÍTOL III
Personal al servici de les administracions públiques

 

CAPÍTOL I
Concepte i classes de personal empleat públic

 

Article 14. Concepte i classes de personal empleat públic

1. És personal empleat públic qui exerceix professionalment funcions retribuïdes al servici dels interessos generals en les administracions públiques incloses en l'àmbit d'aplicació de la present llei, amb les característiques i especificitats normatives que s'assenyalen en l'article 3.

2. El personal empleat públic es classifica en:

a) Personal funcionari de carrera.

b) Personal funcionari interí.

c) Personal laboral, ja siga fix, per temps indefinit o temporal.

d) Personal eventual.

 

Article 15. Personal funcionari de carrera

1. És personal funcionari de carrera aquell qui, en virtut de nomenament legal, s'incorpora a l'administració mitjançant una relació jurídica regulada pel dret administratiu, per a l'exercici dels servicis professionals retribuïts de caràcter permanent.

2. El personal funcionari s'incorporarà a la funció pública de l'administració mitjançant la superació del procediment selectiu corresponent. Igualment, s'integrarà en una administració pública diferent de la del seu ingrés per via de transferència o a través d'un concurs de mèrits, amb els requisits i criteris que regeixen eixe sistema de provisió de llocs.

3. El personal funcionari de carrera exercirà les funcions que s'atribueixen als llocs classificats amb eixa naturalesa segons el títol IV de la present llei i, en tot cas, i amb caràcter exclusiu, aquelles l'exercici de les quals implique la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals.

 

Article 16. Personal funcionari interí

1. És personal funcionari interí aquell qui, en virtut de nomenament legal i per raons expressament justificades de necessitat i urgència, presta servicis en l'administració mitjançant una relació professional de caràcter temporal, regulada pel dret administratiu, per a l'exercici de funcions atribuïdes al personal funcionari de carrera.

2. Les circumstàncies que poden donar lloc al seu nomenament són les següents:

a) L'existència de llocs de treball vacants quan no siga possible la seua cobertura per personal funcionari de carrera.

b) La substitució transitòria de la persona titular d'un lloc de treball.

c) L'execució de programes de caràcter temporal i de duració determinada, que no podran tindre una duració superior a tres anys excepte el que preveu el següent paràgraf.

El seu termini màxim, dins del límit de tres anys, haurà de fer-se constar expressament en el nomenament i respondrà a necessitats no permanents de l'administració. Finalitzat el termini inicial, el nomenament podrà ser prorrogat anualment sempre que el programa estiga vigent en eixe moment, amb dotació pressupostària per a això i s'acredite de forma expressa la necessitat de la pròrroga. En cap cas, la suma del termini màxim que s'haguera fet constar en el nomenament i el de les seues pròrrogues podrà excedir quatre anys. [2]

d) L'excés o acumulació de tasques, de caràcter excepcional i circumstancial, per un termini màxim de sis mesos dins d'un període de dotze.

3. Els nomenaments previstos en les lletres c i d del número anterior s'efectuaran en els termes que dispose la normativa reglamentària de desplegament.

4. Els nomenaments de personal funcionari interí s'efectuaran en llocs de treball corresponents a la categoria d'entrada en el cos, agrupació professional funcionarial o escala corresponent, amb les excepcions que reglamentàriament es determinen a fi de garantir l'adequada prestació del servici públic.

5. Quan les circumstàncies de la prestació del servici així ho requerisquen, l'administració podrà establir que la relació interina siga a temps parcial.

6. La selecció, la qual serà objecte de regulació reglamentària, haurà de realitzar-se mitjançant procediments àgils, els quals respectaran els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, a través de la constitució de borses de treball vinculades al desplegament de les ofertes d'ocupació pública.

7. El personal funcionari interí haurà de reunir els requisits legals i reglamentaris per a exercir les funcions pròpies del lloc de treball, així com posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques adequades per al seu exercici. El nomenament de funcionària o funcionari interí no atorgarà cap dret per al seu ingrés en l'administració pública.

8. El personal funcionari interí té l'obligació de mantindre actualitzats els coneixements necessaris per a l'exercici del lloc de treball que ocupa i en virtut dels quals va ser seleccionat.

9. El cessament del personal funcionari interí es produirà:

a) Quan desapareguen les circumstàncies que van donar lloc al seu nomenament.

b) Per la provisió del lloc corresponent per funcionària o funcionari de carrera.

c) Per l'amortització del lloc de treball.

d) Quan es produïsca un incompliment sobrevingut dels requisits exigits per al seu nomenament, com a conseqüència de la modificació de la classificació dels llocs de treball.

e) Per qualsevol de les causes enumerades en l'article 59 d'esta llei.

En el supòsit previst en la lletra a de l'apartat 2 d'este article, els llocs de treball vacants exercits per personal funcionari interí hauran d'incloure's en l'oferta d'ocupació corresponent a l'exercici en què es produïsca el seu nomenament i, si no fóra possible, en la següent, tret que es decidisca la seua amortització.

10. Al personal funcionari interí li serà d'aplicació, quan siga adequat a la seua condició, el règim general del personal funcionari de carrera.

11. El personal interí la designació del qual siga conseqüència de l'execució de programes de caràcter temporal o de l'excés o acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos, podrà prestar els servicis que se li encomanen en la unitat administrativa en què es produïsca el seu nomenament o en altres unitats administratives en què exercisca funcions anàlogues, sempre que, respectivament, les dites unitats participen en l'àmbit d'aplicació de l'esmentat programa de caràcter temporal, amb el límit de duració assenyalat en este article, o estiguen afectades per la mencionada acumulació de tasques. [3]

 

Article 17. Personal laboral fix

1. És personal laboral fix aquell qui, superat el procediment selectiu corresponent, en virtut d'un contracte de naturalesa laboral, està vinculat a l'administració pública mitjançant una relació professional de caràcter permanent caracteritzada per les notes d'alienitat dependència, voluntarietat i retribució.

2. El contracte laboral haurà de formalitzar-se sempre per escrit i podrà ser a temps complet o a temps parcial.

3. La selecció de personal laboral respectarà els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

4. El personal laboral únicament podrà dur a terme les funcions que s'atribueixen als llocs classificats amb dita naturalesa segons el títol IV de la present llei.

5. Este personal no podrà ocupar llocs de treball classificats per a personal funcionari. El trencament d'esta prohibició donarà lloc a la nul·litat de l'acte corresponent, amb la consegüent responsabilitat de la persona causant, tot això sense perjuí del que disposa la disposició addicional segona i transitòria cinquena d'esta llei.

6. S'exceptua del que disposa l'apartat anterior, al personal laboral que, de conformitat amb la normativa vigent, obtinga resolució favorable de l'òrgan competent per al canvi de lloc de treball per capacitat disminuïda. Igualment, s'exceptua en els supòsits de violència de gènere, en els termes que preveu l'article 109.

 

Article 18. Personal laboral temporal

1. És personal laboral temporal aquell qui, en virtut d'un contracte de naturalesa laboral i de duració determinada, manté una relació professional de caràcter temporal caracteritzada per les notes d'alienitat, dependència, voluntarietat i retribució.

2. La selecció del personal laboral temporal haurà de respectar els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, mitjançant la constitució de borses d'ocupació temporal vinculades al desplegament de les ofertes d'ocupació públic.

3. Els contractes de treball es formalitzaran sempre per escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de duració determinada previstes en la legislació laboral i podrà ser a temps complet o a temps parcial.

4. El personal laboral únicament podrà dur a terme les funcions que s'atribuïsquen als llocs classificats amb dita naturalesa segons el títol IV de la present llei.

5. Els llocs de treball vacants exercits per personal laboral temporal hauran d'incloure's en l'oferta d'ocupació corresponent a l'exercici en què es produïsca la formalització del contracte i, si no fóra possible, en la següent, tret que es decidisca la seua amortització.

6. Este personal no podrà ocupar llocs de treball classificats per a personal funcionari, excepte en els supòsits previstos en l'apartat 6 de l'article anterior.

7. El trencament de la prohibició prevista en l'apartat anterior donarà lloc a la nul·litat de l'acte corresponent, amb la consegüent responsabilitat de la persona causant. Així mateix, incorrerà en responsabilitat, qui amb la seua actuació done lloc a la conversió d'un contracte temporal en indefinit.

 

Article 19. Personal eventual

1.És personal eventual el que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com a de confiança o assessorament especial, i serà retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquest fi. [4]

2. El nomenament i cessament d'este personal serà lliure. En tot cas, el personal eventual cessarà automàticament quan cesse l'autoritat a qui presta la seua funció assessora o de confiança.

3. En l'administració de la Generalitat, podran disposar d'este tipus de personal els gabinets del president o la presidenta de la Generalitat, vicepresidentes o vicepresidents del Consell i consellers o conselleres. El seu nomenament i cessament correspon al titular de l'òrgan del qual depenguen. El nombre màxim de personal eventual, així com les seues retribucions, serà determinat pel Consell i publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En les institucions estatutàries a què es refereix l'article 20.3 de l'Estatut d'Autonomia la competència per al nomenament i cessament del personal eventual es regularà de conformitat amb el que dispose la normativa d'estes institucions.

4. En les administracions locals serà nomenat i cessat pel president o presidenta de l'entitat local. El nombre, característiques i retribució d'este personal serà determinat pel ple de cada entitat en començar el mandat, sempre dins dels crèdits pressupostaris designats a l'efecte i només podran modificar-se amb motiu de l'aprovació dels pressupostos anuals. El seu nomenament es publicarà en el butlletí oficial corresponent.

5. En les universitats públiques valencianes qui nomenarà i disposarà el cessament del personal eventual serà el rector o la rectora.

6. La condició de personal eventual no constituirà mèrit per a l'accés a la funció pública o per a la promoció professional.

7. Al personal eventual li serà d'aplicació, quan siga adequat a la seua condició, el règim general del personal funcionari de carrera.

 

 

CAPÍTOL II
Personal directiu públic professional

 

Article 20. Personal directiu públic professional

1. [5] Les titulars i els titulars de les conselleries, organismes autònoms i ens públics de l'administració de la Generalitat podran nomenar, amb l'autorització prèvia per acord del Consell, i per període màxim improrrogable de dos anys, personal directiu públic professional per a la posada en marxa de projectes, plans o programes concrets de duració determinada.

El període màxim improrrogable de dos anys no resultarà d'aplicació per al personal directiu públic professional al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat per així exigir-ho la implantació de les noves formes de gestió de la sanitat pública. Reglamentàriament es determinarà la duració màxima aplicable als nomenaments d'este tipus de personal.

2. Amb caràcter previ a la designació d'este tipus de personal s'haurà d'acreditar formalment, mitjançant l'elaboració d'una memòria justificativa de caràcter econòmic i organitzatiu, la impossibilitat d'assumir a través de l'estructura orgànica i funcional existent els objectius assignats al projecte, pla o programa que es tracte.

A l'efecte, s'haurà de tindre en compte l'exigència de posseir coneixements altament especialitzats i també, si fa el cas, la necessitat de la coordinació d'equips o unitats administratives.

3. La designació establirà de forma expressa els objectius temporals a aconseguir, els compromisos de gestió assumits, així com la delimitació de l'àmbit funcional que queda sota la direcció del personal directiu públic professional.

4. La designació de la persona candidata atendrà els principis de mèrit i capacitat, així com a la seua idoneïtat i experiència professionals en relació amb les competències, les comeses i les funcions que tenen assignades les administracions públiques i la planificació i prestació del servici públic i es durà a terme per mitjà de procediments que garantisquen la publicitat i concurrència.

5. El personal directiu públic professional, presentarà una memòria anual en la qual retrà compte del resultat de la gestió efectuada i dels resultats aconseguits en relació amb els objectius prèviament fixats. Estarà vinculat a l'administració a través d'un pacte de permanència i no competència postcontractual.

6. Les retribucions del personal directiu, les quals seran determinades pel Consell, estaran integrades per dos percentatges, un del 60 per cent amb caràcter fix, i un altre del 40 per cent que tindrà caràcter variable i estarà vinculat a la consecució dels objectius prèviament establits per la seua gestió.

7. El règim d'incompatibilitats del personal directiu serà l'establit per als alts càrrecs de l'administració general de l'Estat o, si fa el cas, el que puga establir-se per als alts càrrecs de l'administració de la Generalitat, sense que això supose la consideració d'alt càrrec del personal directiu.

8. El personal funcionari de carrera que siga designat personal directiu públic professional serà declarat en la situació administrativa d'excedència voluntària automàtica per prestar servicis en el sector públic. El personal laboral fix serà declarat en la situació administrativa que corresponga segons l'Estatut dels Treballadors i el conveni col·lectiu d'aplicació.

 

 

TÍTOL IV
Estructura i ordenació de l'ocupació pública

 

CAPÍTOL I
Estructuració de l'ocupació pública

 

Article 21. Cossos i escales de l'administració de la Generalitat

1. El personal funcionari de l'administració de la Generalitat s'agrupa en cossos per raó del caràcter homogeni de les funcions a exercir i de les competències, les capacitats i els coneixements comuns acreditats a través d'un procediment selectiu.

2. Dins dels cossos funcionarials, per raó de l'especialització de les funcions, podran existir escales.

 

Article 22. Creació, modificació i supressió de cossos i escales funcionarials de l'administració de la Generalitat

1. Els cossos i escales del personal funcionari de l'administració de la Generalitat es creen, modifiquen i suprimeixen per llei de Les Corts, la qual determinarà els punts següents:

a) Denominació.

b) Escales incloses, si s'escau.

c) Grup o subgrup de classificació professional.

d) Funcions assignades al cos o escala funcionarial, que no podran coincidir amb facultats o competències atribuïdes als òrgans administratius.

e) Titulació o titulacions exigides per a l'accés al cos o escala.

f) Si fa el cas, altres requisits d'accés.

2. En el cas que per a l'accés a un cos o escala funcionarial es puga accedir des de diverses titulacions, les relacions de llocs de treball podran establir com a requisit, amb caràcter excepcional, a més de la pertinença al cos o escala, la possessió d'una titulació o titulacions concretes entre les previstes com a requisit d'accés, atenent les característiques específiques dels llocs de treball.

Reglamentàriament es determinaran els supòsits en què estiga justificada esta excepcionalitat.

 

Article 23. Agrupació dels cossos funcionarials de l'administració de la Generalitat

1. Els cossos de l'administració de la Generalitat, d'acord amb la naturalesa de les funcions a realitzar, s'agrupen en els sectors funcionarials d'administració general i administració especial, a l'efecte de l'establiment d'itineraris professionals.

2. Pertanyen als cossos del sector d'administració general els que tinguen atribuïdes funcions comunes en l'exercici de l'activitat administrativa, incloses les de gestió, inspecció, assessorament, control, execució i altres de semblants, relacionades amb aquella.

3. Són cossos del sector d'administració especial els que tenen atribuïdes funcions que, encara que puguen estar incloses en el número anterior, tenen relació amb l'exercici d'una professió determinada.

 

Article 24. Grups de classificació professional

Els cossos i escales es classifiquen, d'acord amb la titulació exigida per a l'accés, en els grups següents:

a) Grup A, dividit en els subgrups A1 i A2.

Per a l'accés als cossos o escales d'este grup professional s'exigirà estar en possessió del títol universitari de grau. En els casos en què per a accedir a un cos funcionarial s'exigisca un altre títol universitari, substitutiu del grau o complementari o addicional a este, caldrà ajustar-se al que disposa la present llei o en el que establisca la llei per la qual es cree el cos funcionarial respectiu.

Per a la classificació dels cossos o escales en cada subgrup professional caldrà ajustar-se al nivell de responsabilitat de les funcions a exercir i a les característiques de les proves d'accés.

b) Grup B. Per a l'accés als cossos o escales del grup B s'exigirà estar en possessió del títol de tècnic superior de formació professional.

c) Grup C, dividit en els subgrups professionals C1 i C2, segons la titulació exigida per a l'ingrés.

C1: Títol de batxiller o tècnic de formació professional.

C2: Títol de graduat en educació secundària obligatòria.

 

Article 25. Agrupacions professionals funcionarials de l'administració de la Generalitat

1. Les agrupacions professionals funcionarials, per a l'accés a les quals no s'exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu, així com les seues corresponents escales, es creen, modifiquen i suprimeixen per llei de Les Corts, la qual determinarà els punts següents:

a) Denominació.

b) Escales incloses, si s'escau.

c) Funcions assignades a l'agrupació professional o escala, les quals no podran coincidir amb facultats o competències atribuïdes als òrgans administratius.

d) Si fa el cas, requisits d'accés.

2. El personal funcionarial que pertanga a alguna de les agrupacions professionals funcionarials podrà promocionar a cossos o escales del subgrup professional C2, d'acord amb el que estableix l'article 119 d'esta llei.

3. La promoció interna horitzontal entre agrupacions professionals funcionarials, es regirà per allò que s'ha establit amb caràcter general per als cossos i escales funcionarials, sense que siga exigible la possessió d'una titulació concreta.

 

Article 26. Creació dels cossos, agrupacions professionals funcionarials i les seues corresponents escales de l'administració de la Generalitat

Es creen els cossos i les agrupacions professionals funcionarials, així com les seues escales corresponents escales, en els quals s'ordena el personal funcionari de carrera de l'administració de la Generalitat que s'indiquen, respectivament en els annexos I i II de la present llei.

Igualment, es creen els cossos i agrupacions professionals funcionarials, així com les seues escales corresponents, en els quals s'ordena el personal funcionari de carrera gestionat per la Conselleria de Sanitat i els seus organismes i institucions dependents que es contenen, respectivament, en els annexos III i IV.

 

Article 27. Règim jurídic de la integració en els cossos, agrupacions professionals funcionarials i les seues escales corresponents del personal funcionari procedent d'altres administracions públiques mitjançant un procés de transferència

1. La integració en els cossos i escales del personal funcionari procedent d'altres administracions públiques, en virtut d'un procés de transferència de competències, funcions i servicis, es realitzarà respectant el grup o subgrup professional de pertinença, d'acord amb els criteris següents:

a) Pertànyer a un cos o escala funcionarial per a l'ingrés del qual s'haja exigit bé el mateix nivell de titulació, bé la mateixa o les mateixes titulacions específiques, i

b) Tindre el cos o l'escala de procedència atribuïdes funcions coincidents amb les assignades al cos o escala on es pretenga la seua adscripció, o bé que siguen assimilables.

2. La integració en les agrupacions professionals funcionarials i les seues escales es realitzarà tenint en compte la coincidència de funcions atribuïdes a l'agrupació professional funcionarial o escala de procedència, o bé el seu caràcter assimilable.

3. En l'administració de la Generalitat, el personal funcionarial que d'acord amb els criteris anteriors no puga ser integrat en un cos, agrupació professional funcionarial o escala, es considerarà integrat en llocs singulars corresponents a la seua classificació professional, declarant-se amortitzables eixos llocs de treball.

4. La integració del personal inclòs en la transferència s'efectuarà mitjançant una resolució del conseller o consellera que tinga atribuïdes les competències en matèria de funció pública.

 

Article 28. Règim jurídic de la integració en els cossos, agrupacions professionals funcionarials i les seues escales corresponents del personal laboral procedent d'altres administracions públiques, mitjançant un procés de transferència

1. Si com a conseqüència d'un procés de transferència de competències, funcions i servicis, s'assumira personal laboral fix que exercisca llocs de treball que, per la naturalesa de les seues funcions, haja d'estar classificat en les relacions de llocs de treball com de personal funcionarial, s'arbitraran procediments d'accés al cos, agrupació professional funcionarial o escala corresponent al seu grup o subgrup professional i a la naturalesa de les funcions assignades al lloc.

2. En l'administració de la Generalitat, s'arbitrarà per dues vegades un procediment d'accés voluntari a través del sistema de concurs oposició en el qual es garantiran els principis d'igualtat, mèrit i capacitat i que inclourà els cursos d'adaptació que calguen. A l'efecte, es valorarà com a mèrit, entre altres, els servicis prestats en la seua condició de personal contractat laboral fix així com el contingut de les proves selectives superades per a accedir a dita condició.

3. El personal que no faça ús d'este dret d'accés o bé no supere el corresponent procediment selectiu, romandrà en la condició de personal laboral fix de l'administració de la Generalitat declarat a extingir i el lloc de treball que ocupe serà classificat en la situació d'amortitzable.

 

Article 29. Règim jurídic de la integració en els cossos o escales funcionarials del personal procedent d'altres administracions públiques mitjançant un procés de provisió reglamentària de llocs de treball

Quan, per estar previst en les relacions de llocs de treball, el personal funcionarial procedent d'altres administracions públiques s'integre a través d'un concurs de mèrits, se li respectarà el grup o subgrup professional del cos o escala a què pertanga en la seua administració de procedència i li serà aplicable la normativa de la funció pública de l'administració de destinació.

En cap cas no s'integrarà el personal funcionarial procedent d'altres administracions públiques que obtinga un lloc de treball mitjançant el procediment de lliure designació.

 

Article 30. Classificació del personal laboral

El personal laboral al servici de l'administració es classificarà de conformitat amb el conveni col·lectiu d'aplicació i la normativa laboral.

 

Article 31. Estructura de l'ocupació pública de l'administració local

L'estructuració de l'ocupació pública i la classificació del personal de les administracions locals es regiran per la seua normativa bàsica estatal i en allò no previst en aquella per esta llei.

 

 

CAPÍTOL II
Ordenació dels llocs de treball

 

Secció 1a. Dels llocs de treball

 

Article 32. Definició de lloc de treball

El lloc de treball és el conjunt de funcions, activitats, tasques o altres responsabilitats encomanades per les administracions públiques a cada empleada o empleat i per a l'exercici de les quals són exigibles determinats requisits, mèrits, capacitats i, si fa el cas, experiència professional.

 

Article 33. Dret a l'exercici d'un lloc de treball

El personal empleat públic té dret a l'exercici d'un lloc de treball.

Excepcionalment, les administracions públiques podran assignar temporalment al seu personal, tasques o responsabilitats diferents de les corresponents al lloc de treball que exercisca sempre que resulten adequades al seu cos, agrupació professional funcionarial o escala, quan les necessitats del servici ho justifiquen, sense minva en les retribucions.

Reglamentàriament, es determinarà el procediment i la duració màxima d'esta assignació.

 

Article 34. Creació, modificació i supressió de llocs de treball

1. La creació, modificació o supressió dels llocs de treball serà efectuada pel conseller o consellera competent en matèria de funció pública, i serà incorporada a les relacions de llocs de treball corresponents o altres instruments d'ordenació.

2. Els pressupostos reflectiran els crèdits corresponents a les relacions de llocs de treball de l'administració. No podrà classificar-se cap lloc de treball, ni incrementar-se les seues retribucions, sense que hi haja crèdit adequat i suficient per a fer-ho.

3. Quan per a atendre les necessitats de prestació del servici públic, siga necessària la provisió de llocs de treball de nova creació o les característiques dels quals hagen patit modificació, estos podran proveir-se a través de les formes temporals de provisió de llocs de treball establides en esta llei, sense que calga la publicació prèvia de la relació de llocs de treball corresponent i sense que puguen adjudicar-se amb destinació definitiva fins que es publique la modificació.

4. Si com a conseqüència de l'aprovació dels reglaments orgànics i funcionals de l'administració de la Generalitat, es dugueren a terme modificacions dels llocs de treball que afectaren les relacions de llocs de treball publicades, podrà convocar-se la provisió definitiva d'estos, d'acord amb la seua nova classificació, sempre que els canvis no afecten la seua naturalesa, requisits, retribucions complementàries, mèrits, forma de provisió i localitat.

Si les modificacions a què es refereix el paràgraf anterior tingueren lloc durant el procediment de provisió definitiva del lloc, la destinació s'adjudicarà d'acord amb la nova classificació.

 

Article 35. La classificació de llocs de treball

1. La classificació de llocs de treball és el sistema pel qual es determina el seu contingut als efectes, essencialment, de la selecció de personal, la provisió i la determinació de les retribucions complementàries vinculades als llocs.

2. Els llocs de treball de naturalesa funcionarial es classificaran tenint en compte els grups i subgrups de classificació professional, així com el cos, agrupació professional i, si fa el cas, l'escala corresponent i s'elaboraran les relacions de llocs de treball o altres instruments d'ordenació d'acord amb els principis assenyalats en este títol. Els llocs de naturalesa laboral es classificaran segons els grups i categories professionals, de conformitat amb el que preveu la normativa laboral.

3. [6] La classificació dels llocs de treball ha de contenir, com a mínim, els elements següents:

a) Número

b) Denominació

c) Naturalesa jurídica

d) Classificació professional en un grup, subgrup o agrupació professional per als llocs funcionarials i, en el respectiu grup professional, per als llocs laborals

e) Retribucions complementàries assignades a aquest

f) Forma de provisió

g) Adscripció orgànica

h) Localitat

i) Requisits per a la provisió, entre els quals ha de constar necessàriament el cos, l'agrupació professional i, si escau, l'escala corresponent per als llocs funcionarials que tinguen caràcter permanent en els termes que preveu la normativa de desplegament d'aquesta llei i la categoria professional per als llocs laborals

j) Funcions

k) Mèrits, si escau

l) Qualsevol altra circumstància rellevant per a la provisió del lloc en els termes previstos reglamentàriament.

 

Article 36. Classes de lloc de treball

Els llocs de treball, segons les funcions assignades, seran classificats exclusivament com a llocs de naturalesa funcionarial, laboral o eventual, sense que, en no cap cas, puga atribuir-se en la classificació més d'una naturalesa jurídica.

 

Article 37. Llocs de treball de naturalesa funcionarial

Amb caràcter general, els llocs de treball es classificaran de naturalesa funcionarial i, en tot cas, aquells l'exercici dels quals implique la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals.

 

Article 38. Llocs de treball de naturalesa laboral

Només podran ser classificats com a llocs de naturalesa laboral aquells que impliquen l'exercici d'un ofici concret.

 

Article 39. Llocs de treball de naturalesa eventual

La classificació de llocs de treball de naturalesa eventual contindrà el número de lloc, la seua denominació, naturalesa i la conselleria o organisme de pertinença, així com les funcions i les retribucions que li corresponguen de conformitat amb el que preveu l'article 19.

 

Article 40. Supòsits especials de classificació de llocs de treball

1. En consideració a les funcions que han d'exercir-se, així com a la seua posició en l'estructura organitzativa, els llocs de treball amb el rang de subdirecció general o direcció de servici podran ser classificats per a la seua provisió indistinta per més d'un cos o escala del mateix subgrup professional.

Així mateix, atenent a idèntiques consideracions, els llocs de treball de naturalesa funcionarial de secretàries d'alts càrrecs i coordinador/a assessor/a, als quals es refereixen les lletres b i c de l'apartat 2 de l'article 102 d'aquesta llei, podran ser classificats per a la seua provisió indistinta per més d'un cos o escala d'un subgrup, o grup professional en el cas que este no tinga subgrup, i el seu immediatament superior o inferior.

2. [7] Els llocs de treball de naturalesa funcionarial que tinguen el rang de caporalia, excepte les subdireccions generals i les caporalies de servei, podran classificar-se, per a la seua provisió per un cos o escala corresponent a un subgrup, o grup professional en el cas que aquest no tinga subgrup, i un altre de l'immediat superior o inferior, sempre que els dos pertanguen al mateix itinerari professional.

Excepcionalment, i en els termes que s'establisquen reglamentàriament, aquests llocs de treball, en atenció a l'especificitat de les seues funcions i a fi de garantir l'adequada atenció del servei públic, podran ser classificats per a la seua provisió per més d'un cos o escala d'un subgrup o grup professional en cas que aquest no tinga subgrup, i el seu immediatament superior o inferior.

No obstant això, el que disposen els paràgrafs anteriors i en coherència amb la regulació de la promoció interna prevista en aquesta llei i en la normativa estatal de caràcter bàsic, podran classificar-se per a la seua provisió pels subgrups A2 i C1 els llocs de treball en els quals concórreguen les característiques del present apartat.

3. En les conselleries que tinguen atribuïdes competències en matèria sanitària, educativa i de justícia, les relacions de llocs de treball podran preveure, en llocs amb el rang de subdirecció general o prefectura de servei, la classificació de llocs per a la seua provisió per personal sanitari, docent i de l'administració de justícia respectivament, atesa l'especificitat de les funcions que hagen d'exercir-se.

Així mateix, les relacions de llocs de treball podran preveure que els llocs amb rang de subdirecció general de Presidència i les conselleries o organismes puguen ser classificats per a la seua provisió per personal docent, incloent l'universitari. En aquest supòsit, amb caràcter previ a la cobertura del lloc, haurà de quedar acreditat que la titulació de la persona proposada, s'adequa a l'especificitat de les funcions que hagen d'exercir-se.

No obstant l'anterior, en les conselleries que tinguen atribuïda les competències en matèria sanitària, en matèria educativa i en matèria de justícia, les relacions de llocs de treball podran preveure, en llocs amb rang de prefectura de secció que guarden relació directa amb les competències substantives del sector sanitari, educatiu i de justícia, la classificació de llocs per a la seua provisió per personal sanitari, docent o de l'administració de justícia, atesa l'especificitat de les funcions que hagen d'exercir-se.

Mentre exercisquen aquests llocs, se'ls aplicarà el contingut d'aquesta llei i les seues normes de desenvolupament, quedant en la situació administrativa que corresponga d'acord amb la seua normativa específica. [8]

4. Així mateix, en les conselleries o organismes que tinguen atribuïdes les competències en matèria de prevenció de riscos laborals, les relacions de llocs de treball o altres instruments d'ordenació poden preveure que els llocs amb el rang de subdirecció general o direcció de servei pertanyents al sector d'administració especial puguen classificar-se per a proveir-los per personal sanitari, sempre que aquests llocs tinguen relació directa amb les competències substantives en matèria de prevenció de riscos laborals i atesa l'especificitat de les funcions que hagen d'exercir-se.

Igualment, en les conselleries o organismes que tinguen atribuïdes les competències en matèria de serveis socials, les relacions de llocs de treball o altres instruments d'ordenació poden preveure que els llocs amb el rang de subdirecció general o direcció de servei, de direcció de centres de serveis socials i d'inspecció de serveis socials, pertanyents al sector administració especial, puguen classificar-se per a proveir-los per personal sanitari, sempre que aquests llocs tinguen relació directa amb les competències en matèria de serveis socials i atesa l'especificitat de les funcions que hagen d'exercir-se. [9]

5. La classificació de llocs de treball i les respectives relacions podran preveure la seua provisió mitjançant personal funcionari d'altres administracions públiques d'acord amb els principis i criteris establits en l'article 113 d'esta llei. [10]

6. Els llocs de caràcter temporal creats en aplicació de l'apartat 2n, lletra C, de l'article 16 d'aquesta llei poden classificar-se per a proveir-los per a un grup, subgrup o agrupació professional, i el seu immediat superior o inferior, sempre que aquesta classificació es justifique per al compliment i l'execució adequats del programa de caràcter temporal sobre la base del qual es creen. [11]

 

 

Secció 2a. Les relacions de llocs de treball

 

Article 41. Concepte

1. La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic a través del qual l'administració organitza, racionalitza i ordena el seu personal per a una eficaç prestació del servici públic.

2. Els pressupostos reflectiran els crèdits corresponents a les relacions de llocs de treball, sense que puga existir cap lloc que no estiga dotat pressupostàriament.

3. L'administració de la Generalitat podrà cooperar amb les administracions locals que no tinguen recursos suficients per a l'elaboració de les seues relacions de llocs de treball.

 

Article 42. Contingut [12]

1. La relació de llocs de treball és pública i ha d'incloure tots els llocs de treball de naturalesa funcionarial, laboral i eventual existents.

2. Les relacions de llocs de treball han d'incloure:

a) Número

b) Denominació

c) Naturalesa jurídica

d) Classificació professional en un grup, subgrup o agrupació professional per als llocs funcionarials i, en el respectiu grup professional, per als llocs laborals.

e) Retribucions complementàries assignades a aquest

f) Forma de provisió

g) Adscripció orgànica

h) Localitat

i) Requisits per a la provisió, entre els quals ha de constar necessàriament el cos, l'agrupació professional i, si escau, l'escala corresponent per als llocs funcionarials que tinguen caràcter permanent, en els termes que preveu la normativa de desplegament d'aquesta llei i la categoria professional per als llocs laborals.

j) Si és el cas, mèrits

k) Qualsevol altra circumstància rellevant per a la provisió del lloc en els termes previstos reglamentàriament.

 

Article 43. Competència i procediment per a la seua elaboració, tramitació i aprovació

1. L'elaboració, tramitació i aprovació de les relacions de llocs de treball de l'administració de la Generalitat correspon a la conselleria que tinga les competències en matèria de funció pública, en els termes que reglamentàriament s'establisquen, i seran publicades al menys una vegada a l'any, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de les funcions atribuïdes al CIR en l'article 10 d'aquesta llei.

2. Les relacions de llocs de treball o altres instruments d'ordenació de les altres administracions públiques incloses en l'àmbit de l'aplicació de la llei, es publicaran de conformitat amb el que hi ha previst en la normativa de caràcter bàsic i sectorial que els siga aplicable.

 

 

CAPÍTOL III
Instruments de planificació i ordenació del personal

 

Article 44. Objectius de la planificació i ordenació

La planificació i l'ordenació del personal tindrà com a objectiu contribuir a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels servicis i de l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles a través de la dimensió adequada dels efectius, la seua millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat.

 

Article 45. Plans d'ordenació del personal

L'Administració podrà aprovar plans per a l'ordenació del seu personal.

Amb esta finalitat, prèvia l'anàlisi de les disponibilitats i necessitats de personal, tant des del punt de vista del nombre d'efectius, com dels perfils professionals o dels nivells de qualificació, podrà adoptar algunes de les mesures següents:

a) Modificació dels sistemes d'organització del treball i/o de les estructures de llocs de treball.

b) Mesures de mobilitat voluntària, entre les quals podrà figurar la convocatòria de concursos de provisió de llocs limitats a personal dels àmbits que es determinen, així com de mobilitat forçosa de conformitat amb el que disposa el títol VII d'esta llei.

c) Accions formatives específiques.

d) Mesures relacionades amb la selecció de personal com:

1r La suspensió d'incorporacions de personal extern a un determinat àmbit funcional.

2n La convocatòria de procediments selectius de promoció interna amb caràcter general o limitats a un determinat cos, escala, agrupació professional funcionarial o àmbit funcional.

3r La incorporació de nou personal a través de l'oferta d'ocupació pública, d'acord amb el que estableix l'article següent.

e) Altres mesures que resulten adequades per a la consecució dels objectius del pla.

 

Article 46. Oferta d'ocupació pública

1. Anualment, el Consell determinarà les necessitats de personal amb consignació pressupostària que no puguen ser cobertes amb els efectius existents, o estiguen cobertes per personal interí als quals es refereix l'article 16.2.a, mitjançant l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública, la qual serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

2. Aprovada l'oferta d'ocupació pública, seran convocats, en el termini màxim que aquella fixe, els procediments selectius per a la cobertura de les vacants incloses i fins a un deu per cent addicional. En l'administració de la Generalitat l'execució de l'oferta d'ocupació pública haurà de realitzar-se dins del termini improrrogable de dos anys.

 

 

CAPÍTOL IV
Registres de personal i de llocs de treball

 

Article 47. Registres de personal

1. En els registres de personal de cada una de les administracions públiques figurarà inscrit tot el personal al seu servici i s'hi s'anotaran tots els actes que afecten la seua vida administrativa, tenint en compte els continguts mínims comuns i criteris homogenis que s'establisquen de conformitat amb la legislació bàsica estatal i amb respecte al que disposa l'article 16.2 de la Constitució.

Els registres podran disposar també de la informació agregada sobre la resta de recursos humans del sector públic respectiu.

2. Quan les entitats locals de la Comunitat Valenciana no tinguen la suficient capacitat financera o tècnica, l'administració de la Generalitat cooperarà amb aquelles, d'acord amb el que estableix la normativa bàsica estatal.

3. La utilització de les dades que consten en els registres estarà sotmesa a les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 18 de la Constitució. El personal inscrit tindrà dret a què li lliuren els certificats sobre els aspectes que figuren en el registre a través del procediment que reglamentàriament s'establisca.

 

Article 48. El Registre de Personal de l'administració de la Generalitat

El Registre de Personal de l'administració de la Generalitat s'adscriu a la conselleria competent en matèria de funció pública. Mitjançant un decret del Consell es determinarà l'organització, funcionament i contingut, així com la delimitació del personal que haja de ser inscrit entre els enumerats en l'article 3 de la present llei.

Igualment, s'establiran les mesures tècniques que permeten la seua coordinació amb la resta de registres existents en l'àmbit de la Generalitat.

 

Article 49. El Registre de Llocs de Treball de l'administració de la Generalitat

Es crearà un Registre de Llocs de Treball en la conselleria competent en matèria de funció pública on s'inclourà la totalitat dels llocs existents, que conformaran la relació de llocs de treball gestionats per esta.

Mitjançant un decret del Consell s'establirà l'organització, contingut i funcionament i es preveuran les mesures que garantisquen la deguda connexió i coordinació amb el Registre de Personal de l'administració de la Generalitat.

 

Article 50. Registre autonòmic de llocs de treball de les entitats locals

En la conselleria competent en matèria d'administració local es crearà un registre de llocs de treball en què s'inclourà la totalitat de llocs existents en les administracions locals de la Comunitat Valenciana.

Mitjançant un decret del Consell, se n'establirà l'organització, el contingut i el funcionament, preveient les mesures que garantesquen la connexió i la coordinació amb els registres de personal de les entitats locals.

 

 

TÍTOL V
Naixement i extinció de la relació de servici

 

CAPÍTOL I
Selecció de personal

 

Article 51. Principis de la selecció

Totes les ciutadanes i els ciutadans tenen dret a accedir a l'ocupació pública de conformitat amb els principis següents:

a) Mèrit, capacitat i igualtat.

b) Publicitat de les convocatòries i de les seues bases.

c) Transparència.

d) Imparcialitat i professionalitat de les persones que formen part dels òrgans de selecció.

e) Independència, confidencialitat i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció.

f) Adequació del contingut de les proves que formen part dels procediments selectius a les funcions a assumir i les tasques a realitzar.

g) Agilitat sense perjuí de l'objectivitat, en els procediments de selecció.

h) Eficàcia i eficiència.

i) Igualtat d'oportunitats entre ambdós sexes.

 

Article 52. Procediments de selecció

1. Els procediments de selecció tindran caràcter obert i garantiran la lliure concurrència, sense perjuí d'allò que s'ha establit per a la promoció interna i de les mesures de discriminació positiva previstes a l'empara d'esta llei.

2. Els procediments s'iniciaran per mitjà de convocatòria pública. Les bases de la convocatòria, com a mínim, hauran de contindre:

a) El nombre de vacants, la classificació professional, cos, agrupació professional funcionarial i, si fa el cas, escala, o categoria laboral.

b) Requisits que han de reunir les i els aspirants.

c) El sistema selectiu aplicable, amb indicació del tipus de proves concretes, el programa de matèries sobre les quals versaran i, si fa el cas, la relació dels mèrits, així com els criteris i les normes de valoració.

d) La composició de l'òrgan tècnic de selecció.

e) La determinació, si fa el cas, de les característiques del curs selectiu o període de pràctiques.

3. Les convocatòries i les seues bases es publicaran en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana o en el butlletí oficial corresponent, i vinculen l'administració, els òrgans de selecció i les persones que hi participen.

 

Article 53. Requisits d'accés

1. Són requisits generals de participació en els procediments selectius els següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra que, d'acord amb el que hi ha disposat en l'article següent, permeta l'accés a l'ocupació pública.

b) Haver complit setze anys i no excedir, si s'escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o d'aquella altra que puga establir-se per llei.

c) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.

d) No haver estat separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver estat acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedesca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

e) Posseir la titulació exigida o complir els requisits per a la obtenció d'aquesta en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, excepte per a l'accés a les agrupacions professionals funcionarials previstes en l'article 25.

2. Els qui superen les proves selectives acreditaran els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen estat homologats per la Generalitat, o mitjançant la realització d'un exercici específic a aquest efecte. El personal que no puga acreditar els coneixements esmentats haurà de fer els cursos de perfeccionament que amb aquesta finalitat organitze l'administració de la Generalitat.

3. Així mateix, els qui superen les proves selectives hauran d'acreditar, mitjançant el certificat mèdic oficial corresponent, que posseeixen les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.

4. Només podran exigir-se altres requisits específics d'accés si guarden relació objectiva i proporcionada amb les funcions a assumir i les tasques que s'ha d'exercir i són establerts d'una manera abstracta i general.

5. No podrà participar en els procediments selectius el personal que ja pertanga en la mateixa administració al cos, agrupació professional funcionarial o, si s'escau, escala, o categoria laboral, objecte de la convocatòria.

 

Article 54. Accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats

1. Les persones nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir als cossos, agrupacions professionals funcionarials i les seues escales corresponents, en igualtat de condicions que les i els espanyols, a excepció d'aquells les funcions dels quals impliquen directament o indirectament una participació en l'exercici del poder públic o en la salvaguarda dels interessos generals que, en l'àmbit de l'administració de la Generalitat, seran determinats per decret del Consell.

2. El que estableix l'apartat anterior serà aplicable, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'eixa edat dependents.

3. L'accés a l'ocupació pública com a personal funcionari, s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacions celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 d'este article.

4. Les persones estrangeres a què es refereixen els apartats anteriors, així com les i els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que les de nacionalitat espanyola.

5. Només per llei podrà eximir-se del requisit de la nacionalitat per raons d'interés general per a l'accés a la condició de personal funcionari.

 

Article 55. Persones amb discapacitat

1. En les ofertes d'ocupació pública es reservarà una quota no inferior al set per cent de les vacants per a ser cobertes entre persones amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent, de manera que, almenys, s'assolisca el dos per cent dels efectius totals.

La reserva del mínim del set per cent es realitzarà de manera que, almenys, el dos per cent de les places oferides ho siga per a ser cobertes per persones que acrediten discapacitat intel·lectual i la resta de les places oferides ho siga per a persones que acrediten qualsevol altre tipus de discapacitat. [13]

2. A l'efecte, les persones amb discapacitat podran participar en els procediments selectius en igualtat de condicions que la resta de les i els aspirants, sempre que puguen acreditar el grau de discapacitat, així com la compatibilitat amb l'exercici de les funcions i tasques genèriques consubstancials a les estes.

3. L'administració, quan calga, adoptarà les mesures adequades en el procediment selectiu que garantisquen la participació de les i els aspirants amb discapacitats en condicions d'igualtat a través de les adaptacions i ajustos raonables de temps i mitjans, i en les ofertes d'ocupació pública podran preveure's convocatòries independents de procediments selectius per a l'accés de persones amb discapacitat, amb proves selectives específiques que s'adapten a les discapacitats concretes de les i els aspirants. Una vegada superades, es duran a terme les adaptacions en el lloc de treball que es requerisquen i, si fa el cas, la formació pràctica tutoritzada, amb la finalitat de fer efectiu l'exercici del lloc.

 

Article 56. Sistemes selectius

1. Els sistemes selectius aplicables a la selecció de personal funcionari o laboral seran els d'oposició, concurs o concurs oposició.

2. Tindrà caràcter preferent en la selecció de personal funcionari el sistema d'oposició, que consisteix en la realització d'una o més proves de capacitat adequades per a determinar l'aptitud de les i els aspirants amb relació a les funcions i les tasques. Les proves susdites podran consistir en la comprovació dels coneixements i la capacitat analítica de les i els aspirants, de forma oral o escrita, en la realització d'exercicis que demostren la possessió d'habilitats i destreses, en la comprovació del domini del valencià i d'altres idiomes i, si escau, en la superació de proves físiques, que hauran de respectar especialment en la configuració dels seus barems, el principi de no discriminació per raó de sexe. D'acord amb les característiques del procediment selectiu i el tipus de prova a superar, les bases de la convocatòria podran disposar que l'exercici concret a realitzar per les i els aspirants es determine mitjançant sorteig.

3. El sistema de concurs consisteix exclusivament en la valoració dels mèrits conforme al barem prèviament aprovat. Este sistema només s'aplicarà a la selecció de personal funcionari, amb caràcter excepcional, quan així s'establisca per llei de Les Corts.

4. El concurs oposició consisteix en la successiva celebració dels dos sistemes anteriors dins del procediment de selecció. La valoració de la fase de concurs serà proporcionada i, en cap cas, la seua puntuació no determinarà per si sola el resultat del procediment.

5. Per a assegurar l'objectivitat i la racionalitat dels procediments selectius, i atenent al que expressament s'establisca en les respectives convocatòries, les proves podran completar-se amb la superació de cursos, de períodes de pràctiques, amb l'exposició curricular per les i els candidats, amb proves psicotècniques o amb la realització d'entrevistes. Igualment podran exigir-se reconeixements mèdics.

6. Les administracions públiques podran negociar les formes de col·laboració que, en el marc dels convenis col·lectius, fixen l'actuació de les organitzacions sindicals en la realització dels processos selectius per a la selecció de personal laboral.

 

Article 57. Òrgans tècnics de selecció

1. L'execució dels procediments selectius i l'avaluació de les proves i, si fa el cas, els mèrits de les i els aspirants, serà encomanada als òrgans col·legiats de caràcter tècnic, els quals actuaran sotmesos a les normes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i a les causes generals d'abstenció i recusació contingudes en l'esmentada llei.

2. La composició i funcionament d'estos òrgans s'establirà reglamentàriament i garantirà la imparcialitat dels seus membres, així com la seua idoneïtat i professionalitat respecte al coneixement del contingut funcional propi dels cossos, agrupacions professionals funcionarials, escales o categories laborals, de les tècniques de selecció i de les matèries que són objecte de les proves, i tendirà a la paritat entre dones i hòmens.

3. En tot cas, els òrgans de selecció estaran compostos exclusivament per personal funcionari, llevat que es tracte de seleccionar personal laboral i, en este cas, podrà estar compost a més per personal d'esta classe. La classificació professional dels membres dels òrgans de selecció haurà de ser igual o superior a la del cos, agrupació professional funcionarial o categoria laboral objecte de la convocatòria i, com a mínim, més de la meitat dels seus membres haurà de posseir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l'exigida en la convocatòria.

4. El personal d'elecció o de designació política, el personal funcionari interí, el personal laboral no fix i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció.

5. D'acord amb el principi de col·laboració i cooperació entre administracions, podrà formar part dels òrgans de selecció de les entitats locals una o un vocal pertanyent a l'administració de la Generalitat.

6. La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, ningú podrà detindre esta representació per compte d'altri.

7. L'administració de la Generalitat podrà crear òrgans especialitzats i permanents per a la selecció del seu personal.

8. Els òrgans de selecció no podran proposar l'accés a la condició de personal funcionari d'un nombre superior de persones aprovades al de vacants convocades, excepte quan així ho preveja la pròpia convocatòria.

No obstant això, i amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les vacants convocades, sempre que els òrgans de selecció hagen proposat el nomenament del mateix nombre d'aspirants que el de vacants convocades, quan es produïsquen renúncies o concórrega alguna de les causes de pèrdua de la condició de personal funcionari en les persones proposades abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant requerirà de l'òrgan de selecció la relació complementària d'aspirants aprovats que serien les persones proposades, per al seu possible nomenament com personal funcionari de carrera.

Idèntiques previsions seran aplicables en els procediments de selecció del personal laboral.

 

 

CAPÍTOL II
Adquisició i pèrdua de la condició de personal empleat públic

 

Article 58. Adquisició de la condició de personal funcionari de carrera

1. La condició de personal funcionari de carrera s'adquireix pel compliment successiu dels requisits següents:

a) Superació del procediment selectiu.

b) Nomenament per l'òrgan o autoritat competent i publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana o en el butlletí oficial corresponent, en el termini màxim de 6 mesos des de la finalització del procediment selectiu o, si fa el cas, del curs selectiu o període de pràctiques.

c) Jurament o promesa d'acatar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de l'ordenament jurídic en l'exercici de la funció pública.

d) Presa de possessió del lloc de treball, dins del termini que s'establisca.

2. A l'efecte del que disposa l'apartat 1.b anterior, les persones que no acrediten, una vegada superat el procediment selectiu, que reuneixen els requisits i condicions exigits en la convocatòria, no podran ser nomenades personal funcionari de carrera i quedaran sense efecte les actuacions relatives al seu nomenament.

 

Article 59. Causes de la pèrdua de la condició de personal funcionari de carrera

Són causes de pèrdua de la condició de personal funcionari de carrera:

a) La renúncia.

b) La pèrdua de la nacionalitat.

c) La jubilació total.

d) La sanció ferma de separació del servici.

e) La pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic que tinguera caràcter ferm.

f) La defunció.

 

Article 60. Renúncia

1. La renúncia a la condició de personal funcionari de carrera haurà de formalitzar-se per escrit i serà acceptada expressament per l'administració, excepte quan la persona interessada estiga subjecta a expedient disciplinari o haja sigut dictat en contra seu orde de processament o d'obertura de juí oral per la comissió d'algun delicte.

2. La renúncia no inhabilita per a ingressar novament en l'administració pública a través del procediment de selecció establit.

 

Article 61. Pèrdua de la nacionalitat

La pèrdua de la nacionalitat tinguda en compte per al nomenament, determinarà l'extinció de la relació funcionarial, llevat que simultàniament s'adquirisca la nacionalitat d'algun altre estat que habilite per a l'accés al cos, agrupació professional funcionarial o escala que es tracte, en els termes establits en la present llei.

 

Article 62. Pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic

La pena principal o accessòria d'inhabilitació imposada per sentència ferma produeix la pèrdua de la condició de personal funcionari de carrera de tots els cossos, agrupacions professionals funcionarials i escales a què poguera pertànyer, quan siga absoluta, o segons especifique la sentència en el cas de la inhabilitació especial.

 

Article 63. Jubilació [14]

1. La jubilació del personal funcionari podrà ser:

a) Voluntària.

b) Forçosa.

c) Com a conseqüència de la declaració d'incapacitat permanent.

2. Serà procedent la jubilació voluntària, a sol·licitud de la persona funcionària interessada, sempre que esta reunisca els requisits i condicions establits en el Règim de Seguretat Social que li siga aplicable

3. La jubilació forçosa es declararà d'ofici al complir l'edat legalment establida. No obstant això, es podrà sol·licitar la prolongació de la permanència en el servici actiu, com a màxim, fins que es complisca els setanta anys d'edat.

La sol·licitud de prolongació de la permanència en el servici actiu es dirigirà a l'òrgan competent en matèria de funció pública amb una antelació mínima de dos mesos i màxima de quatre mesos a la data en què corresponga la jubilació forçosa per edat. [15]

4. L'Administració haurà de resoldre de forma motivada l'acceptació o denegació de la prolongació, en funció de les necessitats de recursos humans de l'organització. A este efecte, es tindran en compte, entre altres aspectes, les condicions psicofísiques i les aptituds personals de la persona sol·licitant per a exercir les funcions i tasques que li siguen pròpies, així com el correcte dimensionament del volum d'efectius que garantisca l'austeritat del gasto públic, la racionalització de l'estructura i l'eficiència de l'administració. [16]

5. En l'Administració de la Generalitat, per a les sol·licituds de prolongació de la permanència en el servei actiu del personal funcionari, s'atendrà el següent:

a) Sempre amb el límit dels setanta anys, escaurà la pròrroga en el servei actiu, a instàncies de la persona interessada, quan, en el moment de complir l'edat de jubilació ordinària, no haja completat els anys de cotització establits en el sistema de previsió social per a causar dret al 100% de la pensió de jubilació. Aquesta pròrroga no podrà prolongar-se més enllà del dia en el qual l'interessat complete el temps de cotització necessari per a causar aquest dret a la pensió íntegra de jubilació, estant la seua concessió supeditada al fet que quede acreditat que reuneix la capacitat funcional necessària per a exercir la professió o desenvolupar les activitats corresponents al seu nomenament, mitjançant dictamen o informe mèdic emès per la unitat administrativa a la qual corresponguen les funcions en matèria de prevenció de riscos laborals, sobre les condicions psicofísiques i les aptituds personals de la persona sol·licitant.

En el cas que no siga possible la continuïtat de la persona interessada en el seu lloc de treball, d'acord amb les seues condicions psicofísiques i aptituds personals segons el que es disposa en el paràgraf anterior, la prolongació de la permanència en el servei actiu quedarà condicionada a l'existència de llocs de treball vacants en el seu cos, agrupació professional o escala, les funcions assignades del qual siguen compatibles amb les seues condicions personals, sempre que siga acreditat pel servei de prevenció corresponent que no és possible l'adaptació o el canvi de lloc de treball.

b) Si la persona sol·licitant disposa de cotitzacions suficients per a causar dret a la pensió íntegra de jubilació, la resolució d'acceptació o denegació de la prolongació haurà de fonamentar-se en els extrems següents, sense que baste la invocació genèrica a la potestat organitzativa de l'Administració:

1.r Informe emès per l'òrgan que exercisca la direcció superior de personal en la Presidència de la Generalitat, conselleria o organisme públic, en el qual preste serveis la persona funcionària que sol·licite prolongar la permanència en el servei actiu, en el qual es valore la permanència en la situació de servei actiu en els últims tres anys, la seua implicació en els objectius fixats per l'organització, el rendiment o els resultats obtinguts, així com els resultats negatius de l'avaluació de l'acompliment en els últims tres anys i, si escau, l'absentisme observat durant els tres anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

2.n Dictamen o informe mèdic emès per la unitat administrativa a la qual corresponguen les funcions en matèria de prevenció de riscos laborals, sobre les condicions psicofísiques i les aptituds personals de la persona sol·licitant.

3.r La direcció general competent en matèria de funció pública desestimarà les sol·licituds de prolongació, per raons organitzatives, funcionals o econòmiques basades en la racionalització d'estructura i d'austeritat en la despesa pública, quan hi haja plans d'ordenació o

disposicions normatives amb incidència pressupostària que suspenguen circumstancialment la concessió d'autoritzacions de prolongació de la permanència en el servei actiu; en aquest cas, no se sol·licitaran els informes previstos en els ordinals anteriors.

c) La resolució estimatòria de la prolongació de la permanència en el servei actiu serà objecte de revisió anualment, emetent-se, per l'òrgan competent, resolució de confirmació en aquella o de jubilació forçosa, segons escaig, atenent i fonamentant-se aquesta en els mateixos extrems que s'assenyalen en aquest número 5. [17]

6. Procedirà la jubilació del personal funcionari per la declaració d'incapacitat permanent per a l'exercici de les funcions pròpies del seu cos, agrupació professional o escala, o pel reconeixement d'una pensió d'incapacitat permanent absoluta.

 

Article 64. Rehabilitació de la condició de personal funcionari

1. En cas de pèrdua de la condició de personal funcionari com a conseqüència de pèrdua de nacionalitat o jubilació per incapacitat permanent per al servici, es podrà sol·licitar la rehabilitació de l'esmentada condició, la qual serà concedida, en la forma que reglamentàriament s'establisca i prèvia acreditació i comprovació documental de la desaparició de les causes objectives que van motivar eixa pèrdua.

2. L'òrgan de govern competent de cada administració pública inclosa en l'àmbit d'aplicació d'esta llei, podrà concedir, amb caràcter excepcional, la rehabilitació, a petició de la persona interessada que haguera perdut la condició de funcionari per haver sigut condemnat a la pena principal o accessòria d'inhabilitació, atenent a les circumstàncies i entitat del delicte comés. Si transcorregut el termini per a dictar la resolució, no s'haguera produït de forma expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud.

 

Article 65. Adquisició i pèrdua de la condició de personal laboral fix

1. La condició de laboral fix s'adquireix pel compliment successiu dels requisits següents:

a) Superació del procediment selectiu corresponent.

b) Formalització del contracte.

c) Jurament o promesa d'acatar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de l'ordenament jurídic.

2. A l'efecte del que disposa l'apartat 1.b anterior, no podrà formalitzar-se el contracte de treball amb aquelles persones que no acrediten, una vegada superat el procediment selectiu, que reuneixen els requisits i les condicions exigits en la convocatòria, quedant sense efecte les actuacions relatives a la seua contractació.

3. La pèrdua de la condició de personal laboral fix es produirà per qualsevol de les causes d'extinció del contracte de treball previstes en la normativa laboral.

4. Procedirà la readmissió del personal laboral fix quan siga declarat improcedent l'acomiadament acordat com a conseqüència de la incoació d'un expedient disciplinari.

 

 

TÍTOL VI
Drets, deures i incompatibilitats del personal empleat públic

 

CAPÍTOL I
Drets del personal empleat públic

 

Article 66. Drets individuals

El personal empleat públic té els drets individuals següents:

a) A la inamovilitat en la seua condició de personal funcionari de carrera.

b) A l'exercici efectiu de les funcions i tasques pròpies de la seua condició professional.

c) A la promoció professional, segons els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, així com a la implantació de sistemes d'avaluació de l'exercici del lloc de treball objectius i transparents.

d) A percebre les retribucions i les indemnitzacions per raó del servici.

e) A ser informats pels seus o seues caps immediats de les tasques que han d'exercir així com a participar en la consecució dels objectius de la seua unitat.

f) A la defensa jurídica i a la protecció per part de l'administració on presten servicis en els procediments que se seguisquen davant de qualsevol orde jurisdiccional com a conseqüència de l'exercici legítim de les seues funcions o càrrecs públics.

g) A la formació contínua i a l'actualització permanent dels seus coneixements i capacitats professionals, preferentment en horari laboral.

h) Al respecte de la seua intimitat, orientació sexual, pròpia imatge i dignitat en el treball.

i) A la protecció efectiva davant l'acaçament sexual, per raó de sexe, moral i laboral.

j) A la no-discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe o orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

k) A l'establiment de mesures que afavorisquen la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

l) A la llibertat d'expressió dins dels límits de l'ordenament jurídic.

m) A rebre la protecció i formació adequada i eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.

n) Al gaudi de les vacances, descansos, permisos i llicències.

o) A la jubilació, de conformitat amb la normativa aplicable.

p) A la lliure associació professional i afiliació sindical.

q) A les prestacions de la Seguretat Social corresponents al règim que els siga aplicable.

r) A l'accés al seu expedient personal, en els termes que reglamentàriament s'establisquen.

s) A la participació en la modernització tecnològica de l'administració en el marc de la planificació en l'esmentada matèria.

t) Als altres drets reconeguts per esta llei i la resta de l'ordenament jurídic.

 

Article 67. Drets individuals exercits col·lectivament

El personal empleat públic té els drets individuals següents que s'exerceixen de forma col·lectiva, d'acord amb el que disposa esta llei, la legislació bàsica i la resta de normativa que siga aplicable en cada cas:

a) A la llibertat sindical.

b) A la participació i a la negociació col·lectiva per a la determinació de les condicions de treball.

c) A l'exercici del dret de vaga, garantint el manteniment dels servicis essencials de la comunitat.

d) Al plantejament de conflictes col·lectius de treball.

e) Al de reunió.

 

 

CAPÍTOL II
Règim de jornada, permisos, llicències i vacances

 

Article 68. Jornada de treball

1. Cada administració determinarà la jornada general i les especials de treball del personal funcionari així com els supòsits en què podrà ser a temps parcial. Així mateix, s'establirà la jornada màxima setmanal i la fórmula per al còmput anual de la jornada.

2. En tot cas, el període mínim de descans entre jornades per a este personal no podrà ser inferior a 12 hores consecutives en el curs de cada període de 24 hores.

3. El personal funcionari tindrà dret a la reducció de la seua jornada de treball en els supòsits i amb els requisits que es determinen reglamentàriament.

4. Les funcionàries víctimes de violència de gènere, per a fer efectiva la seua protecció o el seu dret d'assistència social integral, tindran dret a la reducció de la jornada, de conformitat amb les disposicions que ho despleguen, o la reordenació del temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes d'ordenació del temps de treball que siguen aplicables.

 

Article 69. Permisos

1. [18] El personal funcionari pot gaudir, després de la comunicació prèvia, en els termes i les condicions establits reglamentàriament, de permisos, almenys com a conseqüència de les causes següents:

a) Matrimoni o unió de fet

b) Tècniques prenatals i de fecundació

c) Lactància

d) Interrupció de l'embaràs

e) Mèdiques i assistencials

f) Defunció o malaltia greu del cònjuge, parella de fet, un familiar o qualsevol persona que, legalment, es trobe sota la seua guarda o custòdia

g) Concurrència a proves definitives d'aptitud o exàmens finals

h) Trasllat de domicili habitual

i) Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal

j) Per funcions sindicals o de representació del personal

k) Assumptes propis

l) Permís retribuït, a partir del dia primer de la setmana 37 d'embaràs, fins a la data de part per a les funcionàries en estat de gestació.

En el supòsit de gestació múltiple aquest permís pot iniciar-se el primer dia de la setmana 35 d'embaràs, fins a la data de part.

2. [19] A més dels dies per assumptes propis que s'establisquen, el personal funcionari tindrà dret al gaudi de dos dies addicionals en complir el sisé trienni, i s'incrementarà en un dia addicional per cada trienni complit a partir del vuité.

3. Així mateix, el personal funcionari gaudirà dels permisos següents per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i per raó de violència de gènere, de conformitat amb el que disposa l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, sense perjuí que reglamentàriament puguen ser objecte de millora:

a) Permís per part.

b) Permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple.

c) Permís de paternitat pel naixement, guarda amb fins d'adopció, acolliment o adopció d'una filla o fill. [20]

d) Permís per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària.

4. No obstant el que hi ha disposat en l'apartat primer, el gaudi dels dies per assumptes propis que hi ha prevists, com també els de l'apartat segon, no hauran d'afectar l'atenció adequada al servei públic, per la qual cosa requeriran d'autorització prèvia. La denegació haurà de ser motivada i acreditarà el possible perjudici que s'ocasionaria a l'organització si es concedís.

 

Article 70. Llicències

En els termes i condicions que s'establisquen reglamentàriament, el personal funcionari tindran dret a gaudir, amb l'autorització prèvia, de llicències, com a mínim, en els supòsits següents:

a) Retribuïdes

1r Per cursos externs, a requeriment de l'administració en què presta servicis.

2n Per estudis, a requeriment de l'administració en què presta servicis.

3r Per participació en programes acreditats de cooperació internacional.

b) No retribuïdes

1r Per interés particular.

2n Per malaltia de familiars o qualsevol persona que, legalment, es trobe sota la seua guarda o custòdia.

3r Per a perfeccionament professional, per interés particular.

 

Article 71. Vacances [21]

1. El personal funcionari tindrà dret a disfrutar durant cada any natural, d'unes vacacions retribuïdes de 22 dies hàbils, o dels dies que corresponguen si el temps de servici durant l'any va ser menor, en els termes i condicions que es determinen reglamentàriament.

Als efectes del que preveu este article, no es consideraran com a dies hàbils els dissabtes, sense perjuí de les adaptacions que s'establisquen per als horaris especials.

2. El personal funcionari tindrà dret al retard de les seues vacacions, o a la seua interrupció per a reprendre-les posteriorment fins a completar els dies que li resten, quan coincidisquen en el temps amb una situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, o amb els permisos de paternitat, maternitat i ampliacions d'esta previstes en la normativa vigent, o l'acumulació per lactància.

En el cas que el període de vacacions, iniciat o no, no puga ser disfrutat, totalment o parcialment, durant l'any natural a què corresponen, com a conseqüència d'alguna de les situacions o permisos previstos en el paràgraf anterior, el personal tindrà dret a disfrutar les vacacions en els termes i dins dels terminis màxims establits en els apartats següents:

a) Quan les vacacions no hagen pogut ser disfrutades durant l'any natural a què corresponguen, per concórrer una situació d'incapacitat temporal, podran disfrutar-se en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagen transcorregut 18 mesos des del final de l'any a què corresponguen.

b) Si les vacacions no han pogut ser disfrutades durant l'any natural a què corresponguen, per coincidir amb una situació de risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, o amb els permisos de paternitat, maternitat i les seues possibles ampliacions, o el permís acumulat de lactància, es podran disfrutar en el moment en què finalitze la situació o el període de gaudi del permís, sempre que no haja transcorregut 12 mesos des del final de l'any a què corresponguen.

3. [22] En el supòsit d'haver completat els anys d'antiguitat en l'Administració que s'indiquen, es tindrà dret al gaudi dels següents dies de vacances anuals:

a) A partir dels quinze anys de servei: vint-i-tres dies hàbils.

b) A partir dels vint anys de servei: vint-i-quatre dies hàbils.

c) A partir dels vint-i-cinc anys de servei: vint-i-cinc dies hàbils.

d) A partir dels trenta anys de servei: vint-i-sis dies hàbils.

Aquests dies es podran gaudir des de l'endemà del compliment dels corresponents anys de servei.

 

Article 72. Jornada de treball, permisos, llicències i vacances del personal laboral

El règim de jornada, permisos, llicències i vacances del personal laboral és l'establit en el present títol, en la seua normativa reglamentària de desplegament i en la legislació laboral corresponent, inclòs el conveni col·lectiu d'aplicació.

 

 

CAPÍTOL III
Règim retributiu i de la Seguretat Social

 

Article 73. Determinació de les quanties de les retribucions

1. Les quanties de les retribucions bàsiques i l'increment de les quanties globals de les retribucions complementàries del personal funcionari, així com l'increment de la massa salarial del personal laboral, hauran de reflectir-se per a cada exercici pressupostari en les lleis de pressupostos corresponents.

2. Les quanties aprovades no podran suposar un increment de la massa salarial superior als límits fixats anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

 

Article 74. Conceptes retributius

1. Les retribucions que poden percebre el personal funcionari de carrera es classifiquen en bàsiques i complementàries.

2. El personal funcionari de carrera, igualment, percebrà les pagues extraordinàries en els termes establits en l'article 77.

3. Les funcionàries i els funcionaris no podran ser retribuïts per altres conceptes que els establits en la present llei.

4. No podrà percebre's participació en tributs o qualsevol altre ingrés de les administracions públiques com a contraprestació per qualsevol servici, participació o premi en les multes imposades, encara que estigueren normativament atribuïdes als servicis.

 

Article 75. Retribucions bàsiques

1. Les retribucions bàsiques estaran integrades exclusivament per:

a) El sou, el qual retribueix el personal funcionari per l'adscripció del seu cos o escala a un determinat grup o subgrup de classificació professional, o per la seua pertinença a una agrupació professional funcionarial.

b) Els triennis, destinats a retribuir l'antiguitat del personal funcionari i que consisteixen en una quantitat igual per a cada grup o subgrup de classificació professional o per a les agrupacions professionals funcionarials per cada tres anys de servici.

2. Així mateix, tindran la consideració de retribució bàsica els components de sou i triennis de les pagues extraordinàries.

 

Article 76. Retribucions complementàries

Les retribucions complementàries són les que retribueixen la carrera administrativa, les característiques dels llocs de treball, el resultat de l'activitat professional, així com els servicis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

Les retribucions complementàries consistiran en:

a) El complement de carrera administrativa, el qual dependrà de la progressió aconseguida pel personal funcionari dins del sistema de carrera horitzontal establit.

b) El complement del lloc de treball que, al seu torn, es desglossa en els següents components:

1r Competencial, destinat a retribuir la dificultat tècnica i la responsabilitat que concorren en els llocs de treball.

2n D'exercici del lloc de treball, destinat a retribuir les condicions particulars dels llocs de treball, així com la dedicació i incompatibilitat exigible per al seu exercici.

c) El complement d'activitat professional, el qual retribueix el grau d'interés, iniciativa o esforç amb què el personal funcionari exerceix el seu treball i el rendiment o resultats obtinguts. La seua percepció no serà fixa i periòdica en el temps i exigirà la prèvia planificació dels objectius a aconseguir i la posterior avaluació dels resultats obtinguts

Serà requisit indispensable, per a la seua percepció, la consignació pressupostària prèvia en el programa corresponent, que la persona responsable del centre directiu en què preste servicis el personal funcionari, d'acord amb la normativa pressupostària corresponent, determine la quantia individual del complement, i el grau d'interés, iniciativa, esforç i compromís professional amb l'organització del personal funcionari en la consecució dels objectius prèviament establits i pressupostària en el programa corresponent i que la persona responsable del que, alhora, l'òrgan competent certifique el resultat positiu de l'avaluació realitzada en relació amb la consecució dels objectius.

En l'administració de la Generalitat, l'aplicació del complement d'activitat professional s'efectuarà d'acord amb els criteris establits pel CIR de conformitat amb el que preveu l'article 10.4.a.

La percepció d'este complement haurà de ser autoritzada, prèviament, pel Consell o òrgan competent de l'administració pública corresponent i serà objecte de publicitat a la resta del personal funcionari de l'organisme i a la representació sindical.

d) Les gratificacions per servicis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball i que, en cap cas, no podran ser fixes ni en la seua quantia ni periòdiques en el seu guany, seran objecte de publicitat a la resta del personal funcionari de l'organisme i a la representació sindical.

 

Article 77. Les pagues extraordinàries

Les pagues extraordinàries seran dues a l'any, cada una per l'import d'una mensualitat de les retribucions bàsiques i de les complementàries vinculades a la carrera administrativa i al lloc de treball.

 

Article 78. Indemnitzacions per raó del servici

El personal funcionari percebrà les indemnitzacions corresponents per raó del servici. Reglamentàriament s'ajustaran les seues quanties. Els seus tipus i les quanties seran úniques per cada concepte per a tot el personal.

 

Article 79. Retribucions del personal funcionari interí

1. El personal funcionari interí percebrà les retribucions bàsiques del grup o subgrup d'adscripció o de les agrupacions professionals funcionarials, així com les pagues extraordinàries pels conceptes retributius que li corresponen. Percebran, així mateix, les retribucions complementàries del lloc de treball i, quan pertoque, les d'activitat professional, així com les retribucions per servicis extraordinaris.

2. El personal interí no podrà percebre retribucions superiors a les de la categoria d'entrada en el cos, escala o agrupació professional funcionarial en la qual estiga nomenat. Reglamentàriament s'establiran les posicions retributives vinculades al complement del lloc de treball corresponents a la categoria d'entrada.

 

Article 80. Retribucions del personal funcionari en pràctiques

1. El personal funcionari en pràctiques percebrà les retribucions corresponents al sou del grup, subgrup o de les agrupacions professionals funcionarials en el qual aspire a ingressar.

2. El personal en pràctiques que ja estiga prestant servicis en la mateixa administració com a funcionària o funcionari de carrera, o personal laboral fix, sense perjuí de la situació administrativa o laboral que li corresponga, podrà optar per percebre una remuneració per import igual a la que li corresponia fins al moment del seu nomenament, o bé la que siga procedent d'acord amb les normes assenyalades en l'apartat anterior.

3. Qui preste serveis en la mateixa administració com a personal funcionari interí o contractat laboral temporal, podrà continuar percebent els triennis que tinga reconeguts fins al moment del nomenament com a personal en pràctiques.

 

Article 81. Retribucions del personal laboral

Les retribucions del personal laboral es determinaran de conformitat amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que li siga d'aplicació i el contracte de treball, respectant, en tot cas, el que preveu l'article 73.

 

Article 82. Retribucions diferides

1. Les administracions públiques incloses en l'àmbit d'aplicació d'esta llei podran destinar quantitats, fins al percentatge de la massa salarial que es fixe anualment en les lleis de pressupostos generals de l'Estat, a finançar aportacions a plans de pensions d'ocupació o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació per al seu personal i de conformitat amb el que estableix la normativa reguladora dels plans de pensions.

2. Les quantitats destinades a finançar aportacions als plans de pensions o contractes d'assegurances tindran, a tots els efectes, la consideració de retribució diferida.

 

Article 83. Deducció de retribucions

1. Sense perjuí de la sanció disciplinària que puga correspondre, la diferència, en còmput mensual, entre la jornada reglamentària de treball i l'efectivament realitzada pel personal funcionari donarà lloc, excepte justificació, a la corresponent deducció proporcional d'havers, la qual no tindrà caràcter sancionador.

2. Per al càlcul del valor hora aplicable a esta deducció es prendrà com a base la totalitat de les retribucions íntegres mensuals que perceba el personal funcionari dividida per trenta, i, alhora, este resultat pel nombre d'hores que tinga obligació de complir, de mitjana cada dia.

3. Els qui exerciten el dret de vaga no meritaran ni percebran les retribucions corresponents quan hagen romàs en eixa situació, sense que la deducció d'havers que s'efectue tinga caràcter sancionador ni afecte el règim de prestació social corresponent.

 

Article 84. Reducció i guany

1. Quan, amb subjecció a la normativa vigent, el personal funcionari realitze una jornada inferior a la fixada per al lloc de treball que ocupe, es reduiran, quan siga procedent, les seues retribucions íntegres en la proporció corresponent.

2. El càlcul del valor hora aplicable a esta deducció es realitzarà de la forma prevista en l'article anterior.

3. Les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari que es meriten amb caràcter fix i periodicitat mensual es liquidaran per dies, excepte els triennis, que es faran efectius d'acord amb la situació i drets des del dia 1 del mes a què corresponguen. En el supòsit de cessament en el servici actiu per motius de defunció o jubilació, es faran efectives les mensualitats completes, excepte per a aquells funcionaris el règim de previsió social dels quals siga el Règim General de la Seguretat Social.

4. Sense perjuí del que disposa l'article anterior, les pagues extraordinàries, que es meriten el dia u dels mesos de juny i desembre, ho seran amb referència a la situació i drets del funcionari en eixes dates, excepte en els casos següents:

a) Quan el temps de servicis prestats fóra inferior a la totalitat del període corresponent a una paga, esta s'abonarà en la part proporcional que resulte segons els mesos i els dies de servici efectivament prestats.

b) El personal funcionari en servici actiu amb llicència sense dret a retribució meritaran pagues extraordinàries en les dates indicades, però la seua quantia experimentarà la corresponent reducció proporcional.

c) En el cas de cessament en el servici actiu, l'última paga extraordinària es meritarà el dia del cessament i amb referència a la situació i drets del personal funcionari en eixa data, però en la quantia proporcional al temps de servicis efectivament prestats. En els supòsits de jubilació o defunció, el mes en què es produïsca el cessament es computarà com un mes complet, amb independència del nombre de dies de servici efectivament prestats.

A l'efecte previst en el paràgraf anterior, el temps de duració de llicències sense dret a retribució no tindrà la consideració de servicis efectivament prestats.

 

Article 85. Règim de la Seguretat Social del personal funcionari al servici de la Generalitat

1. Al personal funcionari propi o de nou ingrés en l'administració de la Generalitat li serà d'aplicació el Règim General de la Seguretat Social.

El personal funcionari procedent d'altres administracions seguirà sotmés al mateix Règim de Seguretat Social o de previsió que els era aplicable en l'administració d'origen.

2. En els processos d'incapacitat temporal del personal al servici de l'administració de la Generalitat que d'acord amb el que disposa este article estiga acollit al règim general de la Seguretat Social, es complementaran les prestacions de la Seguretat Social fins al 100 per cent de les seues retribucions des de l'inici d'esta situació fins a la seua conclusió.

 

 

CAPÍTOL IV
Deures, codi de conducta i règim d'incompatibilitats

 

Secció 1a. Codi de conducta

 

Article 86. Deures del personal empleat públic

1. El personal empleat públic haurà de vetlar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i de la resta de l'ordenament jurídic, i exercir les seues tasques de conformitat amb els principis i fonaments d'actuació previstos en l'article 2 de la present llei.

2. El codi de conducta del personal empleat públic està integrat pels principis d'actuació i les obligacions regulats en els Articles següents.

Estos principis i obligacions informen la interpretació i aplicació del règim disciplinari i podran ser tinguts en compte en l'avaluació de l'exercici.

 

Article 87. Principis d'actuació

La condició de personal empleat públic comporta l'observança dels principis d'actuació següents:

1. La seua conducta pretendrà la consecució dels interessos generals i es basarà en consideracions objectives orientades a la imparcialitat; s'abstindrà en aquells assumptes que tinga un interés personal o en qualsevol activitat privada que puga suposar un risc de conflicte d'interessos amb el seu lloc públic.

Així mateix, no podrà contraure obligacions econòmiques, intervindre en operacions financeres, obligacions patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats quan puga suposar un conflicte d'interessos amb el seu lloc públic.

2. Ajustarà la seua actuació als principis de lleialtat i bona fe, tant amb l'administració en què preste els seus servicis, com amb aquelles persones amb què es relacione en l'exercici de les seues funcions, les quals les exercirà de conformitat amb els principis d'eficàcia, economia i eficiència i vigilarà la consecució de l'interés general i el compliment dels objectius de l'organització.

3. No acceptarà cap tracte de favor o situació que implique privilegi o avantatge injustificat per part de persones físiques o entitats públiques o privades, rebutjarà qualsevol regal, favor o servici en condicions avantatjoses que vaja més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia, sense perjuí del que estableix el Codi Penal.

4. La seua conducta es basarà en el respecte dels drets fonamentals i les llibertats públiques i evitarà tota actuació que puga produir cap discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

5. No influirà amb la seua actuació en l'agilització o resolució de tràmits o procediments administratius sense que hi haja una justificació adequada i, no mai, quan això comporte un privilegi en benefici dels càrrecs públics o el seu entorn familiar i social immediat o quan supose un menyscabament dels interessos de tercers.

6. Guardarà secret de les matèries classificades o la difusió de les quals estiga prohibida legalment i mantindrà la deguda discreció sobre els assumptes que coneguen per raó del seu lloc públic, sense que puga fer ús de la informació obtinguda per a benefici propi o de tercers, o en perjuí de l'interés públic.

 

Article 88. Obligacions

En l'exercici de les funcions que tinguen assignades, el personal empleat públic haurà d'observar les obligacions següents:

1. Tractar amb atenció i respecte la ciutadania, els seus caps, el personal al seu càrrec, la resta de personal empleat públic i, en general, totes aquelles persones amb què es relacione en l'exercici de les seues funcions.

2. Exercir amb diligència les tasques que li corresponguen o se li encomanen amb l'objectiu de resoldre en termini els assumptes de la seua competència amb compliment de la jornada i l'horari establits.

3. Obeir les instruccions professionals dels seus superiors, llevat que constituïsquen una infracció manifesta de l'ordenament jurídic i, en este cas, hauran de posar-ho immediatament en coneixement dels òrgans d'inspecció corresponents.

4. Informar la ciutadania sobre aquelles matèries o assumptes que tinguen dret a conéixer, facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions, així com l'atenció en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

5. Vetlar per la conservació dels recursos i béns públics, administrant-los amb austeritat, i no utilitzant-los en profit propi o de persones acostades.

6. Procurar la conservació dels documents per al seu lliurament posterior als responsables.

7. Mantindre actualitzada la seua formació i qualificació de manera que resulten suficients per a l'adequada prestació del servici públic i l'exercici de les funcions que tinga encomanades.

8. Observar les normes sobre seguretat i salut laboral.

9. Formular davant dels seus superiors o els òrgans competents i mitjançant el procediment que reglamentàriament es determine, les propostes que consideren adequades per a millorar el desplegament de les funcions i la consecució dels objectius atribuïts a la unitat a la qual estiga destinat.

10. Utilitzar adequadament, per al compliment de les seues funcions i tasques, la informació, formació i mitjans informàtics i telemàtics posats a la seua disposició.

 

Article 89. Responsabilitat per la gestió dels servicis

El personal empleat públic és responsable de la bona gestió dels servicis encomanats i procurarà resoldre els obstacles que dificulten el compliment de les seues funcions, sense perjuí de la responsabilitat que corresponga als seus superiors jeràrquics.

 

Article 90. Responsabilitat patrimonial

Sense perjuí de la seua responsabilitat pel funcionament dels servicis públics regulada en l'article 106.2 de la Constitució, i del deure de rescabalar els danys causats, l'administració exigirà del personal al seu servici la responsabilitat en què hagueren incorregut per dol, culpa o negligència greu, mitjançant la instrucció de l'expedient corresponent amb audiència de la persona interessada i d'acord amb el que estableix l'article 145 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

Article 91. Comunicació a la jurisdicció penal

Tot el que disposen els articles anteriors s'entendrà sense perjuí d'assabentar dels fets a la jurisdicció competent per si pogueren ser constitutius d'infracció penal.

 

 

Secció 2a. Règim d'incompatibilitats

 

Article 92. Règim d'incompatibilitats [23]

1. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'esta llei no podrà compatibilitzar les seues activitats amb l'exercici, per si o per mitjà de substitució, de qualsevol càrrec, professió o activitat, públics o privats, per compte propi o alié, retribuïts o merament honorífics, si impedeix o menyscaba l'exacte compliment dels seus deures, compromet la seua imparcialitat o independència o perjudica els interessos generals.

2. L'aplicació del règim d'incompatibilitats s'ajustarà a la legislació bàsica estatal en esta matèria i a la normativa autonòmica de desenrotllament.

3. La competència per a resoldre les declaracions de compatibilitat correspon:

a) Al conseller o consellera que tinga la competència en matèria de sanitat, respecte del personal la gestió del qual corresponga a la mencionada conselleria i desenrotlle la seua activitat principal adscrit a eixe departament, organismes o entitats dependents.

b) Al conseller o consellera que tinga la competència en matèria d'educació, respecte del personal docent que desenrotlle la seua activitat principal adscrit al mencionat departament, organismes o entitats dependents. En l'àmbit universitari esta competència és exercida pel rector o rectora de la universitat.

c) Al conseller o consellera competent en matèria de funció pública, respecte de la resta de personal que desenrotlla la seua activitat principal en l'Administració de la Generalitat, els seus organismes, ens, corporacions de dret públic i empreses que en depenguen. Si l'activitat principal es desenrotlla en les universitats de la Comunitat Valenciana, organismes o entitats dependents d'esta, esta competència serà exercida pel rector o rectora corresponent.

d) Al Consell, l'adopció de l'acord exprés en cada cas per a autoritzar la compatibilitat d'activitats publiques quan se superen els límits de remuneració previstos en l'article 7.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, basant-se en raons d'especial interés per al servici.

Així mateix, el Consell podrà excepcionalment, per a supòsits concrets i mitjançant un acord, autoritzar la pertinença a més de dos consells d'administració o òrgans de govern d'entitats o empreses públiques o privades.

4. En l'àmbit de les entitats locals la competència per a les declaracions de compatibilitat correspon al ple de la corporació.

 

 

CAPÍTOL V
La formació dels empleats públics

 

Article 93. Dret a la formació

1. El personal empleat públic té el dret al perfeccionament continuat dels seus coneixements, habilitats i aptituds per a millorar en l'exercici de les seues funcions i contribuir a la seua promoció professional.

2. A l'efecte, l'administració programarà i regularà a càrrec dels seus pressupostos, les accions formatives, com ara, cursos, itineraris, tallers o conferències, per a millorar l'eficiència i la qualitat del servici públic i per a la promoció professional del personal.

3. El temps d'assistència a les accions formatives a què es refereix el número dos d'aquest Article es considerarà de treball a tots els efectes. Aquests coneixements hauran d'aplicar-se en l'activitat professional diària.

El personal empleat públic tindrà la possibilitat d'accedir a la formació. A aquest efecte, l'administració adoptarà les mesures adequades per a garantir aquest accés a través d'una o alguna de les modalitats previstes. Aquestes mesures podran incloure, entre altres, la territorialització i l'ús de les noves tecnologies per a la formació a distància.

4. El personal empleat públic podrà acudir a activitats formatives durant els permisos de maternitat, paternitat, excedències per motius familiars i incapacitat temporal sempre que el seu estat de salut ho permeta.

5. Amb l'objecte d'actualitzar els coneixements de les empleades i els empleats públics, s'atorgarà preferència, durant un any, en l'adjudicació de places per a participar en les activitats formatives relacionades amb les funcions o tasques del seu lloc de treball, als qui s'hagen incorporat procedents del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingressat des de la situació d'excedència per atenció de familiars. Esta preferència únicament s'atorgarà, en el supòsit de no haver exercit el dret previst en l'apartat anterior.

6. La denegació de l'assistència a activitats de formació haurà de ser motivada.

 

Article 94. Deure de formació

Les empleades i els empleats públics han de contribuir a millorar la qualitat dels servicis públics a través de la seua participació en les activitats formatives.

Amb esta finalitat, hauran d'assistir, excepte causa justificada, a les activitats programades quan la finalitat d'estes siga adquirir els coneixements, habilitats o destreses adequats per a l'exercici de les funcions o tasques que li siguen pròpies, o quan es detecte una necessitat formativa com a conseqüència dels procediments d'avaluació de l'exercici. Estos coneixements hauran d'aplicar-se a l'activitat professional diària.

 

Article 95. L'Institut Valencià d'Administració Pública [24]

1. L'òrgan competent per a la coordinació, programació i execució de la formació serà la direcció general que tinga atribuïdes les competències en matèria de funció pública, a través de l'Institut Valencià d'Administració Pública.

L'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) és el centre encarregat de gestionar les accions formatives de l'administració de la Generalitat i de coordinar-les amb les planificades per altres centres de formació de personal empleat públic existents en la Generalitat.

2. [25] Amb este fi, per al compliment dels seus objectius, correspondrà a l'IVAP:

a) Organitzar, coordinar i homologar les activitats incloses en els plans de formació del personal empleat públic.

b) Coordinar i, si és el cas, homologar les accions formatives impartides per altres òrgans o centres de la Generalitat amb competències en la matèria, així com d'altres administracions públiques.

c) Planificar, organitzar i executar els cursos derivats dels processos de selecció i promoció del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat.

d) Participar en la formació i perfeccionament del personal al servei dels ens del sector públic instrumental de la Generalitat, i també de les institucions mencionades en l'article 20.3 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana i d'altres administracions públiques, en els termes que s'establisquen en els acords de cooperació interadministrativa que puguen subscriure's.

e) Realitzar estudis i investigacions relacionats amb l'administració i la gestió pública, així com amb la formació i perfeccionament del personal al seu servici.

f) Gestionar les ajudes destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació promogudes per les entitats locals de la Comunitat Valenciana, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les federacions o associacions d'entitats locals, en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP).

3. Així mateix, per a facilitar l'accés de la ciutadania a la formació especialitzada en les matèries relacionades amb l'administració, la gestió i les polítiques públiques, i sense perjudici dels convenis i acords que s'establisquen amb les universitats públiques valencianes, l'IVAP, en els seus plans de formació, oferirà la possibilitat d'accedir a la seua oferta formativa als que encara no tinguen la condició de personal empleat públic, i per a això, podran percebre les taxes i els preus públics que es determinen en el seu moment.

 

 

TÍTOL VII
Provisió de llocs i mobilitat

 

CAPÍTOL I
Disposicions generals

 

Article 96. Mobilitat del personal funcionari de carrera

Es garanteix el dret a la mobilitat del personal funcionari de carrera inclòs en l'àmbit d'aplicació de la present llei, d'acord amb els sistemes previstos en esta.

 

Article 97. Classes de mobilitat

1. La mobilitat, provisional o definitiva, pot tindre caràcter voluntari o forçós i es fa efectiva mitjançant els sistemes previstos en el títol present.

2. La mobilitat forçosa, fonamentada en les necessitats del servei, i amb la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals, haurà de respectar les garanties que s'hi estableixen.

 

Article 98. Mobilitat del personal laboral

La provisió de llocs i la mobilitat del personal laboral es realitzarà de conformitat amb el que establisquen els convenis col·lectius que s'apliquen i, si no n'hi ha, pel sistema de provisió de llocs i mobilitat del personal funcionari de carrera.

 

 

CAPÍTOL II
Mobilitat voluntària de les funcionàries i els funcionaris de carrera

 

Secció 1a. Sistemes ordinaris de provisió de llocs

 

Article 99. Sistemes ordinaris de provisió de llocs

1. Els llocs de treball de naturalesa funcionarial seran proveïts de forma ordinària per convocatòria pública, a través dels sistemes de concurs o de lliure designació, d'acord amb el que figure en la relació de llocs de treball, i amb respecte als principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

2. Les convocatòries per a proveir llocs de treball pels sistemes de concurs o de lliure designació, així com les resolucions corresponents, hauran de fer-se públiques en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o en el butlletí oficial corresponent, per l'òrgan competent per a efectuar els nomenaments.

3. L'adjudicació d'un lloc de treball classificat per a la seua provisió per més d'un cos, agrupació professional funcionarial o escala, no comporta la integració del personal funcionari en altres cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales diferents a les quals pertanga, encara que tinga la titulació o complira tots els requisits requerits per a això.

 

Article 100. Concurs

1. El concurs constitueix el sistema normal de provisió de llocs de treball i consisteix en la comprovació i valoració pels òrgans col·legiats de caràcter tècnic, dels mèrits i les capacitats i, si fa el cas, les aptituds de les persones candidates per a l'exercici dels llocs, d'acord amb les bases establides en la corresponent convocatòria.

2. [26] En els termes que es disposen reglamentàriament, es podran valorar, entre altres, els mèrits següents:

a) Antiguitat

b) Nivell competencial reconegut

c) Coneixement del valencià

d) Coneixement d'altres idiomes comunitaris

e) Possessió de més d'una titulació oficial d'igual o superior nivell acadèmic que l'exigida per a l'accés.

f) Resultat de l'avaluació de l'exercici en destinacions anteriors

g) Formació

h) Activitats científiques, docents, d'investigació i publicacions.

3. Quan així estiga establit en la relació de llocs de treball o en l'instrument d'ordenació corresponent i en les convocatòries corresponents, serà aplicable el sistema de concurs específic, el qual consistirà en la valoració de, a més dels mèrits establits en l'apartat 2, altres coneixements, les capacitats i aptituds relacionats amb les funcions específiques assignades al lloc de treball convocat. Per a la seua valoració, la convocatòria podrà incloure la realització de proves de caràcter pràctic, memòries, entrevistes o altres sistemes semblants, sense que, en cap cas, la puntuació a obtindre's, en conjunt, siga superior a un 45 per cent del total.

4. La composició i funcionament dels òrgans tècnics encarregats de l'execució del procediment es determinarà reglamentàriament atenent a idèntics principis i regles que els establits per als òrgans de selecció en l'article 57.

 

Article 101. Convocatòries de concurs

1. Les convocatòries de concurs hauran d'incloure, en tot cas, les dades següents:

a) Nombre, denominació, retribucions complementàries vinculades al lloc de treball, així com la seua adscripció orgànica i localitat.

b) Cos, agrupació professional funcionarial o escala d'adscripció, així com, si fa el cas, la resta de requisits exigits per al seu exercici, segons la relació de llocs de treball.

c) Barem per a valorar els mèrits i capacitats.

d) Sistema de valoració dels coneixements, capacitats i aptituds relacionats amb les funcions específiques assignades al lloc de treball convocat, quan es tracte de concurs específic.

e) Si és el cas, puntuació mínima per a la seua adjudicació.

2. Les convocatòries de concurs comprendran, amb caràcter general, tots els llocs de treball vacants adscrits a un cos, agrupació professional funcionarial o escala. Estes convocatòries es realitzaran, com a mínim, cada dos anys per als diferents cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales en els termes que dispose la normativa reglamentària de desplegament. Així mateix, podrà convocar-se la provisió de llocs individualitzats en atenció a les necessitats del servici.

3. El personal funcionari haurà de romandre un mínim d'un any en el lloc de treball obtingut com destinació definitiva per a poder participar en els concursos de provisió de llocs de treball, excepte en els supòsits següents:

a) En l'àmbit d'una mateixa conselleria, o dels organismes i ens que en depenen.

b) Quan el seu lloc de treball haja sigut amortitzat o obtingut com a conseqüència d'un pla d'ocupació.

c) Quan haja sigut remogut o cessat del lloc per alguna de les causes previstes en esta llei.

d) Quan es tracte de la primera destinació definitiva obtinguda després de la superació d'un procediment d'accés.

4. El personal funcionari que obtinga un lloc de treball per concurs no podrà exercir provisionalment en comissió de servicis un altre lloc de treball fins que transcórrega un any de permanència en este lloc, llevat que es done algun dels supòsits previstos en el número anterior.

5. Únicament podran quedar desertes les convocatòries de concurs quan no hi haja un aspirant que reunisca els requisits exigits en les bases o, si fa el cas, supere la puntuació mínima exigida en la convocatòria.

6. Les convocatòries podran preveure una segona fase d'adjudicació o resultes en els supòsits i condicions que es determinen reglamentàriament.

7. Les vacants corresponents a les places incloses en les convocatòries per ingrés de nou personal, no requeriran la realització de concurs previ entre els qui ja tingueren la condició de funcionàries o funcionaris.

 

Article 102. Lliure designació

1. [27] El sistema de lliure designació consisteix en l'apreciació discrecional per l'òrgan competent de la idoneïtat de les persones candidates en relació amb els requisits exigits per a l'exercici del lloc.

Les convocatòries per a la provisió de llocs per lliure designació inclouran les dades següents:

a) Número, denominació, retribucions complementàries vinculades al lloc de treball, així com adscripció orgànica i localitat.

b) Cos o escala d'adscripció, així com, si és el cas, la resta de requisits exigits per al seu exercici, segons la relació de llocs de treball.

Anunciada la convocatòria es concedirà un termini de 10 dies naturals per a la presentació de sol·licituds.

2.Atenent a la seua especial responsabilitat i confiança, es proveiran per este sistema, únicament, els llocs de treball següents:

a) Els llocs de treball amb el rang de subdirecció general o direcció de servici.

b) Els llocs de secretaria d'alts càrrecs.

c) Els llocs de naturalesa funcionarial que es creen com a conseqüència d'un acord del Consell i amb les característiques i requisits que s'hi establisquen, pertanyents als grups o subgrups professionals A1, A2, B o C1, adscrits i directament dependents de les sotssecretaries o de les secretaries autonòmiques, amb funcions d'assessorament o coordinació i que tinguen la denominació de coordinador/a-assesor/a.

d) El personal conductor al servei directe dels membres del Consell. [28]

3. En les convocatòries per a la provisió de llocs per lliure designació, qui ostente la titularitat de la conselleria a la qual estiga adscrit el lloc de treball resoldrà, bé la seua adjudicació a la persona que considere més idònia per al lloc, o que siga declarat desert, encara que hi haja personal que reunisca els requisits exigits, si considerara que no cap resulta idoni per al seu exercici.

 

Article 103. Remoció i cessament en els llocs de treball

1. El cessament en els llocs de treball obtinguts pel sistema de lliure designació tindrà caràcter discrecional.

2. El personal funcionari de carrera de l'administració de la Generalitat titular d'un lloc de treball obtingut pel sistema de concurs podrà ser remogut del lloc quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) Per causes sobrevingudes, derivades de la supressió o d'una alteració en el contingut del lloc de treball, realitzada a través de la seua classificació, que modifique els supòsits que van servir de base a la convocatòria.

b) Com a conseqüència del resultat de l'avaluació de l'exercici del lloc, en els supòsits i amb les garanties que reglamentàriament es determinen, i que pose de manifest un compliment inadequat de les tasques atribuïdes o un rendiment insuficient.

La remoció s'efectuarà previ un expedient contradictori, mitjançant una resolució motivada de l'òrgan que va realitzar el nomenament, oïda la junta de personal corresponent.

3. En els supòsits previstos en els números anteriors, les funcionàries o els funcionaris de l'administració de la Generalitat que cessen en el seu lloc de treball sense obtindre'n un altre pels sistemes previstos en el present títol quedaran a disposició de l'òrgan que tinga la direcció superior de personal on estiga adscrit eixe lloc, el qual haurà d'atribuir-los l'exercici provisional de funcions corresponents al seu cos, agrupació professional funcionarial o escala en tant es produïsca la seua adscripció provisional.

Dit personal tindrà preferència sobre el de nou ingrés per a ocupar un lloc corresponent al seu nivell competencial, sempre que reunisca els requisits del lloc.

4. El personal funcionari de carrera de l'administració de la Generalitat que siga remogut del seu lloc de treball per alteració del seu contingut o per supressió del lloc, d'acord amb el que disposa l'apartat 2.a d'este article, així com el que cesse en llocs de lliure designació, continuarà percebent, fins que siga nomenat per a exercir un altre lloc de treball i durant un termini màxim d'un mes, idèntiques retribucions a les que percebia fins al referit cessament o remoció, a excepció de les retribucions complementàries previstes en els apartats c i d de l'article 76.

5. [29] El personal funcionari de carrera de l'administració de la Generalitat cessat en un lloc de lliure designació o remogut d'un lloc de treball obtingut pel sistema de concurs ha de ser adscrit provisionalment a un altre lloc de treball per al qual reunisca els requisits, situat en la mateixa localitat, o en una altra distinta si així ho sol·licita la persona interessada.

El lloc al qual siga adscrit ha d'estar classificat amb un component competencial no inferior en més de dos nivells al que la persona cessada o remoguda tinga reconegut, sempre que hi haja llocs amb aquesta classificació la forma de provisió dels quals siga la de concurs. En cas d'inexistència de llocs vacants amb aquestes condicions o de proposta d'adscripció provisional a un lloc de treball amb una altra forma de provisió, l'adscripció pot fer-se en un lloc classificat amb el nivell competencial més alt en què hi haja vacants la forma de provisió del qual siga la de concurs.

No obstant això, el personal funcionari de carrera de l'administració de la Generalitat té dret a percebre la quantia assignada al nivell competencial que tinga reconegut.

 

 

Secció 2a. Altres sistemes de provisió de llocs de treball

 

Article 104. Comissió de servicis

1. La comissió de servicis és una forma temporal de provisió de llocs de treball que és procedent en els casos següents:

a) Quan els llocs de treball queden deserts en les convocatòries corresponents o estiguen pendents de provisió definitiva.

b) Quan estiguen subjectes a reserva per imperatiu legal.

2. No es podrà romandre més de dos anys en comissió de servicis en els llocs de treball previstos en l'apartat a, la forma de provisió dels quals siga la de concurs de mèrits. Si la forma de provisió dels llocs és la de lliure designació, no es podrà romandre en comissió de servicis més de sis mesos, llevat que hi haja un impediment legal que impedisca la seua convocatòria pública i, en este cas, el lloc esmentat serà convocat de forma immediata, una vegada desaparega eixe impediment.

3. Reglamentàriament es determinarà el procediment per a la seua tramitació i resolució.

4. En tot cas, per a l'exercici en comissió de servicis d'un lloc de treball, el personal funcionari de carrera haurà de pertànyer al mateix cos, agrupació professional funcionarial o escala i reunir els requisits del lloc reflectits en les relacions de llocs de treball corresponents.

 

Article 105. Adscripció provisional

L'adscripció provisional és una forma temporal de provisió de llocs de treball que és procedent en els casos següents:

a) Quan el personal funcionari ha cessat en el seu lloc de treball sense que n'obtinga un altre per cap dels sistemes previstos en el present títol.

b) Per reingrés al servici actiu.

c) Per rehabilitació de la condició de personal funcionari.

2. Reglamentàriament es determinarà el procediment i els requisits per a la seua concessió.

3. [30] L'adscripció provisional serà comunicada a l'òrgan que dispose de la vacant, amb caràcter previ a la seua incorporació. En tot cas, l'adscripció provisional a llocs de treball la forma de provisió dels quals siga la de lliure designació es realitzarà a proposta de l'òrgan competent, de conformitat amb allò que disposa l'article 102.3.

4. En tot cas, per a l'exercici en adscripció provisional d'un lloc de treball, el personal funcionari designat haurà de pertànyer al mateix cos, agrupació professional funcionarial o escala i reunir els requisits del lloc reflectits en les relacions de llocs de treball corresponents.

5. El lloc assignat amb caràcter provisional, llevat que estiga subjecte a reserva legal, serà convocat per a la provisió definitiva i el personal adscrit tindrà l'obligació de participar en la convocatòria sol·licitant, com a mínim, el lloc que ocupa provisionalment. Si no concorreguera, quedarà en excedència voluntària per interés particular.

 

Article 106. Permuta dels llocs de treball

La permuta dels llocs de treball dels quals són titulars dues funcionàries o dos funcionaris de carrera, es realitzarà mitjançant el procediment, en els supòsits i amb els requisits que es determinen reglamentàriament.

 

Article 107. Nomenament provisional per millora d'ocupació

1. El personal funcionari de carrera que reunisca els requisits de titulació, pot exercir, en els casos previstos en l'article 16, apartat 2, d'aquesta llei, un lloc de treball no ocupat adscrit a un cos, agrupació professional funcionarial o escala diferent del de pertinença mitjançant nomenament provisional per millora d'ocupació. [31]

2. Els nomenaments per millora d'ocupació s'efectuaran en llocs de treball corresponents a la categoria d'entrada en el cos, agrupació professional funcionarial o escala corresponent, amb les excepcions que reglamentàriament es determinen a fi de garantir l'adequada prestació del servici públic.

3. La funcionària o el funcionari que siga nomenat provisionalment per millora d'ocupació tindrà reserva, durant el temps d'exercici temporal, del lloc de treball que, si fa el cas, tinguera com a titular, i serà considerat com en servici actiu en el cos, agrupació professional funcionarial o escala a la qual pertanguera.

4. Este personal percebrà el sou assignat al grup o subgrup de classificació professional del cos o escala en què haja sigut nomenat, així com les retribucions complementàries vinculades al lloc de treball que passe a exercir i, si fa el cas, les previstes en els apartats c i d de l'article 76. Així mateix, continuarà percebent els triennis i les retribucions complementàries vinculades a la carrera professional que tinguera reconegudes en el moment del nomenament.

5. L'exercici de funcions pel procediment de millora d'ocupació no suposarà consolidació de cap dret de caràcter retributiu o en la promoció professional, excepte els referents al perfeccionament de triennis en el grup o subgrup de classificació professional del cos o escala en què haja sigut nomenat.

6. Reglamentàriament, es regularà el procediment i la resta de requisits per a efectuar estos nomenaments, els quals respectaran els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

7. El cessament del personal en millora d'ocupació es produirà en els supòsits establits en l'article 16, apartat 9, de la present llei.

 

Article 108. Canvi de lloc per motius de salut [32]

1. El personal funcionari de carrera que ho sol·licite pot ser adscrit a llocs de treball, tant en la mateixa unitat administrativa o localitat com en una distinta quan, per motius de salut, no li siga possible realitzar adequadament les tasques assignades al seu lloc de treball. Aquest sistema de provisió de llocs tindrà preferència sobre els nomenaments de personal funcionari interí o millora d'ocupació.

2. Aquesta sol·licitud ha de ser valorada per l'òrgan competent en matèria de prevenció de riscos laborals, el qual ha d'emetre informe sobre si és procedent l'adaptació o, si no ho és, el canvi de lloc de treball, davant de la situació posada de manifest.

3. Reglamentàriament s'han de determinar el procediment i els requisits per a la concessió d'aquest canvi.

4. El trasllat està condicionat a l'existència de llocs dotats i vacants del cos, agrupació professional o escala a què pertany el personal funcionari, com també que aquest lloc tinga unes retribucions complementàries iguals o inferiors a les del lloc de procedència. En el cas que no siga possible aquesta adscripció, pot realitzar-se en un altre cos, agrupació funcionarial professional o escala d'igual o inferior classificació professional. En ambdós supòsits, cal que el personal funcionari complisca els requisits del lloc al qual se li adscriu.

El canvi no pot implicar cap minva retributiva per al personal funcionari, el qual ha de percebre les retribucions bàsiques del cos, agrupació professional o escala a què pertany, el nivell competencial reconegut i el component de complement d'exercici del lloc de treball del lloc de procedència, llevat que done la seua conformitat a ser adscrit a un lloc que tinga assignada una jornada de treball inferior.

En els supòsits en què el personal tinga necessitats formatives per a l'exercici de les noves funcions, l'organisme competent en la formació del personal empleat públic ha d'organitzar cursos de capacitació en les noves tasques que ha d'exercir.

5. Les previsions contingudes en els apartats precedents són aplicables a les víctimes acreditades d'assetjament laboral.

6. Les previsions d'aquest article són igualment d'aplicació al personal temporal.

7. El personal funcionari de carrera que, com a conseqüència del que preveu el punt 4 d'aquest article, resulte adscrit a un lloc d'un cos, agrupació professional o escala diferent del de pertinença, pot participar en els processos específics que es convoquen per a accedir al cos, agrupació professional funcionarial o escala a què pertany el lloc al qual ha sigut adscrit.

 

Article 109. Trasllat per violència de gènere

1. Les empleades públiques víctimes de violència de gènere que es vegen obligades a abandonar el lloc de treball a la localitat on prestaven serveis per a fer efectiva la seua protecció o el dret a l'assistència social integral, tindran dret a sol·licitar el trasllat provisional a un altre lloc propi del seu cos, agrupació professional funcionarial o escala o, si escau, categoria professional, de característiques anàlogues, sense necessitat que siga vacant de cobertura necessària.

En cas que no hi haja llocs vacants en el seu cos, la seua agrupació professional funcionarial o la seua escala, podrà ser adscrita a un altre lloc del mateix grup o subgrup professional a què pertany, sense que en cap cas el trasllat supose menyscabament dels seus drets econòmics.

A l'efecte, se li hauran de comunicar les vacants ubicades en la mateixa localitat o en aquelles que la interessada sol·licite expressament.

2. Este trasllat tindrà la consideració de forçós, a l'efecte de la percepció de les indemnitzacions establides reglamentàriament per a este tipus de trasllats i la seua duració estarà condicionada al manteniment de les circumstàncies que van produir-lo.

3. Les situacions de violència que donen lloc al reconeixement d'este dret s'acreditaran amb l'orde de protecció a favor de la víctima i, de manera excepcional, mentre que es dicte l'orde de protecció necessària, amb l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que l'empleada pública és víctima de violència de gènere.

4. En les actuacions relacionades amb la violència de gènere es protegirà la intimitat de les víctimes, en especial les seues dades personals, els dels seus ascendents, descendents i els de qualsevol persona que estiga sota la seu guàrdia i custòdia.

5. Les previsions d'este article serà igualment d'aplicació al personal temporal.

 

 

CAPÍTOL III
Mobilitat forçosa

 

Article 110. Comissió de servicis forçosa

1. Quan s'acredite que, per necessitats del servici siga de provisió urgent un lloc de treball i no haja sigut possible la seua cobertura per algun dels sistemes de mobilitat voluntària previstos en este títol, podrà adscriure's, en comissió de servicis, amb caràcter forçós, a personal funcionari de la mateixa conselleria. En este cas, es destinarà, en els termes que s'establisquen reglamentàriament, en primer lloc, al personal destinat a la mateixa localitat, en segon lloc, al que li supose menys dificultats per a conciliar eixa destinació amb la seua vida personal i familiar i, en última instància, al de menor antiguitat. En igualtat de condicions, es destinarà al personal de menor edat.

2. Si el lloc exercit en comissió de servicis tinguera assignades unes retribucions inferiors a les del lloc del qual és titular, esta personal percebrà mentre romanga en eixa situació, un complement personal transitori per la diferència, en els termes i amb els requisits previstos legalment i reglamentàriament.

3. Esta comissió de servicis, en cas de trasllat a diferent localitat, donarà dret a la contraprestació indemnitzatòria.

4. La comissió de servicis forçosa tindrà una duració màxima d'un any.

 

Article 111. Reassignació d'efectius

1. Les funcionàries i funcionaris el lloc dels quals siga objecte de supressió, com a conseqüència d'un pla d'ordenació de personal o d'altres mesures de racionalització de l'organització administrativa i de personal, podran ser destinats a un altre lloc de treball pel procediment de reassignació d'efectius. La reassignació d'efectius no podrà realitzar-se en llocs de treball adscrits a d'altres cossos, agrupacions professionals o escales a les quals pertanga la funcionària o el funcionari de carrera afectats.

La reassignació d'efectius com a conseqüència d'un pla d'ocupació s'efectuarà, amb la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals, i aplicarà criteris objectius relacionats amb les aptituds, la formació, l'experiència i l'antiguitat que s'hi concretaran.

L'adscripció al lloc adjudicat per reassignació tindrà caràcter definitiu.

2. El pla d'ordenació de personal haurà de preveure el nombre de llocs que se suprimeixen, les característiques dels llocs als quals es destinen els efectius de personal i les raons objectives que justifiquen la reassignació.

Els plans d'ordenació de personal hauran d'incloure, amb caràcter preceptiu, una memòria justificativa motivada que incloga una anàlisi de les disponibilitats i necessitats de personal, la seua qualificació i les mesures que hagen d'adoptar-se en el pla d'ocupació, a més d'un informe economicofinancer.

Els plans d'ordenació de personal hauran d'incloure també la seua temporalitat i establir els terminis d'execució de les mesures adoptades.

3. Aprovat el pla d'ordenació de personal i publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, la conselleria amb competències en matèria de funció pública, a proposta de les conselleries afectades, executarà la reassignació en el termini de sis mesos, la qual serà obligatòria per als llocs del mateix municipi i voluntària quan siga en distint municipi i implique canvi de residència, i que en ambdós casos seran de semblants característiques, funcions i retribucions. Durant esta fase es percebran les retribucions del lloc de treball que s'exercia. En el cas que el nou lloc de treball assignat tinga unes retribucions superiors, el personal funcionari percebrà les corresponents a este nou lloc de treball.

Notificada la reassignació obligatòria a la persona afectada, disposarà d'un mes per a prendre possessió de la nova destinació.

4. El personal que no accepte la reassignació voluntària quedarà adscrit, durant el termini màxim d'un any, a la conselleria amb competències en matèria de funció pública, a través de les relacions específiques de llocs de reassignació.

5. El personal funcionari que, superada la fase de reassignació d'efectius, no haja obtingut un lloc de treball, continuarà adscrit a la conselleria amb competències en matèria de funció pública en la situació d'expectativa de destinació, durant el termini màxim d'un any, amb les retribucions establides en l'article 134.

6. Quan la reassignació implique el canvi de residència, el personal tindrà dret a una indemnització consistent en l'abonament de les despeses de viatge, inclosos les de la seua família, tres dietes per la persona interessada i cada membre de la seua família que efectivament es trasllade i les despeses de transport de mobiliari i efectes, així com el pagament de tres mensualitats de la totalitat de les seues retribucions, excepte el complement d'activitat professional i, si fa el cas, les gratificacions per servicis extraordinaris, sense perjuí d'altres ajudes que el pla puga establir.

 

Article 112. Adscripció temporal [33]  [34]

1. El o la titular de la subsecretaria o de l'òrgan que tinga la direcció superior de personal en les entitats autònomes i resta d'ens de dret públic, en casos excepcionals i per necessitats d'adequada prestació del servici públic, podran, dins de l'àmbit organitzatiu de la seua competència, adscriure temporalment el personal funcionarial a òrgans o unitats administratives distintes, en les quals, per causa del seu major volum temporal, acumulació de càrregues de treball, existència de programes de duració concreta o altres circumstàncies anàlogues, les seues competències o funcions no puguen ser ateses amb suficiència pel personal dependent d'aquella.

Les mesures previstes en el paràgraf anterior podran adoptar-se, en les mateixes condicions, mitjançant un acord subscrit entre els titulars de les subsecretaries de les conselleries i els òrgans que tinguen la direcció superior de les respectives entitats autònomes adscrites a les mencionades conselleries.

2. L'adscripció temporal correspondrà a la secretaria autonòmica amb competències en matèria de personal o, si no hi ha en l'estructura organitzativa, del centre directiu que la tinga assignada, en els casos següents:

a. Quan no puga dur-se a terme per la Subsecretaria o per l'òrgan que exercisca la direcció superior de personal en les entitats autònomes i resta d'ens de dret públic, per raons objectives degudament acreditades i justificades.

En este cas es comunicarà a la secretaria autonòmica amb competències en matèria de personal la qual, després de realitzar les comprovacions i anàlisi que entenga pertinents, formularà proposta motivada de caràcter vinculant perquè, pels referits òrgans competents en matèria de personal, es resolguen les adscripcions temporals que corresponguen.

b. Quan afecte altres conselleries o organismes, i en este cas, serà la secretaria autonòmica amb competències en matèria de personal la que, després de realitzar les comprovacions i anàlisi que entenga pertinents, resoldrà les adscripcions temporals que corresponguen.

La resolució que s'adopte serà la més adequada per a l'organització i la prestació del servici públic, ponderant les circumstàncies concurrents en cada cas, atenent i analitzant les necessitats existents i la repercussió d'esta sobre l'atenció a la ciutadania.

3. L'adscripció temporal a què es refereix els apartats anteriors, es realitzarà per un termini d'un any, prorrogable per un altre més, per a l'exercici de funcions pròpies del cos, agrupació professional funcionarial o escala a què pertany la persona adscrita temporalment, i no podrà ser aplicat al personal titular o ocupant de llocs de treball amb rang de subdirecció general o direcció de servici.

Així mateix, de conformitat amb la seua normativa específica, no podrà ser aplicat l'adscripció temporal al personal empleat públic el lloc de treball del qual tinga una vinculació amb els òrgans de representació establits legalment o quan s'acredite que concorre alguna de les situacions de protecció de víctimes de violència de gènere.

4. La resolució d'adscripció temporal haurà de ser motivada d'acord amb criteris objectius, tant en relació amb la necessitat d'esta, com amb el personal que resulte afectat, una vegada oït l'òrgan de representació unitària corresponent. Així mateix, serà comunicada a les organitzacions sindicals representatives en l'àmbit de la Mesa Sectorial de la Funció Pública o de la CIVE.»

En tot cas, amb caràcter previ a adscriure temporalment personal funcionari de carrera amb caràcter forçós, haurà d'acreditar-se que, després de la mobilitat de tot el personal funcionari interí existent o personal funcionari de carrera voluntari, no és possible garantir l'adequada prestació del servici públic.

En este sentit, les condicions i el barem d'aplicació per a la selecció del personal afectat seran objecte de desplegament posterior.

5. A tots els efectes, s'entendrà que, en el sentit previst en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, el cap de personal de les i els funcionaris adscrits temporalment, és el de la conselleria o organisme en què exerceixen les seues funcions.

6. Quan l'adscripció temporal implique canvi de localitat, serà obligatòria per al personal afectat llevat que s'acredite que comporta necessàriament un canvi de residència o hi haja una distància entre ambdós destinacions de més de 30 quilòmetres, i en este cas, tindrà caràcter voluntari.

7. En qualsevol dels casos es continuaran percebent les mateixes retribucions que es rebien en el moment de materialitzar-se l'adscripció temporal, sense perjuí de la percepció de les indemnitzacions per raó del servici a què es tinga dret, si és el cas

 

 

CAPÍTOL IV
Mobilitat interadministrativa

 

Article 113. Mobilitat interadministrativa

1. D'acord amb el principi de reciprocitat i de conformitat amb el que disposa la legislació bàsica de l'Estat, així com en els convenis de conferència sectorial o altres instruments de col·laboració que puguen ser subscrits, el personal funcionari podrà accedir a llocs de treball d'altres administracions públiques, d'acord amb els requisits i les condicions que es determinen en les relacions de llocs de treball.

2. Els llocs de treball susceptibles de provisió per personal funcionari de carrera d'altres administracions públiques seran coberts pels distints sistemes de provisió vigents, amb els efectes que legalment i reglamentàriament s'establisquen.

3. En el marc dels acords que es puguen subscriure entre administracions públiques a fi de facilitar la mobilitat del seu personal, es tindrà especial consideració als supòsits de mobilitat geogràfica de les empleades públiques víctimes de violència de gènere.

4. [35] El personal funcionari de carrera d'una administració pública, que obtinguen destinació en una altra diferent de través dels procediments de mobilitat quedaran respecte de la seua administració d'origen en la situació administrativa de servici en altres administracions públiques. En els supòsits de remoció o supressió del lloc de treball obtingut per concurs, romandran en l'administració de destinació, que haurà d'assignar-los un lloc de treball d'acord amb els sistemes de carrera i provisió de llocs vigents en la dita administració.

En el supòsit de cessament del lloc obtingut per lliure designació, l'administració de destinació, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà al del cessament, podrà acordar l'adscripció de la o el funcionari a un altre lloc de la mateixa o li comunicarà que no farà efectiva la dita adscripció. En tot cas, durant este període s'entendrà que continua a tots els efectes en servici actiu en la dita administració.

Transcorregut el termini citat sense que s'haguera acordat la seua adscripció a un altre lloc, o rebuda la comunicació que la mateixa no va a fer-se efectiva, el personal funcionari haurà de sol·licitar en el termini màxim d'un mes el reingrés al servici actiu en la seua administració d'origen, la qual haurà d'assignar-li un lloc de treball d'acord amb els sistemes de carrera i provisió de llocs vigents en la dita administració, amb efectes econòmics i administratius des de la data en què s'haguera sol·licitat el reingrés.

De no sol·licitar-se el reingrés al servici actiu en el termini indicat serà declarat d'ofici en situació d'excedència voluntària per interès particular, amb efectes des de l'endemà que hagueren cessat en el servici actiu en l'administració de destinació.

 

 

TÍTOL VIII
Promoció professional

 

Article 114. Promoció professional del personal funcionari de carrera. Concepte i principis

1. El personal funcionari de carrera té dret a la promoció professional mitjançant un conjunt d'oportunitats d'ascens i expectatives de progrés que hauran de respectar els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

2. Per a això, les administracions públiques establiran els mecanismes que possibiliten el dret a la promoció professional, de manera que es conjugue l'actualització i perfeccionament del seu personal funcionari de carrera amb la millora de la prestació del servici públic.

 

Article 115. Modalitats de la promoció professional del personal funcionari de carrera

La promoció professional del personal funcionari de carrera es durà a terme mitjançant l'aplicació aïllada o simultània d'alguna o algunes de les modalitats següents:

a) Carrera horitzontal, consistent en la progressió professional a través d'un sistema de graus, sense necessitat de canviar de lloc de treball.

b) Carrera vertical, basada en l'adquisició d'un major nivell competencial, a través de l'obtenció de llocs de treball per concurs o lliure designació.

c) Promoció interna vertical, mitjançant l'accés a un cos o escala del grup o subgrup immediatament superior, dins del seu mateix itinerari professional.

d) Promoció interna horitzontal, a través de l'accés a un altre cos o escala d'un grup o subgrup de la mateixa classificació professional.

e) Promoció interna mixta, mitjançant l'accés a un cos o escala del grup o subgrup immediatament superior, corresponent a un altre itinerari professional.

 

Article 116. Itineraris professionals

A l'efecte d'esta llei, es considera itinerari professional, el conjunt de cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales, en els distints grups i subgrups de classificació professional, que conformen una àrea de competències, capacitats, coneixements i formació comuna, i que habiliten per a l'exercici d'una professió en el sector funcionarial d'administració especial, o un conjunt d'activitats administratives en el d'administració general.

 

Article 117. Carrera horitzontal del personal funcionari de carrera

1. La carrera horitzontal suposa el reconeixement individualitzat del perfeccionament professional aconseguit pel personal funcionari de carrera com a conseqüència de la valoració de la seua trajectòria i actuació professional, de la qualitat dels treballs realitzats, dels coneixements adquirits i del resultat de l'avaluació de l'exercici dels llocs, així com d'aquells altres mèrits i aptituds que puguen establir-se reglamentàriament per raó de l'especificitat de la funció exercida i de l'experiència adquirida.

2. A l'objecte, reglamentàriament s'establirà un sistema de graus de perfeccionament professional i es regularan els requisits i la forma d'accés a cada un dels graus, així com les retribucions assignades. Amb caràcter general, la progressió serà consecutiva.

3. El grau de perfeccionament professional aconseguit pel personal funcionari de carrera serà irreversible, sense perjuí del que disposa la regulació del règim disciplinari per a la sanció de demèrit.

 

Article 118. Carrera vertical del personal funcionari de carrera

1. La carrera vertical del personal funcionari de carrera consisteix en l'obtenció amb destinació definitiva de llocs de treball que, segons la seua classificació, poden comportar una major responsabilitat o dificultat tècnica i que suposarà el reconeixement, amb els efectes que preveu esta llei, del nivell competencial corresponent.

2. El nivell competencial s'adquireix per l'exercici, en la forma que reglamentàriament es determine, de llocs de treball que tinguen assignat un mateix component competencial, durant dos anys continuats o durant tres amb interrupció.

3. El personal funcionari tindrà dret, siga quin siga el lloc de treball que exercisca, a percebre com a mínim el component competencial del complement del lloc de treball corresponent al seu nivell consolidat.

 

Article 119. Promoció interna del personal funcionari de carrera

1. El personal funcionari de carrera podrà accedir, mitjançant la promoció interna, a un cos o escala del grup o subgrup immediatament superior al qual pertanga, o a un altre de la mateixa classificació professional.

No obstant això, el personal funcionarial del subgrup professional C1 que reunisca la titulació exigida podrà promocionar al subgrup professional A2 sense necessitat de passar pel grup B d'acord amb la regulació establida en esta llei i en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en relació amb la promoció interna.

Les ofertes d'ocupació pública reservaran un percentatge no inferior al 40 per cent de les vacants que es convoquen a oposició o concurs-oposició.

La promoció interna es farà efectiva mitjançant els procediments selectius que a l'efecte es convoquen, la participació en la qual estarà en tot cas oberta a qualsevol de les modalitats previstes en les lletres c, d i e de l'article 115, sempre respectant els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i els així com als que regeixen amb caràcter general l'accés a la funció pública.

Estes proves, podran dur-se a terme en convocatòries independents de les d'ingrés quan, per conveniència de la planificació general del personal, així ho acorde el Consell.

2. Podran participar en els procediments de promoció interna, el personal funcionari de carrera pertanyent a altres cossos o escales, sempre que complisca els requisits establits en este Article.

3. Per a concórrer a les proves de promoció interna, han de reunir- se els requisits exigits per a l'accés, haver prestat serveis efectius en l'administració corresponent durant, almenys, dos anys en el cos o escala des del qual s'accedeix, com també superar les proves selectives corresponents. [36]

4. Les convocatòries podran establir l'exempció de la realització d'aquelles proves que tinguen com a objecte acreditar coneixements ja exigits en l'accés al cos o escala d'origen, per formar part del mateix itinerari professional. En este cas, les convocatòries determinaran l'àmbit subjectiu d'aplicació de la referida exempció.

5. Els qui accedisquen a un altre cos o escala pel sistema de promoció interna tindran, en tot cas, preferència per a cobrir els llocs de treball vacants oferits sobre el personal aspirant que no procedisca d'eixe torn.

6. El personal funcionari que siga titular amb destinació definitiva d'un lloc de treball l'exercici del qual estiga assignat indistintament a dos o més cossos o escales i accedisca per promoció interna a un altre cos o escala, diferent del de pertinença, podrà adquirir la condició de personal funcionari en este últim i prendrà possessió en eixe lloc.

7. La promoció interna del personal pertanyent a les agrupacions professionals funcionarials es realitzarà en els termes que preveu este Article, excepte el que disposa l'article 25.3 de la present llei.

 

Article 120. Promoció professional del personal laboral

La carrera professional i la promoció del personal laboral es faran efectives a través dels procediments previstos en l'Estatut dels Treballadors o en els convenis col·lectius.

 

Article 121. Avaluació de l'exercici del lloc de treball

1. Les administracions públiques implantaran sistemes que permeten l'avaluació de l'exercici del personal empleat públic al seu servici, mitjançant la valoració de la conducta professional i el mesurament del rendiment o els resultats obtinguts.

2. Els sistemes d'avaluació s'orientaran a la millor gestió de les administracions públiques, a controlar i reduir l'absentisme, al progrés i el perfeccionament professional i a la motivació del personal a través de la seua implicació en els objectius prèviament fixats per l'organització, adequant-se, en tot cas, a criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació i s'aplicaran sense detriment dels drets del personal empleat públic.

3. Reglamentàriament es determinarà el sistema i el procediment per a l'avaluació, composició i funcionament de la comissió tècnica encarregada de fer-la, així com els efectes del seu resultat sobre la carrera horitzontal, la formació, la provisió de llocs de treball i, si fa el cas, la percepció del complement d'activitat professional.

4. La continuïtat del personal funcionari de carrera en els llocs de treball obtinguts per concurs, quedarà vinculada al resultat de l'avaluació, d'acord amb el sistema i el procediment que es determine reglamentàriament, amb audiència a la persona interessada i a través de la corresponent resolució motivada.

 

 

TÍTOL IX
Situacions administratives de les funcionàries i els funcionaris de carrera

 

Article 122. Situacions administratives de les funcionàries i els funcionaris de carrera

El personal funcionari de carrera pot trobar-se en alguna de les situacions següents:

a) Servici actiu.

b) Servicis especials.

c) Servici en altres administracions públiques.

d) Excedència voluntària.

e) Excedència forçosa.

f) Expectativa de destinació.

g) Suspensió de funcions.

 

Article 123. Servici actiu

1. La situació de servici actiu correspon quan la funcionària o el funcionari de carrera ocupa un lloc de treball dotat pressupostàriament i l'exerceix mitjançant qualsevol dels sistemes de provisió previstos en la present llei.

2. Igualment, es trobaran en esta situació, les funcionàries o els funcionaris que hagen cessat fins que no se'ls atribuïsca una destinació en un altre lloc de treball.

3. Les llicències o permisos no variaran la situació de servici actiu.

4. Quan el personal funcionari de carrera, per encàrrec de la seua administració i d'acord amb els interessos d'esta, passe temporalment a prestar servicis en una altra administració pública, a fi d'obtindre un perfeccionament en tècniques professionals i de l'administració, es considerarà situació de servici actiu i les seues retribucions correspondran a l'administració d'origen.

5. El personal funcionari de carrera en esta situació té tots els drets inherents a la seua condició i queda subjecte als deures i les responsabilitats que se'n deriven.

 

Article 124. Servicis especials

1. El personal funcionari de carrera serà declarat en la situació de servicis especials:

a) Quan adquirisca la condició de personal funcionari al servici d'organitzacions internacionals o de caràcter supranacional.

b) Quan obtinga l'autorització de la seua administració per a realitzar una missió per un període superior a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació internacional i la retribució del qual siga a càrrec d'estos organismes o programes.

Si la missió fóra iniciativa de la seua administració i la retribució al seu càrrec, la seua situació continuarà sent la de servici actiu, de conformitat amb el que disposa l'article anterior.

c) Quan siga nomenat membre del Govern de la Nació, del Consell o dels òrgans de govern d'altres comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, membres de les institucions de la Unió Europea o de les organitzacions internacionals o siga nomenat alt càrrec de les esmentades administracions públiques o institucions.

A l'efecte, s'entendrà per alt càrrec, tot aquell que haja sigut nomenat per decret del Consell o dels òrgans anàlegs corresponents de la resta d'administracions públiques.

d) Quan siga nomenat per a exercir llocs o càrrecs en organismes públics o entitats dependents o vinculades a les administracions públiques que, de conformitat amb el que establisca la respectiva administració pública, estiguen assimilats en el seu rang administratiu als alts càrrecs.

e) Quan siga adscrit als servicis del Tribunal Constitucional o del Defensor o Defensora del Poble o destinats al Tribunal de Comptes en els termes que preveu l'article 93.3 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril.

f) Quan accedisquen a la condició de diputada o diputat, senadora o senador de les Corts Generals, diputada o diputat de Les Corts o membre de les assemblees legislatives d'altres comunitats autònomes i es perceben retribucions periòdiques per la realització d'eixa funció. Aquells qui pergueren esta condició per la dissolució de les corresponents cambres o terminació del seu mandat, podran romandre en la situació de servicis especials fins a la seua nova constitució, sempre que estiguen inclosos en alguna de les llistes electorals dels partits o associacions electorals que concórreguen a les eleccions.

g) Quan siga elegit per Les Corts, les Corts Generals o les assemblees legislatives de les comunitats autònomes per a formar part dels seus òrgans constitucionals o dels òrgans estatutaris o d'altres l'elecció dels quals corresponga al Congrés dels Diputats, al Senat o a les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

h) Quan exercisca càrrecs electius retribuïts i de dedicació exclusiva en les Assemblees de les ciutats de Ceuta i Melilla i en les entitats locals o quan s'exercisquen responsabilitats en òrgans superiors i directius municipals o quan s'exercisquen responsabilitats de membres dels òrgans locals per al coneixement i la resolució de les reclamacions economicoadministratives.

i) Quan siga designat per a formar part del Consell General del Poder Judicial o dels consells de justícia de les comunitats autònomes.

j) Quan siga designat com a personal eventual per ocupar llocs de treball amb funcions expressament qualificades com de confiança o d'assessorament i no opten per romandre a servici actiu.

k) Quan siga designada assessora o assessor dels grups parlamentaris de les Corts Generals o de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

l) Quan siga activat com a reservista voluntari per a prestar servicis en les Forces Armades.

m) Quan tinguen càrrecs electius a nivell provincial, autonòmic o estatal, en les organitzacions sindicals més representatives.

2. Els qui estiguen en situació de servicis especials percebran les retribucions del lloc o càrrec que exercisquen i no les que els correspondrien en el seu lloc de personal funcionari de carrera, sense perjuí del dret a percebre l'antiguitat que tinguen reconeguda en cada moment.

La situació de servicis especials suposa el còmput del temps de permanència en esta situació a l'efecte de reconeixement d'antiguitat, promoció interna, ascensos i drets en el règim de Seguretat Social que els siga aplicable. No serà aplicable al personal funcionari públic que, haja ingressat al servici de les institucions comunitàries europees, o al d'entitats i organismes assimilats, i exercite el dret de transferència establit en l'Estatut dels Funcionaris de les Comunitats Europees.

3. [37] La situació de servicis especials donarà dret a la reserva del mateix lloc de treball si este haguera sigut obtingut per mitjà de concurs. Quan el lloc de treball exercit amb anterioritat haja sigut obtingut per lliure designació, este dret s'entendrà referit a un lloc de treball del seu cos, agrupació professional o la seua corresponent escala, en la mateixa localitat i amb les retribucions corresponents al seu nivell competencial reconegut.

El reingrés al servici actiu del personal declarat en esta situació administrativa i que no tinga dret a la reserva del mateix lloc de treball tindrà les mateixes garanties retributives que les establides en l'article 103.4 d'esta llei, per als supòsits de cessament del personal funcionari de carrera.

4. El personal funcionari que haja estat declarat en la situació de serveis especials no patirà cap menyscabament en el dret a la promoció professional, per haver estat nomenat durant un període mínim de dos anys consecutius o tres amb interrupció, alt càrrec, membre del poder judicial o d'altres òrgans constitucionals o estatutaris o haver estat triat alcaldessa o alcalde, retribuïts i amb dedicació exclusiva, presidenta o president de diputacions o de capítols o consells insulars, diputada o diputat o senadora o senador de les Corts Generals, diputada o diputat de Les Corts o membre de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes. Aquest personal funcionari rebrà el mateix tractament en la consolidació del nivell competencial i conjunt de complements que s'establesquen en la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana corresponent per als qui siguen titulars de direccions generals de l'administració de la Generalitat.

 

Article 125. Servici en altres administracions públiques

1. El personal funcionari de carrera d'una administració que, en virtut dels procediments de transferències, concurs o lliure designació, obtinga destinació en una altra administració pública, serà declarat en la situació de servici en altres administracions públiques. Es mantindrà en esta situació en el cas que per, la normativa aplicable en eixa administració, s'integre com a personal propi d'esta.

2. El personal funcionari de carrera en la situació de servici en altres administracions públiques es regeix per la legislació que siga aplicable en l'administració en la qual efectivament preste els seus servicis, però conservarà la seua condició de personal funcionari de carrera de l'administració d'origen i el dret a participar en les convocatòries per a la provisió de llocs de treball que s'efectuen en esta última. El temps de servici en esta situació li serà computat com de servici actiu en el seu cos, agrupació professional o, si fa el cas, escala d'origen.

La sanció de separació del servici només podrà ser acordada pel Consell o òrgan competent de l'administració corresponent, amb audiència prèvia de la persona interessada.

3. Les funcionàries i els funcionaris que reingressen al servici actiu procedents de la situació de servici en altres administracions públiques, obtindran el reconeixement dels progressos aconseguits en el sistema de carrera professional i els seus efectes retributius, tot això de conformitat amb el procediment previst en els convenis de la conferència sectorial o altres instruments existents en la matèria, així com amb els criteris i el model de carrera existent en la seua administració.

 

Article 126. Excedència voluntària

L'excedència voluntària del personal funcionari de carrera podrà adoptar les modalitats següents:

a) Excedència voluntària per interés particular.

b) Excedència voluntària per agrupació familiar.

c) Excedència voluntària automàtica per prestar servicis en el sector públic.

d) Excedència voluntària per atenció de familiars.

e) Excedència voluntària per raó de violència de gènere.

f) Excedència voluntària incentivada.

 

Article 127. Excedència voluntària per interés particular

1. El personal funcionari de carrera podrà obtindre l'excedència voluntària per interés particular quan haja prestat servicis efectius en qualsevol de les administracions públiques durant un període mínim dels tres anys immediatament anteriors.

Per a sol·licitar el reingrés caldrà haver romàs en esta situació, com a mínim, dos anys.

2. La concessió de l'excedència voluntària per interés particular quedarà subordinada a les necessitats del servici degudament motivades. No podrà declarar-se en el cas que la funcionària o el funcionari tinga instruït un expedient disciplinari o estiga en compliment de la sanció disciplinària que se li haguera imposat amb anterioritat.

3. Procedirà declarar d'ofici l'excedència voluntària per interés particular quan, finalitzada la causa que va determinar el passe a una situació diferent de la de servici actiu, s'incomplisca l'obligació de sol·licitar el reingrés en el termini establit.

4. Els qui estiguen en situació d'excedència voluntària per interés particular no meritaran retribucions, ni se'ls computarà el temps que romanguen en esta situació a l'efecte de promoció professional, antiguitat i drets en el Règim de Seguretat Social que els siga d'aplicació.

 

Article 128. Excedència voluntària per agrupació familiar

1. Procedirà l'excedència voluntària per agrupació familiar, sense el requisit d'haver prestat servicis efectius en qualsevol de les administracions públiques, a les funcionàries i els funcionaris el cònjuge o parella de fet dels quals legalment constituïda residisca en una altra localitat per haver obtingut i exercir un lloc de treball de caràcter definitiu, com a personal funcionari de carrera o laboral fix en qualsevol de les administracions públiques, organismes públics i entitats de dret públic dependents o vinculats a estes, en els òrgans constitucionals o del poder judicial i els òrgans semblants de les comunitats autònomes, així com en la Unió Europea o en organitzacions internacionals.

2. Els qui estiguen en situació d'excedència voluntària per agrupació familiar no meritaran retribucions, ni els serà computable el temps que romanguen en esta situació a l'efecte de promoció professional, antiguitat i drets en el règim de Seguretat Social que els siga aplicable.

 

Article 129. Excedència voluntària automàtica per prestar servicis en el sector públic

1. Procedirà la declaració d'excedència voluntària automàtica quan les funcionàries i els funcionaris de carrera accedisquen, bé per promoció interna o bé per altres sistemes d'accés a altres cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales de qualsevol administració pública i no els corresponga quedar en una altra situació, així com quan passen a prestar servicis en organismes o entitats del sector públic com a personal contractat laboral fix, tot això sense perjuí del que disposa la normativa sobre incompatibilitats.

2. L'exercici de llocs mitjançant nomenament de personal funcionari interí o com a personal amb contracte laboral temporal, no habilitarà per a passar a esta situació i serà procedent la declaració d'excedència voluntària per interés particular sense que siguen aplicables, en este cas, els terminis per a la sol·licitud i permanència en ella.

3. Als efectes previstos en el paràgraf primer, han de considerar-se incloses en el sector públic aquelles societats mercantils o fundacions públiques controlades per les administracions públiques per qualsevol dels mitjans previstos en la legislació aplicable.

4. En la situació d'excedència voluntària automàtica no es reportaran retribucions, ni serà computable el temps de permanència en aquesta a l'efecte de promoció professional, antiguitat i drets en el règim de Seguretat Social que els siga aplicable.

No obstant el que es disposa en el paràgraf anterior, i en ocasió del reingrés al servei actiu, es computarà a l'efecte d'antiguitat el període de prestació de serveis en organismes o entitats del sector públic, amb l'excepció dels prestats en societats mercantils o en fundacions públiques als quals es refereix l'apartat 3 d'aquest article.

En tot cas, en ocasió del reingrés al servei actiu, es computarà, a l'efecte de carrera professional horitzontal, el temps de permanència en aquesta situació d'excedència voluntària automàtica per al personal funcionari de carrera que, estant exercint funcions en l'administració de la Generalitat, hagen passat a exercir aquestes en algun organisme públic de la Generalitat al qual se li hagen atribuït legalment tals funcions, havent-se amortitzat, al mateix temps, els seus respectius llocs de treball en l'administració de la Generalitat. [38]

 

Article 130. Excedència voluntària per atenció de familiars

El personal funcionari tindrà dret a un període d'excedència no superior a tres anys en els supòsits següents:

a) Per tindre cura de cada filla o fill, ja siga per naturalesa com per adopció o acolliment permanent o preadoptiu, a comptar de la data de naixement o, si fa el cas, de la resolució judicial o administrativa de l'adopció o acollida.

b) Per tindre cura del cònjuge o parella de fet legalment constituïda o familiar que estiga a càrrec seu, fins al segon grau inclòs de consanguinitat o afinitat o qualsevol persona que, legalment, estiga sota la seua guarda o custòdia que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no puga valdre's per si mateix i no exercisca activitat retribuïda.

2. El període d'excedència serà únic per cada subjecte causant. Quan un nou subjecte causant donara origen a una nova excedència, l'inici del període d'esta posarà fi a la que es gaudia.

3. Esta excedència constitueix un dret individual del personal funcionari. En el cas que més d'una funcionària o funcionari generaren el dret a gaudir-la per un mateix subjecte causant, l'administració podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades relacionades amb el funcionament dels servicis.

4. [39] El temps de permanència en esta situació serà computable als efectes d'antiguitat, promoció professional i drets en el règim de seguretat social que els siga aplicable.

Quan el subjecte causant de l'excedència prevista en el present article siga el cònjuge o parella de fet legalment constituïda, el temps de permanència en esta situació no serà computable als efectes de drets en el règim de seguretat social que els siga aplicable, en la mesura que la legislació estatal aplicable no ho permeta.

5. El lloc de treball obtingut amb destinació definitiva serà reservat durant els tres anys de duració de l'excedència.

6. El lloc de treball que exercira amb caràcter provisional, per no disposar de lloc en propietat, es reservarà durant els tres anys de duració de l'excedència sempre que no siga objecte de provisió amb destinació definitiva o, si fa el cas, es reincorpore el seu titular.

7. El personal funcionari interí pot gaudir d'esta excedència, si bé la reserva del lloc de treball es mantindrà únicament mentre no concórrega cap de les causes de cessament previstes per a este personal en la present llei.

8. Les funcionàries i els funcionaris en esta situació podran participar en els cursos de formació que organitze l'administració.

 

Article 131. Excedència voluntària per raó de violència de gènere

1. Les funcionàries víctimes de violència de gènere per a fer efectiva la seua protecció o el seu dret a l'assistència social integral, tindran dret a esta excedència, sense haver tingut que prestar un temps mínim de servicis previs i sense que els siga exigible termini de permanència.

2. Durant els sis primers mesos tindran dret a la reserva del lloc de treball obtingut amb destinació definitiva o d'aquell que s'exercira amb caràcter provisional per no disposar de lloc en propietat. Este període serà computable a l'efecte d'antiguitat, promoció professional i drets del règim de Seguretat Social que siga d'aplicació.

No obstant això, quan de les actuacions de tutela judicial resultara que l'efectivitat del dret de protecció de la víctima ho exigira es podrà prorrogar per períodes de tres mesos, amb un màxim de divuit mesos, amb els mateixos efectes que els abans assenyalats.

3. Durant els dos primers mesos d'esta excedència, la funcionària tindrà dret a percebre les retribucions íntegres i, si fa el cas, les prestacions familiars per filla o fill al seu càrrec.

4. Les funcionàries interines poden gaudir d'esta excedència, encara que la reserva del lloc de treball es mantindrà únicament mentre no concórrega cap de les causes de cessament previstes per a este personal en la present llei.

 

Article 132. Excedència voluntària incentivada

1. El personal funcionari de carrera inclòs en un procés de reassignació d'efectius podrà sol·licitar ser declarat en situació d'excedència voluntària incentivada una vegada que el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publique el Pla d'ordenació de personal.

Els qui estiguen en situació d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa com a conseqüència de l'aplicació d'una redistribució d'efectius o d'altres mesures de racionalització de l'organització administrativa i de personal tindran dret a passar, amb la sol·licitud prèvia, a esta situació.

2. L'excedència voluntària incentivada tindrà una duració de cinc anys i impedirà exercir llocs de treball, de cap mena, en el sector públic de relació funcionarial o laboral, excepte els supòsits previstos en l'article tres i concordants de la Llei d'Incompatibilitats, amb els requisits establits i amb l'autorització prèvia de compatibilitat.

Conclòs el termini assenyalat, es passarà automàticament, si no se sol·licita el reingrés, a la situació d'excedència voluntària per interés particular.

3. Els qui passen a esta situació tindran dret a una mensualitat de les retribucions de caràcter bàsic i les retribucions complementàries vinculades a la carrera administrativa i al lloc de treball, excloses les pagues extraordinàries, meritades en la última destinació, per cada any complet de servicis efectius i amb un màxim de dotze mensualitats.

4. El personal funcionari de carrera que estiga en esta situació, podrà reingressar en l'administració abans del compliment del termini màxim de 5 anys si així ho acorden ambdues parts, sempre que hagen transcorregut dos anys des de la seua concessió i prèvia devolució de la part proporcional de les quantitats percebudes pel temps que reste.

 

Article 133. Excedència forçosa

1. La declaració d'excedència forçosa es produirà en els casos següents:

a) Quan una funcionària o funcionari declarat en situació de suspensió ferma, sol·licite el reingrés després del compliment de la sanció imposada i este no siga possible per falta de lloc de treball amb dotació pressupostària.

b) Quan la funcionària o el funcionari que estiga en situació d'expectativa de destinació esgote el període màxim fixat per a dita situació per causa no imputable a l'administració pública, així com quan incomplisca les obligacions imposades en l'article següent.

2. El personal declarat en la situació administrativa d'excedència forçosa té dret a percebre les retribucions bàsiques i, si fa el cas, les prestacions familiars per filla o fill al seu càrrec. El temps que romanguen en esta situació serà computable a l'efecte d'antiguitat i de drets del règim de Seguretat Social que els siga d'aplicació.

No obstant això, en el cas que les retribucions que haja de percebre el personal declarat en esta situació, siga inferior a la quantia fixada com a salari mínim interprofessional, hauran de ser complementades fins a aconseguir eixa quantitat.

3. Este personal té obligació de participar en els concursos convocats als llocs del seu cos, agrupació professional funcionarial o escala, de la seua localitat i en cas de no fer-ho seran declarats en situació d'excedència voluntària per interés particular. Així mateix, hauran d'acceptar les destinacions que els siguen oferides en els llocs del seu cos, agrupació professional funcionarial o escala ubicats en la mateixa localitat on van exercir el seu lloc anterior i participar en els cursos de capacitació que els oferisquen.

4. No podran exercir llocs de treball en el sector públic sota cap tipus de relació funcionarial o laboral. Si obté un lloc de treball en eixe sector, passarà a la situació administrativa corresponent.

 

Article 134. Expectativa de destinació

1. Les funcionàries o els funcionaris el lloc de treball dels quals haja sigut suprimit com a conseqüència de l'aplicació d'una mesura de redistribució d'efectius o de racionalització de l'organització administrativa i de personal regulades per esta llei i no hagen obtingut un altre lloc de treball podran ser declarats en la situació d'expectativa de destinació.

2. Igualment, serà procedent esta situació quan d'acord amb el procediment establit, es produïsca una modificació de les relacions de llocs de treball i no siga possible mantindre la funcionària o el funcionari en actiu en el cos, agrupació professional funcionarial o escala que li correspon per falta de lloc de treball amb dotació pressupostària.

3. Les funcionàries o els funcionaris declarats en esta situació percebran les retribucions bàsiques, el complement de carrera, el nivell competencial adquirit o en procés de reconeixement si no es tinguera cap, així com el cinquanta per cent del component de l'exercici del complement del lloc de treball.

4. Este personal està obligat a:

a) Acceptar les destinacions en els llocs del seu cos, agrupació professional funcionarial o escala que se li oferisquen en la localitat on estava destinat.

b) Participar en els concursos per a llocs adequats al seu cos, agrupació professional funcionarial o escala, situats en la localitat on estava destinat.

c) Participar en els cursos de capacitació als quals siga convocat.

5. El període màxim de la situació d'expectativa de destinació serà d'un any, transcorregut el qual es passarà a la situació d'excedència forçosa, llevat que la superació d'eixe període no siga imputable a l'interessat i, en este cas, al personal funcionari de carrera afectat se li garantirà els drets retributius establits en l'apartat 3 d'este article fins que obtinga destinació en un lloc de treball de les característiques i condicions establides en l'apartat 4.a d'este article i que a l'efecte li siga oferit per l'administració.

 

Article 135. Suspensió de funcions

1. La funcionària o el funcionari declarat en la situació de suspensió quedarà privat durant el temps de la seua permanència de l'exercici de les seues funcions i de tots els drets inherents a esta condició. La suspensió podrà ser provisional o ferma.

2. Podrà acordar-se la suspensió de funcions amb caràcter provisional en ocasió de la tramitació d'un procediment judicial o expedient disciplinari en els termes que s'estableixen en esta llei.

La suspensió provisional com a mesura cautelar en la tramitació d'un expedient disciplinari no podrà excedir de sis mesos, excepte en cas de paralització del procediment imputable a la persona interessada. La suspensió provisional podrà acordar-se també durant la tramitació d'un procediment judicial, i es mantindrà pel temps en què s'estenga la presó provisional o altres mesures decretades que determinen la impossibilitat d'exercir el lloc de treball.

El personal funcionari suspens provisional tindrà dret a percebre durant la suspensió les retribucions bàsiques i, si fa el cas, les prestacions familiars per filla o fill al seu càrrec.

Quan la suspensió provisional s'eleve a definitiva, la funcionària o el funcionari haurà de tornar allò que s'ha percebut durant el temps de duració d'aquella. Si la suspensió provisional no arribara a convertir-se en sanció definitiva, l'administració haurà de restituir a eixe personal la diferència entre els havers realment percebuts i els que haguera hagut de percebre si s'haguera estat en la plenitud dels seus drets.

El temps de permanència en suspensió provisional serà tingut en compte per al compliment de la suspensió ferma.

Quan la suspensió no siga declarada ferma, el temps de duració es computarà com de servici actiu, i s'ha d'acordar la immediata reincorporació de la funcionària o el funcionari al seu lloc de treball, amb el reconeixement de tots els drets econòmics i la resta que siguen procedents des de la data de suspensió.

3. La suspensió ferma s'imposarà quan siga procedent en virtut de sentència penal o sanció disciplinària. Determinarà la pèrdua del lloc de treball quan ultrapasse els sis mesos.

4. La suspensió ferma com a conseqüència de sentència judicial s'imposarà en els termes de la sentència.

5. La funcionària o el funcionari declarat en la situació de suspensió de funcions no podrà prestar servicis en cap administració pública, ni en entitats autònomes, ni en la resta d'ens de dret públic que en depenguen o estiguen vinculats durant el temps de compliment de la pena o sanció.

 

Article 136. Reingrés en el servici actiu

1. El reingrés en el servici actiu del personal que no tinga reserva de lloc de treball s'efectuarà mitjançant la seua participació en les convocatòries de concurs o lliure designació per a la provisió de llocs de treball.

2. Així mateix, el reingrés podrà efectuar-se per adscripció provisional, condicionat a les necessitats del servici i sempre que es reunisca els requisits del lloc.

3. Reglamentàriament es regularan els terminis, procediments i les condicions, segons les situacions administratives de procedència, per a sol·licitar el reingrés al servici actiu del personal funcionari de carrera, amb respecte a la reserva de lloc de treball en els casos en què siga procedent.

 

Article 137. Situacions del personal laboral

El personal laboral es regirà per l'Estatut dels Treballadors i pel conveni col·lectiu que siga d'aplicació.

Els convenis col·lectius podran determinar l'aplicació d'este títol al personal inclòs en el seu àmbit en allò que resulte compatible amb l'Estatut dels Treballadors.

 

 

TÍTOL X
Règim disciplinari

 

CAPÍTOL I
Disposicions generals

 

Article 138. Responsabilitat disciplinària

1. El personal empleat públic incorrerà en responsabilitat disciplinària per l'incompliment dels seus deures i obligacions, tipificat com a falta en esta llei o en els convenis col·lectius d'aplicació, cosa que donarà lloc, prèvia resolució de l'expedient disciplinari pertinent, a la imposició de la sanció que corresponga, amb independència de les responsabilitats patrimonials o penals a què els fets puguen donar lloc.

2. Incorre en responsabilitat disciplinària el personal que, en l'exercici de les seues funcions, realitze un acte o una conducta tipificada com a falta, induïsca directament a un altre a la seua realització o encobrisca les faltes consumades molt greus o greus quan, en este últim cas, es derive un dany greu per a l'administració.

 

Article 139. Principis de la potestat disciplinària

1. La potestat disciplinària s'exercirà d'acord amb els principis següents:

a) Principi de legalitat i tipicitat de les faltes i sancions, a través de la predeterminació normativa o, en el cas del personal laboral, dels convenis col·lectius.

b) Principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables i de retroactivitat d'aquelles que siguen favorables al presumpte infractor.

c) Principi de proporcionalitat, aplicable tant a la classificació de les infraccions i sancions com a la seua aplicació.

d) Principi de culpabilitat.

e) Principi de presumpció d'innocència.

2. Quan de la instrucció d'un procediment disciplinari resulte l'existència d'indicis fundats de criminalitat, se suspendrà la seua tramitació posant en coneixement del Ministeri Fiscal.

Els fets declarats provats per resolucions judicials fermes vinculen l'administració.

 

 

CAPÍTOL II
Infraccions i sancions disciplinàries

 

Article 140. Classificació de les faltes

Les faltes disciplinàries es classifiquen en:

a) Molt greus.

b) Greus.

c) Lleus.

 

Article 141. Faltes molt greus

1. Es consideraran faltes disciplinàries molt greus del personal funcionari públic les següents:

a) L'incompliment del deure d'acatament de la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'exercici de la funció pública.

b) Tota actuació que supose discriminació per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnat, sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

c) L'acaçament per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, així com l'acaçament moral, sexual i per raó de sexe.

d) L'abandó del servici, així com no fer-se càrrec voluntàriament de les tasques o funcions que tenen encomanades.

e) L'emissió d'informes i l'adopció de resolucions o acords manifestament il·legals que causen perjuí greu a l'administració o als ciutadans.

f) La publicació o utilització indeguda de la documentació o informació a la qual tinguen o hagen tingut accés per raó del seu càrrec o funció.

g) La negligència en la custòdia de secrets oficials, declarats així per la llei o classificats com a tals, que siga l'origen de la publicació o que provoque la seua difusió o un coneixement indegut.

h) El notori incompliment de les funcions essencials inherents al seu cos, agrupació professional funcionarial o escala o d'aquelles que li hagueren sigut encomanades.

i) La violació de la imparcialitat, utilitzant les facultats atribuïdes per a influir en processos electorals de qualsevol naturalesa i àmbit.

j) La desobediència oberta a les ordes o instruccions d'un superior, llevat que constituïsquen infracció manifesta de l'ordenament jurídic.

k) La prevalença de la condició de personal empleat públic per a obtindre un benefici indegut per a si o per a un altre.

l) L'obstaculització a l'exercici de les llibertats públiques i els drets sindicals.

m) La realització d'actes encaminats a coartar el lliure exercici del dret de vaga o l'incompliment de l'obligació d'atendre els servicis essencials en esta situació.

n) L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats quan això done lloc a una situació d'incompatibilitat.

o) La incompareixença injustificada en les comissions d'investigació de les Corts Generals i de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

p) L'acaçament laboral.

q) L'ús excessiu o arbitrari en l'ús de l'autoritat que cause perjuí al servici o al personal a càrrec seu.

r) L'agressió greu a qualsevol persona amb la qual es relacione en l'exercici de les funcions.

s) El consum d'alcohol, de substàncies estupefaents o psicotròpiques que, en l'exercici de les seues funcions, pose en perill la integritat física d'altres persones.

t) Causar intencionalment danys greus al patrimoni de l'administració, i seran sancionats de la mateixa manera els causats per negligència quan, segons la seua entitat, puguen ser qualificats com a molt greus.

u) Intervindre en un procediment administratiu quan es done alguna de les causes d'abstenció legalment assenyalades i que resulte decisiu per a l'adopció d'una resolució manifestament il·legal.

v) La realització, dins de la jornada laboral, de manera reiterada o amb finalitat lucrativa d'un altre tipus d'activitats personals o professionals.

w) Incomplir les obligacions imposades per la normativa de prevenció de riscos laborals que causen danys a la integritat física d'altres persones.

2. Les infraccions previstes de la lletra a fins a la p, ambdues incloses, de l'apartat anterior, regiran igualment per al personal laboral, sense perjuí que en els convenis col·lectius puga preveure's l'aplicació de la resta de les establides.

 

Article 142. Faltes greus

1. Es consideraran faltes greus del personal funcionari públic les següents:

a) La falta d'obediència deguda als seus superiors jeràrquics i autoritats.

b) L'abús d'autoritat en l'exercici del càrrec.

c) Les conductes constitutives de delicte dolós relacionades amb el servici i que causen dany a l'administració o a la ciutadania i que no constituïsquen falta molt greu.

d) La tolerància dels i les superiors jeràrquics respecte de la comissió de faltes molt greus o greus del personal sota la seua dependència.

e) La greu desconsideració amb el personal empleat públic o amb la ciutadania en l'exercici de les seues funcions.

f) Causar danys al patrimoni de l'administració sempre que no constituïsca falta molt greu.

g) Intervindre en un procediment administratiu quan es done alguna de les causes d'abstenció legalment assenyalades.

h) L'emissió d'informes i l'adopció de resolucions o acords manifestament il·legals quan causen perjuí a l'administració o als ciutadans i no constituïsquen falta molt greu.

i) La falta injustificada de rendiment que afecte el funcionament normal dels servicis i no constituïsca falta molt greu.

j) No guardar el degut sigil respecte dels assumptes que es coneguen per raó del càrrec o funció.

k) L'incompliment de les normes en matèria d'incompatibilitats, quan no supose el manteniment d'una situació d'incompatibilitat.

l) L'incompliment injustificat de la jornada de treball que acumulat supose un mínim de deu hores al mes, o percentatge equivalent en el cas que el seu còmput no siga mensual.

m) La falta d'assistència reiterada, sense causa justificada, a les accions formatives que tinguen caràcter obligatori, sempre que es realitzen en horari laboral.

n) Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control d'horaris o a impedir que siguen detectats els incompliments injustificats de la jornada de treball.

o) El consum habitual d'alcohol, de substàncies estupefaents o psicotròpiques que afecte el funcionament del servici.

p) L'incompliment les obligacions imposades per la normativa de prevenció de riscos laborals, de les quals puguen derivar-se riscos concrets per a la seguretat i salut de les persones.

q) Emprar o autoritzar per a usos particulars mitjans o recursos de caràcter oficial o facilitar-los a tercers, llevat que per la seua escassa entitat constituïsca una falta lleu.

r) La simulació de malaltia o accident quan comporte absència del treball.

s) La greu pertorbació del servici, que impedisca el seu funcionament normal.

2. Els convenis col·lectius tipificaran les faltes disciplinàries greus del personal laboral atenent a les circumstàncies següents:

a) El grau en què s'haja vulnerat la legalitat.

b) La gravetat dels danys causats a l'interés públic, patrimoni o béns de l'administració o de la ciutadania.

c) El descrèdit per a la imatge pública de l'administració.

 

Article 143. Faltes lleus

1. Es consideraran faltes lleus del personal funcionari públic les següents:

a) L'incompliment injustificat de l'horari de treball, quan no supose falta greu.

b) La falta injustificada d'assistència d'un dia.

c) La incorrecció amb el personal empleat públic o amb els ciutadans o ciutadanes amb els quals es relacione en l'exercici de les seues funcions.

d) El descuit o negligència en l'exercici de les seues funcions.

e) Qualsevol incompliment dels deures i obligacions del personal funcionari, així com dels principis d'actuació, sempre que no hagen de ser qualificats com a falta molt greu o greu.

2. Les faltes lleus comeses pel personal laboral seran les establides en el conveni col·lectiu d'aplicació atenent a les mateixes circumstàncies que per a la tipificació de les faltes greus.

 

Article 144. Sancions

1. Per raó de les faltes comeses pel personal funcionari i laboral podran imposar-se les sancions següents:

a) Separació del servici del personal funcionari de carrera o revocació del nomenament del personal funcionari interí.

b) Acomiadament disciplinari del personal laboral, el qual només podrà sancionar la comissió de faltes molt greus i comportarà la inhabilitació per a ser titular d'un nou contracte de treball amb funcions semblants a les que exercia. Procedirà la readmissió del personal laboral fix quan, per sentència judicial ferma, siga declarat improcedent l'acomiadament.

c) Suspensió ferma de funcions, o d'ocupació i sou en el cas del personal laboral, amb una duració màxima de sis anys.

d) Trasllat forçós, amb canvi o sense de localitat.

e) Demèrit, el qual consistirà en la penalització a l'efecte de promoció professional.

f) Advertiment.

2. A més de les sancions a què es refereix l'apartat anterior, la resolució del procediment sancionador podrà declarar l'obligació de realitzar cursos de formació sobre ètica pública.

 

Article 145. Relació entre les faltes i les sancions

1. D'acord amb la gravetat de les faltes comeses pel personal funcionari públic poden imposar-se les sancions següents:

a) Per faltes molt greus:

1r La separació del servici o la revocació del nomenament del personal funcionari interí.

2n La suspensió de funcions i retribucions per un període entre tres i sis anys.

3r El trasllat forçós amb canvi de localitat per un període entre un i tres anys, el qual impedirà obtindre destinació per cap procediment en la localitat des de la qual va ser traslladat.

4t El demèrit, el qual podrà consistir en alguna de les mesures següents:

i) La pèrdua de dos graus en el sistema de carrera horitzontal i la privació del dret a ser avaluat per a l'ascens de grau, per un període entre dos i quatre anys.

ii) La impossibilitat de participar en procediments de provisió de llocs o de promoció interna, per un període entre dos i quatre anys.

iii) La prohibició d'ocupar llocs de direcció, per un període entre dos i quatre anys.

b) Per faltes greus:

1r La suspensió de funcions i retribucions, per un període entre 15 dies i 3 anys.

2n El trasllat forçós amb canvi de localitat per un període de fins a un any.

3r El trasllat forçós sense canvi de localitat

4t El demèrit, el qual podrà consistir en alguna de les mesures següents:

i) La pèrdua d'un grau en el sistema de carrera horitzontal i la privació del dret a ser avaluat per a l'ascens de grau, per un període de fins a dos anys.

ii) La impossibilitat de participar en procediments de provisió de llocs o de promoció interna, per un període de fins a dos anys.

iii) La prohibició d'ocupar llocs de direcció, per un període de fins a dos anys.

c) Per faltes lleus:

1.r La suspensió de funcions i retribucions, per un període de fins a 15 dies.

2.n L'advertiment.

2. En tots els casos, es podrà establir, de forma complementària a la sanció principal imposada, l'obligació de realitzar cursos de formació sobre ètica pública.

3. La determinació de l'abast de cada sanció, dins de la graduació que s'establix en l'apartat primer, s'efectuarà prenent en consideració el grau d'intencionalitat, descuit o negligència que es revele en la conducta, el dany a l'interés públic, la reiteració o reincidència, així com el grau de participació.

4. En el cas del personal laboral, els convenis col·lectius establiran la relació entre infraccions i sancions, i la seua aplicació, d'acord amb els criteris assenyalats en l'apartat anterior.

 

Article 146. Prescripció de les infraccions i de les sancions

1. Les infraccions molt greus prescriuran al cap de 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus als 6 mesos. El termini de prescripció començarà a comptar-se des que la falta s'haguera comés o des del cessament de la seua comissió quan es tracte de faltes continuades.

2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de 3 anys, les imposades per faltes greus als 2 anys i les imposades per faltes lleus a l'any. El termini de prescripció començarà a comptar-se des de la fermesa de la resolució sancionadora.

3. Les sancions disciplinàries s'anotaran en el registre de personal amb indicació de les faltes que les van motivar. La cancel·lació d'estes anotacions, excepte les previstes en les lletres a i b de l'apartat primer de l'article 144, es produirà d'ofici una vegada transcorreguts els períodes equivalents als de prescripció de les sancions i sempre que durant este període no s'haguera imposat cap nova sanció. En cap cas les sancions cancel·lades, o que hagueren pogut ser-ho, no seran computades a l'efecte de reincidència.

 

 

CAPÍTOL III
Procediment disciplinari

 

Article 147. Procediment disciplinari

1. Reglamentàriament es determinarà el procediment disciplinari per a la imposició de sancions, de conformitat amb els principis d'eficàcia, celeritat, economia processal i amb el respecte ple als drets i les garanties de defensa, sempre establint la deguda separació entre la fase instructora i sancionadora per a la imposició de faltes greus i molt greus. L'exigència de responsabilitat per faltes lleus es durà a terme per un procediment sumari amb audiència a la persona interessada.

2. La duració màxima del procediment serà de dotze mesos.

 

Article 148. Mesures provisionals

Durant la substanciació del procediment i a fi d'assegurar l'eficàcia de la resolució que puga recaure, l'òrgan competent podrà adoptar motivadament aquelles mesures provisionals previstes en la norma que regule el procediment sancionador, incloent-hi la suspensió provisional de funcions regulada en l'article 135.

 

 

TÍTOL XI
Representació, negociació col·lectiva i participació institucional

 

Article 149. Drets individuals d'exercici col·lectiu

El personal empleat públic té dret a la representació, a la negociació col·lectiva per a la determinació de les seues condicions de treball i a la participació institucional, de conformitat amb la legislació bàsica estatal i el que disposa el present títol. En el cas del personal laboral, l'exercici d'estos drets es regirà per la normativa d'este caràcter, sense perjuí d'aquells preceptes que de forma expressa li siguen d'aplicació.

 

 

CAPÍTOL I
Dret de representació

 

Article 150. Les juntes de personal

1. Per a articular la representació del personal funcionari gestionat per la conselleria amb competències en matèria de funció pública, es constituirà una junta de personal en cada un dels centres de treball de l'administració de la Generalitat, i s'entendran com a tals, només als efectes electorals, la totalitat d'unitats administratives que radiquen en una mateixa província. Així mateix, es constituirà una junta de personal addicional pels servicis centrals, així com en cadascun dels organismes autònoms, sempre que tinguen un cens mínim de 150 persones funcionàries.

2. El procediment per a l'elecció dels seus membres, així com l'exercici del seu mandat representatiu es regularà reglamentàriament, d'acord amb els criteris generals establits en la normativa bàsica estatal.

3. L'adquisició de la condició de membre d'una junta de personal per part de qui ostente la condició de personal funcionari interí, no suposarà en cap cas la modificació de la relació jurídica que el vincula a l'administració de la Generalitat.

 

Article 151. Funcions de les juntes de personal

Les juntes de personal tindran, en els seus respectius àmbits, les funcions següents:

a) Rebre informació sobre la política de personal, així com sobre les dades referents a l'evolució de les retribucions, evolució probable de l'ocupació en l'àmbit corresponent i dels programes de millora del rendiment;

b) Emetre informe, a sol·licitud de l'administració pública corresponent, sobre el trasllat total o parcial de les instal·lacions, implantació o revisió dels seus sistemes d'organització, mètodes de treball i plans de formació del personal.

c) Ser informats de totes les sancions imposades per faltes molt greus.

d) Estar assabentades i ser oïdes en l'establiment de la jornada laboral i l'horari de treball, en el règim de vacances, permisos i llicències.

e) Vigilar el compliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball, prevenció de riscos laborals, seguretat social i ocupació i exercir, si fa el cas, les accions legals oportunes davant dels organismes competents.

f) Col·laborar amb l'administració corresponent per a aconseguir l'establiment d'aquelles mesures que procuren el manteniment i l'increment de la productivitat.

g) Informar el personal sobre tots els temes i qüestions a què es refereix este Article, amb els límits establits en la normativa vigent.

 

Article 152. Garanties i drets dels membres de les juntes de personal

Els membres de les juntes de personal disposaran, en l'exercici de la seua funció representativa, de les garanties establides en la normativa estatal bàsica.

No obstant això, l'acumulació dels crèdits horaris a favor dels funcionaris que ocupen llocs de treball pel sistema de lliure designació no podrà superar les deu hores mensuals.

 

 

CAPÍTOL II
Dret de negociació col·lectiva

 

Article 153. Les meses de negociació

1. [40] La determinació de les condicions de treball del personal empleat públic es portarà a terme a través de les següents meses de negociació:

a) Mesa General de Negociació I, en la qual es negocien les condicions de treball comú al personal funcionari i laboral de l'Administració de la Generalitat, així com el dels sectors docent, sanitari i de justícia al servici de la Generalitat.

b) Mesa General de Negociació II, en la qual es negocien les condicions de treball comú al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat, així com el dels sectors docent, sanitari i de justícia al servici de la Generalitat.

En ambdós meses de negociació s'entendrà comprés el personal estatutari.

2. Així mateix, es constituiran meses sectorials, dependents de la Mesa General de Negociació II, i per acord d'esta, en atenció a les condicions específiques de treball de les organitzacions administratives afectades o de les peculiaritats de sectors concrets del personal funcionari públic i al seu nombre.

3. Reglamentàriament s'establirà la composició numèrica de les corresponents meses de negociació, així com la seua estructura, composició i regles de funcionament.

4. Les meses de negociació podran comptar amb l'assistència d'assessores i assessors, els quals intervindran amb veu i sense vot, en les deliberacions.

5. Per a la constitució de les meses de negociació s'atendran els criteris de representativitat a què es refereix la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

 

Article 154. Pactes i acords

1. Els pactes i acords, s'ajustaran al règim establit en la legislació bàsica estatal.

2. Seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada administració pública i amb l'abast que legalment pertoque en cada cas, les matèries següents:

a) L'aplicació de l'increment de les retribucions del personal al servici de les administracions públiques reflectit en els corresponents pressupostos.

b) La determinació i aplicació de les retribucions complementàries del personal funcionari.

c) Les normes que fixen els criteris generals en matèria d'accés, carrera, provisió, sistemes de classificació de llocs de treball, i plans i instruments de planificació de personal.

d) Les normes que fixen els criteris i mecanismes generals en matèria d'avaluació de l'exercici del lloc.

e) Els plans de previsió social complementària.

f) Els criteris generals dels plans i fons per a la formació i la promoció interna.

g) Els criteris generals per a la determinació de prestacions socials i pensions de classes passives.

h) Les propostes sobre drets sindicals i de participació.

i) Els criteris generals d'acció social.

j) Les que així s'establisquen en la normativa de prevenció de riscos laborals.

k) Les que afecten les condicions de treball i les retribucions dels funcionaris, la regulació de les quals exigisca norma amb rang de llei.

l) Els criteris generals sobre ofertes d'ocupació públic.

m) Les referides a calendari laboral, horaris, jornades, vacances, permisos, mobilitat funcional i geogràfica, així com els criteris generals sobre la planificació estratègica de personal, en aquells aspectes que afecten condicions de treball del personal empleat públic.

3. Queden excloses de l'obligatorietat de la negociació, les matèries següents:

a) Les decisions de les administracions públiques que afecten les seues potestats d'organització.

Quan les conseqüències de les decisions de les administracions públiques que afecten les seues potestats d'organització tinguen repercussió sobre les condicions de treball del personal funcionari públic previstes en l'apartat anterior, serà procedent la negociació d'estes condicions amb les organitzacions sindicals.

b) La regulació de l'exercici dels drets de la ciutadania i dels usuaris dels servicis públics, així com el procediment de formació dels actes i disposicions administratives.

c) La determinació de les condicions de treball del personal directiu.

d) Els poders de direcció i control propis de la relació jeràrquica.

e) La regulació i determinació concreta, en cada cas, dels sistemes, criteris, òrgans i procediments d'accés a l'ocupació pública i la promoció professional.

4. Reglamentàriament es determinarà el procediment per a la remissió, si fa el cas, dels pactes i acords a l'oficina pública competent.

 

Article 155. Resolució extrajudicial de conflictes

Reglamentàriament, en l'administració de la Generalitat, s'establiran sistemes de solució extrajudicial de conflictes en els termes de la normativa bàsica estatal, als quals podran adherir-se voluntàriament les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, mitjançant un acord en el seu àmbit respectiu.

 

 

CAPÍTOL III
Participació institucional

 

Article 156. Participació institucional

1. La participació institucional del personal empleat públic s'efectuarà a través dels òrgans de control i seguiment constituïts a l'efecte i amb participació de les organitzacions sindicals.

2. En l'àmbit de la Generalitat, la participació en matèria de prevenció de riscos laborals, s'efectuarà a través de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball.

 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

Primera. Integració en els cossos, agrupacions professionals funcionarials i escales de l'administració de la Generalitat

1. S'integren de manera automàtica en algun dels cossos, agrupacions professionals funcionarials i les seues escales corresponents, creades mitjançant esta llei, el personal funcionari de carrera que, respecte a la seua pertinença a algun dels grups i subgrups de classificació professional previstos en l'article 24 d'acord amb el que preveu la disposició addicional sisena, en el moment de l'entrada en vigor de la llei, siguen titulars de llocs de treball les funcions dels qual estiguen reservades a algun dels diferents cossos, agrupacions professionals funcionarials i, si fa el cas, escales creats.

Perquè siga possible la integració en els cossos i les seues corresponents escales, caldrà que el personal complisca els requisits concrets exigits per a l'accés o que, en cas contrari, tinga una titulació d'idèntic nivell acadèmic i, si fa el cas, complisca aquells requisits que, quan va obtindre amb destinació definitiva el lloc de treball, l'habilitaven per a l'exercici de les funcions pròpies del cos o escala en la qual es pretén la seua integració.

En el cas de les agrupacions professionals funcionarials, caldrà el compliment dels requisits d'accés o, en cas de no haver-ne, d'aquells que l'habilitaven per a exercir les funcions pròpies de l'agrupació professional en el lloc de treball del qual és titular.

2. Quan el lloc de treball que servisca de referència per a la integració, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, estiga classificat per a la seua provisió per diferents cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales, el personal s'integrarà en el que es corresponga amb el primer lloc de treball que va exercir amb destinació definitiva, o en el que pertanguera en el moment de la seua transferència a la Generalitat.

Quan no siga possible esta determinació, el personal afectat haurà de manifestar la seua opció d'integració en el termini de sis mesos a comptar des de la publicació de l'adequació de les relacions de llocs de treball al contingut d'esta llei.

3. Quan el personal funcionari ocupe un lloc de treball adscrit a un cos, agrupació professional funcionarial o escala diferent del que està adscrit el lloc del qual és titular, s'integrarà en este últim.

4. Si el personal funcionari és titular d'un lloc de treball pertanyent a un cos, agrupació professional funcionarial o escala diferent d'aquell al qual li correspondria integrar-se de conformitat amb les seues condicions d'accés, disposarà d'un termini de tres mesos, a comptar de la publicació de l'adequació de les relacions de llocs de treball al contingut d'esta llei, per a manifestar la seua opció d'integració.

5. En el cas de personal funcionarial que haja de reingressar sense reserva de lloc de treball o que haja de ser adscrit provisionalment, seran les característiques de l'últim lloc de treball obtingut amb destinació definitiva les que determinaran el cos, agrupació professional funcionarial o escala on ha de ser integrat i en el qual, en conseqüència, haurà de reingressar o ser adscrit.

En el cas que l'últim lloc de treball obtingut amb destinació definitiva estiguera reservat per a la seua provisió per un cos, agrupació professional funcionarial o escala diferent del que inicialment va obtindre en ingressar en l'administració pública, disposarà d'un termini de tres mesos, a comptar des de la publicació de l'adequació de les relacions de llocs de treball al contingut d'esta llei, per a manifestar la seua opció d'integració.

6. En el supòsit que la creació, modificació o supressió d'un cos, agrupació professional funcionarial o escala, donara lloc a alguna de les circumstàncies de manifestació de l'opció d'integració previstes en esta disposició addicional, el personal afectat disposarà per a això d'un termini de tres mesos a comptar de la corresponent publicació de l'adequació de les relacions de llocs de treball. [41]

 

Segona. Procediments de regularització de la relació jurídica del personal laboral al servici de l'administració de la Generalitat

1. En cap cas la classificació d'un lloc de treball com a propi d'un cos, agrupació professional funcionarial o escala, comportarà el cessament del personal laboral fix que l'ocupara, ni afectarà les expectatives de promoció professional d'este personal, el qual continuarà regint-se per la normativa que li siga d'aplicació.

2. El personal laboral fix afectat per esta disposició addicional que a l'entrada en vigor de la present llei preste servicis en l'administració de la Generalitat o tinga una suspensió de contracte amb dret a reserva d'un lloc de treball que es classifique de naturalesa funcionarial, podrà participar en els procediments selectius d'accés als cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales previstos en l'article 56 d'esta llei, que determine el Consell, sempre que, si fa el cas, tinguen la titulació necessària i complisquen la resta de requisits exigits en la convocatòria. Estes convocatòries podran establir un torn de reserva especial per al personal laboral esmentat i la seua experiència professional podrà ser valorada com a mèrit en la forma i condicions que s'establisquen. No podrà participar en este torn de reserva especial el personal el lloc del qual no haja sigut classificat prèviament.

3. El personal laboral fix que supere les proves selectives adquirirà la condició de personal funcionari de carrera i s'integrarà en el corresponent cos, agrupació professional funcionarial o escala i prendrà possessió en el lloc de treball classificat de naturalesa funcionarial que exercia.

4. Este personal, percebrà, en els supòsits que siga procedent, un complement personal transitori absorbible, per un import equivalent a la diferència que hi haja entre les retribucions del lloc que ocupava com a personal laboral, inclosos els triennis, i les que li corresponguen com a conseqüència de la classificació del lloc de treball de naturalesa funcionarial, una vegada este siga modificat.

5. El personal laboral que no faça ús d'este dret o que no supere les proves i cursos, podrà romandre en la condició de laboral a extingir i el lloc de treball que ocupe es declararà en la situació d'amortitzable.

 

Tercera. Directrius del procés d'integració en els cossos, agrupacions professionals funcionarials i escales de l'administració de la Generalitat.

1. Després de l'entrada en vigor de la present norma, es procedirà a la classificació dels llocs de treball amb els requisits de pertinença als cossos, agrupacions professionals funcionarials i escales i a l'aprovació i publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de les relacions de llocs de treball.

2. Una vegada publicades la relacions de llocs de treball, per resolució del conseller o consellera competent en matèria de funció pública es procedirà a la integració del personal funcionari de carrera en els diferents cossos, agrupacions professionals funcionarials i les seues respectives escales i, igualment, es determinaran els llocs singulars del grup, subgrup o agrupació professional funcionarial corresponent que es declararan a amortitzar.

 

Quarta. Regulació de les situacions en les quals el personal no pot ser integrat en un cos, agrupació professional funcionarial o escala de l'administració de la Generalitat

El personal funcionarial que no puga ser integrat en cap cos, agrupació professional funcionarial o escala per no haver-se atribuït les funcions pròpies del lloc de treball que servisca de referència a l'esmentada integració de conformitat amb la disposició addicional primera, o bé no tinga la titulació concreta exigida per a l'accés, quedarà adscrit a llocs de treball singulars del grup o subgrup de classificació professional corresponent, els quals es declararan en la situació d'amortitzables.

En el segon supòsit, este personal podrà sol·licitar la seua integració en el cos o escala en el moment en què adquirisca la titulació exigida, amb els requisits i amb el procediment que reglamentàriament es determine.

 

Disposició addicional cinquena. Normativa aplicable als cossos funcionarials existents a l'entrada en vigor d'aquesta llei [42]

El cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'administració de la Generalitat (A1-04), creat per la Llei 14/1997, de 26 de desembre, el superior d'intervenció i auditoria de la Generalitat (A1-03), creat per la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i el cos de l'Advocacia de la Generalitat (A1-02), creat per la Llei 10/2005, de 9 de desembre, continuen regint-se per les respectives lleis de creació i per la normativa reglamentària de desenvolupament corresponent. No obstant això, per a l'accés a aquests, a més de les titulacions acadèmiques exigides per les lleis mencionades, és vàlid el títol universitari oficial de grau corresponent.

En tot el que no estiga previst per aquestes normatives específiques, aquesta llei té el caràcter de supletòria.

 

Sisena. Entrada en vigor de la nova classificació professional

Els grups de classificació existents a l'entrada en vigor de la present llei s'integraran en els grups i subgrups de classificació professional del personal funcionari previstos en l'article 24, d'acord amb les equivalències següents:

- Grup A: Subgrup A1.

- Grup B: Subgrup A2.

- Grup C: Subgrup C1.

- Grup D: Subgrup C2.

- Grup E: Agrupacions Professionals Funcionarials.

 

Setena. Personal funcionari amb normativa específica en l'administració local

1. El personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, es regirà pel que hi ha disposat en la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, per la resta de normativa bàsica i de desenvolupament que dicte l'Estat sobre el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, que es consideraran sempre referides a l'escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. En tot el que no s'opose a la legislació anterior, s'aplicarà el que hi ha disposat en la normativa de la Generalitat en matèria d'administració local i en aquesta llei

2. El personal dels cossos de la policia local es regeix pel que disposa l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, per esta llei, i per la legislació de la Generalitat en matèria de policies locals, excepte allò previst en la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

 

Vuitena. Violència de gènere

Totes les mesures incloses en la present llei relacionades amb la lluita contra la violència de gènere hauran de tramitar-se de manera preferent i a través de procediments especialment àgils que garantisquen la seua eficàcia.

Els assumptes que tinguen relació amb situacions de protecció de víctimes de la violència de gènere hauran de ser objecte d'un especial sigil i discreció.

Les víctimes acreditades de violència de gènere tindran preferència en l'accés a les activitats formatives organitzades per l'administració.

 

Novena. Llengua de signes

L'administració de la Generalitat estudiarà i promourà les actuacions necessàries que possibiliten, a través de les noves tecnologies, la implantació gradual de la llengua de signes espanyola per a l'adequada atenció de les ciutadanes i els ciutadans que ho requerisquen. Així mateix, i en el marc de les esmentades actuacions, s'estudiaran les condicions que facen possible la valoració del coneixement de la llengua de signes espanyola en l'accés a l'ocupació pública de les persones sordes i en la provisió de llocs de treball amb tasques d'atenció directa al públic.

 

Deu. Teletreball

L'administració de la Generalitat, en el marc del Pla per a la Implantació de l'administració Electrònica, i de garantia en l'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, incorporarà les fórmules telemàtiques més adequades per a fer possible la implantació del teletreball.

La definició dels àmbits funcionarials o col·lectius en què puga ser possible el teletreball, en atenció a les seues característiques o per les funcions que hagen d'exercir, serà delimitada reglamentàriament.

 

Onze. Plans d'igualtat

Les administracions públiques elaboraran i aprovaran plans d'igualtat de gènere que contindrà un conjunt de mesures que possibiliten l'eliminació dels obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat real d'oportunitats entre dones i hòmens en l'accés a l'ocupació pública i en el seu perfeccionament professional.

 

Dotze. Eleccions personal laboral

En els processos d'eleccions a representants del personal laboral al servici de l'administració de la Generalitat, en consideració a l'estructura organitzativa específica d'esta, així com a les activitats que es realitzen i al servici públic que es presta, constituirà un únic centre de treball la totalitat de les unitats administratives dependents de la conselleria o organisme autònom que es tracte que radiquen en una mateixa província de la Comunitat Valenciana, sempre que els treballadors afectats estiguen inclosos en l'àmbit d'aplicació del mateix conveni col·lectiu.

 

Tretze. Codi de bones pràctiques en la gestió dels servicis

L'administració de la Generalitat realitzarà les actuacions necessàries que permeten l'elaboració d'un codi de bones pràctiques en la gestió dels servicis, el qual podrà incloure, entre altres, els procediments de participació del personal i la formulació escrita de propostes de millora.

 

Catorze. Actualització de titulacions

Quan s'aproven noves titulacions acadèmiques o es produïsquen modificacions en la normativa educativa vigent, el Consell, mitjançant un decret, podrà aprovar i actualitzar un catàleg declaratiu d'equivalències només a l'efecte d'accés a l'ocupació pública.

 

Quinze. Ordenació del personal funcionari de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana

D'acord amb la Llei Orgànica 6/2001, de 21 desembre, les universitats públiques de la Comunitat Valenciana podran crear escales de personal propi, d'acord amb els grups de classificació professional previstos en la present llei i la normativa bàsica estatal.

Igualment, a l'efecte de l'establiment d'itineraris professionals a què es refereix l'article 116 d'esta llei, podran establir les agrupacions per sectors funcionarials d'administració general i especial.

 

Disposició addicional setze. Supòsits especials de mobilitat entre escales d'un mateix cos o agrupació professional funcionarial. [43]

El personal funcionari podrà accedir a altres escales del seu mateix cos per mitjà dels sistemes de provisió de llocs de treball previstos en la present llei, sempre que la titulació que li va servir d'accés a l'escala a què pertany figure com a requisit d'accés d'aquella. Així mateix, la mencionada previsió també serà aplicable entre escales de la mateixa agrupació professional funcionarial. L'exercici provisional de llocs de treball d'altres escales per este procediment no implicarà en cap cas la integració del persona funcionari en aquelles.

 

Dèsset. Procediments de canvi de lloc per motius de salut

Els procediments de canvi de lloc per motius de salut s'hauran de tramitar de manera preferent i a través de procediments especialment àgils que garantisquen la seua eficàcia.

 

Divuit. Estructures de representació del personal sanitari estatutari, docent i de l'administració de Justícia

El règim de representació del personal sanitari estatutari, docent i de l'administració de justícia comportarà la constitució d'una junta de personal en cada departament de salut, així com una junta de personal per província per a la representació del personal docent i de l'administració de Justícia respectivament, llevat que, l'òrgan de govern de la Generalitat, amb l'acord previ de les organitzacions sindicals, establisca unes altres de diferents, de conformitat amb el que preveu la normativa bàsica estatal.

 

Denou. Personal al servici del Consell Jurídic Consultiu

Als empleats públics del Consell Jurídic Consultiu els serà d'aplicació, en primer lloc, el que disposa la Llei Reguladora del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i la seua normativa de desplegament, i supletòriament el règim jurídic previst per al personal al servici del Consell.

En els supòsits en què, per expressa remissió de la legislació específica del Consell Jurídic Consultiu, per disposició supletòria, o per qualsevol altre motiu, siga aplicable al personal d'eixa institució la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, les competències que esta llei atribueix als òrgans del Consell hauran d'entendre's referides als corresponents òrgans del Consell Jurídic.

 

Vint. Règim jurídic del personal al servei del Consell Valencià de Cultura

La selecció del personal empleat públic del Consell Valencià de Cultura i la provisió dels llocs de treball es portarà a efecte d'acord amb el que hi ha disposat en la Llei d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i en la normativa de desenvolupament corresponent, en tot allò que no contradiga la Llei 12/1985, de 30 d'octubre, de la Generalitat Valenciana, de creació del Consell Valencià de Cultura i el reglament que la desenvolupa; correspon al titular de la presidència del Consell Valencià de Cultura la convocatòria dels processos selectius, i al Ple de la institució l'aprovació de les bases i els programes de cada convocatòria, si escau.

Així mateix, correspon a la presidenta o al president del Consell Valencià de Cultura el nomenament de les empleades públiques i els empleats públics seleccionades i seleccionats i l'adjudicació dels llocs de treball.

A tot el personal empleat públic del Consell Valencià de Cultura, li serà aplicable, en primer lloc, el que hi ha disposat en la Llei 12/1985, de 30 d'octubre, de la Generalitat Valenciana, de creació del Consell Valencià de Cultura i el reglament que la desenvolupa, i supletòriament el règim jurídic previst per al personal al servei de l'administració de la Generalitat.

Les competències que aquesta llei atribueix als òrgans del Consell de la Generalitat hauran d'entendre's referides als òrgans corresponents del Consell Valencià de Cultura.

 

Disposició addicional vint-i-u. Fi de la via administrativa [44]

1. En l'àmbit d'aplicació d'esta llei posen fi a la via administrativa els actes emanats del conseller o consellera, del secretari autonòmic o secretària autonòmica i del director o directora general competents en matèria de funció pública, en relació amb les competències que tinguen atribuïdes en matèria de personal.

2. Per a la revisió d'ofici o la declaració de lesivitat dels actes nuls o anul·lables, en matèria de funció pública, seran competents:

a) El Consell respecte als seus propis actes.

b) El conseller o consellera competent en matèria de funció pública respecte dels seus propis actes i dels dictats pel secretari autonòmic o secretària autonòmica i pel director o directora general competents en matèria de funció pública.

 

Disposició addicional vint-i-dos. Duració dels procediments i efectes del silenci administratiu. [45]

1. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa dels procediments arreplegats en el quadro següent, serà l'establit en este i començarà a comptar, en els procediments iniciats a instàncies de la persona interessada, des que la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent.

2. [46] El venciment d'este termini màxim sense que s'haja dictat i notificat la resolució expressa del procediment produirà els efectes assenyalats en este quadro.

 

Procediment administratiu

Classificació de llocs de treball.

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Conveni col·lectiu personal laboral.

Termini màxim de resolució

3 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

__________________________________________

Procediment administratiu

Excedència voluntària incentivada i forçosa (Pla ocupació).

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Conveni col·lectiu personal laboral.

Termini màxim de resolució

3 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

__________________________________________

Procediment administratiu

Situacions administratives que exigisquen sol·licitud a instància de part i la tramitació d'un procediment.

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Conveni col·lectiu personal laboral.

Termini màxim de resolució

3 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

__________________________________________

Procediment administratiu

Reingrés per adscripció provisional.

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Article 10.a i 10.c Conveni col·lectiu personal laboral.

Termini màxim de resolució

3 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

__________________________________________

Procediment administratiu

Permuta.

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Article 34 Decret 33/1999.

Termini màxim de resolució

3 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

__________________________________________

Procediment administratiu

Compatibilitat.

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal de les Administracions Públiques.

Termini màxim de resolució

3 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

__________________________________________

Procediment administratiu

Reconeixement servicis previs.

Normativa reguladora

Reial Decret 1461/1982.

Llei 70/1978.

Termini màxim de resolució

3 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

________________________________________

Procediment administratiu

Jubilació voluntària.

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Conveni col·lectiu.

Normativa estatal de caràcter bàsic.

Termini màxim de resolució

3 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

________________________________________

Procediment administratiu

Jubilació parcial.

Normativa reguladora

Normativa estatal de caràcter bàsic.

Termini màxim de resolució

3 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

________________________________________

Procediment administratiu

Prolongació de la permanència en el servici actiu.

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Termini màxim de resolució

3 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

________________________________________

Procediment administratiu

Canvi de lloc per motius de salut.

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Article 19 Conveni col·lectiu personal laboral.

Termini màxim de resolució

3 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

________________________________________

Procediment administratiu

Sol·licituds de reconeixement o revisió de drets relacionats amb la carrera administrativa i retribucions del personal al servici de l'Administració.

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Conveni col·lectiu personal laboral.

Termini màxim de resolució

3 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

________________________________________

Procediment administratiu

Permisos per assumptes propis.

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Decret 175/2006, de 26 de novembre, pel qual s'aproven les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.

Termini màxim de resolució

1 mes.

Efectes del silenci

Estimatori.

________________________________________

Procediment administratiu

Llicències sense retribució per interés particular.

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Art. 43 del Decret 175/2006, de 26 de novembre, pel qual s'aproven les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.

Termini màxim de resolució

1 mes.

Efectes del silenci

Desestimatori.

________________________________________

Procediment administratiu

Llicències sense retribució per atenció de familiars.

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Art. 44 del Decret 175/2006, de 26 de novembre, pel qual s'aproven les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.

Termini màxim de resolució

1 mes.

Efectes del silenci

Desestimatori.

________________________________________

Procediment administratiu

Reduccions de jornada amb disminució de retribucions.

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Art. 7 del Decret 175/2006, de 26 de novembre, pel qual s'aproven les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.

Termini màxim de resolució

2 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

________________________________________

Procediment administratiu

Homologació d'accions formatives.

Normativa reguladora

Orde 10/2010, de 2 de juliol, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regulen els requisits i el procediment per a l'homologació d'accions formatives dirigides al personal de les administracions i institucions de la Comunitat Valenciana.

Art. 6.2.

Termini màxim de resolució

3 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

________________________________________

Procediment administratiu

Llicència per cursos externs i per estudis.

Normativa reguladora

Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.

Arts.40 i 41

Termini màxim de resolució

2 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

________________________________________

Procediment administratiu

Llicència per a perfeccionament professional.

Normativa reguladora

Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.

Art.45

DOGV 5397 de 28/11/2006.

Termini màxim de resolució

2 mesos.

Efectes del silenci

Desestimatori.

________________________________________

Procediment administratiu

Reduccions de jornada sense disminució de retribucions

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Article 7 del Decret 175/2006, de 26 de novembre, pel qual s'aproven les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.

Termini màxim de resolució

2 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

______________________________________

Procediment administratiu

Reingrés al servici actiu amb reserva de lloc de treball

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Conveni col·lectiu personal laboral

Termini màxim de resolució

1 mes

Efectes del silenci

Estimatori

________________________________________

Procediment administratiu

Renúncia a la condició de personal funcionari

Normativa reguladora

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Termini màxim de resolució

2 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

 

Disposició addicional vint-i-tres. Llocs amb rang de subdirecció general o direcció de servici. [47]

Als efectes del que estableix esta llei només es considera que un lloc té rang de subdirecció general o direcció de servici, quan este estiga expressament establit en la norma organitzativa de la conselleria o organisme a què estiga adscrit el lloc.

Estos llocs de treball no podran dependre jeràrquicament d'altres del mateix rang.

Tot això sense perjuí de la denominació i dependència jeràrquica dels llocs de treball de cossos d'Administració especial creats per llei, que tinguen assignat este rang i dependència jeràrquica i que es continuaran regint pel que disposen les disposicions legals i reglamentàries específiques aplicables a estos llocs de treball.

 

Disposició addicional vint-i-quatre. Grau exigible en l'accés a determinats cossos del subgrup A1 i A2 del sector d'administració especial. [48]

Només als efectes d'accés a l'ocupació pública, en aquells cossos del subgrup A1 i A2 inclosos en l'annex I de la Llei 10/2010, en què s'exigisca com a requisit grau o grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, com titulació alternativa a llicenciatures, enginyeries, diplomatures o enginyeries tècniques específiques, les titulacions universitàries de grau s'hauran de correspondre amb les àrees professionals o funcionals de les llicenciatures, enginyeries, diplomatures o enginyeries tècniques específiques previstes per al mateix cos.

 

Disposició addicional vint-i-cinc [49]

Se suprimeix de l'annex I de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, el cos A1-04, superior tècnic d'inspectors de tributs de l'administració de la Generalitat.

 

Disposició addicional vint-i-sis [50]

Assegurar la substitució per personal contractat per a cobrir les baixes laborals del personal de més de deu dies de durada, com també per als períodes reglamentaris de vacacions, per garantir en tot moment la cobertura adequada del servei.

 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

Primera. Període transitori en l'administració de la Generalitat fins a la publicació de les resolucions d'integració en els cossos, les agrupacions professionals funcionarials i les escales [51]

1. Fins que el conseller o la consellera competent en matèria de funció pública no aproven les resolucions d'integració del personal funcionari a què es refereix la disposició addicional tercera, el dit personal es trobarà transitòriament pendent d'integració en els cossos, les agrupacions professionals funcionarials i les escales corresponents, sense que això afecte la condició de personal funcionari de carrera ni l'exercici dels llocs de treball en què estiguen destinats.

El conseller o la consellera competent en matèria de funció pública dictaran les resolucions de classificació de llocs de treball i les corresponents resolucions d'integració del personal funcionari a què es refereix la disposició addicional tercera.

2. Fins que no es publiquen les relacions de llocs de treball a què fa referència la disposició addicional tercera, la conselleria competent en matèria de funció pública podrà convocar procediments de selecció de personal i provisió de llocs de treball d'acord amb els elements inclosos en l'última relació de llocs de treball aprovada amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei.

3. Fins que es publiquen les relacions de llocs de treball a què es refereix la disposició addicional tercera, el conseller o la consellera competent en matèria de funció pública, de forma excepcional i com a conseqüència de l'exercici de la potestat d'autoorganització de l'administració o de necessitats caràcter urgent i inajornable, podrà classificar llocs de treball sense necessitat d'indicar el cos, l'agrupació professional o, si escau, l'escala corresponent per als llocs funcionarials.

 

Segona. Procediments especials d'accés als nous grups i subgrups professionals

1. El personal funcionarial que, d'acord amb el que estableix la disposició addicional sisena, s'integre en el subgrup professional C1 i en les proves selectives d'accés a l'administració pública li va ser exigit específicament i expressament en la convocatòria, com a requisit per a poder participar, estar en possessió del títol de tècnic superior de formació professional, podrà accedir al nou grup professional B mitjançant els processos restringits de promoció interna que l'efecte es convoquen.

En estos processos, es podrà eximir el personal de l'avaluació dels continguts que ja es tingueren en compte en el temari d'accés a la funció pública en les proves selectives respectives. El personal que supere estes proves d'integració restringida, romandrà en el lloc de treball del qual era titular com a personal funcionari de carrera del grup professional C1, modificant-se este lloc i classificant-lo com a B, amb les retribucions complementàries que siguen procedents, d'acord amb els criteris i normes generals aplicables en matèria de classificació de llocs de treball establits en la present llei i en la seua normativa de desplegament.

2. El personal funcionarial que d'acord amb el que estableix el disposició addicional sisena s'integre en el subgrup professional C2 i en les proves selectives d'accés a l'administració pública se li va exigir específicament i expressament en la convocatòria, com a requisit per a poder participar, estar en possessió del títol de tècnic de formació professional, podrà accedir al nou subgrup professional C1 mitjançant els processos restringits de promoció interna que a l'efecte es convoquen.

El règim d'integració i els seus efectes seran idèntics als establits en l'apartat anterior d'esta disposició addicional per al personal afectat.

 

Tercera. Règim transitori dels procediments de selecció i provisió en tràmit

1. Les i els aspirants que accedisquen a la funció pública de l'administració de la Generalitat mitjançant les convocatòries en curs a l'entrada en vigor d'esta llei, quedaran integrats en el cos, agrupació professional funcionarial o escala corresponent al lloc de treball al qual opten d'acord amb els criteris establits en la present llei.

2. Idèntica previsió serà aplicable als procediments de provisió de llocs de treball que es troben vigents en el moment de l'entrada en vigor de la present llei.

 

Quarta. Garantia dels drets retributius

1. L'aplicació i desplegament de la present llei no podrà comportar per al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, la disminució de la quantia dels drets econòmics i altres complements retributius inherents al sistema de carrera vigent en el moment de l'entrada en vigor, siga quina siga la situació administrativa en la qual estiga.

2. Si el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la present llei no estiguera en la situació de servici actiu, se li reconeixeran els drets econòmics i complements retributius a què es refereix l'apartat anterior a partir del moment en què es produïsca el seu reingrés al servici actiu.

 

Quinta. Personal laboral fix que exerceix funcions o llocs classificats com a propis de personal funcionari.

El personal laboral fix que a l'entrada en vigor de la present llei exercisca funcions pròpies del personal funcionari, o passe a exercir-les en virtut de les proves de selecció o promoció convocades abans d'eixa data, podrà seguir exercint-les.

Així mateix, podrà participar en els procediments selectius de promoció interna convocats pel sistema de concurs oposició, de forma independent o conjunta amb els procediments selectius de lliure concurrència, en aquells cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales en els quals figuren adscrits les funcions o els llocs que exercisca, sempre que tinga, si fa el cas, la titulació necessària i reunisca la resta de requisits exigits i a estos efectes es valoraran com a mèrit els servicis efectius prestats com a personal laboral fix i les proves selectives superades per a accedir a esta condició.

Fins que no es complisca la regularització de la relació jurídica del personal al servici de l'administració de la Generalitat, per mitjà dels procediments prevists en la disposició addicional segona i disposició transitòria desena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, el personal laboral fix inclòs en l'àmbit d'aplicació de les dites disposicions podrà adscriure's temporalment a llocs de naturalesa funcionarial sempre que el cos o agrupació professional funcionarial i, si escau, l'escala del lloc a ocupar temporalment siga el mateix en què està classificat el lloc de treball de què és titular dit personal. Tot això sense perjuí de la necessitat de compliment de la resta de requisits del lloc. [52]

 

Sisena. Ampliació del permís de paternitat

L'administració de la Generalitat ampliarà de forma progressiva i gradual la duració del permís de paternitat fins a aconseguir les quatre setmanes abans del 13 de maig de 2013.

 

Setena. Subdireccions generals

Durant el període d'adaptació de les estructures organitzatives de l'administració de la Generalitat, com a conseqüència del que estableix la disposició final primera d'esta llei, les direccions d'àrea existents a l'entrada en vigor que no siguen reconvertides en subdireccions generals, continuaran subsistents i continuaran donant suport administratiu en relació amb els assumptes i expedients que els corresponen respecte a la matèria; podran coexistir dins de l'estructura organitzativa de l'administració de la Generalitat ambdues figures fins a l'aprovació dels reglaments orgànics i funcionals, sense que en cap cas esta coexistència puga donar origen a una duplicitat organitzativa o funcional.

 

Vuitena. Règim transitori del grau personal

Fins a l'aprovació del desplegament reglamentari del règim retributiu i de carrera professional, continuarà vigent l'actual sistema de reconeixement i consolidació de grau personal, així com les garanties retributives que li són pròpies. Este desplegament reglamentari establirà la transposició entre l'actual sistema de grau i els nivells competencials que es fixen a l'entrada en vigor.

 

Novena. Règim transitori d'accés a determinats cossos i escales

Fins a l'acabament del procés d'implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior, continuaran sent vàlides per a l'accés als cossos que s'indiquen, tres anys de les llicenciatures següents:

1. Cos Superior de Gestió de Promoció Lingüística (A2-03): Filologia.

2. Cos Superior de Gestió en Administració Cultural (A2-15): Belles Arts, Geografia, Història, Humanitats, Sociologia o Antropologia Social i Cultural.

3. Cos Superior de Gestió de l'administració del Medi Ambient (A2-23): Farmàcia, Biologia, Veterinària, Química, Ciències Ambientals, Física i Enginyeria en Geologia.

4. Cos Superior de Gestió de Salut Pública (A2-S03):

a) Escala de Seguretat Alimentària i Laboratori (A2-S03-02): Medicina, Farmàcia, Veterinària, Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Química, Bioquímica i Ciència i Tecnologia dels Aliments.

b) Escala de Sanitat Ambiental (A2-S03-03): Medicina, Farmàcia, Veterinària, Biologia, Ciències Ambientals, Química, Bioquímica, Física, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Industrial, Enginyeria Química i Enginyeria en Telecomunicacions.

 

Desena. Règim transitori dels processos de funcionarització del personal laboral

El personal laboral fix que, com a conseqüència de l'entrada en vigor d'aquesta llei i la implantació dels cossos, les escales i les agrupacions professionals funcionarials en què s'estructura l'ocupació pública de l'administració de la Generalitat, exercesca un lloc de treball que s'adscriga per les seues funcions a un dels cossos, escales o agrupacions professionals funcionarials esmentats i que es classifique de naturalesa funcionarial en virtut de resolució o disposició reglamentària, podrà adquirir la condició de funcionària o funcionari de carrera i romandre en aquest lloc, si en compleix els requisits, mitjançant la superació de les proves o cursos corresponents de caràcter selectiu la qualificació dels quals s'efectuarà mitjançant un procés d'avaluació continuada i proves finals.

 

Onze. Règim transitori per al personal temporal que no complesca els requisits concrets exigits per a la pertinença al cos, agrupació professional funcionarial o escala

1. El personal temporal que no complesca els requisits concrets exigits per a la pertinença al cos, agrupació professional funcionarial o escala en què es classifique el lloc que es troba exercint, continuarà ocupant-lo mentre no hi concórrega cap de les causes de cessament previstes en aquesta llei.

2. Així mateix, com a garantia de la continuïtat de la prestació del servici públic, el personal que a l'entrada en vigor d'esta llei forme part de les borses d'ocupació temporal per a la provisió de llocs els requisits de titulació de la qual han sigut modificats en aplicació de l'apartat primer de la disposició addicional tercera, podrà romandre en la borsa i ocupar amb caràcter temporal estos llocs fins a la finalització del següent procés selectiu d'accés al dit cos, agrupació professional funcionarial o escala. [53]

 

Dotzena. Règim del personal laboral temporal els llocs del qual hagen sigut classificats com funcionarials. [54]

El personal laboral temporal els llocs del qual hagen sigut classificats com funcionarials com a conseqüència de l'adaptació de les relacions de llocs de treball a l'estructura de cossos, agrupacions professionals funcionarials i escales prevists en la present llei, podrà romandre ocupant els llocs amb la mateixa relació jurídica laboral fins que no concórrega causa legal per al seu cessament. Després del procés de regularització de la relació jurídica del personal laboral fix convocat de conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona i disposició transitòria desena d'esta llei, i després de la publicació de la resolució que pose fi al dit procés, es procedirà si escau, al nomenament com a funcionària o funcionari interí del personal laboral temporal que ocupe els dits llocs, extingint-se la relació laboral contractual.

 

Disposició transitòria tretze. Extensió de l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, al personal al servici de la Generalitat. [55]

Fins que no s'aprove la normativa autonòmica de desenrotllament de la legislació bàsica estatal en matèria d'incompatibilitats, s'estén l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, al personal al servici de la Generalitat.

 

Disposició transitòria tretze [sic]. Règim aplicable al cessament del personal funcionari de carrera que hagen obtingut un lloc de treball pel procediment de lliure designació en una altra administració pública amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. [56]

El que preveu l'apartat 4 de l'article 113 d'esta llei, quant a l'obligació de l'administració d'origen d'assignar un lloc de treball al personal funcionari de carrera pertanyent a la mateixa que haja sigut cessat en un lloc de treball en una altra administració pública obtingut pel procediment de lliure designació, serà aplicable als que obtinguen un lloc de treball pel dit procediment en una altra administració pública a partir de l'entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

En este sentit, el personal funcionari de carrera que havent obtingut un lloc de treball pel procediment de lliure designació en una altra administració pública abans de l'entrada en vigor de l'esmentada Llei 15/2014, foren cessats en el dit lloc o el mateix fóra objecte de supressió, romandran en l'administració de destinació, que haurà d'assignar-los un lloc de treball d'acord amb els sistemes de carrera i provisió de llocs vigents en la dita administració.

 

Disposició transitòria catorze. Borses de treball derivades de determinats processos selectius. [57]

En cas de procediments selectius iniciats amb anterioritat a la classificació dels llocs de treball de l'Administració de la Generalitat prevista en la disposició addicional tercera d'esta llei, podran constituir-se borses de treball temporal amb els requisits de titulació exigits en els esmentats processos.

 

Disposició transitòria quinzena. Règim aplicable als procediments selectius que, en determinades condicions, admeten la participació del personal sense titulació del cos o escala que ocupa [58]

El personal a qui li falte la titulació específica exigida per a l'accés al cos o escala en què es classifique el lloc que haja exercit com a personal temporal, per haver sigut modificat en aplicació del que disposa l'apartat primer de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació gestió i gestió de la funció valenciana, podrà participar en les convocatòries dels procediments selectius a aquest cos o escala corresponents a les ofertes d'ocupació públic dels exercicis 2017 a 2020, sempre que estiga en possessió d'una titulació del nivell exigit per a l'accés al grup o subgrup de classificació professional del cos o escala convocat.

Queden exceptuats del que preveu l'apartat anterior els procediments selectius que es convoquen per a l'accés als cossos o escales les funcions dels quals, de conformitat amb la normativa aplicable, coincidisquen amb l'exercici d'una professió regulada; en aquest cas, cal ajustar-se al que dispose aquesta normativa.

 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Única. Derogació normativa

Queda derogat el Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana i la normativa de desplegament, amb els efectes i l'abast establits en la disposició final tercera d'esta llei.

 

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera. Modificació de la Llei del Consell

Es modifica l'article 72 de la Llei del Consell, el qual queda redactat de la manera següent:

«El nivell administratiu s'organitzarà en subdireccions generals, servicis, seccions, unitats i negociats i quan calga podran establir-se altres unitats.»

 

Segona. Desplegament reglamentari de la llei

El Consell queda facultat per a dictar totes les disposicions que reglamentàries calguen per al desplegament i l'aplicació del que disposa esta llei.

 

Tercera. Entrada en vigor

La present llei entrarà en vigor al mes de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a excepció dels Articles 10,12 i 13, el capítol III del títol VI i el títol VIII, els quals ho faran en el moment que entren en vigor les disposicions reglamentàries que els despleguen, mentrestant seran d'aplicació les disposicions vigents que no s'oposen al que estableix la resta de la present llei i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

 

Disposició final quarta. Del Text refós de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana [59]

S'autoritza al Consell per a elaborar, en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor d'esta Llei, un text refós de la Llei d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Esta delegació legislativa se circumscriu a la mera formulació d'un text únic en què s'incorporaran els preceptes que s'han modificat i els que romanen vigents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i no inclou autorització per a regularitzar, aclarir i harmonitzar els texts legals a refondre.

 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

 

València, 9 de juliol de 2010

 

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

 

 

 

ANNEX I
Cossos i escales que es creen mitjançant la llei 
[60]

 

 

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL

_________________________________

Administració general

Cos: Superior tècnic d'administració general de l'administració de la Generalitat

A1-01

Requisits: Títol universitari de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles funcions de nivell superior comú a l'activitat administrativa.

_________________________________

Cos: Superior de gestió d'Administració general de l'Administració de la Generalitat. A2– 01 [61]

Funcions: donar suport i col·laborar en les funcions administratives

de programació, estudi, propostes, coordinació, gestió, control, inspecció i assessorament, comuns a l'activitat administrativa.

Requisits: títol universitari d'enginyeria tècnica. Diplomatura universitària, títol d'arquitectura tècnica o equivalent o bé títol universitari d'oficial de grau.

Escala A2-01-01 Orientador laboral d'ocupació

Funcions: activitats d'organització, tramitació i impuls de les actuacions en matèria d'orientació laboral per a l'ocupació.

Requisits: títol universitari d'enginyeria tècnica. Diplomatura universitària, títol d'arquitectura tècnica o equivalent o bé títol universitari d'oficial de grau.

_________________________________

Administració general

Cos: Tècnic de gestió d'administració general de l'administració de la Generalitat

B-01

Requisits: Títol de grau superior de cicle formatiu de Formació Professional

Grup/Subgrup professional: B

Funcions: Activitats administratives d'organització, tramitació i impuls dels procediments i, en general, de col·laboració tècnica amb els cossos superiors.

_________________________________

Administració general

Cos: Administratiu de l'administració de la Generalitat

C1-01

Requisits: Títol de Batxiller o títol de grau mitjà de cicle formatiu de Formació Professional.

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats administratives de col·laboració, tramitació, preparació, comprovació, actualització, elaboració i administració de dades, inventari de béns i materials, inspecció d'activitats, tasques ofimàtiques, manuals o de càlcul numèric, d'informació i despatx o d'atenció al públic i altres relacionades amb les anteriors que, per la seua complexitat, no siguen pròpies dels cossos superiors o del de gestió.

_________________________________

Administració general

Cos: Auxiliar de l'administració de la Generalitat

C2-01

Requisits: Títol de graduat en ESO

Grup/Subgrup professional: C2

Escales:

- C2-01-01. Auxiliar de gestió

Funcions: Realització d'activitats administratives de caràcter auxiliar, ofimàtica, despatx i registre de correspondència, fitxer i classificació de documents, manipulació bàsica de màquines i equips informàtics, càlculs senzills, transcripció i tramitació de documents, arxiu, classificació i registre, atenció al públic o altres relacionades amb les anteriors.

Requisits: Títol de graduat en ESO

- C2-01-02. Auxiliar de servicis

Funcions: Realització d'activitats administratives de classificació i arxiu de documents i correspondència, així com d'execució i seguiment de les tasques i procediments administratius de tràmit, maneig d'equips i ferramentes ofimàtiques, fotocopiadores i altres màquines anàlogues, trasllat de documents i objectes no pesats.

Controlar els accessos als edificis i dependències i atenció al públic, així com obrir i tancar els centres i edificis.

Requisits: Títol de graduat en ESO

_________________________________

Administració general

Cos: Servicis auxiliars generals de l'administració de la Generalitat

C2-02

Requisits: Títol de graduat en ESO

Grup/Subgrup professional: C2

Escales:

- C2-02-01. Conducció de vehicles d'alts càrrecs

Funcions: Conduir els vehicles oficials adscrits al servici de l'alt càrrec que se li assigne en funció del lloc que exercisquen, tindre cura del manteniment i la posada al punt del vehicle, efectuar les reparacions que no requerisquen instal·lacions de taller.

Requisits: Títol de graduat en ESO i permís de conduir tipus B2

- C2-01-02. Conducció i mecànica de vehicles

Funcions: Conduir els vehicles assignats, tindre cura del manteniment i la posada al punt del vehicle, efectuar les reparacions que no requerisquen instal·lacions de taller.

Requisits: Títol de graduat en ESO i permís de conduir tipus B2

 

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

Administració especial

Cos: Superior Tècnic d'Inspectors de Tributs de l'Administració de la Generalitat.

A1-04

(suprimit) [62]

 

_________________________________

SUBGRUP A1

Administració especial

Cos: Superior tècnic de comunicació i relacions informatives de l'administració de la Generalitat

A1-05

Requisits: Llicenciatura en Periodisme, llicenciatura en Comunicació Audiovisual, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de comunicació i relacions informatives.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic d'enginyeria en informàtica [63]

A1-06

Requisits: Enginyeria en Informàtica, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de tecnologies de la informació.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic de traducció i interpretació lingüística de l'administració de la Generalitat

A1-07

Requisits: Llicenciatura en Filologia o llicenciatura en Traducció, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de traducció i interpretació lingüística.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'administració de la Generalitat

A1-08

Requisits: Títol universitari de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari.

Llicenciatura en Documentació, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Escales:

- A1-08-01. Facultatiu d'arxius i biblioteques

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'arxius i biblioteques.

Requisits: Títol universitari de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari.

- A1-08-02. Facultatius de documentació

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de les unitats i centres de documentació.

Requisits: Llicenciatura en Documentació, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic de seguretat i salut en el treball de l'administració de la Generalitat

A1-09.

Requisit: Enginyeria industrial, enginyeria de camins, canals i ports, arquitectura, enginyeria agrònoma, enginyeria de muntanyes, enginyeria d'organització industrial, enginyeria química, enginyeria de mines i tècnic superior en prevenció de riscs laborals, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos i tècnic superior en prevenció de riscs laborals.

Grup/subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió, relacionades amb les activitats de la seguretat i la salut laborals.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic en relacions laborals de l'administració de la Generalitat

A1-10

Requisits:

Llicenciat en Psicologia.

Llicenciat en Sociologia.

Llicenciat en Ciències del Treball.

Títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió, relacionades amb les activitats de la psicologia i la sociologia en matèria de relacions laborals.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'administració de la Generalitat

A1-11

Requisits: Enginyeria en Camins, Canals i Ports, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'enginyeria de camins, canals i ports.

_______________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic d'enginyeria industrial de l'administració de la Generalitat

A1-12

Requisits: Enginyeria Industrial, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'enginyeria industrial.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic d'enginyeria de mines de l'administració de la Generalitat

A1-13

Requisit: Enginyeria de Mines, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'enginyeria de mines.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic d'enginyeria de telecomunicacions de l'administració de la Generalitat

A1-14

Requisit: Enginyeria de Telecomunicacions, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de les telecomunicacions.

________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'administració de la Generalitat

A1-15

Requisits: Enginyeria Agrònoma, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'enginyeria agrícola.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic de geodèsia i cartografia de l'administració de la Generalitat

A1-16

Requisits: Enginyeria en Geodèsia i Cartografia, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de geodèsia i cartografia.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic d'enginyeria de forests de l'administració de la Generalitat

A1-17

Requisits: Enginyeria de Forests, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats dels recursos forestals.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic d'arquitectura de l'administració de la Generalitat

A1-18

Requisits: Arquitectura, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'arquitectura.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic en acció social i administració de servicis socials de l'administració de la Generalitat

A1-19

Requisits:

Llicenciatura en Psicologia.

Llicenciatura en Pedagogia.

Llicenciatura en Psicopedagogia.

Llicenciatura en Medicina.

Llicenciatura en Farmàcia.

Llicenciatura en Sociologia.

Títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb l'acció social i l'administració dels servicis socials.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic de psicologia de l'administració de la Generalitat

A1-20

Requisits: Llicenciatura en Psicologia, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de la psicologia.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic d'administració cultural de l'administració de la Generalitat. [64]

A1-21

Requisits: Llicenciatura universitària en Belles Arts, Geografia, Història, Humanitats, Sociologia, Antropologia Social i Cultural i Història de l'Art. Títol oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar, i en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió, relacionades amb les activitats culturals.  

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic d'activitat física i esport de l'administració de la Generalitat

A1-22

Requisits: Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'activitat física i l'esport.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic de veterinària de l'administració de la Generalitat

A1-23

Requisits: Veterinària, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de veterinària.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic de Medicina de l'Administració de la Generalitat [65]

A1-24

Requisits:

Llicenciatura en Medicina, o bé títol universitari oficial de grau en Medicina més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigent, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al llocs.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir programes, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar, i en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de medicina.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat

A1-25

Requisit: títol universitari de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent i tècnic superior de Prevenció de Riscos Laborals, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari i tècnic superior de Prevenció de Riscos Laborals. [66]

Grup/Subgrup professional: A1

Escales:

- A1-25-01. Riscos laborals

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de prevenció de riscos laborals.

Requisits: Títol universitari de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent i tècnic superior Prevenció de Riscos Laborals, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari i tècnic superior Prevenció de Riscos Laborals.

- A1-25-02. Medicina del treball [67]

Funcions: dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de medicina del treball.

Requisits: llicenciatura en medicina, especialitat medicina del treball o títol universitari oficial de grau, més màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudis vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos.

 

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic de valoració tributària de l'administració de la Generalitat A1-26 [68]

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior Tècnic de l'administració del medi ambient de l'administració de la
Generalitat 
[69]

A1-27

Requisits:

Llicenciatura en Medicina

Llicenciatura en Farmàcia

Llicenciatura en Biologia

Llicenciatura en Veterinària

Llicenciatura en Químiques

Llicenciatura en Ciències Ambientals

Llicenciatura en Física

Llicenciatura en Ciències del Mar

Llicenciatura en Geologia

Llicenciatura en Geografia

Llicenciatura en Sociologia

Enginyeria de Forests

Enginyeria Industrial

Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Enginyeria Geològica

Enginyeria Agrònoma

Enginyeria Química.

Títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/subgrup professional: A1.

Escales:

– A1-27-01. Administració del medi ambient

Funcions: dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'administració del medi ambient.

– A1-27-02. Educació ambiental

Funcions: dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'educació ambiental.

– A1-27-03. Avaluació del medi ambient

Funcions: dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'avaluació de l'impacte ambiental.

– A1-27-04. Inspecció del medi ambient

Funcions: dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'inspecció del medi ambient.

 

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic d'investigadors científics de l'administració de la Generalitat

A1-28

Requisit:

Doctorat en Ciències Experimentals.

Doctorat en Enginyeria.

Doctorat en Veterinària.

Anys d'experiència postdoctoral en enginyeria agroalimentària

Grup/Subgrup professional: A1

Escales:

- A1-28-01. Científic titular

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de la investigació agrària.

Requisits:

Doctorat en Ciències Experimentals.

Doctorat en Enginyeria.

Doctorat en Veterinària.

3 anys d'experiència postdoctoral en investigació agroalimentària

- A1-28-02. Investigador

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de la investigació agrària, així com coordinar equips d'investigació multidisciplinària.

Requisits:

Doctorat en Ciències Experimentals.

Doctorat en Enginyeria.

Doctorat en Veterinària.

5 anys d'experiència postdoctoral en investigació agroalimentària

- A1-28-03. Professor d'investigació

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de la investigació agrària, així com planificar objectius d'investigació dins dels programes prioritaris de l'IVIA i la coordinació d'equips multidisciplinaris.

Requisits:

Doctorat en Ciències Experimentals.

Doctorat en Enginyeria.

Doctorat en Veterinària.

8 anys d'experiència postdoctoral en investigació agroalimentària

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic d'estadística de l'administració de la Generalitat [70]

A1-29

Requisits: llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques, llicenciatura en Matemàtiques, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/subgrup professional: A1

Funcions: dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de la ciència i la tècnica estadístiques.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic de psicopedagogia de l'administració de la Generalitat

A1-30.

Requisits: Llicenciatura en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o en Ciències de l'Educació, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1.

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de la psicopedagogia.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic de tecnologia agroalimentària de l'administració de la Generalitat

A1-31

Requisits:

Enginyeria Agrònoma

Llicenciatura en Veterinària, Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments, o bé títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/subgrup professional: A1

Escales:

- A1-31-01. Tecnòleg titular

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats experimentació, transferència tecnològica i formació en el sector agroalimentari.

Requisits:

Enginyeria Agrònoma

Llicenciatura en Veterinària

Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

- A1-31-02. Tecnòleg especialista

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'experimentació, transferència tecnològica i formació en el sector agroalimentari, amb especialització en una àrea de coneixement.

Requisits:

Enginyeria Agrònoma

Llicenciatura en Veterinària

Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

- A1-31-03. Tecnòleg coordinador

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'experimentació, transferència tecnològica i formació en el sector agroalimentari, i coordinar equips multidisciplinaris en una àrea de coneixement.

Requisits:

Enginyeria Agrònoma

Llicenciatura en Veterinària

Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic de laboratori de l'administració de la Generalitat

A1-32

Requisits:

Enginyeria Agrònoma

Llicenciatura en Químiques

Llicenciatura en Biologia

Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Llicenciatura en Veterinària

Llicenciatura en Farmàcia, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'analítica agrícola.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic de Gestió d'Emergències i Protecció Civil de l'Administració de la Generalitat [71]

A1-33

Requisits:

Títol universitari de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigent, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al llocs.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir programes, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar, i en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'emergències i protecció civil.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic de facultatius de l'Administració de Justícia de l'Administració de la Generalitat. [72]

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic d'anàlisi, gestió i ordenació del territori, urbanisme i paisatge A-35. [73]

Requisits:

Títol universitari de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades als llocs.

Grup/subgrup professional: A1.

Funcions: Dirigir, gestionar, proposar, informar, controlar, estudiar, programar i assessorar les actuacions i les activitats relacionades amb l'anàlisi territorial, l'avaluació, l'ordenació i la gestió del territori, l'execució i la planificació dels instruments de planejament i la implantació dels projectes d'inversions estratègiques sostenibles.

 

 

SUBGRUP A2

Administració especial

Cos: Superior de gestió en enginyeria informàtica de l'administració de la Generalitat [74]

A2-02

Requisits: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats tècniques de les tecnologies de la informació.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió de promoció lingüística de l'administració de la Generalitat

A2-03

Requisits: Mestre i diploma de Mestre de Valencià, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos i diploma Mestre de Valencià.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de traducció i interpretació lingüística.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'administració de la Generalitat

A2-04

Requisits: Diplomatura universitària en Biblioteconomia i Documentació, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Escales:

- A2-04-01. Tècnic d'arxius i biblioteques

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'arxius i biblioteques.

Requisits: Diplomatura universitària en Biblioteconomia i Documentació, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos.

- A2-04-02. Tècnic de fons documentals

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de les unitats i centres de documentació.

Requisits: Diplomatura universitària en Biblioteconomia i Documentació, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en seguretat i salut en el treball de l'administració de la Generalitat

A2-05.

Requisits:

- Enginyeria tècnica industrial, enginyeria tècnica agrícola, enginyeria tècnica forestal, enginyeria tècnica obres públiques.

- Enginyeria tècnica de mines, arquitectura tècnica i tècnic superior en prevenció de riscs laborals, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos i tècnic superior en prevenció de riscs laborals.

Grup/subgrup professional: A2.

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de seguretat i salut laboral.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en relacions laborals de l'administració de la Generalitat

A2-06

Requisits: Diplomatura en Treball Social o diplomatura en Relacions Laborals, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de la psicologia i la sociologia en matèria de relacions laborals.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en formació i inserció professional de l'administració de la Generalitat

A2-07

Requisits: Títol universitari d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, títol d'Arquitectura Tècnica o equivalent, o bé, títol universitari oficial de grau.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de formació i inserció professionals.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques de l'administració de la Generalitat

A2-08

Requisits: Enginyeria Tècnica en Obres Públiques, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats tècniques d'obres públiques.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'administració de la Generalitat

A2-09

Requisits: Enginyeria Tècnica Industrial, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats tècniques d'enginyeria industrial.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en enginyeria tècnica de mines de l'administració de la Generalitat

A2-10

Requisits: Enginyeria Tècnica de Mines, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats tècniques de la mineria.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l'administració de la Generalitat

A2-11

Requisits: Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats tècniques de les telecomunicacions.

_________________________________

Administració especial

Cos: superior de gestió en geodèsia i cartografia de l'administració de la Generalitat A2-12 [75]

Requisits: enginyeria tècnica topogràfica, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/subgrup professional: A2.

Funcions: activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats tècniques de geodèsia i cartografia.

 

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l'administració de la Generalitat

A2-13

Requisits: Enginyeria Tècnica Forestal, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats tècniques dels recursos forestals.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en Enginyeria Tècnica Agrícola de l'Administració de la Generalitat [76]

A2-14

Requisits:

Enginyeria Tècnica Agrícola, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

A2-14-01. Enginyeria tècnica agrícola

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats pròpies de l'enginyeria tècnica agrícola.

Requisits: Enginyeria Tècnica Agrícola, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

A2-14-02. Investigació i experimentació agrària.

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior tècnic d'investigadors científics i el cos superior tècnic de tecnologia agroalimentària i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'investigació científica, experimentació, formació i transferència tecnològica en el sistema agroalimentari.

Requisits: Enginyeria Tècnica Agrícola, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats pròpies de l'enginyeria tècnica agrícola.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en administració cultural de l'administració de la Generalitat

A2-15

Requisits: Títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'administració i la promoció cultural.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en acció social de l'administració de la Generalitat [77]

A2-16

Requisits: diplomatura universitària, Infermeria, Educació Social, Treball Social, Teràpia Ocupacional, Logopèdia, Fisioteràpia.

Títol universitari del grau que, d'acord amb els plans d'estudis vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/subgrup professional: A2

Escales:

Escala A2-16-01. Acció social i administració de servicis socials. [78]

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'acció social i administració dels servicis socials.

Requisits

Diplomatura universitària:

Infermeria.

Educació social.

Teràpia ocupacional.

Logopèdia.

Fisioteràpia.

Treball social.

Títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos.

- A2-16-02. Educació social

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'educació social.

Requisits:

Diplomatura universitària en Educació Social

Títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos.

- A2-16-03. Treball social

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats del treball social.

Requisits: Diplomatura universitària en Treball Social, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos.

- A2-16-04. Logopèdia

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de logopèdia.

Requisits: Diplomatura universitària en Logopèdia, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos.

- A2-16-05. Teràpia ocupacional

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de la teràpia ocupacional.

Requisits: Diplomatura universitària en Teràpia Ocupacional, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en arquitectura de l'administració de la Generalitat

A2-17

Requisits: Arquitectura Tècnica, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'arquitectura tècnica.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en activitat física i esport de l'administració de la Generalitat

A2-18

Requisits: Mestre, especialitat en Educació Física, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'activitat física i l'esport.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió d'administració sociosanitària de l'administració de la Generalitat

A2-19

Requisits: Infermeria, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de la infermeria.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en fisioteràpia de l'administració de la Generalitat

A2-20

Requisits: Diplomatura en Fisioteràpia, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de la fisioteràpia.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat [79]

A2-21

Requisit: títol universitari d'Enginyeria Tècnica, diplomatura universitària, títol d'Arquitectura Tècnica o equivalent i tècnic superior de Prevenció Riscos Laborals, o bé títol universitari oficial de grau i tècnic superior de Prevenció Riscos Laborals.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de prevenció dels riscos laborals.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en economia domèstica de l'administració de la Generalitat

A2-22

Requisits: Títol universitari d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, títol d'Arquitectura Tècnica o equivalent, o bé, títol universitari oficial de grau.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'economia domèstica.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat

A2-23

Requisits:

Infermeria.

Enginyeria Tècnica Forestal.

Enginyeria Tècnica Industrial.

Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques.

Enginyeria Tècnica Agrícola.

Títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Escales:

- A2-23-01. Administració del medi ambient

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'administració del medi ambient.

- A2-23-02. Educació ambiental

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'educació mitjà ambiental.

- A2-23-03. Avaluació del medi ambient

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'avaluació de l'impacte ambiental.

- A2-23-04. Inspecció del medi ambient

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'inspecció mediambiental.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió d'emergències de l'administració de la Generalitat

A2-24

Requisits: Títol universitari d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, títol d'Arquitectura Tècnica o equivalent, o bé, títol universitari oficial de grau.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de protecció civil.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió de seguretat pública de l'administració de la Generalitat

A2-25

Requisits: Títol universitari d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, títol d'Arquitectura Tècnica o equivalent, o bé, títol universitari oficial de grau.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats relacionades amb els espectacles i establiments públics.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en valoració tributària de l'administració de la Generalitat A2-26 [80]

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió estadística de l'administració de la Generalitat

A2-27

Requisits: Diplomatura en Estadística, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de les ciències i tècniques estadístiques.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió d'investigació i experimentació agrària de l'administració de la Generalitat A2-28 [81]

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió en activitats turístiques de l'administració de la Generalitat

A2-29

Requisits: Diplomatura en Turisme, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats turístiques.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior de gestió de Tributs de l'Administració de la Generalitat. [82]

A2-30

Requisits:

Títol universitari d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, títol d'arquitectura tècnica, o bé, títol universitari de grau.

Grup/Subgrup professional: A2.

Funcions: Activitats de suport i col·laboració tècnica amb el cos superior en les tasques administratives de programació, estudi, proposta, coordinació, gestió, control, inspecció i assessorament, comuns a l'activitat administrativa-tributària

 

Administració especial

Cos: superior tècnic de control analític i seguretat agroalimentària de l'Administració de la Generalitat. [83]

A2-31

Requisits: enginyeria tècnica agrícola, o bé títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, es corresponga amb les àrees professionals i funcionals de la química, biologia, ciència i tecnologia dels aliments, veterinària, farmàcia, biotecnologia i bioquímica i habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

 

Grup/subgrup professional: A2

Funcions: activitats de proposta, gestió, execució, control, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica amb el cos superior i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats relatives a l'àmbit de la seguretat agroalimentària i control analític agroalimentari.

 

 

GRUP B

Administració especial

Cos: Tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació

de l'administració de la Generalitat

B-02

Requisits: Cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família d'Informàtica i Telecomunicacions.

Grup/Subgrup professional: B

Funcions: Activitats d'organització, tramitació i impuls i, en general, de col·laboració tècnica amb els cossos superiors i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de sistemes i tecnologies de la informació.

_________________________________

Administració especial

Cos: Tècnic de gestió de l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat

B-03

Requisits:

Títol de Tècnic Superior en Salut Ambiental (cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família de Sanitat).

Títol de Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics. (cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família Agrària).

Títol de Tècnic Superior en Química Ambiental (Cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família Química).

Grup/Subgrup professional: B

Escales:

- B-03-01. Administració del medi ambient

Funcions: Activitats d'organització, tramitació i impuls i, en general, de col·laboració tècnica amb els cossos superiors i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats tècniques del medi ambient.

Requisits:

Títol de Tècnic Superior en Salut Ambiental (cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família de Sanitat).

Títol de Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics. (cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família Agrària).

Títol de Tècnic Superior en Química Ambiental (cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família Química).

- B-03-02. Control del medi natural

Funcions: Activitats d'organització, tramitació i impuls i, en general, de col·laboració tècnica amb els cossos superiors i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats tècniques del control del medi natural.

Requisits: Títol de Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics. (cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família Agrària)

_________________________________

Administració especial

Cos: Tècnic de gestió en prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat

B-04

Requisits: Títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals (cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família d'Instal·lació i Manteniment) i Tècnic Prevenció Riscos Laborals, Nivell Mitjà.

Grup/Subgrup professional: B

Funcions: Activitats d'organització, tramitació i impuls i, en general, de col·laboració tècnica amb els cossos superiors i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de prevenció dels riscos laborals.

_________________________________

Administració especial

Cos: Tècnic de gestió en seguretat i salut en el treball de l'administració de la Generalitat

B-05

Requisits: Títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals (cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família d'Instal·lació i Manteniment).

Grup/Subgrup professional: B

Funcions: Activitats d'organització, tramitació i impuls i, en general, de col·laboració tècnica amb els cossos superiors i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de la seguretat i la salut laboral.

_________________________________

Administració especial

Cos: Tècnic de gestió d'integració social i Educació Especial de l'administració de la Generalitat

B-06

Requisits: Tècnic Superior en Integració Social. (Cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família Servicis Socioculturals i a la Comunitat).

Grup/Subgrup professional: B

Funcions: Activitats d'organització, tramitació i impuls i, en general, de col·laboració tècnica amb els cossos superiors i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats tècniques de programació, avaluació, entrenament i intervenció en l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social i la integració social.

_________________________________

Administració especial

Cos: Tècnic de gestió d'Educació Infantil de l'administració de la Generalitat

B-07

Requisits: Tècnic Superior en Educació Infantil. (Cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família Servicis Socioculturals i a la Comunitat).

Grup/Subgrup professional: B

Funcions: Activitats d'organització, tramitació i impuls i, en general, de col·laboració tècnica amb els cossos superiors i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats tècniques de programació, disseny i execució de les activitats d'intervenció educativa i d'atenció social a la infància i a les seues famílies.

_________________________________

Administració especial

Cos: Tècnic de gestió de projectes d'urbanisme i construcció de l'administració de la Generalitat

B-08

Requisits: Cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família Edificació i Obra Civil.

Grup/Subgrup professional: B

Funcions: Activitats d'organització, tramitació i impuls i, en general, de col·laboració tècnica amb els cossos superiors i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats tècniques de projectes de delineació, topografia, infraestructura, replantejaments i planificació d'obra, projectes d'obra civil i edificació.

_________________________________

Administració especial

Cos: Tècnic de gestió de navegació i pesca marítima de l'administració de la Generalitat

B-09

Requisits: Cicle formatiu de grau superior de Formació Professional de la família Maritimopesquera.

Grup/Subgrup professional: B

Funcions: Activitats d'organització, tramitació i impuls i, en general, de col·laboració tècnica amb els cossos superiors i les pròpies de la professió relacionades amb les activitats tècniques de navegació i pesca marítima.

 

 

SUBGRUP C1

Administració especial

Cos: Especialistes en sistemes i tecnologies de la informació de l'administració de la Generalitat

C1-02

Requisits: Cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família d'Informàtica i Telecomunicacions.

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de sistemes i tecnologies de la informació.

_________________________________

Administració especial

Cos: Especialistes en Educació Especial de l'administració de la Generalitat

C1-03

Requisits: Batxiller o cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional.

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb la programació, organització i col·laboració en l'aplicació dels programes per a l'autonomia personal i social i en els programes educatius del centre.

_________________________________

Administració especial

Cos: Especialistes en Educació Infantil de l'administració de la Generalitat

C1-04

Requisits: Batxiller o cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional.

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb l'execució de la programació escolar col·laborant en la planificació d'activitats i en la programació d'activitats complementàries, atenent els menors.

_________________________________

Administració especial

Cos: Especialistes en delineació de l'administració de la Generalitat

C1-05

Requisits: Batxiller o cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional.

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de la delineació.

_________________________________

Administració especial

Cos: Especialistes en analítica de laboratori de l'administració de la Generalitat

C1-06

Requisits: Batxiller o cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional.

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'analítica agrícola.

_________________________________

Administració especial

Cos: Especialistes en pesca marítima de l'administració de la Generalitat

C1-07

Requisits: Tècnics en Pesca i Transport Marítim (cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família Maritimopesquera.

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de pesca marítima.

_________________________________

Administració especial

Cos: Especialistes en camps i collites de l'administració de la Generalitat

C1-08

Requisits: Tècnic en Explotacions Agrícoles Extensives o tècnic en Explotacions Agrícoles Extensives (cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família Agrària).

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de camps i collites agrícoles.

_________________________________

Administració especial

Cos: Capatàs agrícola de l'administració de la Generalitat

C1-09

Requisits: Tècnic en Explotacions Agrícoles Extensives o tècnic en Explotacions Agrícoles Extensives (cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família Agrària).

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats tècniques agrícoles.

_________________________________

Administració especial

Cos: Especialistes en prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat

C1-10

Requisits: Batxiller o cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional i tècnic Prevenció Riscos Laborals, Nivell Mitjà.

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de prevenció dels riscos laborals.

_________________________________

Administració especial

Cos: Especialistes en comunicacions i emergències de l'administració de la Generalitat

C1-11

Requisits: Batxiller o cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional.

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de comunicacions i emergències.

_________________________________

Administració especial

Cos: Especialistes d'atenció sociosanitària de l'administració de la Generalitat

C1-12

Requisits: Tècnic en atenció sociosanitària (cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família Servicis Socioculturals i a la Comunitat).

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats d'atenció sociosanitària.

_________________________________

Administració especial:

Cos: especialistes en l'administració del medi ambient de l'administració de la Generalitat

Cos d'agents mediambientals [84]

C1-13

Funcions: Vetlar pel compliment de la legislació mediambiental vigent, participació en emergències mediambientals, conducció especial de vehicles oficials adscrits al servei, activitats de gestió de la biodiversitat, investigació de causes d'incendis forestals, col·laboració amb les distintes administracions en matèria de medi ambient, inspecció i control d'activitats, i qualsevol altra tasca accessòria d'aquestes, que implique nivells de coneixement, habilitat i esforç semblants, amb relació al contingut del lloc.

________________________________

Administració especial

Cos: Especialistes tècnics en investigació de l'administració de la Generalitat

C1-14

Requisits: Tècnic en explotacions agrícoles extensives o tècnic en explotacions agrícoles extensives (cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família Agrària).

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats relacionades amb la investigació científica agrícola.

_________________________________

Administració especial

Cos: Especialistes de manteniment de l'administració de la Generalitat

C1-15

Requisits: Cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família d'Instal·lació i Manteniment.

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de conservació i manteniment.

_______________________________

Administració especial

Cos: Especialistes mecànics de l'administració de la Generalitat

C1-16

Requisits: Cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família de Transport i Manteniment de Vehicles.

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de reparació d'avaries i manteniment de les màquines i vehicles.

_________________________________

Administració especial

Cos: Especialistes obres públiques de l'administració de la Generalitat

C1-17

Requisits: Batxiller o cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional.

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de les obres públiques.

_________________________________

Administració especial

Cos: Especialistes d'infermeria de l'administració de la Generalitat

C1-18

Requisits: Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria (cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família Sanitat).

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de la infermeria.

_________________________________

Administració especial

Cos: Especialistes de cuina de l'administració de la Generalitat

C1-19

Requisits: Tècnic en Cuina i Gastronomia (cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família Hostaleria i Turisme).

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d'activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d'equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats de la cuina i gastronomia.

 

_________________________________

Administració especial [85]

Cos: Agents tributaris de la Generalitat.

C1-20

Requisits: Títol de batxiller o títol de grau mitjà de cicle formatiu de formació professional.

Funcions:

a) Demanar dades amb transcendència tributària als efectes de l'aplicació dels tributs de qualsevol tipus de registres públics o bases de dades, així com l'actualització i la depuració permanent una vegada integrats aquestes dades en els fitxers fiscals.

b) Captar informació tendent a la confecció i l'actualització de censos fiscals o preparatòria de posteriors actuacions d'aplicació dels tributs, fins i tot per mitjà de visites i gestions relacionades amb les actuacions materials en els procediments de comprovació de valors.

c) Localitzar obligats tributaris mitjançant consulta de fonts de dades disponibles o indagació en els últims domicilis coneguts.

d) Lliurament de notificacions, comunicacions i la resta de documents administratius.

e) Realitzar la pràctica material dels documents que arrepleguen les actuacions de l'administració tributària, els actes de tràmit o les resolucions dels procediments d'aplicació dels tributs.

f) Atendre i facilitar informació a l'obligat tributari, tant personal, telefònica o per mitjans informàtics, sobre qüestions relacionades amb l'exercici de les seues funcions.

g) Qualsevol altra actuació material per a la qual la normativa tributària preveja la consideració d'agent de l'autoritat en l'àmbit dels procediments d'aplicació dels tributs

 

 

SUBGRUP C2

 

Administració especial

Cos: Servicis auxiliars de manteniment de l'administració de la Generalitat

C2-03

Requisits: Títol de graduat en ESO.

Grup/Subgrup professional: C2

Escales:

- C2-03-01. Auxiliar de manteniment general

Funcions: Realitzar treballs de manteniment, reparació i instal·lació en general en maquinària, equips, instal·lacions, mobiliari i material i controlar que les revisions tècniques es realitzen de forma adequada, avisant si és el cas, els servicis d'assistència tècnica.

- C2-03-02. Auxiliar de manteniment d'obra

Funcions: Realitzar treballs de manteniment, reparació i instal·lació d'obra, utilitzant tècniques, màquines i utensilis propis de la dita professió.

- C2-03-03. Auxiliar de manteniment de fusteria

Funcions: Realitzar treballs de manteniment, reparació i instal·lació de fusteria, utilitzant tècniques, màquines i utensilis propis de la dita professió.

- C2-03-04. Auxiliar de manteniment de manyeria

Funcions: Realitzar treballs de manteniment, reparació i instal·lació de manyeria, utilitzant màquines i utensilis propis de la dita professió.

- C2-03-05. Auxiliar de manteniment d'electricitat

Funcions: Realitzar treballs de manteniment, reparació i instal·lació d'electricitat, utilitzant tècniques, màquines i utensilis propis de la dita professió.

- C2-03-06. Auxiliar de manteniment d'electrònica

Funcions: Realitzar treballs de manteniment, reparació i instal·lació electrònica, utilitzant tècniques, màquines i utensilis propis de la dita professió.

- C2-03-07. Auxiliar de manteniment de llanterneria

Funcions: Realitzar treballs de manteniment, reparació i instal·lació de llanterneria, utilitzant tècniques, màquines i utensilis propis de la dita professió.

- C2-03-08. Auxiliar de manteniment de mecànica

Funcions: Realitzar treballs de manteniment, reparació i instal·lació de màquines, ferramentes i elements mecànics, utilitzant les tècniques i utensilis propis de la dita professió.

- C2-03.09. Auxiliar de manteniment de pintura

Funcions: Realitzar treballs de manteniment, reparació i instal·lació de pintura, ferramentes i elements mecànics, utilitzant les màquines, tècniques i utensilis propis de la dita professió.

- C2-03.10. Auxiliar de manteniment de magatzem

Funcions: Realitzar treballs de recepció, control, subministraments i inventari de les mercaderies del magatzem, utilitzant les màquines, tècniques i utensilis propis de la dita professió.

_________________________________

Administració especial

Cos: Servicis auxiliars d'infraestructura i transport de l'administració de la Generalitat

C2-04

Requisits: Títol de graduat en ESO.

Grup/Subgrup professional: C2

Escales:

- C2-04-01. Auxiliar de supervisió i vigilància d'obres públiques

Funcions: Controlar i vigilar les obres públiques durant la seua execució; realitzar la presa de dades de camp i labors d'ordenació de trànsit i aforaments; detectar les anomalies de la carretera i elaborar els corresponents informes o, si és el cas, esmenar-les.

- C2-04-02. Auxiliars d'explotació portuària

Funcions: Vigilar les infraestructures i instal·lacions portuàries supervisant la seua conservació i manteniment; vigilar o controlar les activitats portuàries obtenint i documentant les dades necessàries i emetent, si és procedent, les liquidacions corresponents per tarifes portuàries; realitzar batimetries i mesuraments.

- C2-04-03. Laborants

Funcions: Realitzar presa de mostres en obres i transportar-les al laboratori, ocupar-se de mantindre el seu equip de treball, inclòs el vehicle de transport.

_________________________________

Administració especial

Cos: Servicis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat

C2-05

Requisit: Títol de graduat en ESO.

Grup/Subgrup professional: C2

Escales:

- C2-05-01. Auxiliars d'infermeria

Funcions: Atendre les necessitats personals i d'higiene del pacient/usuari i atendre els requeriments sanitaris que necessite, sota la supervisió dels responsables d'infermeria i metges, com ara distribució de la medicació i control de la temperatura, seguiment de dietes, etc.

- C2-05-02. Auxiliar de cuina

Funcions: Preparar i cuinar els menús; vigilar les condicions sanitàries dels aliments i realitzar el manteniment de les instal·lacions i utensilis de cuina.

- C2-05-03. Monitors terapèutics

Funcions: Atendre la higiene i neteja personal de l'usuari i acompanyar-lo en els desplaçaments externs; col·laborar amb l'equip sanitari en les actuacions per a les quals se'l requerisca, especialment en activitats d'expressió corporal, relaxació, esportives o docents.

- C2-05-04. Governants/subgovernants

Funcions: Distribuir el treball entre el personal a càrrec seu; confeccionar torns de vesprades i festius; administrar i controlar els materials utilitzats i, si fa el cas, llenceria i roba; supervisar diàriament la realització del treball en els grups assignats; atendre reclamacions i incidències sobre la qualitat dels servicis.

_________________________________

Administració especial

Cos: Servicis auxiliars d'infraestructures culturals i esportives de l'administració de la Generalitat

C2-06

Requisit: Títol de graduat en ESO.

Grup/Subgrup professional: C2

Escales:

- C2-06-01. Auxiliar d'ensenyaments de vela

Funcions: Realitzar la programació de l'ensenyament diari i supervisar la realització de les activitats; revisar el material i la seua reparació.

- C2-06-02. Auxiliar de pràctiques nauticoesportives

Funcions: Auxiliar en les funcions d'inspecció, control, preparació i realització dels processos per a l'obtenció de les titulacions nàutiques.

_________________________________

Administració especial

Cos: Servicis auxiliars d'agricultura, pesca i medi ambient de l'administració de la Generalitat

C2-07

Requisit: Títol de graduat en ESO.

Grup/Subgrup professional: C2

Escales:

- C2-07-01. Auxiliar de laboratori

Funcions: Realitzar treballs de manteniment i atenció del material i de l'equip del laboratori; preparar reactius i mostres per a la seua anàlisi i realitzar determinacions analítiques senzilles sota la supervisió tècnica utilitzant les tècniques i utensilis propis de l'analítica.

- C2-07-02. Auxiliar d'inspecció de pesca marítima

Funcions: Inspeccionar i vigilar l'activitat pesquera en el litoral de la Comunitat Valenciana, des de terra, embarcació i des d'aeronau, realitzada en qualsevol dia de la setmana, inclús festius, en l'horari de l'activitat pesquera. Inspeccionar i vigilar els productes de la pesca, fins a la primera venda i tramitar els expedients sancionadors.

- C2-07-03. Auxiliar agrícola

Funcions: Mantindre i posar a punt els sistemes de reg de l'explotació i la maquinària, apers i material agrícola; realitzar les labors de cultiu amb disseny experimental (tractament, poda i aclarida) i participar en els assajos i experiències quant a recol·lecció i passatge dels blocs experimentals, calibrat de material vegetal, presa de dades, etc.

- C2-07-04. Escala auxiliar veterinària

Funcions: Col·laborar amb els veterinaris en l'execució de tasques sobre els mitjans d'explotació i el bestiar referents a presa de mostres, actes en explotacions ramaderes, producció animal, lluita i control de malalties i vigilància del benestar animal.

_________________________________

Administració especial

Cos: Servicis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'administració de la Generalitat

C2-08

Requisit: Títol de graduat en ESO.

Grup/Subgrup professional: C2

Escales:

- C2-08-01. Auxiliar de prevenció riscos laborals

Funcions: Dur a terme les activitats en matèria de prevenció de riscos laborals pròpies de la seua professió, sota la supervisió del personal tècnic.

- C2-08-02. Auxiliar de seguretat i salut en el treball

Funcions: Dur a terme les activitats en matèria de seguretat i salut laboral pròpies de la seua professió, sota la supervisió del personal tècnic.

_________________________________

Administració especial

Cos: Servicis auxiliars de la investigació científica de l'administració de la Generalitat

C2-09

Requisit: Títol de graduat en ESO.

Grup/Subgrup professional: C2

Escales:

- C2-09-01. Auxiliar d'investigació camp

Funcions: Realitzar tècniques de cultiu (plantació, poda, empelts, tractaments fitosanitaris, birbada química, adobament, etc.); manejar i realitzar el manteniment dels apers i de la maquinària agrícola fins a 1.500 kg; manejar els equips de reg en hivernacles i prendre mostres de sòl, aigües, fulls i fruits, sota la supervisió tècnica.

- C2-09-02. Auxiliar d'investigació de laboratori

Funcions: Realitzar el manteniment del material i l'equip del laboratori; utilitzar els aparells senzills; preparar solucions, reactius i mitjans de cultiu i altres operacions de cultiu de plantes en cambres d'ambient controlat; i arreplegar i preparar mostres simples per a la seua anàlisi.

_________________________________

Administració especial

Cos: Servicis auxiliars de l'administració de justícia de l'administració de la Generalitat

C2-10

Requisit: Títol de graduat en ESO.

Grup/Subgrup professional: C2

Escales:

- C2-10-01. Auxiliars d'autòpsia

Funcions: Rebre el cadàver i els seus efectes personals preparant-lo per a l'autòpsia junt amb l'instrumental necessari; auxiliar, sota la dependència facultativa, en les tècniques d'obertura i extracció d'òrgans així com pesar, mesurar i prendre mostres; manipulació i trasllat posterior del cadàver i posada a disposició dels familiars; neteja de l'instrumental i la taula d'autòpsies.

 

 

 

ANNEX II
Agrupacions professionals funcionarials que es creen mitjançant la llei

 

 

Agrupació professional funcionarial:

Agrupació professional funcionarial:

Servicis de suport generals de l'administració de la Generalitat APF-01

Escales:

- APF-01-01. Subalterns

Funcions: Informar sobre la ubicació de locals controlant l'accés i obrint i tancant estos; custodiar, controlar i realitzar el manteniment bàsic de material i mobiliari; transportar objectes no pesats; utilitzar màquines reproductores i fotocopiadores; classificar i repartir la correspondència; traslladar documents i material i entregar les notificacions.

- APF-01-02. Ajudant de neteja

Funcions: Realitzar tasques de neteja i ordenació d'efectes de les instal·lacions del centre, utilitzant, si és el cas, maquinària de neteja.

- APF-01-03. Vigilant [86]

Funcions: Realitzar tasques de vigilància i control en les instal·lacions i béns mobles del centre, control d'accessos, informació, obertura i tancament així com qualsevol altra «activitat relacionada amb les funcions de vigilància i control

_________________________________

Agrupació professional funcionarial

Agrupació professional funcionarial:

Servicis de suport en infraestructures i transport de l'administració de la Generalitat

APF-02

Escales:

- APF-02-01. Peó d'infraestructures

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment, trasllat, col·locació, ports del material propi dels equips de carreteres i obres.

- APF-02-02. Maquinista d'aigües

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment de màquines, equips, instal·lacions, mobiliari i material dels equips de reg

_________________________________

Agrupació professional funcionarial

Agrupació professional funcionarial:

Servicis de suport en infraestructures culturals i esportives de l'administració de la Generalitat APF-03

Escales:

- APF-03-01. Ajudant d'instal·lacions esportives

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment de màquines, equips, instal·lacions, mobiliari i material d'instal·lacions esportives.

_________________________________

Agrupació professional funcionarial

Agrupació professional funcionarial:

Servicis de suport en agricultura, pesca i medi ambient

APF-04

Escales:

- APF-04-01. Peó agrari

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment, trasllat, col·locació, del material propi de les tasques agrícoles.

- APF-04-02. Ajudant de marineria

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment de màquines, equips, instal·lacions, mobiliari i material de marineria.

- APF-04-03. Ajudant de laboratori

Funcions: Realitzar activitats de suport com la neteja i atenció del material i instal·lacions del laboratori i activitats elementals, com ara triturats, mesclats, rentats, preparació de mostres i emmagatzemament d'estes en temes relacionats amb l'agricultura i pesca.

- APF-04-04. Peó forestal

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment, conservació i xicotetes reparacions de la infraestructura existent (camins, cases forestals, àrees recreatives, vivers, etc.) així com labors de vigilància.

_________________________________

Agrupació professional funcionarial

Agrupació professional funcionarial:

Servicis de suport sociosanitaris i educatius de l'administració de la Generalitat

APF-05

Escales:

- APF-05-01. Ajudant de residència/servicis

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb la neteja, l'atenció del servici de menjador, les tasques de la cuina, la neteja de les habitacions i rentar, planxar i el repàs de roba.

- APF-05-02. Ajudant de cuina

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el funcionament de la cuina, sota la supervisió directa de superior o cap de la cuina.

- APF-05-03. Ajudant de menjador

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb l'atenció del servici de menjador i la seua neteja.

- APF-05-04. Ajudant de bugaderia

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb les tasques pròpies de la bugaderia com ara el planxat, classificació, etc, utilitzant la maquinària existent per a tal finalitat.

- APF-05-05. Ajudant de laboratori

Funcions: Realitzar activitats de suport com la neteja i atenció del material i instal·lacions del laboratori i activitats elementals, com ara triturats, mesclats, llavats, preparació de mostres i emmagatzemament d'estes en matèria sociosanitària.

_________________________________

Agrupació professional funcionarial

Agrupació professional funcionarial:

Servicis de suport del manteniment de l'administració de la Generalitat

APF-06

Escales:

- APF-06-01. Ajudant de manteniment general

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica i altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment de màquines, equips, instal·lacions, mobiliari i material.

- APF-06-02. Ajudant de manteniment de llanterneria

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment de màquines, equips, instal·lacions, mobiliari i material pròpies de la professió de llanterneria.

- APF-06-03. Ajudant de manteniment de fusteria

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment de màquines, equips, instal·lacions, mobiliari i material pròpies de la professió de fusteria.

- APF-06-04. Ajudant de manteniment de jardineria

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment de màquines, equips, instal·lacions, mobiliari i material pròpies de la professió de jardineria.

- APF-06-05. Ajudant de manteniment de magatzem

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, cara, descàrrega, ordenació i recompte, així com altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment de màquines, equips, instal·lacions, mobiliari i material pròpies de la professió de magatzem.

- APF-06-06. Ajudant de manteniment d'electrònica

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment de màquines, equips, instal·lacions, mobiliari i material electrònic.

- APF-06-07. Ajudant de manteniment d'obra

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment de màquines, equips, instal·lacions, mobiliari i material pròpies de la professió d'ajudant d'obra.

- APF-06-08. Ajudant de manteniment de reprografia

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment de màquines, equips, instal·lacions, mobiliari i material pròpies de la professió d'ajudant de reprografia.

- APF-06-09. Ajudant de manteniment de taller

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment de màquines, equips, instal·lacions, mobiliari i material pròpies de la professió d'ajudant de taller.

- APF-06-10. Ajudant de manteniment d'obra

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment de màquines, equips, instal·lacions, mobiliari i material pròpies de la professió d'ajudant d'obra.

- APF-06-11. Ajudant de manteniment de manyeria

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el manteniment de màquines, equips, instal·lacions, mobiliari i material pròpies de la professió d'ajudant de manyeria.

_________________________________

Agrupació professional funcionarial

Agrupació professional funcionarial:

Servicis de suport en investigació científica de l'administració de la Generalitat

APF-07

Escales:

- APF-07-01. Assistència a la investigació de laboratori

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb l'emmagatzemament i transport de matèries i mostres de laboratori, així com netejar i cuidar del material i les instal·lacions d'este.

- APF-07-02. Assistència a la investigació de camp/capatàs agrícola

Funcions: Realitzar activitats de suport, com la manipulació bàsica, i altres de col·laboració i execució relacionades amb el cultiu en camp, asprar, abodar, arreplegar fruita, birbar, plantar i traure llavors, cultius en tests, mesclar substrats, regar tests amb solucions nutritives, així com la neteja general de les instal·lacions, les parcel·les i els hivernacles.

 

 

 

ANNEX III.
Cossos, agrupacions professionals funcionarials i escales gestionats per la Conselleria de Sanitat i organismes o entitats dependents 
[87]

 

 

Administració general

Cos: Superior tècnic d'administració general sanitària de l'administració de la Generalitat

A1-S01

Requisits: Títol universitari de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari.

Grup/Subgrup professional: A1

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles funcions de nivell superior comú a l'activitat administrativa.

______________________________

Administració general

Cos: Superior de gestió d'administració general sanitària de l'administració de la Generalitat

A2-S01

Requisits: Títol universitari d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, títol d'Arquitectura Tècnica o equivalent, o bé, títol universitari oficial de grau.

Grup/Subgrup professional: A2

Funcions: Recolzar i col·laborar en les tasques administratives de programació, estudi, proposta, coordinació, gestió, control, inspecció i assessorament, comunes a l'activitat administrativa.

_________________________________

Administració general

Cos: Tècnic de gestió d'administració general sanitària de l'administració de la Generalitat

B-S01

Requisits: Títol de grau superior de cicle formatiu de Formació Professional

Grup/Subgrup professional: B

Funcions: Activitats administratives d'organització, tramitació i impuls dels procediments i, en general, de col·laboració tècnica amb els cossos superiors.

_________________________________

Administració general

Cos: Administratiu de gestió sanitària de l'administració de la Generalitat

C1-S01

Requisits: Títol de Batxiller o títol de grau mitjà de cicle formatiu de Formació Professional.

Grup/Subgrup professional: C1

Funcions: Activitats administratives de col·laboració, tramitació, preparació, comprovació, actualització, elaboració i administració de dades, inventari de béns i materials, inspecció d'activitats, tasques ofimàtiques, manuals o de càlcul numèric, d'informació i despatx o d'atenció al públic i altres relacionades amb les anteriors que, per la seua complexitat, no siguen pròpies dels cossos superiors o del de gestió.

_________________________________

Administració general

Cos: Auxiliar de gestió sanitària de l'administració de la Generalitat

C2-S01

Requisits: Títol de graduat en ESO

Grup/Subgrup professional: C2

Funcions: Realització d'activitats administratives de caràcter auxiliar, ofimàtica, despatx i registre de correspondència, fitxer i classificació de documents, manipulació bàsica de màquines i equips informàtics, càlculs senzills, transcripció i tramitació de documents, arxiu, classificació i registre, atenció al públic o altres relacionades amb les anteriors.

_________________________________

Administració especial

Cos: Superior tècnic d'administració sanitària de l'administració de la Generalitat

A1-S02

Requisits: Llicenciatura en Medicina o en Farmàcia, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.

Grup/Subgrup professional: A1

Escales:

- A1-S02-01. Metges d'administració sanitària

Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, aquelles de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb les activitats de l'administració sanitària.

Requisits: Llicenciatura en Medicina, o bé, el corresponent títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos.

<