Disposicion Consolidada

Texto h2

LLEI 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de Creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva

Texto
Texto Texto
Publicat en:   DOGV núm. 5267 de 26.05.2006
Entrada en vigor :   27.05.2006
Origen disposició :   Presidència de la Generalitat
Referència Base de Dades:   2887/2006
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2006/05/25/5/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

Versió vigent: 01.01.2023 -

Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de Creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

 

(DOGV núm.5267 de 26.05.2006)

 

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:

 

 

PREÀMBUL

 

L'educació superior, la investigació científica, el desenrotllament i la innovació tecnològica han assolit en la societat del coneixement una rellevància central per al desenrotllament econòmic i social dels pobles. Les societats modernes inverteixen en estos aspectes una important quantitat de recursos financers i humans, fonamentalment públics, encara que amb una creixent participació privada. La importància dels recursos dedicats i la rellevància estratègica d'estes inversions requereixen que les administracions públiques tinguen especial cura a garantir l'eficàcia i l'eficiència en l'ús d'eixos recursos.

Amb este objectiu final, la millora de l'eficàcia i eficiència dels recursos dedicats a les universitats, ciència i tecnologia, les administracions responsables d'estos aspectes han creat durant els últims anys agències per a l'avaluació de les activitats universitàries, científiques i tecnològiques. Este fenomen s'ha produït en tots els països, però a Espanya ha aconseguit recentment més prioritat a causa de les regulacions que la vigent Llei d'Ordenació Universitària estableix en aspectes com ara l'avaluació de professorat tant per a la contractació per part de les universitats com per a poder rebre complements retributius de caràcter autonòmic.

No obstant això, són aspectes molt més transcendentals per al desenrotllament futur de la Comunitat Valenciana els que inspiren la creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva com una agència no només dedicada a l'avaluació dels programes universitaris, científics i tecnològics, sinó també com una agència de prospectiva en estos mateixos camps. Este caràcter permetrà a la Comunitat Valenciana disposar d'un observatori dels canvis previsibles en àrees estratègiques per al desenrotllament econòmic i social de la societat valenciana.

El caràcter de la funció encomanada a l'Agència exigeix que tinga un model organitzatiu flexible i autònom. El caràcter autònom és una exigència funcional per a facilitar el seu treball, però també és una exigència per a poder ser reconeguda internacionalment com una agència avaluadora. 

Per estes raons, en l'exercici de la competència plena de La Generalitat en la regulació i l'administració de l'ensenyament, reconeguda en l'Estatut d'Autonomia, i per desplegar i complir el que estableixen els articles 2.5 i 31.3 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, es crea, mitjançant esta llei, l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, com una entitat de dret públic, sotmesa al dret privat.

Finalment, s'inclou en el present text legal una modificació de la Llei 5/2002, de 19 de juny, de La Generalitat, per mitjà de la qual els rectors o les rectores de les universitats privades reconegudes per decret del Consell de La Generalitat queden inclosos en el Ple del Consell Valencià d'Universitats.

 

 

CAPÍTOL I
Disposicions generals

 

Article 1. Naturalesa

1. Es crea l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), que es configura com a entitat de dret públic sotmesa al dret privat, de les previstes en l'article 5.2 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat.

2. L'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i plena capacitat d'obrar per a complir els seus fins, queda adscrita a la Conselleria competent en matèria d'universitats. [1]

 

Article 2. Règim jurídic

1. L'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva es regirà pel que s'establix en la present llei, en el reglament de funcionament i la resta de disposicions que la despleguen, en el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat, pel dret privat i per la resta de l'ordenament jurídic.  

2. En l'exercici de les potestats administratives que tinga atribuïdes, l'Agència ajustarà la seua activitat a les normes de dret públic, en especial a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i les disposicions de desplegament, així com a la resta de normes aplicables a l'exercici de les seus funcions.

3. La contractació de l'Agència es regirà per les previsions que respecte d'això inclou la legislació vigent sobre contractes de les administracions públiques, per a este tipus d'ens.

 

Article 3. Fins i funcions

1. A l'Avap li correspondran, en l'àmbit del Sistema Valencià d'Educació Superior, les funcions generals següents:

a) L'acreditació i l'avaluació de les institucions universitàries i del professorat i altres activitats afins.

b) L'avaluació de programes tecnològics, d'investigació i d'innovació.

c) La prospectiva i l'anàlisi de les noves demandes tecnològiques, científiques i universitàries d'utilitat per a la Comunitat Valenciana. [2]

2. Per al compliment de les seues funcions, l'Agència podrà:

a) Promoure l'establiment de vies de finançament amb l'Institut Valencià de Finances així com amb altres institucions públiques o privades, i a l'efecte podrà formalitzar els oportuns convenis o acords de cooperació i, en general, realitzar qualsevol altra classe d'activitat econòmica o financera sense més limitació que allò que es disposa en el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de La Generalitat, lleis de pressupostos i la resta de disposicions que en esta matèria hi siguen d'aplicació.

b) Constituir i participar en societats mercantils i entitats sense ànim de lucre l'objecte de les quals estiga relacionat amb els fins de l'Agència, siguen públiques o privades.

c) Concedir subvencions corrents i de capital, en els termes i amb els requisits previstos en la normativa d'aplicació.

d) Col·laborar amb les diferents administracions públiques, universitats, i altres ens públics i privats sense ànim de lucre.

e) Establir acords de col·laboració amb altres agències espanyoles i estrangeres, així com participar en les xarxes internacionals d'agències similars.

f) Realitzar qualsevol altra activitat que ajude l'Agència en els seus objectius.

 

Article 4. Cooperació

Les distintes administracions i entitats públiques podran delegar o encomanar a l'Agència, en l'àmbit de les seues atribucions, la gestió de l'exercici de determinades competències, de conformitat amb el que s'establix en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

 

CAPÍTOL II
Òrgans rectors

 

Article 5. Òrgans

1. Els òrgans rectors de l'Agència seran el president, el Comité de Direcció i el director o la directora general.

2. L'Agència tindrà, així mateix, com a òrgan de caràcter consultiu, un Consell Assessor, format per experts nacionals i internacionals de reconeguts prestigi i competència professionals, que s'encarregarà de l'avaluació del funcionament de la mateixa agència i d'assessorar sobre els seus plans d'activitats. La composició i les funcions específiques es desplegaran reglamentàriament.

 

Article 6. La Presidència

1. La persona que exercisca la presidència de l'Agència serà el titular de la conselleria competent en matèria d'universitats. [3]

2. Corresponen al president les següents atribucions:

a) Exercir la superior representació i govern de l'Agència, en totes les relacions amb entitats públiques i privades.

b) Convocar, presidir i moderar les sessions del Comité de Direcció, i dirimir, si és el cas, els empats amb vot de qualitat i, en general, en relació amb el mencionat òrgan, l'exercici d'aquelles funcions genèriques atribuïdes als presidents dels òrgans col·legiats en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

c) Emetre les resolucions d'execució dels programes de l'Agència.

d) Qualssevol altres que reglamentàriament puguen ser-li atribuïdes, excepte les reservades a uns altres òrgans en esta o en una altra llei.

e) En general, i de forma àmplia, totes aquelles que procuren el millor desenrotllament dels fins de l'Agència i que no n'estiguen expressament atribuïdes a cap altre òrgan.

 

Article 7. El Comité de Direcció

1. El Comité de Direcció és l'òrgan col·legiat de govern i de control de l'Agència.

2. Al Comité de Direcció li correspon exercir, sense altres limitacions que les establides en la legislació vigent i sense perjudici de les atribucions de la presidència, totes les facultats i els poders, en general, que siguen necessaris per a complir els seus fins i, en particular:

a) Definir les directrius generals i les línies d'actuació de l'Agència.

b) Aprovar, a proposta del director general de l'Agència, el pla anual d'activitats de l'entitat.

c) Aprovar i elevar al departament d'adscripció, l'avantprojecte de pressupost de l'Agència.

d) Aprovar els estats d'execució del pressupost, la memòria i els comptes anuals.

e) Aprovar la plantilla, l'organització funcional i el règim de retribució de tot el personal de l'entitat, dins de les limitacions legals i pressupostàries i sense perjuí de les competències atribuïdes a altres òrgans de La Generalitat.

f) Aprovar les convocatòries de proves d'admissió per a la selecció del personal al servici de l'Agència.

g) Aprovar la proposta del Reglament de l'Avap. [4]

h) Totes aquelles que li siguen atribuïdes reglamentàriament per al compliment dels fins i programes de l'Agència.

3. Reglamentàriament s'establirà la composició, així com el règim específic de funcionament que, en qualsevol cas, s'haurà d'adequar al que s'establix per als òrgans col·legiats en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

Article 8. Direcció general

1. La Persona titular de la Direcció General, haurà de tindre reconeguda competència professional i integritat necessàries per al bon exercici de les funcions de la Agència i serà nomenada i cessada per Decret del Consell, a proposta del conseller o consellera al departament de la qual estiga adscrita l'Agència. [5]

2. Són atribucions del director general les següents:

a) Assumir la representació ordinària, administració i gestió de l'Agència.

b) Dirigir el funcionament general de l'Agència i del seu personal, i organitzar, impulsar, coordinar i inspeccionar els servicis i dependències.

c) Assumir la direcció tècnica i metodològica de les accions que l'Agència portarà a cap.

d) Executar els acords del Comité de Direcció.

e) Elaborar el pla anual d'activitats, l'avantprojecte de pressupost de l'Agència, la memòria, el balanç i el compte de pèrdues i guanys.

f) Subscriure contractes, acords i convenis en nom de l'Agència i, en general, totes les facultats en matèria de contractació administrativa i de dret privat.

g) Elaborar la proposta de plantilla de personal de l'Agència, d'acord amb les limitacions legals i pressupostàries.

h) Autoritzar i disposar despeses i liquidació i ordenació de pagaments.

i) Exercir la representació de l'Agència en accions i recursos.

j) Dictar les resolucions i els actes jurídics que siguen de la seua competència en l'exercici del seu càrrec i, en especial, resoldre els procediments d'acreditació i avaluació del professorat, així com, en general, en aquelles altres funcions que li siguen delegades.

k) Gestionar el patrimoni propi de l'Agència.

l) Les que expressament li siguen atribuïdes reglamentàriament o delegades pels òrgans de govern de l'Agència.

 

 

CAPÍTOL III
Estructura organitzativa

 

Article 9. Comissions de l'Avap [6]

Per a complir les seues funcions tècniques i facilitar la flexibilitat de l'organització de l'Agència, atés que el concepte de qualitat té una definició en evolució permanent d'acord amb els nous requeriments i les exigències del context internacional, l'Avap pot crear comissions, permanents o temporals. Per a l'exercici de les seues funcions, les comissions tècniques de l'Avap actuen en els seus àmbits respectius amb les garanties adequades d'independència tècnica i professionalitat.

Les comissions permanents seran nomenades per la presidència de l'Avap, a proposta de la direcció general, per un període de tres anys renovable.

Les comissions temporals seran nomenades per la direcció general de l'Avap i la seua actuació quedarà vinculada a la duració del treball a realitzar.

La composició de les comissions, permanents o temporals, s'haurà d'ajustar a la presència equilibrada de dones i homes.

 

Article 9 bis. Òrgans d'assessorament [7]

L'Avap, en el desenvolupament de les funcions que té encomanades, comptarà amb dos òrgans d'assessorament: el Consell Assessor i la Comissió d'Estudiants.

El Consell Assessor de l'Avap és l'òrgan consultiu que col·labora amb l'Avap en el desenvolupament de les seues estratègies, en la definició i la millora dels procediments, així com en l'elaboració dels seus plans d'actuació, per a garantir la qualitat de les activitats de l'Agència. La seua composició es determinarà reglamentàriament.

El Consell Assessor no estarà sotmés a dependència jeràrquica i exercirà funcions consultives sobre els assumptes que li sotmeta la persona titular de la Direcció General de l'Avap.

La Comissió d'Estudiants és l'òrgan consultiu, format per representants de totes les universitats valencianes, que col·labora amb l'Avap, principalment en la promoció i la difusió entre l'estudiantat de les activitats d'avaluació per a l'assegurament de la qualitat universitària a la Comunitat Valenciana que du a terme l'Avap.

La Comissió d'Estudiants no estarà sotmesa a dependència jeràrquica i exercirà funcions consultives sobre els assumptes que li sotmeta la persona titular de la Direcció General de l'Avap. La seua composició es determinarà reglamentàriament.

La composició dels òrgans d'assessorament s'haurà d'ajustar a la presència equilibrada d'homes i dones.

 

Article 10. Compensació per assistències

El règim d'indemnitzacions i compensacions per assistències a les reunions dels membres dels diferents comités de l'Agència i la resta d'experts, en les tasques d'avaluació i acreditació de les diverses àrees, es determinarà reglamentàriament, en la quantia que s'establisca a este efecte en els pressupostos de l'Agència, després de l'informe favorable previ de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

 

 

CAPÍTOL IV
Règim econòmic i de personal

 

Article 11. Recursos econòmics

L'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva disposarà dels següents recursos econòmics per al compliment dels seus fins:

a) Les dotacions corresponents dels pressupostos de La Generalitat. 

b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats per l'exercici de les seues activitats. [8]

c) El rendiment de les tasques i els preus públics produïts en l'exercici de les seues funcions, de conformitat amb el que s'ha establit en la disposició addicional quarta del present text legal.

d) Els productes i les rendes del seu patrimoni.

e) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions que puga concertar.

f) Les subvencions, herències, llegats, donacions i qualsevol altra aportació voluntària de les entitats o organismes públics i privats, i dels particulars.

g) Els altres ingressos de dret públic o privat que li corresponguen de conformitat amb la normativa vigent.

h) Qualssevol altres recursos que li pogueren ser atribuïts.

 

Article 12. Patrimoni

El patrimoni de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits o cedits per La Generalitat o qualsevol altra administració pública, així com els que adquirisca per qualsevol títol. L'Agència gaudirà d'autonomia per a la gestió del seu patrimoni i estarà sotmesa a l'ordenament jurídic privat en matèria d'adquisicions patrimonials i a la resta de l'ordenament jurídic en allò que siga aplicable.

 

Article 13. Règim pressupostari [9]

El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, d'intervenció i de control financer aplicable a l'Agència serà l'establit, per a aquesta mena d'entitats, en la Llei d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions de la Generalitat.

 

Article 14. Personal de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva

El personal propi de l'Agència es regirà per les normes de dret laboral i que li siguen d'aplicació, amb l'excepció del personal funcionari de les administracions públiques, que es regirà per la legislació de funció pública que resulte d'aplicació. El règim retributiu del personal serà el que, amb caràcter general, estiga establit per al personal al servici de La Generalitat.

 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

Primera

1. El personal que preste servicis en òrgans de l'administració o entitats de La Generalitat, les funcions dels quals passen a ser exercides per l'Agència, s'adscriurà a esta, tot conservant la totalitat dels drets que tinguera reconeguts, inclosa l'antiguitat. 

2. La vinculació que poguera tenir amb la funció pública de La Generalitat el personal a què es refereix el paràgraf anterior no resultarà alterada per la seua incorporació a l'Agència; l'esmentat personal es mantindrà en la mateixa situació administrativa en què es trobava en el moment de la seua adscripció.

3. El mateix règim s'aplicarà al personal de La Generalitat que obtinga destinació en l'Agència, a través dels sistemes de provisió establits en la legislació de funció pública.

 

Segona

S'autoritza el Consell de La Generalitat perquè aprove, amb caràcter previ a la constitució efectiva i a la posada en marxa de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, els pressupostos d'esta, així com perquè, si és el cas, realitze els ajustos pressupostaris necessaris per a esta finalitat.

 

Tercera

Es modifica l'article 7.1.b) de la Llei 5/2002, de 19 de juny, de La Generalitat, de Creació del Consell Valencià d'Universitats i de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià, que queda redactat en els següents termes:

.Els rectors o les rectores de les universitats privades reconegudes per llei de les Corts Valencianes o, si és el cas, per decret del Consell de La Generalitat.

 

Quarta

Se cedeix a l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva el rendiment de les taxes i preus públics relatius a les funcions que li són pròpies que, a l'entrada en vigor de la present llei, siguen gestionats per la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència. Així mateix, es deleguen en l'esmentada Agència les facultats de gestió, liquidació i recaptació dels dits ingressos.

 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

Primera

El Consell de La Generalitat procedirà a l'aprovació del reglament de l'Agència en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor de la present llei. 

Fins que es produïsca l'entrada en vigor de l'esmentat reglament, seran d'aplicació les disposicions incloses en el capítol II de la Llei 5/2002, de 19 de juny, de La Generalitat, de Creació del Consell Valencià d'Universitats i de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià.

 

Segona

Fins a l'inici de l'exercici pressupostari de l'any 2007, el pagament de les retribucions del personal que, en virtut del que s'ha establit en la disposició addicional primera, s'integre en l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva s'efectuarà a càrrec dels crèdits del programa pressupostari al qual estigueren adscrits prèviament a la seua integració.

 

Tercera

Per a l'efectiva posada en funcionament de l'Agència, el director general podrà ser nomenat segons el que estableix l'article octau de la present llei. Una vegada constituït i oït el Comité de Direcció, es procedirà a la ratificació, si és el cas, del nomenament.

 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Queda derogat el capítol II, .la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat. de la Llei 5/2002, de 19 de juny, de La Generalitat, de Creació del Consell Valencià d'Universitats i de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià, i totes altres disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen a allò que es disposa en la present llei, sense perjudici del que s'ha previst en la disposició transitòria primera.

 

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera

A l'entrada en vigor de la present llei, l'Agència se subrogarà en tots els béns, drets i obligacions que La Generalitat, en especial, a través de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat, tinguera reconeguts per a l'exercici de les funcions que passen a ser exercides per l'Agència.

 

Segona

La present llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

 

València, 25 de maig de 2006

 

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

 

 

 [1]  L'apartat 2 de l'article 1 es modifica per l'article 244 de la Llei 8/2022, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOGV núm. 9501 de 30.12.2022).

[2]  L'apartat 1 de l'article 3 es modifica per l'article 245 de la Llei 8/2022, de 29 de desembre.

[3]  L'apartat 1 de l'article 6 es modifica per l'article 246 de la Llei 8/2022, de 29 de desembre.

[4]  La lletra g de l'apartat 2 de l'article 7 es modifica per l'article 247 de la Llei 8/2022, de 29 de desembre.

[5] L'apartat 1 de l'article 8 es modifica per l'article 248 de la Llei 8/2022, de 29 de desembre.

[6] L'article 9 es modifica per l'article 249 de la Llei 8/2022, de 29 de desembre.

[7] L'article 9 bis s'afegeix per l'article 250 de la Llei 8/2022, de 29 de desembre.

[8] La lletra b de l'article 11 es modifica per l'article 251 de la Llei 8/2022, de 29 de desembre.

[9] L'article 13 es modifica per l'article 252 de la Llei 8/2022, de 29 de desembre.

 

Mapa web