Disposicion Consolidada

Texto h2

DECRET 20/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea l'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana.

Texto
Texto Texto
Publicat en:   DOGV núm. 4693 de 17.02.2004
Entrada en vigor :   18.02.2004
Origen disposició :   Conselleria Benestar Social
Referència Base de Dades:   0677/2004
Número identificador:   2004/X1522
Estat :   Derogada
Data de fi de Vigència:   21.03.2019
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/d/2004/02/13/20/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 18.10.2011 – 20.03.2019

 

DECRET 20/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea l'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana.

 

(DOGV núm. 4693 de 17.02.2004) Ref. 0677/2004

 

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, establix, en el seu article 2, que escau a la Generalitat, en l'àmbit de les seues competències, promoure les condicions perquè la llibertat i igualtat dels ciutadans i els grups en què s'integren siguen reals i efectives, eliminar els obstacles que impedisquen o que dificulten la seua plenitud, fomentar el desenrotllament de les peculiaritats del poble valencià i facilitar la participació dels valencians en la vida política, econòmica, cultural i social.

L'Estatut d'Autonomia enumera en l'article 31 les competències exclusives de la Generalitat, entre les quals figura la promoció de la dona.

La Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, regula en el títol IV les Institucions de Protecció del Dret a la Igualtat de Dones i Hòmens, i en el capítol I es preveu la creació de l'Observatori de Gènere.

Sense legislació no hi ha avanç social en les societats democràtiques, però, a més, tal legislació ha d'anar acompanyada de mesures concretes que la reforcen.

El Consell de la Generalitat va aprovar el Pla per a la Igualtat d'Oportunitats entre Hòmens i Dones 2001-2004 com a instrument vertebrador que articula i accelera les polítiques públiques adoptades a favor de les dones, ampliant i millorant les establides al seu dia, i adequant-les a les expectatives de les nostres ciutadanes. Este pla preveu les línies d'actuació que haurà d'abordar el Consell de la Generalitat, assumix el compromís d'incorporar la perspectiva de gènere a la reflexió en la planificació de totes les seues polítiques, com una estratègia que complementa les polítiques específiques que es porten a terme en matèria d'igualtat.

El Decret 120/2003, d'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, en el seu article 14, establix que la Direcció General de la Dona és el centre directiu a qui correspon elaborar, promoure i executar les mesures per a fer efectiu el principi d'igualtat de l'home i la dona en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, social i laboral de la Comunitat Valenciana.

Respecte a la referida matèria, se li atribuïxen, en especial, les funcions de previndre i, si escau, contribuir a eliminar tota situació d'abús o discriminació, directa o indirecta, de la dona, així com coadjuvar en la tramitació de les denúncies que es formulen contra tals situacions; i l'estudi permanent de la situació de la dona a la Comunitat Valenciana.

Per la seua banda, la disposició transitòria primera de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, en el seu apartat 2, disposa que, en el termini màxim d'un any des de la seua entrada en vigor, el Consell de la Generalitat crearà l'Observatori de Gènere com a òrgan dependent i adscrit a la conselleria competent en matèria de dona, la funció de la qual serà estudiar i fer visibles les diferències de gènere.

En compliment d'estos fins es crea l'Observatori de Gènere de la Comunidad Valenciana, amb una composició de caràcter interdepartamental que reunirà a representants de diferents àrees rellevants en matèria d'igualtat de gènere. L'esmentat òrgan quedarà integrat per representants de la Generalitat i per representants de les entitats més rellevants que treballen a la Comunitat Valenciana a favor de la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, facilitant la participació activa i constituint una via de comunicació i col•laboració entre l'administració Pública i la resta d'agents implicats.

En virtut d'això, d'acord amb el que establix la Llei de Govern Valencià, a proposta de la consellera de Benestar Social i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 13 de febrer de 2004,

 

 

DECRETE

 

Article 1. Creació [1]

Es crea l'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, com a òrgan de caràcter consultiu, dependent i adscrit a la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d'assumptes socials, la funció principal del qual serà estudiar i fer visibles les diferències de gènere, per mitjà de la construcció d'un sistema d'informació amb capacitat per a conéixer la situació de les dones respecte dels hòmens, i l'efecte de les polítiques institucionals posades en marxa per a promoure la participació de les dones en tots els àmbits, en un pla d'igualtat.

 

Article 2. Objectius

L'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana tindrà els següents objectius:

1. Impulsar la desagregació de dades per sexes en totes les estadístiques i investigacions que es porten a terme a la Comunitat Valenciana.

2. Aprofundir en l'estudi i investigació sobre la realitat social des d'una perspectiva de gènere.

3. Donar compte de l'evolució dels índexs d'igualtat de dones i hòmens en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

4. Realitzar un diagnòstic fiable i vàlid sobre els avanços en la igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones, i avaluar les polítiques planejades amb este fi.

 

Article 3. Composició [2]

L'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana estarà integrat per:

1. Presidència: correspondrà a qui detente la titularitat de la conselleria que té atribuïdes les funcions corresponents a matèries d'assumptes socials.

2. Vicepresidència: correspondrà a qui detente la titularitat de la secretaria autonòmica que té atribuïdes les funcions corresponents a matèries d'assumptes socials.

3. Vocals:

a) Un/a representant, que detente la titularitat de secretaria autonòmica o de la subsecretaria, de cada una de les conselleries de la Generalitat, o persones en els que deleguen.

b) Dos en representació de les universitats públiques, designades per la Presidència de l'Observatori.

c) Un/a representant de l'Institut Valencià d'Estadística amb el rang de direcció general.

d) Tres representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, un/a representant per cada una de les províncies de la Comunitat Valenciana.

e) Dos representants d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit autonòmic, designades per la Presidència de l'Observatori.

Els qui tinguen la condició de vocal i els seus suplents seran nomenats per la Presidència de l'Observatori, a proposta, si és el cas, de les entitats representades.

4. La Secretaria de l'Observatori serà exercida per qui detente la titularitat de la direcció general que tinga atribuïdes les competències en matèria de dona i igualtat.

 

Article 4. Funcions

L'Observatori de Gènere tindrà en l'àmbit de la Comunitat Valenciana les següents funcions:

1. Actuar com a òrgan permanent d'arreplegada i anàlisi de la informació disponible en diferents fonts autonòmiques, nacionals i internacionals sobre la igualtat d'oportunitats.

2. Formular recomanacions i propostes tendents de millorar els indicadors i sistemes d'informació relacionats amb les dones.

3. Participar i mantindre relacions amb institucions semblants.

4. Rebre informació sobre mesures i activitats que posen en marxa les Administracions Públiques en matèria d'igualtat d'oportunitats.

5. Avaluar l'impacte en la societat de les polítiques i mesures que afecten a les dones.

6. Constituir un fòrum d'intercanvi i comunicació entre organismes públics i la societat.

7. Proposar iniciatives tendents a realitzar el seguiment del tractament de la figura de la dona en els mitjans de comunicació.

8. Proposar la realització d'estudis i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones a la Comunitat Valenciana.

9. Realitzar el seguiment informatiu de les polítiques socials que afecten les dones.

10. Difondre informació sobre diversos aspectes relacionats amb les dones.

11. L'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana elaborarà un informe anual sobre el grau de compliment de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, i de l'evolució dels índexs d'igualtat entre dones i hòmens, que elevarà a les Corts Valencianes.

 

Article 5. Funcionament i règim jurídic

L'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana aprovarà el seu reglament d'organització i règim de funcionament.

Funcionarà en ple i en les comissions de treball que es constituïsquen:

1. El ple es reunirà amb convocatòria prèvia del seu president, per iniciativa pròpia, o a proposta de, si més no, dos terceres parts dels seus membres.

2. El ple es reunirà una vegada a l'any amb caràcter ordinari i, excepcionalment, totes les vegades que siga convocat pel seu president, a iniciativa pròpia o a proposta de, si més no, dos terceres parts dels seus membres.

3. Es podran constituir comissions de treball, per acord del ple, per a aquells assumptes que per la seua importància requerisquen un especial seguiment. A estes comissions de treball podran incorporar-se experts en funció de la matèria concreta relacionada amb la dona, a fi d'elaborar els estudis i informes tècnics pertinents.

En els aspectes no previstos en el present decret, s'hi seguirà el que disposa el capítol II del títol II de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4. Per al compliment de les seues funcions, l'Observatori de Gènere podrà actuar assistit de personal tècnic que, davall la supervisió de la secretaria de l'òrgan, elaborarà informes, memòries o estudis, que posteriorment hauran de ser aprovats pel Ple de l'Observatori. [3]

 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang que s'oposen al que establix el present decret.

 

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera

En el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor del present decret, es procedirà a la constitució de l'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana.

 

Segona

Es faculta la consellera de Benestar Social per a adoptar les mesures necessàries per al compliment i l'execució del que disposa el present decret.

 

Tercera

El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

 

València, 13 de febrer de 2004

 

 

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

 

La consellera de Benestar Social,

ALICIA DE MIGUEL GARCÍA

 

 [1]  Redacció que fa del article 1 el Decret 153/2011, de 14 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 20/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es va crear l'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 6632 de 18.10.2011) Ref. Base Datos 010503/2011.

[2]  Redacció que fa del article 3 el Decret 153/2011, de 14 d'octubre, del Consell.

[3]  Redacció que fa del apartat 4 de article 5 el Decret 153/2011, de 14 d'octubre, del Consell.

 

Mapa web