Disposicion Consolidada

Texto h2

LLEI 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.

Texto
Texto Texto
Publicat en:   DOGV núm. 4430 de 31.01.2003
Entrada en vigor :   31.01.2003
Origen disposició :   Presidència de la Generalitat
Referència Base de Dades:   0422/2003
Número identificador:   2003/1151
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2003/01/28/2/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

 

 

Versió vigent: 21.06.2012 -

 

 

 

Llei 2/2003, de 28 de gener, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.

 

 

 

(DOGV núm. 4430 de 31.01.2003) Ref. 0422/2003

 

 

 

 

 

PREÀMBUL

 

 

 

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, es planteja com a propòsits generals l'impuls en la vertebració i la cohesió del sistema universitari, l'aprofundiment de les competències de les comunitats autònomes en matèria d'ensenyança superior, l'increment del grau d'autonomia de les universitats i l'establiment de les vies necessaris per a enfortir les relacions i les vinculacions recíproques entre universitat i societat.

 

Entre les competències assignades per la llei orgànica a les comunitats autònomes figura, en lloc destacat, la de regular la composició i les funcions del Consell Social i la designació dels membres no acadèmics d'este d'entre personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social. El dit òrgan universitari es configura com un nexe d'unió entre la universitat i la societat, que és necessari intensificar com el marc més adequat per a una fructífera vinculació entre autonomia universitària i rendició de comptes a la societat que la impulsa i la finança.

 

La universitat és patrimoni del conjunt de la societat que la sustenta, i constituïx un autèntic servici públic referit als interessos generals de tota la comunitat nacional i de les seues respectives comunitats autònomes. A això respon l'existència d'un Consell Social, que, inserit en l'estructura universitària, establix la participació en el seu govern d'una representació de la societat i que el control del rendiment, la supervisió econòmica de la universitat i l'adequació de les seues activitats a l'interés social, que el Consell Social ha de realitzar, constituïsquen un factor d'equilibri en l'exercici de l'autonomia que la Constitució espanyola garantix a les universitats. El Consell Social ha de ser també l'instrument per a promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la universitat, i les relacions entre esta i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servici de la qualitat de l'activitat universitària.

 

Al ser la universitat una institució realment bàsica per a tota la ciutadania, la Comunitat Valenciana, en virtut de les competències plenes assumides pel nostre Estatut d'Autonomia en matèria d'educació, ha d'incrementar el seu protagonisme en el procés de configuració i d'adopció de decisions que afecten al sistema educatiu universitari. Els òrgans institucionals de la Generalitat Valenciana encarnen i aglutinen la voluntat democràtica de la societat valenciana i els interessos generals de la mateixa però el dit interés s'expressa també per mitjà de les distintes entitats i corporacions de la societat civil, que han de ser coparticipants en l'alta responsabilitat que la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, encomana als Consells Socials. A causa de la important funció que correspon a estos, en el procés d'elaboració de la present norma, s'ha demanat l'opinió als diferents sectors de la comunitat universitària, del Consell Interuniversitari de la Comunitat Valenciana i del Comité Econòmic i Social.

 

Aquesta llei pretén establir un equilibri fructífer entre la representació de l'interès social majoritari de la Comunitat Valenciana, la legitimitat de la qual resideix a les Corts Valencianes i al Consell de la Generalitat, i la representació dels legítims interessos sectorials i corporatius que, en conjunt, coadjuven a la vertebració de l'interès general en un estat social i democràtic de dret. Aquest equilibri es complementa en el si del Consell Social amb la representació acadèmica que la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, atorga a les universitats quan estableix que el rector o la rectora, les persones que ostenten la titularitat de la gerència i de la secretaria general i altres tres membres del Consell de govern de la universitat hauran de formar part d'aquest òrgan de participació social.

 

Pel que es referix a les competències del Consell Social i a les funcions que se'n deriven, la regulació de les quals correspon a la comunitat autònoma, la present llei perfila i detalla estes funcions diferenciant aquelles que corresponen a l'àmbit de la supervisió econòmica connectades amb l'aprovació del pressupost de la universitat i la seua programació plurianual, d'aquelles altres que es referixen a l'àmbit de la supervisió del rendiment acadèmic.

 

Finalment, i d'acord amb el que establix l'article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, es dota els Consells Socials d'una estructura de suport i amb els recursos necessaris per a l'adequat exercici de les seues funcions. Amb este objectiu es potencia la figura del secretari o la secretària del Consell Social, amb funcions de direcció de les dependències administratives i del personal adscrit a estes, agrupat en un servici economicopressupostari i un altre de règim jurídic i administratiu.

 

Amb l'eficaç compliment dels fins del Consell Social i de la responsabilitat i el compromís dels seus membres amb els interessos de la societat i amb el servici públic de qualitat que la universitat ha de prestar a esta, s'aconseguiran els majors beneficis i èxits, tant per a la societat valenciana com per a les seues universitats.

 

 

 

 

 

TÍTOL I. El Consell Social: fins i competències

 

 

 

Article 1. Del Consell Social

 

1. El Consell Social és l'òrgan col·legiat universitari de participació de la societat valenciana en la universitat.

 

2. En cada una de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana es constituirà un Consell Social. 

 

 

 

Article 2. Fins

 

Correspon al Consell Social:

 

1. Fomentar i donar suport a la col·laboració entre la societat i la universitat, i en especial promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social, al servici de la qualitat de l'activitat universitària.

 

2. Promoure l'adequació de l'oferta d'ensenyances universitàries i de les activitats culturals, científiques i d'investigació a les necessitats de la societat.

 

3. Promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la universitat, canalitzant i adoptant, en el marc de la legislació vigent, les iniciatives de suport econòmic i mecenatge a la universitat per part de persones físiques i entitats de caràcter públic i privat.

 

4. Impulsar la cultura de l'empreniment en l'àmbit universitari, promovent la vinculació de les ensenyances, de la investigació i la innovació, a les capacitats creatives i emprenedores que enriquisquen el teixit social i productiu de la Comunitat Valenciana. [1]

 

 

 

Article 3. Competències i funcions d'índole econòmica

 

Li corresponen les següents:

 

a) Conéixer, amb anterioritat a la seua aprovació pel consell de govern, els criteris bàsics previstos per a l'elaboració del pressupost de la universitat, i formular propostes al respecte.

 

b) Aprovar, a proposta del consell de govern, el pressupost anual de la universitat i les seues modificacions, havent de ser informat periòdicament de l'estat d'execució.

 

c) Conéixer i informar, amb caràcter previ a la seua aprovació per l'òrgan que procedisca, el pressupost anual de les entitats que depenguen de la universitat i d'aquelles en què la universitat tinga participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial equivalent, i formular propostes al respecte, sense perjuí de la legislació mercantil o una altra a què dites entitats puguen estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.

 

d) Aprovar, a proposta del consell de govern, la programació plurianual de la universitat i la planificació estratègica d'esta.

 

e) Aprovar, amb caràcter previ al tràmit de rendició de comptes davant la Intervenció General de la Generalitat Valenciana o davant la Sindicatura de Comptes o un altre òrgan que s'establisca, els comptes anuals de la universitat.

 

f) Aprovar, a proposta del consell de govern, la relació de llocs de treball del personal d'administració i servicis de la universitat i les seues modificacions.

 

g) Aprovar els comptes anuals de les entitats que depenguen de la universitat i d'aquelles altres en què la universitat tinga participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial equivalent, sense perjuí de la legislació mercantil o una altra a què dites entitats puguen estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.

 

h) Ser informat pel consell de govern, de la plantilla de personal respecte a la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la universitat, com també de les seues modificacions

 

i) Supervisar les funcions ordinàries de control intern dels comptes de la institució. A l'efecte, la intervenció de la universitat, la comissió de control de comptes o l'òrgan equivalent, que exercisca les funcions de control del gasto en esta, informarà anualment al Consell Social sobre les seues actuacions. Així mateix, el Consell Social podrà demanar la realització d'auditories dels comptes de la universitat i de les entitats que d'ella puguen dependre i d'aquelles en què la universitat tinga participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial equivalent, sense perjuí de la legislació mercantil o una altra a què dites entitats puguen estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.

 

j) Acordar, en el marc de les normes reglamentàries i els límits que a l'efecte aprove el Consell de la Generalitat, a proposta del consell de govern, l'assignació amb caràcter individual de conceptes retributius addicionals als establits amb caràcter general per al professorat universitari.

 

k) Fixar les taxes acadèmiques i la resta de drets corresponents als estudis que no impliquen l'expedició de títols oficials, els preus públics per la prestació de servicis no acadèmics per part de la universitat o per l'ús o cessió d'instal·lacions universitàries, així com determinar el règim retributiu del professorat que impartisca seminaris, cursos i ensenyances no conduents a l'obtenció d'un títol universitari oficial.

 

l) Ser informat periòdicament sobre tots els contractes que se celebren a l'empara del que establix l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats.

 

m) Informar amb caràcter previ els convenis, no inclosos en l'apartat anterior, a subscriure per la institució amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades, dels quals es deriven obligacions econòmiques a la universitat la quantia de les quals supere la que a l'efecte acorde el Consell Social.

 

n) Proposar als òrgans competents de la Generalitat per a la seua aprovació, qualsevol operació d'endeutament de la universitat o de les entitats que en depenguen o d'aquelles en què la universitat tinga participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial equivalent, sense perjuí de la legislació mercantil o una altra a què dites entitats puguen estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.

 

o) Fixar les directrius o línies generals, amb ple respecte als principis de publicitat, mèrit i capacitat, de la política de beques, ajudes, exempcions i crèdits a l'estudi i a la investigació que, si és procedent, atorguen les universitats a càrrec dels seus recursos ordinaris. Reglamentàriament, s'establirà la forma de participació del Consell Social en les comissions que es constituïsquen als efectes d'executar les citades polítiques.

 

p) Coordinar i supervisar la concessió de les ajudes socials finançades a càrrec dels recursos ordinaris de la universitat que es destinen al seu personal.

 

q) Aprovar, a proposta del consell de govern, les concessions de crèdit extraordinari o suplement de crèdit, sempre que haja d'efectuar-se un gasto que no puga ser ajornat a l'exercici següent i per al qual no existisca crèdit consignat en els pressupostos o l'existent siga insuficient i tinga el caràcter de no ampliable.

 

r) Autoritzar les transferències de gastos de capital a qualsevol altre capítol del pressupost de gastos de la universitat.

 

s) Autoritzar l'òrgan competent, prèvia proposta motivada d'este, per a adquirir béns immobles, alienar o disposar dels béns patrimonials de la institució i dels béns mobles d'extraordinari valor, i d'aquells que s'afecten al compliment dels seus fins així com per a desafectar els béns de domini públic de la universitat. A este fi, el Consell Social rebrà en el primer trimestre de cada any natural una relació actualitzada al 31 de desembre de l'exercici anterior de l'inventari dels béns que integren el patrimoni de l'entitat.

 

t) Aprovar, a proposta del consell de govern, els reglaments interns que regulen, en el marc de la normativa de contractació i de patrimoni aplicable a l'administració de la Generalitat, la gestió contractual i patrimonial de la universitat.

 

u) En general, supervisar les activitats de caràcter econòmic de la universitat i avaluar el rendiment dels servicis. Podrà demanar a la resta dels òrgans de la universitat, així com als servicis, als centres i als departaments, la informació que considere necessària per a l'exercici de les seues funcions.

 

v) Informar els convenis col·lectius del personal laboral de la universitat prèviament a la seua formalització.

 

 

 

Article 4. Competències i funcions relatives al rendiment dels servicis universitaris

 

Li corresponen les següents:

 

a) Proposar al Consell de la Generalitat, després de l'informe del consell de govern, la creació, la transformació i la supressió de facultats, escoles tècniques superiors, escoles universitàries i instituts universitaris, així com la implantació, la modificació o la supressió d'ensenyances universitàries conduents a l'obtenció d'un títol oficial, o, si escau, acordar-les amb el Consell de la Generalitat quan la iniciativa parteix d'aquesta.

 

b) Proposar, després de l'informe del consell de govern, a l'administració educativa l'aprovació dels convenis d'adscripció a la universitat, de centres d'ensenyança superior, d'instituts universitaris, d'institucions o de centres d'investigació o de creació artística, de caràcter públic o privat, així com de col·legis majors i residències universitàries.

 

c) Aprovar, després de l'informe del Consell de Coordinació Universitària, les normes que regulen el progrés i la permanència en la universitat dels estudiants que no superen les proves corresponents en els terminis fixats, atenent, en tot cas, a les característiques dels diversos estudis.

 

d) Promoure la participació de professionals i sectors socials en l'elaboració i la reforma del contingut dels plans d'estudi, a fi d'adequar l'oferta dels estudis universitaris a les necessitats socials, i informar sobre la valoració econòmica dels plans d'estudis que la universitat pose en coneixement de la Generalitat, als efectes establits en l'article 35.2 de la Llei Orgànica d'Universitats.

 

e) Promoure l'establiment de convenis entre la universitat i entitats públiques i privades orientats a completar la formació dels estudiants i facilitar la seua ocupació.

 

f) Impulsar i, si és procedent, coordinar amb les associacions corresponents les actuacions destinades a establir relacions entre la universitat i els seus antics estudiants a fi de mantindre els vincles afectius i de potenciar les accions de mecenatge en favor de la institució acadèmica.

 

g) Tramitar les reclamacions que se li presenten, relatives al funcionament dels servicis universitaris quan tinguen per objecte assumptes la supervisió dels quals corresponga al Consell Social, podent sol·licitar al rector o la rectora o, si és procedent, a l'administració, la realització de les actuacions que procedisquen.

 

h) Autoritzar la utilització del procediment negociat sense publicitat per a l'adquisició de béns d'equip afectes a la investigació.

 

i) Formular suggeriments i propostes al consell de govern de la universitat tendents a millorar el funcionament de les activitats universitàries en els diferents aspectes i sobretot de la qualitat en la docència i la investigació. A tal efecte el Consell Social podrà recaptar la realització d'auditories o sol·licitar informes i inspeccions dels òrgans externs competents per avaluar la qualitat i el rendiment dels serveis universitaris, inclosa la docència.

 

j) Acordar amb el rector o la rectora el nomenament i la revocació del gerent.

 

k) Informar, amb caràcter previ a la remissió al Consell de la Generalitat per a la seua aprovació, dels projectes de concert de col·laboració entre la universitat i les institucions sanitàries.

 

l) Autoritzar la creació per la universitat de societats civils, mercantils, fundacions, consorcis i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia, i també la seua participació en estes.

 

m) Conéixer tots els acords que adopten el claustre i el consell de govern, i aquells del rector o la rectora de què es deriven obligacions econòmiques.

 

n) Conèixer, si escau, les activitats del defensor universitari o òrgan equivalent de la universitat realitzades en l'exercici de les funcions que té encarregades, per a la qual cosa presentarà al Consell Social de la universitat un informe anual.

 

o) Conèixer els informes d'avaluació de la qualitat de la universitat, dels seus centres o les titulacions, que a l'efecte emeta l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació i els de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià.

 

p) Totes les altres competències que li atribuïsca l'ordenament jurídic vigent.

 

q) Designar i cessar, com a membres del consell de govern de la universitat, els tres membres del Consell Social, pel procediment establert en l'article 19.2.

 

r) Promoure vincles de col·laboració mútua entre la universitat i les institucions i les entitats socials representatives.

 

s) Establir programes per facilitar la inserció professional dels titulats universitaris.

 

t) Realitzar estudis sobre matèries de la seua competència i, especialment, sobre l'adequació de l'oferta de titulacions i continguts dels plans d'estudis a les necessitats socials.

 

u) Promoure orientacions de l'activitat universitària adequades a les demandes del mercat laboral.

 

v) Promoure la creació de convenis entre les universitats i les entitats públiques i privades, orientades a especialitzar la formació dels estudiants i a facilitar-ne la incorporació al món laboral.

 

w) Impulsar las iniciativas emprendedoras y la actividad investigadora de la universidad y en especial, promoviendo la vinculación a los sectores productivos de su entorno, propiciando proyectos emprendedores, de investigación y desarrollo compartidos entre la universidad y las empresas o instituciones. [2]

 

y) Impulsar les activitats que permeten un apropament de l'alumnat universitari a les demandes de treball de les empreses, de l'administració i de les institucions per afavorir la inserció professional dels titulats universitaris i les titulades universitàries.

 

z) Promoure la realització d'estudis sobre la situació laboral de les persones amb títol universitari i la demanda social dels nous ensenyaments.

 

 

 

 

 

TÍTOL II. Composició del Consell Social

 

 

 

Article 5. Composició

 

1. El Consell Social de cadascuna de les universitats de la Comunitat Valenciana estarà integrat pel seu president o presidenta, sis vocals en representació del consell de govern de la universitat i els vocals que, d'acord amb el que hi ha disposat en esta llei, es designen en representació dels interessos socials de la Comunitat Valenciana.

 

2. Per decret del Consell de la Generalitat es nomenarà el president o la presidenta del Consell Social, a proposta del titular de la conselleria amb competències en matèria d'universitats, i serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

3. En representació del consell de govern de la universitat seran vocals nats del Consell Social: el rector o la rectora, i les persones que ostenten la titularitat de la secretaria general i de la gerència de la universitat; i tres vocals més: un del professorat, un de l'alumnat i un en representació del personal d'administració i serveis, elegits pel propi consell de govern de la universitat entre els seus components.

 

4. La representació dels interessos socials de la Comunitat Valenciana estarà formada pels vocals que es designen entre personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social, que no formen part de la pròpia comunitat universitària, de la següent forma:

 

a) Dos designats per les Corts Valencianes.

 

b) Tres designats per la persona que ostente la titularitat de la conselleria competent en matèria d'universitats.

 

c) Un designat pel membre del Consell de la Generalitat competent en matèria d'investigació, desenvolupament i innovació tecnològica.

 

d) Un designat per l'ajuntament del terme municipal en què es trobe ubicada la seu de la universitat. 

 

e) Un designat per la diputació provincial de la província on radique la universitat.

 

f) Tres designats per les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

g) Tres designats per les organitzacions empresarials més representatives a la Comunitat Valenciana.

 

h) Un designat pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.

 

i) Un designat pels col·legis professionals de la Comunitat Valenciana a través de l'organització intercol·legial que congregue el nombre més gran de col·legis professionals de la província on radique la universitat 

 

j) Dos designats pel president o la presidenta del Consell Social entre membres pertanyents a entitats legalment constituïdes que representen els interessos professionals, econòmics, financers, culturals, educatius, artístics, científics, tècnics o d'antics estudiants.

 

 

 

 

 

TÍTOL III. Estatut dels membres del Consell Social

 

 

 

Article 6. Nomenament dels vocals

 

1. Els vocals del Consell Social designats en representació dels interessos socials seran nomenats per orde de la persona que ostente la titularitat de la conselleria competent en matèria d'universitats que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

 

2. Els nomenaments dels membres no nats del Consell Social en representació del consell de govern seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

 

 

Article 7. Mandat dels vocals

 

1. El mandat dels vocals del Consell Social que representen els interessos socials tindrà una duració de quatre anys, a comptar des de la publicació del seu nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i podran ser novament designats per un altre període igual consecutiu, per una sola vegada.

 

2. Els vocals que representen els interessos socials perdran la seua condició per expiració del període de mandat, mort o declaració d'incapacitat, renúncia, revocació per qui els va designar o apreciació per part del Consell Social de causa d'incompatibilitat. En estos casos el mandat del nou membre designat tindrà una duració igual al mateix temps que li reste per complir a aquell membre que substituïsca, i no es computarà als efectes del paràgraf anterior.

 

3. Els membres nats del Consell Social cessaran en l'òrgan quan perden la condició o càrrec que comporte la seua pertinença a aquell.

 

4. Si en el termini de dos mesos des que es produïsca una vacant entre els vocals que representen els interessos socials no s'haguera efectuat la nova designació, la persona que ostente la titularitat de la conselleria competent en matèria d'universitats podrà nomenar provisionalment qui considere més idoni per a exercir la representació corresponent. Estos vocals cessaren automàticament quan es produïsca la designació del vocal per l'entitat a qui legalment corresponga.

 

5. La substitució dels membres del Consell Social designats pel consell de govern de la universitat s'efectuarà en els termes que establisquen els estatuts de la universitat.

 

6. Transcorregut el termini de vigència del càrrec de vocal en representació dels interessos socials o representant no nat del consell de govern, este romandrà en funcions en el càrrec fins que es designe el seu substitut i el nomenament d'este es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

 

 

Article 8. Incompatibilitats

 

1. La condició de membre del Consell Social serà incompatible amb la pertinença a òrgans rectors o amb l'ocupació de càrrecs de tota mena, per ell o mitjançant substitució, en empreses o societats que contracten amb la universitat l'execució d'obres, la gestió de serveis, la realització de subministres o treballs de consultoria i assistència o serveis, així com amb la participació superior al 10 per 100 en el seu capital social, llevat dels casos a què es refereix l'article 83.1 de la Llei orgànica d'universitats.

 

2. La condició de membre del Consell Social serà incompatible amb la pertinença a òrgans rectors i amb l'exercici de càrrecs o funcions de tot tipus per ells o per persona interposada, en universitats privades.

 

3. Cap dels membres del Consell Social nomenats en representació dels interessos socials podrà ser membre en actiu de la comunitat universitària corresponent, ni formar part de més d'un Consell Social de les universitats de la Comunitat Valenciana.

 

 

 

Article 9. Facultats dels membres del Consell Social

 

1. En l'exercici de les competències atribuïdes al Consell Social per la present llei, els seus membres podran presentar propostes al ple o a les comissions. El president o la presidenta, el secretari o la secretària i la resta de membres del Consell Social tindran la facultat d'obtindre tota la informació i la documentació que necessiten dels servicis i dependències universitàries per al compliment de les funcions assignades al Consell Social.

 

2. Els membres del Consell Social que representen els interessos socials percebran una indemnització, per l'assistència a les sessions del Consell o a les comissions d'este, en els termes que establisca el reglament del Consell Social.

 

 

 

Article 10. Obligacions dels membres del Consell Social

 

Els membres del Consell Social estan obligats a:

 

a) Assistir a les sessions del ple i d'aquelles comissions per a les quals hagen sigut designats, així com als actes institucionals quan els haja sigut expressament delegada la representació del Consell Social.

 

b) Observar les normes sobre incompatibilitats que, d'acord amb esta llei, puguen afectar-los, així com comunicar al Consell tota circumstància, inicial o sobrevinguda, de la qual puga derivar-se una situació d'incompatibilitat.

 

c) Complir individualment totes les comeses que els siguen encomanades pels òrgans del Consell.

 

d) Guardar la reserva i la confidencialitat deguda respecte de les deliberacions de les sessions del Consell Social, tant del ple com de les comissions a què pertanguen, així com de les gestions que porten a terme per encàrrec dels òrgans del Consell.

 

e) No utilitzar els documents que els siguen facilitats per a fins distints d'aquells per als quals els van ser entregats.

 

 

 

 

 

TÍTOL IV. De l'organització del Consell Social i el seu règim jurídic

 

 

 

Article 11. Estructura orgànica

 

El Consell Social de la universitat s'organitza en:

 

a) El ple.

 

b) El president o la presidenta.

 

c) Les comissions que, si escau, es creen.

 

d) El secretari o la secretària.

 

 

 

Article 12. El ple

 

El ple del Consell Social està integrat pel president o la presidenta i els vocals, i a este correspon l'adopció d'acords relatius a les competències incloses en els articles 3 i 4 de la present llei, sense perjuí que reglamentàriament s'atribuïsquen als restants òrgans del Consell Social.

 

 

 

Article 13. Les comissions

 

1. Sense perjuí de les ponències o grups de treball de caràcter sectorial o de naturalesa ocasional que designe el ple, d'acord amb el que dispose el reglament d'organització i funcionament del Consell Social, podran crear-se comissions, a les quals el ple adscriurà vocals, respectant, en tot cas, les proporcions plenàries.

 

2. Les comissions del Consell Social únicament emetran o elevaran al ple informes, dictàmens o propostes, sense que puguen adoptar acords executius, excepte delegació per part d'este. En este cas, la delegació expressa del ple podrà atorgar a la comissió que es tracte atribucions específiques o genèriques, i amb caràcter habitual per a certes matèries, o concret per a un assumpte determinat.

 

 

 

Article 14. El president o la presidenta

 

1. El president o la presidenta del Consell Social exercix la màxima representació d'este, convoca, presidix i dirigix el Consell, vetla pel compliment dels seus acords, i exercix qualssevol altres atribucions que li siguen encomanades legalment o reglamentàriament.

 

2. El president o la presidenta del Consell Social pot invitar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, a les persones expertes que considere oportú, d'acord amb la naturalesa dels assumptes a tractar.

 

3. El mandat del president o la presidenta del Consell Social serà de quatre anys, període que podrà ser novament designat per un altre període igual consecutiu, per una sola vegada.

 

4. És d'aplicació al president o la presidenta del Consell Social el que preveu el títol III d'esta llei sobre duració del càrrec i incompatibilitats dels vocals que representen els interessos socials de l'òrgan.

 

 

 

Article 15. El vicepresident o la vicepresidenta

 

1. El president o la presidenta del Consell Social podrà designar fins a dos vicepresidents d'entre els vocals que representen els interessos socials, indicant l'orde de prelació d'estos als efectes de substitució del president o la presidenta.

 

2. El vicepresident o la vicepresidenta substituirà el president o la presidenta en cas de mort, vacant, absència, renúncia o cessament. Si no n'hi ha, substituirà el president o la presidenta el vocal representant dels interessos socials que gaudisca de major antiguitat en l'òrgan d'entre els indicats en l'article 5.4, apartats b) i c), i en el cas que, entre estos, existisquen dos o més amb la mateixa antiguitat exercirà les funcions de la presidència el de major edat.

 

3. El president o la presidenta del Consell Social podrà revocar del seu càrrec als vicepresidents donant compte al Consell Social.

 

 

 

Article 16. El secretari o la secretària del Consell

 

1. El Consell Social disposarà d'una secretaria dotada dels mitjans materials i personals suficients i adequats per al compliment dels fins i el desenrotllament i l'execució de les competències d'este òrgan.

 

2. Al capdavant de la secretaria estarà el secretari o la secretària del Consell Social, que serà nomenat i separat per la persona que ostente la titularitat de la conselleria competent en matèria d'universitats, a proposta del president o la presidenta del Consell. La designació recaurà en persona que no siga vocal del Consell Social, i actuarà amb veu, però sense vot. El nomenament i el cessament del secretari o la secretària es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

3. Al secretari o la secretària correspon la direcció de les dependències administratives del Consell Social i del personal adscrit a este, la preparació d'estudis i informes, la funció de donar fe d'allò que s'ha acordat, la custòdia dels llibres d'actes, la potestat de certificació i totes les atribucions que li encomane el reglament del Consell.

 

4. En cas de vacant o absència exercirà accidentalment les funcions de secretari o la secretària del Consell Social el vocal que designe el president o la presidenta; en este cas actuarà amb veu i vot.

 

5. El secretari o la secretària del Consell tindrà el següent règim:

 

a) Si té la condició de funcionari dels cossos docents universitaris adscrit a la universitat corresponent, percebrà un complement retributiu i tindrà una dedicació docent iguals als que corresponguen al secretari o la secretària general de la universitat.

 

b) Si no té la condició de funcionari dels cossos docents universitaris, haurà de comptar amb titulació universitària superior i percebrà unes retribucions equivalents a les del personal al servici de la Generalitat corresponent al grup A, complement de destinació 30 i el complement específic màxim que corresponga al règim de dedicació exclusiva, sense perjuí que reglamentàriament s'establisca qualsevol altra retribució complementària. En el cas que el secretari o la secretària siga funcionari públic en actiu, durant la seua permanència en el càrrec quedarà en situació de servicis especials.

 

 

 

Article 17. Delegació

 

No obstant l'obligatorietat establida per als membres del Consell Social d'assistir a les reunions de l'òrgan, si hi ha causa justificada, qualsevol d'aquells podrà delegar la seua assistència a favor d'un altre component del Consell assistent a la reunió que es tracte, sempre que es faça per escrit firmat pel conseller delegant en què es faça constar el motiu que impedix la seua assistència a la sessió, la delegació es podrà concedir de forma genèrica o expressant el sentit del vot per als diversos punts de l'orde del dia. El reglament del Consell Social establirà el nombre màxim de delegacions per membres del Consell Social.

 

 

 

Article 18. Reglament d'organització i funcionament

 

1. El Consell Social elaborarà el seu reglament d'organització i funcionament, que se sotmetrà a l'aprovació del Consell de la Generalitat.

 

2. El reglament del Consell Social regularà, necessàriament, el nombre i la periodicitat de les sessions ordinàries i les extraordinàries del ple del Consell Social, i el quòrum o règim de majories requerides per a adoptar acords.

 

3. El Consell Social establirà en el seu reglament un procediment perquè, en cas de reiterat incompliment de les seues obligacions en el càrrec per algun dels seus membres, es propose raonadament la seua substitució a qui l'haguera designat.

 

 

 

Article 19. Quòrum i règim de votació

 

1. Per a la vàlida constitució del ple del Consell Social es requerix l'assistència del president o la presidenta i secretari o la secretària, o dels que legalment els substituïsquen, i de la mitat dels vocals.

 

2. La designació de representants del Consell Social en el consell de govern s'efectuarà per votació dels membres designats en representació dels interessos socials i recaurà en aquells que obtinguen nombre més gran de vots.

 

3. En cas d'empat en les votacions, decidirà el vot de qualitat del president o la presidenta, excepte en les votacions per a l'elecció de membres del Consell Social en uns altres òrgans o institucions; en este cas, serà designat el de més antiguitat en el càrrec.

 

 

 

Article 20. Règim juridicoadministratiu dels acords

 

Els acords del ple i els adoptats per delegació d'este esgoten la via administrativa i són directament impugnables davant l'orde jurisdiccional contenciós administratiu, sense perjuí dels recursos administratius previs que l'ordenament jurídic establisca.

 

 

 

Article 21. Execució i publicació dels acords

 

1. Correspon al rector o la rectora de la universitat l'execució dels acords adoptats pel Consell Social. A este fi, el secretari o la secretària de l'òrgan remetrà al rectorat, amb el vistiplau del president o la presidenta del Consell Social, certificat dels acords adoptats.

 

2. El rector o la rectora ordenarà la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'aquells acords que, de conformitat amb la normativa vigent, requerisquen publicitat i d'aquells altres la publicació dels quals s'estime convenient a criteri del mateix Consell Social.

 

 

 

Article 22. Pressupost del Consell Social

 

1. El Consell Social de la universitat anualment proposarà al consell de govern el seu propi pressupost per a la seua inclusió en els pressupostos de la universitat en un programa específic que comprendrà el crèdit necessari per a atendre les necessitats de personal i mitjans materials que demande el correcte funcionament dels seus servicis en cada exercici.

 

2. Els gastos de personal dels Consells Socials corresponents a l'estructura mínima establida en la present llei, seran finançats per mitjà de les dotacions que amb tal finalitat es consignen en els pressupostos de la Generalitat Valenciana.

 

 

 

Article 23. Mitjans al servici del Consell

 

1. El reglament del Consell Social fixarà l'organització administrativa i de servicis necessaris per al seu adequat funcionament, que estarà davall la direcció del secretari o la secretària, i que haurà de comptar amb les unitats administratives necessàries per a possibilitar l'efectiu exercici de les funcions que esta llei atribuïx al Consell Social, que com a mínim seran les següents:

 

- Un servici economicopressupostari.

 

- Un servici de règim jurídic i administratiu.

 

2. La relació de llocs de treball de la universitat inclourà els corresponents a l'organització administrativa i de servicis del Consell Social, i la classificació dels quals haurà de realitzar-se d'acord amb este.

 

3. El personal d'administració i servicis adscrit als llocs de treball inclosos en l'organització administrativa del Consell Social dependrà funcionalment del president o la presidenta.

 

 

 

 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

 

 

Primera [3]

 

Cada Consell Social, amb 10 dies d'antelació a la data prevista d'aprovació de la proposta de pressupost de la universitat per a cada exercici, la trametrà a la conselleria competent en matèria d'universitats, junt amb la plantilla del personal de totes les categories de la universitat, en la qual es detallaran degudament classificades totes les places i llocs de treball, especificant la totalitat dels costos d'esta, i podrà demanar informació sobre les dotacions que, en el programa pressupostari destinat a universitats i estudis superiors del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de què es tracte, estan previstes tant per a cada universitat, com per al conjunt d'elles, quan este import no es trobe distribuït, als efectes de preveure amb la major aproximació possible els ingressos procedents de la Generalitat a càrrec del programa pressupostari referit. 

 

 

 

Segona [4]

 

 

 

Tercera

 

Als efectes de les precedències protocol·làries regulades pel Decret 235/1999, de 23 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de precedències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, es considerarà el president o la presidenta de cada Consell Social de les universitats públiques valencianes inclòs en el número 13 de l'article 3 del citat decret.

 

 

 

 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

 

 

Primera

 

Cada Consell Social, amb 10 dies d'antelació a la data prevista d'aprovació de la proposta de pressupost de la universitat per a cada exercici, la trametrà a la conselleria competent en matèria d'universitats, junt amb la plantilla del personal de totes les categories de la universitat, en la qual es detallaran degudament classificades totes les places i llocs de treball, especificant la totalitat dels costos d'esta, i podrà demanar informació sobre les dotacions que, en el programa pressupostari destinat a universitats i estudis superiors del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de què es tracte, estan previstes tant per a cada universitat, com per al conjunt d'elles, quan este import no es trobe distribuït, als efectes de preveure amb la major aproximació possible els ingressos procedents de la Generalitat a càrrec del programa pressupostari referit. 

 

1. En el termini màxim de 6 mesos, a partir de l'entrada en vigor de la present llei, es procedirà a la constitució dels Consells Socials de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en els termes que s'hi establisquen. Es podrà procedir a la seua constitució quan estiguen designats almenys els dos terços dels seus membres i el president o la presidenta del Consell.

 

2. En el termini de tres mesos des de la constitució dels nous Consells Socials, cada un d'estos procedirà a elaborar els reglaments d'organització i funcionament, per a la seua aprovació pel Consell de la Generalitat.

 

3. Transcorreguts tres mesos des de la presentació del projecte de reglament d'organització i funcionament del Consell Social, sense que haguera recaigut resolució expressa, s'entendrà aprovat i es procedirà a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

 

 

Segona 

 

Els Consells Socials constituïts amb anterioritat a l'entrada en vigor d'esta llei, així com el Consell Econòmic de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, continuaran en funcions fins a la constitució dels nous Consells Socials, moment en què quedaran dissolts.

 

 

 

 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

 

 

Queda derogada la Llei 4/1985, de 16 de març, del Consell Social de les Universitats de la Comunitat Valenciana, així com totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen o contradiguen el que disposa la present llei.

 

 

 

 

 

DISPOSICIONS FINALS

 

 

 

Primera 

 

S'autoritza el Consell de la Generalitat a dictar totes les disposicions que calguen per al desplegament i l'execució del que disposa la present llei.

 

 

 

Segona 

 

La present llei vigirà el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

 

 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

 

 

 

 

 

València, 28 de gener de 2003

 

 

 

 

 

El president de la Generalitat Valenciana,

 

JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

 

 

 

 

 [1]  Apartat 4 de l'article 2 afegit per Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de Mesures Urgents de Suport a la Iniciativa Empresarial i als Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitjanes Empreses de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6800 de 20.06.2012) Ref. Base de dades 006066/2012.

[2]  Apartat w) de l'article 4 redactat segons la Llei 2/2012, de 14 de juny.

[3]  Redacció que fa l'article 76 de la Llei 16/2008, de 22 desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat (DOGV núm. 5922 de 29.12.2008) Ref. Base de dades 014865/2008.

[4]  Derogada per la disposició derogatòria de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià (DOGV número 5449 de 13.02.2007) Ref. Base de dades 1943/2007.

 

 

Mapa web