Disposicion Consolidada

Texto h2

DECRET 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Texto
Texto Texto
Publicat en:   DOGV núm. 7425 de 17.12.2014
Entrada en vigor :   18.12.2014
Origen disposició :   Conselleria d'Hisenda i Administració Pública
Referència Base de Dades:   011163/2014
Número identificador:   2014/11545
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/d/2014/12/12/220/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 01.01.2020 -

 

Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

 

(DOGV núm. 7425 de 17.12.2014) Ref. 011163/2014

 

 

ÍNDEX

 

Preàmbul

Títol I. Disposicions generals.

Títol II. L'accés als continguts i servicis electrònics de la Generalitat.

Capítol I. Disposicions generals.

Capítol II. Comunicació dels ciutadans amb la Generalitat.

Capítol III. El portal corporatiu de la Generalitat.

Capítol IV. Les comunicacions de contacte informal.

Capítol V. La seu electrònica.

Capítol VI. El tauler d'anuncis i edictes electrònic de la Generalitat.

Títol III. Identificació, autenticació i registre electrònic de representació

Capítol I. Identificació electrònica i autenticació dels ciutadans.

Capítol II. Identificació electrònica i autenticació de l'actuació de l'Administració de la Generalitat.

Capítol III. El Registre Electrònic de Representació.

Títol IV. Registre electrònic i notificacions

Capítol I. Registre Electrònic de la Generalitat.

Capítol II. La notificació a través del Registre Electrònic de la Generalitat.

Títol V. Documents i expedients administratius electrònics

Capítol I. Documents administratius electrònics.

Capítol II. L'expedient administratiu electrònic.

Capítol III. Conservació i arxiu dels documents electrònics.

Títol VI. La tramitació electrònica

Capítol I. Tramitació electrònica d'expedients.

Capítol II. Actuacions administratives automatitzades.

Títol VII. La Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat.

Capítol I. Gestió de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat.

Capítol II. Els servicis comuns d'interoperabilitat.

Títol VIII. Administració electrònica de les entitats locals

Títol IX. Les competències en administració electrònica i en aprovació i homologació d'aplicacions

Capítol I. Les competències horitzontals en tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat.

Capítol II. Aprovació i homologació d'aplicacions.

Disposicions addicionals.

Disposició derogatòria.

Disposició final.

 

 

PREÀMBUL

 

Este decret pretén contribuir al desenrotllament de la societat de la informació i, en particular, modernitzar l'Administració de la Comunitat Valenciana, impulsar la plena incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'activitat administrativa, i a les relacions entre els ciutadans i les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, així com a les relacions entre les administracions. Es pretén fer efectius els principis d'eficàcia, eficiència, racionalització, agilitat, qualitat, simplificació, participació, responsabilitat, confidencialitat, seguretat, accessibilitat, orientació al ciutadà i transparència en l'actuació i gestió administrativa electrònica, així com garantir el principi de servici als ciutadans i progressar en l'efectivitat dels drets reconeguts en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics.

La Generalitat ha impulsat durant més d'una dècada diverses iniciatives i plans per a augmentar la utilització de les noves tecnologies i l'extensió de la societat de la informació. Successivament, en el desenrotllament d'eixa estratègia, s'han avançat alguns elements necessaris de l'administració electrònica, com la regulació de la firma electrònica en 2002, la creació del registre electrònic i la regulació de les notificacions electròniques en 2004, i el registre de representacions per a tramitació electrònica en 2005. Finalment, en 2010 es va aprovar la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i es va crear i es va regular la seu electrònica de la Generalitat.

Més recentment, la Generalitat ha regulat la seua política de seguretat pel Decret 66/2012, de 27 d'abril, del Consell, pel qual s'establix la política de seguretat de la informació de la Generalitat, així com pel Decret 130/2012, de 24 d'agost, del Consell, pel qual s'establix l'organització de la seguretat de la informació de la Generalitat.

L'aprovació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, i el seu desenrotllament posterior, a través del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, i del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'esquema nacional d'interoperabilitat en l'àmbit de l'administració electrònica, ha introduït importants novetats en les bases jurídiques i tècniques de l'administració electrònica.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, establix, en la disposició final octava, que correspon a les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seues competències respectives, dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació.

En este context, la competència de la Generalitat per a abordar el desplegament reglamentari de la Llei 11/2007, de 22 de juny, es dóna per la mateixa naturalesa d'esta llei, aprovada per l'Estat com a norma bàsica dictada a l'empara de l'article 149.1.18a de la Constitució Espanyola, i per l'habilitació continguda en la disposició final octava d'esta llei, així com pel títol competencial que té la Generalitat en la matèria, en virtut del que establixen els articles 9 i 49.3.16a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Per la seua banda, la Unió Europea ha instat als estats membres a incrementar els seus esforços per a reduir la càrrega normativa, de manera que s'aconseguisca un marc regulador estable, clar i predicible. Sensible a esta realitat, i a fi de millorar i aclarir el nostre sistema normatiu, la Generalitat ha assumit estos requeriments. Així, per l'Acord de 10 de maig de 2013, del Consell, s'ha aprovat el 2n Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives (Pla SIRCA-2, 2013-2015), a través del qual es pretén contribuir a aconseguir un ordenament jurídic més eficaç i eficient, totalment accessible als ciutadans, transparent i de fàcil comprensió i compliment.

La Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, deroga la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i establix, en la disposició final primera, que, en el termini de sis mesos des de la seua entrada en vigor, el Consell haurà d'aprovar, per mitjà d'un decret, el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, per a l'adaptació a la normativa bàsica dictada per l'Administració de l'Estat en esta matèria.

Per este mandat, en el marc de simplificació i millora normativa que establix el Pla SIRCA-2 i, atenent la necessitat de continuar el desenrotllament de l'administració electrònica i consolidar el ja creat actualitzant-lo, és aconsellable l'aprovació d'este decret d'administració electrònica, el qual integra en un únic cos normatiu la regulació de les matèries abans citades i incorpora altres matèries sorgides de necessitats noves, com el tauler electrònic, la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat per a verificar dades i documents, així com del document i l'arxiu electrònics de gestió, enllaçats en la vida de l'expedient electrònic, junt amb la necessària regulació procedimental d'aprovació d'aplicacions, en clara revisió de la normativa respecte d'això creada en un altre context tecnològic i econòmic, en 1998.

Per tot això, en virtut de les habilitacions contingudes en la disposició final octava de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, en l'article 18.f de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com en la disposició final primera de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, a proposta del conseller d'Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 12 de desembre de 2014,

 

Índex

 

DECRETE

 

TÍTOL I. Disposicions generals

 

Article 1. Objecte

L'objecte d'este decret és la regulació del règim jurídic de la utilització per l'Administració de la Generalitat dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en el desenrotllament de l'activitat administrativa. Així mateix, es fixen les competències i atribucions en matèria d'administració electrònica i les relatives a la implantació de procediments administratius o processos de treball, l'homologació i aprovació d'aplicacions i sistemes d'informació, així com les directrius i bones pràctiques d'administració electrònica dirigides a les entitats locals a la Comunitat Valenciana.

 

Article 2. Àmbit d'aplicació

Les disposicions d'este decret són aplicables:

1. La Presidència, les conselleries de la Generalitat i els seus organismes autònoms, sense perjudici de les competències que sobre aquesta matèria tinga atribuïdes l'ens instrumental esmentat en l'article 69 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. S'inclou en l'àmbit de regulació al departament i òrgans que exercisquen les competències en matèria d'Administració de justícia, sense perjudici de la legislació i competències estatals en la matèria i en el marc de les competències de la Generalitat en la matèria. [1]

2. A les entitats de dret públic vinculades o dependents de l'Administració Pública de la Generalitat, en les seues relacions de dret públic i en els termes concrets que expressament s'establixen en este decret.

3. A les entitats que integren l'Administració local de la Comunitat Valenciana, en els termes concrets que expressament s'establixen en este decret.

4. A les institucions de la Generalitat a què es referix l'article 20.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com a les corporacions de dret públic representatives d'interessos econòmics i professionals, en les seues relacions de dret públic i en els termes concrets que expressament s'establixen en este decret.

5. Al ciutadà en les seues relacions de dret públic amb els ens esmentats en els apartats precedents i a les relacions d'estos ens entre si.

 

Article 3. Definicions

Els termes que s'utilitzen en este decret tindran el significat que s'establix en l'annex de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, en l'annex IV de Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, i en l'annex de Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'administració electrònica.

 

Article 4. [2]

 

Article 5. Fins

La utilització de mitjans electrònics per l'Administració de la Generalitat en la seua pròpia activitat, i en les relacions amb els ciutadans i altres administracions públiques, es regirà pels principis generals previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, així com pels fins següents:

1. Impuls i afavoriment dels mitjans electrònics en l'Administració i en les relacions amb els ciutadans, i es podran justificar diferències de tractament, legítimes i proporcionades, segons hi haja una relació electrònica o no.

2. Canvi cultural organitzatiu que afavorisca la reorganització i racionalització de processos, així com la simplificació de procediments.

3. Principi d'innovació, modernització i actualització permanents de l'administració electrònica.

4. Principi de cooperació interadministrativa i de participació dels ciutadans, dels servidors i servidores públics, i dels sectors i col·lectius implicats en l'administració electrònica.

5. Principi de celeritat en la tramitació i en la notificació dels actes administratius, que promou la reducció dels terminis màxims quan el procediment es gestione per mitjans electrònics.

6. Orientació total al ciutadà.

7. Impuls públic en la implantació de l'administració electrònica per a previndre i evitar diferents velocitats d'accés a esta entre les distintes administracions o entre estes i el ciutadà.

8. Informació eficient, és a dir, accessible, usable, completa, exacta, actualitzada, segura, clara, íntegra, correcta i veraç, de consulta senzilla, organització i estructuració jerarquitzada, homogènia i interoperable, i es ponderarà el valor de l'estabilitat en el seu accés.

9. Responsabilitat general pels continguts i informació propis difosos electrònicament.

10. Inalterabilitat de la relació jurídica administrativa mantinguda a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, i dels drets, facultats, obligacions o posicions jurídiques que incloga, sense perjuí de les adequacions a la naturalesa i possibilitats dels mitjans electrònics.

 

Article 6. Drets dels ciutadans

1. Els ciutadans són titulars dels drets reconeguts en l'article 6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, i, consegüentment, tenen dret a comunicar-se electrònicament amb les administracions públiques de la Comunitat Valenciana per a formular tot tipus de sol·licituds, recursos, reclamacions, al·legacions, queixes, suggeriments, peticions, oposicions i consultes, així com per a rebre notificacions i tot tipus de comunicacions d'aquelles, sense més limitacions que les establides en les lleis, en els termes d'este decret i en el marc de la implantació de servicis i relacions electròniques i de progressivitat en el ple exercici d'estos.

2. A més, els ciutadans tenen, en relació amb la utilització dels mitjans electrònics en l'activitat administrativa, i en els termes que preveu este decret, els drets següents:

a) Dret a no utilitzar mitjans o tècniques electròniques que no hagen sigut prèviament aprovats o homologats i publicitats degudament per l'Administració actuant en la seu electrònica de la seua titularitat, sense perjuí del dret reconegut en l'article 6.2, lletra k), de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics.

b) Dret a obtindre gratuïtament una adreça de correu electrònic facilitat per la Generalitat.

c) Dret a utilitzar lliurement i gratuïtament els mitjans i servicis generals electrònics que es posen a la seua disposició per a la seua ocupació en les relacions amb les administracions públiques.

d) Dret a conéixer l'òrgan o unitat que tinga encomanada la responsabilitat del funcionament correcte de les aplicacions, programes i comunicacions realitzades per mitjans electrònics.

e) Dret a optar lliurement per l'ús dels mitjans electrònics, amb les excepcions previstes en este decret o qualssevol altres normes que siguen aplicables.

f) Dret a usar les dos llengües oficials a la Comunitat Valenciana.

g) Dret a la representació electrònica.

h) Els que es reconeguen i regulen en altres articles d'este decret o en la resta de la normativa vigent.

 

Article 7. Servicis comuns d'administració electrònica de la Generalitat

1. Els servicis comuns d'administració electrònica són solucions informàtiques que estandarditzen i solucionen parts o la totalitat del procediment d'un servici electrònic.

2. Són servicis comuns: el registre electrònic, la notificació electrònica, les certificacions electròniques, la carpeta ciutadana, la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat, la passarel·la de pagaments, el servici de verificació de dades, tauler d'anuncis i edictes electrònic i el Registre Electrònic de Representació. En la mesura que es creen nous servicis comuns, es posaran a la disposició de les persones usuàries en la seu electrònica.

3. L'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica és l'encarregat de la implantació i gestió dels servicis comuns d'administració electrònica. Així mateix, garantirà que estos servicis complixen les condicions i els requisits tècnics establits en este decret i en la resta de normes aplicables.

4. Els servicis comuns d'administració electrònica són d'ús comú per a totes les entitats incloses en els apartats 2.1 i 2.2 d'este decret. Els servicis comuns d'administració electrònica podran utilitzar-se per altres entitats incloses en l'àmbit d'aplicació del decret i per altres administracions públiques, segons el que s'especifique en els corresponents convenis de col·laboració.

 

Índex

 

TÍTOL II. L'accés als continguts i servicis electrònics de la Generalitat

 

CAPÍTOL I. Disposicions generales

 

Article 8. Canals d'accés als continguts i servicis electrònics

1. La relació electrònica de la Generalitat amb el ciutadà està regulada pel que establix este decret, sense perjuí d'una altra legislació específica que poguera ser aplicable, en especial la relativa als servicis d'atenció ciutadana, a la transparència i l'accés a la informació pública, la de reutilització d'informació del sector públic i la disposició de dades obertes o la de participació.

2. A més dels servicis d'atenció ciutadana, assistència i suport que puguen establir-se, el ciutadà es relaciona electrònicament per mitjà de l'acció autònoma de la persona interessada emprant mitjans telemàtics i electrònics.

3. La presència de la Generalitat per mitjans electrònics o canals basats en Internet s'ordena com un conjunt integrat de continguts i servicis, organitzats principalment en el portal corporatiu de la Generalitat, a què s'accedix a través de l'adreça <www.gva.es> o aquella que, si és el cas, es determine.

 

Article 9. Finalitats en la difusió de dades, informació i continguts a través del portal de la Generalitat

En el marc dels principis enunciats en l'article 4 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, a través del portal corporatiu de la Generalitat es difondran dades, informació i continguts sota els principis següents:

1. Simplicitat, claredat, utilitat, usabilitat i facilitat d'accés.

2. Pretensió de completesa, consistència i coherència, veracitat i exactitud de la informació.

3. Actualització. En la mesura que siga possible i quant a la naturalesa del contingut, es farà visible per al ciutadà la data d'actualització de la informació i dels continguts. Si bé els continguts no actualitzats poden ser d'utilitat al ciutadà, es vetlarà per advertir d'esta desactualització.

4. Autenticitat, seguretat, confidencialitat i protecció de les dades de caràcter personal.

5. Gratuïtat, lliure accés, accessibilitat i no discriminació.

6. Orientació al ciutadà, progressiva personalització, jerarquització i segmentació per al usuari o destinatari.

7. Reutilització i obertura de dades a favor al ciutadà, el sector privat i altres administracions.

 

Article 10. Accessibilitat

La informació, els continguts i els servicis propis a què s'accedix en el portal corporatiu de la Generalitat hauran de complir les normes reguladores de l'accessibilitat arreplegades en el Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i servicis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social, la normativa que ho modifique o substituïsca i altres normes que siguen d'aplicació.

 

Article 11. Deures en l'accés i la utilització dels servicis i continguts electrònics de la Generalitat

El ciutadà té el deure d'utilitzar els servicis i continguts electrònics a què s'accedix en el portal corporatiu de la Generalitat de bona fe i evitar-ne l'abús. Així mateix, té el deure d'utilitzar dades, continguts o informacions que obtinga a través del portal corporatiu de la Generalitat o la seu electrònica corresponent en el marc de la normativa vigent, sense desviar els possibles usos d'esta, especialment en raó del respecte a la intimitat, la protecció de dades o la propietat intel·lectual.

 

Índex

 

CAPÍTOL II. Comunicació dels ciutadans amb la Generalitat

 

Article 12. Obligació de comunicar-se exclusivament per mitjans electrònics i efectes del seu incompliment

1. Les normes reguladores dels diferents procediments i altres actuacions administratives, de conformitat amb el que establix l'article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, i sobre la base d'este decret podran establir l'obligació de comunicar-se exclusivament per mitjans electrònics, així com de presentar o generar les sol·licituds exclusivament d'acord amb els documents electrònics normalitzats.

2. La imposició de la relació electrònica es podrà establir quan les persones interessades corresponguen a persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que, per raó de la seua capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguen garantit l'accés i disponibilitat de mitjans tecnològics necessaris. En especial, esta obligació haurà de preveure's amb caràcter general per a les grans empreses que, per raó de la seua activitat, realitzen comunicacions freqüents amb la Generalitat, per a associacions o col·legis professionals i els seus membres, en particular, aquells que, en l'exercici de la seua activitat, realitzen actes de comunicació habitual amb la Generalitat.

3. L'obligació d'utilitzar mitjans electrònics requerirà l'anàlisi prèvia i l'acreditació que esta imposició de cap manera puga suposar discriminació per la falta de garantia de l'accés, disponibilitat i coneixement d'ús dels mitjans tecnològics necessaris i, si és el cas, s'arbitren els mitjans eficaços per a evitar-la.

4. La regulació que concrete l'obligació d'ús de mitjans electrònics especificarà les comunicacions a què s'aplica i si comprén o no la pràctica de notificacions electròniques i la utilització del registre electrònic. Així mateix, esta regulació especificarà el mitjà electrònic que s'utilitzarà i les persones obligades.

5. Si es dóna l'obligació de comunicació o relació electrònica, la regulació que concrete esta obligació haurà de determinar expressament les conseqüències del seu incompliment i els possibles efectes de la presentació d'escrits, comunicacions o documentació en suport no electrònic, entre estes, el possible requeriment per a l'esmena.

 

Article 13. Intermodalitat

1. Els ciutadans podran elegir, en qualsevol moment, el mitjà o canal de comunicació amb l'Administració de la Generalitat d'entre aquells que es troben disponibles, i intercanviar-lo al llarg de la relació juridicoadministrativa de què es tracte. L'opció per un mitjà no electrònic no impedirà la validesa de les comunicacions electròniques interadministratives dins del mateix procediment o amb motiu d'aquella relació jurídica.

2. No obstant això, la variació del canal de relació elegit no podrà suposar un exercici abusiu d'este dret o generar disfunció en la marxa del procediment. Si es considera que es donen estos factors, l'Administració actuant podrà requerir justificació pel canvi de canal elegit.

 

Article 14. Ús de mitjans electrònics en el funcionament intern de l'Administració de la Generalitat

1. Les comunicacions i els escrits interns de qualsevol tipus que es realitzen entre els diversos departaments, òrgans i unitats de la Generalitat es realitzaran obligatòriament per mitjans electrònics, i es gaudira de plena validesa i eficàcia si reuniren la resta de requisits establits per la normativa vigent. Amb este fi, l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica habilitarà les ferramentes tecnològiques necessàries.

2. Les comunicacions i els escrits interns per mitjà de canals convencionals, i en especial en suport paper, només es donaran de forma sectorial, excepcional, particular, justificada i amb caràcter transitori. Si n'hi ha, les comunicacions no electròniques podran complementar a les electròniques. Les comunicacions i els escrits amb els empleats públics i, en especial, en l'àmbit de les seues relacions d'ocupació públic seran preferentment electròniques.

 

Índex

 

CAPÍTOL III. El portal corporatiu de la generalitat

 

Article 15. Concepte, naturalesa i accés

1. El portal corporatiu de la Generalitat és el canal electrònic bàsic de la relació electrònica de la Generalitat amb el ciutadà i empra el lloc <www.gva.es>, el qual es constituïx en el domini de nivell superior, a partir del qual i vinculat a este s'ordenaran els subdominis existents en cada moment. Tots els continguts i servicis que conformen la presència de la Generalitat en Internet es mostraran i publicitaran sota este domini principal.

2. El lloc <www.gva.es> és el punt d'accés electrònic general de totes les entitats arreplegades en l'article 2.1 d'este decret i facilitarà l'accés als llocs web o portals institucionals de les entitats incloses en l'àmbit d'aplicació descrit en l'article 2 d'este decret. A este efecte, tots els responsables dels llocs web o portals institucionals d'estes entitats hauran de comunicar a l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica l'adreça electrònica d'accés al seu servici o portal web.

3. L'allotjament de continguts de les entitats a què fan referència els apartats 1 i 2 de l'article 2 d'este decret, en una adreça electrònica diferenciada sota el lloc <www.gva.es> requerirà un informe previ favorable de l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica, que haurà d'emetre's en el termini de vint dies des que fora degudament sol·licitat, respecte del compliment dels requisits previstos a este efecte en este decret.

 

Article 16. Funcions del portal corporatiu de la Generalitat

El portal corporatiu de la Generalitat tindrà les funcions següents:

1. Potenciar una imatge institucional de la Generalitat que permeta articular i garantir per mitjà d'una adequada organització l'accés als continguts i servicis oferits per l'Administració de la Generalitat en Internet.

2. Avaluar i oferir suport a l'alineació dels continguts i servicis amb les necessitats dels diferents grups de potencials usuaris, d'acord amb criteris d'accessibilitat, usabilitat, accés des de múltiples dispositius i adaptació a l'evolució tecnològica.

3. Habilitar un canal de comunicació del ciutadà amb les institucions que permeta, al seu torn, promoure la participació en els assumptes públics.

4. Promoure el Govern Obert i els seus valors de transparència, participació i col·laboració, i facilitar al ciutadà informació d'interés general i l'accés i la possibilitat de reutilització de dades d'interés per al ciutadà.

5. Vetlar per la disponibilitat de ferramentes per a una adequada informació institucional, administrativa i dels servicis prestats per les distintes conselleries i per les altres entitats que conformen l'àmbit d'aplicació d'este decret, amb simplificació de l'accés a esta, i facilitar la formació en estes ferramentes.

6. Oferir un canal específic i un conjunt de ferramentes com a xarxes socials, blogs, wikis, fòrums, i altres que puguen desenrotllar-se i popularitzar-se, per a permetre la interacció, comunicació i participació del ciutadà en l'entorn del portal corporatiu de la Generalitat.

7. Impulsar l'oferta de servicis públics des d'Internet, facilitant al ciutadà l'accés i ús dels servicis de l'administració electrònica, i en particular d'aquells comuns, d'acord amb la normativa aplicable.

8. Mantindre la coherència amb els altres elements que conformen l'administració electrònica, particularment en allò que s'ha referit als servicis prestats i a la informació subministrada en la seu electrònica.

9. Fomentar la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat en la prestació de servicis a través d'Internet.

10. Impulsar fórmules de col·laboració amb altres administracions públiques per al desenrotllament i publicació en punts d'accés comú de continguts i servicis relacionats amb una determinada matèria.

 

Article 17. L'organització i atribucions relatives al portal corporatiu de la Generalitat

1. Sense perjuí de les competències i atribucions que s'arrepleguen en l'article 93 d'este decret, en la qual cosa es referix al portal corporatiu de la Generalitat i amb respecte a les entitats assenyalades en l'article 2.1 d'este decret, l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica serà responsable de:

a) La prestació dels servicis, aplicacions, sistemes o ferramentes que permeten o faciliten la difusió de dades, informacions o continguts o l'actualització d'estos a través del portal corporatiu de la Generalitat, així com els sistemes de busca dels continguts en el portal.

b) La generació de les directrius, manuals i normes tècniques de procediment d'estos servicis.

c) L'establiment d'un marc tecnològic normalitzat, homogeni i segur, permanentment actualitzat, racionalment dotat, distribuït i utilitzat per a la prestació de servicis d'informació.

d) Supervisar, aprovar i coordinar la creació de nous subdominis i/o àlies dins del domini principal <www.gva.es>, així com aprovar l'adquisició de nous dominis.

2. El departament, l'òrgan o la unitat competent en imatge institucional de la Generalitat elaborarà directrius generals de comunicació a través del portal corporatiu de la Generalitat, les normes d'estil, manual d'instruccions que garantisquen el correcte disseny de les pàgines, possibilitats d'integració de servicis o continguts informacionals externs, la generació de continguts generals i transversals d'informació general i d'organització i servicis, així com del que disposa l'article 20.

 

Article 18. Informació, servicis i continguts disponibles a través del portal corporatiu de la Generalitat

1. El portal corporatiu de la Generalitat donarà accés:

a) A la seu electrònica.

b) Al tauler d'anuncis i edictes electrònic de la Generalitat.

c) Al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

d) A la informació pública general i especialitzada que es considere oportú.

e) A la informació i continguts que estiguen imposats per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la normativa de desplegament.

f) A la informació i continguts que estiguen imposats per una altra normativa vigent.

2. El portal corporatiu de la Generalitat podrà integrar enllaços, continguts i informació procedent de tercers per al millor compliment del seu servici, amb caràcter merament informatiu i sense que això supose cap autorització d'estos continguts o cap assumpció de responsabilitat sobre estos. Tot això sense perjuí del compliment del que establix la legislació de propietat intel·lectual i reutilització de la informació del sector públic prevista en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic, o una altra legislació aplicable.

 

Article 19. Condicions d'ús i responsabilitat per la informació, servicis i continguts disponibles a través del portal corporatiu de la Generalitat

1. Sense perjuí de la més alta responsabilitat de la Generalitat, cada conselleria, òrgan o unitat de les entitats assenyalades en l'article 2.1 d'este decret són responsables de la provisió, l'actualització i el manteniment dels seus respectius continguts, així com de verificar, contrastar, actualitzar i validar les dades o informació que difonen a través del portal corporatiu de la Generalitat i de complir els principis enunciats en l'article 5 d'este decret.

2. La Generalitat no serà responsable per la informació oferida que s'haja obtingut a través de fonts externes que no depenguen ni estiguen integrades en el lloc web, ni tampoc per les opinions que puguen ser expressades en xarxes socials, fòrums, xats o altres espais virtuals posats a la disposició del ciutadà amb accés a través del portal corporatiu de la Generalitat.

3. Llevat que es tracte de la informació a què fa referència l'article 7.a de la Llei de 19/2013, de 19 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació obtinguda per mitjans electrònics no comportarà una interpretació normativa, ni consideració jurídica o econòmica, sinó una simple determinació de conceptes, informació d'opcions legals o col·laboració en l'ompliment de documents o sol·licituds o una altra informació de caràcter general.

4. A falta d'una altra especificació, la informació, servicis i continguts disponibles a través del portal corporatiu de la Generalitat no originarà drets ni expectatives de dret a favor de les persones sol·licitants ni de terceres persones i no podran lesionar drets ni interessos legítims de les persones interessades o altres persones.

5. Les condicions d'ús referides en este article, així com les que es determinen, hauran de ser clarament visibles al ciutadà en el portal corporatiu de la Generalitat. En este espai o semblants, també haurà de donar-se a conéixer les condicions d'ús relatives a la seguretat, privacitat i protecció de dades, així com a la propietat intel·lectual i reutilització.

6. Sense perjuí de les condicions d'ús referides en este article, s'hauran d'arbitrar mecanismes eficaços perquè el ciutadà puga comunicar la possible irregularitat o il·licitud d'un contingut. Això podrà realitzar-se a través del sistema de queixes i reclamacions, si és el cas, per mitjans electrònics. El departament, òrgan o unitat responsable d'este contingut impedirà l'accés als continguts respecte dels quals advertisca una possible il·licitud, sense que això implique assumpció de responsabilitat per estos.

 

Índex

 

CAPÍTOL IV. Les comunicacions de contacte informal

 

Article 20. Les comunicacions a través de correu electrònic, ús de xarxes socials i altres comunicacions informals electròniques

1. Són comunicacions informals electròniques les que s'efectuen a través de determinats mitjans electrònics especials posats a la disposició dels ciutadans per la Generalitat i no es realitzen en cap cas a través de registres administratius, la finalitat dels quals generalment és obtindre informació general o especialitzada, així com donar resposta a qüestions de naturalesa merament orientativa o informativa, individualitzades o no, respecte del seu gir o trànsit administratiu, i sense que per si generen cap efecte jurídic derivat del contingut o forma de la resposta, o de l'absència o extemporaneïtat d'esta.

2. Les comunicacions informals electròniques tindran les característiques següents:

a) No requerir necessàriament acreditació especial de la identitat ni d'autenticació i, en cap cas, tenen validesa com a registre electrònic, encara que s'hagueren dut a terme amb els requisits d'identificació, autenticitat i integritat.

b) No tindre la consideració de recurs administratiu, reclamació prèvia a l'exercici d'accions judicials, reclamació per a exigir la responsabilitat patrimonial de l'Administració ni de reclamació economicoadministrativa, per la qual cosa la seua presentació no paralitza els terminis establits per a la interposició dels recursos i reclamacions esmentats.

c) No tindre la naturalesa de sol·licitud presentada a l'empara de la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició, ni de queixa o suggeriment, a l'empara de la seua normativa reguladora.

d) No interrompre els terminis dels procediments en què el seu formulant tinguera la condició de persona interessada.

e) Les respostes a estes comunicacions no són vinculants, ni per a la persona que les formula ni per a l'Administració o personal d'esta que les contesta.

f) Si la comunicació efectuada no va dirigida a l'entitat, òrgan o persona corresponent, no es remetrà necessàriament la persona destinatària d'aquella.

g) Que la remissió d'una comunicació en relació amb una actuació o relació jurídica determinada no implicarà el consentiment o preferència per a relacionar-se electrònicament amb l'Administració, ni perquè se li notifique electrònicament. No obstant això, als efectes de notificacions caldrà ajustar-se al que disposa l'article 58. 3r de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en este decret.

3. Les comunicacions informals electròniques poden ser:

a) Comunicacions dirigides a l'adreça de correu electrònic de l'òrgan, unitat o personal que es considera que té competències en la matèria objecte de consulta o comunicació, sense que hi haja forma especial predeterminada o normalitzada per a l'ompliment i remissió.

b) Plantilles electròniques de contacte, que són formularis o sistemes electrònics normalitzats d'espai limitat per a formular la qüestió. Les plantilles electròniques poden incorporar una llista de temes d'interés per a facilitar i organitzar millor la formulació i anàlisi de la comunicació.

c) Bústia o bústies del portal corporatives, així com bústies ciutadanes.

d) Xarxes socials, perfils, sistemes de missatgeria electrònica de tipus individual o social o col·lectiu.

e) Altres comunicacions informals electròniques, com ara videoconsultes, xats de text o veu, i semblants i la resta que es prevegen en el futur.

4. El departament, l'òrgan o la unitat competent podrà ordenar o regular les comunicacions previstes en este article respecte dels subjectes de l'article 2.1 d'este decret, així com definir els criteris, les normes d'ús i les recomanacions. Per a això, també podran emprar-se instruments com a carta de servicis d'espai web, manuals o guies d'ús de mitjans electrònics o xarxes socials o semblants, que hauran de seguir-se en els termes que s'establisquen.

5. A les comunicacions electròniques informals s'aplicaran les condicions d'ús i responsabilitat per la informació, els servicis i els continguts disponibles a través del portal corporatiu de la Generalitat regulades en l'article 19. En la mesura que es puga, estes condicions d'ús s'aplicaran i donaran a conéixer el ciutadà de la manera adequada a la naturalesa pròpia del respectiu mitjà de comunicació electrònica informal.

 

Índex

 

CAPÍTOL V. La seu electrònica

 

Article 21. Concepte i naturalesa

1. La seu electrònica de la Generalitat és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, la gestió i l'administració de la qual correspon a la Generalitat en l'exercici de les seues competències i que la identifica quan es relaciona per mitjans electrònics amb els ciutadans i amb altres administracions públiques.

A través d'esta seu es realitzaran les actuacions i els procediments i es prestaran els servicis que requerisquen la identificació de la Generalitat en les seues relacions amb els ciutadans i amb altres administracions públiques per mitjans electrònics, així com aquells altres servicis electrònics respecte dels quals es decidisca la seua inclusió en la seu per raons d'eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels servicis públics.

2. S'accedix a la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça electrònica https://sede.gva.es o per mitjà de l'accés disponible en el portal de la Generalitat. Esta seu electrònica és de titularitat de la Generalitat. L'àmbit d'aplicació comprendrà les entitats a què fan referència els apartats 1 i 2 de l'article 2 d'este decret.

3. La seu electrònica representa una font d'informació autèntica en què, de conformitat amb la delimitació de responsabilitats referida en l'article següent, la Generalitat garantix la integritat, veracitat i actualització de la informació i els servicis a què es pot accedir a través d'esta.

4. La seu electrònica de la Generalitat serà accessible per als ciutadans que vulguen utilitzar-la de manera permanent i gratuïta. Igualment serà compatible amb els estàndards oberts i amb aquells altres que siguen d'ús generalitzat.

 

Article 22. Titularitat i responsabilitat de la seu i subseus electròniques

1. La titularitat de la seu de la Generalitat és única. La gestió, administració i modificació de la seu electrònica de la Generalitat correspon a la conselleria que tinga assignades les competències de la Generalitat en matèria d'administració electrònica. Esta conselleria serà responsable que siguen adoptades les mesures administratives i tecnològiques necessàries perquè les condicions d'identificació, règim lingüístic, accessibilitat, disponibilitat, integritat i seguretat de la seu responguen a les exigències legals aplicables.

2. Cada departament de l'Administració de la Generalitat o entitat del seu sector públic, així com, si és el cas, els òrgans que els integren, podrà gestionar, administrar i oferir al ciutadà a través d'Internet els continguts específics del seu àmbit de competències, de les quals seran responsables.

3. La informació i servicis que oferisquen quedaran plenament integrats dins de la seu electrònica de la Generalitat i seran accessibles directament des de la seu esmentada sense pèrdua de la identitat i homogeneïtat corporativa, amb independència que puguen tindre una adreça electrònica diferenciada d'accés per al ciutadà.

4. Es podran crear seus electròniques derivades, o subseus, que estaran integrades i hauran de ser accessibles des de la seu electrònica de la Generalitat, sense perjuí que siga possible l'accés electrònic directe, en els termes que s'establisquen en la seua disposició o resolució de creació.

5. Les seus derivades hauran de ser creades per mitjà de la corresponent disposició o, si és el cas, resolució, que serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Per a la seua creació serà preceptiu i vinculant l'informe previ de l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions.

 

Article 23. Continguts i servicis de la seu electrònica

1. Els continguts i servicis mínims de la seu són els següents:

a) Identificació de la seu, així com dels òrgans responsables de la seua gestió i de la gestió dels seus continguts.

b) Textos de les disposicions, o si és el cas resolucions, de creació de la seu o subseu electròniques i del registre electrònic accessible des de la seu.

c) Informació necessària i actualitzada per a la utilització correcta de la seu, i s'hi inclou el mapa de la seu electrònica que done compte de la informació, documentació, servicis i procediment que la seu oferisca.

d) Sistema de verificació del certificat de la seu i dels segells electrònics d'òrgan utilitzats pel registre electrònic, que estarà accessible de forma lliure i gratuïta. Esta verificació es realitzarà utilitzant els sistemes proporcionats per l'entitat que exercisca la funció d'autoritat de certificació per a la Generalitat o altres certificats reconeguts per altres prestadors de Servicis de Certificació, que inclouen la llista de certificats revocats i el Servici de Verificació d'Estat del Certificat en línia.

e) Servicis d'assessorament electrònic a l'usuari per a la utilització correcta de la seu electrònica de la Generalitat.

f) Relació de sistemes de firma electrònica admesos i utilitzats en la seu, i s'hi inclouen les característiques dels certificats electrònics admesos, els prestadors que els expedixen i les especificacions de la firma electrònica que pot realitzar-se amb estos certificats. Amb este fi, caldrà ajustar-se al que establix l'article 30 d'este decret respecte de la seu electrònica, a l'article 48 respecte del registre electrònic i a l'article 26 respecte de les persones físiques i jurídiques.

g) Relació de segells electrònics utilitzats en les actuacions administratives automatitzades, que inclourà les característiques dels certificats electrònics.

h) Catàleg de procediments administratius de la Generalitat, amb indicació que puguen realitzar-se o hagen de realitzar-se obligatòriament per via electrònica, i de servicis disponibles en la seu. La seu identificarà aquells procediments la tramitació dels quals es desenrotlle per mitjà d'actuacions administratives automatitzades. El catàleg inclourà formularis i models o sistemes electrònics de sol·licitud per a iniciar els procediments administratius o sol·licitar la prestació de servicis.

i) Sistema de consulta de l'estat de tramitació dels procediments.

j) Data i hora oficial de la seu i dies declarats oficialment com a inhàbils. La data i l'hora oficial de la seu electrònica s'establiran segons les fonts de temps fiables. Per a això, sincronitzarà la seua font de temps amb el Reial Institut i Observatori de l'Armada, com a organisme competent en la determinació del temps oficial a nivell nacional.

k) Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i tauler d'anuncis i edictes electrònic de la Generalitat.

l) Apartat de queixes i suggeriments. Les queixes i suggeriments sobre el contingut, gestió i servicis en la seu electrònica es podran presentar electrònicament, en l'adreça electrònica habilitada a este efecte en la seu o presencialment davant del Registre General de la Generalitat, d'acord amb el procediment establit en la normativa que regula les queixes i suggeriments en l'àmbit de l'Administració i organitzacions de la Generalitat.

m) Carta de servicis de la seu, on s'informarà els usuaris sobre els servicis públics a què poden accedir electrònicament i contindrà, com a mínim, els compromisos de qualitat en la seua prestació.

n) Aquells altres continguts i servicis que puguen ser inclosos per l'òrgan competent per a la seua gestió, amb subjecció a este decret, així com altre normativa aplicable.

2. La seu disposarà dels mitjans necessaris perquè el ciutadà conega si la informació o el servici a què accedix correspon a la mateixa seu, a una seu d'una altra administració o a un punt d'accés que no té el caràcter de seu electrònica.

 

Índex

 

CAPÍTOL VI. El tauler d'anuncis i edictes electrònic de la generalitat

 

Article 24. Eficàcia i continguts del tauler d'anuncis i edictes electrònic de la Generalitat

1. Sense perjuí dels supòsits en què hagen d'utilitzar-se els diaris oficials, la publicació d'actes administratius i comunicacions que, per disposició legalment o reglamentària, hagen de publicar-se en un tauler d'anuncis o d'edictes per part de les entitats a què fan referència els apartats 1 i 2 de l'article 2 d'este decret, haurà de realitzar-se en la seu electrònica de la Generalitat, en la secció denominada tauler d'anuncis i edictes electrònic de la Generalitat, que haurà de ser clarament visible per al ciutadà.

2. La publicació en el tauler d'anuncis i edictes electrònic substituirà a la publicació en el tauler d'anuncis o edictes convencional, per a la qual cosa es garantirà la igualtat d'accés electrònic al seu contingut i no es necessitarà cap d'identificació. L'accés de tots els ciutadans s'amplia a través de consulta en la xarxa d'oficines PROP d'atenció al ciutadà. Si hi ha publicació convencional, prevaldrà la publicació en el tauler d'anuncis i edictes electrònic.

3. Els actes administratius que es publiquen en els taulers a què es referixen els apartats anteriors hauran de respectar les exigències d'integritat i autenticitat a què es referix la normativa estatal bàsica i este decret.

4. El que disposa este precepte no afectarà les publicacions d'actes i comunicacions que hagen de realitzar-se en els taulers d'anuncis o edictes d'altres administracions públiques. En eixe cas caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat per la seua normativa reguladora en cada cas.

5. S'aplicaran les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, i en les disposicions reglamentàries en matèria de seguretat de la informació aprovades pel Consell.

 

Article 25. Titularitat i responsabilitat sobre el tauler d'anuncis i edictes electrònic de la Generalitat

1. La titularitat del tauler d'anuncis i edictes electrònic de la Generalitat és única. La gestió, administració i modificació de les aplicacions i sistemes d'informació que s'empren correspon a l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica.

2. Les entitats a què fan referència els apartats 1 i 2 de l'article 2 d'este decret seran els competents per a publicar en el tauler els edictes, anuncis, comunicacions i la resta d'actes publicats, dels quals seran responsables.

3. Les dades, els continguts i la informació que oferisquen les entitats a què fan referència els apartats 1 i 2 de l'article 2 d'este decret a través del tauler d'anuncis i edictes electrònic de la Generalitat estaran plenament integrats dins d'este i seran accessibles directament des del portal corporatiu de la Generalitat sense pèrdua de la identitat i homogeneïtat corporativa, amb independència que puguen tindre una adreça electrònica diferenciada d'accés per al ciutadà.

 

Índex

 

TÍTOL III. Identificació, autenticació i registre electrònic de representació

 

CAPÍTOL I. Identificació electrònica i autenticació dels ciutadans

 

Article 26.Sistemes d'identificació i firma electrònica de les persones interessades. [3]

1. Sistemes d'identificació de les persones interessades en el procediment.

a) Les administracions públiques estan obligades a verificar la identitat de les persones interessades en el procediment administratiu, per mitjà de la comprovació del seu nom i cognoms o denominació o raó social, segons corresponga, que consten en el document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent.

b) Les persones interessades podran identificar-se electrònicament davant de les administracions públiques a través de qualsevol sistema que compte amb un registre previ com a usuari que permeta garantir la seua identitat. En particular, seran admesos els sistemes següents:

1r. Sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. A aquest efecte, s'entenen compresos entre els esmentats certificats electrònics reconeguts o qualificats els de persona jurídica i d'entitat sense personalitat jurídica.

2n. Sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de segell electrònic expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació.

3r. Sistemes de clau concertada amb registre previ d'usuari.

4t. Sistemes de claus concertades amb registre previ d'usuari i informació coneguda per ambdues parts.

El centre directiu amb competències en matèria d'administració electrònica podrà determinar si només admet algun d'aquests sistemes per a realitzar determinats tràmits o procediments, si bé l'admissió d'algun dels sistemes d'identificació previstos en els punts 3r i 4t comportarà l'admissió de tots els previstos en els punts 1r i 2n anteriors per a aqueix tràmit o procediment.

2. Sistemes de firma admesos per les administracions públiques.

a) Les persones interessades podran firmar a través de qualsevol mitjà que permeta acreditar l'autenticitat de l'expressió de la seua voluntat i consentiment, així com la integritat i inalterabilitat del document.

b) En el cas que les persones interessades opten per relacionar-se amb les entitats de l'àmbit d'aplicació d'aquest decret a través de mitjans electrònics, es consideraran vàlids als efectes de firma:

1r. Sistemes de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». A aquest efecte, s'entenen

compresos entre els esmentats certificats electrònics reconeguts o qualificats els de persona jurídica i d'entitat sense personalitat jurídica.

2n. Sistemes de segell electrònic reconegut o qualificat i de segell electrònic avançat basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de segell electrònic inclosos en la Llista de

confiança de prestadors de serveis de certificació.

3r. Sistemes de clau concertada amb registre previ d'usuari.

4t. Sistemes de claus concertades amb registre previ d'usuari i informació coneguda per ambdues parts.

Les entitats de l'àmbit d'aplicació d'aquest decret podran determinar si només admeten alguns d'aquests sistemes per a realitzar determinats tràmits o procediments del seu àmbit de competència.

c) Els sistemes d'identificació previstos en aquest decret també com a sistemes de firma permetran acreditar l'autenticitat de l'expressió de la voluntat i consentiment de les persones interessades.

d) Quan les persones interessades utilitzen un sistema de firma dels previstos en aquest article, la seua identitat s'entendrà ja acreditada per mitjà del mateix acte de la firma.

3. En aquells supòsits en què s'utilitzen els esmentats sistemes d'identificació i firma no avançada per a confirmar informació, propostes o esborranys remesos o exhibits per l'òrgan competent, aquest haurà de garantir la integritat i el no repudi per ambdues parts dels documents electrònics concernits.

4. La utilització d'aquests sistemes d'identificació i autenticació i firma no avançada per a la tramitació haurà de ser aprovada i verificada per l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica. Això sense perjudici del que disposa l'article següent relatiu als supòsits en què no és necessària l'acreditació electrònica, respecte dels quals tampoc serà necessària aquesta aprovació i verificació.

5. L'ús de la firma electrònica no exclou l'obligació d'incloure en el document o comunicació electrònica les dades d'identificació que siguen necessàries, de conformitat amb la normativa aplicable.

6. Els tràmits i serveis publicats en la seu electrònica de la Generalitat o accessibles des d'aquesta hauran d'informar dels sistemes d'identificació i de firma electrònica admesos en cada cas.

 

Article 26. Bis. Sistemes admesos de claus concertades per a identificació i firma electrònica. [4]

Els sistemes de claus concertades regulats en el present decret i que podran ser habilitats per a l'ús pels ciutadans en els serveis públics, segons l'àmbit establit en l'article 2, són els següents:

1. Sistema de claus concertades amb registre previ d'usuari.

a) Descripció del sistema: el sistema de claus concertades amb registre previ d'usuari es basa en un mecanisme de clau concertada composta per tres elements: el codi d'usuari de la persona interessada, una clau i, opcionalment, un codi o PIN, el qual tindrà un temps de vigència limitat, serà d'un sol ús, o bé ambdues característiques al mateix temps. Aquests elements d'accés i firma es generaran de forma automàtica en un entorn segur i aplicant els corresponents mecanismes de xifratge que asseguren el seu emmagatzematge segur.

b) Procediment d'obtenció: l'Administració de la Generalitat habilitarà un registre de claus concertades en què les persones interessades hauran de registrar-se de forma presencial o a través d'internet, i en el segon cas serà possible efectuar el registre bé per mitjà de certificat electrònic reconegut o qualificat, bé per mitjà de sol·licitud de carta d'invitació.

En el moment de la inscripció, l'Administració proporcionarà, al ciutadà inscrit, un codi d'identificació d'usuari i una clau d'accés.

c) Forma d'ús: la persona interessada utilitzarà el seu codi d'identificació d'usuari i la clau d'accés proporcionada per a la firma electrònica de l'actuació concreta per a la qual s'haja habilitat aquest mecanisme. La persona interessada disposarà d'un nombre màxim d'intents d'accés al sistema abans del bloqueig automàtic del seu codi d'identificació.

En el cas que es produïsca el bloqueig d'un codi d'usuari, la persona interessada podrà regenerar la clau de forma presencial o a través d'internet; en el segon cas serà possible efectuar-ho per mitjà de certificat electrònic reconegut o qualificat.

En virtut de les garanties i mesures de seguretat adequades a la naturalesa i circumstàncies dels tràmits i actuacions sobre els quals s'aplique, es podran habilitar mecanismes addicionals de seguretat en el moment de la firma, com la utilització d'un codi o PIN de firma que rebrà la persona interessada en el seu telèfon mòbil en el moment de la firma. Aquest codi o PIN es generarà i es comunicarà de forma automàtica, i permetrà completar el procés de firma en l'actuació indicada. Aquest codi o PIN tindrà un temps de vigència limitat, serà d'un sol ús, o bé ambdues característiques al mateix temps.

El mecanisme de claus concertades tindrà una validesa màxima preestablida des del moment que es verifica la identitat de la persona sol·licitant i es produeix l'alta en aquest. Transcorregut l'esmentat període, serà necessari sol·licitar la renovació del mecanisme de claus concertades de forma presencial o a través d'internet, i en el segon cas serà possible efectuar-ho per mitjà de certificat electrònic reconegut o qualificat.

La persona interessada podrà sol·licitar, de forma presencial o a través d'internet, i en el segon cas serà possible efectuar-ho per mitjà de certificat electrònic reconegut o qualificat, la baixa en el servei o la modificació de les dades associades.

2. Sistema de claus concertades amb registre previ d'usuari i informació coneguda per ambdues parts.

a) Descripció del sistema: el sistema de claus concertades amb registre previ d'usuari i informació coneguda per ambdues parts es basa en un mecanisme de claus compost per diversos elements que només són coneguts per l'Administració de la Generalitat i la persona interessada:

1r. Dades proporcionades per la persona interessada en el moment del registre (DNI/NIE, data de naixement, telèfon mòbil i altres a determinar).

2n. Una clau lliurement establida per la mateixa interessada.

3r. Un PIN amb un temps de vigència limitat, serà d'un sol ús, o bé ambdues característiques al mateix temps.

b) Procediment d'obtenció: l'Administració de la Generalitat habilitarà un registre de claus concertades en què les persones interessades hauran de registrar-se de forma presencial o a través d'internet; en el segon cas serà possible efectuar el registre bé per mitjà de certificat electrònic reconegut o qualificat, bé per mitjà de sol·licitud de carta d'invitació, proporcionant certes dades entre els quals necessàriament s'inclourà un número de telèfon mòbil.

c) Forma d'ús: una vegada registrat, la persona usuària podrà realitzar tràmits adaptats al sistema. Per a això haurà de sol·licitar un PIN per internet, i consignar en la sol·licitud algunes de les dades proporcionades en el moment del registre més una clau lliurement establida per la mateixa. L'Administració respondrà de forma immediata a la sol·licitud amb un missatge al dispositiu mòbil que contindrà un PIN, el qual tindrà un temps de vigència limitat, serà d'un sol ús, o bé ambdues característiques al mateix temps.

Una vegada obtingut el PIN, la persona interessada seleccionarà el tràmit que desitge efectuar i introduirà el seu DNI o NIE i el codi d'accés, format per la clau que ha triat lliurement i el PIN rebut.

La persona interessada disposarà d'un nombre màxim d'intents d'accés al sistema abans del bloqueig automàtic del PIN rebut.

En el cas que es produïsca el bloqueig del codi d'accés, format per la clau que ha triat lliurement i el PIN rebut, la persona interessada podrà sol·licitar un nou codi d'accés a través d'internet per mitjà del mateix mecanisme indicat en l'apartat Forma d'ús d'aquest sistema.

El mecanisme de claus concertades i informació coneguda per ambdues parts tindrà una validesa màxima preestablida des del moment que es verifica la identitat del sol·licitant i es produeix l'alta en aquest.

Transcorregut el període esmentat, serà necessari sol·licitar la renovació de forma presencial o a través d'internet, i en el segon cas serà possible efectuar-ho per mitjà de certificat electrònic reconegut o qualificat.

La persona interessada podrà sol·licitar, de forma presencial o a través d'internet, i en el segon cas serà possible efectuar-ho per mitjà de certificat electrònic reconegut o qualificat, la baixa en el servei o la modificació de les dades associades.

3. Les característiques dels sistemes descrits en aquest article garantiran el seu funcionament d'acord amb els criteris de seguretat, integritat, confidencialitat, autenticitat, no suplantació d'identitat i no repudi previstos en aquest decret, en l'Esquema Nacional de Seguretat i en la resta de la normativa vigent.

4. Així mateix, aquests sistemes acreditaran la correcta realització de la firma en els tràmits o actuacions per als quals se'n permeta l'ús, i deixaran constància d'aqueixa utilització en el document i, si és el cas, en el justificant associats al procés de firma. Podran habilitar-se altres mecanismes alternatius de seguretat sempre que garantisquen les mateixes condicions de seguretat, integritat i no repudi.

5. Totes les transaccions seran degudament registrades. Els sistemes d'informació que permeten l'ús de qualsevol dels sistemes de firma previstos en aquest decret deixaran constància de la identitat de la persona interessada i de l'actuació realitzada, i garantiran la seua integritat i el no repudi per ambdues parts, d'acord amb els criteris i condicions previstes en la normativa assenyalada en l'apartat 3 d'aquest article.

6. Segons els principis de proporcionalitat i adequació entre la naturalesa de cada procés i el nivell de seguretat exigible d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat, correspon a cada departament, òrgan, organisme, entitat, institució o corporació dels arreplegats en l'article 2, com a responsable dels seus serveis i procediments tramitats pel canal electrònic, determinar de forma fonamentada, mitjançant una ordre o resolució, l'aplicació dels sistemes de firma autoritzats en aquest article als serveis i procediments de la seua competència. En cada cas, la garantia haurà de ser suficient per a la validesa dels actes i documents administratius produïts.

 

Article 27. Acreditació electrònica no necessària i ús anònim o sota pseudònim dels mitjans d'identificació i autenticació

1. L'acreditació electrònica prèvia no serà necessària per a accedir al portal corporatiu de la Generalitat i a la informació no particular disposada en esta, al tauler d'anuncis i edictes electrònic de la Generalitat o al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, així com en determinats supòsits de participació electrònica ciutadana, ni tampoc respecte de les comunicacions a través de correu electrònic, ús de xarxes socials o altres comunicacions informals electròniques o quan se sol·licite informació i orientació sobre requisits tècnics i jurídics, sempre que este no s'exercite en el marc de la instrucció d'un procediment administratiu electrònic o es dispose una altra cosa per l'Administració actuant.

2. Per mitjà d'una orde de la conselleria que tinga assignades les competències de la Generalitat en matèria d'administració electrònica es determinaran, d'acord amb el que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i sense perjuí alguns dels drets i interessos legítims dels usuaris dels servicis o de tercers de bona fe, aquells servicis la prestació dels quals admeta la possibilitat d'ús anònim o sota pseudònim dels mitjans d'identificació i autenticació.

 

Article 28. Identificació i autenticació dels ciutadans per personal funcionari públic

1. Els ciutadans que no tinguen un instrument de firma o acreditació d'identitat electrònics admesos legalment podran ser vàlidament identificats o autenticats per un funcionari habilitat, per mitjà de l'ús del sistema de firma electrònica de què este dispose, sempre que el ciutadà s'identifique i consenta expressament esta actuació, de la qual cosa haurà de quedar deguda constància.

2. Per a això i en virtut de l'article 22 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, la Generalitat disposarà d'un registre actualitzat de personal funcionari públic habilitat per a identificar i autenticar als ciutadans per mitjà dels sistemes de firma electrònica de què estiguen dotats, que garantisquen la seguretat de l'habilitació mencionada.

 

Article 29. Funcionaris habilitats

1. Els funcionaris que presten atenció directa al ciutadà podran ser habilitats per a la identificació dels ciutadans, en els procediments la gestió dels quals competisca a qualsevol òrgan de la Generalitat. Els funcionaris habilitats actuaran dins dels horaris habituals d'atenció al públic de les dependències administratives en què exercisquen la seua funció.

2. El titular de la conselleria amb competències horitzontals en matèria de funció pública crearà i regularà el funcionament del registre dels funcionaris habilitats.

3. La gestió d'altes, modificacions i baixes de funcionaris habilitats s'ha de dur a terme per mitjà del Registre de funcionaris habilitats de la Generalitat. Aquest registre ha de contindre la relació de funcionaris habilitats per a la realització de qualsevol procediment o tràmit electrònic la gestió dels quals corresponga a qualsevol òrgan de la Generalitat.

Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte. [5]

 

Índex

 

CAPÍTOL II. Identificació electrònica i autenticació de l'actuació
de l'Administració de la Generalitat

 

Article 30. Identificació de la seu electrònica de la Generalitat

1. La seu electrònica de la Generalitat s'identificarà per mitjà d'un certificat de seu. Els ciutadans disposaran en esta de la informació obligatòria que ha de constar en la seu, d'acord amb el que establix este decret.

2. Per a facilitar-ne la identificació, la seu electrònica de la Generalitat complirà les disposicions generals reguladores de la imatge institucional de la Generalitat.

3. L'ús del certificat de seu electrònica està limitat a la identificació de la seu, i estarà exclosa la seua aplicació per a la firma electrònica de documents i la realització de tràmits procedimentals.

 

Article 31. Identificació i autenticació de l'empleat públic

1. El personal al servici de la Generalitat i dels seus organismes públics utilitzarà, per a identificar-se, els sistemes de firma electrònica que es determinen en cada cas, entre els següents:

a) Firma basada en el document nacional d'identitat electrònic.

b) Els certificats reconeguts de persona física emesos o admesos per aquella entitat que exercisca la funció d'autoritat de certificació per a la Generalitat o altres autoritats de certificació.

c) Firma basada en certificats reconeguts d'empleat públic.

No obstant això, per a aquelles actuacions que es determinen per la corresponent orde del titular competent per raó de la matèria, la identificació de l'empleat públic per mitjà de certificat electrònic podrà ser substituïda per un sistema de credencials amb contrasenya.

2. Per a la firma o autenticació dels documents que produïsquen, els empleats públics podran utilitzar, segons es determine en cada cas, algun dels sistemes de firma electrònica mencionats en el paràgraf 1 d'este article. Per a casos excepcionals podran utilitzar-se sistemes de verificació de codi segur de verificació, i en este cas s'aplicarà el que establix l'article 80.

 

Article 32. Característiques dels sistemes de firma basats en certificats reconeguts d'empleat públic

1. Els sistemes de firma electrònica basats en certificats facilitats específicament als seus empleats per la Generalitat només podran ser utilitzats en l'exercici de les funcions pròpies del lloc que ocupen o per a relacionar-se amb les administracions públiques, quan estes ho admeten.

2. Estos sistemes podran ser emesos per aquella entitat que exercisca la funció d'autoritat de certificació per a la Generalitat

3. La firma electrònica regulada en este article haurà de complir les garanties que s'establisquen en les polítiques de firma que siguen aplicables.

4. Els certificats emesos per a la firma es denominaren «certificat electrònic d'empleat públic» i tindran almenys el contingut següent:

a) Descripció del tipus de certificat, en el qual haurà d'incloure's la denominació «certificat electrònic d'empleat públic».

b) Nom i cognoms del titular del certificat.

c) Número del document nacional d'identitat o número d'identificació d'estranger del titular del certificat.

d) Òrgan o organisme públic en què presta servicis el titular del certificat.

e) Número d'identificació fiscal de la Generalitat o de les entitats arreplegades en els apartats 1 i 2 de l'article 2 d'este decret, en el qual presta els seus servicis el titular del certificat.

 

Article 33. Intercanvi electrònic de documents i dades en entorns tancats de comunicació

1. No serà necessari utilitzar els sistemes d'identificació i autenticació previstos en este capítol quan es transmeten documents electròniques i dades en entorns tancats de comunicacions establits entre la Generalitat, òrgans i entitats de dret públic.

2. Per mitjà d'una orde del titular de la conselleria competent en matèria d'administració electrònica podran autoritzar-se, amb un informe previ favorable de l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica la utilització d'entorns tancats per a l'intercanvi de documents electrònics que no estiguen basats en l'ús de firma electrònica. En esta orde s'hauran d'establir:

a) Les característiques tècniques que han de respectar estos entorns, que hauran d'assegurar la identificació i autenticació dels emissors i receptors, així com el xifrat de les transmissions.

b) La relació d'emissors i receptors autoritzats.

c) Les actuacions i els procediments en què es podran utilitzar estos entorns, així com les dades que es puguen intercanviar per esta via.

3. Estos entorns podran ser utilitzats tant en l'àmbit de la Generalitat com dels organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents d'esta, així com en les relacions entre les entitats esmentades.

4. En tot cas, haurà de garantir-se la seguretat de l'entorn tancat de comunicacions i la protecció dels documents i dades de què es transmeten.

 

Índex

 

CAPÍTOL III. El Registre electrònic de Representació

 

Article 34. Concepte i adscripció del Registre Electrònic de Representació de la Generalitat

1. El Registre Electrònic de Representació de la Generalitat és un registre públic electrònic, de caràcter voluntari, on s'inscriuen les representacions i delegacions atorgades per les persones físiques i les persones jurídiques a altres persones físiques o jurídiques per a la presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions electròniques, davant de qualssevol òrgans o entitats de la Generalitat.

2. El Registre Electrònic de Representació de la Generalitat s''adscriu a l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica.

3. Amb l'aprovació prèvia del corresponent conveni, el Registre Electrònic de Representació de la Generalitat podrà ser utilitzat també per altres administracions.

4. La gestió del Registre Electrònic de Representació podrà realitzar-se amb mitjans propis o aliens a la Generalitat, d'acord amb els principis que establix la normativa en matèria de contractació pública.

 

Article 35. Inscripció en el Registre Electrònic de Representació

1. La presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions en nom d'una altra persona física o jurídica per via electrònica requerirà de la inscripció prèvia en el Registre de la Representació amb què es pretén actuar. La inscripció tindrà, als efectes d'este decret, naturalesa constitutiva.

2. En virtut de la inscripció el representat assumix les obligacions que s'arrepleguen en el present capítol. Li hauran de comunicar estes obligacions amb motiu de la presentació de la sol·licitud de la inscripció de la representació, junt amb el termini de duració de la inscripció esmentada, que serà com a màxim de quatre anys, i dels requisits necessaris per a la seua renovació.

 

Article 36. Sol·licitud d'inscripció en el Registre Electrònic de Representació

1. La sol·licitud de la inscripció de la representació en el Registre Electrònic de Representació podrà presentar-se presencialment o electrònicament i determinarà el procediment o conjunt de procediments per als quals es formula.

2. La sol·licitud de la inscripció per a actuar en representació d'una persona física realitzada de forma presencial s'efectuarà en qualsevol dels punts de registre que s'establiran per mitjà d'una resolució de l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica. Al formular la sol·licitud haurà d'acreditar-se la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna, o per mitjà de declaració en compareixença personal de l'interessat.

3. Quan la sol·licitud per a actuar en representació d'una persona física es realitze electrònicament, per mitjà de la inscripció d'esta representació en el Registre de representants, el representat haurà de disposar d'un certificat electrònic personal emés per l'entitat que exercisca la funció d'autoritat de certificació per a la Generalitat, amb el certificat del DNI electrònic, o amb els certificats de qualsevol altre prestador de servicis de certificació admesos per la Generalitat.

4. La sol·licitud de la inscripció per a actuar en representació d'una persona jurídica es realitzarà electrònicament per mitjà de la inscripció de la dita representació en el Registre de representants. Per a això, el representat accedirà al Registre per mitjà d'un certificat d'entitat expedit per l'entitat que exercisca la funció d'autoritat de certificació per a la Generalitat o de qualsevol altre prestador de servicis de certificació, i donarà d'alta les persones físiques o jurídiques que el representaran, per un termini màxim de quatre anys i per als procediments que identifique.

5. El sol·licitant de la inscripció en el Registre de la representació serà responsable de la veracitat i autenticitat de les dades aportades al llarg del procés de registre, en els termes que preveu l'article 26 d'este decret, si bé es podran esmenar les deficiències observades en els termes que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

6. Qualsevol modificació de les dades aportades en la sol·licitud d'inscripció de la representació tindrà la consideració d'una nova sol·licitud i haurà de tramitar-se pel mateix procediment previst en este article.

7. En tot cas, la sol·licitud d'inscripció en el Registre arreplegarà l'autorització expressa de l'interessat per a consultar les dades d'identitat davant del Ministeri d'Interior.

 

Article 37. Registre de la representació i efectes

1. La inscripció s'entendrà realitzada una vegada superats satisfactòriament els tràmits referits en l'article precedent.

2. La inscripció informarà de l'existència de la representació, de la seua vigència i duració a aquells instructors de procediments que, amb consentiment de l'interessat, ho sol·liciten.

3. La incorporació a este registre de la representació habilitarà perquè el representant puga presentar escrits, sol·licituds i comunicacions a nom d'una altra persona física o jurídica, de conformitat amb allò que disposa l'article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4. La representació que conste acreditada en el registre podrà ser utilitzada en procediments administratius i tràmits que es realitzen de manera presencial, sempre que l'interessat ho sol·licite.

 

Article 38. Ús de la representació en els procediments electrònics

1. Els òrgans responsables de la instrucció de procediments administratius electrònics accediran al Registre a través dels mitjans posats a la disposició per l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica.

2. A petició de l'òrgan instructor de l'expedient o de l'interessat, se certificarà sobre el contingut del Registre per a constància en els procediments administratius en què s'haja fet ús d'este mitjà per a justificar la representació. Este certificat tindrà format imprimible amb codi de verificació que dóna prova de la seua autenticitat.

3. El que disposa el paràgraf anterior s'entén sense perjuí de la possibilitat amb què tenen els òrgans competents en cada procediment de sol·licitar al titular del certificat l'acreditació de la representació amb què actua, de conformitat amb allò que disposa l'article 32.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sempre que, per la mateixa naturalesa del procediment, s'hagen de presentar poders addicionals o diferents dels aportats al seu dia al Registre de representacions.

 

Article 39. Obligacions de l'interessat en relació al Registre Electrònic de Representació

L'interessat, tant representant com representat, està obligat a:

1. Comunicar les dades d'inscripció de forma exacta i completa per a realitzar el procés de registre.

2. Informar el registre de representacions de qualsevol modificació de la informació aportada.

3. Sol·licitar la revocació de la representació en el moment que concórrega alguna de les causes establides en l'article 41 d'este decret.

4. Adequar l'ús de la representació a propòsits lícits i acords amb els usos permesos en cada procediment administratiu.

5. No utilitzar la representació quan tinga constància del succés d'un fet que implique la suspensió o revocació de la inscripció.

 

Article 40. Creació d'un fitxer automatitzat de representants

Les dades personals dels que sol·liciten la inscripció en el Registre de Representació seran inclosos en un fitxer automatitzat. La creació d'este fitxer s'aprovarà pel titular de la conselleria amb competències en matèria d'administració electrònica. La creació i el funcionament del fitxer esmentat s'ajustarà al que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Article 41. Revocació i renúncia de la representació

1. La revocació de la representació haurà de ser comunicada al Registre de Representació per la persona física o jurídica representada, per un tercer autoritzat per esta o pel representant, pels mitjans habilitats per a això, i suposarà l'anul·lació de la inscripció. El representant pot, així mateix, renunciar a esta, amb idèntics efectes.

2. Mentres no es comunique la revocació o renúncia al Registre, i sempre que no concórrega alguna de les causes objectives de pèrdua de vigència previstes en l'article 42, la representació estarà vigent.

 

Article 42. Causes objectives de pèrdua de la vigència de la inscripció de la representació

1. La representació quedarà sense efectes en els supòsits següents:

a) Defunció del representant o del representat, incapacitat sobrevinguda total o parcial de qualsevol d'estos, o extinció de la personalitat jurídica representada.

b) Expiració del termini de validesa de la inscripció de la representació assenyalada en els articles 35.2 i 36.4 d'este decret.

c) Resolució judicial o administrativa que ho ordene.

2. L'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica procedirà a inscriure en el Registre les circumstàncies abans descrites, una vegada que tinga coneixement cert pels mitjans específicament habilitats a este efecte.

 

Article 43. Acords de representació

1. La Generalitat, a través de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'administració electrònica, podrà subscriure acords amb institucions i organismes representatius de sectors o interessos socials, laborals, empresarials o professionals i, en particular, amb corporacions representatives de les professions oficials col·legiades, per a la tramitació dels procediments administratius electrònics en els quals els col·legiats, associats o membres d'aquelles intervinguen com a representants dels interessats. Amb este fi, els col·legiats, associats o membres d'aquelles institucions i organismes hauran d'adherir-se a l'acord i acceptar expressament el contingut íntegre d'este, i s'autoritza d'esta manera l'actuació de les entitats esmentades en representació de les persones interessades.

2. Estos col·legiats, associats o membres de les referides institucions i organismes, quan actuen en representació de persones físiques o jurídiques davant de la Generalitat, hauran de tindre la representació d'estes per qualsevol mitjà vàlid admés en dret. No obstant això, la Generalitat podrà requerir-los en qualsevol moment que acrediten la representació mencionada.

3. La falta de representació suficient de les persones en el nom de la qual s'haguera presentat la documentació podrà donar lloc a la cancel·lació de l'adhesió referida en este article, sense perjuí que s'informe de l'entitat corresponent i esta o altres instàncies puguen exercir les accions de depuració de responsabilitats que estimen oportunes.

4. Sense perjuí del que establix este article, la col·laboració social en matèria de tributs es regularà pel que establix la Llei General Tributària.

 

Índex

 

TÍTOL IV. Registre electrònic i notificacions

 

CAPÍTOL I. Registre electrònic de la Generalitat

 

Article 44. Aspectes generals del Registre Electrònic de la Generalitat

1. El registre electrònic de la Generalitat és un servici públic que permetrà la recepció i remissió electrònica d'escrits, sol·licituds i comunicacions relatives als procediments administratius que apareguen inclosos en el catàleg de procediments publicat en la seu electrònica de la Generalitat.

2.La utilització del registre esmentat és voluntària per a la ciutadania, tret que estiga obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. Estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, les persones establertes en els punts 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. [6]

3. El registre electrònic de la Generalitat anotarà, a més, la remissió d'escrits i comunicacions que, per via electrònica i complint els requisits establits en este decret, realitze la Generalitat als interessats en els procediments i tràmits que apareguen inclosos en el catàleg de procediments de tramitació electrònica publicat en la seu electrònica de la Generalitat.

 

Article 45. Requisits tecnològics del Registre

La conselleria que tinga assignades les competències de la Generalitat en matèria d'administració electrònica establirà les mesures tècniques i organitzatives necessàries i determinarà els requisits mínims de caràcter tecnològic que haurà de complir el registre electrònic de la Generalitat per a la tramitació dels procediments administratius previstos en el catàleg de procediments inclòs en la seu electrònica de la Generalitat.

 

Article 46. Funcionament del Registre

1. A través del registre electrònic de la Generalitat es podrà presentar qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació relativa als procediments i tràmits que apareguen inclosos en el catàleg de procediments publicat en la seu electrònica de la Generalitat, tots els dies de l'any, durant les vint-i-quatre hores del dia, sense perjuí de les interrupcions necessàries per raons tècniques, de les quals s'informarà en els mateixos registres electrònics, amb els efectes previstos en l'apartat següent.

2. En aquells casos d'interrupció no planificada en el funcionament del registre electrònic, s'informarà els usuaris d'esta circumstància, sempre que tècnicament siga possible. Així mateix, s'informarà de les ampliacions de terminis derivades d'esta interrupció si, si és el cas, s'adoptaren.

3. Com a acreditació de la presentació electrònica de sol·licituds, escrits o comunicacions dirigides a òrgans de l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i entitats de dret públic, s'expedirà un rebut electrònic acreditatiu de la constància, en els assentaments registrals, de les dades següents:

a) Número de registre d'entrada o d'eixida.

b) Data i hora de presentació de la corresponent sol·licitud, escrit o comunicació.

c) Identificació de l'interessat o del seu representant, i de la persona o òrgan administratiu, entitat autònoma o entitat de dret públic receptor de la comunicació electrònica.

d) Tipus de document i assumptes que es registren.

e) Còpia autenticada de l'escrit, sol·licitud o comunicació de què es tracte.

4. A estos efectes, totes les sol·licituds, escrits o comunicacions que es reben o es remeten al registre electrònic de la Generalitat es registraran respectant l'orde temporal de recepció o eixida, i seran cursades sense dilació als seus destinataris. Tots els assentaments estaran ordenats cronològicament.

5. En aquells casos en què es detecten anomalies de tipus tècnic en la transmissió electrònica del document, esta circumstància s'informarà del presentador del document pel mateix sistema, per mitjà dels corresponents missatges d'error perquè es procedisca a la seua esmena.

 

Article 47. Sol·licituds, escrits i comunicacions que poden ser rebutjats pel Registre

1. El registre electrònic podrà rebutjar els documents electrònics que se li presenten, en les circumstàncies següents:

a) De conformitat amb el que establix l'article 46.1 d'este decret, que es tracte de documents dirigits a òrgans o organismes no pertanyents a la Generalitat.

b) Que continguen codi maliciós o dispositiu susceptible d'afectar la integritat o seguretat del sistema.

c) En el cas d'utilització de documents normalitzats, quan no s'òmpliguen els camps requerits com a obligatoris en la resolució d'aprovació del corresponent document, o quan continga incongruències o omissions que n'impedisquen el tractament.

d) Que es tracte de documents que, d'acord amb el que s'ha establit per la llei o norma reguladora, hagen de presentar-se en registres electrònics específics.

2. En els casos previstos en l'apartat anterior s'informarà el remitent del document dels motius del rebuig, així com, quan això fóra possible, dels mitjans d'esmena d'estes deficiències i adreces en què puga presentar-se. Quan l'interessat ho sol·licite, es remetrà justificació de l'intent de presentació, que inclourà les circumstàncies del seu rebuig.

3. Quan concorrent les circumstàncies previstes en l'apartat 1 anterior no s'haja produït el rebuig automàtic pel registre electrònic, l'òrgan administratiu competent requerirà la corresponent esmena, i s'advertirà que, si no s'atén el requeriment, es procedirà a l'arxivament de la sol·licitud i esta es tindrà per desistida de conformitat amb el que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4. Les qüestions relatives als dubtes i discrepàncies que es produïsquen sobre l'emissió o recepció de documents electrònics en els registres seran resoltes per l'òrgan, organisme o entitat competent per a la tramitació del document electrònic de què es tracte.

 

Article 48. Autenticitat, integritat, confidencialitat, disponibilitat i conservació del contingut dels assentaments electrònics

1. En la remissió d'escrits, sol·licituds i comunicacions que es realitzen a través del registre electrònic de la Generalitat als òrgans competents per a la seua tramitació, o des d'estos cap als interessats, així com respecte del contingut dels assentaments electrònics, s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries, com les previstes en el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, i en les disposicions reglamentàries en matèria de seguretat de la informació aprovades pel Consell, així com les mesures establides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la normativa que la desplega o altres que siguen legalment exigibles.

2. El sistema informàtic de suport del registre electrònic de la Generalitat garantirà l'autenticitat dels assentaments practicats, per mitjà de la utilització de segell electrònic d'òrgan de la Generalitat.

 

Article 49. Condicions generals de la presentació electrònica d'escrits

1. La presentació electrònica d'escrits, sol·licituds i comunicacions relatives als procediments administratius que apareguen inclosos en el catàleg de procediments publicat en la seu electrònica de la Generalitat es podrà realitzar per les persones interessades que disposen d'un certificat de firma electrònica avançada, o bé per mitjà d'altres sistemes d'identificació, de conformitat amb el que preveu este decret.

2. Les persones que disposen de certificat en els termes que preveu l'apartat anterior podran presentar sol·licituds, escrits i comunicacions per via electrònica, en representació de terceres persones, sempre que conste degudament inscrita la seua representació, en els termes que preveu este decret.

3. En el cas contrari, la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions per via electrònica en representació de terceres persones requerirà omplir l'obligació d'acreditar la representació amb què s'actua en nom d'una altra persona, d'ofici o a requeriment d'un òrgan administratiu, d'acord amb el que establix l'article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

Article 50. Escrits i documents enregistrables

1. Els ciutadans, de conformitat amb el que preveu la normativa reguladora del procediment administratiu comú, hauran d'identificar correctament tant el remitent com el centre directiu o unitat administrativa de la Generalitat a què es dirigisquen, així com el procediment de què es tracte, per al seu registre eficaç en el registre electrònic de la Generalitat.

2. El sistema informàtic de suport del registre electrònic de la Generalitat facilitarà models normalitzats d'ús preceptiu per a la presentació electrònica de les sol·licituds, els escrits i les comunicacions.

3. L'aportació de documentació junt amb la sol·licitud podrà realitzar-se en suport electrònic quan es tracte de documents firmats electrònicament pel mateix interessat o per tercers que vinguen autentificats a través de firma electrònica avançada, en els termes establits en este decret.

4. Quan l'aportació de documentació no puga realitzar-se de forma electrònica haurà de presentar-se, dins del termini establit, per qualsevol dels mitjans admissibles en dret, en qualsevol de les oficines de registre de l'Administració de la Generalitat o en els altres llocs que establix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb indicació del número de registre d'entrada assignat pel registre electrònic de la Generalitat a la sol·licitud o escrit al qual s'adjunta esta documentació. La falta d'ompliment de la documentació preceptiva motivarà el requeriment d'esmena a l'interessat.

5. La no-aportació dels documents preceptius en el termini establit produirà com a efecte que es tinga l'interessat per desistit de la sol·licitud formulada, i la remissió en suport electrònic a l'interessat de la resolució que així ho declare, si este haguera sigut el mitjà assenyalat per este com a preferent o consentit expressament la utilització, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la recepció per l'interessat o el seu representant, amb els efectes previstos en l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

6. Tots els documents hauran d'estar realitzats en formats o aplicacions informàtiques definides per l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, en les normes tècniques d'interoperabilitat que es dicten en desplegament d'este i en les normes que dicte la Generalitat per a adaptar-se a estos. El tipus de formats i aplicacions compatibles es publicaran en la seu electrònica de la Generalitat.

 

Article 51. Efectes de la presentació

La presentació de les sol·licituds i escrits de conformitat amb el que preveu l'article anterior tindrà els mateixos efectes jurídics que les efectuades per la resta de mitjans admesos en dret. Per a això, l'interessat podrà acreditar la presentació de les sol·licituds i escrits en les unitats registrals electròniques corresponents per mitjà del rebut expedit per estes de manera automàtic.

 

Article 52. Còmput de terminis

1. De conformitat amb el règim general de còmput de terminis en els procediments administratius previstos en l'article 42.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, els terminis computaran des de la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic corresponent.

2. La recepció en un dia inhàbil per a l'òrgan o entitat s'entendrà efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent. En l'assentament d'entrada s'inscriuran com a data i hora de presentació aquelles en què es va produir efectivament la recepció, constant com a data i hora d'entrada les zero hores i un segon del primer dia hàbil següent.

3. La Generalitat garantirà que la data i hora assignada en el rebut expedit per la unitat registral electrònica és la data i l'hora oficial de la seua seu electrònica, segons es definix en l'article 21.1 d'este decret.

4. Els registres electrònics no realitzaran ni anotaran eixides d'escrits i comunicacions en dies inhàbils. Si a pesar d'això, s'efectuara una notificació en un dia inhàbil, s'entendrà per realitzada l'endemà hàbil a la data esmentada.

5. La seu electrònica de la Generalitat contindrà la relació de dates que es consideraran inhàbils als efectes del còmput de terminis.

 

Índex

 

CAPÍTOL II. La notificació a través del Registre electrònic de la Generalitat

 

Article 53. Condicions generals per a la notificació electrònica

1. La notificació electrònica dels actes administratius pels òrgans de l'Administració de la Generalitat produirà efectes jurídics quan l'interessat hi haja assenyalat este mitjà com a preferent, haja consentit expressament la seua utilització o quan la via mencionada siga obligatòria per a l'interessat.

2. Este consentiment podrà prestar-se individualment per a cada procediment o bé de manera genèric, en relació amb els procediments previstos en el catàleg de procediments publicat en la seu electrònica de la Generalitat que admeten la notificació electrònica d'actes administratius. De la mateixa manera, l'interessat, una vegada iniciada la instrucció del procediment, podrà revocar el seu consentiment perquè les notificacions es practiquen per via electrònica, i en este cas haurà de comunicar-ho a l'òrgan competent i indicar un lloc on practicar les successives notificacions.

3. Quan, com a conseqüència de la utilització de distints mitjans, electrònics o no electrònics, es practiquen diverses notificacions d'un mateix acte administratiu, s'entendran produïts tots els efectes jurídics derivats de la notificació, inclòs l'inici del termini per a la interposició dels recursos que procedisquen, a partir de la primera de les notificacions correctament practicada. La Generalitat podrà advertir-ho d'esta manera en el contingut de la mateixa notificació.

 

Article 54. Pràctica de la notificació electrònica

La pràctica de les notificacions electròniques es realitzarà, amb caràcter general, per compareixença electrònica, de la manera següent:

1. La persona interessada, degudament identificada, accedirà al contingut de l'actuació administrativa corresponent a través de la seu electrònica de la Generalitat. Prèviament, s'enviarà per correu electrònic a la direcció facilitada per l'interessat, un avís de notificació, de caràcter informatiu, que li comunicarà l'existència d'una notificació dirigida a este, així com la direcció de la pàgina web a què ha d'accedir per a obtindre.

2. Este avís de notificació haurà d'especificar, a més de les dades que permeten la identificació de la notificació, de conformitat amb el que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que transcorreguts deu dies naturals, a partir de la data de la notificació, sense que tinga lloc l'accés a esta, equivaldrà al rebuig de la notificació als efectes previstos en la normativa legal vigent, llevat que d'ofici o a instàncies del destinatari es comprove la impossibilitat tècnica o material de l'accés.

3. L'interessat podrà accedir a la notificació electrònica després de la identificació personal prèvia per qualsevol dels mitjans definits en l'article 26. La notificació contindrà la designació de l'òrgan administratiu o entitat que efectua la notificació, la referència al tipus de document que es notifica, el número d'expedient a què es referix, i la data i registre d'eixida.

4. Si l'interessat accepta la notificació, podrà accedir als documents objecte d'esta, que també tindran format per a impressió.

5. Es deixarà constància en l'expedient administratiu de l'acceptació o del rebuig de la notificació electrònica, i produirà els efectes previstos en l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

Article 55. Els efectes de la notificació electrònica

1. La notificació efectuada d'acord amb els criteris establits en l'article anterior s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què és acceptada a través de la firma electrònica del document d'entrega de notificació.

2. La pràctica de la notificació podrà acreditar-se, a tots els efectes legals, a través del justificant de recepció de la notificació, que s'expedirà una vegada acceptada la notificació.

3. La data de recepció de la notificació que conste en el corresponent justificant de recepció de la notificació expedit pel registre electrònic de la Generalitat serà vàlida als efectes del còmput de terminis, amb els efectes que en cada cas es prevegen en la norma reguladora del procediment administratiu corresponent.

4. En qualsevol cas, l'accés voluntari al text íntegre de l'acte produirà efecte a partir de la data en què l'interessat realitze voluntàriament i conscientment actuacions que suposen el coneixement del contingut i abast de la resolució o acte objecte de la notificació o resolució, o interpose qualsevol recurs que corresponga. El referit accés al contingut de l'acte podrà tindre lloc a partir de diferents canals o tipus de comunicacions electròniques, malgrat que no hagen sigut designades per l'interessat o interessada. L'Administració actuant podrà exercir una labor activa per a facilitar el coneixement per l'interessat o interessada del contingut de les seues resolucions i constatar-hi l'accés voluntari i conscient.

 

Article 56. Notificació per mitjà de tauler d'anuncis

1. La publicació dels actes, notificacions i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, haja de realitzar-se al tauler d'anuncis podrà ser substituïda o complementada per la seua publicació en el tauler d'anuncis regulat en els articles 24 i 25 d'este decret, amb el mateix caràcter d'oficialitat i autenticitat, i amb el mateix valor i efectes jurídics reconeguts a aquella.

2. La publicació en el tauler d'anuncis i edictes electrònic substituirà la notificació en els casos previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú o, si és el cas, norma equivalent que la substituïsca, que tindrà els seus mateixos efectes, en els següents supòsits:

a) Quan l'acte tinga per destinataris una pluralitat indeterminada de persones.

b) Quan l'Administració estime que la notificació legal efectuada a un únic interessat no és prou per a garantir el coneixement de l'acte per tots els altres possibles interessats, sent, en este últim cas, addicional a la notificació efectuada.

c) Quan es tracte d'actes integrants d'un procediment selectiu o de concurrència competitiva de qualsevol tipus, i en este cas, s'efectuaran en este tauler les successives publicacions, no tenint validesa les que es duguen a terme en llocs distints, indicant-se en la convocatòria del procediment esta circumstància.

3. El tauler d'anuncis i edictes electrònic tindrà validesa jurídica com a mitjà de notificació quan així es dispose per la Conselleria competent en la instrucció i resolució del procediment de què es tracte, amb garantia plena dels principis de disponibilitat, autenticitat, integritat i conservació de la informació.

 

Índex

 

TÍTOL V. Documents i expedients administratius electrònics

 

CAPÍTOL I. Documents administratius electrònics

 

Article 57. El document administratiu electrònic

1. El document administratiu electrònic, d'acord amb l'annex de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, està constituït per la informació de qualsevol naturalesa en forma electrònica i s'arxivarà en un suport electrònic, segons un format determinat i conegut que garantisca la disponibilitat, integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, protecció i conservació dels documents i expedients emmagatzemats.

2. Els documents administratius electrònics disposaran de les dades d'identificació que en permeten la individualització, sense perjuí de la seua possible incorporació a un expedient electrònic o a un document electrònic de rang superior, i hauran d'haver sigut expedits i firmats electrònicament per mitjà dels sistemes de firma previstos en el present decret, i ajustar-se als requisits de validesa previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3. Els documents administratius electrònics que s'incorporen a un expedient electrònic hauran de tindre associades les metadades necessàries per a la seua correcta tramitació i posterior conservació. Les metadades mínimes obligatòries associades als documents electrònics, així com les seues dades de firma o de referència temporal i el procediment administratiu a què corresponen, seran els especificats en l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, en les normes tècniques d'interoperabilitat que se'n dicten en desplegament, i en les normes que dicte la Generalitat per a adaptar-s'hi.

4. Als efectes del present decret, es definix com a metadada de gestió de documents la informació estructurada o semiestructurada que fa possible la creació, gestió i ús de documents al llarg del temps en el context de la seua creació. Les metadades de gestió de documents servixen per a identificar, autenticar i contextualitzar documents, i de la mateixa manera les persones, els processos i els sistemes que els creen, gestionen, mantenen i utilitzen.

5. No obstant allò previst en els anteriors apartats, l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i les normes tècniques d'interoperabilitat que se'n dicten en desplegament resultaran plenament aplicables als documents administratius electrònics que elaboren els distints òrgans de l'Administració de la Generalitat, així com a aquells documents electrònics que aporten els ciutadans per a la seua incorporació a un procediment administratiu electrònic.

 

Article 58. Segellat de temps dels documents administratius electrònics

1. S'associarà, obligatòriament, al document electrònic administratiu una referència temporal que consistirà en un segell de temps.

2. El segell de temps és l'assignació, per mitjans electrònics, de la data i hora a un document electrònic, amb la intervenció d'un prestador de servicis de certificació que estiga admés per a prestar servicis de segellat de temps i que assegure l'exactitud i integritat de la marca de temps del document.

 

Article 59. Còpies electròniques de documents administratius electrònics

1. Les còpies electròniques generades que, per ser idèntiques al document electrònic original no comporten canvi de format ni de contingut, tindran l'eficàcia jurídica de document electrònic original.

2. Perquè una còpia electrònica d'un document electrònic que procedisca d'un original en paper tinga la condició de còpia autèntica hauran de complir-se els requisits següents:

a) Que el document electrònic original es conserve en tot cas i es trobe en poder de l'Administració.

b) Que la còpia electrònica siga obtinguda d'acord amb les normes de competència i procediment que en cada cas s'aproven, incloses les d'obtenció automatitzada.

c) Que entre les metadades associades s'incloga el seu caràcter de còpia electrònica autèntica, l'òrgan que expedix la còpia i l'identificador del document electrònic original.

d) Que siga autoritzada per mitjà de firma electrònica d'acord amb els sistemes arreplegats en el present decret.

3. Es podran generar còpies electròniques autèntiques a partir d'altres còpies electròniques autèntiques, sempre que s'observen els requisits establits en l'apartat anterior.

4. Els òrgans emissors dels documents administratius electrònics o receptors dels documents privats electrònics, o els arxius que estos reben, estan obligats a la conservació dels documents originals, encara que s'haja procedit al seu copiat d'acord amb el que establix el present article, sense perjuí de la normativa en matèria d'arxius de la Generalitat.

5. Serà considerada còpia electrònica autèntica de documents electrònics presentats d'acord amb sistemes normalitzats o formularis:

a) L'obtinguda d'acord amb allò que s'ha assenyalat en els apartats anteriors d'este article.

b) El document electrònic, autenticat amb la firma electrònica de l'òrgan o organisme destinatari, resultat d'integrar el contingut variable firmat i remés pel ciutadà en el formulari corresponent emprat en la presentació.

6. Les còpies electròniques parcials autèntiques es podran generar per mitjà d'extractes del document origen o a través de la utilització d'altres mitjans electrònics que permeten mantindre la confidencialitat d'aquelles dades que no afecten l'interessat.

7. El document contindrà el valor «Còpia electrònica parcial autèntica» en la metadada obligatòria «Estat d'elaboració».

 

Article 60. Còpies electròniques de documents en suport no electrònic

1. Les còpies electròniques dels documents en suport paper o en un altre suport susceptible de digitalització realitzades per la Generalitat, ja es tracte de documents emesos per esta o de documents privats aportats pels ciutadans, es realitzaran d'acord amb allò que s'ha regulat en este article.

2. Als efectes d'allò que s'ha regulat en este decret, es definix com a imatge electrònica el resultat d'aplicar un procés de digitalització a un document en suport paper o en un altre suport que permeta l'obtenció fidel de la imatge esmentada.

3. S'entén per digitalització el procés tecnològic que permet convertir un document en suport paper o en un altre suport no electrònic en un fitxer electrònic que conté la imatge codificada, fidel i íntegra, del document.

4. Quan siguen realitzades per l'Administració, les imatges electròniques tindran la naturalesa de còpies electròniques autèntiques, amb l'abast i efectes previstos en l'article 46 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sempre que es complisquen els requisits següents:

a) Que el document copiat siga un original o una còpia autèntica.

b) Que la còpia electrònica siga autoritzada per mitjà de firma electrònica utilitzant els sistemes inclosos en este decret.

c) Que les imatges electròniques estiguen codificades d'acord amb algun dels formats i amb els nivells de qualitat i condicions tècniques especificades en la política d'estàndards que aprove l'òrgan superior amb competències horitzontals en matèria de tecnologies de la informació i comunicacions

d) Que entre les metadades associades s'incloga el seu caràcter de còpia electrònica autèntica, l'òrgan que expedix la còpia i l'identificador del document electrònic.

e) Que la còpia siga obtinguda d'acord amb les normes de competència i procediment que en cada cas s'aproven, incloses les d'obtenció automatitzada.

5. No serà necessària la intervenció de l'òrgan administratiu depositari del document administratiu original per a l'obtenció de còpies electròniques autèntiques, quan les imatges electròniques siguen obtingudes a partir de còpies autèntiques en paper emeses complint els requisits de l'article 46 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

6. Els documents originals i les còpies autèntiques en paper o en qualsevol altre suport dels quals s'hagen generat còpies electròniques autèntiques es retornaran a la persona interessada, sense perjudici d'aquells supòsits en què la norma determine la custòdia per l'Administració dels documents presentats o siga obligatòria la presentació d'objectes o de documents en un suport específic no susceptibles de digitalització, d'acord amb el que s'estableix en l'article 16.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. [7]

7. En cap cas es destruiran documents amb valor històric, artístic o de caràcter rellevant que n'aconselle la conservació i protecció. L'eliminació de qualsevol altre document diferent dels previstos en este article es regirà pel que preveu la normativa de documents i arxius.

 

Article 61. Còpies en paper de documents electrònics

Les còpies realitzades en paper de documents públics administratius emesos per mitjans electrònics i firmats electrònicament tindran la consideració de còpies autèntiques, sempre que incloguen la impressió d'un codi generat electrònicament o altres sistemes de verificació que permeten contrastar-ne l'autenticitat per mitjà de l'accés al document electrònic corresponent en la seu electrònica de la Generalitat.

 

Article 62. Digitalització generalitzada i normativa arxivística

1. Els processos de digitalització generalitzada en el si d'un òrgan, departament, conselleria o entitat, que comporten la destrucció del suport original en paper, necessàriament hauran d'incorporar un informe d'administració electrònica elaborat per l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica dins de cada entitat, que valore la necessitat, procediment i impacte de la mesura. Tot això es realitzarà en el marc de la política de gestió de documents electrònics referida en l'article 69 d'este decret.

2. En matèria d'arxiu documental i de conservació dels documents susceptibles de formar part del Patrimoni Documental Valencià, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius. En especial, es promourà la interconnexió electrònica dels arxius del sistema arxivístic valencià, així com la progressiva digitalització dels fons documentals, a fi de posar a disposició del ciutadà el Portal Documental de la Comunitat Valenciana.

 

Article 63. Obtenció de còpies electròniques de documents electrònics

1. Els ciutadans podran exercir el dret a obtindre còpies electròniques dels documents electrònics que formen part de procediments en què tinguen condició de part interessada.

2. L'obtenció de la còpia podrà realitzar-se per mitjà d'extractes dels documents o es podrà utilitzar altres mètodes electrònics que permeten mantindre la confidencialitat d'aquelles dades que no afecten la persona interessada.

 

Article 64. Obtenció de còpies electròniques als efectes de compulsa

1. Quan les persones interessades desitgen aportar còpies compulsades al procediment, i sempre que els originals no hagen d'obrar en el procediment, l'oficina receptora, si compta amb els mitjans necessaris, podrà procedir a l'obtenció de còpia electrònica dels documents per mitjà de la seua digitalització per funcionaris habilitats.

2. Estes còpies digitalitzades seran firmades electrònicament pels esmentats funcionaris per mitjà dels sistemes de firma previstos en este decret per a l'actuació administrativa. Esta obtenció podrà fer-se de forma automatitzada per mitjà del corresponent segell electrònic. Tindran el caràcter de còpia compulsada prèvia confrontació pel funcionari, sense que, en cap cas, s'acredite l'autenticitat del document original.

3. Els documents compulsats electrònicament tindran la mateixa validesa que el document original en el procediment concret de què es tracte.

4. Els documents originals, una vegada compulsats electrònicament, es tornaran als qui els van presentar.

 

Índex

 

CAPÍTOL II. L'expedient administratiu electrònic

 

Article 65. Formació de l'expedient administratiu electrònic

1. L'expedient administratiu electrònic estarà format pel conjunt de documents administratius electrònics corresponents a un procediment administratiu. Excepte disposició en contra en la respectiva normativa d'organització, la formació de l'expedient correspondrà a l'òrgan competent per a la seua tramitació.

2. La formació de l'expedient s'ajustarà a les regles següents:

a) Els expedients electrònics disposaran d'un codi únic i inalterable al llarg de tot el procediment, que en permeta la identificació inequívoca per qualsevol òrgan de la Generalitat en un entorn d'intercanvi interadministratiu.

b) Els expedients electrònics hauran de tindre associades les metadades necessàries per a la seua correcta tramitació i conservació. Les metadades mínimes obligatòries associades als expedients, així com les seues dades de firma o de referència temporal, seran les especificades en l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, en les normes tècniques d'interoperabilitat que es dicten en desplegament d'este, i en les normes que dicte la Generalitat per a adaptar-se a estos.

c) El foliat dels expedients electrònics es durà a terme per mitjà d'un índex firmat electrònicament.

d) Els expedients electrònics poden incloure, així mateix, altres expedients electrònics si així ho requerix el procediment. Excepcionalment, quan la naturalesa o l'extensió de determinats documents a incorporar a l'expedient no permeten o n'entrebanquen notablement la inclusió, hauran d'incorporar-se a l'índex de l'expedient sense perjuí de la seua aportació separada.

3. Els documents que s'integren en l'expedient electrònic s'ajustaran al format o formats de llarga durada, en els termes que determine la política de gestió de documents electrònics definida en l'article 69 i la política d'estàndards que aprove l'òrgan superior amb competències horitzontals en matèria de tecnologies de la informació i comunicacions.

 

Article 66. Accés a l'expedient administratiu electrònic i obtenció de còpies

1. Els interessats en un procediment tindran dret a conéixer l'estat de tramitació dels expedients en què siguen part, a accedir electrònicament a l'índex de l'expedient i a qualssevol documents que obren en aquell, sense perjuí de les limitacions al dret d'accés establides en la normativa vigent, així com en la normativa aplicable en el procediment.

2. L'interessat i els ciutadans tindran dret a obtindre còpia dels documents electrònics de l'expedient en els termes establits en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal;en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la normativa de desplegament, i en este decret.

 

Índex

 

CAPÍTOL III. Conservació i arxiu dels documents electrònics

 

Article 67. Arxiu electrònic de gestió

1. Es crea l'arxiu electrònic de gestió de l'Administració de la Generalitat per a l'emmagatzematge i administració dels documents electrònics administratius i qualsevol altre document electrònic susceptible de formar part d'un expedient electrònic.

2. L'arxiu electrònic serà d'ús comú únic per a tots els òrgans de l'Administració de la Generalitat.

3. L'arxiu electrònic garantirà la integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, protecció, accés, disponibilitat i conservació de la documentació.

 

Article 68. Conservació de documents i expedients electrònics

L'Administració de la Generalitat haurà de conservar, en l'arxiu electrònic, tots els documents electrònics utilitzats en actuacions administratives que formen part d'un expedient administratiu, així com aquells altres que tinguen valor probatori de les relacions entre el ciutadà i l'Administració.

 

Article 69. Política de gestió de documents electrònics

1. L'Administració de la Generalitat aprovarà i publicarà la seua política de gestió de documents electrònics, que complirà els requisits establits en els Esquemes Nacionals d'Interoperabilitat i de Seguretat i les seues normes de desplegament, i en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià i, en concret, el Decret 189/2005, de 2 de desembre, del Consell, pel qual es regula la Junta Qualificadora de Documents Administratius i el procediment de valoració, conservació i eliminació del patrimoni documental dels arxius públics.

2. La política de gestió de documents electrònics inclourà directrius per a l'assignació de responsabilitats, dependència orgànica i funcional de l'arxiu electrònic i la definició dels programes, processos i controls de gestió de documents i administració dels repositoris electrònics.

3. Quan els documents electrònics continguen dades de caràcter personal, els serà aplicable el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la normativa que la desplega, així com les disposicions reglamentàries en matèria de seguretat de la informació aprovades pel Consell.

 

Índex

 

TÍTOL VI. La tramitació electrònica

 

CAPÍTOL I. Tramitació electrònica d'expedients

 

Article 70. Models electrònics

1. L'Administració de la Generalitat posarà a disposició de la persona interessada models electrònics de sol·licitud i de la resta de documents i tràmits en la seu electrònica.

2. Els models electrònics hauran de preveure:

a) L'obtenció del consentiment per a la notificació o comunicació electrònica. L'opció esmentada podrà vindre preestablida per defecte sempre que siga clarament visible per als ciutadans i tinguen opció de modificar-la.

b) L'obtenció del consentiment per a l'obtenció i el tractament de les dades de caràcter personal de la persona interessada, les dades del qual es vagen a consultar, d'acord amb allò que s'ha estipulat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com especialment l'article 15 del seu reglament de desplegament.

c) Les declaracions responsables i les comunicacions prèvies, en cas d'estar previstes en la regulació del procediment corresponent.

3. Els models electrònics s'elaboraran d'acord amb els criteris establits per mitjà de la resolució vigent o, si és el cas, les que es dicten per l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'atenció ciutadana.

 

Article 71. Imatges electròniques aportades pels ciutadans

1. Les persones interessades en un procediment podran aportar a l'expedient còpies digitalitzades dels documents, la fidelitat de les quals amb l'original es garantirà per mitjà de la utilització de firma electrònica avançada. Estes imatges electròniques no tenen el caràcter de còpia autèntica.

2. Les imatges electròniques presentades pels ciutadans hauran d'ajustar-se als formats i estàndards en la política d'estàndards que aprove l'òrgan superior amb competències horitzontals en matèria de tecnologies de la informació i comunicacions.

 

Article 72. Instruccions per a la tramitació electrònica

En la seu electrònica es publicaran instruccions, guies pràctiques i qualsevol altra informació electrònica que ajude al ciutadà a tramitar, per mitjans electrònics, els procediments en què és part interessada.

 

Article 73. Accés de les persones interessades a l'estat de tramitació del procediment

1. La Generalitat posarà a disposició de les persones interessades un servici electrònic en la seu electrònica, on estes puguen consultar la informació sobre l'estat de tramitació dels procediments, siguen o no tramitats per mitjans electrònics.

2. La informació sobre l'estat de tramitació del procediment comprendrà els tràmits realitzats i la seua data. Així mateix, les persones interessades podran accedir als documents electrònics, en el cas que hagen tramitat el procediment per mitjans electrònics.

3. La informació sobre l'estat de tramitació del procediment exigirà la prèvia identificació i autenticació de les persones interessades per mitjà de la utilització dels sistemes de firma previstos en este decret.

 

Article 74. Ordenació i instrucció del procediment

1. L'Administració de la Generalitat impulsarà la presentació d'al·legacions, l'aportació de documents i altres elements de juí, així com la substanciació del tràmit d'audiència i d'informació pública, especialment el relatiu al procediment d'elaboració de les disposicions i actes administratius que promoguen, a través de mitjans i canals electrònics, amb totes les garanties jurídiques necessàries, quan així s'accepte de manera explícita per les persones interessades.

2. La petició i evacuació dels informes que demane l'òrgan instructor durant la tramitació del procediment es produirà a través de mitjans electrònics entre els òrgans administratius implicats, llevat que causes tècniques ho impedisquen o dificulten de tal grau que puguen veure's superats els terminis legals o reglamentaris establits per a l'ompliment del tràmit. En tot cas, evacuat en temps i forma l'informe per mitjans no electrònics, una vegada resoltes les causes tècniques assenyalades, l'òrgan informador el remetrà al sol·licitant telemàticament, per a la seua constància en l'expedient electrònic.

3. La pràctica de la prova en la tramitació administrativa podrà incorporar la utilització de sistemes tecnològics i audiovisuals que en permeten la realització eficient tot evitant desplaçaments, sempre que acrediten de manera segura la seua realització i contingut. En especial, es podrà recórrer a les tècniques esmentades per a la pràctica pericial que requerisca l'assistència i actuació material de perits fora de la seu administrativa, en la testifical o en la presa de declaració de les parts, de perits o altres persones, així com per a la convocatòria i celebració de reunions que efectue l'òrgan instructor i altres d'anàloga naturalesa i significació.

 

Article 75. Mitjans electrònics en els procediments sancionadors

1. La tramitació electrònica dels procediments sancionadors s'adaptarà al que establix el present decret i la normativa aplicable, en especial per a ampliar les garanties de defensa efectiva de la persona sotmesa al procediment sancionador, així com per a la implantació avançada dels mitjans i canals electrònics en el tràmit de pràctica de la prova referit en l'article anterior.

2. La declaració de l'inculpat, la prova de confessió, les actes d'inspecció o altres documents públics emesos per agents de l'autoritat o funcionaris o funcionàries en l'exercici de les seues funcions inspectores o públiques podran ser emesos i incorporats a l'expedient i conservats electrònicament amb total validesa i eficàcia. La prova testifical, l'acarament i la prova pericial podran dur-se a terme a través de mecanismes segurs de videoconferència o multiconferència o amb el suport de sistemes avançats audiovisuals o electrònics.

 

Article 76. Terminació dels procediments per mitjans electrònics

1. La resolució d'un procediment utilitzant mitjans electrònics garantirà la identitat de l'òrgan competent per mitjà de l'ocupació d'algun dels sistemes de firma electrònica previstos en este decret.

2. Podran adoptar-se i notificar-se resolucions de forma automatitzada en aquells procediments en què així estiga previst.

 

Índex

 

CAPÍTOL II. Actuacions administratives automatitzades

 

Article 77. Actuacions administratives automatitzades

1. L'Administració de la Generalitat podrà realitzar actuacions administratives automatitzades per a constatar la concurrència dels requisits que establisca l'ordenament jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar les resolucions i comunicar o certificar les dades, actes, resolucions o acords que consten en els seus sistemes d'informació, per mitjà de la utilització dels sistema de firma electrònica previstos en el present capítol.

2. L'actuació administrativa automatitzada no afecta la titularitat de la competència dels òrgans administratius i la seua utilització garantirà en tot cas la seua identificació i exercici.

 

Article 78. Sistemes d'informació per a la gestió d'actuacions administratives automatitzades [8]

1. Els sistemes o aplicacions informàtiques que s'hagen d'utilitzar per a la gestió d'actuacions administratives automatitzades hauran de ser prèviament aprovats mitjançant una resolució de l'òrgan administratiu que tinga atribuïda la competència per a la resolució del procediment, amb un informe previ emès per l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat dictat segons l'article 94 d'aquest decret i el contingut del qual serà vinculant.

2. A més del que es disposa en l'article 94 d'aquest decret, la resolució aprovatòria del sistema o aplicacions informàtiques haurà de:

a) Establir l'òrgan o els òrgans competents, segons els casos, per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat i, si escau, auditoria del sistema d'informació i del seu codi font.

b) Indicar l'òrgan que ha de ser considerat responsable a l'efecte d'impugnació.

Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

 

Article 79. Acreditació per mitjà de segells electrònics

1. L'acreditació de la competència en actuacions administratives automatitzades podrà realitzar-se per mitjà dels segells electrònics emesos segons la política de certificació de segell electrònic. La Generalitat, a través de l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica, adoptarà les mesures adequades per a facilitar la verificació dels seus segells electrònics.

2. La creació de segells electrònics es realitzarà mitjançant resolució dels òrgans superiors de la conselleria o titulars dels organismes públics competents, que es publicarà en la seu electrònica.

L'acreditació per aquest mitjà es podrà aplicar a qualsevol actuació administrativa de tràmit, així com als actes resolutoris dels procediments, en aquells supòsits expressament establits per resolució de la conselleria competent en el procediment o actuació concreta en què es pretenguera l'aplicació.

Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte. [9]

3. La relació de segells electrònics, que inclourà les característiques dels certificats electrònics, haurà de ser pública i accessible a través de la seu electrònica de la Generalitat.

4. L'emissió dels segells, a què al·ludix l'apartat 1 anterior, contindrà tots els requisits definits en l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), regulat pel Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, i les seues normes de desplegament, i així com en el Decret 66/2012, de 27 d'abril, del Consell, pel qual s'establix la política de seguretat de la informació de la Generalitat.

 

Article 80. Acreditació per mitjà de codis segurs de verificació de documents. [10]

1. En les actuacions administratives automatitzades l'acreditació de la competència dels distints òrgans de l'Administració de la Generalitat podrà realitzar-se també per mitjà de l'ús de sistemes de codi segur de verificació de documents.

2. L'ús de sistemes de codi segur de verificació de documents vincularà l'òrgan i, si és el cas, la persona firmant, sempre que siga possible la verificació de la integritat del document electrònic per mitjà de l'accés de la ciutadania a la corresponent secció de la seu electrònica de la Generalitat. L'esmentat accés també servirà per a verificar l'autenticitat, identificació i integritat de l'actuació automatitzada realitzada.

3. El sistema de codi segur haurà de garantir el caràcter únic del codi generat per a cada document, la seua vinculació amb el document generat i la possibilitat de verificar el document pel temps que s'establisca en l'ordre que autoritze l'aplicació d'aquest procediment.

4. L'aplicació d'aquest sistema de codi segur requerirà la seua aprovació mitjançant una ordre de la conselleria responsable dels procediments corresponents, amb un informe previ preceptiu i vinculant de l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions. Aquesta ordre podrà habilitar cada òrgan en el seu àmbit de competències per a l'aprovació per resolució de l'ús d'aquest sistema de codi segur en determinats tràmits o processos, i haurà de comptar també amb l'informe preceptiu i vinculant. L'ordre, o la resolució, haurà d'identificar de manera inequívoca:

a) Organisme o òrgan responsable de l'ús del codi segur i de la gestió tecnològica de les infraestructures i aplicacions necessàries per a la seua verificació.

b) Actuacions automatitzades a les quals és aplicable el sistema.

c) Disposicions que regulen l'actuació administrativa.

d) Secció de la seu electrònica a què poden accedir les persones interessades per a la verificació del contingut de l'actuació o document.

e) Indicació dels mecanismes utilitzats per a la generació del codi.

f) Termini de disponibilitat del sistema de verificació respecte als documents autoritzats per mitjà d'aquest sistema.

5. La conselleria que tinga assignades les competències de la Generalitat en matèria d'administració electrònica disposarà d'un procediment directe i gratuït perquè les persones interessades puguen consultar i accedir als documents originals, que es realitzarà d'acord amb les condicions i límits que estableix la legislació de protecció de dades personals, així com el règim jurídic general d'accés als arxius i registres administratius.

6. La conselleria que tinga assignades les competències de la Generalitat en matèria d'administració electrònica adoptarà les mesures necessàries per a garantir la constància de l'autenticació, integritat, confidencialitat i disponibilitat dels documents després del venciment del termini de disponibilitat del sistema de verificació, als efectes del seu posterior arxiu.

7. L'ordre que autoritze l'aplicació d'aquest procediment podrà preveure la superposició a aquest de la firma per mitjà de segell electrònic, a fi de millorar la interoperabilitat electrònica i possibilitar la verificació de l'autenticitat dels documents electrònics sense necessitat d'accedir a la seu electrònica per a confrontar el codi segur de verificació.

 

Índex

 

TÍTOL VII. La plataforma autonòmica d'interoperabilitat

 

CAPÍTOL I. Gestió de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat

 

Article 81. Creació i funcionament de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat

1. Amb vista a garantir el dret a no aportar dades i documents que estiguen en poder de les administracions públiques, recollit en l'article 6.2.b) de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, es crea la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat (PAI), que facilitarà l'intercanvi d'informació entre totes entitats incloses en l'àmbit d'aplicació del present decret, així com entre estes i la resta de les administracions públiques, amb les garanties de seguretat necessàries.

2. La Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat durà a terme les funcionalitats següents:

a) Gestionarà les peticions d'utilització dels servicis per part dels organismes interessats, així com la incorporació de nous servicis.

b) Garantirà el compliment dels requisits establits pel proveïdor per a l'ús dels servicis que oferix.

3. En el desenrotllament de les funcionalitats esmentades, en cap cas no s'emmagatzemarà informació personal de cap ciutadà derivada de qualsevol transacció de verificació de dades en la Plataforma. Així mateix, la Plataforma assegurarà la confidencialitat i integritat de la informació intercanviada a través dels mecanismes corresponents i garantirà les mesures de seguretat definides en el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, així com en el Decret 66/2012, de 27 d'abril, del Consell, pel qual s'establix la política de seguretat de la informació de la Generalitat.

 

Article 82. Accés als servicis de verificació

1. Quan l'òrgan administratiu que desitge accedir a un servici de verificació pertanga a l'Administració de la Generalitat o al seu sector públic dependent, haurà de complir els requisits que es determinen en el Protocol d'Autorització aprovat per l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica, publicat en la seu electrònica en el corresponent web de la PAI, i en el qual es determinaran les condicions i garanties per les quals es regirà l'intercanvi, incloent-hi la relació de persones emissores i receptores autoritzades i la naturalesa dels documents i dades que s'intercanvien.

2. Quan la petició d'accés provinga d'altres administracions públiques, les condicions i garanties esmentades en l'apartat anterior s'establiran per mitjà de l'adhesió al conveni marc en matèria d'administració electrònica corresponent.

3. L'accés a un servici de verificació de dades es realitzarà de la manera següent:

a) El sol·licitant de la informació enviarà a la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat la sol·licitud d'alta per a l'accés al servici, tot aplicant el formulari que es facilitarà per la Conselleria que tinga assignades les competències de la Generalitat en matèria d'administració electrònica a través del propi portal web d'informació. Esta operació es realitzarà per a cada servici.

b) La Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat remetrà el demandant/consumidor l'autorització en resposta a la sol·licitud esmentada. L'autorització susdita contemplarà la justificació de la legitimitat i la competència del demandant/consumidor i serà registrada per la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat.

 

Article 83. Gestió i manteniment de la PAI

Per a la correcta gestió, manteniment i evolució de la Plataforma, la conselleria que tinga assignades les competències de la Generalitat en matèria d'administració electrònica durà a terme les comeses següents:

1. Mantindrà un portal web informatiu amb tota la documentació relativa a la Plataforma, on publicarà almenys:

a) El catàleg de servicis de verificació de dades disponibles per part de les diferents organitzacions, incloent-hi els protocols d'accés als servicis esmentats, els mètodes de consulta permesos, la informació tècnica rellevant, així com la informació que es requerix de cada demandant/consumidor.

b) Formularis de sol·licitud d'accés als servicis.

c) Acords de prestació de cada servici disponible i de la Plataforma d'Intermediació del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en general.

d) Novetats del servici prestat per la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat

2. Dotarà el sistema de les mesures necessàries per a la seua alta disponibilitat.

3. Donarà suport a les organitzacions i gestionarà totes les comunicacions i incidències produïdes col·laborant per a això amb els demandants/consumidors i proveïdors.

4. Elaborarà informes d'activitat i ús de la Plataforma, tot considerant les consultes realitzades des de i cap a cada organització.

5. Evolucionarà i mantindrà els seus sistemes garantint la seguretat i privacitat de les dades d'acord amb la normativa aplicable.

6. Col·laborarà en les labors d'auditoria, sempre que el proveïdor del servici així ho requerisca i definisca.

 

Article 84. Els criteris d'accés a la Plataforma

1. Qualsevol Administració Pública podrà accedir, a través de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat, a la informació sobre els servicis de verificació de dades que oferix la Generalitat, així com als que oferisquen l'Administració General de l'Estat o les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

2. La incorporació de nous servicis a la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat es durà a terme per l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica, prèvia petició de l'organisme proveïdor corresponent.

 

Article 85. Aspectes generals de seguretat de la Plataforma

L'intercanvi de dades a través de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat es realitzarà en unes condicions tals que garantisquen la seguretat de la informació que es transmet, proporcionant mesures per a l'autenticitat, confidencialitat, integritat, disponibilitat i traçabilitat adequades a la seua naturalesa. Estes mesures es desenrotllaren d'acord amb els criteris següents:

1. Autenticitat. S'assegurarà la identitat de tots els agents que intervinguen en el procés d'intercanvi de dades, de manera que tots ells estiguen correctament identificats en cada intercanvi. Per a això, s'aplicaran les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, i en les disposicions reglamentàries en matèria de seguretat de la informació aprovades pel Consell.

2. Confidencialitat i integritat de la informació intercanviada, que serà protegida d'acord amb les mesures arreplegues en les normes de seguretat referides en l'apartat anterior, així com d'acord amb les mesures establides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i normativa de desplegament, tot assegurant que no s'emmagatzema informació personal de cap ciutadà.

 

Article 86. Tecnologies i estàndards utilitzats en la PAI

1. Les tecnologies utilitzades per a les verificacions s'implementaran d'acord amb estàndards oberts i interoperables, segons el que establix l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat.

2. Les verificacions d'informació es podran implementar a través de servicis web que, com a conjunt de protocols i estàndards oberts sobre els quals desenrotllar estructures de dades específiques per a cada tipus de verificació, incorporaran els mecanismes de seguretat necessaris per a la comunicació.

3. Mitjançant resolució de l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica, es definiran les característiques tècniques dels servicis web implementats.

 

Article 87. Traçabilitat dels intercanvis de dades i auditoria de les verificacions

1. Els demandants i els proveïdors d'informació mantindran la traçabilitat dels intercanvis de dades produïts, per a la qual cosa podran recolzar-se en funcionalitats prestades per la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat i en allò que s'ha previst sobre traçabilitat en el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, i en les disposicions reglamentàries en matèria de seguretat de la informació aprovades pel Consell.

2. La conservació de traces per part de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat, establida atenent a les mesures de seguretat previstes en la normativa citada en l'apartat anterior, facilitarà l'auditoria de les verificacions. La informació aportada per la Plataforma es completarà amb aquella que permeta la recuperació de les dades específiques intercanviades que conservaran demandant/ consumidor i proveïdor.

3. La Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat no emmagatzemarà informació sobre el contingut de l'intercanvi, ni assumirà funcions relatives a la conservació de traces i auditoria, més enllà del que establix este apartat.

4. Per a garantir la traçabilitat de les verificacions produïdes s'associarà a cada petició o consulta un identificador únic que permetrà reproduir la seqüència d'operacions dutes a terme.

5. La informació emmagatzemada per a la traçabilitat de cada consulta o verificació contemplarà, almenys, el següent:

a) Identificador de la transacció.

b) Demandant consumidor de la informació i usuari final que realitza la consulta, especificant, si és possible, l'empleat públic o aplicació.

c) Tipus d'informació que se sol·licita.

d) Data i hora de realització de la consulta.

 

Índex

 

CAPÍTOL II. Els Servicis Comuns d'interoperabilitat

 

Article 88. Catàleg de servicis de verificació de dades

1. El catàleg de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat contindrà la relació dels servicis de verificació de dades oferits per cada proveïdor, servint de referència a possibles demandants.

2. El catàleg de servicis de verificació de dades estarà disponibles per a la seua consulta a través d'algun dels mitjans següents:

a) Per a les entitats locals de la Comunitat Valenciana i l'Administració General de l'Estat, a través del web informatiu de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat publicada en el Portal de la Generalitat i en la seu electrònica de la Generalitat.

b) Per als departaments de la Generalitat, en el web informatiu de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat, publicada en la intranet corporativa de la Generalitat.

3. En el catàleg de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat figurarà, per a cada servici disponible, la descripció del servici de verificació de dades, que contindrà, com a mínim, a més de les dades de caràcter tècnic o que es consideren d'interés, la informació següent:

a) Denominació del servici.

b) Descripció funcional.

c) Organisme responsable.

d) Data de disponibilitat del servici.

4. Per a la publicació de nous servicis en la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat es podrà utilitzar un servici de directori com a mitjà per a facilitar el descobriment dinàmic de nous servicis, encara que l'ús d'aquells dependrà, en qualsevol cas, de la formalització de les autoritzacions necessàries corresponents.

 

Índex

 

TÍTOL VIII. Administració electrònica de les entitats locals

 

Article 89. Portals corporatius

1. Les entitats que integren l'Administració local de la Comunitat Valenciana procuraran disposar d'un portal corporatiu, que integrarà tota la informació i els servicis que oferisquen i presten al ciutadà. De la mateixa manera, podran integrar corporativament altres portals tant locals com de nivell inferior, sectorials o departamentals, o constituir o integrar-se en seus electròniques d'àmbit territorial superior.

2. Els portals esmentats, amb adequació a la naturalesa del propi àmbit d'aplicació, procuraran complir amb el que disposa el capítol III del títol II d'este decret respecte de la seua accessibilitat, principis en la difusió de dades, informació i continguts, i respecte dels deures en l'accés i utilització dels servicis i continguts electrònics.

3. Amb relació a l'article 18 del present decret, relatiu a la informació, servicis i continguts disponibles a través del portal corporatiu, es farà el que es puga perquè el portal done accés, si n'hi ha, a la seu electrònica, butlletí oficial i tauler d'anuncis i edictes.

4. Es considera una bona pràctica a seguir que les condicions d'ús i responsabilitat per la informació, servicis i continguts estiguen disponibles a través del portal corporatiu de mode clarament visible. En l'espai esmentat o semblants també haurà de donar-se a conéixer les condicions d'ús relatives a la seguretat, privacitat i protecció de dades, així com a la propietat intel·lectual i reutilització.

5. El portal corporatiu de la Generalitat facilitarà un accés directe, senzill i periòdicament actualitzat a la informació dels portals corporatius de les entitats que integren l'Administració local de la Comunitat Valenciana.

 

Article 90. Seu electrònica

1. Les entitats que integren l'Administració local de la Comunitat Valenciana procuraran disposar d'una seu electrònica institucional, sense perjuí que puga integrar o federar corporativament altres seus electròniques locals de nivell inferior, sectorials o departamentals, o constituir, integrar-se o federar-se en seus electròniques d'àmbit territorial superior.

2. La Generalitat, a través de la conselleria que tinga assignades les competències de la Generalitat en matèria d'administració electrònica, i les diputacions provincials dins del seu àmbit territorial, sempre que ho permeten les seues disponibilitats pressupostàries, prestaran l'assistència tècnica necessària per a la creació, manteniment i actualització de les seus electròniques de les entitats locals que no puguen atendre pels seus propis mitjans l'obligació consignada en l'anterior apartat.

3. Als mateixos efectes adés assenyalats, les entitats locals mencionades podran recórrer a qualsevol de les fórmules incloses en l'article 63.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, o a la constitució de consorcis o altres formes associatives previstes en la legislació de règim local per a la gestió d'interessos i servicis comuns, o a la utilització d'altres fórmules de cooperació intermunicipal, i fins i tot podran crear seus electròniques comarcals, mancomunals o supramunicipals, sempre que queden clarament identificades cada una de les entitats locals que s'hi incloguen.

4. Les seus electròniques identifiquen les seues respectives administracions locals de la Comunitat Valenciana quan estes es relacionen per mitjans electrònics amb els ciutadans i amb altres administracions públiques. A través de la seu es realitzaran les actuacions i procediments i es prestaran els servicis que requerisquen la identificació de l'entitat local en les seues relacions amb els ciutadans i amb altres administracions públiques per mitjans electrònics.

5. Es procurarà i promourà que, en la mesura que siga possible, les seus electròniques de les administracions locals de la Comunitat Valenciana incloguen, almenys:

a) Els mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.

b) Relació de sistemes de firma electrònica avançada admesos.

c) Certificats electrònics que admetran.

d) Disposicions de creació de registres electrònics.

e) Relació actualitzada de les sol·licituds, escrits i comunicacions que poden presentar-se.

f) Data i hora oficial de la seu electrònica d'accés.

g) Els dies que es consideraran inhàbils als efectes dels apartats anteriors.

h) Aquells mitjans electrònics que els ciutadans poden utilitzar en cada supòsit en l'exercici del seu dret a comunicar-se amb elles.

i) Els corresponents models o sistemes electrònics de sol·licitud.

6. Respecte de les seus de les entitats locals, s'aplicaran els apartats 2 i 4 de l'article anterior.

 

Article 91. Cartes de servicis electrònics

1. Les seus electròniques de les entitats que integren l'Administració local de la Comunitat Valenciana podran comptar amb cartes de servicis electrònics, per mitjà de les quals s'informarà els usuaris sobre els servicis públics a què poden accedir electrònicament, i contindran, com a mínim, els compromisos de qualitat en la seua prestació.

2. Per al seu desenrotllament i aprovació es podrà utilitzar com a referència el que disposa el capítol III del Decret 62/2010, de 16 d'abril, del Consell, pel qual s'establixen els instruments generals del sistema per a la modernització i millora de la qualitat dels servicis públics dels ens, organismes i entitats del sector públic dependents de la Generalitat.

 

Article 92. Desenrotllament de l'administració electrònica

1. La Generalitat, conjuntament amb les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, proporcionarà les infraestructures i xarxes comunes interadministratives de telecomunicacions a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la prestació conjunta de servicis electrònics.

2. Així mateix, la Generalitat facilitarà l'accés als servicis comuns d'administració electrònica i als servicis d'intermediació de dades i documents. Per a això, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana podran adherir-se al conveni marc de col·laboració vigent en cada moment, entre la Generalitat, les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a l'impuls de l'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

Índex

 

TÍTOL IX. Les competències en administració electrònica
i en aprovació i homologació d
'aplicacions

 

CAPÍTOL I. Les competències horitzontals en Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions de la Generalitat

 

Article 93. Competències horitzontals en tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) de la Generalitat

Respecte de l'àmbit de l'article 2.1 del present decret, a l'òrgan directiu competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), llevat de les excepcions normativament establides, correspondran les competències següents:

1. Execució de la política i l'estratègia TIC de la Generalitat.

2. Execució de la política i l'estratègia d'administració electrònica de la Generalitat i la implantació i gestió dels servicis comuns d'administració electrònica a què es referix l'article 7 del present decret, i la garantia que estos servicis complixen les condicions i requisits establits en este decret i en la resta de normes aplicables

3. Governança TIC: planificació, direcció, coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació, les telecomunicacions, les comunicacions corporatives, el desenrotllament de la societat digital i l'administració electrònica.

4. Innovació i millora tecnològiques.

5. Seguretat informàtica.

6. Unificació de comunicacions, sistemes d'informació i aplicacions que responguen a funcionalitats comunes de diversos o tots els departaments i organismes de la Generalitat, o que siguen comuns a diverses o totes les administracions locals.

7. Establiment d'estàndards en matèria TIC respecte a:

a) Arquitectura tecnològica.

b) Arquitectura dels sistemes d'informació i aplicacions.

c) Arquitectura i sistemes de gestió de bases de dades.

d) Desenrotllament de sistemes d'informació i aplicacions respecte a llenguatges, plataformes de desenrotllament i qualitat del programari.

e) Condicions de reutilització del programari.

f) Procediments i processos de treball informatitzats.

g) Modalitat i qualitat dels servicis TIC.

h) Ofimàtica i llocs.

i) Prestació de servicis.

8. Aprovació de procediments i processos de treball la informatització del qual estiga prevista.

9. Homologació de sistemes d'informació i aplicacions.

10. Elaboració de l'informe previ, preceptiu i vinculant, per a l'aprovació de sistemes d'informació i aplicacions.

11. Gestió del Catàleg d'aplicacions.

 

Article 94. L'informe preceptiu. Procediment i requisits [11]

1. L'aprovació o modificació de tota normativa reguladora d'un procediment administratiu competència de la Generalitat, relatiu als subjectes referits en el número 1 de l'article 2, requerirà informe preceptiu de coordinació informàtica, emés per l'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat, a fi d'assegurar la regulació, la coordinació i la planificació de les conseqüències informàtiques derivades dels projectes i actes esmentats.

2. La conselleria amb competències horitzontals en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat, mitjançant una ordre, regularà els requisits i el procediment per a la sol·licitud de l'informe esmentat en l'apartat anterior.

3. La conselleria que tinga assignades les competències de la Generalitat en el procediment que s'haja sotmés a l'informe preceptiu de coordinació informàtica, després de l'entrada en vigor de la normativa reguladora d'aquest, elaborarà un resum explicatiu i didàctic sobre els requisits, tràmits i contingut del procediment administratiu aprovat, que s'incorporarà a la seu electrònica de la Generalitat.

 

Article 95. El catàleg de sistemes d'informació i aplicacions aprovats de la Generalitat

1. L'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat definirà, crearà i gestionarà el catàleg de sistemes d'informació i aplicacions de la Generalitat, incloent-hi les conegudes com apps. El catàleg esmentat facilitarà informació tant funcional com tècnica dels seus elements catalogats.

2. Una utilitat fonamental del catàleg serà facilitar la reutilització del programari de la Generalitat. A l'efecte, el catàleg naixerà com una eina d'ús intern, a disposició dels departaments i organismes de la Generalitat i les administracions locals valencianes. En el seu moment, l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions establirà una política de publicació externa de la totalitat o d'un subconjunt del catàleg als efectes de reutilització per altres administracions.

 

Índex

 

CAPÍTOL II. Aprovació i homologació d'aplicacions

 

Article 96. Aprovació d'aplicacions i sistemes d'informació

1. En l'àmbit dels subjectes referits en el número 1 de l'article 2 d'este decret, els sistemes d'informació i les aplicacions que s'utilitzen per a l'exercici de potestats administratives hauran de ser prèviament aprovats pel titular de la conselleria o el director o president de l'organisme autònom que siga competent en l'àmbit material a què es referisca l'actuació. Per a l'aprovació esmentada es requerirà l'informe preceptiu i favorable regulat en este article i emés per l'òrgan competent. En cas d'informe negatiu, este seria fonamentat respecte als criteris establits en l'apartat següent.

2. L'informe preceptiu analitzarà, valorarà i es pronunciarà sobre els aspectes següents:

a) Oportunitat. Analitzarà si el sistema d'informació o aplicació el desenrotllament del qual se sol·licita pot veure les seues funcionalitats previstes satisfetes per un sistema d'informació unificat ja existent o en projecte. En cas contrari, es valorarà si el desenrotllament sol·licitat és consistent amb l'estratègia i la planificació de la Generalitat. Si el resultat d'ambdós anàlisis és positiu, es considerarà complit el requisit.

b) Adequació a estàndards. Verificarà que les seues especificacions tècniques se subjecten als estàndards i criteris establits en l'article 93, apartat 7, d'este decret.

c) Funcionalitat. Valorarà la adequació de les funcionalitats requerides als requisits funcionals establits prèviament per l'òrgan que la utilitzarà per a l'exercici de les seues competències.

d) Òrgan competent. Procedirà a la identificació i comprovació de l'exercici de la competència per l'òrgan corresponent.

e) Seguretat. Verificarà l'aplicació de les mesures de seguretat previstes en l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica; en els decrets 66/2012, de 27 d'abril, i 130/2012, de 24 d'agost, ambdós del Consell, així com les mesures establides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la normativa que la desplega.

f) Normalització dels mitjans d'accés. Verificarà les especificacions tècniques sobre els mitjans, codis i formats d'accés.

g) Conservació dels suports utilitzats. Valorarà la proporció entre la durabilitat dels suports i el temps en què han de mantindre's les dades en ells incloses.

h) Qualitat. Valorarà el procés de desenrotllament i implantació de l'aplicació i la seua adequació als estàndards establits.

 

Article 97. Homologació de sistemes d'informació i aplicacions d'utilització comuna

1. Els sistemes i les aplicacions que, donades les seues funcionalitats, puguen ser utilitzats per diversos òrgans o entitats de l'Administració de la Generalitat dels referits en el número 1 de l'article 2 d'este decret i que s'ajusten als requisits tècnics i funcionals establits per l'òrgan directiu competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat, podran ser homologats, amb caràcter previ a la seua aprovació, per acord de l'òrgan esmentat.

2. En el procés d'homologació s'exigirà el compliment de tots els requisits que s'arrepleguen en el procés d'aprovació.

3. Una vegada homologat un sistema d'informació o una aplicació d'utilització comuna, durant el seu cicle de vida, i excepte circumstàncies excepcionals, no s'aprovarà cap sistema d'informació o aplicació que siga redundant en l'àmbit de la Generalitat.

4. Els departaments i organismes autònoms de la Generalitat podran fer propostes de desenrotllament evolutiu dels sistemes d'informació i aplicacions comunes per a millorar o ampliar les seues funcionalitats i prestacions, propostes que haurà de considerar l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat.

 

Índex

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

Primera. igualtat de gènere

Totes les denominacions contingudes en el present decret d'òrgans de govern, i càrrecs, així com qualssevol altres que s'efectuen en gènere masculí, s'entendran fetes i s'utilitzaran indistintament en gènere masculí o femení, segons el sexe del titular que els exercisca.

 

Segona. Utilització de mitjans electrònics pels òrgans col·legiats

1. Les comunicacions que es realitzen entre els membres dels òrgans col·legiats de l'àmbit de l'Administració de la Generalitat utilitzaran preferentment mitjans electrònics per al seu funcionament, inclosos els audiovisuals, així com en l'arxiu de la documentació. L'ús de mitjans no electrònics podrà tindre caràcter complementari.

2. Els òrgans col·legiats es regiran, als efectes de l'acreditació electrònica de la seua voluntat, pel que establix este decret i, en general, conforme amb allò que s'ha disposat per a l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació, sense perjuí de la validesa del correu electrònic o mitjans semblants per a les comunicacions internes que hagen d'efectuar-se.

3. La convocatòria de les sessions, l'orde del dia i la documentació relativa als assumptes que integren es comunicaran als membres per correu electrònic en l'adreça que a l'efecte tinguen designada, sense perjuí de la utilització d'altres sistemes de gestió del coneixement incorporats a entorns tancats de comunicació o, si és el cas, en la seu electrònica de l'òrgan col·legiat, com ara comunitats virtuals d'interés, fòrums o altres que s'hi puguen establir.

4. Els òrgans col·legiats podran fer les seues sessions per mitjà de videoconferència, multiconferència o altres sistemes tecnològics o audiovisuals, que garantisquen la seguretat tecnològica, la participació de tots ells en condicions d'igualtat, i la validesa de la seua realització, debats i dels acords que s'adopten. En especial, s'entendrà que el lloc de realització de la reunió virtual és el domicili de l'òrgan col·legiat i, altrament, el de l'òrgan, Administració o entitat a què estiga adscrit.

5. Les actes, llibres d'acords i la resta de documents dels òrgans col·legiats podran estar arxivats electrònicament amb totes les garanties adequades per a la seua autenticitat i conservació.

6. En els òrgans col·legiats no compostos en la seua totalitat per membres d'una mateixa administració pública, aquells que no hi pertanguen podran, en qualsevol moment, sol·licitar que les comunicacions amb ells s'efectuen per via no electrònica, que, en tot cas, serà complementària. Això no perjudicarà la comunicació electrònica amb la resta de membres, ni allò que s'ha assenyalat en l'anterior apartat.

 

Tercera. Acords de representació existents a l'entrada en vigor del present Decret

Els acords de representació realitzats a l'empara del Decret 98/2005, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula un registre de representants de caràcter voluntari davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via electrònica, s'entenen vigents i ajustats al que disposa el capítol III del títol III, relatiu al Registre Electrònic de Representació.

 

Quarta. Actuacions administratives automatitzades prèvies al present Decret

Les actuacions administratives automatitzades realitzades i vigents al moment de l'entrada en vigor del present decret es considera que complixen els requisits del capítol II del títol VI.

 

Quinta. Denominació de Plataforma autonòmica d'interoperabilitat

La Plataforma Autonòmica d'Intermediació de la Generalitat passa a denominar-se Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat.

 

Sexta. Especificitats en matèria de contractació i en l'àmbit tributari

El present decret s'aplicarà als procediments en matèria tributària i de contractació pública en allò que no s'opose al que s'ha disposat en les seues normes especials.

 

Sèptima. Universitats Públiques

Per mitjà de l'instrument jurídic que corresponga, les universitats públiques podran acollir-se als termes de la regulació prevista en este decret per a organitzar la seua administració electrònica.

 

Índex

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Única. Normativa derogada

Queden derogats el Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Consell, pel qual es regula l'organització de la funció informàtica, la utilització dels sistemes d'informació i el Registre de fitxers informatitzats en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat; el Decret 87/2002, de 30 de maig, del Consell, pel qual es regula la utilització de la firma electrònica avançada en la Generalitat; el Decret 18/2004, de 13 de febrer,del Consell, pel qual es crea el registre telemàtic de la Generalitat i es regulen les notificacions telemàtiques de la Generalitat; el Decret 98/2005, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula un registre de representants de caràcter voluntari davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica; i el capítol III del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, relatiu a la seu electrònica de la Generalitat. Així mateix, queden derogades totes les disposicions, del mateix rang o d'un rang inferior, que s'oposen o contradiguen el que disposa este decret.

 

Índex

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera. Habilitació per al desenrotllament de l'adaptació a l'esquema nacional d'interoperabilitat

En el termini de dotze mesos des de la data de entrada en vigor del present decret, mitjançant una resolució de l'òrgan superior amb competències horitzontals en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions, s'aprovaran les normes tècniques d'adaptació a l'esquema nacional d'interoperabilitat, que inclouran la política de gestió i conservació de documents electrònics de la Generalitat que s'elaborarà en col·laboració amb l'òrgan competent en matèria d'arxius de la Generalitat.

 

Segona. Desplegament i execució del Decret

Es faculta al titular de la conselleria que tinga assignades les competències de la Generalitat en matèria d'administració electrònica per a dictar les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i execució d'este decret, així com les que amplien els servicis comuns d'administració electrònica previstos en este decret.

 

Tercera. Aplicació del Decret

Des de la data d'entrada en vigor d'este decret, els drets que s'hi reconeixen podran ser exercits en relació amb els procediments i actuacions adaptats al que hi disposa. A l'efecte, la Generalitat farà pública i mantindrà actualitzada la relació dels procediments i actuacions esmentats a través de la seua seu electrònica. L'òrgan directiu amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica realitzarà les accions oportunes per a l'aplicació efectiva del present decret. A l'efecte, sempre que compte amb els mitjans humans i materials imprescindibles per a això, en el termini de dotze mesos des de l'entrada en vigor i pel que fa al que disposa este decret, adoptarà les decisions, acords o accions per a habilitar les eines tecnològiques; generar les directrius, manuals i normes tècniques de procediment, dictar les resolucions o acords relatius a edictes i la resta d'actes de comunicació o sobre l'autorització de la utilització d'entorns tancats per a l'intercanvi de documents, l'establiment de punts del Registre Electrònic de Representació. Alhora, aprovarà la política d'estàndards i la política de gestió i conservació de documents electrònics; dictarà instruccions sobre els models electrònics i l'ús de codis segurs de verificació de documents; i establirà els criteris d'accés a la plataforma i les guies metodològiques per a l'elaboració dels documents d'anàlisi.

 

Quarta. Rang no normatiu d'alguns preceptes

Les disposicions contingudes en el títol VIII d'este decret tenen el caràcter de directrius o normes orientadores, i no tenen rang reglamentari.

 

Quinta. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l'endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Índex

 

València, 12 de desembre de 2014

 

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART

 

El conseller d'Hisenda i Administració Publica,

JUAN CARLOS MORAGUES FERRER

 

 

 [1]  L'apartat 1 de l'article 2 és modificat per la disposició final tercera del Decret 3/2019, de 18 de gener, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Tributària Valenciana. (DOGV núm. 8478 de 04.02.2019) Ref. Base de dades 001090/2019.

[2]  L'article 4 és derogat per la disposició derogatòria única del Decret 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 8046 de 23.05.2017) Ref. Base de dades 004395/2017.

[3]  L'article 26 és modificat per l'article 1 de l'Annex I del Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica (DOGV núm. 8212 de 15.01.2018) Ref. Base Dades 000428/2018.

[4]  L'article 26 bis és introduït per l'article 2 de l'Annex I del Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell.

[5]  L'apartat 3 de l'article 29 és modificat per l'article 66 de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. (DOGV núm. 8707 de 30.12.2019) Ref. Base de dades 011336/2019.

[6]  El punt 2 de l'article 44 és modificat per l'article únic del Decret 87/2018, de 22 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8341 de 18.07.2018) Ref. Base de dades 006967/2018.

[7]  El punt 6 de l'article 60 és modificat per l'article únic del Decret 87/2018, de 22 de juny, del Consell.

[8]  L'article 78 és modificat per l'article 66 de la Llei 9/2019, de 23 de desembre.

[9]  L'apartat 2 de l'article 79 és modificat per l'article 66 de la Llei 9/2019, de 23 de desembre.

[10]  L'article 80 és modificat per l'article 3 de l'Annex I del Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell.

[11]  L'article 94 és modificat per l'article 4 de l'Annex I del Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell.

 

Mapa web