Disposicion Consolidada

Texto h2

DECRET 116/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló.

Texto
Texto Texto
Publicat en:   DOGV núm. 6344 de 31.08.2010
Entrada en vigor :   31.08.2010
Origen disposició :   Conselleria Educació
Referència Base de Dades:   009516/2010
Número identificador:   2010/9480
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/d/2010/08/27/116/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Última revisió 22.09.2015

 

Decret 116/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló.

 

(DOGV núm. 6344 de 31.08.2010) Ref. 009516/2010

 

La Universitat Jaume I de Castelló va sol·licitar l'aprovació de la proposta d'Estatuts, aprovada pel Claustre de la Universitat en la seua sessió número 8 reunió número 2, del dia 9 de desembre de 2009, en compliment del que establix la disposició addicional octava de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de Modificació de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

La sol·licitud ha sigut tramitada d'acord amb les previsions contingudes en l'article 6.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, havent-se'n efectuat prèviament el control de legalitat.

Per l'Acord de data 21 de maig de 2010, del Consell, es van formular diverses objeccions de legalitat a la proposta d'Estatuts, a la vista dels quals, el Claustre de la Universitat Jaume I de Castelló, en la reunió de data 6 de juliol de 2010, ha aprovat una nova proposta d'Estatuts.

Per tot això, a proposta del conseller d'Educació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 27 d'agost de 2010,

 

DECRETE

 

Article únic. Aprovació dels Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló

Aprovar els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló, d'acord amb el text contingut en l'annex a este decret.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Única. Derogació de normativa

Queda derogat el Decret 252/2003, de 19 de desembre, del Consell, pel qual es van aprovar els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló.

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

Única. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor a partir de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

 

 

ANNEX

 

Sumari

  

PREÀMBUL

 

TÍTOL PRELIMINAR

Naturalesa, principis, finalitats i competències

 

TÍTOL I. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT

Capítol I. Disposicions generals

Capítol II. Facultats i escoles

Capítol III. Departaments

Capítol IV. Instituts universitaris d'Investigació

Capítol V. Altres centres, estructures i servicis universitaris

Secció primera. Altres centres i estructures

Secció segona. Servicis universitaris

 

TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

Capítol I. Disposicions generals

Capítol II. Òrgans col·legiats d'àmbit general

Secció primera. Consell Social

Secció segona. Consell de Govern

Secció tercera. Claustre universitari

Secció quarta. Consell de l'Estudiantat

Capítol III. Òrgans col·legiats d'àmbit particular

Secció primera. Junta de Facultat i d'Escola

Secció segona. Consell de Departament

Secció tercera. Consell d'Institut Universitari d'Investigació Propi

Capítol IV. Òrgans unipersonals d'àmbit general

Secció primera. Rectorat

Secció segona. Consell de Direcció

Secció tercera. Vicerectorats

Secció quarta. Secretaria General

Secció cinquena. Gerència

Capítol V. Òrgans unipersonals d'àmbit particular

Secció primera. Deganats, direccions i secretaries de facultats i d'escoles

Secció segona. Direccions i secretaries de departament

Secció tercera. Vicedeganats i vicedireccions

Secció quarta. Direccions i secretaries d'instituts universitaris d'investigació

Capítol VI. Òrgans d'assessorament i de negociació

 

TÍTOL III. PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Capítol I. Disposicions generals

Secció primera. Categories

Secció segona. Drets i deures

Secció tercera. Plantilles, provisió de places i contractació

Capítol II. Personal docent i investigador funcionari

Capítol III. Personal docent i investigador contractat

Secció primera. Disposicions generals

Secció segona. Professorat associat i visitant

Secció tercera. Professorat ajudant i professorat ajudant doctorat

Secció quarta. Professorat contractat indefinit

Capítol IV. Personal docent i investigador en formació: becàries i becaris

Capítol V. Llicències d'estudis

Capítol VI. Òrgans de representació i participació

 

TÍTOL IV. ESTUDIANTAT

Capítol I. Accés a la universitat

Capítol II. Drets i deures de l'estudiantat

Capítol III. Beques i ajudes

Capítol IV. Representació de l'estudiantat

 

TÍTOL V. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVICIS

 

TÍTOL VI. SINDICATURA DE GREUGES

 

TÍTOL VII. ESTUDI I INVESTIGACIÓ

Capítol I. Docència i estudi

Secció primera. Plans d'estudi

Secció segona. Màster

Secció tercera. Doctorat

Capítol II. Investigació i transferència del coneixement

 

TÍTOL VIII. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER

Capítol I. Patrimoni

Capítol II. Règim pressupostari

Capítol III. Contractació

 

TÍTOL IX. RÈGIM JURÍDIC

 

TÍTOL X. RÈGIM ELECTORAL

 

TÍTOL XI. MECANISMES DE CONTROL DELS ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN

 

TÍTOL XII. REFORMA DELS ESTATUTS

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

 

PREÀMBUL

 

La Universitat Jaume I de Castelló rep el nom del rei que determina l'origen polític del poble valencià actual. Des d'esta realitat històrica heretada de l'antiga Corona d'Aragó, la Generalitat, a l'empara de l'article 27.5 de la Constitució espanyola i de l'article 53.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, reformat el 2006, la creà com a institució màxima de la docència i la investigació a les comarques del nord del Comunitat Valenciana.

La Universitat Jaume I és hereva de la tradició educativa, representada, a les ciutats i les viles d'estes comarques, per les aules de Gramàtica, les aules de Llatinitat i altres institucions històriques d'educació i ensenyament, culminades, en època contemporània, per l'Escola de Formació del Professorat i el Col·legi Universitari de Castelló, pertanyents, fins al naixement de la nostra institució, a la Universitat de València-Estudi General.

La Universitat Jaume I recull i impulsa l'activitat cultural i científica motivada per la transformació social moderna de la societat castellonenca, a partir de l'agricultura, el comerç, la indústria i el turisme.

La Universitat Jaume I s'integra a la ciutat de Castelló de la Plana i es vincula a les seues transformacions arquitectòniques i urbanístiques contemporànies.

La Universitat Jaume I, com a institució autònoma universitària, combina l'universalisme definitori de l'activitat científica i cultural amb la integració en la societat valenciana, com a servici públic per al progrés i com a dipositària de principis generals compartits.

La Universitat Jaume I es definix com una institució oberta, implicada en la construcció europea a partir de l'àmbit mediterrani, que incorpora, especialment, els valors definits per l'humanisme i la tradició del pensament europeu.

La Universitat Jaume I valora l'educació com a participació en la transformació econòmica i cultural del conjunt de la societat i incorpora a les seues activitats, com a instruments d'acció positiva, la millora continuada de la qualitat en tots els seus servicis, el compromís social, el principi de solidaritat, el respecte a la diversitat, la igualtat entre els hòmens i les dones, la millora i protecció del medi ambient i el treball per la pau. En l'àmbit intern, la Universitat promou mesures d'acció positiva a favor d'una participació igualitària en les seues institucions de tots els membres de la comunitat universitària.

La Universitat Jaume I, en virtut d'estes idees, i de la voluntat de ser-hi fidel en un marc de diàleg i tolerància, s'atorga estos Estatuts, continuadors dels que el 1997 i el 2003 es van aprovar, amb les modificacions obligades per la nova legislació universitària.

 

TÍTOL PRELIMINAR. Naturalesa, principis, finalitats i competències

 

Article 1

La Universitat Jaume I és una institució de dret i d'interés públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, al servici de la societat en l'àmbit de l'estudi, la docència i la investigació i, d'acord amb l'apartat 10 de l'article 27 de la Constitució, és autònoma en els termes establits en la legislació vigent.

 

Article 2

La seu de la Universitat Jaume I és la ciutat de Castelló de la Plana, amb la possibilitat d'estendre les seues activitats a altres àmbits territorials.

 

Article 3

1. La Universitat Jaume I postula, com a principis rectors de la seua actuació, la llibertat, democràcia, justícia, igualtat, independència, pluralitat, integració de col·lectius desfavorits, pau i solidaritat. Correspon als òrgans de govern de la Universitat adoptar, si convé, mesures d'acció positiva per a donar compliment efectiu a estos principis.

2. L'activitat de la Universitat Jaume I, així com la seua autonomia, es fonamenten en el principi de llibertat acadèmica, que es manifesta en les llibertats de càtedra, d'investigació i d'estudi.

 

Article 4

La Universitat Jaume I ha de procurar la formació integral dels seus membres per a la participació en el progrés de la societat i contribuir a assolir una convivència pacífica, justa, solidària, no discriminatòria i respectuosa amb el medi ambient, i ha d'exercir la seua vocació universal a partir de la inserció en la tradició històrica i cultural de l'entorn, mediterrani i europeu.

 

Article 5

Són finalitats de la Universitat Jaume I al servici de la societat:

a) Dedicar una especial atenció a l'estudi i el desenrotllament de la cultura, la ciència i la tècnica de la Comunitat Valenciana, partint de l'entorn històric, social i econòmic en què es troba integrada la Universitat.

b) Desplegar i prestar servicis amb criteris de qualitat per mitjà de la promoció de la millora continuada i del foment de l'excel·lència.

c) Excel·lir en la docència i en la formació per a la investigació.

d) Excel·lir en la investigació, la creació, el desenrotllament, la transmissió i la crítica en tots els camps de la ciència, la tècnica, les arts i la cultura.

e) Excel·lir en la preparació per a l'exercici d'activitats professionals que exigisquen l'aplicació de coneixements i mètodes científics i per a la creació artística.

f) Impulsar el multilingüisme en el marc de la docència i la investigació.

g) Participar en el progrés i desenrotllament de la societat, a través de la difusió, la valoració, la crítica i la transferència de coneixement al servici de la cultura, de la qualitat de vida i del desenrotllament social i econòmic, així com en l'aplicació del saber científic.

h) Potenciar activitats de millora de la docència universitària i contribuir al perfeccionament del sistema educatiu.

I) Potenciar el coneixement i l'ús de la llengua pròpia, valencià segons l'estatut d'autonomia, acadèmicament llengua catalana, atenent la seua consolidació i plena normalització en tota la comunitat universitària. [1]

j) Potenciar la formació dels membres de la comunitat universitària per a la participació i el compromís amb el desenrotllament de la societat civil.

k) Promoure activitats de difusió del coneixement i de la cultura entre tots els sectors socials i grups d'edat, a través de l'extensió universitària i de la formació permanent.

l) Promoure la inserció en la comunitat científica internacional del seu personal i promoure també l'intercanvi d'estudiantat en programes d'àmbit supranacional.

m) Fomentar en la formació, la docència, la investigació, la creació i la transmissió de cultura, així com en totes les activitats pròpies de la Universitat, polítiques d'igualtat, especialment en matèria de gènere, d'acord amb la legislació vigent.

 

Article 6

Són competències de la Universitat Jaume I:

a) Contractar persones, obres, servicis i qualsevol tipus de subministraments.

b) Crear, modificar i suprimir estructures que actuen com a suport de la investigació, la docència, l'administració i altres servicis.

c) Determinar el règim d'admissió, permanència i avaluació de l'estudiantat en els termes que establisca la legislació vigent, i crear i adjudicar fórmules d'oferta d'estudi.

d) Elaborar i aprovar el projecte dels seus Estatuts i les possibles reformes que s'hi puguen fer, i elevar-los a l'administració competent perquè l'aprove i el publique, així com elaborar i aprovar les normes que els despleguen.

e) Elaborar, aprovar i gestionar els pressupostos i administrar els béns propis.

f) Elaborar, aprovar i revisar, si és el cas, plans d'estudi, plans d'investigació i d'ensenyances específiques de formació permanent.

g) Elegir, designar i remoure els òrgans de govern i representació.

h) Establir relacions de cooperació amb unes altres institucions acadèmiques, culturals o científiques d'altres països.

i) Establir relacions i convenis de col·laboració amb unes altres entitats de caràcter públic o privat.

j) Expedir els corresponents títols i diplomes dels estudis oficials i propis impartits per la Universitat.

k) Seleccionar, formar, perfeccionar, avaluar i promocionar el personal docent i investigador i d'administració i servicis, i establir i modificar les relacions de llocs de treball corresponents.

l) Qualsevol altra competència que li atribuïsca la llei o estos Estatuts.

 

Article 7

La llengua pròpia de la Universitat Jaume I és el valencià. Són llengües oficials de la Universitat Jaume I les que reconeix com a tals l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

 

Article 8

1. La marca de la Universitat està constituïda pel conjunt de símbol i logotip:

a) El símbol està format per les inicials de la institució (UJI) i dos grafismes (corona i ull) distribuïts sobre un quadrat.

b) Cada element d'este símbol conté un color diferent, en total cinc tintes planes: la «U» és de color blau clar, número 310 de la norma Pantone; la «J» és de color verd, número 354 de la norma Pantone; la «I» és de color roig, número 485 de la norma Pantone; la corona és groga, número 108 de la norma Pantone; l'ull és blanc (que no compta com a tinta), i el quadrat és de color violeta, núm. 2735 de la norma Pantone, que és el fons sobre el qual es disposen els signes anteriors.

c) Tant les inicials com els grafismes i el quadrat estan resolts a mà alçada, de manera que els costats són formes irregulars.

d) El logotip conté la denominació normalitzada de la institució: «Universitat Jaume I».

e) La tipografia utilitzada és Times New Roman. Les inicials destaquen en cos i tipus, ja que són tipografia Futura Bold expandida.

f) El color del logotip és violeta, número 2735 de la norma Pantone.

g) La marca està formada pel símbol i, tot just davall, el logotip com a base del símbol. També podrà ser utilitzada, quan siga convenient, la marca formada pel símbol i, al lateral dret, el logotip.

2. Correspon al Consell de Govern regular l'ús de la marca.

3. El lema de la Universitat és Sapientia sola libertas est.

 

TÍTOL I. Estructura i organització de la Universitat

 

CAPÍTOL I. Disposicions generals

 

Article 9

1. La Universitat Jaume I s'estructura de la manera següent:

a) Facultats i escoles.

b) Departaments.

c) Instituts universitaris d'investigació.

d) Altres centres i estructures.

2. D'acord amb la legislació vigent, poden adscriure's a la Universitat centres docents, d'investigació o de creació artística, de caràcter públic o privat.

 

Article 10

El Consell de Govern ha d'aprovar un text normatiu marc per a les facultats i les escoles, així com d'uns altres per als departaments i instituts, en els quals s'han de fixar els aspectes legals que necessàriament han de tindre en compte cada un dels centres a l'hora d'establir el seu propi reglament de funcionament.

 

CAPÍTOL II. Facultats i escoles

 

Article 11

Les facultats i les escoles són centres encarregats de l'organització de les ensenyances conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional, i de títols propis, i dels procediments acadèmics, administratius i de gestió universitària que els corresponguen. En un mateix centre universitari poden desenrotllar-se estudis que conduïsquen a diferents titulacions acadèmiques.

 

Article 12

La creació, la modificació i la supressió de facultats i escoles correspon a la Generalitat, per iniciativa pròpia i amb l'acord del Consell de Govern de la Universitat, o per iniciativa de la Universitat per mitjà d'una proposta del Consell de Govern; en els dos casos cal l'informe previ favorable del Consell Social.

 

Article 13

1. Si convé, la proposta de creació o de modificació a càrrec del Consell de Govern ha d'anar acompanyada d'una memòria, que ha d'incloure, com a mínim, els aspectes següents:

a) Objectius acadèmics que es perseguixen i necessitats que es pretenen satisfer.

b) Els recursos econòmics, el personal docent i investigador, i el d'administració i servicis que es necessita per al bon funcionament de la facultat o escola.

c) Les titulacions i els departaments que es veuen afectats per la proposta.

2. L'expedient s'ha de sotmetre a un període d'informació pública d'un mes, com a mínim.

 

Article 14

1. Les facultats i les escoles de la Universitat Jaume I organitzen les ensenyances que els correspon impartir conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori de l'Estat.

2. En particular, són funcions de les facultats i de les escoles:

a) Difondre la cultura i promoure activitats d'extensió universitària.

b) Garantir l'observació de la normativa vigent al centre.

c) Gestionar les partides pressupostàries que els corresponen.

d) Informar dels plans d'organització de la docència proposats pels departaments.

e) Organitzar els servicis d'acord amb la planificació que s'establisca en l'organigrama general de la Universitat.

f) Organitzar, coordinar i dur a terme la gestió de la docència.

g) Organitzar, coordinar i supervisar les activitats acadèmiques i administratives que es realitzen en execució dels plans d'estudi respectius.

h) Procurar, mantindre i aplicar una docència de qualitat.

i) Proposar i coordinar l'elaboració dels plans d'estudi respectius, d'acord amb els criteris establits pels òrgans de govern d'àmbit general.

j) Qualssevol altres que la Llei i estos Estatuts els conferisquen.

 

Article 15

Els òrgans de govern de les facultats i de les escoles són la Junta de Facultat o d'Escola, si és el cas, la Junta Permanent, el Deganat o la Direcció, la Secretaria, i els vicedeganats o les vicedireccions.

 

CAPÍTOL III. Departaments

 

Article 16

1. Els departaments s'encarreguen de coordinar les ensenyances universitàries d'una o de diverses àrees de coneixement en un o en diversos centres, d'acord amb la programació docent de la Universitat, i de prestar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat.

2. La creació, la modificació i la supressió dels departaments s'ha de fer d'acord amb els termes previstos per la legislació vigent. S'han de constituir per àrees de coneixement científic, tècnic o artístic, i han d'agrupar tot el personal docent i investigador adscrit a aquelles àrees.

3. Poden constituir-se departaments interuniversitaris per mitjà de convenis entre la Universitat Jaume I i unes altres universitats, d'acord amb la legislació vigent.

4. Per a la creació i constitució dels departaments, el Consell de Govern, amb l'informe previ del Consell d'Universitats i ajustant-se a criteris d'interdisciplinarietat o especialització científica, pot agrupar el personal docent i investigador en àrees de coneixement creades per la Universitat mateixa i distintes de les incloses en el catàleg establit pel Consell d'Universitats. Als efectes de concurs i provisió de places, s'ha d'actuar segons el que preveu la legislació vigent.

5. El Consell de Govern, a proposta del departament mateix, ha de determinar-ne la denominació i l'adscripció a un centre.

 

Article 17

A petició d'un departament, el Consell de Govern de la Universitat pot autoritzar l'adscripció temporal a este d'un màxim de dos membres del personal docent i investigador que pertanyen a un altre o a uns altres departaments, amb l'informe favorable d'estos departaments i amb la consulta prèvia del professorat afectat; la durada d'esta adscripció no pot ser superior a un curs acadèmic, tot i que pot prorrogar-se per causa suficientment justificada durant un altre curs, amb l'informe favorable dels departaments afectats. El personal docent i investigador adscrit temporalment a un departament no s'ha de tindre en consideració a l'efecte del còmput mínim per a la constitució d'un departament.

 

Article 18

Són funcions dels departaments:

a) Aprovar, amb l'Informe favorable de la Junta de Facultat o d'Escola, el Pla d'Organització Docent, d'acord amb els criteris fixats pels òrgans de govern de la Universitat.

b) Col·laborar amb els altres òrgans de la Universitat en la realització de les seues funcions.

c) Conéixer, coordinar i participar en l'avaluació de les activitats del personal docent i investigador, i d'administració i servicis que exercix les seues funcions al departament.

d) Impulsar i coordinar activitats d'assessorament tècnic, científic, artístic, pedagògic i qualsevol altra activitat de tipus cultural.

e) Impulsar i prestar suport a la docència de les disciplines de les quals siguen responsables i participar en els processos d'avaluació pertinents, en el marc general de la programació de les ensenyances de grau, màster i doctorat, i d'altres cursos d'especialització que la Universitat impartisca.

f) Impulsar i prestar suport a les activitats i iniciatives d'investigació del personal docent i investigador.

g) Impulsar l'actualització científica, tècnica, artística i pedagògica dels seus membres, així com establir mecanismes que garantisquen la qualitat i millora en l'àmbit de la seua competència.

h) Participar en el procediment de selecció del personal docent i investigador, i d'administració i servicis que exercix les seues funcions al departament.

i) Participar en l'elaboració dels plans d'estudi i en totes aquelles activitats que afecten les àrees de coneixement integrades en el departament dins de les seues competències.

j) Proposar les plantilles de personal i administrar el pressupost i els mitjans materials propis del departament en el marc de la planificació general acordada per la Universitat.

 

Article 19

1. La creació d'un departament, la supressió o la modificació de les àrees de competència científica, l'ha d'aprovar el Consell de Govern, amb l'informe previ dels departaments afectats i dels centres relacionats amb l'especialitat o les àrees de coneixement de què es tracte, d'acord amb la legislació vigent.

2. La iniciativa per a la creació, la modificació o la supressió de departaments correspon al Consell de Govern, al personal docent i investigador, als departaments i als centres relacionats amb l'especialitat o àrea de coneixement de què es tracte. En els altres casos s'ha d'aplicar, en esta matèria, la normativa en vigor i els criteris que s'hi establisquen.

3. La creació d'un departament interuniversitari requerix l'establiment previ d'un conveni i les altres formalitats exigides en este capítol per a la creació o supressió dels departaments.

 

Article 20

1. La creació o modificació dels departaments requerix una memòria justificativa que ha d'incloure com a mínim:

a) Àrea o àrees de coneixement i assignatures.

b) Justificació acadèmica dels objectius docents i de les línies d'investigació.

c) Pla econòmic.

d) Mitjans personals i materials.

2. L'expedient s'ha de sotmetre a un període d'informació pública d'un mes.

 

Article 21

Els òrgans de govern dels departaments són el Consell, la Junta Permanent, la Direcció i la Secretaria.

 

CAPÍTOL IV. Instituts universitaris d'Investigació

 

Article 22

1. Els instituts universitaris d'Investigació es dediquen a la investigació científica i tècnica, a la creació artística, al desenrotllament tecnològic i a la innovació.

2. Així mateix, poden organitzar i desenrotllar programes i estudis de doctorat i de màster propis de les seues àrees de coneixement respectives, així com proporcionar assessorament tècnic a la Universitat i a la societat en l'àmbit de la seua competència.

 

Article 23

1. Els instituts universitaris d'Investigació han de dedicar part de la seua activitat a fomentar l'especialització i l'actualització científica, tècnica i pedagògica dels seus membres.

2. Qui concloga els seus estudis als instituts universitaris té dret a la titulació especial que acredite estos estudis.

 

Article 24

Els instituts universitaris d'Investigació poden ser: propis de la Universitat Jaume I; adscrits a esta, ja siguen de naturalesa pública o privada; mixtos, creats per mitjà d'un conveni amb unes altres institucions públiques o privades, i interuniversitaris.

 

Article 25

1. La creació, la modificació, la fusió i la supressió d'instituts universitaris d'Investigació correspon a la Generalitat, per iniciativa pròpia, amb l'acord del Consell de Govern de la Universitat, o per iniciativa de la Universitat per mitjà d'una proposta del Consell de Govern; en els dos casos cal l'informe previ favorable del Consell Social.

2. L'adscripció d'institucions o centres d'investigació de caràcter públic o privat a instituts d'Investigació de la Universitat Jaume I, s'ha de fer d'acord amb la legislació vigent i s'hi han d'aplicar les disposicions d'estos Estatuts en la mesura que resulten compatibles.

 

Article 26

1. La proposta de creació dels instituts universitaris d'Investigació ha d'anar acompanyada d'una memòria en què s'han d'incloure, almenys, els punts següents:

a) Objectius, funcions i àmbit de competències i activitats.

b) La conveniència científica de l'institut i la rellevància social.

c) El personal que es preveu i la dedicació corresponent.

d) Plans que desplegarà.

e) Previsions economicofinanceres i utilització de recursos.

2. L'expedient s'ha de sotmetre a un període d'informació pública no inferior a un mes.

 

Article 27

Són membres dels instituts universitaris d'Investigació el personal investigador propi, i el professorat i el personal investigador que està adscrit a departaments o a grups d'investigació d'esta o d'altres universitats o centres d'investigació, i s'integra a l'institut en les condicions que es reglamenten.

 

Article 28

1. Els òrgans de govern dels instituts universitaris d'investigació són el Consell d'Institut, la Junta Permanent, la Direcció i la Secretaria.

2. Els instituts universitaris d'Investigació propis es regixen per la legislació universitària general, per estos Estatuts, pel Conveni d'Adscripció, si és el cas, i pel seu Reglament específic de funcionament, que ha d'aprovar el Consell de Govern.

3. El finançament dels instituts universitaris d'Investigació propis s'ha de dur a terme per mitjà del pressupost general de la Universitat.

 

Article 29

1. Els instituts universitaris d'Investigació adscrits, mixtos i interuniversitaris es regixen per la legislació universitària en vigor, per estos Estatuts, pel Conveni de Creació o Adscripció, si és el cas, i per les seues pròpies normes. En els convenis i les seues normes de desplegament, que s'han d'incorporar a l'expedient de creació, s'han de fer constar les seues peculiaritats específiques de caràcter organitzatiu, economicofinancer i de funcionament, i també la dotació econòmica, tant l'externa com l'aportada per la Universitat Jaume I.

2. Poden vincular-se a la Universitat amb el caràcter d'instituts universitaris d'Investigació adscrits, per mitjà d'un conveni, centres o institucions d'investigació o de creació artística, promoguts per institucions alienes a la Universitat.

3. El Conveni dels instituts universitaris d'Investigació mixtos ha d'establir el grau de dependència respecte de les entitats col·laboradores, el grau d'aportació respectiva del personal, els mitjans i les instal·lacions i el Reglament pel qual s'han de regir.

4. Els instituts universitaris d'Investigació poden tindre, quan les seues activitats ho aconsellen, caràcter interuniversitari per mitjà d'un conveni especial amb altres universitats.

5. En tot allò que no es preveu en la seua regulació específica, els instituts universitaris d'Investigació adscrits i mixtos es regixen pel que disposen estos Estatuts per als instituts universitaris propis i pel seu propi Reglament.

 

CAPÍTOL V. Altres centres, estructures i servicis universitaris

 

Secció primera. Altres centres i estructures

 

Article 30

1. La Universitat pot crear o adscriure centres i estructures per a la realització de funcions docents, d'activitats de caràcter científic, tècnic, artístic o de prestació de servicis, fent ús de la seua autonomia organitzativa.

2. La creació o l'adscripció, i també la modificació o la supressió de centres, l'ha de fer el Consell Social a proposta del Consell de Direcció, amb l'informe favorable del Consell de Govern. En estos procediments és preceptiu també l'informe dels centres i dels departaments afectats.

3. La proposta de creació o d'adscripció ha d'anar acompanyada d'una memòria similar a l'exigida per a la creació de centres docents o investigadors en estos Estatuts. Esta proposta ha de justificar la impossibilitat d'atendre estes funcions a través dels centres o òrgans acadèmics propis ja existents.

4. Els centres d'ensenyança universitària que es puguen adscriure a la Universitat Jaume I s'han de regular pel que disposa la legislació vigent, d'acord amb el procediment d'adscripció que s'hi fixa.

5. Els grups d'investigació previstos en la legislació vigent no tenen per si mateixos la consideració de centres universitaris.

6. La Universitat Jaume I ha de disposar d'una Unitat d'Igualtat per al desplegament de les funcions relacionades amb este tema específicament previstes per la legislació vigent.

 

Article 31

1. La Universitat pot crear fundacions i entitats amb personalitat jurídica pròpia o estructures que ajuden a la realització de fins específics universitaris o que contribuïsquen a una millor docència, investigació o gestió. El Consell de Govern ha d'elaborar un Reglament Marc en què se'n regule el règim jurídic comú.

2. Són admissibles com a entitats i estructures, a més de les fundacions, els consorcis, les associacions, les societats civils o mercantils, i qualsevol altra permesa per les normes vigents, creades exclusivament per la Universitat o de naturalesa mixta.

3. En les entitats i fundacions en les quals entre els seus fins estatutaris predominen els de caràcter universitari i aquelles en les quals la participació majoritària és de la Universitat Jaume I, la Presidència correspon al Rectorat. S'han de regular pel que establisquen les normes pròpies de funcionament.

 

Secció segona. Servicis universitaris

 

Article 32

Els servicis universitaris són unitats específiques de suport al correcte desenrotllament de les activitats de la Universitat Jaume I per al compliment de les seues finalitats.

 

Article 33

El Consell de Govern ha d'acordar la creació o supressió d'un servici i l'aprovació, si és el cas, del seu Reglament de Funcionament, en el qual s'han d'especificar les condicions de prestació del servici i la dependència orgànica i funcional. La Universitat pot encarregar la prestació o gestió dels servicis a altres persones o entitats.

 

Article 34

1. La Universitat ha de disposar, entre d'altres, dels servicis següents:

a) La Biblioteca-Centre de Documentació, que ha de ser centralitzada i única al campus, i integrar tots els fons bibliogràfics i documentals de la Universitat, qualsevol que en siga el suport material, la procedència, el concepte pressupostari o el procediment seguit per a adquirir-lo; és un centre de recursos d'informació científica, tècnica, artística, juridicoeconòmica i humanística, per a donar suport a les usuàries i als usuaris en l'aprenentatge, la docència i la investigació.

b) El Servici d'Informàtica, que és l'encarregat de l'organització general dels sistemes automatitzats d'informació, de l'organització general de la xarxa, de la prestació de suport informàtic a la gestió i de l'atenció als seus membres com a usuàries i usuaris de béns informàtics de titularitat de la Universitat.

2. La Universitat ha de crear els servicis necessaris per a complir la gestió de la investigació i la transferència dels seus resultats a l'entorn social; a la planificació i gestió de la docència; a la millora de la seua qualitat; a la normalització de la llengua pròpia i a l'ús d'altres llengües d'interés científic i cultural; a les activitats culturals, físiques i esportives; al disseny i l'execució d'una política de publicacions i de desplegament de mitjans audiovisuals; a la formació continuada del seu personal i a oferir servicis d'informació i orientació a l'estudiantat; a l'impuls en la utilització de les noves tecnologies, en especial en els àmbits de la docència i de la gestió; i aquells altres que siguen necessaris per al compliment de les finalitats de la Universitat.

 

TÍTOL II. Òrgans de govern i representació

 

CAPÍTOL I. Disposicions generals

 

Article 35

El Govern i l'administració de la Universitat s'articulen a través dels principis següents: el de representació de tots els col·lectius de la comunitat universitària i el d'elecció de les persones que ocupen càrrecs acadèmics o formen part dels òrgans col·legiats, excepte si hi ha una disposició legal o estatutària que indique el contrari.

 

Article 36

El Govern i l'administració de la Universitat s'articulen a través dels òrgans següents:

a) Òrgans col·legiats d'àmbit general: el Consell Social, el Consell de Govern, el Claustre universitari i el Consell de l'Estudiantat.

b) Òrgans col·legiats d'àmbit particular: el Consell i la Junta Permanent de Departament, el Consell i la Junta Permanent d'Institut, la Junta de centre i, si és el cas, la Junta Permanent de Centre.

c) Òrgans unipersonals d'àmbit general: el Rectorat i els vicerectorats, la Secretaria General i la Gerència.

d) Òrgans unipersonals d'àmbit particular: els deganats i les direccions d'escola, les direccions de departaments i instituts, els vicedeganats i les vicedireccions, i les secretaries de departament, d'instituts, de facultats i d'escoles.

 

CAPÍTOL II. Òrgans col·legiats d'àmbit general

 

Secció primera. Consell Social

 

Article 37

El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat Jaume I i també és un òrgan per a la relació i col·laboració de la Universitat amb la societat. Per a la seua composició, organització, competències i funcionament, s'ha d'actuar d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

 

Article 38

1. El Consell Social està format, a més dels seus membres nats, per representants del Consell de Govern i representants dels interessos socials, els quals s'han d'elegir d'acord amb el que establisca la legislació en vigor.

2. L'elecció dels representants de la societat s'ha de fer d'acord amb el que dispose la legislació autonòmica.

3. Són membres nats: la persona que ocupa el Rectorat, les persones responsables de la Secretaria General i de la Gerència, a més d'una professora o d'un professor, una estudianta o un estudiant i una persona en representació del Personal d'Administració i Servicis, elegits pel Consell de Govern entre els seus membres. Si és necessària una substitució de qualsevol d'estos tres darrers representants, el Consell de Govern ha d'acordar els noms de les persones que els substituiran.

4. La condició de membre del Consell Social en representació del Consell de Govern és indelegable i cessa quan es perd la condició de membre d'este, o per acord de l'òrgan que l'ha nomenat.

 

Article 39

El Consell Social basa la seua actuació en la consecució del consens amb la Universitat Jaume I a l'hora d'analitzar i adoptar les decisions que per competències pròpies li corresponen. El seu funcionament s'ha d'ajustar als criteris generals següents:

a) Incentivació de la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat.

b) Potenciació de les relacions entre la Universitat i l'entorn cultural, professional, econòmic i social de les comarques castellonenques al servici de l'excel·lència dels seus fins propis.

c) Supervisió de les activitats de caràcter econòmic de la Universitat i del rendiment dels seus servicis.

 

Article 40

1. Sense perjudici del que disposa la legislació vigent estatal i autonòmica valenciana, són competències del Consell Social, en relació amb les activitats d'organització i programació:

a) Acordar amb el Rectorat el nomenament de la persona que ocupe la Gerència.

b) Aprovar, a proposta del Consell de Govern, les concessions de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit sempre que haja d'efectuar-se un gasto que no puga ser ajornat fins a l'exercici següent i per a la qual no hi haja crèdit consignat en els pressuposts o el que hi ha siga insuficient i tinga el caràcter de no ampliable.

c) Aprovar la programació pluriennal de la Universitat.

d) Aprovar les normes que regulen la permanència en la Universitat de l'estudiantat, d'acord amb les característiques dels respectius estudis.

e) Atendre les propostes que li faça el Rectorat per la seua pròpia competència o a iniciativa de qualsevol altre òrgan de govern d'àmbit general de la Universitat.

f) Col·laborar amb les estructures i la resta d'òrgans universitaris en l'exercici de les seues competències i funcions.

g) Establir criteris generals de concessió de beques i altres ajudes que s'atorguen a càrrec del pressupost de la Universitat, sense perjudici dels que establisquen altres òrgans de govern.

h) Formular, per mitjà del Rectorat, els suggeriments que considere convenients per a millorar la Universitat Jaume I.

i) Participar en el procés d'aprovació, modificació o supressió dels plans d'estudi conduents a l'expedició de títols oficials i amb validesa en tot el territori nacional, d'acord amb la legislació vigent.

j) Posar en coneixement de la societat les activitats, aspiracions i necessitats de la Universitat Jaume I, per a estrényer els vincles de col·laboració recíproca.

k) Proposar o ratificar la creació, la modificació i la supressió de facultats i escoles i la creació i la supressió d'instituts universitaris d'Investigació.

l) Ser informat sobre l'aprovació, la modificació o la supressió dels plans d'estudi d'estudis conduents a l'obtenció de títols propis de la Universitat.

m) Ser partícip dels projectes de modificació dels Estatuts de la Universitat.

n) Traslladar les aspiracions i necessitats de la societat a la Universitat Jaume I, per a la qual cosa realitzarà les propostes que considere convenients.

o) Aprovar conjuntament amb el Consell de Govern la creació d'empreses de base tecnològica promogudes per la Universitat Jaume I.

2. Són competències del Consell Social, pel que fa a les activitats de caràcter econòmic:

a) Acordar, a proposta del Consell de Govern, l'assignació singular i individual de retribucions addicionals lligades a mèrits docents, investigadors i de gestió.

b) Aprovar el pressupost i la memòria econòmica anual de la Universitat Jaume I, els comptes anuals i, si és el cas, el pla d'inversions.

c) Aprovar els preus públics d'ensenyances pròpies, de cursos d'especialització, i els referents a les altres activitats autoritzades a les universitats o pròpies d'estes.

d) Aprovar els comptes anuals de la Universitat, de les entitats que depenen de la Universitat Jaume I i de les entitats en què esta té participació majoritària del seu capital o fons patrimonial equivalent, sense perjudici de la legislació específica d'estes entitats, i amb caràcter previ a la rendició dels comptes de la Universitat davant l'òrgan de fiscalització de la Comunitat Autònoma, sense perjudici de les competències fixades legalment per a altres òrgans.

e) Autoritzar les transferències de gastos de capital a qualsevol altre capítol del pressupost de gastos de la Universitat.

f) Conéixer i supervisar els procediments d'auditoria.

g) Procurar obtindre mitjans econòmics per al millor funcionament de les activitats de la Universitat Jaume I.

h) Supervisar l'ús i l'execució del pressupost de la Universitat Jaume I, i controlar les inversions, els gastos i els ingressos que s'hi facen.

3. Són competències del Consell Social, pel que fa al seu funcionament:

a) Elaborar-ne el Reglament i, si és el cas, les seues modificacions.

b) Elegir, entre els membres no pertanyents a la mateixa comunitat universitària, tres representants en el Consell de Govern de la Universitat.

c) Informar sobre la designació del seu president o la seua presidenta.

d) Sol·licitar dels òrgans de la Universitat Jaume I, a través del Rectorat, qualsevol informació que necessite per a l'exercici de les seues competències.

e) Aprovar el Pla Anual d'Actuacions per a promoure les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servici de la qualitat de l'activitat universitària.

f) Demanar informació i assessorament als òrgans d'avaluació de la Generalitat valenciana i de l'Estat.

 

Article 41

1. El Consell Social es reunix quan i com determina el seu Reglament d'Organització i Funcionament, d'acord amb els quòrums que s'hi establixen.

2. En l'ordre del dia de la convocatòria, que ha de fixar la Presidència del Consell Social, s'han d'incloure, a sol·licitud del Rectorat, els punts que s'hagen proposat i tinguen relació amb les funcions pròpies de la Universitat.

3. La Universitat ha de facilitar al Consell Social els mitjans necessaris per al compliment de les seues funcions.

4. Correspon al Rectorat la responsabilitat del compliment dels acords del Consell Social.

 

Secció segona. Consell de Govern

 

Article 42

El Consell de Govern és l'òrgan de govern de la Universitat. Establix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, dicta les directrius i aprova els procediments per a la seua aplicació en els àmbits d'organització de les ensenyances, la investigació, els recursos humans i econòmics i l'elaboració dels pressupostos, i exercix les funcions previstes en la legislació vigent i en estos Estatuts.

 

Article 43

El Consell de Govern està format per 53 membres, distribuïts de la manera següent:

a) Com a membres nats, els tres següents: la rectora o el rector, que el presidix, i les persones que ocupen la Gerència i la Secretaria General, la qual es farà càrrec també de la Secretaria del Consell.

b) Tres persones elegides o designades pel Consell Social de la Universitat Jaume I.

c) 12 persones designades pel Rectorat, entre les quals s'inclouen les persones que ocupen els vicerectorats.

d) 20 persones elegides pel Claustre entre els seus membres, en la proporció següent: 10 del personal docent i investigador, de les quals almenys dos han de ser professorat funcionari no doctorat, contractat i ajudant; quatre del Personal d'Administració i Servicis i sis de l'estudiantat.

e) Quatre persones designades o elegides per i entre les que ocupen els deganats de les facultats i les direccions de les escoles.

f) Onze persones elegides d'acord amb el que disposa el Reglament del Consell de Govern per i entre les directores i directors de Departament i entre les directores i els directors d'Institut Universitari d'Investigació. Hi haurà d'haver, almenys, dos representants dels departaments per cada una de les àrees: la Cientificotècnica, la Juridicoeconòmica, la Humanisticosocial i la de Ciències de la salut.

 

Article 44

1. El període de mandat dels membres del Consell de Govern és el següent:

a) El dels membres nats es correspon amb el del seu càrrec.

b) El dels membres elegits pel Rectorat finalitza quan la persona que ocupa el càrrec de rectora o rector cessa en les seues funcions, excepte si cessen abans per altres motius; en este cas deixen de ser, des d'aquell mateix moment, membres del Consell de Govern.

c) El dels membres elegits pel Claustre, en finalitzar el seu període d'activitat, per cessament de l'òrgan que els ha nomenat, o quan perden per motiu legalment establit la seua condició de claustral.

d) El de les persones que ocupen els deganats de facultats, les direccions d'escoles i les direccions d'instituts universitaris d'Investigació, quan finalitza el seu mandat.

e) El dels representants del Consell Social conclou quan finalitza el seu període d'activitat, per cessament de l'òrgan que els ha nomenat o quan perden per motiu legalment establit la seua condició de membre del Consell Social.

2. No obstant la disposició anterior, la representació de les direccions de departament i de l'estudiantat claustral té una durada de dos anys, i s'ha de renovar en la manera en què es determine en el Reglament de Funcionament del Consell de Govern, que ha d'aprovar el mateix òrgan. En este s'ha d'establir també, a més dels continguts que hi són propis, la pertinença dels departaments a les àrees Cientificotècnica, Juridicoeconòmica, Humanisticosocial i de Ciències de la Salut, d'acord amb el que establix l'article anterior.

Quan es perd la condició de directora o director de departament o d'institut o de claustral, d'acord amb les causes previstes en estos Estatuts, es produïx el cessament com a membre del Consell de Govern.

 

Article 45

Són competències del Consell de Govern:

1. Acordar l'afectació al domini públic dels béns universitaris i la seua desafectació, així com l'adquisició i el procediment d'alienació de béns patrimonials.

2. Acordar la creació, la modificació i la supressió de la resta de centres universitaris per als quals no s'haja atribuït una competència expressa.

3. Adoptar les mesures de foment de la mobilitat del professorat en l'Espai Europeu d'Educació Superior.

4. Aprovar el nomenament de doctores i doctors honoris causa i l'assignació de tractaments honorífics i la medalla de la Universitat Jaume I.

5. Aprovar el projecte de pressupostos, la seua liquidació i rendició de comptes, i la programació pluriennal de la Universitat.

6. Aprovar els criteris de convalidació i d'adaptació d'estudis.

7. Aprovar els criteris per tal que el Personal d'Administració i Servicis puga exercir les seues funcions en universitats distintes a la d'origen i garantir el dret de mobilitat sota el principi de reciprocitat.

8. Aprovar els expedients d'incorporació de romanents de crèdit quan no siguen competència de la rectora o del rector i aprovar les baixes per anul·lació.

9. Aprovar els plans d'investigació, desenrotllament i innovació de la Universitat.

10. Aprovar els procediments per a l'admissió d'estudiantat i els criteris per a la programació de l'oferta d'ensenyances universitàries.

11. Aprovar els programes de doctorat i l'establiment d'ensenyances conduents a l'obtenció de diplomes i títols propis, així com d'ensenyances de formació al llarg de tota la vida.

12. Aprovar l'assignació d'ensenyances a facultats, escoles, departaments i instituts universitaris d'Investigació, i informar sobre l'autorització d'ensenyances a centres adscrits.

13. Aprovar la contractació de professorat emèrit i, si és el cas, l'atorgament de la venia docendi del professorat dels centres adscrits.

14. Aprovar la creació, la modificació o la supressió de departaments, dels centres o estructures que organitzen ensenyances no presencials, dels centres no bàsics integrats en la Universitat, així com la modificació dels instituts universitaris d'Investigació.

15. Aprovar la posada en marxa de títols oficials i amb validesa en tot el territori nacional, la creació de títols i diplomes, així com els plans d'estudi i les seues modificacions, sempre després d'escoltar el Consell Social.

16. Aprovar la programació general de l'ensenyança a la Universitat.

17. Aprovar la relació de llocs de treball del personal de la Universitat Jaume I i modificar-la, i aprovar la proposta de relació de llocs de treball del Personal d'Administració i Servicis.

18. Aprovar les bases especials del règim de concerts entre les universitats i les institucions i els establiments sanitaris en què s'han d'impartir ensenyances universitàries.

19. Aprovar les mesures d'organització de la política de beques, ajudes i crèdits a l'estudiantat, així com adoptar mesures de foment de la mobilitat de l'estudiantat en l'Espai Europeu d'Educació Superior.

20. Aprovar les normes específiques d'accés i matriculació de l'estudiantat en el marc de la regulació estatal.

21. Aprovar les normes i els procediments per al desenrotllament i l'execució pressupostària en el marc de les establides per la Comunitat Autònoma.

22. Aprovar les transferències de gastos dels capítols de gastos corrents a qualsevol altre capítol de gastos.

23. Aprovar les transferències de gastos dins dels capítols corresponents a operacions corrents.

24. Aprovar les transferències de gastos dins dels capítols de capital.

25. Aprovar sistemes generals d'avaluació dels centres, departaments, instituts i servicis de la Universitat i del seu personal.

26. Aprovar, a proposta del Rectorat, els reglaments d'Organització, Funcionament i Servicis que la legislació vigent exigisca per a l'exercici de les funcions pròpies de la Universitat Jaume I, exceptuant-ne aquells que expressament estan atorgats a un altre òrgan.

27. Aprovar, a proposta del Rectorat, la creació d'altres càrrecs acadèmics no previstos expressament en estos Estatuts quan les circumstàncies així ho aconsellen.

28. Crear escales del Personal d'Administració i Servicis no considerades en estos Estatuts i establir el seu règim retributiu, així com els criteris de regulació del seu perfeccionament i promoció professional.

29. Elegir i proposar el nomenament al Rectorat dels seus representants en el Consell Social.

30. Establir el règim i l'aplicació dels sistemes de selecció, promoció i desplegament de les activitats a la Universitat del personal docent, investigador i d'administració i servicis, els procediments per a la designació dels membres integrants dels òrgans de selecció i els criteris generals d'accés i provisió de places.

31. Establir els procediments d'autorització dels treballs previstos en l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, els de formalització dels contractes i els criteris per a fixar la destinació dels béns i recursos que amb estos s'obtinga, així com el sistema de reconeixement de grups d'investigació.

32. Establir els procediments de verificació dels coneixements de l'estudiantat i de revisió de les seues qualificacions, així com proposar al Consell Social les normes que regulen el seu progrés i permanència, d'acord amb les característiques dels estudis respectius.

33. Informar sobre la creació, la modificació i la supressió de facultats i d'escoles, i sobre la creació, la supressió, l'adscripció i la desadscripció d'instituts universitaris d'Investigació, així com sobre l'adscripció i la desadscripció de centres de titularitat pública o privada que impartisquen estudis conduents a l'expedició de títols oficials amb validesa en tot el territori nacional.

34. Iniciar el procediment de creació i supressió de centres a l'estranger que impartisquen ensenyances conduents a l'expedició de títols universitaris oficials i amb validesa en tot el territori nacional en la modalitat presencial, i acordar-ne la modificació.

35. Proposar al Consell Social l'assignació individual i singular de retribucions addicionals al professorat per activitats docents, investigadores i de gestió.

36. Proposar al Consell Social la creació i també la participació de la Universitat en entitats, empreses, fundacions i altres persones jurídiques per a la promoció i desenrotllament dels fins propis de la Universitat Jaume I, d'acord amb l'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i la resta de legislació general aplicable.

37. Conéixer amb caràcter previ els comptes anuals de les entitats en què la Universitat té una participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial, i proposar al Consell Social que l'aprove.

38. Aprovar conjuntament amb el Consell Social, la creació d'empreses de base tecnològica que promou i en què participa la Universitat o alguna de les entitats previstes en l'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, creades a partir de patents o de resultats de projectes d'investigació realitzats en universitats. En el pertinent acord s'ha de certificar la naturalesa de base tecnològica de l'empresa i les contraprestacions adequades a favor de la Universitat Jaume I.

39. Proposar els preus públics d'ensenyances pròpies i cursos d'especialització i els referents a la resta d'activitats autoritzades a les universitats, o pròpies d'estes.

40. Regular el procediment d'elecció dels seus representants en els òrgans de la Universitat i en altres institucions, patronats, etc.

41. Regular les condicions per al reconeixement de les associacions que exercixen les seues activitats a la Universitat.

42. Qualsevol altra funció que siga atribuïda al Consell de Govern per estos Estatuts i la resta de normes aplicables.

 

Article 46

El Reglament que regule el funcionament del Consell de Govern ha de fixar el règim de convocatòries i preveure la possibilitat de reunions d'urgència, quan la rellevància dels assumptes de transcendència universitària que s'hagen de tractar així ho aconselle.

 

Secció tercera. Claustre universitari

 

Article 47

El Claustre universitari és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària. Correspon al Claustre formular la proposta d'elaboració i, si és el cas, de reforma dels Estatuts, la planificació i el control de la gestió de la Universitat, i informar sobre les línies generals d'actuació en els distints àmbits de la vida universitària.

 

Article 48

Són competències del Claustre universitari:

a) Aprovar la normativa electoral de desplegament d'estos Estatuts, en què s'ha d'establir el sistema d'elecció de totes les persones representants en qualsevol òrgan de govern i representació d'esta Universitat.

b) Convocar les eleccions extraordinàries a rectora o rector, d'acord amb el procediment establit en estos Estatuts i en el Reglament del Claustre, tenint en compte les disposicions de la Llei d'Igualtat.

c) Defensar la personalitat i els principis de la Universitat Jaume I continguts en el títol preliminar d'estos Estatuts.

d) Deliberar sobre les línies generals d'actuació de la Universitat en l'ensenyança, la investigació i l'administració, que ha d'establir el Consell de Govern, així com la recepció de l'informe sobre la seua aplicació, que ha de presentar la rectora o al rector.

e) Elaborar, modificar i aprovar el projecte dels Estatuts, o de la seua reforma, i elevar-los a l'administració competent perquè l'aprove i el publica, així com elaborar i aprovar-ne el Reglament.

f) Elegir els membres de la Comissió de Reclamacions d'acord amb estos Estatuts.

g) Elegir els seus representants en el Consell de Govern, i en altres òrgans i comissions que d'acord amb la normativa vigent li pertoque.

h) Elegir la persona que ocupe la Sindicatura de Greuges.

i) Elegir les persones que han de formar part de la Junta Electoral, incloent-hi la presidència.

j) Formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals, així com el debat dels assumptes que siguen plantejats per la rectora o pel rector o pel Consell de Govern.

k) Rebre informació sobre el funcionament i els objectius de la Universitat, per a la qual cosa el Rectorat pot sol·licitar la compareixença dels òrgans de govern i de representació i de membres de la comunitat universitària.

l) Vetlar pel compliment dels Estatuts.

m) Qualsevol altra competència que siga atribuïda al Claustre per estos Estatuts i per la resta de normes d'aplicació.

 

Article 49

1. La Universitat Jaume I és una circumscripció electoral única.

2. El Claustre s'ha de renovar cada quatre anys, excepte la representació de l'estudiantat, que s'ha de renovar cada dos anys.

 

Article 50

1. El Claustre universitari està format per la rectora o el rector, que el presidix, i per un mínim de 120 i un màxim de 150 claustrals, que s'han d'elegir per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, en els termes que establisca la legislació vigent. El nombre de claustrals que determine la normativa electoral ha d'incloure una persona en representació del personal becari. A més de la presidència, la composició és la següent:

a) Com a membres nats la persona que ocupe la Secretaria General, que actua com a secretària o secretari, i la persona que ocupe la Gerència.

b) Professorat funcionari doctorat pertanyent als cossos docents universitaris amb vinculació permanent a la universitat: 51%.

c) Personal docent i investigador no doctorat, contractat i ajudant, i personal becari: 11%.

d) Estudiantat: 26,5%.

e) Personal d'Administració i Servicis: 11,5%.

2. Les vicerectores i els vicerectors poden assistir a les reunions del Claustre, amb veu i sense vot quan no siguen claustrals.

 

Article 51

Els membres del Claustre que perden la condició de claustrals per deixar de pertànyer a la Universitat, per dimissió o per revocació, han de ser substituïts d'acord amb el que establisca la normativa electoral.

 

Article 52

1. El Claustre s'ha de reunir en sessió ordinària almenys dos vegades a l'any i sempre en període lectiu, convocat pel Rectorat, que l'ha de presidir, i s'ha de procurar que no coincidisca amb el període d'exàmens.

2. El Rectorat també pot convocar el Claustre en sessió extraordinària a iniciativa pròpia, del Consell de Govern o a petició d'una quarta part dels membres del Claustre. La iniciativa ha de tindre els temes que s'hi han de tractar per a incloure'ls en l'ordre del dia.

 

Article 53

Independentment de les eleccions ordinàries al Rectorat, que s'han de convocar pel procediment establit en l'article 68 d'estos Estatuts, el Claustre universitari, amb caràcter extraordinari, pot convocar eleccions extraordinàries a rectora o a rector, amb el procediment següent:

1. La petició de convocatòria ha d'estar firmada almenys per un terç dels membres del Claustre.

2. Després de rebre la sol·licitud, el Rectorat ha de convocar el Claustre extraordinari en el termini màxim d'un mes, i adjuntar-hi la documentació necessària per a este acte.

3. El Claustre es constituïx en sessió única. El quòrum suficient és la mitat més un dels seus membres. Si no s'arriba a esta xifra s'entén denegada la convocatòria d'eleccions.

4. Després de constituir la sessió, la primera persona firmant de la sol·licitud de convocatòria ha de fer la defensa de la seua proposta i farà ús de la paraula, a continuació la rectora o el rector. Seguirà el torn d'intervencions dels claustrals que ho desitgen.

5. A continuació es durà a terme la votació secreta de la proposta de convocatòria d'eleccions. Si s'assolixen les dos terceres parts dels components del Claustre, es produirà el cessament de la rectora o el rector, sense perjudici que continue en funcions fins a la presa de possessió del nou Rectorat, i la dissolució del Claustre. La rectora o el rector en funcions s'ha d'abstindre de prendre decisions de govern transcendents fins que no prenga possessió la nova rectora o el nou rector.

6. El Rectorat en funcions ha de dur a terme en el termini d'un mes la convocatòria d'eleccions a Claustre i a Rectorat.

7. Si la iniciativa no s'aprova, cap de les persones firmants pot participar en la presentació d'una altra d'este caràcter fins que passe un any des de la votació de la iniciativa.

 

Secció quarta. Consell de l'Estudiantat

 

Article 54

1. El Consell de l'Estudiantat és l'òrgan màxim de govern de l'estudiantat. Està presidit per una o un portaveu, elegit pel Consell de l'Estudiantat per un temps de dos anys, reelegible una sola vegada consecutiva.

2. El Consell de l'Estudiantat està format per representants de l'estudiantat claustral i del Consell General d'Estudis, entre els quals són membres nats les delegades i els delegats de centre.

3. El funcionament del Consell s'ha de regular per mitjà d'un Reglament que ha d'aprovar el Consell de Govern, en el qual ha de quedar garantida la participació dels diferents col·lectius en el Consell de l'Estudiantat, d'acord amb el percentatge que es fixe, i que la representació de l'estudiantat en centres i departaments s'obté a partir de les eleccions a delegades i delegats de curs.

 

Article 55

Són competències del Consell de l'Estudiantat:

a) Administrar el pressupost que s'hi assigne i gestionar els mitjans de què dispose.

b) Coordinar la defensa dels interessos de l'estudiantat.

c) Elaborar la proposta de Reglament que establisca el seu règim de funcionament intern.

d) Emetre tots els informes i les propostes que considere necessaris per al compliment de les seues finalitats, sense perjuí de les consultes que els òrgans de govern de la Universitat puguen demanar.

e) Informar sobre les activitats acadèmiques de caràcter general i sobre tots els temes que afecten l'estudiantat.

f) Participar en el disseny de les activitats d'extensió universitària i col·laborar en les tasques de gestió dels servicis universitaris que afecten l'estudiantat, d'acord amb les condicions que determine el Consell de Govern.

g) Participar en l'elaboració de les normes que regulen la permanència i el compliment de les obligacions acadèmiques de l'estudiantat.

h) Vetlar per l'adequada actuació dels òrgans de govern pel que fa als drets i als deures de l'estudiantat establits en estos Estatuts.

 

CAPÍTOL III. Òrgans col·legiats d'àmbit particular

 

Secció primera. Junta de Facultat i d'Escola

 

Article 56

1. La Junta de Centre és l'òrgan col·legiat de govern de les facultats i de les escoles.

2. La Junta de Centre està formada pel Deganat o la Direcció, que la presidix, i per estos altres membres:

a) Les direccions dels departaments adscrits als centres, una persona en representació de les direccions de departament de cadascun dels altres centres elegits per la respectiva Junta de Centre, i els vicedeganats o les vicedireccions, en els termes que s'establisca en el Reglament del Centre.

b) Una representació del personal docent i investigador funcionari doctorat, adscrit al centre i que pertanya als distints cossos docents universitaris.

Estos membres electes, juntament amb els membres nats, esmentats en l'apartat anterior, que siguen personal funcionari doctorat amb vinculació permanent a la Universitat, han de constituir el 51% de la Junta de Centre. Quan no siguen personal funcionari doctorat s'han de computar en l'apartat següent.

c) Una representació de la resta de personal docent i investigador adscrit al centre, que ha de constituir l'11% de la Junta.

d) Una representació de les delegades i delegats de l'estudiantat matriculat al centre equivalent al 26,5% de la Junta, escollida amb el procediment que determine el Reglament del Centre.

e) Una representació del Personal d'Administració i Servicis que realitza les seues funcions a la facultat o escola, que ha de constituir l'11,5% de la Junta.

3. La secretaria tindrà veu però no vot quan no haja sigut elegida com a membre de la Junta.

4. La Junta de Centre es regix pel Reglament de Funcionament propi i s'ha de renovar en la seua part electiva cada quatre anys, excepte la representació de l'estudiantat, que s'ha de renovar cada any.

 

Article 57

Són competències de la Junta de Centre:

a) Aprovar la Memòria Anual, la proposta de pressupost que ha de presentar el deganat o la direcció i la rendició de comptes de l'aplicació del dit pressupost que esta ha de fer al final de cada exercici.

b) Aprovar les directrius generals d'actuació de la facultat o de l'escola en el marc de la programació general de la Universitat, així com impulsar l'avaluació i la millora dels estudis i els servicis de la seua competència.

c) Elaborar i modificar el reglament de funcionament del centre, que ha d'aprovar el Consell de Govern.

d) Elegir i remoure, si escau, la persona que ocupa el deganat o la direcció del centre.

e) Establir els criteris bàsics per a l'organització i coordinació de les activitats docents de la facultat o l'escola, així com adoptar les mesures necessàries per a assegurar el compliment dels sistemes de garantia de qualitat vigents.

f) Executar els acords del Claustre, del Consell de Govern i del Consell de Direcció que l'afecten.

g) Impulsar el compliment de les funcions que atribueixen al centre les lleis vigents i estos Estatuts.

h) Informar el Consell de Govern sobre els conflictes que se susciten en el si del centre sobre l'adscripció d'assignatures dels plans d'estudi de les seues titulacions a àrees de coneixement i sobre l'assignació de professorat a les esmentades assignatures.

i) Organitzar, coordinar i portar a terme la gestió de la docència de les titulacions que té assignades.

j) Participar en el disseny i l'organització de l'avaluació de l'activitat docent i dels servicis del centre.

k) Participar en l'elaboració de propostes de creació de nous graus i de màsters adscrits al centre, o d'eliminació d'ensenyaments reglats i en l'elaboració o modificació dels plans d'estudi, així com elevar estes propostes al Consell de Govern perquè les aprove, tot escoltant els departaments.

l) Procurar la impartició dels plans d'estudi de les titulacions que té assignades amb el major índex de qualitat possible.

m) Proposar i coordinar l'elaboració dels plans d'estudi respectius.

n) Proposar la concessió de premis i honors.

o) Qualsevol altra competència que siga atribuïda a la junta de centre per estos Estatuts i les altres normes aplicables.

 

Article 58

1. Cada grau ha de disposar d'una Comissió de Titulació, que és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i coordinació dels ensenyaments de cadascun dels estudis adscrits al centre, la qual estarà presidida pel vicedeganat o vicedirecció corresponent.

2. La comissió estarà formada per una representació de tots els departaments que impartixen docència en la titulació de què es tracte i una representació de l'estudiantat, en la forma que determine el reglament de funcionament del centre.

3. La junta de facultat o d'escola ha d'elaborar el reglament de funcionament de les comissions de titulació, que ha de ser aprovat pel Consell de Govern.

 

Secció segona. Consell de departament

 

Article 59

El Consell de Departament és l'òrgan col·legiat de govern dels departaments. Està format per:

a) La Direcció, que el presidix, i la Secretaria.

b) Tot el personal docent i investigador doctorat.

c) Una representació de la resta del personal docent i investigador no doctorat a temps complet.

d) Una representació de la resta del personal docent i investigador a temps parcial.

e) Una representació de l'estudiantat de cada cicle que curse les disciplines impartides pel departament.

f) Una representació del Personal d'Administració i Servicis adscrit al departament.

 

Article 60

Són competències del Consell de Departament:

a) Aprovar el Pla d'Investigació del Departament.

b) Aprovar el Pla d'Organització Docent del Departament, d'acord amb els criteris fixats pel Consell de Govern i amb l'informe favorable dels centres on impartix assignatures.

c) Aprovar l'Informe d'Adscripció dels seus membres a altres departaments o a instituts universitaris, així com establir-ne els criteris i emetre els informes sobre la recepció de membres d'altres departaments o instituts universitaris.

d) Aprovar la Memòria Anual de Docència i Investigació i els altres informes que presente, en finalitzar cada curs acadèmic, la Direcció del departament.

e) Aprovar la proposta de distribució del pressupost del departament presentada per la Direcció del departament, planificar la utilització dels seus recursos, establir els criteris de l'administració i conéixer les decisions d'execució del pressupost adoptades per la Direcció.

f) Determinar i elevar al Consell de Govern la proposta de modificació de plantilles del personal docent i investigador i del personal d'administració i servicis.

g) Elaborar els informes que siguen de la seua competència.

h) Elaborar i aprovar la proposta de Reglament de Funcionament del Departament, així com la seua modificació, d'acord amb els criteris generals establits pels òrgans de govern de la Universitat.

i) Elegir i remoure, si és el cas, la directora o el director del departament.

j) Elegir i remoure, si és el cas, la representació del departament en les diverses comissions de la Universitat i els membres de la Junta Permanent.

k) Impulsar el compliment de les funcions que atribuïxen al departament les lleis vigents i estos Estatuts.

l) Participar en els procediments d'avaluació de la docència i els servicis de la Universitat que afecten les seues activitats.

m) Participar en l'elaboració de propostes de creació de noves titulacions o d'eliminació d'ensenyances reglades i en l'elaboració o modificació dels plans d'estudi, així com elevar estes propostes al Consell de Govern i informar-ne la Junta de Centre.

n) Promoure la col·laboració amb uns altres departaments, instituts universitaris o centres de la Universitat o d'altres universitats, centres d'ensenyança superior o centres d'investigació.

o) Proposar a la Junta de Centre l'adscripció d'assignatures de les titulacions del centre a les seues àrees de coneixement, per tal que este informe el Consell de Govern.

p) Proposar el nomenament de professores i professors emèrits del seu departament.

q) Proposar la concessió del grau de doctorat honoris causa.

r) Proposar la convocatòria dels concursos d'accés en cas de places vacants dels cossos docents universitaris, així com la composició, d'acord amb la legislació vigent, de les comissions corresponents.

s) Proposar la designació dels membres que han de jutjar la tesi doctoral, en els termes establits per la legislació vigent.

t) Proposar màsters, doctorats i altres ensenyances en matèries pròpies del departament o en col·laboració amb altres departaments, instituts universitaris o altres centres.

u) Qualsevol altra competència que siga atribuïda al Consell de Departament per estos Estatuts i les altres normes aplicables.

 

Article 61

La Junta Permanent de Departament és l'òrgan encarregat de la gestió ordinària del departament i està formada per la Direcció, la Secretaria i una representació del Consell elegida pels seus membres.

 

Article 62

El departament es regix pel seu Reglament, que ha d'aprovar el Consell de Govern i s'ha d'ajustar als criteris generals que este establisca.

 

Secció tercera. Consell d'Institut Universitari d'Investigació propi

 

Article 63

1. El Consell d'Institut Universitari d'Investigació és l'òrgan col·legiat representatiu i de govern dels instituts universitaris d'Investigació.

2. El Consell d'Institut Universitari d'Investigació està format per:

a) La persona que dirigix l'institut, que presidix el Consell.

b) Tot el personal investigador propi.

c) Tot el professorat adscrit a l'institut.

d) Una representació del personal docent i investigador en formació.

e) Una representació de l'estudiantat de tercer cicle.

f) Una representació del Personal d'Administració i servicis.

 

Article 64

Són competències del Consell d'Institut Universitari d'Investigació:

a) Administrar els seus propis recursos dins del seu pressupost i organitzar i distribuir les tasques entre els seus membres.

b) Aprovar, si és el cas, la rendició de comptes i la Memòria Anual que ha de presentar la Direcció.

c) Determinar les necessitats de plantilla de l'institut.

d) Elaborar i aprovar la Memòria d'Activitats Docents i Investigadores de l'institut i planificar la investigació i docència. Informar sobre els plans individuals d'investigació i docència dels seus membres i dels contractes corresponents.

e) Elaborar i aprovar la proposta de Reglament de Funcionament de l'Institut, així com la seua modificació, d'acord amb els criteris generals establits pels òrgans de govern de la Universitat.

f) Elegir i remoure, si és el cas, la directora o el director de l'institut.

g) Establir-ne l'organització acadèmica i de servicis.

h) Impulsar el compliment de les funcions que atribuïxen a l'Institut Universitari d'Investigació les lleis vigents i estos Estatuts.

i) Sol·licitar informació sobre el funcionament de l'institut.

j) Vetlar per la qualitat de la investigació i de les altres activitats realitzades per l'institut universitari.

k) Participar en l'elaboració de propostes de creació de màsters, així com elevar estes propostes al Consell de Govern perquè les aprove.

l) Qualsevol altra competència que siga atribuïda al Consell d'Institut Universitari d'Investigació per estos Estatuts i les altres normes aplicables.

 

Article 65

La Junta Permanent de l'Institut és l'òrgan encarregat de la gestió ordinària de l'Institut Universitari d'Investigació i està formada per la Direcció, la Secretaria i una representació del Consell elegida pels seus membres.

 

CAPÍTOL IV. Òrgans unipersonals d'àmbit general

 

Secció primera. Rectorat

 

Article 66

El Rectorat és la màxima autoritat acadèmica i de govern a la Universitat, n'exercix la direcció i la representa. Presidix el Consell de Direcció, el Claustre universitari i el Consell de Govern, i executa els seus acords.

 

Article 67

1. El mandat del Rectorat té una durada de quatre anys, i pot ser reelegible per una sola vegada consecutiva. A l'efecte de poder presentar la candidatura a la reelecció, no s'han de computar els períodes en els quals la convocatòria de l'elecció s'haja realitzat dins del primer any de mandat.

2. La persona que ocupe el càrrec de rectora o rector ha de ser substituïda, en cas de vacant per absència, malaltia, abstenció o recusació o per un altre motiu legal, pel Vicerectorat que corresponga segons l'ordre que determine el Consell de Direcció o, si no hi ha establit cap ordre, pel Vicerectorat de major categoria, antiguitat i edat.

 

Article 68

1. El Rectorat és elegit per la comunitat universitària a través de sufragi directe, lliure, secret i ponderat per sectors, entre les funcionàries i els funcionaris del cos de catedràtiques i catedràtics d'universitat en actiu que presten servicis a la Universitat Jaume I.

2. La ponderació s'ha d'efectuar tenint en compte el pes relatiu de cadascun dels sectors, i es prendran com a base els vots vàlids emesos a candidatures.

3. Els sectors i els coeficients indicadors del pes relatiu de cadascun d'estos són els següents:

a) Sector de professorat doctorat dels cossos docents universitaris, un coeficient de 51;

b) Sector de la resta del personal docent i investigador, un coeficient d'11;

c) Sector de l'estudiantat, un coeficient de 26,5; i

d) Sector de Personal d'Administració i Servicis, un coeficient d'11,5.

4. En tot cas, els vots ponderats del sector de professorat doctorat del cossos docents universitaris ha de representar almenys el 51% dels vots vàlids emesos a candidatures.

 

Article 69

1. El cessament ordinari del Rectorat es produïx per compliment del període per al qual va ser elegit, o per dimissió. El cessament extraordinari del Rectorat es produïx per aprovació de les dos terceres parts dels components del Claustre universitari en sessió expressament constituïda amb el punt únic de l'ordre del dia de convocatòria d'eleccions a Rectorat. En els dos casos, el Rectorat continuarà en funcions fins a la presa de possessió de qui el succeïsca.

2. Quan es produïsca el cessament per voluntat pròpia, continuarà en funcions fins a la presa de possessió de la seua successora o successor, si això és possible. Altrament, ha de ser substituït pel vicerectorat catedràtic d'universitat que designe el Consell de Direcció, qui ha de convocar eleccions en el termini màxim de sis mesos.

 

Article 70

1. Són competències del Rectorat:

a) Aprovar els expedients d'ampliació o generació de crèdits específicament vinculats a ingressos.

b) Aprovar l'exercici de les accions que considere pertinents per a la defensa dels interessos legítims de la Universitat Jaume I, incloent-hi, si és el cas, la declaració prèvia de lesivitat.

c) Aprovar la incorporació de romanents de crèdit de caràcter preceptiu.

d) Aprovar les transferències de crèdits finançats amb recursos de caràcter finalista.

e) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb els pressupostos de la Universitat.

f) Concedir permisos, excedències i anys sabàtics al personal docent i investigador que pertanya als cossos docents universitaris, d'acord amb els criteris establits pel Consell de Govern.

g) Contractar, d'acord amb la legislació vigent, amb entitats financeres públiques o privades operacions de tresoreria a curt termini, que han de cancel·lar-se en el mateix exercici econòmic en què es contracten.

h) Convocar, presidir i dirigir les deliberacions del Claustre universitari, del Consell de Govern i del Consell de Direcció, així com aportar propostes als òrgans de govern.

i) Defensar la personalitat i els principis de la Universitat Jaume I continguts en el títol preliminar d'estos Estatuts.

j) Aprovar l'exercici dels drets de la Universitat Jaume I com a sòcia, partícip o patrona en les entitats en què esta té participació. Estos drets inclouen les modificacions de la seua participació en estes entitats sempre que la Universitat no hi tinga, o d'estes actuacions no se'n derive, una participació majoritària directa o indirecta i que no siguen d'extraordinari valor.

k) Designar i nomenar les persones que s'han d'encarregar dels vicerectorats i de la Secretaria General de la Universitat.

l) Dirigir la Universitat i representar-la institucionalment, judicialment i administrativament en tota mena de negocis i actes jurídics.

m) Encarregar la defensa i representació en juí i fora d'este al Servici Jurídic de la Universitat o a altres externs.

n) Expedir els títols que impartisca la Universitat segons el procediment corresponent en cada cas.

o) Nomenar els càrrecs acadèmics de la Universitat a proposta dels òrgans competents.

p) Nomenar i contractar el personal docent i investigador i el d'administració i servicis de la Universitat.

q) Presidir els actes universitaris a què assistisca.

r) Proposar la persona que ocuparà la Gerència i nomenar-la d'acord amb el Consell Social.

s) Resoldre els recursos que siguen de la seua competència.

t) Subscriure o denunciar els convenis de col·laboració amb altres universitats, persones físiques o entitats públiques o privades que realitze la Universitat Jaume I.

u) Exercir les altres funcions que es deriven del càrrec o que li atribuïsca la legislació vigent o estos Estatuts, i també les altres que li encomane el Consell Social, el Claustre universitari o el Consell de Govern, així com aquelles que no estiguen expressament atribuïdes a altres òrgans de la Universitat Jaume I, col·legiats o individuals.

2. El Rectorat pot delegar estes competències en uns altres òrgans o membres de la Universitat, excepte la de convocatòria dels òrgans a què fa referència l'apartat h, i les dels apartats j, m, n i q, sempre que estes delegacions no siguen contràries a l'ordenament jurídic.

 

Secció segona. Consell de Direcció

 

Article 71

1. El Consell de Direcció assistix, per al millor compliment de les seues funcions, el Rectorat, que el presidix. D'este Consell formen part tots els vicerectorats, la Secretaria General, que n'ocuparà la Secretaria, i la Gerència.

2. Els membres del Consell de Direcció estan obligats a guardar secret sobre les deliberacions de l'òrgan.

3. El Rectorat pot invitar a les reunions del Consell de Direcció a qui desitge per a un millor tractament dels temes sotmesos a anàlisi.

 

Secció tercera. Vicerectorats

 

Article 72

Els vicerectorats són responsables dels àmbits de la gestió universitària que el Rectorat els ha atribuït, assumixen la direcció i la coordinació de les seues funcions pròpies i exercixen les atribucions que els han sigut delegades, sota la supervisió del Rectorat.

 

Article 73

1. El Rectorat designa els vicerectorats entre les professores i els professors doctorats que presten servicis a la Universitat Jaume I amb dedicació a temps complet.

2. Les persones que ocupen els vicerectorats cessen en l'exercici del seu càrrec a petició pròpia, per decisió del Rectorat o quan finalitze el mandat de qui els va nomenar.

 

Secció quarta. Secretaria General

 

Article 74

La Secretaria General assistix el Rectorat en l'exercici de les seues funcions i dóna fe dels actes i acords de la Universitat. Les seues funcions s'estenen també al Consell de Govern, al Claustre universitari i al Consell de Direcció.

 

Article 75

1. El Rectorat ha de nomenar per a este càrrec una funcionària o un funcionari públic que tinga el títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, que preste servicis a la Universitat Jaume I. Si és una professora o un professor, ha d'estar en possessió del títol de doctorat i tindre dedicació a temps complet.

2. La persona que ocupe la Secretaria General cessarà en l'exercici del seu càrrec a petició pròpia, per decisió del Rectorat o quan finalitze el mandat de qui la va nomenar.

 

Article 76

1. Són competències de la Secretaria General:

a) Dirigir el Registre General i l'Arxiu General de la Universitat, custodiar el segell de la Universitat i expedir els certificats.

b) Donar fe pública dels actes de la Universitat Jaume I, expedir les certificacions de les actes i dels acords dels seus òrgans i dels documents i dades oficials, l'ús públic dels quals estiga autoritzat.

c) Elaborar la Proposta de Memòria Anual de la Universitat.

d) Prestar assistència al Rectorat en les tasques d'organització i administració de la Universitat.

e) Redactar, subscriure i custodiar les actes de les sessions del Claustre universitari i del Consell de Govern.

f) Vetlar pel compliment dels acords i de les resolucions del Claustre universitari, del Consell de Govern i del Rectorat, i ordenar-ne la publicitat.

g) Qualsevol altra competència que li siga delegada pel Rectorat o conferida en estos Estatuts i en les normes dictades per a desplegar-lo.

2. La Secretaria General, d'acord amb la rectora o el rector, pot delegar part de les seues competències.

 

Secció cinquena. Gerència

 

Article 77

La Gerència és responsable de la gestió dels servicis administratius i econòmics de la Universitat, d'acord amb les directrius marcades pels seus òrgans de govern.

 

Article 78

1. El Rectorat ha de nomenar la persona que ocupe la Gerència, a iniciativa seua i d'acord amb el Consell Social, atenent criteris de competència professional i experiència.

2. La Gerència s'ha de dedicar a temps complet a les funcions pròpies del càrrec i no pot exercir funcions docents.

3. La persona que ocupe la Gerència cessarà en l'exercici del càrrec a petició pròpia, o per decisió del Rectorat, d'acord amb la legislació vigent.

4. El Rectorat pot designar també vicegerències, que tindran com a funcions prestar suport a la Gerència, substituir-la en cas de vacant o absència justificada i exercir les facultats executives que se li deleguen, amb l'autorització prèvia de la rectora o el rector. El seu cessament es realitzarà de conformitat amb l'apartat 3 d'este article.

 

Article 79

Són competències de la Gerència, sense perjudici de les que s'atribuïsquen a altres òrgans:

a) Confeccionar l'avantprojecte del pressupost.

b) Elaborar i actualitzar l'inventari dels béns i drets que integren el patrimoni de la Universitat.

c) Exercir el control de la gestió dels ingressos i dels gastos inclosos en el pressupost de la Universitat i supervisar el compliment de les seues previsions.

d) Exercir, per delegació del Rectorat, la direcció del personal d'administració i servicis.

e) Gestionar els servicis administratius i econòmics i coordinar l'administració dels altres servicis de la Universitat per a facilitar als òrgans de govern l'exercici de les seues competències.

f) Vetlar pel compliment dels acords dels òrgans de govern de la Universitat sobre l'organització material i personal de l'administració universitària.

g) Qualsevol altra competència que li siga delegada pel Rectorat o conferida en estos Estatuts i en les normes dictades per al seu desplegament.

 

CAPÍTOL V. Òrgans unipersonals d'àmbit particular

 

Secció primera. Deganats, direccions i secretaries de facultats i d'escoles

 

Article 80

La representació i direcció de les facultats i de les escoles correspon al deganat o a la direcció. El Rectorat, a proposta de la Junta de Centre, n'ha de fer el nomenament.

 

Article 81

1. La Junta de Centre ha d'elegir la persona que ha d'ocupar el Deganat o la Direcció entre el professorat amb vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i que pertanya als cossos docents universitaris adscrits, d'acord amb la normativa electoral, a la facultat o escola i amb dedicació a temps complet.

2. Si no s'hi presenta cap candidatura, el Rectorat, després de consultar el Consell de Govern, ha d'assignar provisionalment les funcions de Deganat o de Direcció del Centre a una professora o un professor amb vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i que pertanya als cossos docents universitaris adscrits al centre afectat, qui ha de convocar eleccions a la Direcció del centre en el termini màxim de sis mesos.

3. El mandat del Deganat o de la Direcció té una durada de quatre anys, reelegible una sola vegada consecutiva. A l'efecte de poder presentar la candidatura a la reelecció, no s'han de computar els períodes en els quals la convocatòria de l'elecció s'haja realitzat dins del primer any de mandat.

 

Article 82

1. Són competències del Deganat o de la Direcció:

a) Dirigir, coordinar i supervisar la docència, i les altres activitats del centre.

b) Exercir la potestat disciplinària sobre l'estudiantat que cursa els estudis a la facultat o a l'escola.

c) Exercir les altres funcions que es deriven del càrrec o que li atribuïsca la legislació vigent o estos Estatuts, així com aquelles que li encarregue la Junta de Facultat o d'Escola.

d) Organitzar i dirigir els servicis administratius del centre i acordar el gasto de les partides pressupostàries corresponents.

e) Proposar al Rectorat, després d'escoltar la Junta de Centre, el nomenament dels vicedeganats i vicedireccions i el de la Secretaria.

f) Representar la facultat o l'escola.

g) Vetlar pel compliment de les normes que afecten la facultat o l'escola i, en especial, les relatives al bon funcionament dels servicis, al sistema intern de garantia de qualitat i al manteniment de la disciplina acadèmica.

2. El Deganat o la Direcció ha de proposar el nomenament, després d'escoltar la Junta de Centre, de la secretària o del secretari entre el professorat amb dedicació a temps complet, que s'ha d'encarregar de la redacció i custòdia de les actes i de l'expedició dels certificats dels seus acords.

 

Article 83

1. El Deganat o la Direcció pot delegar l'exercici de les seues competències en els vicedeganats o vicedireccions i en la Secretaria. D'estes delegacions, n'ha d'informar la Junta de Centre.

2. El Deganat o la Direcció, els vicedeganats o les vicedireccions amb competències delegades i la Secretaria conformen l'equip del Deganat o de Direcció de Gestió Ordinària.

 

Secció segona. Direccions i secretaries de departament

 

Article 84

La directora o el director d'un departament coordina i dirigix les activitats pròpies i n'executa els acords. El seu nomenament l'ha de fer el Rectorat, a proposta del Consell de Departament.

 

Article 85

1. El Consell de Departament ha d'elegir la directora o el director entre el professorat doctorat amb vinculació permanent amb la Universitat Jaume I, dels cossos docents universitaris, membre d'aquell i amb dedicació a temps complet.

2. Si no s'hi presenta cap candidatura, el Rectorat, després de consultar el Consell de Govern, ha d'assignar provisionalment les funcions de direcció del departament a una catedràtica o a un catedràtic, o a una professora o a un professor titular amb vinculació permanent amb la Universitat Jaume I, d'este departament, que ha de convocar eleccions a la Direcció del Departament en el termini màxim de sis mesos.

3. El mandat d'este càrrec té una durada de quatre anys i es pot reelegir una sola vegada consecutiva. A l'efecte de poder presentar la candidatura a la reelecció, no es computaran els períodes en els quals la convocatòria de l'elecció s'haja realitzat dins del primer any de mandat.

 

Article 86

Són funcions de la Direcció:

a) Convocar i presidir el Consell de Departament, la Junta Permanent i executar i fer-ne complir els acords.

b) Coordinar i supervisar les activitats docents i acadèmiques pròpies del departament.

c) Elaborar una Memòria anual sobre els plans d'activitats docents, d'investigació i acadèmiques dutes a terme pel departament.

d) Elevar als òrgans competents de la Universitat els acords del departament sobre les necessitats de professorat, d'acord amb els plans d'Organització Docent.

e) Exercir la direcció corresponent del personal adscrit al departament.

f) Gestionar la investigació que es duga a terme en el marc del departament.

g) Organitzar i dirigir els servicis administratius del departament i autoritzar el gasto de les partides pressupostàries corresponents.

h) Participar en el disseny i organització de l'avaluació de l'activitat docent i dels servicis del departament.

i) Procurar la formació permanent del professorat del departament.

j) Representar el departament.

k) Vetlar pel compliment de les normes que afecten el departament i, en especial, les relatives al bon funcionament dels servicis i al manteniment de la disciplina acadèmica.

l) Totes aquelles funcions relacionades amb el departament que no siguen atribuïdes al Consell o a la Junta Permanent de Departament.

 

Article 87

1. La Direcció, després de comunicar-ho al Consell de Departament, ha de designar la persona que s'ha de fer càrrec de la Secretaria del Departament entre el professorat a temps complet adscrit al departament.

2. La Secretaria ha d'auxiliar la Direcció en l'exercici del seu càrrec i ha de realitzar les funcions que li siguen encomanades per la legislació vigent, especialment la redacció i custòdia de les actes de les reunions del Consell i de la Junta Permanent de Departament i l'expedició de certificats dels acords que el departament haja adoptat.

 

Secció tercera. Vicedeganats i vicedireccions

 

Article 88

1. Els vicedeganats i les vicedireccions seran nomenats pel Rectorat, després d'escoltar la Junta de Centre, a proposta del Deganat o de la Direcció, entre el professorat a temps complet que impartix docència en cadascuna de les titulacions en el moment de ser proposats, per a coordinar-les en els seus aspectes acadèmics, docents i d'harmonització i desenrotllament, a més de les funcions que siguen pròpies del càrrec. Hi ha d'haver un vicedeganat o una vicedirecció per cada titulació del centre, que presidix la Comissió de Titulació.

2. Els vicedeganats i les vicedireccions que presidixen una Comissió de Titulació poden delegar part de les seues funcions en la dita Comissió. L'organització i execució de la mobilitat de l'estudiantat i les estades de pràctiques es poden encarregar a coordinacions específiques nomenades pel Rectorat a proposta del Deganat o la Direcció.

3. Són competències dels vicedeganats i de les vicedireccions:

a) Coordinar les ensenyances de les matèries impartides en la titulació.

b) Procurar actualitzar els plans d'estudi per a garantir la seua adequació a les necessitats socials.

c) Promoure l'orientació professional de l'estudiantat.

d) Supervisar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d'estudiants amb titulacions equivalents d'altres universitats.

e) Vetlar per la correcta execució de la planificació docent i gestionar la resolució d'incidències i reclamacions en l'exercici de l'activitat docent de la seua titulació.

f) Vetlar per la qualitat docent en la titulació que li correspon.

g) Qualsevol altra competència que els delegue el Deganat o la Direcció o els conferisquen estos Estatuts i les normes dictades de desplegament.

4. El Deganat o la Direcció pot proposar un vicedeganat o una vicedirecció addicional per a tasques específiques de gestió del centre.

5. Els vicedeganats i les vicedireccions han d'actuar coordinadament amb l'equip del Deganat o de la Direcció, del qual poden rebre instruccions per a una execució més adequada de les seues competències.

 

Secció quarta. Direccions i secretaries d'instituts universitaris d'Investigació

 

Article 89

La Direcció d'Institut Universitari d'Investigació és l'òrgan unipersonal de govern de l'Institut Universitari, en coordina les activitats pròpies, n'executa els acords, el representa i dirigix l'activitat del personal adscrit a l'Institut. El Rectorat, a proposta del Consell d'Institut Universitari d'Investigació, ha de fer-ne el nomenament.

 

Article 90

1. El Consell d'Institut Universitari d'Investigació ha d'elegir la directora o el director de l'Institut entre les doctores i els doctors que en siguen membres.

2. El mandat d'este càrrec té una durada de quatre anys, i es pot reelegir una sola vegada consecutiva. A l'efecte de poder presentar la candidatura a la reelecció, no es computaran els períodes en els quals la convocatòria de l'elecció s'haja realitzat dins del primer any de mandat.

 

Article 91

1. La Direcció, després de comunicar-ho al Consell d'Institut Universitari d'Investigació, ha d'elegir la secretària o el secretari entre el professorat amb la dedicació a temps complet.

2. La Secretaria ha d'auxiliar la Direcció en l'exercici del seu càrrec i realitzar les funcions que li encomane la legislació vigent, especialment la redacció i custòdia de les actes de les reunions del Consell i de la Junta Permanent d'Institut i l'expedició de certificats dels acords que el Consell haja adoptat.

 

Article 92

El Reglament de cada Institut Universitari d'Investigació pot crear uns altres òrgans que s'ocupen de les característiques peculiars de les seues activitats, sense perjuí dels òrgans essencials i necessaris i de les altres previsions establides en estos Estatuts i en la legislació vigent.

 

CAPÍTOL VI. Òrgans d'assessorament i de negociació

 

Article 93

1. Les comissions tenen com a funció principal assessorar els òrgans col·legiats d'àmbit general i el Rectorat de la Universitat, així com realitzar les altres funcions que els siguen assignades per l'òrgan a què estiguen adscrites.

2. Qualsevol dels òrgans col·legiats d'àmbit general o particular pot crear comissions, tot i que per a la seua constitució ha de ser aprovada per la majoria absoluta dels seus membres.

3. La composició de les comissions d'àmbit general, assessores del Consell de Govern, ha de constar almenys d'un 20% de membres del Claustre elegits per este i ha de respondre a criteris de proporcionalitat dels distints sectors de la comunitat universitària afectats. L'òrgan que cree una comissió ha d'aprovar-ne el Reglament, en el qual s'han de determinar les competències i les normes de funcionament.

4. S'exceptuen d'estos requisits les comissions que, legalment o estatutàriament, tinguen una regulació diferent.

5. La Universitat ha de crear comissions d'Assessorament per a atendre almenys les següents grans àrees: estudis i professorat, investigació i doctorat, assumptes econòmics i informàtica, documentació, política lingüística i ètica.

 

Article 94

1. La Mesa Negociadora és l'òrgan col·legiat de participació en la determinació de les condicions de treball, mediació i negociació del personal que presta servicis a la Universitat Jaume I.

2. La Mesa Negociadora està formada per representants del Consell de Govern i per representants de les juntes de Personal i del Comité d'Empresa.

3. Les persones representants de la part social de la Mesa Negociadora són designades pels sindicats respectius.

4. La Mesa Negociadora té les competències que la legislació vigent establix i aquelles altres que fixe el Consell de Govern.

 

TÍTOL III. Personal docent i investigador

 

CAPÍTOL I. Disposicions generals

 

Article 95

El personal docent i investigador de la Universitat Jaume I està format per les categories que s'establixen en la legislació universitària en vigor i es regix per la legislació estatal i autonòmica, general i particular que és d'aplicació, per estos Estatuts i per les normes que els despleguen.

 

Secció primera. Categories

 

Article 96

1. El personal docent i investigador de la Universitat comprén les categories següents:

a) Professorat pertanyent als cossos docents universitaris: catedràtiques i catedràtics d'universitat i titulars d'universitat.

b) Persones contractades o nomenades en règim laboral en alguna de les modalitats següents: ajudants, professorat ajudant doctor, professorat contractat doctor, professorat associat, professorat emèrit i professorat visitant i totes aquelles altres figures que puguen estar previstes en la legislació vigent.

2. La Universitat Jaume I ha d'elaborar anualment la relació de llocs de treball del personal docent i investigador, en la qual s'ha d'incloure el professorat funcionari, contractat i nomenat que s'inclou en este punt. Les places del personal docent i investigador contractat i en règim laboral, computades en equivalències a temps complet, no poden superar el 49% del total de les places de personal docent i investigador de la Universitat.

3. No es computarà en el percentatge anterior com a personal docent i investigador contractat, qui no impartisca docència en les ensenyances conduents a l'obtenció dels títols oficials, així com el personal propi dels instituts d'Investigació adscrits a la Universitat.

4. El personal docent i investigador amb contracte laboral temporal no pot superar el 40% de la plantilla docent.

 

Article 97

La Universitat Jaume I també pot contractar en règim laboral:

a) Personal investigador, tècnic o un altre personal, a través del contracte de treball per obra o serici determinat, per al desplegament de projectes d'investigació científica o tècnica, d'acord amb el que establix l'article 48.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

b) Personal docent i investigador contractat per a la seua formació científica, en la modalitat de treball en pràctiques, d'acord amb el que establix la Llei 13/1986, de Foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica.

c) Un altre personal docent i investigador que es puga preveure en la legislació vigent amb característiques específiques.

 

Secció segona. Drets i deures

 

Article 98

1. Són drets del personal docent i investigador de la Universitat Jaume I, els reconeguts per la legislació en vigor i, en particular:

a) Gaudir d'un any sabàtic quan legalment o estatutàriament li corresponga.

b) Gaudir de llibertat acadèmica, que es manifesta en les llibertats de càtedra i d'investigació.

c) Participar en les activitats culturals, físiques i esportives, sense perjuí de les seues obligacions, i disposar d'unes instal·lacions adequades.

d) Participar en les iniciatives de control i millora de la qualitat de la docència impartida i de la investigació exercida a la Universitat.

e) Participar i estar representat en els òrgans de govern i de gestió de la Universitat.

f) Tindre accés a la formació permanent, amb la finalitat de garantir la millora constant de la seua tasca docent i investigadora.

g) Utilitzar les instal·lacions, els servicis i les infraestructures universitaris, necessaris per a l'exercici de les seues funcions, d'acord amb les normatives reguladores.

2. Són deures del personal docent i investigador, a més dels que preveuen les lleis:

a) Assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals haja sigut designat o elegit.

b) Complir estos Estatuts i les normes de desplegament.

c) Conéixer la llengua pròpia de la Universitat Jaume I.

d) Exercir la seua activitat investigadora i docent d'acord amb els principis i valors de la Universitat i les normes deontològiques.

e) Exercir les tasques docents i d'investigació, contribuint als fins i a la millora del funcionament de la Universitat com a servici públic.

f) Mantindre actualitzats els seus coneixements científics i la seua metodologia didàctica.

g) Respectar els principis de convivència democràtica al si de la comunitat universitària.

h) Respectar i conservar el patrimoni de la Universitat, així com fer-ne un ús correcte de les instal·lacions, els béns i els recursos.

i) Sotmetre's als procediments i sistemes d'avaluació del seu rendiment que s'establisquen en el Consell de Govern.

3. El personal docent i investigador ha de exercir la seua funció, preferentment, en règim de dedicació a temps complet.

4. El procediment disciplinari del personal docent i investigador és el que establix la legislació aplicable i les normes que per al seu desplegament dicte el Consell de Govern.

 

Secció tercera. Plantilles, provisió de places i contractació

 

Article 99

1. A proposta de la Comissió Assessora que tinga competències en professorat, el Consell de Govern ha d'aprovar un document general de carrera docent i investigadora del personal docent i investigador de la Universitat.

2. El Consell de Govern ha d'aprovar, abans de l'inici de cada curs acadèmic, la definició concreta de la càrrega docent que correspon a cada figura de personal docent i investigador, tenint en compte en esta assignació, a més de les necessitats docents, els criteris de qualitat en la docència i en la investigació i les exigències de formació del professorat.

3. La distribució del personal docent i investigador per departaments s'ha de fer amb criteris objectius, segons el nombre de crèdits corresponents a cada àrea de coneixement, i tenint en compte, entre altres criteris, les tasques d'investigació i la proporció entre categories de personal docent i investigador, i tenint en compte que el nombre de places de cada categoria permeta la realització de la carrera docent i investigadora.

4. Els departaments han de proposar al Consell de Direcció les necessitats de noves places de personal docent i investigador per al curs acadèmic següent.

5. Amb l'Informe previ de la Comissió Assessora que tinga competències en el professorat, el Consell de Govern ha d'aprovar anualment la relació de llocs de treball del personal docent i investigador distribuïda per categories i departaments, tenint en compte les necessitats docents i investigadores establides pels centres i els departaments, així com la consolidació de la llengua pròpia, i les de promoció del personal docent i investigador dins dels recursos disponibles.

 

CAPÍTOL II. Personal docent i investigador funcionari

 

Article 100

1. Els concursos d'accés als cossos docents universitaris per a professorat acreditat, d'acord amb la legislació vigent, es regixen per la legislació que hi siga d'aplicació, per estos Estatuts i per les normes que els despleguen.

2. Correspon al Consell de Govern, amb l'Informe raonat previ del departament, segons els criteris de promoció establits en el document de carrera docent, i amb l'Informe previ de la Comissió Assessora que tinga competències en el professorat, d'acord amb els criteris establits en l'article anterior, acordar la convocatòria de provisió de les places dels cossos docents universitaris, tant de les que siguen vacants com de les de nova creació.

3. Quan hi haja una plaça vacant, el Consell de Govern, amb els informes previs del Departament i de la Comissió Assessora que tinga competències en el professorat, pot acordar l'amortització o el canvi de denominació o categoria de la plaça, d'acord amb les necessitats docents i investigadores de la Universitat.

 

Article 101

1. La Universitat Jaume I convocarà els concursos d'accés a les places aprovades que estiguen dotades pressupostàriament. Els concursos d'accés a cossos de funcionariat docent s'han de publicar en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

2. Els terminis per a la presentar-se als concursos comptaran des de l'endemà de la publicació en el Boletín Oficial del Estado.

3. La Comissió que ha de resoldre els mencionats concursos, la nomenarà el Rectorat, i es procurarà que tinga una composició equilibrada entre dones i homes. Estarà formada per:

a) La Presidència, designada pel Rectorat entre el professorat catedràtic de l'Àrea de Coneixement.

b) Un membre vocal designat pel Departament.

c) Un membre vocal nomenat pel Rectorat i designat pel Consell de Govern, entre un mínim de cinc proposats pel Departament, dels quals almenys tres han de ser de l'Àrea de Coneixement de la plaça.

4. Els membres de les comissions han de ser professorat de l'Àrea de Coneixement a què es referix la plaça o d'una àrea afí, de categoria igual, equivalent o superior a la plaça objecte del concurs i que tinguen, almenys, dos sexennis d'investigació en el cas de les catedràtiques i dels catedràtics d'Universitat i amb un sexenni d'investigació en la resta de cossos docents universitaris. La designació dels membres de les comissions ha de recaure en professorat funcionari dels cossos docents universitaris, preferentment de la Universitat Jaume I i de l'Àrea de Coneixement de la plaça, i tenint en compte les previsions de l'article 89.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

5. Als concursos poden presentar-se les persones que hagen sigut acreditades d'acord amb el que es preveu, per a cada cas, en els articles 59 i 60 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificats per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com les funcionàries i els funcionaris dels cossos de professorat titular d'universitat i de catedràtiques i catedràtics d'universitat, tenint en compte també les previsions de l'article 89.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

 

Article 102

1. En els concursos d'accés s'ha de garantir la igualtat d'oportunitats de les candidatures i el respecte als principis de mèrit i capacitat.

2. Amb la convocatòria s'ha de fer pública també la composició de les comissions, el perfil de la plaça, amb indicació de les activitats docents i investigadores que s'hi han de realitzar, i les proves que es faran per a resoldre el concurs.

3. Una vegada constituïda la Comissió, esta ha de fer públics els criteris amb els quals s'han d'avaluar les proves, entre els quals ha de figurar l'adequació del currículum de la candidata o del candidat a les necessitats de la Universitat. Entre els mèrits que cal avaluar ha de figurar també el coneixement de la llengua pròpia. S'ha de valorar, en tot cas, l'historial acadèmic, docent i investigador de la candidata o del candidat i el seu projecte docent i investigador, i s'han de contrastar les seues capacitats per a l'exposició i el debat en la corresponent matèria o especialitat en sessió pública.

4. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud de participació en el concurs en un termini de vint dies hàbils comptadors des de l'última publicació de la convocatòria. Transcorregut el termini, la Presidència assenyalarà el dia i hora perquè la Comissió es constituïsca i per a la realització de les proves dins dels quatre mesos següents.

5. Les proves que cal realitzar consistiran, almenys, en l'exposició en audiència pública del currículum de la candidata o del candidat i del projecte docent i investigador que es proposa realitzar en relació amb el perfil de la plaça. La Comissió podrà preguntar al concursant, en finalitzar l'exposició, les qüestions sobre el currículum i el projecte docent i investigador que considere adients.

6. Una vegada enllestit el concurs, es faran públics els resultats de l'avaluació de cada candidata o candidat, desglossada per cadascun dels aspectes avaluats.

7. La Comissió ha de remetre al Rectorat una proposta motivada, que tindrà caràcter vinculant, per orde de preferència de les candidates i els candidats per al seu nomenament. El Rectorat ha de fer el nomenament d'acord amb el que establix l'article 65 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

8. La incorporació del professorat que haja estat en excedència voluntària, s'ha d'efectuar d'acord amb el procediment d'adscripció provisional o de reingrés automàtic que aprove el Consell de Govern. El reingrés serà automàtic i definitiu, sempre que hagen transcorregut, almenys, dos anys en situació d'excedència, i que no excedisquen de cinc, i si hi ha una plaça vacant del mateix cos i Àrea de Coneixement. L'adscripció provisional requerix l'Informe del departament afectat i de la Comissió Assessora que tinga competències en el professorat, i serà aprovada pel Consell de Govern. L'antiguitat com a professorat de la Universitat Jaume I serà un dels criteris que caldrà valorar en el cas que hi haja més d'una sol·licitud d'ingrés.

9. El procés podrà concloure amb la decisió de la Comissió de no proveir la plaça convocada.

 

Article 103

1. Correspon a la Comissió de Reclamacions prevista en l'article 66.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, proposar al Rectorat la resolució de les reclamacions interposades contra les propostes de les comissions d'accés per a la provisió de places de cossos docents universitaris.

2. La Comissió de Reclamacions estarà formada per set professores i professors de la Universitat pertanyents al cos de catedràtiques i catedràtics d'universitat, amb una àmplia experiència docent i investigadora, de diverses àrees de coneixement, elegits pel Claustre universitari per majoria absoluta dels seus membres, per un període de quatre anys. A l'efecte d'esta elecció és admissible el vot anticipat. Presidirà esta Comissió la catedràtica o el catedràtic més antic, i actuarà com a secretària o secretari la catedràtica o el catedràtic més recent. La seua renovació s'ha de realitzar a parts iguals cada dos anys.

3. La Comissió ha de valorar la reclamació i ratificar o no la proposta en el termini de tres mesos. Transcorregut este termini sense pronunciament exprés, la reclamació s'entendrà desestimada. La resolució del Rectorat esgota la via administrativa i és impugnable directament davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Article 104

1. La Universitat Jaume I pot nomenar professorat emèrit aquell personal jubilat pertanyent als cossos docents universitaris que haja prestat servicis destacats a la Universitat, almenys, durant 25 anys.

2. El Consell de Govern, per iniciativa pròpia o a proposta d'un departament, i amb l'Informe preceptiu de la Comissió Assessora que tinga competències en el professorat, pot acordar el nomenament com a professorat emèrit de les persones que complisquen els requisits de l'apartat anterior. A la proposta inicial s'ha d'adjuntar un informe complet sobre l'activitat que exercirà el professorat emèrit, així com dels seus mèrits.

3. El professorat emèrit està vinculat a la Universitat Jaume I per mitjà d'una relació contractual de caràcter temporal. La durada dels contractes del professorat emèrit és de tres anys, prorrogables per un altre període equivalent. Finalitzada la relació contractual, esta quedarà extingida, encara que el professorat mantindrà a efectes honorífics la seua condició d'emèrit.

4. El professorat emèrit ha de realitzar les col·laboracions que els assigne el departament al qual estiga adscrit que, preferentment han de consistir en la impartició de seminaris, cursos monogràfics i màsters, amb obligacions docents i de permanència específiques.

 

CAPÍTOL III. Personal docent i investigador contractat

 

Secció primera. Disposicions generals

 

Article 105

1. El Consell de Govern, d'acord amb el que disposen estos Estatuts, ha d'aprovar la distribució de les places de personal docent i investigador contractat per departaments i instituts.

2. El Consell de Govern, amb l'Informe de la Comissió Assessora que tinga competències en professorat, ha d'acordar la contractació per mitjà d'un concurs públic. Esta convocatòria ha d'anar acompanyada d'una descripció de les tasques que s'hi han de realitzar, del règim de dedicació i de l'enumeració de tots aquells requisits que s'hi establisquen.

3. Una vegada acordada la convocatòria de provisió d'una plaça, s'ha de comunicar a la conselleria competent en matèria d'universitats.

 

Article 106

1. Els concursos de selecció del professorat contractat els resoldran comissions de Contractació formades per funcionariat dels cossos docents universitaris d'esta Universitat, sempre que siga possible, que han de tindre el grau de doctorat, quan el concurs siga per a places en les quals s'exigisca este grau acadèmic. Si no n'hi ha, també pot formar part de les comissions professorat contractat doctorat.

2. Estes comissions, en què es procurarà que hi haja una composició equilibrada entre dones i homes, les presidix la rectora o el rector o la persona en qui es delegue i estan integrades a títol individual i no representatiu, a més, per vocals preferentment d'esta Universitat en la proporció següent:

a) Dos membres vocals designats pel departament entre professorat de l'Àrea de Coneixement de la plaça.

b) Un membre vocal designat pel Rectorat entre un mínim de cinc proposats pel departament.

c) Un membre vocal designat pel Rectorat entre un mínim de cinc proposats per l'òrgan de representació sindical competent.

3. La Comissió Assessora que tinga competències en el professorat, d'acord amb els principis d'igualtat, imparcialitat, mèrit i capacitat, ha de proposar la normativa de contractació i els criteris generals d'avaluació, entre els quals ha de figurar el coneixement de la llengua pròpia. En esta normativa s'ha d'establir el procediment d'acord amb el qual s'han de resoldre les impugnacions que es produïsquen respecte a les resolucions de les comissions de Contractació. També s'ha de regular el procediment d'urgència que s'ha d'utilitzar en els concursos per a cobrir les places que queden vacants durant el curs acadèmic, tenint en compte que la durada d'estos contractes no ha d'excedir el curs en què es produïx la vacant, i qualsevol altra qüestió relativa al professorat contractat que no estiga prevista expressament per estos Estatuts i que corresponga a la Universitat.

 

Secció segona. Professorat associat i visitant

 

Article 107

1. La Universitat Jaume I pot contractar temporalment, a temps parcial, professorat associat entre professionals de reconeguda competència, preferentment amb titulació superior, que acrediten exercir la seua activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari, per a atendre les necessitats docents dels departaments i instituts.

2. La contractació de professorat associat s'ha de fer sempre amb caràcter temporal i amb una dedicació a temps parcial, d'acord amb la normativa vigent. La durada del contracte ha de ser trimestral, semestral o anual, i es podrà renovar per períodes d'igual durada, sempre que se continue acreditant l'exercici de l'activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari.

3. El Consell de Govern ha de fixar en el marc de les presents normes, amb l'Informe previ dels departaments, els drets i les obligacions del professorat associat.

 

Article 108

1. La Universitat Jaume I pot contractar, temporalment, amb dedicació a temps complet o parcial, professorat visitant entre professorat o personal investigador de reconegut prestigi procedents d'altres universitats o centres d'investigació, per tal de col·laborar en les tasques docents i investigadores d'un departament o institut.

2. El Consell de Govern, per iniciativa pròpia o a proposta d'un departament o institut, i amb l'Informe de la Comissió que tinga competències en el professorat, pot aprovar la contractació de professorat visitant. A la proposta s'ha d'adjuntar un informe complet sobre l'activitat que exercirà este professorat i sobre els seus mèrits.

 

Secció tercera. Professorat ajudant i professorat ajudant doctorat

 

Article 109

1. La Universitat Jaume I pot contractar, a través de concurs públic, professorat ajudant i professorat ajudant doctorat, amb caràcter temporal i amb dedicació a temps complet, en els termes establits en estos Estatuts i les altres disposicions vigents.

2. Es poden contractar com a professorat ajudant les persones que hi hagen sigut admeses o que estiguen en condicions de ser admeses en els estudis de doctorat i amb la finalitat principal de completar la seua formació docent i investigadora, amb la dedicació a temps complet i per una duració que no pot ser inferior a un any ni superior a cinc, que es pot prorrogar o renovar si s'havia concertat per una durada inferior a la màxima, sempre que la durada total no excedisca dels indicats cinc anys. Les situacions d'incapacitat temporal, maternitat i adopció o acolliment durant el període de durada del contracte interrompran el còmput. El professorat ajudant col·laborarà en tasques docents d'índole pràctica fins un màxim de 60 hores anuals.

3. Es pot contractar professorat ajudant doctorat entre doctores i doctors per a exercir tasques docents i investigadores, en la manera establida per l'article 50 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i per a la seua contractació han de ser avaluats positivament per l'òrgan d'avaluació externa corresponent. Serà mèrit preferent l'estada de la candidata o el candidat en universitats o centres d'investigació de prestigi reconegut, espanyols o estrangers, distints de la universitat que du a terme la contractació. El contracte és de caràcter temporal i amb dedicació a temps complet. La durada no pot ser inferior a un any ni superior a cinc, i es pot prorrogar o renovar si s'ha concertat per una durada inferior a la màxima, sempre que la durada total no excedisca dels indicats cinc anys. En qualsevol cas, el temps total de durada conjunta entre esta figura contractual i la prevista en l'apartat anterior, en la mateixa o diferent universitat, no pot excedir els vuit anys. Les situacions d'incapacitat temporal, maternitat i adopció o acolliment durant el període de durada del contracte n'interrompran el còmput.

4. La Universitat ha de fomentar la plena formació científica i docent del seu personal en formació, especialment del professorat ajudant, i facilitar estades en altres universitats i centres d'investigació, dins de les disponibilitats dels recursos humans i pressupostaris.

 

Secció quarta. Professorat contractat indefinit

 

Article 110

1. La Universitat pot contractar amb un contracte laboral indefinit i a temps complet, professorat contractat doctorat per a exercir tasques docents i investigadores. Han d'acreditar l'avaluació positiva per part de l'òrgan d'avaluació externa corresponent. Té els mateixos drets i obligacions que el professorat titular d'universitat, excepte els que la legislació reserve a este últim com a funcionariat.

3. En la regulació dels concursos d'accés a estes categories s'ha de preveure la realització de dos proves que s'han de realitzar en audiència pública. La primera de les quals consistirà en l'exposició del currículum de la candidata o el candidat i del projecte docent i investigador que pretén dur a terme en relació amb el perfil de la plaça; i la segona, l'exposició, a elecció de la persona concursant, d'una lliçó del programa presentada per la candidata o el candidat o d'un treball original d'investigació. En finalitzar cadascuna de les exposicions la Comissió podrà debatre amb les persones candidates les qüestions sobre el currículum i el projecte docent i investigador que considere oportunes.

 

CAPÍTOL IV. Personal docent i investigador en formació: becàries i becaris

 

Article 111

1. Als efectes previstos en estos Estatuts, són personal docent i investigador en formació aquelles persones amb titulació superior que gaudixen d'una beca o ajut oficial per a la formació del personal investigador, per a la formació del professorat universitari, beques o ajudes postdoctorals i de continuïtat de l'activitat investigadora, o de qualsevol altra beca o ajut que es considere equiparada, en els termes que fixe el Consell de Govern, a les anteriors, i que duguen a terme activitats investigadores.

2. [2]

3. El personal docent i investigador en formació pot realitzar tasques de col·laboració docent dins d'un departament o institut universitari d'investigació de la Universitat Jaume I. La col·laboració en les tasques docents del personal docent i investigador en formació s'ha d'ajustar al que establisca la normativa fixada en este sentit per l'organisme adjudicador de la beca o, si no n'hi ha, pel Consell de Govern.

4. Com a personal en formació, dins de l'objectiu genèric de la Universitat Jaume I de fomentar la plena formació científica i docent del seu personal i de les disponibilitats de recursos humans i de pressupost, la Universitat ha de facilitar al seu personal docent i investigador en formació adscrit la realització d'estades en unes altres universitats i centres d'investigació.

 

CAPÍTOL V. Llicències d'estudis

 

Article 112

1. El Consell de Govern, amb l'Informe previ de la Comissió Assessora que tinga competències en el professorat, pot concedir llicències per a estudis al professorat universitari, d'acord amb la legislació vigent, per a realitzar activitats docents o investigadores vinculades a una universitat, institució o centre, estatal o estranger, en el marc de les disponibilitats pressupostàries i sempre que en quede garantida la docència.

2. El Consell de Govern, amb l'Iinforme previ de la Comissió Assessora que tinga competències en el professorat, també pot autoritzar llicències per a estudis en una altra universitat o institució acadèmica, estatal o estrangera, al personal docent i investigador en formació. El personal becari es regularà per la seua normativa pròpia.

3. El Consell de Govern ha d'aprovar el règim de llicències del personal docent i investigador. Este règim ha de preveure la durada i la periodicitat de les llicències i el règim retributiu del personal beneficiari. La concessió de llicències per estudis no pot generar cap contractació de professorat al departament del professorat afectat.

 

Article 113

1. El professorat dels cossos docents universitaris amb sis anys d'antiguitat en esta condició pot sol·licitar un any sabàtic per a fer treballs d'investigació o de docència en una altra universitat o institució.

2. La concessió d'este permís, que està supeditada a les disponibilitats econòmiques i ha de tindre l'informe previ del departament, es pot fer efectiva sempre que les persones interessades no hagen gaudit, durant els darrers sis anys, de llicències d'estudi que, sumades, siguen iguals o superiors a un any. Per a este còmput no es tenen en compte les llicències d'una durada inferior a un mes. Durant este any sabàtic, el professorat té dret a percebre les retribucions màximes permeses per la llei.

3. El Consell de Govern, amb l'Informe previ de la Comissió Assessora que tinga competències en el professorat, ha d'establir els criteris per a la concessió d'este permís.

 

CAPÍTOL VI. Òrgans de representació i participació

 

Article 114

1. L'òrgan propi de representació i participació del personal docent i investigador funcionari és la Junta de Personal. La seua forma d'elecció i de funcionament és la prevista per les seues normes específiques.

2. L'òrgan propi de representació i participació del personal docent i investigador contractat és el Comité d'Empresa. La seua forma d'elecció i funcionament és la prevista per les seues normes específiques.

3. La participació del personal docent i investigador en la determinació de les condicions de treball s'ha de fer a través de la Mesa Negociadora.

4. La relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la Universitat Jaume I s'ha de negociar en la Mesa Negociadora en els termes que la legislació vigent determine.

 

TÍTOL IV. Estudiantat

 

CAPÍTOL I. Accés a la universitat

 

Article 115

1. L'estudiantat de la Universitat Jaume I està format per totes aquelles persones matriculades en qualsevol dels seus centres docents.

2. Tenen dret a matricular-se en la Universitat Jaume I les persones que acrediten estar en possessió dels estudis que, d'acord amb la legislació vigent, capaciten per a cursar les ensenyances corresponents.

3. El procediment d'admissió de l'estudiantat en la Universitat Jaume I es fixa d'acord amb el que disposa la legislació estatal i l'autonòmica aplicable; s'hi ha de respectar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

 

CAPÍTOL II. Drets i deures de l'estudiantat

 

Article 116

1. L'estudiantat de la Universitat Jaume I té dret a l'estudi i a aquells altres reconeguts per les lleis. En particular, gaudixen dels drets a:

a) Conéixer, amb anterioritat a la matriculació, l'oferta i la programació docent de cadascuna de les titulacions, els criteris generals d'avaluació i els programes de les assignatures, així com les dates de realització de les proves d'avaluació, sense perjuí dels canvis que puguen originar-se per circumstàncies sobrevingudes.

b) Fer els estudis en condicions d'igualtat d'oportunitats i de no-discriminació, tant pel que fa a l'accés com a la permanència en la Universitat, així com en l'exercici dels drets acadèmics.

c) Disposar d'unes instal·lacions i d'uns servicis adequats que permeten el normal exercici dels estudis, amb facilitat per a l'ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

d) Exigir el compliment dels seus drets davant la Sindicatura de Greuges, sense perjuí de poder utilitzar altres vies legalment previstes.

e) Expressar-se lliurement i gaudir dels drets, mentre estiguen a la Universitat, de reunió i d'associació.

f) Obtindre facilitats de la Universitat per a continuar els estudis de les persones que, per causes justificades estiguen, impedides d'exercir els seus drets i complir les seues obligacions acadèmiques.

g) Participar activament i democràticament en els òrgans de govern i gestió de la Universitat i elegir la seua representació.

h) Participar en el control de la qualitat de l'ensenyança i la tasca docent del professorat, així com en l'avaluació dels servicis, per mitjà dels canals establits en estos Estatuts.

i) Participar en les activitats culturals, físiques i esportives i disposar d'unes instal·lacions adequades.

j) Participar, si és el cas, en l'activitat investigadora, dins dels mitjans econòmics i materials disponibles.

k) Rebre ensenyament d'acord amb la planificació docent.

l) Rebre informació dels òrgans de govern i d'administració de la Universitat en relació amb els aspectes acadèmics, administratius i econòmics referents a les seues activitats i al seu futur professional.

m) Rebre una formació i una docència crítiques, adequades a la realitat de la societat i, especialment, rebre les ensenyances teòriques i pràctiques qualificades en l'especialitat corresponent al pla d'estudis elegit, i participar-hi activament.

n) Ser atés, assessorat i assistit pel seu professorat, mitjançant sistemes de tutories personalitzades.

o) Ser orientat i informat per la Universitat sobre les activitats que fa que els afecten.

p) Posseir la propietat intel·lectual dels treballs, els estudis i les altres realitzacions originals presentats en el marc dels estudis que cursen.

q) Ser valorat el seu rendiment acadèmic amb criteris objectius, d'acord amb les normes fetes públiques prèviament, sol·licitar la revisió personalitzada de les seues avaluacions i, abans de la seua incorporació a les actes, exercir els mitjans d'impugnació corresponents, tant per a proves escrites com per a proves orals.

r) La igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i l'accessibilitat universal de les persones, amb independència de raons de sexe, raça, religió, discapacitat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, a l'accés a esta Universitat, ingrés en els seus centres, permanència en la Universitat i exercici dels seus drets acadèmics.

s) Obtindre reconeixement acadèmic per la seua participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, d'acord amb la regulació acadèmica vigent.

t) Rebre un tracte no sexista.

u) Rebre una atenció que facilite compaginar els estudis amb l'activitat laboral, tenint en compte el caràcter presencial de la Universitat Jaume I.

v) Qualsevol altre dret que siga reconegut en la legislació vigent i en estos Estatuts.

2. La Universitat Jaume I ha de facilitar, a l'estudiantat amb necessitats educatives específiques, les condicions d'estudi i les adaptacions curriculars adequades per a la seua correcta formació acadèmica. A més, ha de prestar també una especial atenció a l'estudiantat que demostre una excel·lència notòria, per tal que puga desenrotllar totes les seues capacitats.

 

Article 117

1. Són deures de l'estudiantat de la Universitat Jaume I:

a) Assumir les responsabilitats que comporten els càrrecs per als quals haja sigut elegit.

b) Complir adequadament el treball propi de la seua condició universitària, especialment el que es deriva dels seus plans d'estudis.

c) Complir la legislació universitària en vigor, particularment estos Estatuts i les normes de desplegament.

d) Contribuir a millorar el funcionament de la Universitat Jaume I per a l'assoliment de les seues finalitats d'acord amb els seus principis i valors.

e) Estudiar les disciplines que componen la titulació que es curse fins a completar la seua formació universitària.

f) Participar en tasques d'inici a la investigació en aquelles matèries en què es considere esta possibilitat.

g) Fer les proves d'avaluació destinades a evidenciar el seu nivell d'assimilació dels programes.

h) Respectar el patrimoni de la Universitat Jaume I i vetlar perquè es conserve en bon estat.

i) Respectar els principis de convivència democràtica al si de la comunitat universitària.

j) Qualsevol altre deure que determine la legislació vigent i estos Estatuts.

2. El règim disciplinari de l'estudiantat és l'establit en la legislació aplicable i en les normes que per al seu desplegament dicte el Consell de Govern.

 

CAPÍTOL III. Beques i ajudes

 

Article 118

1. La Universitat ha de promoure davant dels poders públics o de les institucions privades l'adopció d'una política assistencial referida als costos directes i indirectes de l'ensenyança que tendisca a evitar que cap persona quede exclosa de la Universitat Jaume I per raons econòmiques. Per a complir esta comesa pot instrumentar, per mitjà del Consell Social, una política pròpia de beques, ajudes i crèdits complementària a les convocatòries europees, estatals i autonòmiques fundada en la col·laboració de la societat.

2. El Consell de Govern establirà la política acadèmica de beques, sense perjuí de les competències del Consell Social sobre esta matèria. El procediment al qual s'ha d'ajustar l'adjudicació de les beques i ajudes ha de considerar els principis de publicitat, transparència, igualtat material, mèrit i capacitat. Es prestarà una atenció especial a les persones amb càrregues familiars, a les víctimes de la violència de gènere i a les persones amb necessitats educatives específiques, amb la finalitat de garantir així el seu accés i permanència en els estudis universitaris.

3. Les beques i ajudes que s'atorguen en el marc d'un conveni s'han de regir per les previsions que s'hi determinen i, subsidiàriament, per les normes que siguen d'aplicació general per a les que adjudique la Universitat.

 

CAPÍTOL IV. Representació de l'estudiantat

 

Article 119

1. L'estudiantat de la Universitat Jaume I ha d'organitzar la seua representació específica de manera autònoma per a vetlar pel compliment dels seus drets i deures, d'acord amb el que es disposa en estos Estatuts.

2. La representació de l'estudiantat s'ha d'articular de la manera següent:

a) En cada títol hi ha d'haver una coordinadora o coordinador de grau i màster, elegit entre les delegades i els delegats que hagen sigut votats al començament de cada any acadèmic en els diferents cursos de què consta el títol. Les coordinadores o els coordinadors de grau i màster han d'elegir, al seu torn, una delegada o delegat de centre, que serà la persona responsable de tot el que afecte, en el seu centre, l'àmbit universitari des del punt de vista de l'estudiantat davant les autoritats universitàries.

b) De la gestió ordinària dels aspectes que interessen l'estudiantat en l'àmbit de la Universitat s'encarrega el Consell de l'Estudiantat. Este Consell està format per una part elegida de l'estudiantat claustral, les delegades i els delegats de centre i altres membres elegits pel Consell General d'Estudis, d'acord amb el Reglament del Consell de l'Estudiantat que aprove el Consell de Govern.

c) Per a defensar els seus interessos davant de la comunitat universitària s'han d'elegir representants de l'estudiantat en el Claustre, de la manera prevista en estos Estatuts i en les seues normes de desplegament.

3. A l'estudiantat de la Universitat Jaume I amb funcions de representació, se'ls facilitarà, en la mesura que siga possible, el compliment de les seues obligacions acadèmiques en cas de coincidència temporal amb les funcions pròpies del càrrec.

 

Article 120

1. El Consell General d'Estudis és l'òrgan de representació de l'estudiantat de tots els títols de la Universitat. Està format per les coordinadores i coordinadors de l'estudiantat en els diferents títols impartits a la Universitat.

2. Com a mínim, el Consell General d'Estudis té les competències següents:

a) Coordinar, a través de les delegades i els delegats de curs o grup, dels delegats i les delegades de centre, i de la representació de l'estudiantat en els òrgans col·legiats d'àmbit particular, la defensa dels interessos de l'estudiantat.

b) Emetre tots els informes i les propostes que considere necessaris per al compliment de les seues finalitats, sense perjudici de les consultes que els òrgans de govern de la Universitat puguen demanar.

c) Participar en la proposta d'elaboració del Reglament que establisca el seu règim de funcionament intern.

 

TÍTOL V. Personal d'administració i servicis

 

Article 121

1. El Personal d'Administració i Servicis està format pel personal funcionari de la Universitat, pel personal funcionari procedent d'altres administracions públiques, pel personal eventual i pel personal laboral, i s'ha de regir, segons corresponga, per la legislació del funcionariat, per la legislació laboral, pels convenis col·lectius i per estos Estatuts i les seues normes de desplegament.

2. Corresponen al Personal d'Administració i Servicis les funcions de gestió tècnica, econòmica i administrativa, suport, assistència i assessorament per a la prestació dels servicis universitaris que contribuïxen a la consecució dels fins propis de la Universitat, d'acord amb els principis i valors establits en estos Estatuts.

3. El Consell de Govern, després de negociar amb la representació del Personal d'Administració i Servicis, ha de proposar al Consell Social l'aprovació de la relació de llocs de treball. Si no s'hi arriba a cap acord, ho ha de resoldre el Consell de Govern. La Universitat ha de revisar i aprovar la seua relació de llocs de treball quan sorgisquen necessitats no previstes o per una reorganització administrativa. La relació de llocs de treball ha d'identificar i classificar els llocs de treball indicant-ne les unitats administratives en què estos s'integren, la seua denominació i les seues característiques essencials, les retribucions complementàries que els corresponguen i els requisits per a desplegar-los.

4. Correspon al Rectorat, o a la persona en qui delegue, prendre les decisions sobre la situació administrativa del Personal d'Administració i Servicis.

 

Article 122

Són drets del Personal d'Administració i Servicis, els reconeguts per les lleis i, en particular:

a) Exercir les seues tasques en un ambient que garantisca el compliment de la normativa en matèria de seguretat i higiene.

b) Exercir la seua activitat amb criteris de professionalitat, i ser informats i participar en les iniciatives de control i millora de la qualitat.

c) Participar en els òrgans de govern i gestió de la Universitat.

d) Rebre la formació necessària per a la seua actualització professional i acadèmica.

e) Utilitzar les instal·lacions, els servicis i les infraestructures universitàries per a l'exercici de les seues funcions, d'acord amb les normatives reguladores.

f) Participar en les activitats culturals, físiques i esportives, sense perjuí de les seues obligacions, i disposar d'unes instal·lacions adequades.

 

Article 123

1. Són deures del Personal d'Administració i Servicis, a més dels que preveuen les lleis:

a) Assumir les responsabilitats que comporten els càrrecs per als quals haja sigut nomenat.

b) Assumir les responsabilitats que els corresponga per l'exercici del seu lloc davant l'òrgan de govern de la Universitat.

c) Col·laborar amb la resta de la comunitat universitària i contribuir al compliment dels fins, els principis i els valors establits en estos Estatuts.

d) Conéixer la llengua pròpia de la Universitat Jaume I.

e) Exercir la seua activitat professional d'acord amb les normes deontològiques.

f) Exercir les tasques seguint els principis de legalitat i eficàcia i contribuir als fins i a la millora del funcionament de la Universitat com a servici públic.

g) Participar en els procediments d'avaluació i control de la seua activitat.

h) Respectar el patrimoni de la Universitat, així com fer-ne un ús correcte de les instal·lacions, béns i recursos.

2. El procediment disciplinari del Personal d'Administració i Servicis és l'establit en la legislació aplicable i en les normes que per al seu desplegament dicte el Consell de Govern.

 

Article 124

El Personal d'Administració i Servicis es retribuïx a càrrec del pressupost de la Universitat. Les quanties de les retribucions bàsiques i complementàries s'han d'aprovar cada any amb el pressupost i han de ser idèntiques a les establides per les administracions territorials competents, llevat dels incentius aprovats d'acord amb la legislació vigent pel Govern de l'Estat i el de la Comunitat Valenciana. En l'assignació de les retribucions complementàries és preceptiu l'informe dels òrgans de representació del Personal d'Administració i Servicis.

 

Article 125

1. Les escales de funcionariat de la Universitat s'han d'agrupar d'acord amb la titulació exigida per a ingressar-hi, segons les disposicions vigents.

2. Els grups i les categories del personal laboral de la Universitat han de ser els establits pel conveni col·lectiu que hi siga aplicable.

3. L'accés a la funció pública s'ha de dur a terme, després de negociar amb els òrgans de representació del Personal d'Administració i Servicis, per mitjà de concurs, oposició o concurs-oposició. La convocatòria ha d'indicar necessàriament el nombre de places convocades per a la promoció interna.

 

Article 126

1. El Personal d'Administració i Servicis ha de tindre la seua representació i participar en la composició i el funcionament dels distints òrgans de govern i administració de la Universitat, en els termes que establixen estos Estatuts i les normes que els despleguen.

2. Els òrgans propis de representació del Personal d'Administració i Servicis, són la Junta de Personal per al personal funcionari i el Comité d'Empresa per al personal laboral. Les respectives formes d'elecció i funcionament seran les previstes per les seues normes específiques.

 

TÍTOL VI. Sindicatura de Greuges

 

Article 127

1. La Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I és l'òrgan encarregat de vetlar pel respecte dels drets i les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària, a fi de millorar la qualitat universitària en tots els seus àmbits.

2. La seua actuació no està sotmesa a mandat imperatiu de cap instància universitària i es basa en els principis d'independència i autonomia.

3. El Claustre ha d'elegir la persona que ha d'ocupar la Sindicatura de Greuges entre els membres de la comunitat universitària o entre persones de reconegut prestigi, encara que no pertanyen a la comunitat universitària, per una majoria absoluta dels membres del Claustre. A l'efecte és admissible el vot anticipat.

4. La durada del seu mandat és de cinc anys, sense possibilitat de reelecció consecutiva.

 

Article 128

Són funcions de la Sindicatura de Greuges:

a) Actuar d'ofici o a instància de part davant dels òrgans de govern, representació i administració de la Universitat Jaume I, en relació amb la defensa dels drets dels membres de la comunitat universitària.

b) Presentar anualment un informe al Claustre sobre les actuacions realitzades en matèria de la seua competència.

c) Tindre accés a qualsevol document intern de la Universitat i rebre informació, si és el cas, dels òrgans de govern, representació i administració de la Universitat Jaume I. Tots els membres de la comunitat universitària han d'atendre les peticions realitzades per la Sindicatura en l'exercici de les seues funcions.

 

TÍTOL VII. Estudi i investigació

 

CAPÍTOL I. Docència i estudi

 

Article 129

1. L'ensenyança, a la Universitat, té com a finalitat la preparació per a l'exercici d'activitats professionals que requerisquen coneixements científics, tècnics o artístics, la transmissió de la cultura i l'educació per al desenrotllament de les capacitats intel·lectuals, morals i culturals de l'estudiantat per mitjà de la creació, la transmissió i la crítica de la ciència, la tecnologia i les arts.

2. L'ensenyança s'ha d'impartir dins del marc del ple desenrotllament de la persona en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets fonamentals i a les llibertats públiques.

3. La Universitat ha de promoure la integració entre docència i investigació i l'adaptació d'estes activitats a les necessitats i demandes socials vigents.

 

Article 130

1. La Universitat Jaume I ha de vetlar per la qualitat de l'ensenyança impartida i per la seua adequació a les necessitats de la societat, i ha d'assegurar el seguiment i l'avaluació del personal docent i de l'estudiantat amb criteris adequats.

2. La Universitat Jaume I ha de garantir l'actualització i el perfeccionament del seu professorat, i, per a això, ha d'establir mitjans i activitats específiques de formació permanent.

 

Article 131

1. El Consell de Govern fixa la política d'ensenyances i aprova, a proposta del Rectorat, els corresponents plans anuals i pluriennals.

2. El Consell de Govern establix els criteris i els procediments per als canvis de titulació i el reconeixement i la transferència de crèdits.

3. La Universitat ha de fomentar els aspectes pràctics de la docència, i ha de consignar amb este fi per a cada exercici econòmic les quantitats que es consideren convenients en les diferents partides pressupostàries.

 

Article 132

La Universitat Jaume I impartix ensenyances dirigides a l'obtenció de títols oficials i estudis propis conduents a l'obtenció d'altres títols o diplomes.

1. Els títols oficials s'estructuren en tres ensenyances:

a) Estudis de grau.

b) Estudis de màster.

c) Estudis de doctorat.

2. Són estudis propis aquelles ensenyances organitzades per la Universitat Jaume I i aprovades pel Consell de Govern d'acord amb el que reglamentàriament s'establisca.

a) Els estudis propis s'estructuren en títols propis o en uns altres títols que determine el Consell de Govern.

b) Estes ensenyances poden tindre caràcter interuniversitari o impartir-se en col·laboració amb unes altres institucions o entitats per mitjà d'un conveni.

c) Els estudis propis s'han de finançar amb els ingressos que estos mateixos generen.

 

Secció primera. Estudis de grau

 

Article 133

1. Els plans d'estudi han de respondre a criteris d'interdisciplinarietat per tal de buscar un equilibri en la formació tècnica i la humanística. Els plans d'estudi han de ser aprovats pel Consell de Govern d'acord amb els criteris establits pel Claustre, a proposta dels centres.

2. Les propostes dels plans d'estudi han d'incloure una memòria que com a mínim ha de reflectir:

a) Objectius acadèmics de la titulació.

b) Justificació de la necessitat social de la titulació i possibles eixides professionals.

c) Departaments que exerciran l'activitat docent.

d) Nombre de places i previsió d'increment.

e) Infraestructura necessària, cost econòmic i viabilitat organitzativa per a la implantació del Pla.

3. La Comissió amb competències en estudis ha d'elaborar un informe sobre la implantació, la modificació o la supressió d'una titulació, que ha de traslladar al Consell de Govern, a fi que este es pronuncie sobre la proposta. Amb esta finalitat la Comissió pot sol·licitar, si ho considera convenient, als departaments i centres afectats que aporten qualsevol tipus d'informació.

4. Després d'elaborar l'estudi sobre la conveniència d'implantar la dita titulació, abans que l'aprove el Consell de Govern i que el Consell Social emeta el seu informe, hi ha d'haver un període d'un mes d'informació pública, per tal que es puguen presentar al·legacions.

 

Article 134

1. L'estudiantat procedent d'unes altres universitats pot sol·licitar el reconeixement i la transferència de crèdits dels estudis realitzats.

2. Les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits les ha de resoldre la Comissió o comissions de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la Universitat, les quals han de tindre en compte el contingut de les assignatures aprovades i els plans d'estudi que es volen continuar.

 

Secció segona. Estudis de màster

 

Article 135

1. Els estudis de màster universitari es regixen per la normativa estatal i autonòmica, per estos Estatuts i per un Reglament específic que ha d'aprovar el Consell de Govern per a la seua implantació concreta a la Universitat Jaume I.

2. El Reglament d'estudis de màster universitari ha de regular, entre altres qüestions, a quin centre o institut s'adscriu per a la seua òptima organització i si és universitari o interuniversitari.

 

Secció tercera. Estudis de doctorat

 

Article 136

1. Els estudis de doctorat tenen com a finalitat l'especialització científica, tecnològica o artística.

2. La proposta, la responsabilitat i la coordinació acadèmica del doctorat corresponen als departaments i als instituts.

3. El Consell de Govern, a proposta de la Comissió amb competències en estudis i de la Comissió que tinga competències en matèria d'investigació i doctorat, ha d'aprovar el component de formació del doctorat i altres estudis especialitzats.

4. L'admissió de les candidatures als períodes de formació i d'investigació del doctorat correspon al departament o a l'institut que haja proposat el programa i n'exercisca la direcció acadèmica, tenint en compte els criteris establits pel Consell de Govern en un Reglament específic.

5. El director o la directora del doctorat pot ser la mateixa persona que dirigisca el màster oficial al qual es vincule principalment.

 

Article 137

1. La Comissió amb competències en matèria d'investigació i doctorat de la Universitat Jaume I és l'òrgan assessor del Consell de Govern sobre les qüestions que afecten el tercer cicle.

2. La Comissió amb competències en matèria d'investigació i doctorat ha d'estar integrada per professorat amb el grau de doctorat pertanyent als cossos docents universitaris, representatiu dels diferents àmbits científics, i elegit d'acord amb la legislació vigent.

 

Article 138

1. La proposta per a la concessió del títol de doctorat honoris causa pot fer-la el Consell de Govern, el Rectorat, els departaments, els instituts i, almenys, la cinquena part dels membres del Claustre. La proposta s'ha d'acompanyar d'una justificació raonada dels mèrits de la persona que es proposa.

2. Un Reglament ha d'establir els requisits i procediments per a la concessió del títol de doctorat honoris causa, així com els d'altres premis, medalles, honors i distincions.

 

CAPÍTOL II. Investigació i transferència del coneixement

 

Article 139

1. La investigació a la Universitat és fonament de la docència i mitjà per al progrés de la societat. Per a un adequat compliment de les seues funcions, la Universitat assumix com un dels seus objectius primordials el desenrotllament de la investigació, la contribució a la innovació tecnològica i la formació de persones dedicades a la investigació.

2. La investigació i la transferència del coneixement és un deure i un dret del personal docent i investigador, sense més limitacions que les derivades del compliment dels fins generals de la Universitat i de la racionalitat en l'aprofitament dels seus recursos.

 

Article 140

1. La Universitat ha de potenciar una investigació de qualitat i facilitar la vinculació entre la investigació universitària i el sistema productiu, especialment el del seu entorn, i per a això ha de definir una política científica que ha de promoure la creació i el manteniment de grups d'investigació i ha d'impulsar les línies d'investigació i la transferència del coneixement d'acord amb els criteris d'interés científic, social, econòmic, cultural, tècnic i pedagògic.

2. La Universitat ha de reconèixer grups d'investigació i xarxes temàtiques que, amb el fi d'aconseguir l'excel·lència investigadora, tinguen un objectiu comú en les seues investigacions, siga temàtic, territorial, cultural o de qualsevol altra característica, científica, tècnica o artística.

3. Els grups d'investigació tenen la consideració d'unitats funcionals d'investigació, i no són centres de la Universitat a efectes administratius ni econòmics.

4. La Universitat Jaume I ha de procurar obtindre recursos suficients per al desenrotllament de la investigació, el desenrotllament tecnològic i la innovació.

 

Article 141

El professorat de la Universitat Jaume I, quan publique o difonga els resultats de la seua activitat investigadora, ha de fer constar la seua condició de membre d'esta Universitat.

 

Article 142

La Comissió que tinga competències en matèria d'investigació i doctorat, definida en estos Estatuts, és l'òrgan assessor del Consell de Govern en matèria d'investigació. Són funcions d'esta Comissió en els temes d'investigació:

a) Assessorar el Consell de Govern sobre la política general d'investigació i sobre les prioritats anuals d'actuació.

b) Elaborar la Memòria anual de les activitats d'investigació de la Universitat.

c) Elevar una proposta al Consell de Govern, d'acord amb la Comissió d'Assumptes Econòmics, sobre la distribució del pressupost de la Universitat dedicat a la investigació i la distribució dels recursos externs per al foment de la investigació.

d) Elevar una proposta al Consell de Govern sobre la convocatòria i l'adjudicació de beques i ajudes a la investigació.

e) Fer un seguiment de l'activitat investigadora realitzada a la Universitat.

 

Article 143

1. La Universitat, els grups d'investigació, els departaments, els instituts universitaris i el professorat, poden, a través dels anteriors, contractar amb persones, universitats i entitats públiques o privades per a realitzar els treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, segons el que establix l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

2. La Universitat ha de gestionar estos contractes directament o delegar part de les seues funcions, a través d'un conveni.

3. En els convenis i contractes, d'acord amb les normes de desplegament, s'han de fixar els compromisos de cada part, les compensacions, si és el cas, per la utilització dels servicis i de la infraestructura de la Universitat, així com les qüestions sobre la titularitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'obra resultant.

4. Els recursos procedents dels contractes i convenis per a la realització de treballs científics, tècnics o artístics, o ensenyances d'especialització o activitats específiques de formació desplegades pels departaments, els instituts universitaris d'investigació, els grups d'investigació, o pel professorat al qual fa referència este capítol, s'han de distribuir de la manera següent:

a) Una part s'ha de destinar a sufragar tots els costos directes, materials i personals que suposen la realització del treball o la realització del curs.

b) Una altra part s'ha de destinar a cobrir els costos indirectes, calculats com un percentatge del pressupost total del conveni o contracte i que serà fixat per les normes de desplegament.

c) La remuneració que pot percebre el professorat per les activitats a les quals es referix este article ha de ser a càrrec del superàvit ocasionat, després de deduir-ne tots els costos directes i indirectes, la distribució i l'aplicació de la qual s'ha de fer, d'acord amb les normes legals en vigor i segons el que determine la normativa interna de desplegament.

 

Article 144

1. La transferència del coneixement es pot articular a través de la contractació de persones, universitats i entitats públiques o privades, o dur a terme per mediació d'empreses de base tecnològica.

2. Sempre que una empresa de base tecnològica siga creada o desenrotllada a partir de patents o de resultats generats per projectes d'investigació finançats totalment o parcialment amb fons públics i realitzats en universitats, el professorat funcionari dels cossos docents universitaris i el contractat amb vinculació permanent amb la Universitat que fonamenten la seua participació en els dits projectes poden sol·licitar l'autorització per a incorporar-se a la dita empresa, mitjançant una excedència temporal per un límit màxim de cinc anys i amb dret a la reserva del lloc de treball i al seu còmput a l'efecte d'antiguitat, d'acord amb la normativa vigent.

3. Un Reglament intern desenrrotllarà les qüestions més rellevants relacionades amb les empreses de base tecnològica i la transferència del coneixement, entre altres temes.

 

Article 145

La Universitat ha de portar un registre dels grups d'investigació. Un Reglament propi desplegarà el registre, en el qual han de constar, almenys, els membres de cada grup, les investigadores i els investigadors principals, el seu historial cientificotècnic i els camps temàtics d'investigació desenrotllats. Un Reglament, que ha d'aprovar el Consell de Govern, regularà els aspectes particulars d'estos grups entre els quals es consideraran especialment els procediments d'integració i modificació.

 

Article 146

La regulació de les modalitats i la quantia de la participació en els beneficis que obtinga la Universitat en l'explotació o cessió dels drets d'esta respecte a les invencions realitzades pel professorat universitari, pertanyent a grups d'investigació o individualment, d'acord amb la legislació de patents en vigor, la fixarà un reglament que ha d'aprovar el Consell de Govern a proposta del Rectorat, en el qual es determinarà amb exactitud la distribució d'estos entre la Universitat i els membres del personal docent i investigador afectat.

 

TÍTOL VIII. Règim econòmic i financer

 

Article 147

La Universitat Jaume I gaudix d'autonomia econòmica i financera, d'acord amb el que establixen les lleis.

 

CAPÍTOL I. Patrimoni

 

Article 148

1. El patrimoni de la Universitat Jaume I està constituït pel conjunt de béns, drets i obligacions dels quals és titular, i de tots els altres que puga adquirir o li siguen atribuïts per l'ordenament jurídic.

2. S'han d'incorporar al patrimoni de la Universitat les donacions que reba i el material inventariable que s'adquirisca a càrrec de fons d'investigació, excepte aquell que per conveni s'haja d'adscriure a altres entitats.

3. Correspon a tota la comunitat universitària la conservació i correcta utilització del patrimoni de la Universitat.

 

Article 149

1. La Universitat assumix la titularitat dels béns de domini públic que estiguen afectats al compliment dels seus fins i la d'aquells que en el futur siguen destinats a les mateixes finalitats per l'Estat, la Comunitat Autònoma o les corporacions locals. Els béns de domini públic de titularitat de la Universitat que es desafecten passaran a ser béns patrimonials de la Universitat Jaume I, sense perjuí del que puga disposar la legislació vigent.

2. Correspon al Consell de Govern la gestió dels béns de domini públic i els actes de disposició dels béns patrimonials de caràcter immoble, així com dels béns mobles d'extraordinari valor, amb l'aprovació del Consell Social, d'acord amb la legislació autonòmica aplicable. Correspon al Rectorat, a proposta de la Gerència, la disposició dels béns no assenyalats anteriorment.

3. En estos supòsits s'ha de tindre en compte, si és el cas, el que disposa la legislació sobre patrimoni històric espanyol.

 

Article 150

La Universitat Jaume I, d'acord amb la legislació aplicable, ha de sol·licitar la condició de beneficiària de les expropiacions forçoses que realitzen les administracions públiques, per a l'ampliació o millora dels servicis o equipaments per al compliment dels fins de la Universitat. Per a això, el Consell Social ha d'aprovar, a proposta del Consell de Govern, els projectes d'obres, i el Consell de Govern ha d'aprovar, per tal que l'autoritat competent faça la declaració d'utilitat pública, la llista de béns i drets adscrits.

 

Article 151

1. L'inventari general, que correspon elaborar a la Gerència, s'ha d'actualitzar anualment i s'ha de dipositar on esta determine perquè les persones interessades puguen consultar-lo.

2. Correspon a la Gerència, a instància del Rectorat, la inscripció en els registres públics dels béns i drets la titularitat dels quals tinga la Universitat.

 

Article 152

1. La Universitat Jaume I gaudix dels beneficis que la legislació vigent establix per a les entitats sense finalitat lucrativa.

2. Els béns destinats al compliment dels fins de la Universitat Jaume I, així com els actes que es realitzen per al desenrotllament immediat d'aquells fins, així com els seus rendiments, gaudiran d'exempció tributària, en els termes establits per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i la resta de legislació en vigor que hi siga aplicable.

 

CAPÍTOL II. Règim pressupostari

 

Article 153

1. La Universitat Jaume I disposa d'un pressupost anual, únic, públic i equilibrat, que inclou la totalitat dels seus ingressos i gastos durant l'any natural.

2. La Gerència ha de confeccionar l'avantprojecte de pressupost, al qual s'han d'unir les bases d'execució i gestió. El Rectorat l'ha de presentar davant del Consell de Govern i, si este l'aprova, s'ha de sotmetre al Consell Social.

3. Tot programa d'activitats finançat per recursos específicament afectats ha d'incloure's en el pressupost de la Universitat i ser objecte d'una adequada identificació que en permeta el seguiment comptable.

 

Article 154

En finalitzar cada exercici econòmic, la Gerència, sota la direcció del Rectorat, formarà els comptes anuals de la Universitat Jaume I, que han de ser aprovats pel Consell Social a proposta del Consell de Govern.

 

Article 155

1. La Universitat Jaume I ha d'assegurar el control intern de les seues inversions, gastos i ingressos, d'acord amb els principis de legalitat, eficàcia i eficiència, control que ha d'efectuar la unitat administrativa corresponent, sota la direcció del Rectorat, únic òrgan competent per a exercir-lo.

2. El control s'ha de realitzar amb les corresponents tècniques d'auditoria, que ha de supervisar el Consell Social.

3. Correspon a la Generalitat aprovar les normes i els procediments sobre control d'estes matèries, que seran desplegades i adaptades, si és el cas, pel Rectorat.

4. Independentment de les facultats de control extern que exercixen els òrgans competents, professionals capacitats i independents poden fer auditories financeres o d'una altra naturalesa.

 

CAPÍTOL III. Contractació

 

Article 156

El Rectorat és l'òrgan de contractació de la Universitat i està facultat per a subscriure, en el seu nom i representació, els contractes en què intervinga la Universitat.

 

Article 157

En els casos legals en què pertoque, s'han de constituir meses de contractació. L'òrgan de contractació ha de nomenar els components d'estes meses d'acord amb la normativa vigent en la matèria; en tot cas, s'ha de garantir la presència, almenys, d'una persona representant dels instituts, departaments, centres o servicis afectats.

 

TÍTOL IX. Règim jurídic

 

Article 158

1. En la seua consideració d'Administració pública, la Universitat Jaume I gaudix de totes les prerrogatives i potestats que per a les administracions públiques establix la legislació dictada en desplegament de l'apartat 18 del punt 1 de l'article 149 de la Constitució.

2. L'actuació de la Universitat Jaume I es regix per les normes universitàries de règim jurídic i de procediment administratiu comú aplicables a les administracions públiques, amb les adaptacions necessàries a la seua estructura organitzativa i a la legislació sectorial universitària i pels procediments que s'establisquen en estos Estatuts i en les normes que els despleguen.

 

Article 159

1. Les resolucions del Rectorat i els acords del Consell Social, del Consell de Govern i del Claustre Universitari posen fi a la via administrativa; estes resolucions són impugnables directament davant de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjudici que la persona interessada hi puga interposar prèviament un recurs de reposició.

2. Les resolucions o els acords dels altres òrgans de govern són susceptibles de recurs d'alçada davant del Rectorat, excepte els que posen fi a la via administrativa.

3. La reclamació prèvia per la via administrativa és requisit previ a l'exercici d'accions fundades en el dret privat o laboral, excepte en aquells casos en què l'esmentat requisit estiga exceptuat per una disposició amb rang de llei. El Rectorat té competència per a conèixer de la reclamació prèvia, que s'ha de tramitar d'acord amb la legislació vigent.

 

Article 160

1. Correspon al Rectorat aprovar l'exercici de les accions que es consideren pertinents per a la defensa dels interessos legítims de la Universitat Jaume I. El Rectorat pot encarregar la defensa i representació processal a l'Assessoria Jurídica de la Universitat o a unes altres d'externes, cosa que ha de posar en coneixement del Consell de Govern.

2. En els procediments en què resulte preceptiva la decisió d'un dels òrgans considerats en la legislació universitària estatal i autonòmica aplicable, per mitjà d'informe, autorització o aprovació, el Rectorat pot declarar-ne la urgència, i este òrgan haurà d'adoptar el seu acord en el termini de 10 dies hàbils; altrament s'hi aplicarà la legislació administrativa general en vigor.

3. Per a la resolució de conflictes d'atribucions entre òrgans de la Universitat Jaume I que adopten decisions que legalment posen fi a la via administrativa, s'ha de crear una Comissió, formada per la persona que ocupe el càrrec de rectora o rector, que la presidirà; una persona en representació de cada un dels òrgans col·legiats els acords dels quals posen fi a la via administrativa; una persona en representació de la Conselleria que tinga competències en matèria universitària, i la persona que ocupe la Secretaria General, que actuarà exercint les funcions pròpies del càrrec, amb veu però sense vot.

4. Els conflictes d'atribucions entre la resta d'òrgans de la Universitat Jaume I els resoldrà el Rectorat.

 

TÍTOL X. Règim electoral

 

Article 161

1. L'elecció de la representació dels diversos sectors de la comunitat universitària als òrgans de govern de la Universitat Jaume I s'ha de fer per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.

2. El sufragi és un dret personal. No s'hi pot delegar el vot. La normativa electoral ha d'establir els mecanismes per a efectuar el vot anticipat.

3. Es tindran en compte en matèria electoral les corresponents disposicions de la legislació estatal i autonòmica sobre igualtat.

 

Article 162

1. Són electores i electors el personal docent i investigador i el d'administració i servicis de la Universitat Jaume I que en la data de convocatòria de les eleccions estiguen en actiu, i l'estudiantat que en aquella mateixa data hi estiga matriculat. Amb esta finalitat, la Secretaria General de la Universitat publicarà, com a mínim dins del termini de 30 dies abans de la celebració de les eleccions, els corresponents censos actualitzats.

2. Poden presentar la seua candidatura totes les persones que tinguen la condició d'electores o electors de la comunitat universitària. Les normes electorals han d'establir, si és el cas, les situacions d'inelegibilitat i incompatibilitat.

 

Article 163

1. Les eleccions han de tindre lloc en període lectiu.

2. L'òrgan de govern corresponent ha de convocar les eleccions almenys en el termini de 45 dies abans de la finalització del seu mandat.

3. Mentres no siguen elegides les persones que formaran el nou òrgan de govern i representació, continuen en funcions les anteriors.

 

Article 164

1. La Junta Electoral té com a competències l'organització, el control, la proclamació dels resultats i la resolució de les impugnacions de tots els processos electorals de la Universitat Jaume I.

2. La Junta Electoral està formada per:

a) La presidenta o el president, que ha d'elegir el Claustre universitari per una majoria absoluta dels membres del Claustre. A l'efecte d'esta elecció és admissible el vot anticipat.

b) Cinc persones elegides pel Claustre, tot assegurant la representació del Personal d'Administració i Servicis, del personal docent i investigador i de l'estudiantat de la Universitat.

3. La durada del mandat de la Junta és de quatre anys, excepte la representació de l'estudiantat, que s'ha de renovar cada dos anys.

4. La Secretaria General prestarà suport tècnic a la Junta Electoral.

 

Article 165

Correspon al Claustre elaborar i aprovar la normativa electoral general per la qual es regiran les distintes eleccions.

 

TÍTOL XI. Mecanismes de control dels òrgans unipersonals de govern

 

Article 166

Els òrgans col·legiats de govern de la Universitat Jaume I poden, a través de l'aprovació d'una moció de censura, revocar les persones elegides pel mateix òrgan col·legiat per a ocupar un càrrec.

 

Article 167

1. La moció de censura, que ha de ser presentada almenys per una tercera part dels membres de l'òrgan col·legiat corresponent, s'ha de votar entre els 10 i 30 dies següents a la seua presentació i ha d'incloure una candidatura alternativa, així com un programa que concrete la seua actuació en el càrrec, si és elegida.

2. S'entén aprovada la moció de censura quan en voten a favor la majoria absoluta dels membres de l'òrgan corresponent.

3. Si no és aprovada, les persones que l'han presentada no poden presentar-ne una altra fins que haja passat almenys un any.

4. Estes disposicions no són d'aplicació per al cas previst en l'article 53 d'estos Estatuts.

 

TÍTOL XII. Reforma dels Estatuts

 

Article 168

1. La iniciativa de reforma total o parcial dels Estatuts correspon:

a) Al Consell de Govern, a proposta de més de la mitat dels seus membres.

b) Al Claustre universitari, a proposta de la tercera part dels seus membres.

2. La iniciativa de reforma s'ha de presentar a la Mesa del Claustre i ha d'incloure el text articulat que es proposa o, almenys, les matèries que es vol reformar i els preceptes la reforma dels quals es propugna.

3. La presa en consideració de la iniciativa pel Claustre universitari, convocat a este efecte en sessió extraordinària, requerix l'aprovació per majoria absoluta dels membres claustrals presents.

 

Article 169

1. Aprovada la presa en consideració de la iniciativa de reforma pel Claustre universitari, s'ha d'elegir en la mateixa sessió la corresponent Comissió per a estudiar-la, de la qual formaran part representants de tots els sectors de la comunitat universitària en proporció a la composició del Claustre.

2. El dictamen que ha d'emetre la Comissió ha de servir de base per a la discussió en el Claustre, i s'ha d'actuar d'acord amb el que dispose el Reglament d'este.

3. La reforma dels Estatuts s'ha d'aprovar per majoria absoluta dels membres del Claustre, convocat amb este fi en sessió extraordinària.

4. Quan es hi haja una modificació legal que obligue a la reforma parcial d'estos Estatuts, el Consell de Direcció, amb l'informe previ favorable del Consell de Govern, ha de proposar directament al Claustre universitari el text que s'ha de reformar, acompanyat de la fonamentació corresponent.

5. El Claustre, després d'aprovar la reforma dels Estatuts, l'ha d'elevar a l'administració competent perquè l'aprove i publique.

6. No es poden presentar propostes de reforma dels Estatuts en els tres mesos anteriors a la finalització del mandat del Claustre.

 

Article 170

El procediment d'esmena a què es referix l'article 6.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, s'ha d'ajustar al que es preveu en este títol, com si es tractara d'una reforma obligada per modificació legal.

 

 DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

Primera

La Universitat Jaume I ha de publicar, periòdicament, en format electrònic i, si és el cas, en paper, els acords i les resolucions dels òrgans de govern de la Universitat, sense perjuí de la seua publicació per mandat legal en els butlletins oficials.

 

Segona

Els plans d'estudi de la Universitat Jaume I, per tal de garantir la interdisciplinarietat i l'equilibri en la formació tècnica i humanística, han d'incloure assignatures per a la formació de caràcter pràctic i per a la formació interdisciplinària integral.

 

Tercera

La Universitat Jaume I, en les seues comunicacions i publicacions internes i externes, ha de procurar fer un ús del llenguatge no sexista i no discriminatori.

 

Quarta

La Universitat Jaume I ha de fomentar l'ús prioritari de materials ecològics i reciclables, de manera que s'hi garantisca el màxim respecte al medi ambient.

 

Quinta

La Universitat Jaume I ha de potenciar una política de places de professorat, especialment les de funcionariat, amb dedicació a temps complet.

 

Sexta

En el supòsit de creació de nous centres, departaments o instituts, o si es produix una vacant, la rectora o el rector té la facultat de nomenar la persona que ha d'ocupar el Deganat o la Direcció provisionalment, fins que hi queden estructurats, d'acord amb el que es preveu en estos Estatuts, o es convoquen eleccions.

 

Sèptima

La Universitat Jaume I ha de fomentar l'ús de formats informàtics oberts en la comunicació interna i externa, promoure el desplegament i l'ús de programari lliure i afavorir la lliure difusió del coneixement creat per la comunitat universitària. La universitat ha de promoure, incentivar i facilitar la preservació i el lliure accés a les publicacions i a la producció intel·lectual del seu personal en el repositori documental institucional.

 

Octava

La Universitat Jaume I ha d'adoptar les mesures oportunes per a garantir l'accessibilitat a les seues instal·lacions a les persones amb limitacions físiques, psíquiques i sensorials.

 

Novena

Als instituts universitaris d'Investigació adscrits, mixtos i interuniversitaris, els resulta d'aplicació el que es disposa en estos Estatuts per als instituts propis, sempre que no s'opose als seus convenis i reglaments de Funcionament.

 

Deu

Les catedràtiques i els catedràtics d'escola universitària i el professorat titulars d'escola universitària de la Universitat Jaume I mantenen tots els drets i les obligacions reconegudes per estos Estatuts al professorat universitari, d'acord amb la legislació vigent.

 

Onze

El personal dels cossos de funcionaris docents de la Universitat Jaume I que ocupe una plaça vinculada a servicis assistencials d'institucions sanitàries en àrees de coneixement de caràcter clínic assistencial es regix per la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat i per les normes universitàries en vigor que hi siguen d'aplicació. La plaça esmentada es considera a tots els efectes com un únic lloc de treball.

Per als residents és d'aplicació l'article 20.3 a de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries, reformat per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de Reforma de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

 

Dotze

El personal d'institucions sanitàries concertades amb la Universitat Jaume I que exercix funcions com a professora o professor associat d'acord amb la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, i les disposicions que la despleguen, no s'ha de comptabilitzar a l'efecte de la constitució de departaments. La seua participació en els òrgans de govern i representació serà la que es fixe en els reglaments de funcionament del Claustre, centres i departament en relació amb el Reglament de la Junta Electoral.

 

Tretze [3]

La universitat jaume i promourà una col·laboració especial amb les altres universitats de l'àmbit lingüístic català a través de la xarxa vives d'universitats.

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

Primera

Dins dels dotze mesos següents a l'entrada en vigor d'esta reforma estatutària s'han de modificar totes les normes internes que queden afectades per esta, en particular el Reglament del Claustre, el Reglament del Consell de Govern i les normes generals i particulars que regixen els centres, els departaments i els instituts.

L'elaboració de les propostes d'adaptació dels reglaments de funcionament l'han de realitzar els corresponents òrgans col·legiats, llevat dels de règim intern de tots els òrgans de representació de l'estudiantat, que serà competència del Consell de l'Estudiantat, amb la col·laboració dels mateixos òrgans.

Si algun d'estos no complix este mandat en el dit termini, el Consell de Govern dictarà un Reglament provisional, que regirà la seua actuació fins que elabore aquella normativa.

 

Segona

Mentres no s'aproven els reglaments de la Facultat de Ciències de la Salut i dels departaments i instituts que s'hi adscriguen, s'aplicaran estos Estatuts i les normes d'aplicació general, sense perjudici que el Consell de Govern n'aprove unes normes provisionals.

 

Tercera

En el termini màxim d'un mes des que en siga reformat el Reglament de funcionament, el Consell de Govern ha d'elegir les persones que l'han de representar en el Consell Social, d'acord amb l'article 38.3 d'estos Estatuts.

 

Quarta

Els òrgans de govern de les facultats i escoles, dels departaments, i dels instituts, continuaran les seues funcions fins que esgoten el termini per al qual han sigut elegits.

 

Quinta

Les unitats predepartamentals que hi haja a la Universitat Jaume I en el moment en què el Claustre aprove estos Estatuts poden seguir la seua normativa pròpia durant un període màxim d'un any des d'esta data.

 

Sexta

Les comissions de Titulació dels títols de llicenciatura i diplomatura que desapareguen, s'extingiran quan deixen d'impartir-se per complet les ensenyances afectades, encara que continuaran exercint fins aquell moment les funcions pròpies previstes en les normes per les quals es regulen.

 

Sèptima

La figura a extingir de professorat col·laborador es regix per les disposicions universitàries en vigor i té als efectes d'estos Estatuts la consideració de personal docent i investigador contractat.

 

Octava

Les modificacions normatives harmonitzades que la Universitat Jaume I haja de realitzar com a conseqüència de la progressiva implantació de l'espai europeu d'educació superior, excepte les que requerisquen modificació pressupostària, s'han d'aprovar en Consell de Govern a proposta del Rectorat.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Única

Queden derogats els Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003, de 19 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOCV núm. 4658, de 26 de desembre de 2003).

 

València, 27 de agosto de 2010

 

El president de la Generalitat

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

 

El conseller de d'Educació

ALEJANDRO FONT DE MORA TUZÓN

 

 [1]  Apartat i) de l'article 5, redactat segons el  Decret 67/2013, de 7 de juny, del Consell, de modificació del Decret 116/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual es van aprovar els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló (DOGV núm. 7042 de 10.06.2013) Ref. Base de dades 005629/2013.

[2]  Es deixa sense contingut el número 2 de l'article 111, declarat nul per la Sentència número 613, de 23 de novembre de 2012, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, segons el que disposa el Decret 144/2015, de 18 de setembre, del Consell, que modifica el Decret 116/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual es van aprovar els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló (DOGV núm. 7619 de 21.09.2015) Ref. Base de dades 007497/2015.

[3]  Disposició addicional tretze redactada segons el Decret 67/2013, de 7 de juny, del Consell.

 

Mapa web