Disposicion Consolidada

Texto h2

LLEI 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.

Texto
Texto Texto
Publicat en:   DOGV núm. 8348 de 27.07.2018
Entrada en vigor :   28.07.2018
Origen disposició :   Presidència de la Generalitat
Referència Base de Dades:   007299/2018
Número identificador:   2018/7451
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2018/07/25/20/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 09.11.2018 -

 

Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.

 

(DOGV núm. 8348 de 27.07.2018) Ref. 007299/2018

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:

 

 

ÍNDEX

 

Preàmbul

Títol I. Disposicions generals

Títol II. El Consell Assessor del Mecenatge

Títol III. L'Oficina del Mecenatge

Títol IV. Declaració d'interès general

Disposició transitòria única. Declaració d'interès social

Disposició derogatòria única. Derogació normativa

Disposicions finals

 

 

PREÀMBUL

 

I

 

La Generalitat promou aquesta llei amb l'objectiu d'impulsar i fomentar el mecenatge de caràcter privat, activitat voluntària que es configura com un motor de participació i de responsabilitat social que afavoreix una major llibertat i diversitat cultural, científica i esportiva i que contribueix al foment de la creativitat, al creixement econòmic i a l'enriquiment del capital cultural de la societat.

El mecenatge cultural a la Comunitat Valenciana estava regulat per la Llei 9/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, d'impuls de l'activitat i del mecenatge cultural a la Comunitat Valenciana, segona norma autonòmica a l'Estat espanyol aprovada en aquesta matèria, que va definir un model ampli de mecenatge cultural a la Comunitat Valenciana en què s'incloïa també el científic i l'esportiu no professional.

 

L'aplicació de l'esmentada llei, que mai no es va desenvolupar reglamentàriament, ha tingut un escàs impacte en la societat valenciana perquè en el seu articulat no es regulaven aspectes fonamentals com la definició de les persones o entitats beneficiàries i de les modalitats de mecenatge, ni tampoc mecanismes per a garantir l'interès social dels projectes o activitats susceptibles de mecenatge cultural. D'altra banda, molts dels seus articles, d'acord amb les conclusions del Dictamen 2014/0533, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, tenien un caràcter merament programàtic i no contenien autèntiques prescripcions acompanyades d'efectes jurídics, ni exigibles jurisdiccionalment, per la qual cosa el seu tenor era més propi d'un pla o programa d'impuls de l'activitat cultural que d'una llei.

Atesa la profunda modificació que requeria la Llei 9/2014, s'ha considerat més convenient la redacció d'una nova norma que tinga una estructura clara i aporte seguretat jurídica, i que incloga preceptes que regulen aspectes pràctics per a assegurar l'eficàcia de la seua aplicació. Aquesta llei també modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits, incrementant els incentius fiscals desenvolupats dins del marc dels tributs estatals cedits a la Comunitat Valenciana.

D'altra banda, l'actual llei engloba el mecenatge cultural, científic i esportiu no professional, d'acord amb el que disposa la vigent Llei estatal 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge que regula els beneficis del mecenatge a efectes fiscals i que identifica com a activitats d'interès general mereixedores de rebre incentius fiscals al mecenatge, a més de les culturals, les que persegueixen activitats d'interès general com les científiques, les de desenvolupament de la societat de la informació i les d'investigació científica i desenvolupament tecnològic.

Respecte d'això cal assenyalar que l'impuls del mecenatge científic ha de merèixer una atenció especial, ja que a l'Estat espanyol i a la Comunitat Valenciana no hi ha una tradició de mecenatge científic com als països anglosaxons, tradició que, en els temps de greu crisi econòmica, els ha permès mantenir la seua posició de lideratge científic, al contrari del que ha succeït en el nostre entorn, on la inversió en ciència i tecnologia s'ha desplomat amb les greus conseqüències que això ha ocasionat al nostre teixit social i productiu. Aquesta falta de tradició està lligada al desconeixement de com la investigació i les troballes científiques i el desenvolupament tecnològic són, en gran manera, les responsables de les importants millores en la qualitat de vida de la ciutadania. Per tant, millorar la percepció social de la ciència i la tecnologia i apropar el sistema científic a la societat en general, i a les empreses en particular, és una de les claus per a canviar aquest estat de coses. I ací juga un paper fonamental el foment del mecenatge científic privat que, no obstant això, no ha d'implicar en absolut una reducció de la inversió pública en ciència ni tampoc ha de pretendre substituir-la.

La llei no preveu el mecenatge social o mediambiental que, per les seues especificitats, hauran de ser regulats en altres normes.

 

II

 

L'article 12 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que «la Generalitat vetlarà per la protecció i la defensa de la identitat i dels valors i interessos del poble valencià i el respecte a la diversitat cultural de la Comunitat Valenciana i el seu patrimoni històric. La Generalitat procurarà, així mateix, la protecció i la defensa de la creativitat artística, científica i tècnica, en la forma que determine la llei competent», com també garanteix la igualtat efectiva entre dones i homes en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei.

Amb l'esmentada finalitat, aquesta llei s'empara en les competències exclusives assumides per la Generalitat en l'article 49.1.4a de l'Estatut d'autonomia en matèria de cultura; en l'article 49.1.5a en matèria de patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic, sense perjudici del que disposa el número 28 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució espanyola; i en l'article 49.1.7a en matèria d'investigació, acadèmies l'àmbit principal d'actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana, de foment i desenvolupament de l'R+D+I, tot això sense perjudici del que disposen el número 15 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució espanyola i l'article 49.1.28a en matèria d'esport i oci.

 

III

 

Aquesta llei consta de quatre títols, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

El títol I conté les disposicions generals on s'estableix l'objecte de la llei i es defineixen els conceptes de mecenatge i micromecenatge cultural, científic i esportiu no professional, les persones o les entitats beneficiàries, les seues modalitats, així com el foment fiscal de les activitats de mecenatge i la successió intestada a favor de la Generalitat.

El títol II regula el Consell Assessor del Mecenatge, òrgan assessor de la Generalitat en aquesta matèria, que avaluarà les actuacions i els projectes que es postulen per a obtenir la declaració d'interès social.

El títol III es dedica a l'Oficina del Mecenatge, que es configura com una unitat administrativa que presta suport tècnic i administratiu al Consell Assessor del Mecenatge i s'enumeren les seues funcions.

El títol IV es refereix a la declaració d'interès social que han de sol·licitar les persones o les entitats beneficiàries de projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals, i d'aquelles que són considerades d'interès social sense necessitat de declaració expressa.

Pel que fa als incentius fiscals al mecenatge, es desenvolupen en el marc dels tributs estatals cedits –definits en l'article 10 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA)– i, en essència, en el marc dels tributs cedits en els quals aquestes tenen competències normatives que incideixen en la tributació de les persones donants i beneficiàries. Es tracta, bàsicament, de deduccions en la quota de l'impost sobre la renda de les persones físiques per aplicació de la renda, de reduccions de la base imposable de l'impost sobre successions i donacions o de bonificacions en la quota de l'impost sobre patrimoni. La falta de competències tributàries de les comunitats autònomes de règim comú, com la nostra, en l'àmbit de l'impost sobre societats determina que existisquen lògiques limitacions legals pel que fa a les persones jurídiques que contribuïsquen al mecenatge.

Així doncs, la disposició final primera d'aquesta llei, modifica diversos preceptes de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits, incrementant les deduccions en la quota de l'impost sobre la renda de les persones físiques, que s'estableix en un 25 % per donacions relatives al patrimoni cultural valencià, per donacions destinades al foment de la llengua valenciana, i per donacions o préstecs d'ús o comodat destinats a altres fins d'interès cultural, científic o esportiu no professional, sent necessari en aquestes últimes que els projectes o les activitats hagen sigut declarats o tinguen la consideració d'interès social per a poder beneficiar-se dels esmentats incentius fiscals.

D'altra banda, no cal obviar que s'aplicaran les reduccions de la base imposable de l'impost sobre successions i donacions regulades en el número 2, de l'apartat dos de l'article 10, i en l'apartat 6 de l'article 10 bis, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits.

Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l'administració de la Generalitat per a 2018.

Aquesta llei s'empara en la Declaració de drets humans de 1948, en l'article 27, que indica: «1. Tota persona té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar en el progrés científic i en els beneficis que en resulten. 2. Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials que li corresponguen per raó de les produccions científiques, literàries o artístiques de què siga autora».

També es fonamenta en el Pacte internacional de drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics de 1966, en l'article 15.1: «Els estats parts en aquest pacte reconeixen el dret de tota persona a: a) Participar en la vida cultural; b) Gaudir dels beneficis del progrés científic i de les seues aplicacions; c) Beneficiar-se de la protecció dels interessos morals i materials que li corresponguen per raó de les produccions científiques, literàries o artístiques de què siga autora».

Finalment, s'empara en el Tractat de Lisboa de 2009, en l'article 3.3, que indica: «La Unió respectarà la riquesa de la seua diversitat cultural i lingüística i vetlarà per la conservació i el desenvolupament del patrimoni cultural europeu».

 

Índex ▲

 

TÍTOL I. Disposicions generals

 

Article 1. Objecte

Aquesta llei té com a objecte fomentar i impulsar el mecenatge de caràcter privat mitjançant la regulació d'un conjunt integrat de mesures tributàries i administratives en l'àmbit cultural, científic i en l'esportiu no professional a la Comunitat Valenciana, i promoure, difondre i enriquir la cultura del mecenatge entre la societat valenciana.

 

Article 2. Conceptes legals

Als efectes d'aquesta llei, s'entendrà per:

1. Mecenatge cultural, científic i esportiu no professional: tota contribució privada aportada de forma altruista per a la realització de projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals que hagen estat declarades o que tinguen la consideració d'interès social.

2. Micromecenatge cultural, científic i esportiu no professional: finançament d'un projecte o activitat cultural, científica o esportiva no professional que haja sigut declarada o que tinga la consideració d'interès social, per mitjà de moltes aportacions individuals realitzades amb caràcter altruista.

3. Empreses culturals: les persones jurídiques que en nom propi, amb activitat definida i amb ànim de lucre, es dediquen a crear, editar, produir, reproduir, documentar, promocionar, difondre, comercialitzar o conservar serveis o productes de contingut cultural.

4. Interès social de projectes o activitats culturals, científiques i esportives no professionals que posseeix un impacte, repercussió, promoció i enriquiment de l'activitat cultural, científica i esportiva no professional, que contribueix a la formació cultural, a la innovació, a la conservació i a la difusió del patrimoni cultural, científic i esportiu no professional.

 

Article 3. Persones i entitats beneficiàries del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional

1. Als efectes d'aquesta llei es consideren persones i entitats beneficiàries les següents:

a) Les entitats sense ànim de lucre, domiciliades fiscalment a la Comunitat Valenciana, l'objecte social de les quals siga de caràcter cultural, científic o esportiu no professional.

S'entén per entitats sense ànim de lucre:

a.1. Les fundacions

a.2. Les associacions declarades d'utilitat pública

a.3. Les federacions i les associacions esportives al territori de la Comunitat Valenciana

a.4. Les federacions i les associacions de les entitats sense ànim de lucre a què es refereixen els apartats anteriors

b) La Generalitat, els seus organismes públics i el sector públic instrumental de la Generalitat

c) Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, els seus organismes públics, les fundacions i els consorcis que en depenguen

d) Les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana, les seues fundacions i els col·legis majors adscrits a aquestes

e) Els instituts i els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana o que hi tinguen seu

f) Els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana

g) Les empreses culturals que tinguen el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana i que tinguen com a objecte social qualsevol dels següents:

g.1. La cinematografia, les arts audiovisuals i les arts multimèdia

g.2. Les arts escèniques, la música, la dansa, el teatre i el circ

g.3. Les arts plàstiques o belles arts, la fotografia o el disseny

g.4. El llibre i la lectura i les edicions literàries, fonogràfiques i cinematogràfiques en qualsevol format o suport

g.5. La investigació, la documentació, la conservació, la restauració, la recuperació, la difusió i la promoció del patrimoni cultural material i immaterial de la Comunitat Valenciana

g.6. El folklore i les tradicions populars de la Comunitat Valenciana, especialment la música popular i les danses tradicionals

g.7. Les arts aplicades com la joieria i la ceràmica artesanal

g.8. Qualsevol altra activitat artística o cultural

h) Les persones físiques residents i amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana que, de forma habitual, exercisquen activitats culturals, científiques i esportives de caràcter no professional. Als efectes d'aquesta llei, no es consideraran beneficiàries les persones físiques que exercisquen activitats culturals, científiques o esportives de caràcter no professional amb relació a les modalitats de mecenatge rebudes del seu cònjuge, parella estable, ascendents, descendents o col·laterals fins al tercer grau, o dels quals formen part junt amb la persona física esmentada d'una entitat en règim d'atribució de rendes.

i) Els museus i les col·leccions museogràfiques reconegudes per la Generalitat Valenciana, com també els arxius a la Comunitat Valenciana.

2. Seran igualment persones o entitats beneficiàries del mecenatge que regula aquesta llei les persones o les entitats objectivament comparables a les previstes en l'apartat 1 d'aquest article amb seu a altres comunitats autònomes, estats membres de la Unió Europea o estats associats de l'espai econòmic europeu que desenvolupen projectes o activitats declarats d'interès social en els termes d'aquesta llei.

3. Quedaran excloses les persones físiques o les entitats beneficiàries que no estiguen al corrent de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social o les que no estiguen al corrent de la presentació dels comptes, els plans d'actuació o els pressupostos establerts per la normativa vigent.

 

Article 4. Modalitats de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional

1. El mecenatge previst en aquesta llei es podrà realitzar a través d'alguna de les modalitats següents:

a) donacions pures i simples de diners, béns i drets.

b) préstecs d'ús o comodat.

2. Als efectes d'aquesta llei, seran préstecs d'ús o comodat els realitzats sobre béns d'interès cultural, béns inventariats no declarats d'interès cultural, béns no inventariats del patrimoni cultural, béns de rellevància local o sobre obres d'art de qualitat garantida, així com sobre locals per a la realització de projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals declarats d'interès social.

 

Article 5. Compromís institucional de la Generalitat amb el mecenatge

1. Per al foment del mecenatge i de l'activitat cultural, científica i esportiva no professional a la Comunitat Valenciana, la conselleria competent en matèria de cultura realitzarà les actuacions següents:

a) Campanyes institucionals per a la difusió i la promoció del mecenatge al llarg del territori de la Comunitat Valenciana, que comprendran, entre altres, activitats divulgatives i formatives, així com l'organització de jornades, fòrums i congressos.

b) Donar publicitat a projectes i actuacions declarades o considerades d'interès social per a la captació de possibles mecenes.

c) Promoure el reconeixement social, si així ho autoritzen, de les persones i les entitats mecenes; i garantir-ne, en cas contrari, l'anonimat.

d) Promoure la successió testamentària en favor d'accions de mecenatge.

e) Elaborar el pla de mecenatge cultural de la Generalitat.

f) Garantir el control de transparència i publicitat de les actuacions privades de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional.

g) Fomentar la participació dels sectors socials interessats en el mecenatge i en l'impuls de l'activitat cultural, científica i esportiva no professional.

h) Promoure el reconeixement social d'aquelles persones físiques o jurídiques que realitzen accions rellevants de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional.

2. El Consell, anualment, a proposta del Consell Assessor del Mecenatge, atorgarà la distinció Pere Maria Orts i Bosch a aquelles persones o entitats que hagen destacat per la seua contribució al mecenatge. La decisió adoptarà la forma de decret del Consell.

 

Article 6. Foment fiscal de les activitats de mecenatge

1. La Generalitat fomentarà per mitjà d'incentius i beneficis fiscals i dins de l'abast de les seues competències normatives en matèria tributaria les activitats de mecenatge.

2. Totes les mesures fiscals que la Generalitat establisca en favor del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana seran compatibles amb les que establisca l'Estat.

 

Article 7. Successió intestada en favor de la Generalitat

Quan es donen les circumstàncies establides en l'article 71.1.c de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana perquè tinga lloc la successió legítima de la Generalitat segons el que preveu l'article 43.3 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat, un terç del cabal de l'herència es destinarà a actuacions de mecenatge.

 

Índex ▲

 

TÍTOL II. El Consell Assessor del Mecenatge

 

Article 8. El Consell Assessor del Mecenatge

1. El Consell Assessor del Mecenatge serà l'òrgan assessor de la Generalitat en matèria de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional.

2. Tindrà una composició paritària i estarà integrat pels membres que es determinen reglamentàriament amb un màxim de vint-i-un membres. En podran formar part, a més dels departaments del Consell implicats, persones membres del Consell Valencià de Cultura, representants de les institucions museístiques, de les universitats valencianes, dels instituts i centres d'investigació, dels centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana i de les federacions i les associacions esportives de la Comunitat Valenciana.

Així mateix i de la forma en què s'estipule reglamentàriament, el Consell Assessor del Mecenatge comptarà amb la representació tècnica de les diferents àrees que recull aquesta llei. També podrà comptar amb persones jurídiques de naturalesa privada, professionals tècnics en l'àmbit del peritatge, la taxació i historiadors de reconeguda experiència en el món de les arts.

 

Article 9. Funcions

1. El Consell Assessor del Mecenatge tindrà les funcions següents:

a) Assessorar el Consell en temes de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional.

b) Efectuar les propostes de declaració d'interès social dels projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals a instància de les persones o les entitats beneficiàries.

c) Examinar les activitats o els projectes considerats d'interès social sense necessitat de declaració expressa.

d) Proposar al Consell la distinció Pere Maria Orts i Bosch per a aquelles persones o entitats que hagen destacat per la contribució al mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana, amb criteris de paritat i equilibri territorial.

e) Aquelles altres que se li encomanen, reglamentàriament o per una altra llei, en matèria de mecenatge.

f) Proposar la declaració d'esdeveniments d'especial rellevància.

g) Garantir el control sobre la transparència i la publicitat de les actuacions de mecenatge en totes les modalitats regulades en aquesta llei.

2. El Consell Assessor del Mecenatge podrà demanar, per a realitzar les seues funcions, els informes i la documentació que considere necessaris i també podrà comptar amb la col·laboració d'especialistes.

 

Índex ▲

 

TÍTOL III. L'Oficina del Mecenatge

 

Article 10. L'Oficina del Mecenatge

L'Oficina del Mecenatge és una unitat administrativa adscrita a la conselleria competent en matèria de cultura, i estarà composta per personal d'aquesta.

 

Article 11. Funcions

L'Oficina del Mecenatge tindrà les funcions següents:

a) Assessorar les persones i les entitats beneficiàries i els mecenes sobre els aspectes pràctics i jurídics del mecenatge.

b) Donar difusió i publicitat, a través de la pàgina web, a entitats i persones beneficiàries, als projectes i les actuacions de caràcter cultural, científic i esportiu no professional d'interès social, per tal de donar-los a conèixer a possibles mecenes.

c) Prestar suport tècnic i administratiu al Consell Assessor del Mecenatge.

d) Realitzar activitats per a la difusió i la promoció de la cultura del mecenatge.

e) Elaborar una memòria anual sobre les accions i els projectes d'interès social publicats en la seua pàgina web, com també de les diferents actuacions realitzades per a la difusió i la promoció del mecenatge.

f) Exercir la coordinació dels distints departaments del Consell respecte a les actuacions que realitzen en matèria de mecenatge.

 

Índex ▲

 

TÍTOL IV. Declaració d'interès social

 

Article 12. Declaració d'interès social a instància de les persones beneficiàries

1. Les persones i les entitats beneficiàries podran sol·licitar la declaració d'interès social dels projectes o les activitats culturals, científiques o esportives no professionals.

2. Les persones i les entitats beneficiàries que hagen rebut donacions per a realitzar el seu projecte o activitat cultural, científica o esportiva no professional amb caràcter previ a l'obtenció de la declaració d'interès social podran sol·licitar-la a posteriori a l'efecte que les persones mecenes puguen obtenir la desgravació fiscal corresponent.

3. Anualment es convocaran, almenys, dos períodes de presentació de sol·licituds.

4. Correspon al Consell Assessor del Mecenatge, una vegada comprovat que la persona beneficiària compleix les obligacions formals establertes en aquesta llei, efectuar la proposta de declaració d'interès social i valorar els criteris següents:

a) Impacte i repercussió social del projecte o de l'activitat a desenvolupar

b) Incidència en el foment de l'activitat cultural i artística, científica i esportiva no professional en el territori de la Comunitat Valenciana

c) Incidència en la promoció exterior de la cultura, la ciència o l'esport no professional a la Comunitat Valenciana

d) Contribució a la formació cultural, científica i esportiva no professional

e) Caràcter innovador del projecte

f) Valor i interès en el foment de la participació ciutadana i en la creació de públics, amb especial atenció a les tecnologies de la informació i el coneixement

g) La relació entre el pressupost del projecte o activitat i l'impacte generat d'acord amb els criteris anteriors

h) Contribució a la memòria democràtica, al foment, al desenvolupament, a la conservació i a la rehabilitació i a la difusió del patrimoni artístic, cultural i històric, científic i esportiu no professional de la Comunitat Valenciana

i) Amb especial menció a les dones vinculades a la cultura, la ciència o l'esport no professional, com també a l'impacte de gènere, foment de la igualtat en la societat i contribució a la lluita contra els estereotips de gènere

j) Contribució a la posada en valor i difusió dels béns declarats com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO

k) Contribució a la millora de l'accessibilitat i la sostenibilitat del patrimoni cultural valencià

l) Impuls a la promoció i l'ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana

m) Projectes innovadors amb noves tecnologies aplicades a la millora de la conservació del patrimoni cultural valencià

n) Incidència en el desenvolupament tecnològic i en R+D+I

o) Impuls dels projectes de les petites i mitjanes empreses culturals

p) Projectes avalats pel sector públic instrumental de la Generalitat

q) Activitats culturals a través d'entitats privades que permeten unir esforços econòmics i desenvolupar projectes culturals des d'aquestes entitats

5. El Consell Assessor del Mecenatge elevarà, una vegada efectuada l'avaluació de la sol·licitud de declaració d'interès social, la proposta corresponent, que serà en tot cas motivada, a la direcció general competent en matèria de cultura, que emetrà una resolució de conformitat amb la proposta esmentada.

6. Abans de finalitzar l'any, l'Oficina de Mecenatge de la Generalitat trametrà, a la conselleria competent en matèria de tributs, la relació anual dels projectes o activitats que hagen obtingut la declaració d'interès social.

 

Article 13. Consideració d'interès social

1. Es consideraran d'interès social sense necessitat de declaració expressa les activitats o els projectes culturals, científics i esportius no professionals promoguts per:

a) La Generalitat, els seus organismes públics, el sector públic instrumental de la Generalitat.

b) Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, els seus organismes públics, les fundacions i els consorcis que en depenguen.

c) Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, les seues fundacions i els col·legis majors adscrits a aquestes.

d) Els instituts i els centres d'investigació públics de la Comunitat Valenciana o que hi tinguen seu.

2. Les activitats o els projectes compresos en l'apartat 1 hauran de ser comunicats a l'Oficina del Mecenatge de la Generalitat, que els traslladarà al Consell Assessor del Mecenatge que podrà denegar motivadament la consideració d'interès social d'aquests.

3. Abans de finalitzar l'any, l'Oficina del Mecenatge de la Generalitat trametrà a la conselleria competent en matèria de tributs, la relació anual dels projectes o activitats que hagen sigut considerats d'interès social sense necessitat de declaració expressa.

Sense perjudici d'això, les persones o les entitats beneficiàries hauran d'emetre les certificacions corresponents i l'enviament de la informació a la conselleria competent en matèria de tributs.

 

Índex ▲

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

 

Única. Declaració d'interès social

A partir de la constitució del Consell Assessor del Mecenatge i de la convocatòria de presentació de sol·licituds, serà necessària la declaració d'interès social als efectes de l'aplicació de les desgravacions fiscals.

 

Índex ▲

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Única. Derogació normativa

1. Queda expressament derogada la Llei 9/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, d'impuls de l'activitat i del mecenatge cultural a la Comunitat Valenciana, excepte els articles 30 i 31 que continuen vigents.

2. Queden igualment derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen a aquesta llei.

 

Índex ▲

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera. Deduccions en la quota autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques per donacions o préstecs d'ús o comodat en projectes o activitats de caràcter cultural, científic i esportiu no professional

1. Es modifica la lletra q de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, relativa a la deducció en la quota autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques per donacions relatives al patrimoni cultural valencià, donant-li la redacció següent:

«q) Per donacions relatives al patrimoni cultural valencià.

1. El 25 % de les donacions pures i simples efectuades durant el període impositiu, de béns que, formant part del patrimoni cultural valencià, es troben inscrits en l'inventari general de l'esmentat patrimoni, d'acord amb la normativa legal autonòmica vigent, sempre que es realitzen a favor de qualsevol de les entitats previstes en l'apartat a, sempre que aquestes entitats perseguisquen fins d'interés cultural, b, c, d, e i f de l'apartat primer de l'article 3 de la llei de la Generalitat vigent, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana i de les objectivament comparables de l'apartat 2 de l'esmentat article. [1]

2. El 25 % de les quantitats dineràries donades a qualsevol de les entitats a què es refereix el número 1 anterior per a la conservació, la reparació i la restauració dels béns que, formant part del patrimoni cultural valencià, es troben inscrits en el seu inventari general, sempre que es tracte de donacions per al finançament de programes de despesa o actuacions que tinguen per objecte la conservació, la reparació i la restauració dels esmentats béns. A aquests efectes, quan la persona donatària siga la Generalitat o una de les seues entitats públiques de caràcter cultural, l'import rebut en cada exercici quedarà afecte, com a crèdit mínim, al programa de despeses dels pressupostos de l'exercici immediatament posterior que tinguen per objecte la conservació, la reparació i l restauració d'obres d'art i, en general, de béns amb valor històric, artístic i cultural.

3. El 25 % de les quantitats dineràries destinades per les persones titulars de béns pertanyents al patrimoni cultural valencià, inscrits en l'inventari general d'aquest, a la conservació, la reparació i la restauració dels citats béns.»

 

2. Es modifica la lletra r de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, relativa a la deducció en la quota autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques per donacions relatives al foment de la llengua valenciana, donant-li la redacció següent:

«r) Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana: 25 % de les donacions d'imports dineraris efectuades durant el període impositiu en favor de les entitats següents:

1. La Generalitat, els organismes públics i el sector públic instrumental de la Generalitat.

2. Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, els seus organismes públics, fundacions i consorcis que en depenguen.

3. Les universitats públiques i privades establides a la Comunitat Valenciana.

4. Els instituts i els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana o que hi tinguen seu.

5. Els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana.

6. Les entitats sense fins lucratius enumerades en la lletra a de l'apartat 1 de l'article 3 de la llei de la Generalitat vigent, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana i el fi exclusiu de les quals siga el foment de la llengua valenciana. [2]

7. Les objectivament comparables de l'apartat 2 de l'esmentat article 3 i el fi exclusiu de les quals siga el foment de la llengua valenciana.

A aquests efectes, quan la persona donatària siga la Generalitat o una de les seues entitats públiques, l'import rebut en cada exercici quedarà afecte, com a crèdit mínim, a programes de despesa dels pressupostos de l'exercici immediatament posterior que tinguen per objecte el foment de la llengua valenciana.»

 

3. Es modifica la lletra s de l'apartat u de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:

«s) Per donacions o cessions d'ús o comodats per a altres fins de caràcter cultural, científic o esportiu no professional:

1. S'estableix una deducció del 25 % de les quanties en què es valoren les donacions o els préstecs d'ús o comodat efectuades a projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals declarats o considerats d'interès social, diferents de les descrites en les lletres q i r, realitzades a favor de les persones i entitats beneficiàries de l'article 3 de la Llei, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.

2. La base de les deduccions per donacions realitzades serà:

a) En les donacions dineràries, el seu import

b) En les donacions de béns o drets, el valor comptable que tingueren en el moment de la transmissió i, a falta d'això, el valor determinat d'acord amb les normes de l'impost sobre el patrimoni.

c) En la constitució d'un dret real d'usdefruit sobre béns immobles, l'import anual que resulte d'aplicar, en cadascun dels períodes impositius de duració de l'usdefruit, el 4 per cent del valor cadastral, determinant-se proporcionalment al nombre de dies que corresponga en cada període impositiu.

d) En la constitució d'un dret real d'usdefruit sobre valors, l'import anual dels dividends o interessos percebuts per la persona usufructuària en cadascun dels períodes impositius de duració de l'usdefruit.

e) En la constitució d'un dret real d'usdefruit sobre béns i drets, l'import anual resultant d'aplicar l'interès legal dels diners de cada exercici al valor de l'usdefruit determinat en el moment de la seua constitució d'acord amb les normes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

f) En les donacions de béns d'interès cultural, béns inventariats no declarats d'interès cultural, béns de rellevància local o d'obres d'art de qualitat garantida, la valoració efectuada per la Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural Valencià. En el cas dels béns culturals que no formen part del patrimoni cultural valencià, la junta valorarà, així mateix, la suficiència de la qualitat de l'obra.

3. El valor determinat d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, tindrà com a límit màxim el valor normal en el mercat del bé o dret transmès en el moment de la seua transmissió.

4. La base de les deduccions per préstecs d'ús o comodat serà l'import anual que resulte d'aplicar, en cadascun dels períodes impositius de duració del préstec, el 4 % a la valoració del bé efectuada per la Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural Valencià, determinant-se proporcionalment al nombre de dies que corresponga en cada període impositiu.

En el cas que es tracte de préstecs d'ús o de comodat de locals per a la realització de projectes o activitats, s'aplicarà el 4 % per cent del valor cadastral, proporcionalment al nombre de dies que corresponga de cada període impositiu.»

 

4. Es modifica l'apartat dos de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:

«Dos. L'aplicació de les deduccions que figuren en les lletres j, k, l, m i o de l'apartat u precedent requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent al finalitzar el període impositiu excedisca del valor que tinguera la seua comprovació al començament d'aquest en, almenys, la quantia de les inversions realitzades. A aquests efectes, no es computaran els increments o les disminucions de valor experimentats durant l'esmentat període impositiu pels béns que al final d'aquest continuen formant part del patrimoni del contribuent. Així mateix, la base de les deduccions a què es refereixen els números 2 i 3 de la lletra q, la lletra r i la lletra s de l'esmentat apartat u no podrà superar el 30 per cent de la base liquidable del contribuent.»

 

5. Es modifica l'apartat tres de l'article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, donant-li la redacció següent:

«Tres.

a) Per a tenir dret a les deduccions previstes en la lletra p, en els números 1 i 2 de la lletra q, en la lletra r i en la lletra s, totes de l'apartat u anterior, s'haurà d'acreditar l'efectivitat de la donació efectuada, així com el valor d'aquesta, per mitjà d'una certificació expedida per la persona o entitat donatària, que haurà de contenir almenys, els punts següents:

1) Nom i cognoms o denominació social i número d'identificació fiscal tant del donant com de la persona o l'entitat donatària.

2) Menció expressa que la persona o entitat donatària es troba inclosa entre els beneficiaris del mecenatge cultural de l'article 3 de la llei de la Generalitat vigent, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana. [3]

3) Data i import de la donació quan aquesta siga dinerària.

4) Data i import de la valoració de la donació en el supòsit de donacions no dineràries.

5) Data, import de la valoració i durada en cas de la constitució d'un dret real d'usdefruit o d'un préstec d'ús o comodat.

6) Destinació que la persona o l'entitat beneficiària donarà a la donació rebuda o a l'objecte del dret real d'usdefruit o rebut en préstec d'ús o comodat.

7) En el cas de donacions no dineràries, constitució d'un dret real d'usdefruit o préstec d'ús o comodat, document públic o un altre document que acredite el lliurament del bé donat, la constitució del dret d'usdefruit o del préstec d'ús o comodat.

8) Amb relació a les donacions a què es refereix el número 1 de la lletra q, s'haurà d'indicar el número d'identificació que en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià corresponga al bé donat.

Quan es tracte de donacions la beneficiària de les quals siga la Generalitat, els seus organismes públics, les fundacions del sector públic i els consorcis adscrits a aquesta, als quals es refereix el paràgraf segon del número 2 de la lletra q, s'admetrà, en substitució del certificat de l'entitat donatària, certificació de la conselleria amb competència en matèria tributària.

En tot cas, la revocació de la donació determinarà l'obligació d'ingressar les quotes corresponents als beneficis gaudits en el període impositiu en què la dita revocació es produïsca, més els interessos de demora que siguen procedents, en la manera establida per la normativa estatal reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

b) Per a tenir dret a les deduccions sobre el préstec d'ús o comodat de béns d'interès cultural, de béns inventariats no declarats d'interès cultural, de béns de rellevància local o d'obres d'art de qualitat garantida, així com de locals per a la realització de projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals declarades o considerades d'interès social, s'haurà d'acreditar per mitjà de la certificació expedida per la persona o entitat comodatària, que haurà de contenir, almenys, els punts següents:

1) Nom i cognoms o denominació social i número d'identificació fiscal tant del comodant com de la persona comodatària.

2) Menció expressa que la persona o entitat donatària es troba inclosa entre les persones beneficiàries del mecenatge cultural previstos en l'article 3 de la llei de la Generalitat vigent, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana. [4]

3) Data en què es va produir el lliurament del bé i termini de duració del préstec d'ús o comodat.

4) Import de la valoració del préstec d'ús o comodat.

5) Document públic o un altre document autèntic que acredite la constitució del préstec o comodat.

6) Destinació que la persona o l'entitat comodatària donarà al bé objecte del préstec d'ús.»

 

Segona. Autorització al Consell

S'autoritza el Consell per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries en execució i desenvolupament d'aquesta llei.

 

Tercera. Desenvolupament reglamentari

En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Consell aprovarà el seu reglament de desenvolupament.

 

Quarta. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

 

València, 25 de juliol de 2018

 

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER 

 

Índex ▲

 

 

 [1]  Apartat rectificat per la Correcció d'errades publicada en el DOGV núm. 8420 de 09.11.2018. Ref. Base de Dades 010086/2018.

[2]  Apartat rectificat per la Correcció d'errades.

[3]  Apartat rectificat per la Correcció d'errades.

[4]  Apartat rectificat per la Correcció d'errades.

 

Mapa web