Disposicion Consolidada

Texto h2

LLEI 2/2009, de 14 d'abril, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Valencià d'Investigació Científica i Desenrotllament Tecnològic

Texto
Texto Texto
Publicat en:   DOGV núm. 5994 de 16.04.2009
Entrada en vigor :   17.04.2009
Origen disposició :   Presidència de la Generalitat
Referència Base de Dades:   004135/2009
Número identificador:   2009/4148
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2009/04/14/2/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 01.01.2018 -

 

LLEI 2/2009, de 14 d'abril, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Valencià d'Investigació Científica i Desenrotllament Tecnològic.

 

(DOGV núm. 5994 de 16.04.2009) Ref. 004135/2009

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:

 

PREÀMBUL

 

I

 

L'article 31.7 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, establia que la Generalitat tenia competència exclusiva sobre la investigació científica, sense perjuí del que disposa el número 15 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució Espanyola. En este marc es va promulgar la Llei 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana. Per mitjà d'eixa llei es van establir els Plans d'Investigació i Desenrotllament de la Generalitat, alhora que se'n determinaven els òrgans de coordinació i execució.

L'aprovació del nou Estatut d'Autonomia (Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana) ha establit les competències regionals en matèria d'investigació i desenrotllament. Així, l'article 49.1 del mencionat Estatut especifica que la Generalitat té competència exclusiva sobre: el patrimoni científic (disposició 5.ª), sense perjuí del que disposa el número 28 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució Espanyola; la investigació, les acadèmies i el foment i desenrotllament de la investigació, el desenrotllament i la innovació a escala regional (disposició 7.ª), sense perjuí del que disposa el número 15 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució Espanyola; i les estadístiques d'interés de la Generalitat (disposició 32.ª).

A més, l'article 51.1 de l'Estatut especifica que correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat en les matèries de propietat intel·lectual i industrial (disposició 2.ª), mentres que l'article 52.2 preveu que la Generalitat fomentarà el seu propi sistema de ciència i tecnologia, promovent-ne l'articulació i la cooperació entre els seus agents a fi de fomentar el desenrotllament tecnològic i la innovació per a donar suport al progrés i a la competitivitat empresarial de la Comunitat Valenciana. Finalment, l'article 79.1 establix que la Generalitat fomentarà la cooperació entre els agents públics i privats que constituïxen el sistema valencià d'investigació, desenrotllament i innovació.

 

II

 

Les responsabilitats que comporten les atribucions incloses en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana exigixen una revisió actualitzada, profunda i qualitativa de la normativa valenciana en matèria de ciència. Esta revisió ha de tindre present que el progrés econòmic, científic i tecnològic de les últimes dècades ha establit amb claredat que la generació de riquesa i de benestar social es vincula inexorablement a la capacitat de generar coneixement a través de la investigació de qualitat i de convertir-lo en tecnologia i en utilitats per a transferir-lo eficaçment al teixit productiu, fomentant la utilització dels instruments necessaris per a garantir la seguretat en l'ús dels resultats obtinguts.

Per això, les administracions de les societats competitives han extremat el seu suport a l'activitat investigadora, a la generació tant de recursos d'investigació com de sistemes i mètodes d'avaluació qualitativa i quantitativa dels productes de la investigació i del seu impacte sobre l'economia. Com a resultat de la intensificació de la cooperació de les administracions en el seu paper de promoció del coneixement, s'ha implantat estratègicament un model d'interaccions entre l'administració i els recursos d'investigació, model en què l'administració pública es coordina amb els actors de la investigació i els usuaris de tecnologies. En este model, les administracions assumixen un paper actiu en la generació de coneixement, aportant des dels instruments públics tres elements fonamentals: recursos, coordinació i avaluació de la qualitat, tant de l'activitat com dels resultats de la investigació.

 

III

 

En este sentit, i aprofundint en el paper dels agents que intervenen en el Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE), les universitats valencianes són actors principals del progrés de la ciència i de la investigació que es du a terme al nostre territori i, per tant, impulsores dels grans canvis socials i econòmics succeïts en les últimes dècades.

El desenrotllament dels projectes d'I+D que lideren les universitats no sols garantixen uns nivells més alts de benestar i de qualitat de vida, sinó que també generen riquesa, contribuïxen a la creació d'empreses innovadores i d'ocupació d'alta qualificació i permeten a les nostres empreses augmentar els seus nivells de competitivitat en uns mercats exteriors cada vegada més globalitzats, la qual cosa evidencia la necessitat de continuar adoptant totes les mesures que siguen necessàries per a l'efectiva transferència de coneixements del trinomi societat-universitat-empresa.

La present normativa serà, per consegüent, un instrument efectiu per a l'increment dels estàndards d'investigació pròpia, per a la incorporació i la formació d'investigadors en les institucions pròpies de la Comunitat Valenciana i per a la formació dels investigadors que desitgen els centres d'I+D+I de l'empresa. Per tot això i a fi d'aconseguir el llindar de qualitat requerit pels nostres investigadors, en tot el procés d'investigació es vetlarà per l'aplicació de la Carta Europea de l'investigador, en quant marc regulador dels principis i exigències generals en tot el procediment de contractació del personal investigador, en la que així mateix vénen reflectits els rols, les responsabilitats i els drets dels investigadors i de les entitats que contracten i/o financen investigadors.

 

IV

 

En virtut de les atribucions que té conferides la Generalitat, observant els diversos canvis en l'estructura de les seues conselleries, tenint en compte les circumstàncies actuals dels recursos cientificotecnològics i empresarials de la Comunitat Valenciana, i donada l'experiència acumulada des de l'entrada en vigor de la indicada Llei 7/1997, s'elabora un nou marc normatiu flexible i harmònic, orientat a crear les condicions adequades per a assolir nous i ambiciosos objectius d'investigació perquè contribuïsquen al progrés científic, industrial, econòmic i social de la Comunitat Valenciana.

Un nou entorn normatiu que permeta enfrontar-se, a més, des d'una posició eficaç, a la competitivitat que es planteja hui en el món, generada per les posicions estratègiques adoptades en les relacions, entre les quals s'inclouen, de manera rellevant:

a) L'objectiu de convertir la Unió Europea en l'economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del planeta en 2010.

b) L'enfocament i els objectius dels programes marc d'investigació, desenrotllament i innovació de la Unió Europea que requerirà uns llindars de massa crítica de recursos i d'excel·lència als quals la Comunitat Valenciana, com a regió europea, ha de donar resposta.

c) L'enfocament i els objectius dels plans estratègics d'investigació, desenrotllament tecnològic de l'administració Central de l'Estat que requerirà regles, incentius, esforços de coordinació i resultats d'excel·lència als quals la Comunitat Valenciana, com a comunitat autònoma espanyola, ha de donar resposta.

d) La posició actual de l'economia valenciana en el context regional europeu que l'ha situat en 2007 per damunt del llindar de riquesa establit per a les Regions Objectiu 1, la qual cosa obliga la Comunitat Valenciana a establir accions més decidides de busca d'auto-finançament i, en particular, a augmentar-ne els retorns a través de la participació competitiva en programes d'investigació estratègics i europeus.

e) Màxima optimització dels resultats i avanços científics obtinguts pel Sistema Valencià d'Investigació Científica i Desenrotllament Tecnològic, mitjançant la ràpida i eficient transferència d'estos al sector productiu de manera que el desenrotllament científic no s'esgote en si mateix sinó que contribuisca a la millora de l'economia i, per tant, de la qualitat de la vida i el benestar de tota la ciutadania.

Amb l'objectiu de respondre a estos nous plantejaments i d'aprofitar millor les oportunitats que tracen, la present llei s'instrumenta sòlidament sobre els principis de:

a) Rigor, competitivitat, qualitat i professionalitat de la ciència.

b) Dotació i administració eficients dels millors recursos humans i materials per a la ciència i la tecnologia.

c) Defensa i protecció respectuoses de la propietat intel·lectual científica i industrial.

d) Elaboració i administració àgils i adaptables d'un sistema de promoció de la investigació que tinga en compte el valor diferenciat dels tipus actuals d'investigació: bàsica, aplicada, i aplicada per demanda.

La coordinació de les distintes posicions estratègiques enumerades, junt amb els principis sobre els quals s'instrumenta la present llei, permetrà realitzar els progressos necessaris que permeten incorporar amb garantia d'èxit la Comunitat Valenciana en l'Espai Europeu d'Investigació (EEI). La mundialització de la investigació i la tecnologia fan que l'Espai Europeu d'Investigació es constituïsca com a pedra angular d'una societat europea del coneixement, i es convertisca en referència clau per a les polítiques d'investigació a Europa. Estes polítiques hauran de reunir unes característiques comunes de compliment ineludible: potenciar la lliure circulació d'investigadors, infraestructures de categoria mundial, així com el foment d'institucions d'investigació excel·lent que duguen a terme una labor efectiva de cooperació entre els sectors públics i privats que constituïsquen comunitats virtuals d'investigació, especialitzades en àmbits interdisciplinaris que atraguen massa crítica de recursos humans i financers.

 

V

 

La present llei es compon de vint-i-set articles, ordenats en un títol preliminar i quatre títols, estructurats, si és el cas, en diferents capítols, així com d'una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

El títol preliminar establix l'objecte de la llei, l'àmbit i els fins, així com un breu catàleg de definicions.

El títol I, dedicat a dissenyar el Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE), establix:

- En el capítol I els agents que formen part del Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE), amb especial referència al reconeixement i registre dels dits agents.

- En el capítol II els recursos humans i econòmics, així com la regulació del finançament públic dels projectes d'investigació.

El títol II detalla i regula el Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT), de desenrotllament quinquennal, per al foment i la coordinació general de la investigació científica i tècnica de la Comunitat Valenciana, i establix:

- En el capítol I els fins del pla, amb especial èmfasi en el foment de la investigació tant pública com privada.

- En el capítol II el contingut del pla, l'estructura i les vies de finançament.

El títol III està dedicat a regular l'activitat dels diferents òrgans de gestió del Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, en especial, la Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC), l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació de la Presidència de la Generalitat i l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

El títol IV regula l'avaluació de la qualitat i eficàcia de la investigació i desenrotllament tecnològic sobre la base de dos moments diferenciats:

- En el capítol I regula el procediment de l'avaluació ex ante i les seues regles de funcionament.

- El capítol II establix l'avaluació ex post dels resultats i el seu impacte econòmic, amb especial incidència en el foment de la investigació de qualitat.

A més a més, la llei conté una única disposició derogatòria, relativa a la Llei 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, i tres disposicions finals sobre la constitució de la Conferència General de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana, el desplegament reglamentari de la llei i la seua entrada en vigor.

En definitiva, la llei pretén que els agents implicats en el Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE), a través del Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT), siguen capaços d'articular un sistema modern, potent i eficaç d'investigació científica i desenrotllament tecnològic de qualitat que aconseguisca situar la Comunitat Valenciana a l'avantguarda dels objectius previstos per la Unió Europea i garantisca que la transferència de coneixements redunde en un major benestar de la societat.

 

TÍTOL PRELIMINAR. Disposicions generals

 

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

La present llei té com a objecte establir el marc general per a la promoció, el sosteniment, la regulació i la difusió de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sobre la base de criteris d'excel·lència, qualitat i competitivitat.

 

Article 2. Definicions

A l'efecte de la present llei, s'entén per:

a) Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE): escenari que engloba totes les institucions, els organismes, les persones físiques o jurídiques, les agrupacions i qualsevol altre agent, dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, dedicats a la generació de coneixement per mitjà de la investigació i el desenrotllament tecnològic i la seua utilització en l'àmbit productiu i social, així com el compendi de regles, normes, usos i costums que, en relació a estes matèries, imperen en la societat.

b) Investigació bàsica: consistix en treballs originals, experimentals o teòrics, que s'emprenen principalment per a obtindre nous coneixements sobre els fonaments dels fenòmens i dels fets observables, sense estar dirigida a una aplicació o utilització determinada. Es caracteritza per la manera d'avaluar-ne la qualitat i per l'interés per investigadors del mateix nivell i de la mateixa especialitat científica.

c) Investigació aplicada: també consistix en treballs originals empresos amb la finalitat d'adquirir coneixements nous. No obstant això, està dirigida fonamentalment cap a un objectiu pràctic específic. S'avalua per l'èxit dels objectius previstos d'interés industrial, social o econòmic.

d) Instituts d'investigació: entitats amb personalitat jurídica pròpia l'objectiu de les quals és la generació, transferència i difusió del coneixement científic i tecnològic, que hagen sigut acreditades d'acord amb el procediment que s'establisca reglamentàriament.

e) Parcs científics: entitats amb personalitat jurídica pròpia l'objectiu de les quals és agrupar equips d'investigació multidisciplinària per al desenrotllament d'invencions d'alt valor tecnològic, constituïts en empreses emergents, o amb la intenció manifesta de constituir-se com a tals, o de transferir la seua tecnologia a altres empreses.

f) Matriu d'Instituts Superiors d'Investigació Cooperativa (MISIC): agrupació operativa d'equips d'investigació acreditats, públics i privats, voluntàriament coordinats per a la persecució d'objectius científics bàsics d'interés comú, que servixen de substrat a l'avanç d'investigacions tecnològiques i al desenrotllament d'invencions.

 

Article 3. Fins

Els fins essencials de la present llei són els següents:

a) Definir el Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE).

b) Sistematitzar en un mateix pla d'investigació tots els programes parcials i sectorials promoguts pels diferents departaments de la Generalitat.

c) Assolir l'adequada capacitat competitiva dels grups d'investigació de la Comunitat Valenciana.

d) Crear un sistema propi d'investigació i de creació de tecnologia de base científica en la nostra societat del coneixement en què l'originalitat, l'excel·lència, la competitivitat i la cooperació maximitzen l'impacte de les polítiques de suport a la investigació científica i al desenrotllament tecnològic.

e) Coordinar l'organització dels parcs científics de la Comunitat Valenciana en entorns d'investigació perquè responguen a programes estratègics específics de desenrotllament científic i tecnològic.

f) Impulsar el desenrotllament d'una Matriu interactiva d'Instituts Superiors d'Investigació Cooperativa (MISIC), públics i privats, que proporcione el suport fonamental per al desenrotllament de la investigació científica i tècnica dins del Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE).

g) Vincular la investigació científica i tecnològica amb l'educació i el desenrotllament econòmic de la Comunitat Valenciana.

h) Promoure un entorn social adequat a l'activitat científica i a l'esperit emprenedor. Potenciar les connexions entre els agents del sistema d'I+D i entre entitats públiques i privades.

 

TÍTOL I. El Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE)

 

CAPÍTOL I. Dels agents del Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE)

 

Article 4. Agents

Formen part del Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE):

a) Els diferents departaments de la Generalitat amb competències, de caràcter general o específic, en I+D.

b) Els instituts d'investigació de la Comunitat Valenciana, així com aquelles entitats dotades d'equipament, personal científic i amb activitat investigadora permanentment, com els que hi pot haver a:

1. Les universitats de la Comunitat Valenciana i els seus instituts d'investigació.

2. Els parcs científics de la Comunitat Valenciana.

3. Els organismes públics d'investigació de la Generalitat.

4. L'organització matricial d'instituts superiors d'investigació cooperativa (MISIC).

5. Les institucions d'investigació de l'Estat, d'altres administracions o de titularitat privada, ubicades a la Comunitat Valenciana.

6. Els centres sanitaris de la Comunitat Valenciana.

c) L'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) i els òrgans d'avaluació vinculats durant els períodes en què estos estiguen actius.

d) L'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació de la Presidència de la Generalitat.

e) Les acadèmies de la ciència.

f) Els científics o grups de científics en àrees empíriques, experimentals, tècniques, humanistes i socials formades per a l'execució de projectes d'investigació que pertanyen o realitzen investigacions en entitats jurídiques relatives a la Comunitat Valenciana.

g) Les fundacions subjectes a la competència de la Comunitat Valenciana els fins de les quals siguen la investigació i la generació de coneixement.

h) Totes aquelles altres persones físiques o jurídiques que realitzen investigació científica destinada a la creació de tecnologia i de benestar, o que treballen en el desenrotllament d'invencions i sobre les que la Comunitat Valenciana tinga competència.

i) La Subdirecció de Conservació, Restauració i Investigació de CulturArts Generalitat com a agent responsable en matèria de conservació, restauració, investigació i posada en valor del patrimoni cultural. [1]

j) L'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV). [2]

k) Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors (FFES). [3]

 

Article 5. Registre dels centres d'investigació i del personal d'investigació i desenrotllament

Tots els agents del Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE) sol·licitaran voluntàriament o preceptivament, segons corresponga al seu règim jurídic i de conformitat amb la normativa aplicable en cada moment, constar en un registre públic d'acord amb el tipus d'activitats que exercisquen.

A l'efecte es creen el Registre d'Instituts i Centres d'Investigació i el Registre de Personal d'Investigació i Desenrotllament de la Comunitat Valenciana, adscrits a la conselleria competent en matèria de política científica.

L'estructura i el funcionament dels registres i dels procediments d'inscripció es determinaran reglamentàriament.

 

CAPÍTOL II. Dels recursos d'investigació i desenrotllament tecnològic

 

Article 6. Recursos humans d'investigació

Formen part dels recursos humans del Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE) els investigadors i el personal tècnic i de gestió que duguen a terme la seua activitat en qualsevol dels centres establits en l'article 4 de la present Llei.

La Generalitat impulsarà la millora de la carrera investigadora a la Comunitat i el reconeixement de l'activitat investigadora per mitjà de mesures que facen atractiva als jóvens investigadors la seua professió.

Igualment, la Generalitat fomentarà la incorporació d'investigadors, nacionals o estrangers, perquè treballen en el Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE), afavorint la creació d'estructures pròpies d'investigació en àmbits de naturalesa estratègica.

En el si del Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE), cap investigador acreditat per la seua professionalitat i qualitat podrà patir cap tipus de discriminació. Als investigadors i al personal tècnic i de gestió de l'estranger se'ls facilitarà l'homologació, als efectes laborals, socials i de la seua activitat investigadora, amb els investigadors espanyols, d'acord amb la legislació vigent.

En tot el procés de la investigació es vetlarà per l'aplicació de la carta Europea de l'Investigador, principalment pel que fa a la contractació de personal investigador.

 

Article 7. Dotació, manteniment i ús de l'equipament i instrumentació cientificotecnològica

La Generalitat fomentarà la dotació de recursos econòmics per a facilitar l'adquisició d'equipament de tecnologia d'avantguarda, destinats a permetre noves tècniques d'investigació, i també per a la substitució i millora de la instrumentació obsoleta.

Estes dotacions s'assignaran per mitjà de concurs per convocatòries específiques promogudes per la Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC) dins del Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT).

A fi d'augmentar el rendiment dels laboratoris, equips i instruments, s'estimularà la integració en xarxes d'àmbit autonòmic, nacional, europeu o internacional.

En el Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE) la responsabilitat de mantindre els laboratoris i l'equipament funcionals correspon als centres d'investigació depositaris dels mencionats laboratoris i l'equipament.

Tots els centres públics d'investigació de la Generalitat, inclosos en el Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE), titulars, responsables i usuaris d'equips específics d'investigació, hauran de posar-los a disposició compartida amb investigadors que obtinguen finançament públic per als seus projectes d'investigació d'acord amb les convocatòries autonòmiques, nacionals, europees o internacionals, sempre que siga compatible en l'activitat habitual del centre on es trobe situat a fi d'evitar el detriment de les activitats i línies d'investigació dels investigadors públics d'estos centres.

Els investigadors que desenrotllen en centres a què es refereix el paràgraf anterior projectes d'I+D finançats amb fons públics contribuiran, si és el cas, als gastos ocasionats per l'execució dels projectes.

 

Article 8. Finançament públic de projectes d'investigació

Per a obtindre finançament públic amb fons de la Generalitat, totes les propostes de projectes d'investigació en el Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE) es presentaran a concurs en règim competitiu.

L'orde prioritari per a l'adjudicació d'ajudes públiques s'establirà d'acord amb els objectius del Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) i l'avaluació dels projectes atorgada per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, o en casos específics, per agències d'avaluació, comissions especials, nacionals o internacionals, o entitats consultores de reconeguda experiència i excel·lència en cada cas.

Els finançaments públics de projectes d'investigació tindran un règim d'incompatibilitats que s'especificarà en cada convocatòria.

 

TÍTOL II. El Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT)

 

CAPÍTOL I. Dels fins

 

Article 9. Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT)

Per al foment i la coordinació general de la investigació científica i tècnica, el Consell aprovarà el Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT), de desenrotllament quinquennal, que es regirà per la present llei.

 

Article 10. Fins

El Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) s'orientarà a la consecució, entre altres, dels següents objectius d'interés general:

a) El progrés de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic de la Comunitat Valenciana, basat en els avanços científics.

b) El desenrotllament d'una infraestructura d'investigació bàsica d'alta capacitat i qualitat, capaç de dotar la Comunitat Valenciana dels nivells més alts de coneixement.

c) El creixement econòmic, el foment de l'ocupació, la millora de les condicions de treball i de la qualitat de vida a la Comunitat Valenciana.

d) El desenrotllament i l'enfortiment de la capacitat competitiva en l'explotació i sostenibilitat dels recursos naturals, de la indústria, del comerç, dels mitjans de comunicació i dels mitjans de transport.

e) La millora de la capacitat i qualitat de l'ensenyança per a tots, de forma que es millore el llindar mínim de coneixement científic de tota la ciutadania.

f) L'adequació de la Comunitat Valenciana als canvis que comporta la globalització de la societat del coneixement, de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic.

g) La divulgació de la ciència i la tecnologia que haurà d'orientar-se a enfortir la cultura científica i tecnològica en la societat valenciana.

h) La millora de la salut i la qualitat de vida.

i) Tots aquells conflictes socials que puguen trobar solució mitjançant la investigació.

j) El medi ambient i la conservació de la natura.

k) En tot el procés de la investigació es garantiran les exigències en matèria de benestar dels animals con a sers sensibles.

 

Article 11. Execució

En l'execució del Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) podran participar tots els agents inclosos en el Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE).

 

Article 12. Foment de la investigació bàsica pública i privada

El Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) fomentarà la investigació bàsica en els diferents camps del coneixement, a través d'un finançament regular de la investigació que faça possible el manteniment i la promoció d'equips d'investigació de qualitat inclosos en el Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE).

Les entitats o departaments d'I+D, públics o privats, podran ser finançats, en el desenrotllament dels seus projectes d'I+D que encaixen dins dels objectius del Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT), de conformitat amb la legislació vigent.

 

CAPÍTOL II. Del contingut, l'estructura i el finançament

 

Article 13. Contingut

El Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) comprendrà les activitats en matèria d'investigació científica i desenrotllament tecnològic que desplegaran la Generalitat i els organismes que en depenguen, així com aquells altres organismes i entitats, públics i privats, ubicats a la Comunitat Valenciana, després d'haver formalitzat els acords previs corresponents.

El Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) serà revisable anualment i, en tot cas, amb eixa mateixa periodicitat, podrà ser objecte de modificació basant-se en un informe raonat sobre els canvis proposats.

El Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT), en funció dels recursos assignats i de les necessitats en matèria d'estes activitats previsibles durant el seu període de vigència, definirà els objectius que haja d'assolir el sector públic i els que, mitjançant un acord, haja de complir el sector privat que serà adequadament incentivat per tal d'assolir la seua plena incorporació a la societat del coneixement.

 

Article 14. Estructura

El Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) s'estructura, almenys, en les següents classes de programes:

a) Programes d'Investigació Humanística i Social.

b) Programes de ciències experimentals.

c) Programes de Desenrotllament Tecnològic particularment orientats al fet que es produesca una efectiva i ràpida transferència de tecnologia al teixit empresarial valencià.

d) Programes de Suport a la Invenció.

e) Programes Sectorials d'Incorporació i Formació de Personal Investigador.

f) Programes d'I+D de les províncies i els municipis que, pel seu interés general, puguen ser inclosos en el Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT).

Els programes descrits en els apartats a, b, c, d i e del present article seran elaborats per la Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC), a la qual correspon la gestió, execució i determinació de la duració dels programes, i integraran les iniciatives sectorials proposades pels diferents departaments de la Generalitat i, si és el cas, les que proposen altres organismes o entitats, públics o privats, si així s'acorda, ubicats a la Comunitat Valenciana.

 

Article 15. Finançament

El Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) es finançarà amb fons propis de la Generalitat, o amb fons procedents de l'administració de l'Estat o de la Unió Europea, així com amb aportacions d'entitats públiques i privades. S'impulsarà l'increment gradual dels recursos pressupostaris destinats a la investigació científica i tecnològica, a fi d'assolir, en l'horitzó del mitjà i llarg termini, una inversió per estos conceptes que ens aproxime a l'entorn dels països més avançats de la Unió Europea.

El Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) inclourà una valoració dels gastos de personal, de les operacions corrents i del capital necessaris per a l'elaboració, l'avaluació, la gestió, l'execució i el seguiment dels programes establits en l'article anterior.

Així mateix, fomentarà la distribució equilibrada de la proporció pressupostària destinada a investigació bàsica i a investigació aplicada.

En cap cas s'exclourà alguna d'estes formes d'investigació, o se'n reduiran les proporcions pressupostàries a nivells que la facen inviable.

 

Article 16. El marc plurianual de finançament de les actuacions d'Investigació i Desenrotllament

Les ajudes i beques convocades pel Consell, en desplegament del Pla Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECYT), tindran abast plurianual, d'acord en les disponibilitats pressupostàries de cada exercici, i sempre que es determine en les bases reguladores de la seua concessió.

 

TÍTOL III. Òrgans de gestió

 

Article 17. La Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC)

La Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC) és l'òrgan d'elaboració, planificació, coordinació i seguiment del Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia (PGECIT), i estarà composta per representants de les conselleries de La Generalitat, de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) i de l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació de la Presidència de La Generalitat, de les universitats i d'organismes d'investigació, i serà presidida pel conseller que tinga atribuïdes les competències en matèria i foment de política científica.

 

Article 18. Comissió tècnica permanent

Així mateix, la conselleria competent en matèria de política científica, com a responsable directa de la política de foment i coordinació general de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic, assumirà les funcions de donar suport a la Conferència General de Ciència i Tecnologia, per a la qual cosa formarà una comissió tècnica permanent, adscrita a la dita conselleria, que respondrà a les demandes de la Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC).

 

Article 19. Funcions de la Conferència General de Ciència i tecnología

A la Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC) correspondran les funcions següents:

a) Elaborar el Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) i fer-ne el seguiment.

b) Proposar l'assignació dels fons públics, i d'aquells privats acordats, destinats als diferents programes que integren el Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT), atribuir-ne la gestió i l'execució, i determinar-ne la duració.

c) Proposar àrees i accions prioritàries i d'inversió que demanden atenció i suports especials en matèria d'investigació científica, desenrotllament tecnològic, formació d'investigadors i difusió del coneixement científic i tecnològic.

d) Avaluar el compliment del Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) i dels programes pressupostaris corresponents a este, sense perjuí de les competències pròpies dels altres òrgans de la Generalitat.

e) Definir les exigències del Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) en matèria de relacions internacionals i establir previsions per a executar-les.

f) Presentar al Consell una memòria anual relativa al compliment del Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT), que comprenga, si és el cas, les propostes de rectificació que estime necessari introduir-hi.

g) Qualsevol altra que se li atribuïsca reglamentàriament.

 

Article 20. Participació de la comunitat científica i dels agents econòmics i socials

La coordinació de la participació de la comunitat científica i dels agents econòmics i socials en l'elaboració, el seguiment i l'avaluació del Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) la fomentarà l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació de la Presidència de la Generalitat.

 

Article 21. Funcions de l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació de la Presidència de la Generalitat, en conjunció amb la Conferència General de Ciència i Tecnologia

Correspon a l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació de la Presidència de la Generalitat, a més de les funcions incloses en el seu reglament, les funcions següents:

a) Assessorar la Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC) en l'elaboració del Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT). En particular, en tot allò que faça referència al millor ús dels recursos i mitjans d'investigació disponibles, al seu grau de compliment i a les seues propostes de modificació.

b) Emetre tots els informes i dictàmens que li sol·licite la Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC) o la conselleria competent en matèria de política científica.

c) Promoure l'intercanvi d'informació i d'accions conjuntes, en matèria d'investigació científica i desenrotllament tecnològic, entre la Comunitat Valenciana i altres comunitats autònomes o l'administració de l'Estat, a fi de facilitar la coordinació general de la investigació científica i tècnica.

d) Elaborar un arxiu de dades quantitatives d'investigació i dels resultats procedents de tots els programes d'I+D patrocinats per la Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC).

e) Constituir un fons de documentació sobre els diferents plans i programes d'investigació promoguts pels poders públics en qualsevol de les seues actuacions i sectors.

f) Qualsevol altra que es determine reglamentàriament.

 

Article 22. Avaluació del Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT)

L'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) col·laborarà amb la Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC) en l'avaluació dels recursos ajustats als costos per a la realització dels projectes d'investigació i en la previsió dels adequats retorns científics i tecnològics del Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT).

 

TÍTOL IV. Avaluació de la qualitat i eficàcia de la investigació i del desenrotllament tecnològic

 

CAPÍTOL I. De l'avaluació ex ante de la qualitat i eficàcia de la investigació i del desenrotllament tecnològic

 

Article 23. Avaluació dels projectes

En el Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE) l'avaluació ex ante de la qualitat i l'eficàcia dels projectes d'investigació científica i tecnològica, així com de la capacitat competitiva dels investigadors i dels grups d'investigació, serà realitzada per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) o, en casos específics, s'assignarà a agències d'avaluació, comissions especials, nacionals o internacionals, o entitats de reconeguda experiència i excel·lència.

En tot cas, els processos d'avaluació garantiran la confidencialitat, l'objectivitat i la imparcialitat.

 

Article 24. Regles de l'avaluació ex ante

A fi d'assegurar la imparcialitat, l'objectivitat i l'anonimat de les avaluacions en el si del Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE), s'observaran les regles següents:

a) Els avaluadors tindran la mateixa qualificació i experiència, o superior, que els científics o tecnòlegs avaluats.

b) La tasca d'avaluació de l'activitat investigadora s'executarà amb estricta imparcialitat i objectivitat, amb criteris basats principalment en el mèrit científic en el cas de la investigació bàsica, o en l'oportunitat i el mèrit tecnològic i de mercat en el cas de la investigació aplicada. En tot cas, es protegirà l'anonimat dels avaluadors i el dels avaluats.

No obstant això, en l'expedient administratiu hauran de constar, per mitjà d'un sistema d'identificació, els avaluadors que han actuat durant el procediment d'avaluació, a fi que els interessats puguen exercir els drets que tinguen reconeguts.

c) Els òrgans decisoris en el procediment d'avaluació posaran a disposició dels avaluats els adequats mecanismes de revisió que es determinen reglamentàriament.

Les resolucions administratives que incorporen la decisió dels òrgans d'avaluació a què es referix l'article 21 podran ser recorregudes en via administrativa, per mitjà dels recursos ordinaris previstos en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Les resolucions del conseller competent en el programa específic d'I+D esgotaran la via administrativa.

 

CAPÍTOL II. De l'avaluació ex post dels resultats de la investigació i del desenrotllament tecnològic

 

Article 25. Avaluació ex post dels resultats

L'avaluació ex post de la qualitat dels resultats i de l'eficàcia dels projectes d'investigació i de desenrotllament tecnològic serà obligatòria en el Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE), i la realitzarà l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) o, en casos específics, s'assignarà a agències d'avaluació, comissions especials, nacionals o internacionals, o entitats consultores de reconeguda experiència i excel·lència en cada cas.

En tot cas, els processos d'avaluació garantiran la confidencialitat, l'objectivitat i la imparcialitat.

 

Article 26. Regles de l'avaluació ex post

A fi d'assegurar la imparcialitat, l'objectivitat i l'anonimat de les avaluacions finals del resultat en el si del Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE), s'observaran les mateixes regles expressades en l'article 24.

L'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva o, en casos especificos específics, agències d'avaluació, comissions especials, nacionals o internacionals, o entitats consultores de reconeguda experiència i excel·lència en cada cas, demanarà segons el seu propi procediment, i transcorreguts els períodes d'execució, dades sobre el progrés d'execució dels projectes d'I+D, sobre els resultats d'estos i sobre la consecució dels objectius.

Els resultats d'estes avaluacions constituiran els informes del funcionament de les accions executades dins del Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE), que es posaran a disposició de l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació de la Presidència de la Generalitat, i seran aprovats per la Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC).

 

Article 27. Investigació de qualitat

Els programes d'investigació i desenrotllament tecnològic primaran els investigadors i grups d'investigació que, formant part del Marc d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MIDESTE), obtinguen finançament per als seus projectes en convocatòries obertes i competitives d'altres programes nacionals, europeus i internacionals, mantinguen un historial de compliment eficaç dels objectius projectats, i siguen inventors de patents amb aplicació industrial efectiva.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

 

Disposició addicional única. De les acadèmies en l'àmbit de la Comunitat Valenciana: [4]

1. Les acadèmies són corporacions de dret públic que tenen com a finalitat principal la investigació en el camp de les arts, les ciències o les lletres. Les acadèmies que tinguen el seu domicili social a la Comunitat Valenciana i desenrotllen la seua activitat corporativa principal en el seu àmbit territorial es regiran pel que disposa la present llei i el reglament que la desplegue.

2. La creació o reconeixement de les acadèmies i l'aprovació dels seus estatuts es realitzarà per decret del Consell, a iniciativa pròpia o per mitjà de sol·licitud dels particulars, i gaudixen des d'eixe moment de personalitat jurídica i capacitat plena per al compliment dels seus fins.

3. La creació o reconeixement i l'aprovació dels estatuts de les acadèmies exigirà informe previ de l'Agència Valenciana' d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

4. Les funcions administratives inherents a la institució i règim jurídic de funcionament de les acadèmies corresponen a la conselleria competent en matèria de política científica, a la qual s'adscriurà el Registre d'Acadèmies, amb el caràcter de registre administratiu públic, en el qual s'inscriuran els actes de constitució, modificació i extinció de les acadèmies, els seus estatuts i les modificacions que es produïsquen, i els òrgans de govern i direcció d'aquelles.

5. A partir de l'entrada en vigor d'esta llei, la denominació d'acadèmies només podrà ser utilitzada per aquelles que consten inscrites en el registre creat a este efecte. No es reconeixerà més d'una acadèmia en cada camp del saber ni amb la mateixa denominació.

6. S'inscriuran d'ofici en el Registre d'Acadèmies en els termes que a este efecte es determine reglamentàriament les acadèmies d'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana existents amb anterioritat a la entrada en vigor d'esta disposició.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Única. Derogació normativa

Queda derogada la Llei 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, i totes les disposicions que s'oposen al que disposa la present llei.

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera. Conferència General de Ciència i Tecnologia

En el termini màxim de tres mesos des de la publicació de la present llei, es constituirà la Conferència General de Ciència i Tecnologia (CONCITEC).

 

Segona. Desplegament reglamentari

En el termini màxim de nou mesos des de la publicació de la present llei, es dictaran les normes reglamentàries necessàries per a l'execució, l'aplicació i el desplegament d'esta llei.

 

Tercera. Entrada en vigor

La present llei entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

 

València, 14 d'abril de 2009

 

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

 

 [1]  Lletra i) de l'article 4 introduïda per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOGV núm. 7181 de 27.12.2013) Ref. Base de dades 011698/2013.

[2]  Lletra j) de l'article 4 introduïda per de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOGV núm. 8202 de 30.12.2017) Ref. Base de dades 011729/2017.

[3]  Lletra k) de l'article 4 introduïda per de la Llei 21/2017, de 28 de desembre,

[4]  Disposició addicional única introduïda per l'article 134 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOGV núm. 7432 de 29.12.2014) Ref. Base de dades 011461/2014.

 

Mapa web