Disposicion Consolidada

Texto h2

LLEI 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

Texto
Texto Texto
Publicat en:   DOGV núm. 6487 de 24.03.2011
Entrada en vigor :   25.04.2011
Origen disposició :   Presidència de la Generalitat
Referència Base de Dades:   003580/2011
Número identificador:   2011/3372
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2011/03/22/1/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 25.12.2019 -

 

Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana. [1]  [2]

 

 

(DOGV núm. 6487 de 24.03.2011) Ref. 003580/2011

 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

Disposició addicional primera. [3]

Es modifiquen els paràgrafs 1 i 4 de l'article 15 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, «Pagaments anticipats del preu de l'habitatge», que queda redactat de la manera següent:

«La percepció per promotors o gestors de quantitats anticipades a compte del preu, en les compravendes d'habitatges efectuades abans d'iniciar-ne la construcció o durant esta, es garantiran mitjançant una assegurança o aval que indemnitze l'incompliment del contracte, en els termes establits per la Llei 57/1968, de 27 de juliol, i la Llei 38/1999, de 5 de novembre, sobre Ordenació de l'Edificació, que serà aplicable a la promoció de tota classe d'habitatges, inclosos els que es realitzen en règim de comunitat de propietaris o societat cooperativa».

«En els contractes de compravenda es farà constar l'obligació de tornar les quantitats lliurades a compte més els interessos legals fins al moment efectiu de la seua devolució, per als supòsits d'incompliment del termini d'inici o acabament de les obres de construcció o per al cas de no haver-se obtingut la llicència d'ocupació o, si és el cas, la cèdula d'habitabilitat o de qualificació definitiva, en el supòsit que el comprador opte per la resolució contractual, sense perjudici dels altres pactes lícits que tinguen convinguts. Sense que puguen imposar-se al consumidor, en concepte d'indemnització o penalització, quanties superiores a les que s'imposen al promotor».

Es modifica l'article 63 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:

«Article 63. Quantitats a compte

L'incompliment dels requisits per a percebre quantitats a compte del preu abans o durant la construcció dels habitatges lliures constituirà infracció greu que serà sancionada amb multa, que serà imposada pels òrgans competents de la Generalitat en matèria de consum, en quantia, per cada infracció, de fins al 25 per cent de les quantitats la devolució de les quals haja de ser assegurada o avalada o, en cas de resultar superior, dels imports que es fixen per a les infraccions greus en l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

Quan es tracte d'habitatge amb protecció pública, el règim sancionador s'ajustarà al que s'ha disposat en la present llei».

 

 

 [1]  El títol de la Llei 1/2011 es modifica per l'article 1 de la Llei 6/2019, de 15 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s'aprova l'Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana, en garantia del dret d'informació de les persones consumidores en matèria de titulització hipotecària i altres crèdits i davant de certes pràctiques comercials. (DOGV núm. 8510 de 21.03.2019) Ref. Base de dades 002606/2019.

[2]  La Llei 1/2011 es deroga, a excepció de la disposició addicional primera, per la disposició derogatòria única del Decret Legislatiu 1/2019, del Consell, de 13 de desembre, d'aprovació. del text refós de la Llei de l'Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8704 de 24.12.2019) Ref. Base de dades 011181/2019

[3]  La denominació de la disposició addicional única es modifica per l'article 80 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOGV núm. 7689 de 31.12.2015) Ref. Base de dades 009939/2015.

Mapa web