Disposicion Consolidada

Texto h2

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a l'acord pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional del Consell Rector.

Texto
Texto Texto
Publicat en:   DOGV núm. 7960 de 18.01.2017
Entrada en vigor :   19.01.2017
Origen disposició :   Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
Referència Base de Dades:   000619/2017
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/res/2017/01/11/(1)/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 01.01.2021 -

 

Resolució d'11 de gener de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a l'acord pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional del Consell Rector.

 

(DOGV núm. 7960 de 18.01.2017) Ref. 000619/2017

 

 

PREÀMBUL

 

La Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió dmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, estableix en l'article 17.3 que el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació haurà d'aprovar, per majoria de dos terços, un reglament orgànic i de funcionament. El contingut d'aquest reglament orgànic està delimitat en la llei mateix i haurà d'incloure, si és el cas, les competències de la Presidència i de la resta drgans de la Corporació, juntament amb les normes de funcionament del Consell Rector.

Un apartat específic conté els drets i deures dels membres del Consell Rector, en el qual s'inclouen els procediments de control de les possibles incompatibilitats i un procediment contradictori per a la proposta, si és el cas, de separació dels membres d'aquell. Aquest capítol està destinat a garantir la independència dels membres del Consell Rector en l'exercici de les funcions que la llei de creació de la Corporació li encomana.

També correspon al reglament orgànic delimitar les funcions de la Secretaria de la Corporació, així com preveure el nomenament, el cessament i la substitució temporal de qui l'exercirà. La figura de la Secretaria del Consell Rector, tal com passa amb la Intervenció, té encomanats l'exercici de potestats públiques i la salvaguarda dels interessos generals de la Corporació, per la qual cosa, d'acord amb el que estableix l'article 9 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, ha de ser exercida per funcionaris públics.

Les diverses referències que es fan als reglaments en la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió dmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, no suposa que aquesta considere que ha d'haver-hi un únic reglament orgànic. Així es deriva clarament de preceptes com l'article 10.3 o la disposició addicional segona, en els que la mencióés als reglaments orgànics específics del Consell de la Ciutadania i del Consell d'Informatius, aprovats pel Consell Rector de la Corporació. El Consell Rector haurà de desenvolupar posteriorment els reglaments propis de funcionament d'aquests dos òrgans de la Corporació segons disposa la disposició addicional primera. En tot cas, a fi de facilitar la ràpida posada en funcionament d'un òrgan com és el Consell de la Ciutadania, s'ha optat per introduir en aquest reglament un procés per a la selecció dels quatre membres que correspon realitzar al Consell Rector, segons determina l'article 20.4 de la llei.

Per tot això, d'acord amb el que disposa la disposició addicional primera de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió dmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha aprovat, en la sessió celebrada el dia 10 de gener de 2017, el reglament orgànic i funcional següent:

 

 

CAPÍTOL I
Disposicions generals

 

Article 1. Naturalesa i règim jurídic

1. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (en endavant, la Corporació) és una entitat pública instrumental amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica per al compliment dels seus fins.

2. La Corporació s'integra en el sector públic empresarial de la Generalitat com una entitat de dret públic les funcions de la qual no són susceptibles de contraprestació en els termes que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

3. La Corporació exerceix les competències que corresponen a la Generalitat per al disseny i el desenvolupament de projectes, la generació de produccions i continguts i la prestació del servei públic audiovisual, amb l'oferta i la difusió dels continguts mitjançant les actuals i noves tecnologies que puguen sorgir. Tot això, en els termes que es defineixen en la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió dmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, i els que ha establit la normativa vigent, per a ser exercit directament per la Corporació mateix o a través de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (en endavant, la Societat), que depén d'aquella.

4. La Corporació actuarà de conformitat amb les seues previsions; amb la legislació bàsica en matèria audiovisual, de comunicacions electròniques i comunicació digital, i amb les normes de dret públic que li siguen aplicables, i queda subjecta al dret privat en les relacions externes amb tercers.

 

Article 2. Principis d'actuació

1. La gestió de la Corporació haurà d'ajustar-se als criteris de transparència, de responsabilitat social, d'accés a la informació pública i de bon govern i a la resta de la normativa estatal i autonòmica que puga ser aplicable en aquesta matèria.

2. La Corporació gaudirà d'especial autonomia en la gestió i independència funcional respecte de la Presidència de la Generalitat, de l'Administració de la Generalitat i de la resta de les administracions públiques.

3. La Corporació estarà adscrita, als mers efectes orgànics, a la Presidència de la Generalitat, sense que aquesta adscripció afecte en cap cas la seua autonomia i independència.

4. Les funcions que en la Llei 6/2016 s'atribueixen a la Corporació s'entendran sense perjuí de les que corresponen a la Generalitat, al Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana i a Les Corts, i a les que, en període electoral, corresponen a les juntes electorals.

 

 

CAPÍTOL II
Estructura de la corporació

 

Article 3. Òrgans de la Corporació

a) la Presidència de la Corporació i del Consell Rector

b) el Consell Rector

c) la Direcció General

d) la Secretaria del Consell Rector

e) el Consell de la Ciutadania

f) el Consell d'Informatius

 

 

CAPÍTOL III
Presidència de la Corporació i del Consell Rector

 

Article 4. Presidència de la Corporació i del Consell Rector

1. La Presidència de la Corporació té, amb caràcter permanent, les funcions d'administració i representació de l'entitat, i actua sota la supervisió del Consell Rector.

2. Són funcions de la Presidència de la Corporació:

a) La direcció ordinària d'acord amb els criteris, objectius generals o instruccions que establisca el Consell Rector.

b) La representació legal de la Corporació per a la realització de tots els actes que siguen necessaris en l'exercici d'aqueixa direcció ordinària; en el marc de les seues atribucions podrà realitzar amb tercers els actes, contractes i negocis jurídics que siguen necessaris per a la realització de l'objecte social i la conclusió dels objectius generals de la Corporació, i això amb les limitacions legals establides en la Llei 6/2016 i en aquest reglament.

c) Executar i fer complir els acords del Consell Rector.

d) Instruir i supervisar la formulació dels comptes anuals de cada exercici econòmic i el compliment de les altres obligacions de caràcter economicofinancer previstes en la Llei 1/2015.

e) Elaborar l'avantprojecte de pressupost de la Corporació i els d'explotació i capital de la Societat.

f) Preparar la proposta de l'informe anual sobre la gestió de la Corporació i la Societat, i sobre el compliment de les missions de servei públic encomanades.

g) Verificar l'execució de les directrius generals d'actuació de la Corporació, aprovades pel Consell Rector.

h) Aprovar i dur a terme els actes, contractes i negocis jurídics en les matèries i quanties que acorde el Consell Rector, amb les limitacions establides en aquesta llei.

i) Actuar com a òrgan de contractació de la Corporació en lmbit de les seues competències i sense perjuí de les competències del Consell Rector o de les que corresponen a la Direcció General en la Societat.

j) Proposar al Consell Rector l'aprovació de l'organització bàsica de la Corporació i de la Societat.

k) Proposar al Consell Rector el nomenament i el cessament, en junta general, de la Direcció General de la Societat, d'acord amb el procediment previst en la Llei 6/2016 i en aquest reglament.

l) Proposar al Consell Rector, de comú acord amb la Direcció General, el nomenament i el cessament de l'equip de direcció de la Societat.

m) Dirigir i coordinar les activitats dels òrgans directius de la Corporació, de conformitat amb les directrius del consell.

n) La direcció superior del personal i dels serveis de la Corporació sota les directrius bàsiques que establisca el Consell Rector en aquesta matèria.

o) El control i la responsabilitat dels fitxers automatitzats de la Corporació, així com vetlar pel compliment de la legislació de protecció de les dades de caràcter personal.

p) Autoritzar els pagaments i les despeses de la Corporació i conéixer, per mitjà de la Direcció General, els pagaments i les despeses mensuals de la societat prestadora del servei.

q) Ser la comptedant de la Corporació als efectes de la normativa comptable.

r) Aquelles altres que siguen necessàries per a la direcció de la Corporació.

 

Article 5. Delegació de funcions

La persona titular de la Presidència podrà delegar funcions amb caràcter temporal en qualsevol membre del Consell Rector.

 

 

CAPÍTOL IV
Vicepresidència del Consell Rector

 

Article 6. Vicepresidència del Consell Rector

1. La Vicepresidència del Consell Rector serà triada per majoria simple en la sessió constitutiva o en la primera sessió després de qualsevol procés de renovació dels seus membres.

2. En els supòsits d'absència, malaltia o incapacitat sobrevinguda, o per causes legalment establides, la suplència de la persona titular de la Presidència correspondrà al titular de la Vicepresidència i, a falta d'això, al conseller o consellera que designe el Consell per majoria simple.

 

 

CAPÍTOL V
Funcionament del Consell Rector

 

Article 7. Consell Rector

1. El Consell Rector és el màxim òrgan de govern i administració de la Corporació.

2. El Consell Rector de la Corporació es compon de deu persones, entre les quals està la persona que ocupa la Presidència del Consell Rector, amb una representació equilibrada entre homes i dones, l'elecció de la qual es realitza d'acord amb el que estableix la Llei 6/2016.

 

Article 8. Funcions del Consell Rector

Les funcions del Consell Rector són les següents:

a) L'administració i la direcció estratègica de la Corporació i del seu grup empresarial.

b) Aprovar el reglament orgànic i les altres normes de funcionament del Consell Rector, així com els procediments interns de funcionament de la Corporació, i autoritzar els de la Societat.

c) Aprovar periòdicament plans d'igualtat d'oportunitats, prèviament negociats, que incloguen mesures per a avançar en la igualtat efectiva d'homes i dones, i eliminar la discriminació per raó de sexe, així com aprovar plans periòdics encaminats a acabar amb la discriminació per raons de diversitat funcional.

d) Aprovar l'organització bàsica de la Corporació i de la Societat, d'acord amb el que estableix la Llei 6/2016, a proposta de la Presidència de la Corporació.

e) Aprovar els principis bàsics, i fixar les directrius generals del pla d'actuació en el compliment de les seues funcions i en la realització de les activitats de producció, programació i comercialització.

f) Aprovar les directrius bàsiques generals en matèria de personal i realitzar el seguiment de l'organització i de les actuacions en matèria de recursos humans, incloent-hi l'aprovació de les normes bàsiques reguladores dels procediments de selecció del personal, les relacions de llocs de treball o plantilles del personal i el seu règim retributiu, amb especial subjecció al que establisquen les lleis de pressupostos, el conveni col·lectiu i l'organigrama intern de la Societat.

g) Aprovar l'informe anual sobre la gestió de la Corporació i de la Societat, i sobre el compliment de les missions de servei públic encomanades i les altres obligacions de caràcter economicofinancer assumides per la Corporació quant al seu caràcter públic.

h) Aprovar els comptes anuals de l'exercici i l'aplicació de resultats.

i) Als efectes del que preveu la Llei 1/2015, aprovar l'avantprojecte de pressupostos anuals de la Corporació, així com els d'explotació i capital de la Societat, i formular el programa d'actuació plurianual de la Corporació i de la Societat en els termes establits en la llei esmentada.

j) Determinar el procediment intern aplicable per la Corporació per a l'exercici del dret d'accés als grups socials i polítics significatius, de conformitat amb allò que disposen l'article 20.3 de la Constitució i la Llei 6/2016.

k) Aprovar un llibre d'estil per a tota la Corporació, que haurà de comptar amb l'informe favorable de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

l) Aprovar qualssevol informes preceptius que la Corporació haja d'elevar a Les Corts, al Consell i al Consell Audiovisual.

m) Aprovar i modificar, constituït en Junta General, els estatuts socials de la Societat dependent, i donar-ne compte a la comissió parlamentària competent.

n) Conferir i revocar poders.

o) Nomenar i, si és el cas, disposar el cessament de l'equip directiu de primer nivell de la Corporació.

p) Nomenar i, si és el cas, d'acord amb el que estableix la Llei 6/2016, disposar el cessament de la Direcció General de la Societat i de la Corporació.

q) Autoritzar el nomenament del personal directiu de la Societat, a proposta de la Direcció General.

r) Supervisar la labor de direcció economicoadministrativa i financera i el compliment dels principis continguts en l'article 5 de la Llei 6/2016 de la Societat, incloent-hi la labor del seu administrador o administradora únic.

s) Promoure, si és el cas, davant de la junta d'accionistes l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra els administradors o administradores, així com sobre la seua transacció i renúncia. A aquests efectes, convocarà la junta general d'accionistes perquè autoritze amb caràcter previ l'exercici esmentat més amunt. En tot cas, aquest acord no implicarà per si sol la destitució de l'administrador o administradora.

t) Aprovar aquells contractes, convenis, acords o negocis jurídics de caràcter plurianual, iguals o superiors a un milió d'euros en la seua quantia global, així com aquells que el Consell Rector determine que han de ser de la seua competència quant a la quantia o la importància. La resta de contractes, convenis, acords o negocis jurídics de la Corporació seran aprovats per la Presidència o la Direcció General, i el Consell Rector n'haurà de ser informat. Als efectes de la subscripció i signatura d'aquells, el Consell Rector atorgarà els apoderaments necessaris. De la mateixa manera, exercir tasques de vigilància i control del compliment dels compromisos contractuals en matèria laboral de les empreses adjudicatàries de serveis o continguts.

u) Aprovar la creació, la composició i les funcions del Consell d'Informatius i dels òrgans destinats a garantir el control intern i la independència professional dels serveis informatius.

v) Declarar o proposar el cessament d'un conseller o consellera en els casos previstos en l'article 18.c i d de la Llei 6/2016.

w) Participar en l'elaboració i l'aprovació del contracte programa amb el Consell, previst en l'article 6 de la Llei 6/2016.

x) Convocar el concurs i seleccionar la persona que haja d'assumir la Direcció General de la Societat i nomenar-la per a aquestes funcions, d'acord amb el procediment establit en l'article 22 de la Llei 6/2016.

y) Designar i, si és el cas, disposar el cessament del secretari o secretària no conseller, a proposta del president.

z) Aprovar el reglament orgànic i de funcionament del Consell de la Ciutadania i requerir-li els informes preceptius i els altres que es considere oportuns.

aa) Complir i fer complir els acords i les resolucions del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana que afecten la Corporació o la Societat.

 

Article 9. Constitució i validesa de les sessions

1. El Consell Rector es reuneix en sessió ordinària, almenys, una vegada al mes, i en sessió extraordinària, a sol·licitud de la Presidència o quan ho sol·liciten un terç dels seus membres.

2. La vàlida constitució del Consell Rector, als efectes de la celebració de sessions, de les deliberacions i de la presa d'acords, requerirà la convocatòria prèvia i la presència de qui n'ocupe la Presidència i la Secretaria, o, si és el cas, dels qui els substituïsquen i, almenys, de la meitat més un dels seus membres. En segona convocatòria, s'entén vàlidament constituït amb la presència de qui n'ocupe la Presidència i la Secretaria, o, si és el cas, dels que els substituïsquen i, almenys, de quatre dels seus membres.

3. Es considerarà vàlidament constituïda la sessió del Consell Rector, sense necessitat de convocatòria prèvia, quan estiguen presents tots els seus membres i aquests decidisquen per unanimitat celebrar una sessió en aqueix moment. En l'acord de constitució s'hauran de consignar expressament i de forma unànime els punts de l'ordre del dia de la sessió.

 

Article 10. Convocatòria de les sessions

1. La convocatòria serà notificada per la Secretaria als membres del Consell Rector amb una antelació mínima de quaranta-huit hores respecte de l'inici de la sessió i haurà de contindre, com a mínim, els elements següents:

a) ordre del dia

b) hora d'inici de la sessió en primera i segona convocatòria

c) data de desenvolupament de la sessió

d) lloc de celebració

2. Junt amb la notificació de la convocatòria, la persona titular de la Secretaria adjuntarà la informació relativa a l'ordre del dia que siga d'interés.

3. Les notificacions de les convocatòries es realitzaran per mitjans electrònics.

 

Article 11. Deliberacions i debats

1. La persona titular de la Presidència dirigirà els debats i deliberacions en les sessions, i concedirà i retirarà la paraula als assistents.

2. Només podran ser objecte de deliberació els assumptes inclosos en l'ordre del dia.

 

Article 12. Participació en les reunions del Consell Rector

1. La participació en les reunions del Consell Rector podrà ser presencial o a distància.

2. En les sessions que se celebren a distància, els seus membres podran trobar-se en distints llocs sempre que s'assegure per mitjans electrònics la seua identitat, el contingut de les seues manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i la intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d'altres, es consideraran inclosos entre els mitjans electrònics vàlids, el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

3. [1]

 

Article 13. Règim d'adopció d'acords

1. Els acords del Consell Rector s'adopten per majoria dels membres assistents, excepte en els supòsits en què la Llei 6/2016 o aquest reglament exigisquen majoria qualificada. A l'efecte d'adoptar acords, la Presidència dirimirà amb el seu vot els empats.

2. El Consell Rector haurà d'aprovar per majoria absoluta els acords sobre les qüestions següents:

a) L'aprovació, de forma periòdica, de plans d'igualtat d'oportunitats, prèviament negociats, que incloguen mesures per a avançar en la igualtat efectiva d'homes i dones i eliminar la discriminació per raó de sexe, així com l'aprovació de plans periòdics encaminats a acabar amb la discriminació per raons de diversitat funcional.

b) L'aprovació de l'organització bàsica de la Corporació i la Societat, d'acord amb el que estableix la Llei 6/2016, a proposta de la Presidència de la Corporació.

c) L'aprovació dels principis bàsics i la fixació de les directrius generals del pla d'actuació en el compliment de les seues funcions i en la realització de les activitats de producció, programació i comercialització.

d) L'aprovació de les directrius bàsiques generals en matèria de personal i la realització del seguiment de l'organització i de les actuacions en matèria de recursos humans, incloent-hi l'aprovació de les normes bàsiques reguladores dels procediments de selecció del personal, les relacions de llocs de treball o plantilles del personal i el seu règim retributiu, amb especial subjecció al que establisquen les lleis de pressupostos, així com l'organigrama intern de la Societat.

e) L'aprovació de l'informe anual sobre la gestió de la Corporació i la Societat i sobre el compliment de les missions de servei públic encomanades, i les altres obligacions de caràcter economicofinancer assumides per la Corporació quant al seu caràcter públic.

f) L'aprovació dels comptes anuals de l'exercici i l'aplicació de resultats.

g) Als efectes del que preveu la Llei 1/2015, l'aprovació de l'avantprojecte de pressupostos anuals de la Corporació i els d'explotació i capital de la Societat, i la formulació del programa d'actuació plurianual de la Corporació i de la Societat en els termes establits en la llei esmentada.

h) L'aprovació de qualssevol informes preceptius que la Corporació haja d'elevar a Les Corts, al Consell i al Consell de l'Audiovisual.

i) L'atribució i la revocació de poders.

j) L'aprovació de la creació, composició i funcions del Consell d'Informatius i dels òrgans destinats a garantir el control intern i la independència professional dels serveis informatius.

k) La participació en l'elaboració i aprovació del contracte programa amb el Consell, previst en l'article 6 de la Llei 6/2016.

l) La designació i, si és el cas, el cessament del secretari o secretària no conseller, a proposta de la Presidència.

3. Seran indelegables les competències l'exercici de les quals exigisca una majoria qualificada del Consell Rector.

4. Està expressament prohibida la delegació de vots entre els membres del Consell Rector.

5. Les votacions es realitzaran, segons decidisca la Presidència, a mà alçada o per crida. La persona titular de la Secretaria prendrà nota dels vots afirmatius, dels negatius i de les abstencions.

6. Les votacions d'assumptes que afecten algun membre del Consell Rector seran secretes.

7. Els membres que discrepen de l'acord majoritari podran formular un vot particular per escrit en el termini de dos dies, que s'incorporarà al text aprovat.

 

Article 14. Contingut de l'ordre del dia

El contingut de l'ordre del dia serà establit per la persona titular de la Presidència, que tindrà en compte les sol·licituds i propostes efectuades.

 

Article 15. Procediment, elaboració i aprovació

1. Una vegada elaborat l'ordre del dia, el traslladarà a la persona titular de la Secretaria perquè l'incloga en la convocatòria de la sessió corresponent, i això amb temps suficient per a garantir el termini establit en l'article 10 d'aquest reglament.

2. Per a sol·licitar la inclusió de punts de l'ordre del dia s'haurà de seguir el procediment següent:

a) Presentar per escrit la petició, que haurà d'estar motivada i signada.

b) Serà presentat a la Presidència amb una antelació mínima de setanta-dues hores respecte de la celebració de la sessió en què es desitge incloure la proposta.

c) L'escrit haurà d'anar acompanyat dels documents de suport a la deliberació i debat dels punts proposats. Aquells documents que no s'adjunten no podran ser utilitzats en la sessió.

d) La persona titular de la Presidència indicarà en l'ordre del dia les sol·licituds que es presenten dins del termini i en la forma corresponent, i podrà ajornar la inclusió d'aquestes sol·licituds a sessions posteriors per raons de força major.

e) En el cas que s'aprove la sol·licitud, haurà de notificar-la a la persona titular de la Secretaria en els termes de l'apartat 1 d'aquest article perquè siguen inclosos en la convocatòria els punts proposats i aprovats.

3. La Presidència, una vegada iniciada la sessió, podrà alterar la prelació dels punts de l'ordre del dia previst si no s'hi oposen la majoria dels membres del Consell Rector presents.

4. La inclusió d'una nova proposta per raons d'urgència en l'ordre del dia haurà de comptar amb la presència de tots els membres del Consell Rector i ser aprovada pel vot favorable de la majoria.

 

Article 16. Actes

1. Correspon a la persona titular de la Secretaria redactar i autoritzar les actes de cada sessió que se celebre i certificar els seus acords.

2. Formaran part del contingut de l'acta de les sessions del Consell Rector:

a) Data, hora i lloc de celebració de la sessió.

b) Assistents a la reunió.

c) Ordre del dia de la sessió.

d) Resultats de les votacions i sentit del vot de cada membre del Consell Rector.

e) Contingut dels acords.

f) Formulació, si és el cas, del vot particular per part del membre o dels membres del Consell Rector i l'assumpte de què es tracte.

g) Incidències que es registren.

3. L'acta de cada sessió podrà aprovar-se en la mateixa reunió o en la immediatament següent. La persona que ocupe la Secretaria elaborarà l'acta amb el vistiplau de la Presidència i la remetrà, a través de mitjans electrònics, als membres del Consell Rector, els quals podran manifestar pels mateixos mitjans la seua conformitat o inconvenients al text, perquè siga aprovada; en cas afirmatiu, es considerarà aprovada en la mateixa reunió.

 

 

CAPÍTOL VI
Comissions de treball del Consell Rector

 

Article 17. Comissions de treball

1. Als efectes d'estudi i preparació d'assumptes que hagen de sotmetre's a la decisió del Consell Rector, així com per a aquelles funcions que aquest atribuïsca, es podran constituir comissions de treball en el si del Consell Rector. Els informes o informes-proposta que elaboren les comissions de treball es comunicaran al Consell Rector perquè siguen presos en consideració i, si és el cas, s'adopte l'acord que corresponga.

2. La competència per a aprovar la creació de comissions especialitzades i les seues regles de funcionament correspon al Consell Rector, a proposta de la persona titular de la Presidència.

3. En l'acord de creació de la comissió s'especificarà, com a mínim, la denominació, caràcter i nombre dels seus membres. Aquests podran ser substituïts per un altre conseller o consellera després de la designació del titular. S'haurà de procurar que la seua composició incloga una presència equilibrada de dones i homes. La persona titular de la Presidència, o la persona en qui delegue, formarà part de qualsevol comissió que es cree.

4. La Secretaria de cada una de les comissions de treball serà assumida per la persona titular de la Secretaria del Consell Rector.

 

 

CAPÍTOL VII
Drets i deures dels membres del Consell Rector

 

Article 18. Principi d'actuació i deures dels membres del Consell Rector

1. Els membres electes del Consell de Rector actuaran d'acord amb els principis de legalitat i objectivitat, amb diligència i lleialtat a la Corporació i a la Societat.

2. Són deures dels membres del Consell Rector:

a) Defensar els interessos de la Corporació amb lleialtat.

b) Contribuir a una eficient administració de la Corporació.

c) Assistir a les sessions del Consell Rector i de les comissions per a les quals hagen sigut designats, i exercir les seues funcions amb independència i imparcialitat.

d) Atendre en les seues intervencions el contingut propi dels assumptes que figuren en l'ordre del dia de les sessions, tant del Consell Rector com, si és el cas, de les comissions.

e) Observar les normes contingudes en aquest reglament, i en particular, el règim d'incompatibilitat aplicable.

f) Guardar secret de la informació a què tinguen accés en l'exercici les seues funcions, i en particular, dels assumptes que siguen tractats en lmbit del Consell Rector, en els termes que preveu l'article 15.6 de la Llei 6/2016. Així mateix, estaran sotmesos a guardar sigil professional després de la fi del seu mandat.

3. En l'exercici de les seues funcions, els consellers i conselleres actuaran amb absoluta independència i transparència sense que puguen rebre instruccions, directrius o qualsevol classe d'indicació imperativa de cap administració o d'altres institucions o entitats, excepte el que disposa la legislació per a situacions d'emergència i per a períodes electorals.

4. Els membres del Consell Rector exerciran el seu càrrec amb subjecció als deures de diligent administració, fidelitat, lleialtat, secret i responsabilitat, establits en la legislació. Així mateix, ajustaran la seua actuació als principis de legalitat, objectivitat, bon govern i defensa dels valors constitucionals i estatutaris.

 

Article 19. Incompatibilitats

1. La condició de membre del Consell Rector és incompatible amb:

a) Tindre qualsevol vinculació directa o indirecta, a través de persones vinculades o familiars de primer grau de consanguinitat i matrimoni o relació anàloga, a empreses audiovisuals, publicitàries; d'enregistrament de programes filmats, enregistrats en magnetoscopi o radiofònic; a cases discogràfiques, de serveis de la societat de la informació, o a qualsevol tipus d'entitats relacionades amb el subministrament o dotació de material o programes a la Corporació o a la Societat.

b) Ser membre de qualsevol òrgan d'administració o de gestió empresarial d'altres mitjans privats o públics de comunicació social, així com del Consell de l'Audiovisual, del Consell de la Ciutadania i del Consell d'Informatius.

c) Ser membre de Les Corts o del Consell de la Generalitat; també és incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec d'elecció o de designació polítiques i amb l'exercici de funcions d'alta direcció en partits polítics o organitzacions sindicals o empresarials.

2. En el cas que un membre del Consell Rector estiga en algun dels supòsits d'incompatibilitat especificats en la Llei 6/2016, disposa de tres mesos per a adequar la seua situació al que estableix la llei.

 

Article 20. Drets dels membres del Consell Rector

Són drets dels membres del Consell Rector:

a) Ser notificats de les convocatòries, dins del termini i en la forma corresponent, de les sessions tant ordinàries com extraordinàries del Consell Rector, així com de les comissions de què formen part.

b) Sol·licitar la convocatòria de sessions extraordinàries del Consell Rector.

c) Tindre accés a la informació relativa a l'ordre del dia, que els serà notificada personalment i remesa junt amb la convocatòria i estarà a la seua disposició en la seu de lrgan amb l'antelació fixada.

d) Participar en les deliberacions i els debats de les sessions.

e) Exercir els drets de veu i vot, formular el seu vot particular i expressar el seu sentit i els motius que el justifiquen.

f) Sol·licitar a la Secretaria els certificats que corresponguen dels acords de lrgan.

g) Formular preguntes en les sessions del Consell Rector i, si és el cas, de les comissions.

h) Conéixer les activitats de la Corporació i de la Societat per a facilitar l'exercici de les seues funcions.

i) Proposar a la persona titular de la Presidència la inclusió d'assumptes en l'ordre del dia de les sessions de lrgan.

j) Obtindre informació precisa, dins de les seues competències, per al compliment eficaç de les seues funcions.

k) Sol·licitar la compareixença de personal directiu de la Corporació i de la Societat, segons el procediment establit en aquest reglament.

l) Ser oïts en el procediment d'instrucció d'un expedient que els afecte, formular totes les al·legacions que creguen oportunes i presentar els documents i les proves que estimen d'acord amb el seu dret.

m) Percebre les indemnitzacions que els corresponguen.

n) Disposar dels recursos materials i tècnics que siguen necessaris per a l'exercici de les seues funcions.

o) Gaudir de la consideració adequada al seu rang i participar en tot tipus d'actes organitzats per Corporació i la Societat.

 

Article 21. Dret d'informació

1 Els membres del Consell Rector podran sol·licitar la compareixença del personal directiu de la Corporació i de la Societat en les sessions del Consell, a fi de demanar-li informació.

2. Una vegada admesa a tràmit la sol·licitud de compareixença per la persona titular de la Presidència, aquesta la sotmetrà a votació en la sessió ordinària del Consell, que haurà de ser aprovada per majoria dels membres assistents.

3. Els membres del Consell Rector tindran accés, dins de les competències del Consell, a la informació i la documentació que estiga en poder de la Corporació i de la Societat. Aquesta sol·licitud d'informació o de documentació haurà de ser atesa dins del termini de 10 dies, o expressar a la Presidència, si és el cas, les raons fundades de dret que ho impedisquen perquè es comunique a la persona sol·licitant.

 

Article 22. Indemnitzacions

1. Els membres del Consell Rector, a excepció de la Presidència, tenen dret a la percepció d'indemnitzacions per l'assistència a les reunions del Consell i de les comissions de treball que es puguen crear en el seu si. Les quanties concretes es determinaran mitjançant un acord del Consell Rector amb subjecció als límits quantitatius que en aquesta matèria puga preveure la normativa que siga aplicable.

2. Els membres del Consell Rector tindran dret al reemborsament de les despeses acreditades en que incórreguen pels actes derivats de l'exercici de les seues funcions.

3. Les indemnitzacions o qualsevol altre concepte que perceben en l'exercici de les seues funcions com a membres del Consell Rector, hauran de ser de caràcter públic.

 

Article 23. Causes de cessament o de destitució

1. Els consellers o conselleres cessaran en el seu càrrec per:

a) Renúncia expressa notificada fefaentment a la Corporació.

b) Expiració del terme del seu mandat.

c) Separació declarada pel Consell Rector per causa sobrevinguda d'incapacitat, declarada judicialment, que l'incapacite per a l'exercici del càrrec, o condemna ferma per qualsevol delicte dolós.

d) Separació aprovada per Les Corts, a proposta del Consell Rector, per causa d'incompatibilitat sobrevinguda o per acord motivat d'aquest.

e) Defunció.

2. Tots els membres del Consell Rector cessaran en el cas que la liquidació del pressupost anual de la Corporació determine l'existència d'un dèficit del resultat pressupostat amb una desviació igual o superior al 10 % de la compensació atorgada per a la prestació del servei públic, o una disminució de més del 25 % dels ingressos propis previstos en el pressupost anual de la Corporació, excepte causa justificada en els termes establits en l'article 18.3 de Llei 6/2016.

 

Article 24. Expedient per causa de destitució

1. La separació dels consellers o conselleres aprovada per Les Corts que tinga el seu origen en incompatibilitat sobrevinguda o per acord motivat del Consell esmentat requereix la formulació d'una proposta del Consell Rector, adoptada per majoria de tres cinquens dels seus membres, que exigirà la instrucció prèvia d'un procediment en què es donarà audiència a la persona interessada.

2. Amb caràcter previ a l'adopció de l'acord d'inici del procediment de destitució, la persona titular de la Presidència constituirà una comissió específica en el si del Consell Rector que determinarà si hi ha elements de juí suficients per a incoar el procediment. Aquesta comissió concedirà a la persona afectada un termini de cinc dies perquè formule al·legacions i presente els documents que estime d'acord amb el seu dret. Si la comissió observa que hi ha fonaments per a iniciar el procediment de destitució, ho posarà en coneixement de la persona titular de la Presidència, que n'ordenarà la incoació.

3. La persona titular de la Presidència designarà com a instructor o instructora de cada expedient la persona titular de la Secretaria, l'actuació de la qual complirà totes les garanties legals necessàries.

4. Es donarà tràmit d'audiència als interessats o interessades per un termini de 10 dies, en el qual podran formular les al·legacions i presentar els documents que estimen d'acord amb el seu dret.

5. La fase d'instrucció finalitzarà amb la formulació, per l'instructor o instructora, d'una proposta de resolució motivada que haurà de ser elaborada en el termini màxim de vint dies des que es dicte la resolució d'incoació.

6. Una vegada instruït el procediment, serà posat en coneixement de la persona titular de la Presidència per a sotmetre'l a la decisió del Consell. L'acord del Consell Rector haurà d'adoptar-se i notificar-se en el termini màxim de dos mesos des que es dicte la resolució d'inici del procediment.

7. Les notificacions es realitzaran per mitjans electrònics.

 

 

CAPÍTOL VIII
Secretaria del Consell Rector

 

Article 25. Secretaria del Consell Rector

1. El Consell Rector tindrà un secretari o secretària no conseller, que actuarà amb veu però sense vot i haurà de tindre la condició de funcionari o funcionària de carrera en una plaça per a l'accés de la qual s'exigisca estar en possessió de la Llicenciatura o el Grau de Dret.

2. El nomenament i el cessament correspondran al Consell Rector, a proposta de la Presidència, de conformitat amb el que preveu la normativa de funció pública valenciana.

3. En els casos de vacant o d'absència temporal, la Secretaria del Consell Rector serà exercida per la persona de la Corporació amb la Llicenciatura o el Grau en Dret que designe el Consell Rector, a proposta de la Presidència.

 

Article 26. Funcions de la persona titular de la Secretaria

Les funcions de la persona titular de la Secretaria són les següents:

1. Exercir la secretaria del Consell Rector i de les comissions de treball.

2. Vetlar per la legalitat formal i material de les actuacions del Consell Rector.

3. Garantir que els procediments i les regles de constitució i d'adopció d'acords són respectats.

4. Assessorar la Presidència i el Consell Rector en dret.

5. Assistir a les sessions del Consell Rector i de les comissions que es puguen crear.

6. Notificar les convocatòries del Consell Rector per ordre de la Presidència, així com les citacions dels seus membres.

7. Preparar el despatx dels assumptes i redactar i autoritzar les actes de les sessions amb el vistiplau de la Presidència.

8. Tramitar escrits i la documentació que es generen en el si del Consell Rector.

9. Tramitar els documents relacionats amb les competències del Consell Rector i la Presidència, amb el vistiplau de la Presidència.

10. Organitzar i gestionar el registre del Consell Rector.

11. Expedir el certificat de les actuacions i els acords, amb el vistiplau de la Presidència.

12. Arxivar i custodiar les actes i la resta de documents relacionats.

13. Garantir la protecció de dades de tota la informació relativa als membres del Consell Rector.

14. Coordinar el personal adscrit al Consell Rector.

15. Qualssevol altres funcions que li siguen assignades expressament pel Consell Rector o per la Presidència, o que li siguen atribuïdes per la normativa aplicable.

 

 

CAPÍTOL IX
Control de la gestió economicofinancera

 

Article 27. Control intern de la gestió economicofinancera

Les funcions de control intern a què es refereixen els articles 49 i concordants de la Llei 6/2016 s'executaran d'acord amb el que disposen el títol VI de la Llei 1/2015, i les instruccions que, per a la interpretació, adaptació i posada en pràctica, dicte la Intervenció General de la Generalitat.

 

 

CAPÍTOL X
Consell de la Ciutadania

 

Article 28. Procediment de selecció dels membres del Consell de la Ciutadania que correspon designar al Consell Rector

1. El Consell Rector, per a la selecció dels quatre membres del Consell de la Ciutadania que li correspon, segons el que disposa l'article 20 de la Llei 6/2016, crearà en el seu si una comissió de selecció formada per cinc dels seus membres, que realitzarà una avaluació dels candidats.

2. El Consell Rector realitzarà una convocatòria, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a què es podran presentar les persones que posseïsquen la condició política de valencians i valencianes. En la presentació de les candidatures, les persones interessades hauran de presentar un currículum en què s'acredite la seua trajectòria personal i professional i la seua experiència en treball col·laboratiu en els diferents camps de l'actuació social.

3. La comissió de selecció avaluarà la documentació presentada i realitzarà una entrevista a les persones el perfil de les quals s'adeqüe a les funcions que té encomanades el Consell de la Ciutadania, per a verificar si posseeix una idea clara del que representa el servei públic de radiotelevisió, d'acord amb el que disposa l'article 20.4 de la Llei 6/2016.

4. Una vegada conclosa l'avaluació de les candidatures presentades, la comissió de selecció elevarà una proposta al Consell Rector, que nomenarà els quatre membres que li corresponen.

 

 

DISPOSICIÓNS ADDICIONALS

 

Primera. Retribucions de la Direcció General

La persona que ocupe la Direcció General de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació percebrà les mateixes retribucions que el president de la Corporació, fins que s'establisca la determinació d'aquestes en el contracte programa, amb subjecció a les limitacions que en aquesta matèria dispose la normativa aplicable.

 

Disposició addicional segona. Unitats funcionarials [2]

1. Sota la dependència de la Presidència del Consell Rector existiran les següents unitats de naturalesa funcionarial:

1) Secretaria del Consell Rector, amb rang de sotsdirecció general.

2) Servei d'Organització i Secretària del Consell de la Ciutadania.

3) Servei de Fiscalització.

2. La Secretaria del Consell Rector tindrà les funcions previstes en aquest reglament.

3. Al Servei d'Organització i Secretaria del Consell de la Ciutadania, a més de les funcions previstes per al secretari o secretària en el Reglament orgànic i de funcionament del Consell de la Ciutadania, li correspon:

a) Dissenyar models d'organització corporativa.

b) Organitzar i gestionar els sistemes d'accés del personal del grup corporatiu.

c) Donar suport a la Secretaria del Consell Rector en l'exercici de les seues funcions.

d) Qualssevol altres que li assigne la Presidència del Consell Rector

4. Al Servei de Fiscalització li corresponen, en relació amb l'activitat de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, sense perjudici de les funcions atribuïdes a l'interventor o la interventora, les següents funcions:

a) Controlar internament la legalitat financera i econòmica i el grau de compliment dels objectius, així com analitzar el cost de funcionament i del rendiment de les activitats i inversions que s'establisquen en la seua normativa, en el mandat marque i en el contracte programa.

b) Exercir les funcions que corresponen a l'auditor o auditora en el Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional: verificar el bon funcionament dels sistemes i dels procediments d'execució del pressupost de l'ens, així com l'adequat equilibri i correspondència entre despeses i ingressos, verificar l'exactitud i veracitat de les dades comptables i extracomptables, verificar el compliment de les polítiques, plans, procediments i normativa que afecte l'entitat, realitzar el seguiment de l'aplicació de les mesures correctores de les incidències detectades en els treballs d'auditoria externa i el grau de compliment de les instruccions emanades de l'òrgan competent, així com emetre tota classe d'informes i propostes de millora.

En l'exercici d'aquestes funcions el Servei de Fiscalització mantindrà un caràcter independent dins de l'organització de l'ens sense perjudici de la seua dependència orgànica de la Presidència del Consell Rector.

c) Dissenyar i implantar el sistema de prevenció de delictes dels quals puguen ser responsables les persones jurídiques per a la seua aprovació pel Consell Rector. Supervisar el funcionament i compliment de model de prevenció aprovat. Informar i formar treballadors, directius i tercers sobre aquest, així com revisar-lo i actualitzar-lo. Gestionar les denúncies, anàlisi preliminar de la informació, determinació de la necessitat de recerca, instrucció de l'expedient i elaboració d'una proposta de resolució.

En l'exercici d'aquestes funcions el Servei de Fiscalització gaudirà de poders autònoms d'iniciativa i de control sense perjudici de la seua dependència orgànica de la Presidència del Consell Rector.

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

 

Única. Personal directiu

1. Mentre no es constituïsca i pose en funcionament la Societat, dependent de la Presidència de la Corporació, hi haurà un equip directiu de primer nivell.

2. La designació i el cessament del personal directiu correspondran al Consell Rector, a proposta de la Presidència.

3. Les retribucions seran fixades pel Consell Rector, a proposta de la Presidència, amb subjecció a les limitacions que en aquesta matèria dispose la normativa aplicable.

4. El personal directiu es regirà pel que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.

 

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

Única. Entrada en vigor

Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Burjassot, 11 de gener de 2017.

El president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació: Enrique Soriano Hernández.

 

 

 [1]  L'apartat 3 de l'article 12 es deroga per l'article únic de la Resolució de 28 de desembre del 2020, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dona publicitat a l'acord pel qual es modifica el Reglament orgànic i funcional del Consell Rector. (DOGV núm. 8987 de 31.12.2020) Ref. Base de dades 010736/2020.

[2]  La disposició addicional segona s'introdueix per l'article únic de la Resolució de 31 de juliol de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a l'acord pel qual es modifica el Reglament orgànic i funcional del Consell Rector. (DOGV núm. 8364 de 20.08.2018) Ref. Base de dades 007953/2018.

 

Mapa web