Disposicion Consolidada

Texto h2

DECRET 227/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula la qualificació i inscripció dels centres especials d'ocupació en el Registre de centres especials d'ocupació de la Comunitat Valenciana

Texto
Texto Texto
Publicat en:   DOGV núm. 8467 de 18.01.2019
Entrada en vigor :   19.01.2019
Origen disposició :   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Referència Base de Dades:   000542/2019
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/d/2018/12/14/227/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 23.06.2020 -

 

Decret 227/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula la qualificació i inscripció dels centres especials d'ocupació en el Registre de centres especials d'ocupació de la Comunitat Valenciana.

 

(DOGV núm. 8467 de 18.01.2019) Ref. 000542/2019

 

 

PREÀMBUL

 

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, atribueix a la Generalitat en l'article 49 la competència exclusiva en la regulació dels aspectes organitzatius i procedimentals propis de l'administració autonòmica, així com, i sense perjudici del que es disposa en l'article 149 de la Constitució, i si escau, de les bases i ordenació de l'activitat econòmica general de l'Estat, en la gestió de les funcions del servei públic d'ocupació estatal en l'àmbit del treball, ocupació i formació, i en l'article 51 estableix, així mateix, que correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat en matèria laboral i el foment actiu de l'ocupació.

La Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social del minusvàlid (LISMI), que més tard va ser integrada en el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovada per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, definia en l'article 42 el concepte de centre especial d'ocupació, d'ara endavant CEO.

En desplegament d'aquesta llei es va publicar el Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, que regula els centres especials d'ocupació de minusvàlids, i estableix, entre altres aspectes, que la creació d'aquests centres exigeix la seua qualificació i inscripció en el Registre de centres que les administracions autonòmiques crearan en l'àmbit de les seues competències.

És per això que, una vegada transferides a la Comunitat Valenciana les competències de l'Estat en matèria de la Unitat Administradora del Fons Nacional de Protecció al Treball, per Reial decret 268/1985, de 23 de gener, entre les quals es trobaven la qualificació i registre dels centres especials, es va publicar l'Ordre de 10 d'abril de 1986, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es crea el Registre de centres especials d'ocupació de Minusvàlids de la Comunitat Valenciana. No obstant això, part de la seua regulació referida a les condicions que han de reunir els centres per a la seua inscripció i qualificació ha quedat superada per legislació posterior, al qual cosa s'uneix la necessitat d'incorporar aspectes fins ara no previstos en aquesta ordre, com ara les causes i el procediment de pèrdua de qualificació, entre altres.

L'article 42.2 de la Llei 13/1982, va ser modificat a través de la disposició addicional trenta-nou, apartat 2 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.

Amb tot això, el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, en l'article 43 defineix els centres especials d'ocupació com aquells l'objectiu principal dels quals és el de realitzar una activitat productiva de béns o serveis, participant regularment en les operacions de mercat, i la finalitat dels quals és assegurar una ocupació remunerada a les persones amb discapacitat, alhora que són un mitjà d'inclusió del nombre major d'aquestes persones en el règim d'ocupació ordinària. Igualment, els centres especials d'ocupació hauran de prestar, a través de les unitats de suport, els serveis d'ajust personal i social que requerisquen les persones treballadores amb discapacitat, segons les seues circumstàncies i conforme es determine reglamentàriament.

Al seu torn, l'article 45.2 d'aquest text refós estableix que les administracions públiques, dins de l'àmbit de les seues competències, promouran la creació i posada en marxa de centres especials d'ocupació, siga directament o en col·laboració amb altres organismes o entitats, alhora que fomentaran la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat mitjançant l'adopció de les mesures necessàries per a la consecució d'aquestes finalitats i, així mateix, vigilaran, de forma periòdica i rigorosa, que les persones amb discapacitat siguen empleades en condicions de treball adequades.

Cal assenyalar la recent incorporació d'un nou apartat quatre a l'article 43 de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, introduït per la disposició final catorze de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, sobre la consideració de centres especials d'ocupació d'iniciativa social.

Finalment, cal esmentar la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, els principis de la qual hauran d'observar totes les administracions públiques en tots els seus actes i disposicions, i per a totes les activitats econòmiques. Així, l'article 3 estableix el principi de no discriminació, i en l'apartat 2 assenyala que cap disposició de caràcter general, actuació administrativa o norma de qualitat que es referisca a l'accés o a l'exercici d'activitats econòmiques podrà contindre condicions ni requisits que tinguen com a efecte directe o indirecte la discriminació per raó d'establiment o residència de l'operador econòmic.

Atesa la finalitat d'aquesta norma, la qualificació i inscripció dels centres especials d'ocupació en un registre públic, en cap cas pot entendre's com una trava a l'establiment d'un operador econòmic, sinó més aviat com un control previ per a l'accés a les activitats en condicions de mercat, ja que la inscripció prèvia en el registre és condició indispensable per a la percepció d'avantatges econòmics diversos, que van des d'ajudes econòmiques, com ara bonificacions de quotes a la Seguretat Social o subvencions, fins a la prioritat o reserva de contractes de les administracions públiques.

El desenvolupament social i econòmic, així com les polítiques de foment d'ocupació, tant estatals com autonòmiques, han potenciat la creació de CEO i l'increment de les plantilles, i resulta necessari adaptar la regulació dels CEO a la nova realitat social.

A més, cal incidir en el compliment dels requisits i obligacions exigits en la normativa, i concretament en el requisit dels CEO com a entitats de trànsit de les persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat cap a l'empresa ordinària, així com d'entitats prestadores dels serveis d'ajust personal i social que requerisquen aquestes persones treballadores.

Amb aquest fi, des de l'exercici 2017 s'ha estat reunint la mesa tècnica dels CEO integrada per l'Administració de la Generalitat Valenciana, així com per representants sindicals i patronals, i representants d'entitats vinculades amb la diversitat funcional o discapacitat, que ha estudiat i efectuat propostes, coincidint en la necessitat que les unitats de suport a què fa referència l'article 43 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, constituïdes per a la prestació dels serveis d'ajust personal i social, estiguen integrades per personal qualificat i format perquè presten els serveis d'ajust a tot el personal amb diversitat funcional o discapacitat, mitjançant una atenció individualitzada i integral.

Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2018.

Per tot això, a proposta del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en virtut del que es disposa en l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, el Consell, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el Consell, amb la deliberació prèvia, en la reunió de 14 de desembre de 2018,

 

 

DECRETE

 

TÍTOL I. Objecte i concepte

 

Article 1. Objecte i àmbit

1. Aquest decret té per objecte regular els requisits necessaris per a l'obtenció de la qualificació i posterior inscripció en el Registre de centres especials d'ocupació d'aquells centres especials d'ocupació que desenvolupen la seua activitat en aquest territori.

2. Així mateix, es regulen en aquest decret les causes de pèrdua de la qualificació i baixa en el registre administratiu esmentat, i el procediment per a aquesta.

3. El Registre Administratiu de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana, queda adscrit al Servei Valencià d'Ocupació i Formació, organisme autònom de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, o òrgan que el substituïsca amb competències en matèria d'integració laboral de persones amb diversitat funcional o discapacitat.

 

Article 2. Concepte i caràcter dels centres especials d'ocupació

1. Els centres especials d'ocupació són aquelles entitats l'objectiu principal de les quals és el de realitzar una activitat productiva de béns o de serveis, participant regularment en les operacions del mercat, i tenen com a finalitat assegurar una ocupació remunerada per a les persones amb diversitat funcional o discapacitat; alhora que són un mitjà d'inclusió del nombre major d'aquestes persones en el règim d'ocupació ordinària. Igualment, els centres especials d'ocupació hauran de prestar, a través de les unitats de suport, els serveis d'ajust personal i social que requerisquen les persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat, segons les seues circumstàncies i conforme al que es determine reglamentàriament.

2. La plantilla dels centres especials d'ocupació estarà constituïda pel nombre major de persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat que permeta la naturalesa del procés productiu i, en tot cas, pel 70 per 100 d'aquella. A aquest efecte no es computarà el personal sense diversitat funcional o discapacitat dedicat a la prestació de serveis d'ajust personal i social.

3. Tindran la consideració de persones amb diversitat funcional o discapacitat les regulades en l'article 4 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 21 de novembre.

4. S'entendrà per serveis d'ajust personal i social els que permeten ajudar a superar les barreres, obstacles o dificultats que les persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat dels centres especials d'ocupació tinguen en el procés d'incorporació a un lloc de treball, així com en la permanència i progressió en aquest. Igualment es trobaran compresos aquells dirigits a la inclusió social, cultural i esportiva.

5. La relació laboral de les persones amb diversitat funcional o discapacitat que presten els seus serveis en els CEO és de caràcter especial, conforme a l'article 2.1.g del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i es regeix per la seua normativa específica.

Per a ser qualificats en el registre de CEO de la Comunitat Valenciana i accedir a ajudes públiques de la Generalitat, els CEO hauran d'aplicar al seu personal, en els centres de treball de la Comunitat Valenciana i com a norma mínima, el Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana, o el que el substituïsca a la finalització de la seua vigència, en l'àmbit funcional de la qual es troben expressament recollits els CEO o bé el conveni del sector corresponent a l'activitat desenvolupada pels CEO.

Els CEO podran subscriure convenis d'empresa, sempre que mantinguen o milloren totes les condicions laborals previstes en el Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat. Les entitats que a la data de publicació d'aquest decret anaren aplicant un conveni d'empresa, per a mantindre la qualificació com a centre especial d'ocupació, hauran d'acreditar el manteniment o millora de les condicions laborals respecte a la norma mínima, sent-ne la comissió paritària del Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana, la que certificarà tal condició.

Els CEO podran subscriure acords temporals entre l'empresa i la representació de les treballadores i dels treballadors per a la inaplicació de les condicions de treball previstes en el conveni col·lectiu aplicat. En aquest cas, a més de respectar el que s'estableix en l'article 82.3 de l'Estatut dels Treballadors, l'acord haurà de comptar, prèviament a la seua signatura, amb dictamen favorable del Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva i l'aprovació de la comissió paritària del conveni col·lectiu del qual s'acorda la inaplicació. [1]

6. Els centres especials d'ocupació es classificaran:

a) Segons la seua titularitat, en públics o privats.

b) Segons la seua titularitat i aplicació dels seus possibles beneficis, d'iniciativa social o mancades d'ella.

El reconeixement del caràcter social dels centres especials d'ocupació o la falta d'aquest s'inscriurà en el Registre administratiu de centres especials d'ocupació de la Comunitat Valenciana i haurà de constar en la resolució administrativa per la qual es qualifique el centre especial d'ocupació.

Tindran la consideració de centres especials d'ocupació d'iniciativa social aquells que estiguen obligats pels seus Estatuts o per acord social a la reinversió íntegra dels seus beneficis per a la creació d'oportunitats d'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat i la millora contínua de la seua competitivitat i de la seua activitat d'economia social, i en tot cas tindran la facultat d'optar per reinvertir-los en el mateix CEO o en uns altres CEO d'iniciativa social. Així mateix haurà de tractar-se d'alguna de les possibilitats següents:

1r. CEO promoguts i participats en més d'un 50 %, directament o indirectament, per una o diverses entitats, siguen públiques o privades, que no tinguen ànim de lucre o que tinguen reconegut el seu caràcter social en els seus Estatuts, ja siguen associacions, fundacions, corporacions de dret públic, cooperatives d'iniciativa social o altres entitats de l'economia social.

2n. CEO la titularitat dels quals correspon a societats mercantils en les quals la majoria del seu capital social siga propietat d'alguna de les entitats assenyalades anteriorment, siga de forma directa o bé indirecta a través del concepte de societat dominant regulat en l'article 42 del Codi de Comerç.

 

 

TÍTOL II. Registre i inscripció

 

CAPÍTOL I. El Registre de CEO

 

Article 3. Requisits per a la qualificació com a centre especial d'ocupació

1. Podran ser qualificades de centres especials d'ocupació aquelles entitats constituïdes per persona física o jurídica, amb ànim de lucre o sense, de caràcter públic o privat que, conformement a les disposicions vigents, tinguen capacitat jurídica i d'obrar.

2. Per a ser qualificats i inscrits els centres especials d'ocupació han de complir els requisits següents:

a) Tindre personalitat jurídica pròpia independent de la del seu titular, amb estructura i organització diferenciada de la resta d'activitats del titular.

b) Justificar, mitjançant l'estudi econòmic oportú, les possibilitats de viabilitat i subsistència del centre especial d'ocupació, amb vista al compliment de les seues finalitats.

c) Estar constituïda la seua plantilla per personal amb diversitat funcional o discapacitat, conforme al que es disposa en l'article 2 d'aquest decret, amb contracte laboral escrit, subscrit amb cadascuna de les persones treballadores, conforme a la normativa vigent.

d) Incloure en la seua plantilla el personal tècnic i de suport, en possessió de les titulacions professionals adequades que l'activitat del centre especial d'ocupació i el desenvolupament personal i social de les persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat necessiten, per a la prestació de les corresponents mesures d'ajust personal i social que, en tot cas, i després de les avaluacions corresponents de les treballadores i treballadors i detecció de necessitats, amb una periodicitat mínima anual, implicaran la subscripció dels itineraris individualitzats corresponents amb tot el personal amb diversitat funcional o discapacitat dels CEO, on s'inclouran, entre altres, serveis destinats al trànsit a l'empresa ordinària.

e) En el cas que el sol·licitant o promotor siga persona jurídica, aquesta haurà de complir la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o l'exempció d'aquesta obligació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, en relació amb l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre Estatut de les persones amb discapacitat.

f) Compromís d'aplicar al seu personal, en els centres de treball de la Comunitat Valenciana i com a norma mínima, el Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana, o el que el substituïsca a la finalització de la seua vigència, o bé el conveni del sector corresponent a l'activitat desenvolupada pel CEO, i podran subscriure convenis d'empresa, únicament en el supòsit previst en el tercer paràgraf de l'article 2.5 d'aquest decret. [2]

g) Compromís d'elaboració d'un pla d'igualtat, degudament visat, en els supòsits en què resulten obligats a això, d'acord amb el que es disposa en l'article 4 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, en relació amb els articles 14 i 45 de la LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. En el cas que el Pla d'igualtat resulte obligatori, anualment hauran de presentar resolució de ratificació o de revocació de la directora general competent en matèria de dones, sobre l'informe anual d'avaluació de resultats.

 

Article 4. Requisits del personal integrant de les unitats de suport per a la prestació de serveis d'ajust personal i social

1. L'obligació de contractació en plantilla del centre especial d'ocupació al personal tècnic per a la prestació dels serveis d'ajust personal i social podrà substituir-se per prestació de serveis externs, en els casos següents:

a) Serveis especialitzats, com ara rehabilitació, terapèutics, etc.

b) CEO que, per la seua reduïda grandària, tinguen especials dificultats per a la contractació de tècnics qualificats per a la realització de les avaluacions de les treballadores i treballadors amb diversitat funcional o discapacitat, detecció de necessitats i subscripció dels itineraris individualitzats corresponents. A aquest efecte es consideren CEO de reduïda grandària els CEO amb una plantilla de personal amb diversitat funcional de fins a 10 treballadors, sempre que d'aquests, hi haja com a màxim tres treballadores o treballadors amb diversitat funcional o discapacitat severa.

c) CEO participats en més d'un 50 % del seu capital social per entitats sense ànim lucre les promotores dels quals disposen de personal qualificat per a la prestació dels serveis d'ajust personal i social, segons el que s'estableix per al personal tècnic en aquest decret.

2. Requisits del personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional

a) En els contractes subscrits amb el personal integrant de les unitats de suport per a la prestació dels serveis d'ajust personal i social, haurà de constar expressament la seua ocupació com a tècnic o tècnica o com a encarregat o encarregada de la unitat de suport a l'activitat professional. No obstant això, aquestes ocupacions podran constar en clàusules addicionals o annex al contracte, o en escrits registrats en els centres d'ocupació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, de modificació dels contractes subscrits amb anterioritat.

b) El personal tècnic de les unitats de suport hauran d'estar en possessió de titulació mínima de tècnic o tècnica de grau mitjà o superior, preferentment en els àmbits educatiu, sanitari, pedagògic, psicosocial, terapèutic o sociolaboral. En el cas que la titulació corresponga a àmbits diferents dels anteriors, els tècnics hauran de posseir a més de la titulació, experiència, d'almenys un any, en activitats d'integració social o laboral de persones amb diversitat funcional/discapacitat, a través d'una relació laboral o professional. En cas d'experiència adquirida a través d'accions de voluntariat, s'hauran d'acreditar un mínim de dos anys d'experiència.

Si no té la titulació esmentada, el personal tècnic haurà d'acreditar coneixements i experiència equiparables.

S'entendrà que els tècnics o tècniques tenen coneixements i/o experiència equiparable, segons:

1r Si es tracta de tècnics i tècniques que ja estigueren contractats pel CEO a la data d'entrada en vigor d'aquest decret, per a la prestació dels serveis d'ajust personal i social, sense perjudici de la formació contínua i/o perfeccionament a través de cursos i jornades que es puguen organitzar.

2n Si es tracta de noves contractacions produïdes amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquest decret, hauran d'acreditar tindre coneixements en l'àmbit educatiu, sanitari, pedagògic, psicosocial, terapèutic o sociolaboral, i una experiència, d'almenys dos anys, en activitats d'integració social o laboral de persones amb diversitat funcional o discapacitat, a través d'una relació laboral o professional. En cas d'experiència adquirida a través d'accions de voluntariat, s'hauran d'acreditar un mínim de tres anys d'experiència.

 

Article 5. Circumstàncies objecte de qualificació

Seran objecte de qualificació i inscripció en el Registre de centres especials d'ocupació de la Comunitat Valenciana, les circumstàncies següents:

1. La constitució d'una nova entitat com a CEO.

2. L'obertura d'un centre de treball a la Comunitat Valenciana pertanyent a un centre especial d'ocupació qualificat i inscrit en el registre administratiu d'una altra comunitat autònoma.

3. El caràcter de centre especial d'ocupació d'iniciativa social, si escau.

4. El canvi de titularitat d'un centre especial d'ocupació.

 

Article 6. Documentació per a la qualificació i inscripció en el Registre de CEO de la Comunitat Valenciana d'una nova entitat com a CEO

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:

1. Acreditació de la personalitat o capacitat jurídica de la sol·licitant.

2. Pla d'empresa i informe acreditatiu de la viabilitat tècnica, econòmica i financera emés per qualsevol de les entitats que conformen el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana. [3]

3. Compromís de realitzar mesures d'ajust personal i social, contractant per a això, en plantilla, el personal tècnic i de suport corresponent, en possessió de les titulacions professionals adequades que l'activitat del centre especial d'ocupació i el desenvolupament personal i social de les persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat necessiten, segons el que s'estableix en l'article 4 d'aquest decret.

4. Si en el moment de presentar la sol·licitud ja es coneix la plantilla a contractar, haurà d'adjuntar-se: documentació acreditativa de la discapacitat del personal amb diversitat funcional o discapacitat, curriculum vitae del personal directiu, en cas de ser conegut, o curriculum vitae del personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional.

5. Referència detallada de la ubicació del centre o centres de treball, concretant els immobles, terrenys o locals on es desenvolupen o desenvoluparan les activitats i acreditar-ne la titularitat legal.

6. Escriptures de constitució o estatuts, inscrits en el registre corresponent.

Quan no se'n tinguen, s'haurà de presentar certificat de reserva de denominació expedida pel Registre Mercantil Central, així com esborrador dels estatuts corresponents on consten, entre altres dades, les següents: persones sòcies de l'entitat, capital social, objecte social que inclourà, a més de les activitats econòmiques a exercir, la gestió d'aquestes a través d'un centre especial d'ocupació, i el domicili social.

7. Consentiment exprés de la sol·licitant al Servei Valencià d'Ocupació i Formació, directament o a través del seu representant legal, per a la cessió a tercers de les dades facilitades, amb la finalitat de verificar la viabilitat del projecte. Les dades de caràcter personal estaran subjectes al règim previst en la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

8. Declaració responsable de la representació legal del CEO sobre el conveni col·lectiu que s'aplicarà, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 2 d'aquest decret.

En el cas que el conveni a aplicar siga d'empresa, la declaració responsable determinarà que el conveni mantindrà les condicions previstes en el Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat, i s'especificaran, en el seu cas, les condicions que es preveja millorar. [4]

9. Declaració responsable, en el cas que el sol·licitant o promotor siga persona jurídica, sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o l'exempció d'aquesta obligació.

10. Compromís d'elaboració d'un pla d'igualtat, degudament visat, en els supòsits en què resulten obligats a això, d'acord amb el que es disposa en l'article 4 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, en relació amb els articles 14 i 45 de la LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

 

Article 7. Documentació per a la qualificació i inscripció en el Registre de CEO de la Comunitat Valenciana d'un centre de treball pertanyent a un CEO qualificat i inscrit en el registre administratiu d'una altra comunitat autònoma

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:

1. Escriptures de constitució de l'entitat, així com modificacions posteriors, si escau, referides a ampliacions de capital, venda de participacions, modificacions objecte social, etc.

2. Escriptures de poder.

3. Pla d'empresa i informe acreditatiu de la viabilitat tècnica, econòmica i financera emés per qualsevol de les entitats que conformen el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana. [5]

4. Si en el moment de presentar la sol·licitud ja es coneix la plantilla a contractar, haurà d'adjuntar-se: documentació acreditativa de la discapacitat del personal amb diversitat funcional o discapacitat, curriculum vitae del personal directiu, en cas de ser conegut, o curriculum vitae del personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional.

5. Referència detallada de la ubicació del centre o centres de treball, concretant els immobles, terrenys o locals on es desenvolupen o desenvoluparan les activitats i acreditar-ne la titularitat legal.

6. Certificat de l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent, acreditatiu de la qualificació i registre de l'entitat com a CEO, en vigor i on consten les activitats concretes per a les quals el CEO està qualificat, si escau.

7. Comptes anuals de l'entitat inscrits en el Registre Mercantil dels 3 últims exercicis.

8. Memòria de les actuacions d'ajust personal i social dutes a terme durant l'últim exercici en tots els centres de treball.

9. Adequació del Pla d'empresa al centre o centres de treball de la Comunitat Valenciana.

10. Consentiment exprés de la sol·licitant al Servei Valencià d'Ocupació i Formació, directament o a través del seu representant legal, per a la cessió a tercers de les dades facilitades, amb la finalitat d'estudi de la viabilitat del projecte.

11. Compromís de realitzar mesures d'ajust personal i social, contractant per a això, en plantilla, el personal tècnic i de suport corresponent, en possessió de les titulacions professionals adequades que l'activitat del centre especial d'ocupació i el desenvolupament personal i social de les persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat necessiten, segons el que s'estableix en l'article 4 d'aquest decret.

12. Declaració responsable de la representació legal del CEO sobre el conveni col·lectiu que s'aplicarà, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 2 d'aquest decret.

En el cas que el conveni a aplicar siga d'empresa, certificat de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana acreditatiu que el conveni manté o millora les condicions laborals del conveni autonòmic d'atenció a la discapacitat. [6]

13. Pla d'igualtat, degudament visat, o declaració responsable, en model normalitzat, de no estar subjecte a l'obligació que per a això estableix l'article 45 de la LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

 

Article 8. Documentació complementària per a la qualificació i inscripció en el Registre de CEO de la Comunitat Valenciana com a CEO d'iniciativa social

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:

1. Acreditació de la personalitat jurídica i el caràcter social del CEO.

a) En el cas de les entitats de l'article 2, apartat 6.b.1), hauran de presentar:

1r Acreditació de la seua personalitat jurídica mitjançant escriptura de constitució i, si escau, acreditació de la seua inscripció en el registre corresponent, en el cas d'entitats la forma jurídica de les quals evidencie la falta d'ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social…).

2n Estatuts de l'entitat en els quals s'especifique el caràcter social d'aquestes, en la resta de casos (corporacions de dret públic o altres entitats de l'economia social).

b) En el cas de les entitats de l'article 2, apartat 6.b.2), hauran de presentar:

1r Acreditació, mitjançant el llibre de registre corresponent, de correspondre la titularitat de les accions o participacions de la societat a alguna de les entitats enumerades en l'apartat anterior.

2n Acreditació, mitjançant el llibre de registre corresponent, de pertànyer la societat a un grup social en el qual la societat dominant siga una de les entitats esmentades en l'apartat anterior.

3r Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat sense ànim de lucre titular de més del 50 % del CEO, mitjançant escriptura de constitució i, si escau, acreditació de la seua inscripció en el registre corresponent.

2. Acreditació de l'aplicació de beneficis

a) Per a la qualificació inicial, hauran de presentar els estatuts de l'entitat on conste el compromís d'aquesta de destinar els possibles beneficis a les finalitats de creació d'oportunitats d'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat, millora contínua de la seua competitivitat i de la seua activitat d'economia social, tenint en tot cas la facultat d'optar per reinvertir-los en el centre especial d'ocupació o en uns altres CEO d'ocupació d'iniciativa social.

A falta d'aquest esment estatutari, la voluntat de reinversió de beneficis s'acreditarà mitjançant escriptura d'elevació a públic d'acords socials en la qual es reculla aquest compromís per part del màxim òrgan de govern de l'entitat.

L'acreditació formal serà necessària en el moment de la qualificació i aquesta es mantindrà mentre no es produïsquen canvis que la desvirtuen.

Per a la qualificació com a CEO d'iniciativa social d'entitats ja qualificades de CEO, hauran d'aportar així mateix la documentació establida en l'apartat següent, en el seu cas.

b) Durant la resta d'exercicis, comptes anuals de l'exercici immediatament anterior, acompanyats d'una declaració responsable subscrita per la representació legal de l'entitat acreditativa de la titularitat del centre especial d'ocupació i que els beneficis obtinguts en aquest exercici han sigut destinats a les finalitats de creació d'oportunitats d'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat, millora contínua de la seua competitivitat i de la seua activitat d'economia social, i els hauran reinvertit en el centre especial d'ocupació o en uns altres CEO d'iniciativa social. [7]

 

Article 9. Documentació per a la inscripció en el Registre de CEO de la Comunitat Valenciana del canvi de titularitat d'un CEO ja qualificat

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:

1. Escriptures de compravenda de participacions socials.

2. Acreditació de la personalitat jurídica de qui haja realitzat la compra. En cas de persones jurídiques, hauran de presentar-se, a més, les escriptures de constitució d'aquesta, degudament actualitzades, on conste el capital social, la titularitat de les participacions socials i l'objecte d'aquesta.

3. Escriptures de modificació de les escriptures de constitució i Estatuts del CEO, si escau, així com escriptures acreditatives de la representació legal.

4. Memòria explicativa del projecte empresarial.

5. Declaració responsable de la nova representació legal del CEO acreditatiu de la intenció de la nova persona titular de continuar el compliment dels requisits tinguts en compte per a la qualificació de l'entitat com a centre especial d'ocupació, i molt especialment, el compliment de la prestació de serveis d'ajust personal i social mitjançant l'atenció individualitzada que requerisquen les treballadores i treballadors del CEO.

 

 

CAPÍTOL II. Procediment de qualificació i inscripció

 

Article 10. Competència

La competència per a resoldre sobre les sol·licituds de qualificació i inscripció formulades correspon a la persona titular de la direcció general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o òrgan en què aquesta delegue, que podrà realitzar d'ofici, totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se la corresponent resolució de qualificació i inscripció del centre especial d'ocupació, i podran demanar informes d'organismes i entitats que estime oportuns, així com verificar o demanar més informació al mateix sol·licitant, si ho considera necessari, per a millor resoldre l'expedient.

En el cas que la competència es delegue en un òrgan col·legiat, haurà de procurar-se que la seua composició s'ajuste al principi d'equilibri per raó de gènere.

 

Article 11. Procediment de qualificació i inscripció

1. S'iniciarà a sol·licitud de la interessada, mitjançant presentació telemàtica de model normalitzat de sol·licitud, juntament amb la documentació establida per a cada cas en els articles anteriors, a través de l'enllaç facilitat en la pàgina web del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://www.labora.gva.es/entitats).

2. Una vegada rebuda la sol·licitud, la Subdirecció General d'Ocupació, o òrgan amb competències en matèria de foment d'ocupació, com a òrgan instructor, l'examinarà juntament amb la documentació aportada. En cas que la sol·licitud no reunisca els requisits o la documentació preceptiva, requerirà la interessada, en els termes de l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerà que ha desistit de la seua petició, amb una resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 d'aquesta llei.

3. Una vegada comprovada la documentació presentada, i avaluades les sol·licituds, si escau, l'òrgan instructor formularà proposta de resolució a l'òrgan competent per a resoldre, el qual dictarà resolució on farà constar les dades objecte d'inscripció en el Registre de CEO.

4. El termini màxim per a resoldre i notificar serà de tres mesos i es computarà des de la data d'entrada de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació de dictar resolució expressa, en els termes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Article 12. Qualificació provisional

En el cas de qualificació d'entitats de nova creació procedirà la qualificació provisional, si l'entitat manca de les escriptures de constitució i estatuts degudament inscrits en el registre corresponent.

L'entitat en el termini màxim d'un any des de la notificació de la resolució de qualificació provisional haurà de presentar les escriptures de constitució o estatuts, segons el tipus d'entitat, degudament inscrits en el registre corresponent. I es procedirà a la qualificació definitiva del CEO en el Registre de CEO de la Comunitat Valenciana i en el Llibre d'inscripcions corresponent.

 

Article 13. Qualificació definitiva i inscripció en el Registre

1. En el cas de centres de treball de CEO qualificats en altres comunitats autònomes i d'entitats de nova creació que hagen obtingut la qualificació provisional havent complit el que s'estableix en l'article 11, es procedirà a dictar resolució de qualificació definitiva.

2. Aquesta qualificació quedarà sense efectes si l'entitat no acredita l'inici d'activitat en el termini d'un any comptat des de la notificació d'aquesta resolució. Per a això, el CEO haurà d'aportar:

a) Alta en el Cens d'Obligats Tributaris.

b) Alta en el CNAE corresponent a l'activitat o activitats del CEO.

c) Comunicació d'obertura de centre de treball a l'autoritat laboral corresponent.

d) Pla de prevenció de riscos laborals.

e) Autoritzacions i llicències dels organismes competents que resulten necessàries per a l'obertura i funcionament de l'empresa o centre, de l'activitat o activitats desenvolupades i per cada centre de treball.

f) Poders de representació.

3. Contra la resolució de qualificació, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'article 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

4. La qualificació i inscripció en el Registre no comportarà per si sola el dret al gaudi de subvencions, ajudes o compensacions econòmiques públiques, encara que la qualificació definitiva i inscripció serà requisit inexcusable per a obtindre el dret a ser beneficiària d'aquell gaudi.

 

 

CAPÍTOL III. El llibre d'inscripcions

 

Article 14. Llibre d'inscripcions. Actes inscriptibles

1. El Registre de centres especials d'ocupació formalitzarà la qualificació i inscripció en un Llibre d'inscripcions, el contingut de les quals serà públic.

2. El Llibre d'inscripcions s'estableix per un procediment informàtic. Els assentaments seran estesos de forma succinta i recolliran: la denominació, data d'inscripció, número d'inscripció, CIF, CNAE, forma jurídica, activitats, domicili social, telèfon i, si escau, fax i correu electrònic.

3. En el full registral de cada centre, s'anotaran els assentaments que recullen els canvis de denominació, forma jurídica de l'entitat titular, alteració del domicili social, així com la desqualificació, si escau, que comportarà la cancel·lació registral del centre.

4. Qualsevol alteració en les circumstàncies del CEO haurà de ser comunicada al Registre de centres especials d'ocupació, dins del termini màxim d'un mes des de la data en què es produïsquen, i a aquest efecte s'hauran d'aportar les dades i documents necessaris. L'incompliment d'aquesta obligació podrà determinar l'inici de l'expedient per a la pèrdua de la qualificació obtinguda, amb la tramitació prèvia del procediment previst en l'article 17 d'aquest decret.

5. Els CEO estaran obligats a comunicar mitjançant la documentació justificativa que en cada cas s'establisca, entre altres, les modificacions següents:

a) Canvi de denominació social, de domicili social, obertura de nous centres de treball del CEO.

b) Nomenament i cessament de representant legal, òrgan d'administració i apoderat del CEO.

c) Ampliació de l'objecte social, així com de l'activitat que realitza el CEO.

d) Ampliacions de capital social, i compravenda de participacions socials.

e) Canvis en la naturalesa lucrativa del centre especial d'ocupació, en el cas de tractar-se d'una entitat mercantil, o de la seua promotora.

6. Així mateix, i en els termes exigits en la normativa específica, els centres especials d'ocupació hauran de comunicar al Registre administratiu la realització d'enclavaments laborals, i es faran constar en el corresponent full d'inscripció l'existència i característiques d'aquests.

 

Article 15. Obligacions dels centres especials d'ocupació qualificats [8]

1. El manteniment de la qualificació de CEO comportarà el compliment de les obligacions següents:

a) Mantindre actualitzades les dades registrals i presentar la documentació necessària per a això.

b) Mantindre, des de la seua qualificació, un percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat d'almenys el 70 % de la plantilla.

c) Prestar a tot el personal amb diversitat funcional o discapacitat els serveis corresponents d'ajust personal i social que requerisquen segons el seu tipus i grau de diversitat funcional o discapacitat.

La prestació d'aquests serveis requereix l'atenció individualitzada de totes les persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat mitjançant avaluacions individuals, de caràcter periòdic, i el desenvolupament d'itineraris individualitzats d'inserció i orientació sociolaboral.

d) Facilitar a tot el personal amb diversitat funcional o discapacitat els serveis i suports necessaris que faciliten la inclusió del nombre major de treballadores i treballadors amb diversitat funcional o discapacitat del CEO en el règim d'ocupació ordinària.

e) Tindre contractat en plantilla el personal tècnic i de suport necessari per a la prestació dels serveis corresponents d'ajust personal i social, en possessió de la titulació, formació i experiència necessària per a la realització de les seues funcions, segons el que s'estableix en l'article 4 d'aquest decret.

f) Aplicar al personal dels CEO, en els centres de treball de la Comunitat Valenciana i com a norma mínima, el Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana, o el que el substituïsca a la finalització de la seua vigència, o bé el conveni del sector corresponent a l'activitat desenvolupada pel CEO, i es podran subscriure convenis d'empresa, únicament en el supòsit previst en el tercer paràgraf de l'article 2.5 d'aquest decret.

La subscripció d'acords temporals entre l'empresa i la representació de les treballadores i dels treballadors per a la inaplicació de les condicions de treball previstes en el conveni col·lectiu aplicat haurà de respectar en tot cas els requisits establerts en el paràgraf quart de l'article 2.5 d'aquest decret.

2. Els CEO que tinguen subscrits contractes d'enclavament laboral amb empreses del mercat ordinari de treball en els termes establits en el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment d'ocupació de les persones amb discapacitat, remetran al Servei Valencià d'Ocupació i Formació o organisme que el substituïsca, en el termini d'un mes des de la seua subscripció, la documentació següent:

a) Contracte mercantil d'enclavament laboral, així com les pròrrogues o modificacions que puguen produir-se.

b) Relació del personal amb diversitat funcional o discapacitat que el formen i, si escau, les posteriors modificacions que hagen pogut experimentar en la seua composició.

c) Documentació acreditativa de la diversitat funcional o discapacitat del personal de l'enclavament laboral.

d) Ubicació, característiques i mitjans del centre de treball on es desenvoluparà l'activitat objecte de l'enclavament, així com la titularitat d'aquests i documents que l'acrediten.

e) Relació del personal tècnic i de suport del CEO que presten els seus serveis d'ajust personal a les persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat de l'enclavament laboral.

3. A l'efecte del seu seguiment i control, quan els CEO reben de les administracions públiques subvencions o ajudes o qualsevol classe de compensació econòmica, qualsevol que siga la seua naturalesa, vindran obligats a presentar en el termini dels tres primers mesos de l'any, a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, la següent documentació relativa a l'exercici anterior:

a) Memòria comprensiva, entre altres, dels aspectes següents:

1r Titularitat del centre.

2n Ubicació.

3r Activitat principal i complementària.

b) Composició de la seua plantilla.

c) Documentació econòmica:

1r. Liquidació del pressupost

2n. Balanç de situació

3r. Compte d'explotació

4t. Projecte de pressupost de l'exercici següent

d) Declaració responsable subscrita per la representació legal acreditativa que els beneficis obtinguts en l'exercici han sigut destinats a les finalitats de creació d'oportunitats d'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat, millora contínua de la seua competitivitat i de la seua activitat d'economia social, en el cas dels CEO d'iniciativa social.

e) Informe del compliment dels seus objectius econòmics i dels objectius d'ajust personal i social.

f) Declaració responsable de la representació legal dels CEO relativa a la titularitat de l'entitat i al conveni col·lectiu que s'estiga aplicant, i es farà constar, si escau, si s'ha aconseguit algun acord d'inaplicació temporal d'aquest.

g) Certificat de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana, en el cas que el conveni aplicat siga d'empresa, acreditatiu que aquest manté o millora les condicions laborals del conveni autonòmic d'atenció a la discapacitat.

h) Dictamen favorable del Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva i document d'aprovació de la comissió paritària del conveni col·lectiu corresponent, en el cas que s'haja aconseguit un acord temporal entre l'empresa i la representació de les treballadores i dels treballadors per a la inaplicació de les condicions de treball previstes en el conveni col·lectiu aplicable.

 

Article 16. Pèrdua de la qualificació del centre d'especial d'ocupació

1. Seran causes de desqualificació com a centre especial d'ocupació les següents:

a) Deixar de complir algun dels requisits exigits per a la qualificació o qualsevol altra condició o obligació derivada d'aquesta.

b) L'incompliment de les obligacions i/o la no presentació de la documentació establida en l'article 15 a l'efecte de seguiment i control dels CEO.

c) La falta d'aportació de les escriptures de constitució i/o estatuts del CEO, en el termini d'1 any des de la seua qualificació provisional.

d) La falta d'acreditació de l'inici d'activitats pel centre especial d'ocupació transcorregut un any des de la notificació de la resolució de la seua qualificació definitiva com a tal.

e) El cessament de l'activitat econòmica per un període superior a 6 mesos.

f) El tancament del CEO, la dissolució de la societat o qualsevol altra causa d'extinció de la personalitat jurídica.

g) L'incompliment de les obligacions derivades de la concessió d'ajudes, subvencions o qualsevol tipus de compensacions econòmiques de les administracions públiques, incloent-hi les obligacions en matèria de reintegrament sempre que no s'haja efectuat l'ajornament i/o fraccionament d'aquest en via voluntària o executiva.

h) La falta de comunicació prèvia de l'alteració de circumstàncies objecte d'inscripció en el Llibre d'inscripcions i, en general, qualsevol modificació de les condicions que es van tindre en compte per a la qualificació del CEO.

2. Serà causa de pèrdua de la qualificació com a CEO d'iniciativa social, la falta de comunicació de qualsevol canvi que afecte la consideració de CEO d'iniciativa social, tant pel que fa a la seua promotora com en relació amb el mateix CEO.

 

Article 17. Procediment de desqualificació del centre d'especial d'ocupació

1. L'expedient de desqualificació s'iniciarà a instàncies de part o d'ofici. Una vegada iniciat el procediment de desqualificació, l'òrgan instructor del procediment ho traslladarà al centre especial d'ocupació afectada perquè, en el termini de 15 dies hàbils des de la recepció de la notificació, presente les al·legacions que estime oportunes. Conclòs aquest termini, i una vegada valorades aquestes, s'emetrà proposta de cancel·lació de la inscripció, la qual s'elevarà a l'òrgan competent per a la seua resolució.

2. Una vegada ferma en via administrativa, la resolució de desqualificació farà efecte de cancel·lació de la inscripció registral.

3. Contra la resolució de desqualificació, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'article 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Article 18. Dret d'accés i tractament de dades de caràcter personal

1. El dret d'accés a la informació del Registre de centres especials d'ocupació, haurà d'exercitar-se en la forma i dins dels límits establits en l'apartat d de l'article 13 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. El tractament de les dades de caràcter personal contingudes en els expedients que donen lloc a la qualificació i posterior inscripció en el Registre quedarà subjecte al règim d'especial protecció previst en la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

Primera. Difusió i informació pública dels centres especials d'ocupació qualificats en la Comunitat Valenciana

Els òrgans competents de la Generalitat divulgaran, a través de la seua web corporativa, les dades d'interés general dels centres especials d'ocupació qualificats i inscrits a la Comunitat Valenciana, com poden ser, entre altres, el número d'inscripció en el Registre, la denominació del centre o entitat i l'activitat principal.

 

Segona. Incidència pressupostària

A l'efecte del que es preveu en l'art. 26.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, s'indica que el present decret no comporta cap despesa pública per a la seua posada en marxa i funcionament.

 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

Primera. Procediments iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest decret

Les entitats qualificades de centres especials d'ocupació i inscrites en el Registre de CEO de la Comunitat Valenciana abans de l'entrada en vigor d'aquest decret disposen de:

1. Un mes comptat des de l'endemà de la publicació d'aquest decret per a comunicar qualsevol circumstància de les incloses en el Llibre d'inscripcions que no hagen sigut comunicades. En absència d'això, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació podrà iniciar el procediment de desqualificació corresponent regulat en l'article 16, en cas de tindre constància fidedigna de l'existència de modificacions substancials no comunicades.

2. Tres mesos comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest decret per a sol·licitar i presentar la documentació establida en l'article 8 per a la qualificació de CEO d'iniciativa social.

3. Tres mesos comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest decret per a la presentació d'un Pla d'igualtat, degudament visat, o declaració responsable, en model normalitzat, de no estar subjecte a l'obligació que per a això estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

4. Un any comptat des de l'endemà de la publicació d'aquest decret per a l'acreditació de la constitució d'una nova entitat, inscrita en el registre corresponent, en el cas de centres especials d'ocupació que no tinguen personalitat jurídica independent en la data de publicació d'aquest decret.

 

Segona. Règim transitori dels procediments

Els procediments de qualificació i inscripció en el registre administratiu de centres especials d'ocupació de la Comunitat Valenciana iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest decret, continuaran regint-se per l'Ordre de 10 d'abril de 1986, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es crea el Registre de centres especials d'ocupació de minusvàlids de la Comunitat Valenciana.

 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Única. Derogació normativa

Queda derogada l'Ordre de 10 d'abril de 1986, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es crea el Registre de centres especials d'ocupació de minusvàlids de la Comunitat Valenciana, en tot el que s'opose al que es disposa en aquest decret.

Així mateix, queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que es disposa en el present decret.

 

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera. Desplegament normatiu

Es faculta la persona titular del Servei Valencià d'Ocupació i Formació o òrgan que el substituïsca per a dictar totes les disposicions que requerisca el desplegament i execució d'aquest decret.

 

Segona. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

València, 14 de desembre de 2018

 

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER

 

El conseller d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 [1]  L'apartat 5 de l'article 2 es modifica pel Decret 70/2020, de 19 de juny, del Consell, de modificació del Decret 227/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula la qualificació i inscripció dels centres especials d'ocupació en el Registre de centres especials d'ocupació de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8840 de 22.06.2020) Ref. Base de dades 004688/2020.

[2]  El punt f de l'apartat 2 de l'article 3 es modifica pel Decret 70/2020, de 19 de juny, del Consell.

[3]  L'apartat 2 de l'article 6 es modifica pel Decret 70/2020, de 19 de juny, del Consell.

[4]  L'apartat 8 de l'article 6 es modifica pel Decret 70/2020, de 19 de juny, del Consell.

[5]  L'apartat 3 de l'article 7 es modifica pel Decret 70/2020, de 19 de juny, del Consell.

[6]  L'apartat 12 de l'article 7 es modifica pel Decret 70/2020, de 19 de juny, del Consell.

[7]  L'apartat 2 de l'article 8 es modifica pel Decret 70/2020, de 19 de juny, del Consell.

[8]  L'article 15 es modifica pel Decret 70/2020, de 19 de juny, del Consell.

 

Mapa web