> Sumari

Any XLVI
Dimarts, 21 de novembre de 2023
Núm. 9729
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Almussafes
Anunci relatiu a convocatòria per a cobrir en propietat una plaça d'educador o educadora socials per oposició, torn lliure. [2023/10925]
64771
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Santa Pola
Anunci de l'extracte de les bases de la convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places de conserge de col·legi, personal funcionari, mitjançant el sistema de concurs oposició, per torn lliure. [2023/10859]
64772
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Xàtiva
Anunci de la convocatòria per a la cobertura definitiva i en propietat de 26 places de naturalesa funcionarial, escala administració general, mitjançant el sistema de concurs, en el marc de l'oferta pública extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal, a l'empara del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública. [2023/10840]
64773
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l'ingrés en l'escala tècnica (referència A05/23), per a ocupar llocs de l'itinerari professional d'administració general de la Universitat d'Alacant, pel sistema general d'accés lliure (Resolució de 29 de setembre de 2023; DOGV número 9703, de 13 d'octubre de 2023). [2023/11430]
64774
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/11530]
64777
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup C, subgrup C1, sector administració general, categoria/escala administrativa, les persones aspirants que han aprovat les proves selectives convocades per la Resolució de 27 de maig de 2021 (DOGV 16.06.2021), pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació (codi 2021/P/FC/C/6). [2023/11392]
64787
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Societat de Projectes per a la Transformació Digital, SAU
Anunci pel qual es disposa el cessament del director general de la Societat de Projectes per a la Transformació Digital, SAU. [2023/10783]
64792
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup C, subgrup C1, sector administració general, categoria/escala administrativa, les persones aspirants que han aprovat les proves selectives convocades per la Resolució de 28 de maig de 2021 (DOGV 15.06.2021), pel sistema de concurs oposició (codi 2021/P/FC/C/7). [2023/11485]
64793
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, de la presidenta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), de modificació de la Resolució, d'11 de juliol de 2023, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen les beques IVACE E + O, Exportació i Ocupació 2023, per a l'especialització professional en comerç exterior. [2023/11562]
64797
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Extracte de la Resolució de 15 de novembre de 2023, de la presidenta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), de modificació de la Resolució, de 22 de maig de 2023, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen les beques IVACE I+I Internacionalització + Innovació 2023, en matèries relacionades amb la internacionalització digital de les empreses. [2023/11604]
64798
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, de la presidenta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), de modificació de la Resolució, de 22 de maig de 2023, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen les beques IVACE I+I Internacionalització + Innovació 2023, en matèries relacionades amb la internacionalització digital de les empreses. [2023/11572]
64799
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Extracte de la Resolució de 15 de novembre de 2023, de la presidenta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), de modificació de la Resolució, d'11 de juliol de 2023, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen les beques IVACE E + O, Exportació i Ocupació 2023, per a l'especialització professional en comerç exterior. [2023/11602]
64800
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2023, del secretari autonòmic de Família i Serveis Socials, de la convocatòria realitzada mitjançant la Resolució de 13 de març de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per a l'any 2023, de subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes i programes de cooperació internacional per al desenvolupament, a executar en països i poblacions estructuralment empobrits. [2023/11621]
64801
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2023, del secretari autonòmic de Família i Serveis Socials, de la convocatòria realitzada mitjançant la Resolució d'1 de març de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d'actuacions en matèria d'educació i sensibilització per a la ciutadania global i d'accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2023/11633]
64837
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 23 d'octubre de 2023, de la vicerectora d'Estudis de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l'estudi per a l'alumnat guanyador de la fase local de l'Olimpíada de Biologia de la Universitat de València que tindrà lloc durant el curs acadèmic 2023-2024. [2023/11603]
64851
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució del 14 de novembre de 2023, de la vicerectora d'Estudiantat i Vida Saludable de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen els Premis Millors Pràctiques Estudia i Investiga 2023. [2023/11599]
64852
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 16 de novembre de 2023, de la vicerectora de Relacions Internacionals de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca el programa d'intercanvi d'estudiantat de grau de la Universitat Jaume I amb l'Amèrica Llatina per al curs 2024/2025. [2023/11607]
64853
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2023, del director general de Relacions amb les Corts, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publica el conveni marc de col·laboració entre el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la Universitat CEU-Cardenal Herrera i la Universitat Valenciana, per a la creació de la Càtedra de Cultura Audiovisual. [2023/11315]
64854
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 10 de novembre 2023, del director general de Relacions amb les Corts, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publica el conveni marc de col·laboració entre el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la Universitat de València-Estudi General, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat d'Alacant i la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per a la creació de la Càtedra d'Anàlisi i Prospectiva de l'Audiovisual. [2023/11361]
64860
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Borriana
Anunci de 5 d'octubre de 2023, d'aprovació el Pla territorial municipal enfront d'emergències, de Borriana. [2023/10851]
64866
 C) ALTRES ASSUMPTES
Ajuntament de Gandia
Anunci de pròrroga de l'autorització demanial per a instal·lació i explotació de màquines expenedores de productes de begudes no alcohòliques calentes, fredes i productes d'aliments sòlids per als usuaris de les dependències municipals. PATR-022/2020. [2023/10794]
64867
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia i Interior
Anunci de l'obertura d'un període d'informació prèvia en relació amb l'inici del procediment de regularització o d'extinció de la Fundació per al Foment del Sector Tèxtil de la Comunitat Valenciana. [2023/11374]
64868
 C) ALTRES ASSUMPTES
Global Omnium Medioambiente, SL
Anunci de l'actualització de tarifes de subministrament d'aigua potable, conservació de comptadors i clavegueram de Faura. [2023/11558]
64869
Torna a l'inici de l'índex