> Sumari

Any XLVI
Dilluns, 25 de setembre de 2023
Núm. 9690
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat
RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme amb l'acord de l'òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d'ocupació per a la provisió de vacants del cos de subalterns i subalternes de gestió sanitària de l'Administració de la Generalitat (APF-S01), agrupació professional funcionarial, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d'aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició. [2023/9651]
54664
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos especialistes en sistemes i tecnologies de la informació de l'Administració de la Generalitat, C1-02, convocatòria 60/21. [2023/9502]
54680
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos de capatàs agrícola de l'Administració de la Generalitat, C1-09, convocatòria 66/21. [2023/9498]
54690
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat, C1-01, convocatòria 3/21. [2023/9503]
54693
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos especialistes en pesca marítima de l'Administració de la Generalitat, C1-07, convocatòria 65/21. [2023/9505]
54816
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos d'especialistes en Educació Especial de l'Administració de la Generalitat, C1-03, convocatòria 61/21. [2023/9507]
54820
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos especialistes obres públiques de l'Administració de la Generalitat, C1-17, convocatòria 72/21. [2023/9509]
54889
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos especialistes en analítica de laboratori de l'Administració de la Generalitat, C1-06, convocatòria 64/21. [2023/9510]
54893
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, C1-12, convocatòria 68/21. [2023/9511]
54900
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 78/2023, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de l'escala A2-02-06 enginyeria tècnica agrícola, de l'Administració de la Generalitat. [2023/9693]
54911
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient A1-27-01, sector administració especial, convocatòria 107/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/9701]
54917
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 33/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 34/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/9702]
54919
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 51/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/9703]
54924
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat, A1-30, sector administració especial, convocatòria 19/18, torn lliure general, i convocatòria 20/18, torne de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/9706]
54926
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos docents universitaris. Convocatòria 184_2023. [2023/9705]
54928
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, amb destinació en l'Oficina de Cultura, Igualtat I Diversitat. Referència 2023/33917. [2023/9464]
54943
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
ACORD de 19 de setembre de 2023, del Consell, pel qual se separa i es designa les persones titulars de la Presidència de l'Autoritat Portuària de València. [2023/9690]
54953
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es nomena personal eventual. [2023/9707]
54954
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Acadèmia Valenciana de la Llengua
RESOLUCIÓ de 21 de setembre del 2023, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es proveïx el lloc de treball número 24, anunciat en la convocatòria 6/2023. [2023/9680]
54955
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient A1-27-01, sector administració especial, convocatòria 107/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/9695]
54956
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 33/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 34/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/9696]
54958
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 51/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/9698]
54963
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de psicopedagogia de l'Administració de la Generalitat, A1-30, sector administració especial, convocatòria 19/18, torn lliure general, i convocatòria 20/18, torne de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/9699]
54965
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de setembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'infermeria C2-05-01, sector administració especial, convocatòria 21/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 22/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/9716]
54968
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'infermeria C2-05-01, sector administració especial, convocatòria 21/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 22/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/9717]
54969
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destins a les persones participants en el concurs general número 31/2023, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de l'agrupació professional funcionarial APT-APF-05, d'ajudants de cuina. [2023/9725]
54970
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000510/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2023/9682]
54973
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2023-2024, corresponent a l'alumnat de dos a tres anys. [2023/9692]
54974
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2023, de la Presidència de la Generalitat, de concessió del Premi President i dels premis Generalitat a les fogueres grans i infantils de la província d'Alacant de 2023. [2023/9629]
54997
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2023, del director general de Cultura, de concessió de subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats d'arxivament a la Comunitat Valenciana. [2023/9645]
55001
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Sanitat
RESOLUCIÓ de 23 d'agost de 2023, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es concedeixen les subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana en l'exercici 2023. [2023/9025]
55002
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, del Servei de Relacions Laborals i Gestió de Programes, per la qual es disposen el registre i la publicació de la modificació del Conveni col·lectiu d'olis i els seus derivats de la Comunitat Valenciana. [2023/9450]
55011
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es fa pública la relació dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat per al curs escolar 2023-2024. [2023/9543]
55015
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Informació pública de la sol·licitud d'autorització administrativa, autorització administrativa de construcció, autorització de desballestament i declaració en concret d'utilitat pública, relatives al projecte de línia elèctrica d'alta tensió. Expedient ATLINE/2022/42/46. [2023/9678]
55037
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana
Anunci relatiu a l'autorització del projecte de construcció de les obres de reforma de l'EDAR d'Orihuela-Centre. [2023/9506]
55040
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment abreujat número 000221/2023 perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2023/9446]
55041
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2023, de la Direcció General d'Innovació i Inclusió Educativa, per la qual se citen a termini els interessats en el procediment ordinari número 4/000345/2023-OM per a comparéixer en la via jurisdiccional. [2023/9683]
55042
Torna a l'inici de l'índex