> Sumari

Any XLVI
Dimarts, 19 de setembre de 2023
Núm. 9686bis
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Presidència de la Generalitat
DECRET 13/2023, de 18 de setembre, del president de la Generalitat, de modificació del Decret 12/2023, de 20 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell. [2023/9606]
54064bis

> Sumari

Any XLVI
Dimarts, 19 de setembre de 2023
Núm. 9686
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria número 69/2023, de 3 de juliol de 2023. [2023/9471]
53720
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme amb l'acord de l'òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d'ocupació per a la provisió de vacants del cos d'auxiliars de salut pública de l'Administració de la Generalitat (C2-S02), personal funcionari d'administració especial dependent de la Conselleria de Sanitat, la relació d'aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició. [2023/9499]
53721
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2023, del gerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües, per la qual es dona publicitat a la llista provisional de les persones admeses i excloses per al procés de selecció per a l'ingrés per a un lloc de treball d'auditor o auditora interns, torn lliure general, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal laboral, convocatòria 1/2023. [2023/9322]
53727
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Albal
Anunci de les bases que han de regir la convocatòria de creació d'una borsa d'ocupació temporal per a nomenaments interins de treballador o treballadora socials. [2023/9417]
53728
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Albal
Anunci de les bases que han de regir la convocatòria de creació d'una borsa d'ocupació temporal per a nomenaments d'educador o educadora socials. [2023/9424]
53729
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Almassora
Anunci de nomenaments de personal funcionari de carrera. [2023/9377]
53730
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Almoradí
Edicte de modificació de la convocatòria de procés d'estabilització per concurs. [2023/8599]
53731
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Biar
Edicte pel qual se sotmet a informació publica el procediment per a la selecció d'un conserge d'instal·lacions municipals. [2023/9317]
53732
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Borriol
Anunci de la convocatòria i bases especifiques per a proveir diverses places en propietat com a personal funcionari i laboral, contingudes en les ofertes d'ocupació publiques de l'Ajuntament de Borriol corresponents als exercicis 2021 i 2022. [2023/9523]
53733
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al subgrup C1, mestre o mestra de sala, convocatòria 116/21. [2023/9481]
53734
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ 13 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al subgrup C1, especialista en fotografia, convocatòria 115/21. [2023/9482]
53737
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al subgrup C1, especialista de restauració, convocatòria 114/21. [2023/9483]
53741
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al subgrup C1, especialista de fotocomposició, convocatòria 113/21. [2023/9484]
53744
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al subgrup C1, especialista d'audiovisuals, convocatòria 112/21. [2023/9485]
53746
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al subgrup C1, especialista, convocatòria 110/21. [2023/9486]
53749
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos especialistes en comunicacions i emergències de l'Administració de la Generalitat, C1-11, convocatòria 67/21. [2023/9493]
53752
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos d'especialistes tècnics en investigació de l'Administració de la Generalitat, C1-14, convocatòria 70/21. [2023/9494]
53756
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos especialistes de manteniment de l'Administració de la Generalitat, C1-15, convocatòria 71/21. [2023/9495]
53761
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d'accés al cos especialistes en delineació de l'Administració de la Generalitat, C1-05, convocatòria 63/21. [2023/9496]
53768
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat, C1-01, convocatòria 12/23, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/9468]
53773
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos administratiu, C1-01, convocatòria 36/23, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/9470]
54004
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 15/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02, cos especial, convocatòria 15/23, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/9492]
54015
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena professor titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Dret del Treball i de la Seguretat Social. [2023/9472]
54016
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l'ingrés en l'escala d'oficials especialistes (grup C, subgrup C1) pel sistema de concurs oposició. Referència C10/23. [2023/9250]
54017
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, de suspensió cautelar de la Resolució de 24 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives, pel procediment de concurs oposició, d'accés al grup A (subgrup A2), pel torn lliure, sector d'administració especial, escala tècnica mitjana d'investigació, perfil B2 i perfil B1, d'aquesta universitat corresponent a l'oferta extraordinària UVEG 2022. [2023/9539]
54033
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es convoca una plaça pel sistema de promoció interna per a l'accés al cos de catedràtic d'universitat. [2023/9399]
54034
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es convoquen diverses places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. Referencia: 02463/2023. [2023/9547]
54042
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es convoca a concurs públic una plaça de professorat permanent laboral amb caràcter indefinit. Referència: 02462/2023. [2023/9549]
54053
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, categoria de tècnic superior en l'àrea de Qualitat, la persona aspirant que ha superat les proves selectives convocades per la Resolució de 30 de novembre de 2021, pel sistema de concurs oposició, codi 2021/P/FC/C/32. [2023/9425]
54060
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones aspirants que han superat el procés selectiu d'accés a l'escala/categoria tècnic superior (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/17), relatiu al procés excepcional d'estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d'accés lliure, convocades per la Resolució de 15 de desembre de 2022. [2023/9426]
54062
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Pla Zonal de Residus 5 V4
Anunci de publicació de bases de convocatòria per a la contractació laboral de personal d'alta direcció per a ocupar el lloc de treball de gerent o gerenta del Consorci Ribera i Valldigna V4 (CRIV), pel sistema de concurs específic de mèrits. [2023/9374]
54063
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena catedràtic d'universitat en l'àrea de coneixement d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors. [2023/9390]
54065
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena professor titular d'universitat en l'àrea de coneixement d'Enginyeria de la Construcció. [2023/9391]
54066
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena un professor titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Llenguatges i Sistemes Informàtics. [2023/9394]
54067
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena professor titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Dret Administratiu. [2023/9395]
54068
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena professor titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Construccions Arquitectòniques. [2023/9396]
54069
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena professora titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Dret Civil. [2023/9397]
54070
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena professora titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Biologia Cel·lular. [2023/9440]
54071
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena professor titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Construccions Arquitectòniques. [2023/9474]
54072
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena catedràtic d'universitat en l'àrea de coneixement de Microbiologia. [2023/9475]
54073
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual és nomena catedràtica d'universitat. [2023/9373]
54074
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es nomena personal funcionari de carrera la persona aspirant que ha superat les proves selectives convocades per la Resolució de 27 de juliol de 2022, referència 22/104261. [2023/9402]
54075
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es nomena personal funcionari de carrera la persona aspirant que ha superat les proves selectives convocades per la Resolució de 27 de juliol de 2022, referència 22/104242. [2023/9403]
54076
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es nomena personal funcionari de carrera la persona aspirant que ha superat les proves selectives convocades per la Resolució de 5 de desembre de 2022, referència 22/197551. [2023/9404]
54077
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera la persona aspirant que ha superat el procés selectiu d'accés a l'escala/categoria tècnic diplomat laboratoris i tallers (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/24), relatives al procés excepcional d'estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d'accés lliure (oferta per a persones amb diversitat funcional), convocades per la Resolució de 15 de desembre de 2022 (DOGV 20.12.2022). [2023/9513]
54078
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria de Sanitat
RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2023, de la directora general de Farmàcia, que admet a tràmit la sol·licitud formulada per l'alcalde president de l'Ajuntament del Campello per a l'autorització d'una farmaciola permanent en Cala d'Or-Venta Lanuza. [2023/9375]
54080
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria de Sanitat
RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2023, de la directora general de Farmàcia, que admet a tràmit la sol·licitud formulada per l'alcalde president de l'Ajuntament de la Vall d'Ebo per a l'autorització d'una farmaciola permanent en el municipi de la Vall d'Ebo. [2023/9376]
54081
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, de la directora general d'Innovació i Inclusió Educativa, per la qual es resol la convocatòria d'assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa biennals en centres docents no universitaris de titularitat pública de la Generalitat, durant els cursos 2023-2024 i 2024-2025. [2023/9487]
54082
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es minoren i es deixen sense efecte les ajudes concedides per la Resolució de 18 de novembre de 2022, per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat. [2023/9438]
54108
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 10 de juliol de 2023, del rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la primera edició de beques per a cursar el Màster of Continuing Education in Battery Technologies, amb el suport de la Càtedra de Tecnologia de Bateries i la seua Cadena de Valor. [2023/9531]
54110
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 8 de setembre de 2023, del vicerector d'Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una beca d'iniciació a la investigació a càrrec del projecte «GACUJIMA/2023/04 Evaluación de exoesqueletos de mano para asistencia en actividades de vida diaria», amb codi 23I066. [2023/9338]
54111
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'atorga el reconeixement de la condició de municipi turístic de singularitat de la Comunitat Valenciana a l'Ajuntament d'Olocau. [2023/9518]
54112
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'atorga el reconeixement de la condició de municipi turístic de singularitat de la Comunitat Valenciana a l'Ajuntament d'Ayora. [2023/9522]
54113
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'atorga el reconeixement de la condició de municipi turístic d'excel·lència de la Comunitat Valenciana a l'Ajuntament de Castelló de la Plana.. [2023/9524]
54114
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
RESOLUCIÓ de 29 d'agost de 2023, de la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual d'ampliació de sòl industrial de la unitat d'execució II de les normes subsidiàries de Banyeres de Mariola. Expedient 139/2015-EAE. [2023/9384]
54115
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
RESOLUCIÓ de 29 d'agost de 2023, de la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual de les normes subsidiàries. Adaptació del Catàleg d'edificis protegits a la vigent legislació de patrimoni a Rafelbunyol. Expedient 71/2019-EAE. [2023/9385]
54126
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2023, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual s'autoritza una ampliació de crèdit, en virtut del que es preveu en l'article 48 de la Llei 1/2015, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en l'article 22.1.q de la Llei 9/2022, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023, en la línia de subvenció S7127, «Prestacions econòmiques del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència de la Comunitat Valenciana», de l'annex de transferències i subvencions corrents del programa 313.70, Atenció primària i dependència, per import de 39.449.066,32 euros. [2023/9423]
54137
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la modificació del Pla d'estudis oficial de graduat o graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans aprovat el 13 de juliol de 2023. [2023/9303]
54138
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es publica el canvi de denominació del màster universitari en Advocacia pel de màster universitari en Advocacia i Procura, i la modificació del seu pla d'estudis, que ja ha estat verificat pel Consell d'Universitats i autoritzat per la Comunitat Valenciana. [2023/9444]
54139
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Anunci de la informació pública l'expedient de concessió d'ús privatiu del domini públic forestal per a la concessió de terrenys de la muntanya d'utilitat pública número 1064 denominat l'Estany situat en el terme municipal de Guardamar del Segura i pertanyent a la Generalitat Valenciana. [2023/9379]
54141
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Anunci pel qual se sotmet a informació pública la sol·licitud de pròrroga i ampliació de declaració d'interés comunitari existent, relativa a una activitat industrial d'emmagatzematge de producte ceràmic acabat, en el terme municipal de Betxí, situada en les parcel·les 186, 200, 201 i 281 del polígon 12. Expedient GVA-DIC-3242895. C20230226. [2023/9418]
54142
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Ontinyent
Anunci de la proposta del Programa d'actuació integrada de desenvolupament de la unitat d'execució UE-2 del sector SD-14 (expedient 1277/2017). [2023/9415]
54143
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Banyeres de Mariola
Anunci d'informació pública de l'expedient 983833K, Pla de millora del Pla parcial sector 6 Pla Roig- Banyeres de Mariola. [2023/9285]
54144
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Castelló de la Plana
Anunci de l'aprovació del Programa d'actuació integrada per a concloure les obres d'urbanització de la unitat d'execució Soler i Godes (antiga 06 UE-R). [2023/9371]
54145
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Torrent
Edicte pel qual se sotmet a informació pública el projecte d'estudi de detall de l'illa urbana M2 de la unitat d'execució 1 del sector Parc Central. [2023/9422]
54146
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Ajuntament de Gandia
Anunci de pròrroga de autorització d'ús especial de domini públic per a la instal·lació i explotació per tercers d'un mercat artesanal en la platja de Gandia en període estival. PATR.009/2022. [2023/9304]
54147
 C) ALTRES ASSUMPTES
Ajuntament de Castelló de la Plana
Anunci d'exposició al públic del Mapa acústic municipal. [2023/9323]
54148
 C) ALTRES ASSUMPTES
Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, SA
Correcció d'errades de la informació pública de les tarifes del servei de proveïment d'aigua potable i conservació de comptadors aplicables en el municipi de Xeraco. [2023/9305]
54149
 C) ALTRES ASSUMPTES
Iniciativa Colaborativa de Alicante, COOP. V.
Anunci pel qual es publica l'acord de liquidació i dissolució de la cooperativa. [2023/9372]
54150
Torna a l'inici de l'índex