> Sumari

Any XLVI
Divendres, 26 de maig de 2023
Núm. 9604
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 33/19, pertanyents a l'agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment d'obra, APF-06-07, torn lliure general corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/5717]
32591
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adscriu als seus llocs les persones que han superat les proves d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns i subalternes APF-01-01, convocatòria 8/19, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/5740]
32595
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
CORRECCIÓ d'errades de 24 de maig de 2023, de la Resolució de 16 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació del cos de sistemes i tecnologies de la informació A1-04-06, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària i estabilització d'ocupació de 2017, 2018 i 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/5791]
32596
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
CORRECCIÓ d'errades de 24 de maig de 2023, de la Resolució de 16 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació del cos d'enginyeria tècnica industrial A2-02-03 corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017 i 2018 i estabilització d'ocupació de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/5802]
32597
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
CORRECCIÓ d'errades de 24 de maig de 2023, de la Resolució de 16 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació del cos tècnic de sistemes i tecnologies de la informació A2-02-01 corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària i estabilització d'ocupació de 2017 i 2018 per a l'el personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/5839]
32598
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la composició nominal de les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d'auxiliars de gestió sanitària de l'Administració de la Generalitat (C2-S01), personal funcionari d'administració general, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2023/5665]
32599
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Massalfassar
Anunci sobre aprovació de l'oferta d'ocupació pública d'estabilització per a 2022. [2023/5299]
32601
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. [2023/5812]
32602
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2023-2024. Convocatòria temporals número 1. [2023/5744]
32655
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/5383]
32684
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ d'11de maig de 2023, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, categoria/escala d'arquitecte o arquitecta, la persona aspirant que ha superat les proves selectives convocades per la Resolució de 10 de maig de 2021, pel sistema de concurs oposició. Codi 2021/P/FC/C/2. [2023/5345]
32693
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Fundació d'Investigació de l'Hospital Clínic Universitari de València (INCLIVA)
ANUNCI d'informació de publicació d'obertura de termini de presentació de sol·licituds en els procediments per a la selecció de diverses places mitjançant contracte indefinit, dins de l'OOP d'estabilització. [2023/5833]
32695
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena catedràtica d'universitat en l'àrea de coneixement de Dret Financer i Tributari. [2023/5354]
32696
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena professorat titular d'universitat. [2023/5444]
32697
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la composició nominal de les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició de consolidació d'ocupació per a la provisió de vacants del cos d'auxiliars de gestió sanitària de l'Administració de la Generalitat (C2-S01), personal funcionari d'administració general, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2023/5720]
32698
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
ORDRE 4/2023, de 24 de maig de 2023, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoca per a l'exercici 2023 el «Programa de contractació de persones desocupades amb trastorn mental greu o problemes de salut mental greu», en col·laboració amb entitats locals de la Comunitat Valenciana (AVALEM CAPACITATS). [2023/5811]
32700
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària Número 5 de Sagunt. [2023/5595]
32709
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Extracte de l'Ordre 6/2023, de 19 de maig, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les ajudes corresponents al Pla Verdea, programa d'ajudes per a fomentar actuacions SbN, Solucions Basades en la Naturalesa, dirigides a la renaturalització de l'entorn construït en l'àmbit de l'arquitectura, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'exercici 2023. [2023/5497]
32711
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
ORDRE 6/2023, de 19 de maig, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les ajudes corresponents al pla «Verdea», programa d'ajudes per a fomentar actuacions SbN, solucions basades en la naturalesa, dirigides a la renaturalització de l'entorn construït en l'àmbit de l'arquitectura, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'exercici 2023. [2023/5657]
32713
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2023 les ajudes destinades a inversions en matèria de bioseguretat per a la millora o construcció de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. [2023/5635]
32733
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2023, ajudes a la ramaderia ecològica en pràctiques extensives a la Comunitat Valenciana. [2023/5636]
32746
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen per a l'exercici 2023 les ajudes a la millora de la competitivitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana. [2023/5666]
32751
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Extracte de la Resolució de 22 de maig de 2023, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2023 les ajudes destinades a inversions en matèria de bioseguretat per a la millora o construcció de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport de bestiar, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. [2023/5700]
32765
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Extracte de la Resolució de 22 de maig de 2023,de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2023, ajudes a la ramaderia ecològica en pràctiques extensives a la Comunitat Valenciana. [2023/5705]
32766
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Extracte de la Resolució de 22 de maig de 2023, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2023, les ajudes a la millora de la competitivitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana. [2023/5707]
32767
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Extracte de l'Ordre 4/2023, de 24 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoca per a l'exercici 2023 el «Programa de contractació de persones desocupades amb trastorn mental greu o problemes de salut mental greu», en col·laboració amb entitats locals de la Comunitat Valenciana (AVALEM CAPACITATS). [2023/5818]
32768
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Universitat d'Alacant per a l'exercici 2023 destinada a finançar parcialment les despeses derivades dels treballs d'incorporació d'obres del patrimoni bibliogràfic valencià, procedents de diferents repositoris digitals, a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. [2023/5457]
32769
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2023, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, per a la concessió directa d'una subvenció a la Fundació Patrimoni Industrial de Sagunt per a contribuir a les despeses de funcionament de la fundació. [2023/5502]
32780
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 en l'àmbit local. [2023/5585]
32790
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 destinades a entitats sense ànim de lucre. [2023/5587]
32800
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
Extracte de la Resolució de 19 de maig de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, destinades a entitats sense ànim lucratiu. [2023/5702]
32810
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
Extracte de la Resolució de 19 de maig de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions per al finançament d'actuacions d'implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, en l'àmbit local. [2023/5706]
32812
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2023, de la directora general d'Universitats, per la qual es concedeixen les subvencions al transport universitari en la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023. [2023/5726]
32814
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat d'Alacant
Extracte de la Resolució de 4 de maig de 2023, de la rectora de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoca «Mobilitat Aitana - Erasmus + Practiques» per a estudiants de la Universitat d'Alacant per al curs 2023-2024. [2023/5628]
32821
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 9 de maig de 2023, de la vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable de la Universitat de València, per la qual es convoca la quarta edició dels premis de Treball Final de Grau, Treball Final de Màster i tesis doctorals orientat a la transformació social mitjançant el compliment dels ODS (eix Persones). [2023/5624]
32823
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 18 d'abril de 2023, de la vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable de la Universitat de València, per la qual es convoquen les beques Luis Vives per al curs 2023-2024. [2023/5625]
32824
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 9 de maig de 2023, del Vicerectorat d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, per la qual es convoca la desena edició del concurs 5UCV StartUp, en compliment de la resolució de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. [2023/5627]
32825
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2023, de la Presidència de la Generalitat, d'assignació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària per a l'exercici pressupostari 2023. [2023/5774]
32826
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2023, de la Sotssecretaria de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual se cita a termini els interessats en el procediment ordinari número 4/000202/2023-GM a comparéixer en la via jurisdiccional, i se'ls notifica. [2023/5805]
32830
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2022-2023. [2023/5718]
32831
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
ORDRE 6/2023, de 23 de maig, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les tarifes i condicions d'utilització dels títols de transport de la Generalitat del sistema TAM a Alacant i del transport metropolità de la Plana a Castelló, així com dels títols de transport propis de la xarxa del TRAM d'Alacant. [2023/5760]
32836
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2023, de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual s'acorda publicar la part dispositiva de la Sentència número 69/2023, de 22 de febrer de 2023, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que resol el recurs contenciós administratiu instat per la Confederació Empresarial d'Oficines de Farmàcia de la Comunitat Valenciana (CONFAR) contra el Decret 42/2021, de 18 de març, del Consell, de regulació de la prestació farmacèutica als centres sociosanitaris de la Comunitat Valenciana. [2023/5721]
32859
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2023, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una transferència de crèdits del capítol 6 al 7 en el Programa 311.30, Planificació i coordinació d'infraestructures de serveis socials, per import de 2.500.000 euros. (Expedient 16.004/23-084). [2023/5488]
32860
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
ORDRE 4/2023, de 22 de maig, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a col·legis professionals, associacions empresarials i associacions professionals de la Comunitat Valenciana, destinades a la realització d'accions de formació en matèria d'innovació disruptiva i intel·ligència artificial. [2023/5660]
32862
 C) ALTRES ASSUMPTES
Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA)
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'adjudicació excepcional d'habitatges pertanyents al patrimoni públic de la Generalitat incloses en el municipi de Borriana, per raons d'equilibri social. [2023/5670]
32875
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport - Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
ORDRE 1/2023, de 27 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional Eduardo Merello, per transformació de l'Institut d'Educació Secundària Eduardo Merello, en la localitat de Sagunt. [2023/5349]
32878
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport - Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
ORDRE 2/2023, de 27 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional La Laboral, per transformació de l'Institut d'Educació Secundària Jorge Juan, en la localitat de Sagunt. [2023/5352]
32881
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Anunci pel qual se sotmet a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, corresponent al projecte d'ampliació de la subestació Benejama 220 kV, terme municipal de Beneixama. Expedient ATRCCT/2023/3/03. [2023/5398]
32884
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a planta de valorització de residus inerts en el terme municipal de Monforte del Cid, situada al polígon 14, parcel·les 91 i 236 (referència DIC-22/0588). [2023/5380]
32885
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a la implantació d'una activitat de subministrament de carburants i àrea de servei (expedient 3136934), al terme municipal de Bétera, situada al polígon 61, parcel·la 94. [2023/5422]
32886
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Anunci de la informació pública de l'alçament d'actes prèvies a l'ocupació de l'expedient d'expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres de duplicació de via en el tram baixador l'Albir (PK 49+870) a Altea (Pk 53+000) de la línia 9 de la xarxa d'FGV a Alacant, termes municipals de l'Alfàs del Pi i Altea, expedient: E2022-004. [2023/5745]
32887
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Anunci de la informació pública de l'alçament d'actes prèvies a l'ocupació de l'expedient d'expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres del projecte de construcció del viaducte sobre el riu Algar en el tram Garganes-Cap Negret de la línia 9 de la xarxa Tram d'Alacant, terme municipal d'Altea, expedient: E2022-005. [2023/5746]
32890
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Anunci d'informació pública de l'alçament d'actes prèvies a l'ocupació de l'expedient d'expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres del projecte del viaducte de Mascarat en el tram Olla Altea - Calp de la línia 9 de la xarxa Tram d'Alacant, terme municipal d'Altea. Expedient: E2022-006. [2023/5747]
32893
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Real
Anunci de la Resolució d'alcaldia 569/2023, per la qual s'aprova definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària de la urbanització del carrer adjacent a la Casa de la Cultura situada entre les parcel·les carrer del Riu Magre, 6, i carrer del Riu Magre, 8. [2023/5301]
32895
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
Anunci pel qual se sotmet a informació pública la proposta de modificació de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana, mitjançant la Llei de mesures per a l'exercici 2024. [2023/5630]
32896
 C) ALTRES ASSUMPTES
Ruralnostra, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana
Anunci de convocatòria d'assemblea general ordinària. [2023/5687]
32897
Torna a l'inici de l'índex