> Sumari

Any XLVI
Divendres, 17 de març de 2023
Núm. 9556
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
DECRET 25/2023, de 10 de març, del Consell pel qual es modifica el Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació. [2023/2746]
16395
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ d'1 de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de gerent o gerenta del Departament de Salut de Alcoi, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (número de lloc 28222), pel procediment de lliure designació. [2023/2543]
16400
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2023, del president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, per la qual es fa pública l'oferta d'ocupació pública del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana per a l'any 2023. [2023/2487]
16401
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 6 de març de 2023, del secretari general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'una plaça d'operador o operadora de sistemes informàtics (número de convocatòria 5/22). [2023/2546]
16402
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Alaquàs
Anunci de les bases generals i específiques de la convocatòria dels processos selectius per a l'estabilització de l'ocupació temporal, i oferta d'ocupació pública de 2019. [2023/2377]
16403
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Calp
Anunci de convocatòria 23-01, per a la cobertura d'una plaça de personal funcionari de carrera d'enginyer o enginyera en infraestructures, per torn lliure. [2023/2456]
16404
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de la Pobla del Duc
Anunci sobre les bases i convocatòria per a la cobertura en propietat d'una plaça d'administrativa o administratiu, pel sistema de concurs oposició. [2023/2453]
16405
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Picassent
Anunci sobre aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció de dues places de personal funcionari de carrera administrativa o administratiu, per promoció interna. [2023/2402]
16406
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 2 de març de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització de l'exercici de les proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, denominació tècnic o tècnica mitjans estadístics, referència 22/108738. [2023/2518]
16407
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 6 de març de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i la composició del tribunal del procés selectiu per a l'accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica de laboratoris, denominació especialista tècnica i tècnic de laboratori, referència 22/200503. [2023/2529]
16409
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 6 de març de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i la composició del tribunal de les proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica de laboratoris, amb denominació especialista tècnic/a de laboratori, referència 22/203022. [2023/2532]
16411
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert
Anunci de les bases i convocatòria del concurs oposició per a dues places d'auxiliars administratius per a l'estabilització d'ocupació temporal. [2023/2467]
16413
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert
Anunci de les bases i convocatòria del concurs de mèrits per a una plaça d'ordenança reservada a personal amb diversitat funcional per a l'estabilització d'ocupació temporal. [2023/2469]
16414
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, del Rectorat de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena funcionari de carrera de l'escala d'oficial especialista pel sistema general d'accés lliure, per a ocupar llocs de l'itinerari professional d'administració especial laboratoris instrumentació científica, en el Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal. [2023/2553]
16415
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
ORDRE 3/2023, de 9 de març, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió de les ajudes incloses en el Programa d'ajudes per a persones joves, en la modalitat d'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat, del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 i convocatòria corresponent a l'exercici 2023. [2023/2823]
16417
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Extracte de l'Ordre 3/2023, de 9 de març, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió de les ajudes incloses en el Programa d'ajudes per a persones joves, en la modalitat d'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat, del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 i convocatòria corresponent a l'exercici 2023. [2023/2908]
16443
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Ajuntament de la Llosa de Ranes
Anunci sobre la convocatòria i bases específiques del concurs oposició de plaça pertanyent a l'oferta pública d'ocupació ordinària 2023. [2023/2204]
16447
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 10 de gener de 2023, de la degana de la Facultat de Química de la Universitat de València, per la qual es convoca el Premi Francisca Lorente Solaz i se n'estableixen les bases reguladores. [2023/2907]
16448
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 6 de març de 2023, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen beques de l'Aula d'Empresa GVA-Museus per a la realització de pràctiques en empreses en entitats externes finançades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través del conveni de creació de l'Aula d'Empresa GVA-Museus signat entre la citada conselleria i la Universitat Politècnica de València per a l'any 2023. [2023/2829]
16449
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució 3 de març de 2023, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca el premi 2023 al millor treball de final de grau en Enginyeria Informàtica de la Càtedra Multiscan per al curs 2022-2023.. [2023/2832]
16450
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 7 de març de 2023, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les bases i es convoca la segona edició del premi al «Millor expedient acadèmic del Grau que dona accés al Màster Universitari en Enginyeria de Camins Canals i Ports de la UPV» patrocinat per la Demarcació de la Comunitat Valenciana del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports. [2023/2836]
16451
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ACORD de 10 de març de 2023, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2023/08R01/4, per obligacions contretes en 2022. [2023/2773]
16452
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ACORD de 10 de març de 2023, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2022/08R01/147, per obligacions contretes en 2021 i 2022. [2023/2774]
16453
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD de 10 de març de 2023, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2023/07R04/2, per obligacions contretes en 2022. [2023/2787]
16454
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD de 10 de març de 2023, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2023/07R07/1, per obligacions contretes en 2022. [2023/2805]
16455
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de març de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'implanta el cicle superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva, i el cicle superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, en l'IES Benlliure, codi 46013062, de València, i en l'IES Misteri d'Elx, codi 03014538, d'Elx. [2023/2462]
16456
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de març de 2023, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es modifica l'adscripció, a efectes d'escolarització de l'alumnat, de centres que imparteixen ensenyaments d'educació primària a instituts i seccions d'educació secundària. [2023/2858]
16458
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
ACORD de 10 de març de 2023, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 5/2023, per obligacions contretes en 2022 i 2023. [2023/2776]
16462
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
ACORD de 10 de març de 2023, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 6/2023, per obligacions contretes en 2022. [2023/2778]
16463
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
ACORD de 10 de març de 2023, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2022/03R05/18, per obligacions contretes en l'exercici 2022. [2023/2789]
16464
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
ACORD de 10 de març de 2023, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2022/03R05/17 per obligacions contretes en l'exercici 2022. [2023/2791]
16465
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
ACORD de 10 de març de 2023, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2022/03R05/16, per obligacions contretes en l'exercici 2022. [2023/2793]
16466
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
ACORD de 10 de març de 2023, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2022/03R05/7, per obligacions contretes en l'exercici 2022. [2023/2794]
16467
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Cardenal Herrera - CEU
RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Universitat Cardenal Herrera-CEU, per la qual es publica la modificació del pla d'estudis del màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes. [2023/2517]
16468
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Cardenal Herrera - CEU
RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Universitat Cardenal Herrera-CEU, per la qual es publica la modificació del pla d'estudis del màster universitari en Gestió de Projectes i Instal·lacions Energètiques. [2023/2533]
16475
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Cardenal Herrera - CEU
RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Universitat Cardenal Herrera-CEU, per la qual es publica el pla d'estudis del màster universitari en Tècniques Osteopàtiques de l'Aparell Locomotor. [2023/2534]
16476
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Cardenal Herrera - CEU
RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Universitat Cardenal Herrera-CEU, per la qual es publica la modificació del pla d'estudis del grau en Veterinària. [2023/2540]
16477
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Informació pública de la sol·licitud d'autorització del pla de restauració de l'explotació de recursos de la secció A denominada El Algayat, número d'RCA 706, al terme municipal de la Romana. Expedient MIVARI/2022/1/03. [2023/2500]
16480
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a activitat d'estació de subministrament de carburant i usos complementaris, en el terme municipal de Mutxamel, situada al polígon 15, parcel·les 134 i 340 (referència DIC-23/0080). [2023/2505]
16481
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, per a activitat de centre recreatiu de guerra de pintura (paintball) en el terme municipal de Dénia, situat en el polígon 20, parcel·la 194 (referència DIC-21/0010). [2023/2515]
16482
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Gaianes
Anunci d'acord de suspensió de llicències de l'atorgament i de l'admissió a tràmit de les llicències urbanístiques per a les instal·lacions de producció d'energia fotovoltaica. [2023/2480]
16483
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de l'Alcora
Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual número 60 del Pla general d'ordenació urbana d'ampliació d'usos compatibles en sòl urbà industrial 4B a la partida de Vinyals. [2023/2548]
16484
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Xàbia
Anunci de la Informació pública de l'estudi de detall per a l'agrupació d'habitatges unifamiliars en parcel·la mancomunada en la UE l'Atzúbia Cap Marti-32, 34, 35, 44, 45 i 46 (parcel·les G-2 a G-10). [2023/2205]
16485
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Anunci de la informació pública de la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració, en concret, d'utilitat pública, corresponent al projecte de línia aèria de mitjana tensió 20 kV SC per a tancament entre CT Derramador i CT Úrsula mitjançant conductor 100-Al 1/17-ST1A, terme municipal d'Elx. Expedient ATLINE/2020/59/03. [2023/2202]
16486
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Anunci del director general de Centres Docents pel qual es dona publicitat a la Resolució de 21 de febrer de 2023, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estima el recurs de reposició interposat pel centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Sagrado Corazón, de la localitat de Dénia. [2023/2475]
16491
 C) ALTRES ASSUMPTES
Societat Cooperativa Consum l'Avenir Cooperativa Valenciana
Anunci de l'acord de reactivació de la cooperativa i adaptació dels seus estatuts socials. [2023/2459]
16492
Torna a l'inici de l'índex