> Sumari

Any XLVI
Dimecres, 25 de gener de 2023
Núm. 9519
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Presidència de la Generalitat
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de gener de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es resol la provisió dels llocs de treball anunciats per la convocatòria 139/2022, d'1 de desembre de 2022 (DOGV 9484, 05.12.2022). [2023/742]
6021
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 4/2023. [2023/597]
6022
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 9/2023. [2023/603]
6025
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destí a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de gestió d'emergències i protecció civil de l'Administració de la Generalitat, A1-33, sector administració especial, convocatòria 124/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/493]
6031
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en tecnologies de la informació de l'Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 5/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 6/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta pública d'ocupació ordinària de 2017, per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/358]
6033
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de gener de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 15 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aproven el llistat definitiu d'admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de zelador o zeladora d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova [2023/649]
6036
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 18 de gener del 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de diverses places de direcció de servei i de secció facultatives en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2023/557]
6037
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 18 de gener del 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de diverses direccions de servei i de secció assistencials de diferents departaments de Salut que depenen de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2023/612]
6043
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2023, de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es publica la relació provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria del procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places incloses en la Resolució de 26 de maig de 2022, de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es dona publicitat a l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de l'IVACE de 2022, aprovades i pendents de convocatòria, i s'executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. [2023/635]
6045
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Benetússer
Anunci sobre l'aprovació de les bases i convocatòria que regiran el procés selectiu per a cobrir per concurs oposició o concurs diferents places incloses en els processos extraordinaris d'estabilització de l'ocupació temporal de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. Expedient 393/2022-307. [2023/324]
6048
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Picassent
Anunci sobre l'aprovació de la convocatòria per a proveir sis places d'agent de policia local. [2023/380]
6051
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Sueca
Correcció d'errades de les bases per a la provisió de places pel sistema de concurs i concurs oposició extraordinari i excepcional d'estabilització. [2023/443]
6052
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Turís
Anunci de l'oferta d'ocupació pública corresponent a l'exercici 2022. [2023/369]
6053
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament del Real de Gandia
Anunci relatiu a l'aprovació de l'oferta ordinària d'ocupació pública de 2023. [2023/353]
6055
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/317]
6056
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/318]
6066
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/507]
6079
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la persona aprovada en les proves selectives d'accés al grup A (subgrup A1), sector d'administració especial, pel torn lliure, escala tècnica superior de gestió cultural i patrimoni (perfil restaurador o restauradora), convocades per Resolució d'1 d'octubre de 2021 (BOE 19.10.2021). [2023/440]
6090
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/458]
6091
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Land use and management modelling for sustainable governance (LAMASUS). CPI-22-803». [2023/459]
6103
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Mancomunitat Espadán-Mijares
Anunci de la convocatòria excepcional per a cobrir per concurs oposició una plaça de psicòleg o psicòloga. [2023/439]
6108
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2023, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es nomena Félix Tena Cornelles personal eventual. [2023/606]
6109
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual, en execució de sentència judicial, s'inclou una aspirant en la llista de persones seleccionades en el procediment selectiu per a ingrés a cossos docents convocat per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2023/509]
6110
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat de 2023. [2023/608]
6112
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de novembre de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'autoritza a impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). [2023/581]
6702
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 5 de gener de 2023, de la Direcció General d'Investigació i Alta inspecció Sanitària, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es renova autorització sanitària per a banc d'embrions, banc d'oòcits, banc de semen al centre Hospital Clínic Universitari de València. [2023/435]
6703
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Extracte de la Resolució de 19 de gener de 2023, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica la Resolució de 16 de desembre de 2022, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen les ajudes per a l'aplicació de mesures de conservació de la biodiversitat en les reserves de la Biosfera de la Comunitat Valenciana. [2023/638]
6704
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a complementar les beques complementàries a les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa ERASMUS+ corresponents a entitats d'educació superior de la Comunitat Valenciana. [2023/522]
6705
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2022, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es formula la declaració d'impacte ambiental del projecte d'explotació de recursos de la secció A, denominada Ampliació Traiguera, del terme municipal de Traiguera. Expedient: (1855757) 27/2011/AIA. [2023/514]
6788
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2022, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental del projecte d'implantació de conducció de reg entre el pou i la xarxa de distribució per a la Comunitat de Regants Virgen de los Desamparados en el terme municipal de Simat de la Valldigna, del terme municipal de Simat de la Valldigna. Expedient (2616068) 088/2022/AIA. [2023/515]
6796
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ d'1 de desembre de 2022, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es formula resolució de modificació de la declaració d'impacte ambiental del Projecte de línia d'evacuació de la planta solar fotovoltaica paratge La Encina, del terme municipal de Villena (Alacant). Expedient: (2850496) 075/2021/AIA. [2023/520]
6800
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental del projecte de recepció, classificació, emmagatzematge temporal de residus no perillosos (metalls) i residus perillosos (bateries d'automoció), a més de recepció, classificació, emmagatzematge i valorització de RAEE no perillosos, al polígon industrial Vereda Nord, al carrer de la Font de Penella, 31, del terme municipal de Beniparrell. Expedient: (2049215) 125/2021/AIA [2023/523]
6803
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució 27 de setembre de 2022, de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració ambiental i territorial estratègica del Pla d'ordenació detallada de Daya Vieja. Expedient 108/2009-EAE. [2023/526]
6808
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional. [2023/644]
6809
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2023, del president de la Comissió de Control del Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Generalitat, per la qual es dona publicitat a l'acord d'aquesta comissió de control, de 14 de desembre de 2022, pel qual es modifiquen diversos articles de les especificacions del pla de pensions. [2023/461]
6834
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de camins ramaders i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada PSF ISRA 2 i la seua infraestructura d'evacuació, a situar als termes municipals d'Alzira, Benimodo i Massalavés, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental. Expedient ATALFE/2022/27/46. [2023/583]
6836
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Ontinyent
Edicte sobre el Programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució UE-14 del sector SD-21. Expediente 7017/2020. [2023/359]
6846
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Xaló
Aprovació definitiva de la modificació puntual número 16 de les normes subsidiàries de Xaló, consistent en canvi de qualificació de la parcel·la resultant número 3 del projecte de reparcel·lació de la UE-3 a equipament educativocultural. [2023/360]
6847
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Anunci de 20 de gener de 2023, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a l'alienació d'aprofitaments forestals de fusta cremada en forests propietat de la Generalitat Valenciana. 2023/CS1024/CS1020/CS1018/CS011CS1011. [2023/610]
6849
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Resolució de 5 de gener de 2023, de la Direcció General d'Investigació i Alta inspecció Sanitària, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual sotmet a informació pública l'expedient d'autorització sanitària per a obtenció de membrana amniòtica, implant de membrana amniòtica per a patologia oftàlmica al centre Hospital General Universitari d'Elx. [2023/530]
6852
 C) ALTRES ASSUMPTES
AQLARA ciclo integral del agua, SA
Anunci de l'actualització de tarifes de proveïment d'aigua potable i conservació de comptadors al terme municipal de Llocnou de Sant Jeroni. [2023/650]
6853
 C) ALTRES ASSUMPTES
Empresa General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA)
Informació pública de l'actualització de tarifes de subministrament d'aigua potable, conservació de comptadors i inversions a Pedralba. [2023/633]
6854
 C) ALTRES ASSUMPTES
Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, SA
Informació pública de les tarifes d'aigua potable aplicables al municipi de Teresa. [2023/467]
6856
 C) ALTRES ASSUMPTES
Seditrans, Societat Cooperativa Valenciana
Informació pública de l'acord de dissolució i liquidació de la cooperativa i nomenament de liquidadors. [2023/462]
6857
Torna a l'inici de l'índex