> Sumari

Any XLV
Divendres, 25 de novembre de 2022
Núm. 9478
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ORDRE 12/2022 de 24 de novembre de 2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les operacions de tancament de l'exercici 2022 en relació amb la comptabilitat de la Generalitat i determinats organismes autònoms. [2022/11230]
61658
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució 19 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l'Administració de la Generalitat, escala d'infermers o infermeres de salut pública (A2-S03-01), personal funcionari d'administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/10903]
61662
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Catarroja
Anunci de les bases i convocatòria dels processos selectius per a l'accés a distintes categories de personal funcionari i laboral, en execució del procés extraordinari d'estabilitzacio de l'ocupació temporal previst en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. [2022/10630]
61663
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Domeño
Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat de diverses places, mitjançant el procediment d'estabilització d'ocupació temporal. [2022/10888]
61664
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de l'Alcora
Extracte de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places de treballadors o treballadores socials, una plaça de tècnic o tècnica de gestió i una plaça d'agent d'igualtat. [2022/10578]
61665
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de la Vall d'Uixó
Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat de places incloses en l'oferta d'estabilització d'ocupació pública extraordinària de l'any 2022, aprovada per la Resolució 2093/2022, de 24 de maig. [2022/10648]
61666
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Massanassa
Anunci de la convocatòria per a la provisió d'un lloc d'auxiliar administratiu o administrativa d'urbanisme per concurs de mèrits específic. [2022/10637]
61668
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Massanassa
Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat del lloc de coordinador o coordinadora del Servei Municipal d'Esports per promoció interna. [2022/10638]
61669
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/10562]
61670
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un procés selectiu, pel procediment de concurs, d'accés al grup A (subgrup A1), sector d'administració general, escala de tècnics de gestió, pel torn lliure. [2022/10627]
61681
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives, pel procediment de concurs oposició, d'accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d'administració especial, escala tècnica superior d'investigació, perfil proteòmica, d'aquesta universitat. [2022/10629]
61690
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2022 de la Universitat de València, per la qual es convoca l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/10686]
61703
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places de personal contractat doctor, destinades a la incorporació de personal investigador doctor que haja obtingut el certificat I3 en el marc del programa «Ramón y Cajal». Convocatòria número 5/2022. [2022/10895]
61710
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023. Convocatòria número 12. [2022/11047]
61734
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, del Vicerectorat d'Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d'aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d'investigació de la Universitat Jaume I: Dynamic Materials and Self-Assembling Systems. [2022/10798]
61736
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 15 novembre de 2022 del Vicerectorat d'Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d'aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes del grup d'investigació de la Universitat Jaume I: Green Investigation and Development (GID). [2022/10799]
61740
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, del Vicerectorat d'Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d'aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d'investigació de la Universitat Jaume I: Green Investigation and Development (GID). [2022/10800]
61744
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 17 de novembre del 2022, del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de professorat associat a temps parcial. (PAL ORD 3/2022). [2022/10873]
61748
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de places de professorat contractat doctor, convocades per la Resolució de 3 de juny de 2022. [2022/11043]
61758
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de novembre de 2022, del Vicerectorat d'Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d'aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes del grup d'investigació de la Universitat Jaume I: Estudis Interdisciplinaris i Noves Aplicacions en Prehistòria (Pre-EINA). [2022/11114]
61759
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022 del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superiors d'ocupació, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució d'1 de setembre de 2021 (codi: 2021/P/FC/C/11). [2022/10916]
61760
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, categoria de tècnic o tècnica superiors de pràctiques d'empreses, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 7 d'octubre de 2021 (codi: 2021/P/FC/C/20). [2022/10917]
61762
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, categoria/escala tècnica superior de laboratori en l'àrea de granges (conills), pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució d'1 de setembre de 2021 (codi: 2021/P/FC/C/14). [2022/10918]
61764
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, categoria de tècnic o tècnica superiors de formació permanent en l'àrea de congressos i esdeveniments, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 29 de novembre de 2021 (codi: 2021/P/FC/C/27). [2022/10921]
61766
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, sector d'administració especial, categoria de tècnic o tècnica mitjans d'audiovisuals en l'àrea de recursos educatius i multimèdia, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 10 de desembre de 2021 (codi: 2021/P/FC/C/41). [2022/10922]
61768
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2022, de la presidenta del Consell d'Administració de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al cessament de personal directiu. [2022/11098]
61770
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió de places de professorat contractat doctor, convocades per la Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I, de 3 de juny de 2022 (DOGV 09.06.2022). [2022/11002]
61771
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A2, sector d'administració especial, categoria/escala de tècnica mitjana esportiva, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució d'1 de setembre de 2021, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi 2021/P/FC/C/4). [2022/10923]
61772
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de l'11 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A2, sector d'administració especial, categoria de tècnic mitjà de laboratori en l'àrea de biotecnologia, la persona aspirant que ha superat les proves selectives convocades per la Resolució de 19 de novembre de 2021, pel sistema de concurs oposició, codi 2021/P/FC/C/24. [2022/10766]
61774
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, categoria de tècnic superior de laboratori (hivernacles), la persona aspirant que ha superat les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d'octubre de 2021, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, codi 2021/P/FC/C/21. [2022/10769]
61776
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superior de laboratori en l'àrea d'Enginyeria Cartogràfica, la persona aspirant que ha superat les proves selectives convocades per la Resolució d'1 de setembre de 2021, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi 2021/P/FC/C/13). [2022/10770]
61778
 C) ALTRES ASSUMPTES
Ajuntament de Los Montesinos
Anunci de la modificació de la relació de llocs de treball en l'exercici 2022-2. [2022/10589]
61780
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2022, del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual es denega a Besolar Energy, SL, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, autorització d'implantació en sòl no urbanitzable corresponent a la central solar generadora fotovoltaica denominada FV Alicante, i les instal·lacions de connexió amb la xarxa de distribució d'energia elèctrica, incloses dues estacions de transformació, un centre de seccionament, així com una línia subterrània d'alta tensió d'evacuació d'energia elèctrica, situada la planta generadora en la parcel·la 75 del polígon 42 del terme municipal d'Alacant. Expedient ATALFE/2020/190. [2022/10935]
61781
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2022, de la Direcció General de Recerca i Alta inspecció Sanitària, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es renova l'autorització sanitària per a implant autòleg de teixit de glàndula paratiroidal, obtenció de teixit de glàndula paratiroidal, obtenció de progenitors hematopoètics de sang de cordó umbilical i obtenció de teixits de donants morts, al centre Hospital Lluís Alcanyís, de Xàtiva. [2022/10758]
61788
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
ORDRE 8/2022, de 18 de novembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'ajuda a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients de Pla de recuperació, transformació i resiliència 2021-2026 -finançat per la Unió Europea- Next Generation EU i se'n fa la convocatòria per a l'any 2022. [2022/11088]
61789
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2022, de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, de concessió d'ajudes regulades mitjançant l'Ordre 5/2022, de 23 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a 2022 de les subvencions per a l'adquisició i millora d'habitatges del programa d'increment del parc públic d'habitatges finançat pel Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 (Pla Adha). Tercera resolució parcial. [2022/11093]
61817
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Extracte de l'Ordre 8/2022, de 18 de novembre, de 2022, de la Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa d'ajuda a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients del Pla de recuperació, transformació i resiliència 2021-2026 - Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU, i es procedeix a la convocatòria per a l'any 2022. [2022/11161]
61820
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, de concessió d'ajudes a persones joves altament qualificades per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats i lletrades de l'administració de justícia, al cos de metges i metgesses forenses i al cos de gestió processal i administrativa. [2022/11010]
61823
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2022, de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria 2022, destinades al suport a grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. [2022/11111]
61829
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament. [2022/11174]
61832
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 3 de novembre de 2022, de la vicerectora d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de la Universitat de València, per la qual es convoca la novena edició del «Premi A. Olga Quiñones Fernández» i se n'estableixen les bases reguladores. [2022/11032]
61834
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Extracte de la Resolució de 14 de novembre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es convoca el Programa de mobilitat internacional ERASMUS + amb països associats (KA107) per a estudiantes i estudiants. Curs acadèmic 2022/2023. (Codi subvenció: 11-131-4-2022-0065) . [2022/11034]
61836
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ORDRE 17/2022, de 14 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual declara reserva de fauna silvestre la Bassa del Pla de Bassetes, al terme municipal de Morella. [2022/10756]
61837
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2022, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental del projecte de modificació d'explotació porcina de tipus mixt, del terme municipal de Requena (València). Expedient: (1665370) 15/2021-AIA. [2022/10757]
61843
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableix el règim transitori de flexibilitats en relació amb les ajudes als règims voluntaris en favor del clima, el medi ambient i el benestar animal (ecorègims) previstes en el Pla estratègic de la política agrària comuna (PEPAC) per a la campanya 2022/2023. [2022/11126]
61851
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2022, de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació número 3, homologació del Pla general de Gilet, «Delimitació àrea de repartiment en el sòl urbà sector/UE la Calderona», en el terme municipal de Gilet. Expedient 02/2019-EAE. [2022/10761]
61854
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2022, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposen el registre i la publicació del text del IV Conveni col·lectiu de forneria i pastisseria de la Comunitat Valenciana. [2022/10783]
61866
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves, per a persones sense requisits acadèmics, d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en el curs 2022/2023. [2022/10889]
61899
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es dona publicitat a l'adhesió al conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Justícia, Interior i Administració Pública, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per a impulsar la mobilitat de les empleades públiques, per raó de violència de gènere, entre administracions públiques. [2022/10598]
61914
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'actualitzen les tarifes de reembossament de transport no concertat d'usuaris en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2022/10902]
61915
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica el pla d'estudis oficial del grau en Medicina aprovat el 25 d'octubre de 2022. [2022/10790]
61917
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Informació pública del projecte de construcció de l'obertura de pista forestal en la partida de Pedralba (t. m. Sueras - Villamalur)», promogut pel Servei de Prevenció d'Incendis Forestals. [2022/10768]
61918
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, corresponents a una central fotovoltaica denominada «PSF Gil Martínez» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar de 2,6 MW, a situar al terme municipal de Monforte del Cid (Alacant). Expedient ATALFE/2022/34/03. [2022/10885]
61919
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de camins ramaders i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada Navarrés, i la seua infraestructura d'evacuació, a situar al terme municipal de Chella, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental. Expedient ATALFE/2020/57. [2022/11046]
61921
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, corresponents a una central fotovoltaica denominada «PSF Los Milanos» i la seua infraestructura d'evacuació, a situar al terme municipal de Monforte del Cid (Alacant). Expedient ATALFE/2022/33/03. [2022/10763]
61935
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració d'utilitat pública, en concret, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental, relativa a part de les instal·lacions de la infraestructura d'evacuació de la instal·lació fotovoltaica Duquesa Solar, situada als termes municipals de l'Alcora i Onda (Castelló). Expedient ATALFE/2020/131. [2022/10787]
61937
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interès comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, de regularització d'activitat de fabricació de calçat en el terme municipal d'Elx, situat en el polígon 25, parcel·la 59 (referència DIC-21/0623). [2022/10603]
61941
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Novelda
Informació pública de l'acord de suspensió de l'atorgament i tramitació de les llicències urbanístiques per a la implantació de determinades activitats d'oci nocturn en sol residencial de Novelda. [2022/10754]
61942
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de València
Anunci pel qual se sotmet a informació publica l'estudi de detall per a l'ordenació de volums de la poma delimitada pels carrers de Filipines i del Doctor Domagk (03001/2022/000134). [2022/11013]
61944
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de València
Anunci de declaració com a desert del procediment de selecció de l'alternativa tècnica del Programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució del Pla de reforma interior àmbit A.5-2 Camí Reial del Pla general d'ordenació urbana de València. Expedient 3003/2020/16. [2022/10504]
61945
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2022, de la Sotssecretaria de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual se cita a termini els interessats en el procediment ordinari número 4/000399/2022 a comparéixer en la via jurisdiccional, i se'ls notifica. [2022/11101]
61947
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Anunci pel qual se sotmeten a informació pública conjunta la versió inicial de la modificació del Pla especial de la zona eòlica núm. 9 del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana i les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció corresponents a huit parcs eòlics denominats Cerro Pelado, Sierra de la Bicuerca, Sierra de la Bicuerca II, Sierra del Tejo, Sierra de Chiva, Cabezo del Fraile, Sierra del Negrete I i Sierra del Negrete II i les seues infraestructures d'evacuació fins a la SET 132/400 kV Eomar Requena existent, annexa a la SET Requena 400 kV de Red Eléctrica de España, SAU, a la qual fa connexió. Expedients ATVARI/2021/15/46, ATREGI/2020/51/46, ATREGI/2020/52/46, ATREGI/2020/53/46, ATREGI/2020/54/46, ATREGI/2020/55/46, ATREGI/2020/56/46, ATREGI/2020/57/46 i ATREGI/2020/58/46. [2022/11110]
61948
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Anunci pel qual es sotmet a informació pública el projecte i document ambiental d'una obra subterrània al terme municipal de Atzeneta del Maestrat. Expedient: ASOSUB/2022/42/12. [2022/10644]
61960
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, de remissió d'expedient i citació a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat número 366/2022, seguit davant del Jutjat Contenciós-administratiu número 10, de València. [2022/10595]
61961
 C) ALTRES ASSUMPTES
Ajuntament de Paterna
Anunci pel qual se sotmet a informació pública la versió preliminar de la modificació puntual del Catàleg de béns i espais protegits de Paterna, a fi d'incloure-hi una nova fitxa de la denominada «Paretó d'afusellament de Paterna-Camí de la Sang» amb protecció de bé de rellevància local. [2022/10640]
61962
 C) ALTRES ASSUMPTES
Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, SA
Anunci de les tarifes d'aigua potable aplicables al municipi de Riba-roja de Túria. [2022/10776]
61963
Torna a l'inici de l'índex