> Sumari

Any XLV
Dijous, 24 de novembre de 2022
Núm. 9477
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Presidència de la Generalitat
LLEI 4/2022, de 18 de novembre, de la Generalitat, del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna. [2022/10983]
61496
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat, escala tècnica d'arxius i biblioteques i documentació, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 29/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2022/10974]
61501
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat, escala tècnica d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 30/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2022/10975]
61504
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatòria 61/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2018 i 2019, per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2022/10976]
61507
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatòria 62/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2022/10977]
61510
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball número 10, de naturalesa funcionarial, de cap del Servei d'Assumptes Generals, Gestió Econòmica i Personal. [2022/11005]
61512
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, del president del Patronat de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al nomenament de la directora gerent de la Fundació. [2022/10971]
61514
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2022/10742]
61515
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2022, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'atorguen les subvencions previstes en el Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019. [2022/10231]
61527
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'inspectors i inspectores de tributs A1-04, sector administració especial, convocatòria 130/18, torn de promoció interna, pel sistema d'oposició, corresponent a les ofertes d'ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2022/11035]
61529
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques A2-08, sector administració especial, convocatòria 81/18, torn lliure general, i convocatòria 82/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2022/11036]
61531
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l'any 2022, subvencions destinades al sanejament dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb especials dificultats economicofinanceres. [2022/10992]
61533
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
Extracte de la Resolució de 21 de novembre de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l'any 2022, subvencions destinades al sanejament dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb especials dificultats economicofinanceres. [2022/11033]
61541
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, de concessió d'ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat. [2022/10972]
61542
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del president de l'IVACE, per la qual s'instrumenta la concessió de subvenció nominativa a l'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques (AICE) per a donar suport a l'activitat d'AICE en matèria d'R+D independent, difusió de resultats d'investigació i transferència de coneixement i tecnologia a les empreses de la Comunitat Valenciana. [2022/10986]
61548
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del president de l'IVACE, per la qual s'instrumenta la concessió de subvenció nominativa a l'Institut Tecnològic Metal·lomecànic, Moble, Madera, Embalatge i Afins (AIDIMME) per a donar suport a l'activitat d'AIDIMME en matèria d'R+D independent, difusió de resultats d'investigació i transferència de coneixement i tecnologia a les empreses de la Comunitat Valenciana. [2022/10987]
61556
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del president de l'IVACE, per la qual s'instrumenta la concessió de subvenció nominativa a l'Associació d'Investigació de les Indústries del Joguet, Connexes i Afins (AIJU) per a donar suport a l'activitat d'AIJU en matèria d'R+D independent, difusió de resultats d'investigació i transferència de coneixement i tecnologia a les empreses de la Comunitat Valenciana. [2022/10989]
61564
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del president de l'IVACE, per la qual s'instrumenta la concessió de subvenció nominativa a l'Associació d'Investigació de Materials Plàstics i Connexes (AIMPLAS) per a donar suport a l'activitat d'AIMPLAS en matèria d'R+D independent, difusió de resultats d'investigació i transferència de coneixement i tecnologia a les empreses de la Comunitat Valenciana. [2022/10990]
61572
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del president de l'IVACE, per la qual s'instrumenta la concessió de subvenció nominativa a l'Associació d'Investigació de la Indústria Agroalimentària (AINIA) per a donar suport a l'activitat d'AINIA en matèria d'R+D independent, difusió de resultats d'investigació i transferència de coneixement i tecnologia a les empreses de la Comunitat Valenciana. [2022/10991]
61580
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del president de l'IVACE, per la qual s'instrumenta la concessió de subvenció nominativa a l'Associació d'Investigació de la Indústria Tèxtil (AITEX) per a donar suport a l'activitat d'AITEX en matèria d'R+D independent, difusió de resultats d'investigació i transferència de coneixement i tecnologia a les empreses de la Comunitat Valenciana. [2022/10995]
61588
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del president de l'IVACE, per la qual s'instrumenta la concessió de subvenció nominativa a l'Associació Institut de Biomecànica de València (IBV) per a donar suport a l'activitat d'IBV en matèria d'R+D independent, difusió de resultats d'investigació i transferència de coneixement i tecnologia a les empreses de la Comunitat Valenciana. [2022/10996]
61596
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del president de l'IVACE, per la qual s'instrumenta la concessió de subvenció nominativa a l'Associació d'Investigació per a la Indústria del Calcer i Connexes (INESCOP) per a donar suport a l'activitat d'INESCOP en matèria d'R+D independent, difusió de resultats d'investigació i transferència de coneixement i tecnologia a les empreses de la Comunitat Valenciana. [2022/10997]
61604
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del president de l'IVACE, per la qual s'instrumenta la concessió de subvenció nominativa a l'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE) per a donar suport a l'activitat d'ITE en matèria d'R+D independent, difusió de resultats d'investigació i transferència de coneixement i tecnologia a les empreses de la Comunitat Valenciana. [2022/10999]
61612
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del president de l'IVACE, per la qual s'instrumenta la concessió de subvenció nominativa a l'Institut Tecnològic de l'Embalatge, Transport i Logística (ITENE) per a donar suport a l'activitat d'ITENE en matèria d'R+D independent, difusió de resultats d'investigació i transferència de coneixement i tecnologia a les empreses de la Comunitat Valenciana. [2022/11000]
61620
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del president de l'IVACE, per la qual s'instrumenta la concessió de subvenció nominativa a l'Institut Tecnològic d'Informàtica (ITI) per a donar suport a l'activitat d'ITI en matèria d'R+D independent, difusió de resultats d'investigació i transferència de coneixement i tecnologia a les empreses de la Comunitat Valenciana. [2022/11001]
61628
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Cultura
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, de la presidenta de l'Institut Valencià de Cultura, per a la concessió de les subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a sales d'exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ. [2022/11064]
61636
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Cultura
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, de la presidenta de l'Institut Valencià de Cultura, per a la concessió de les subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a companyies professionals de teatre, dansa i circ. [2022/11066]
61640
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Cultura
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2022, de la presidenta de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es concedeixen beques per al perfeccionament de joves músics, de fins a un mes de duració durant l'any 2022 i fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2022/2023. [2022/11073]
61644
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 4 de novembre de 2022, del vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen els «Premis I Marató d'Arquitectura Circular». [2022/10968]
61648
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 18 de novembre de 2022, del vicerector d'Investigació de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen ajudes per a les despeses de taxes acadèmiques dels ensenyaments de doctorat i la realització d'activitats formatives dirigides a doctorands i doctorandes de la Universitat Jaume I, que realitzen el doctorat en col·laboració amb empreses amb seu a la Comunitat Valenciana, amb matrícula formalitzada en el curs acadèmic 2021/22, o amb matrícula en el curs 2020/21 amb despeses d'examen o d'expedició del títol durant l'any 2022. [2022/10969]
61649
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 18 de novembre de 2022, de la vicerectora d'Estudiantat i Vida Saludable de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca una beca de col·laboració en el disseny i posada en marxa de la Docimoteca Psicològica i Psicoeducativa de la Universitat Jaume I. [2022/10970]
61650
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
ACORD d'11 de novembre de 2022, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 29/2022, per obligacions contretes en 2021 i 2022. [2022/11060]
61651
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una generació de crèdits per ingressos finalistes procedents del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya, per a l'execució del Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics, per import de 3.144.326,69 euros. (Expedient 06.012/22-092 3ª part). [2022/10984]
61652
V. ANUNCIS
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Anunci pel qual se sotmet a informació pública la sol·licitud de modificació substancial amb avaluació d'impacte ambiental pel procediment simplificat de l'autorització ambiental integrada d'una indústria d'acabats tèxtils al terme municipal d'Albaida. Expedient 022/20 IPPC. [2022/10941]
61654
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Resolució de 14 de novembre de 2022, del director general de Tributs i Joc, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es notifica als interessats la interposició del recurs contenciós administratiu, procediment ordinari número 4/000378/2022-DZ, i se'ls cita a termini perquè puguen comparéixer davant la sala. [2022/10775]
61655
 C) ALTRES ASSUMPTES
Aguas de Valencia, SA
Informació pública de l'actualització de tarifes de subministrament d'aigua potable i conservació de comptadors d'Urbanizaciones Bétera. [2022/11015]
61656
 C) ALTRES ASSUMPTES
Global Omnium Inversiones, SL
Anunci de l'actualització de tarifes de subministrament d'aigua potable i conservació de comptadors de Mas Camarena. [2022/11014]
61657
Torna a l'inici de l'índex