> Sumari

Any XLV
Dijous, 26 de maig de 2022
Núm. 9348
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2022 de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 5 d'abril de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aproven la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de treballador o treballadora socials dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, la data i l'hora de la prova. [2022/4690]
27547
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2022, de la directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana, Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe), per la qual es fa pública l'oferta d'ocupació pública de l'IIS La Fe per a l'any 2022 pel que fa als processos d'estabilització previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. [2022/4657]
27548
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Institut Valencià d'Art Modern, IVAM
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de maig de 2022, del gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fan públiques la composició de l'òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l'exercici, a les proves selectives d'accés al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 82, supervisor o supervisora d'auxiliars de servei, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018. Convocatòria 6/2021 [2022/4607]
27553
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Algimia de Almonacid
Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2022. [2022/4650]
27559
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Anna
Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2022. [2022/4652]
27560
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Beniparrell
Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2022. [2022/4648]
27562
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Borriol
Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2022. [2022/4630]
27563
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Burjassot
Oferta d'ocupació pública ordinària corresponent a l'any 2022. [2022/4605]
27564
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Fuenterrobles
Oferta d'ocupació pública extraordinària per a estabilització d'ocupació temporal per a l'any 2022. [2022/4618]
27566
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Millares
Oferta d'ocupació pública ordinària de l'any 2022. [2022/4634]
27567
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Millares
Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2022. [2022/4639]
27568
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Montaverner
Oferta d'ocupació publique per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2022. [2022/4664]
27569
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Polop
Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2022. [2022/4606]
27570
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de San Rafael del Río
Oferta d'ocupació pública extraordinària per a estabilització d'ocupació temporal de l'any 2022. [2022/4614]
27572
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Sant Jordi
Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2022. [2022/4616]
27573
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Sant Mateu
Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2022. [2022/4611]
27575
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Todolella
Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2022. [2022/4662]
27576
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Xirivella
Llistat definitiu d'admesos i exclosos per al procés de selecció de cinc places de personal funcionari auxiliar administratiu. [2022/4450]
27577
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Mancomunitat de les Valls
Oferta d'ocupació pública extraordinària per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2022. [2022/4621]
27578
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es realitza l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes d'investigació. [2022/4541]
27579
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2022, del vicerector d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la selecció d'una plaça de personal investigador en formació de caràcter predoctoral, vinculada al projecte: «Improving heat-to-electricity energy conversion with thermoelectric materials by means of electrochemical strategies (Electrothermical)» (referència CIGRIS/2021/07). Programa «Santiago Grisolía». [2022/4390]
27590
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2022, del vicerector d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d'aquest organisme (personal investigador). Projectes del grup d'investigació de la Universitat Jaume I: Investigació en Enginyeria Tèrmica. [2022/4393]
27594
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2022, del vicerector d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d'aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d'investigació de la Universitat Jaume I: Investigació en Enginyeria Tèrmica. [2022/4396]
27598
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, del vicerector d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la selecció d'una plaça de personal investigador en formació de caràcter predoctoral, vinculada al projecte: «Líquids iònics i materials relacionats per a aplicacions farmacològiques» (referència CIGRIS/2021/045). Programa «Santiago Grisolía». [2022/4492]
27602
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 9 de maig del 2022, de la directora general de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa públic el resultat del tercer parcial del concurs per a la provisió de diverses direccions de servei i secció assistencials en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per la Resolució de 7 de juny de 2021, de la directora general de Recursos Humans, i modificada per la Resolució de 21 de juny de 2021. [2022/4323]
27606
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2022, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aprova el document reconegut per a la qualitat en l'edificació denominat «Zonificació climàtica de la Comunitat Valenciana». [2022/4653]
27609
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2022, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'aprova el Pla de control aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació de subvencions atorgades dins de l'Ordre 11/2021, de 20 de juliol, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes extraordinàries destinades a la replantació de parcel·les fructícoles el cultiu de les quals siga o haja sigut destruït, a conseqüència de l'adopció de mesures per a evitar la propagació del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (Wells et al.) en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2022/4438]
27611
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2022, del director general d'Esport, per la qual es concedeixen subvencions destinades a fomentar l'esport universitari i contribuir a l'organització del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana (CADU), temporada 2021-2022. [2022/4700]
27613
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Agència Valenciana de la Innovació
RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2022, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), per la qual es modifica la seua Resolució de 7 d'abril de 2022, per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024. [2022/4589]
27615
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Agència Valenciana de la Innovació
Extracte de la Resolució de 20 de maig de 2022, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), per la qual es modifica la Resolució de 7 d'abril de 2022, per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024, corresponents al Programa de consolidació de la cadena de valor empresarial. [2022/4593]
27617
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Agència Valenciana de la Innovació
Extracte de la Resolució de 20 de maig de 2022, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), per la qual es modifica la Resolució de 7 d'abril de 2022, per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024, corresponents al Programa d'accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació. [2022/4594]
27619
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Agència Valenciana de la Innovació
Extracte de la Resolució de 20 de maig de 2022, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), per la qual es modifica la Resolució de 7 d'abril de 2022, per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024, corresponents al Pprograma de valorització i transferència de resultats d'investigació a les empreses. [2022/4596]
27621
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Agència Valenciana de la Innovació
Extracte de la Resolució de 20 de maig de 2022, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), per la qual es modifica la Resolució de 7 d'abril de 2022, per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024, corresponents al Programa de promoció del talent: agents d'innovació, incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses i doctorands empresarials. [2022/4597]
27623
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Agència Valenciana de la Innovació
Extracte de la Resolució de 20 de maig de 2022, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), per la qual es modifica la Resolució de 7 d'abril de 2022, per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024, corresponents al Programa de projectes estratègics en cooperació. [2022/4598]
27625
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Agència Valenciana de la Innovació
Extracte de la Resolució de 20 de maig de 2022, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), per la qual es modifica la Resolució de 7 d'abril de 2022, per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, per a la millora del model productiu per als exercicis 2022 a 2024, corresponents al Programa d'impuls a la compra pública innovadora (CPI). [2022/4599]
27627
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2022, del director general d'Administració Local, per la qual es publica la modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Hoya de Buñol-Chiva. [2022/4306]
27629
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2022, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de mesures de formació exigides en el Reial decret 637/2021, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les normes bàsiques d'ordenació de les granges avícoles. [2022/4295]
27639
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ 13 de maig de 2022, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de mesures de formació exigides en el Reial decret 306/2020, d'11 de febrer, pel qual s'estableixen normes bàsiques d'ordenació de les granges porcines intensives, i es modifica la normativa bàsica d'ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu. [2022/4296]
27641
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2022, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'elaboren les primeres llistes parcials d'esportistes d'elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana de 2022. [2022/4727]
27643
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de març de 2022, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'elabora la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana corresponent a resultats esportius de l'any 2021. [2022/4734]
27652
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 d'abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions relatives a l'avaluació final i la promoció en Educació Primària, així com a l'avaluació final, la promoció i la titulació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat, en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes i en la Formació Professional, per al curs 2021-2022. [2022/4759]
27654
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de maig de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022-2023 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana [2022/4774]
27655
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2022, del Protectorat de Fundacions de la Generalitat, per la qual es fa públic l'extracte de diverses resolucions de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, relatives a la inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana de noves entitats. [2022/4514]
27656
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Modificació de la Resolució de 2 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es deleguen competències en matèria de contractació i de gestió econòmica en determinats òrgans de la Conselleria. [2022/4636]
27661
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es crea el segell electrònic per al Departament de Salut València‒La Fe, per a actuació administrativa automatitzada. [2022/4642]
27662
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022,de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una modificació en l'annex de transferències i subvencions corrents del programa 311.20, Gestió i organització del sistema, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per import de 177.554,12 euros (expedient 16.003/22-052). [2022/4374]
27665
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual, a conseqüència de determinades operacions de préstec a llarg termini per a l'amortització anticipada d'altres préstecs formalitzats per la Generalitat, s'autoritza una ampliació de crèdits en el capítol 9, projecte financer T0461, Capítol IX. Deute,, del programa 011.10, Servei del deute, de la secció 19, per import de 969.523.809,54 euros (expedient 06.006/22-054). [2022/4375]
27667
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual s'autoritza una modificació en l'annex de transferències i subvencions corrents del programa 313.30, Infància i adolescencia, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per import d'1.026.892,96 euros (expedient. 16.002/22-061). [2022/4376]
27668
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 20 de maig de 2022, del Consell, pel qual s'autoritza una anul·lació de crèdits per import de 3.500.000 euros en el capítol 4 del programa 322.99, MRR. Emprenedoria i cooperativisme, que implica la supressió de la línia de subvenció de concessió directa S8965, «Programa suport a generadors d'ocupació i emprenedoria», de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Expedient 11.007/22-053. [2022/4721]
27669
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 20 de maig de 2022, del Consell, pel qual s'autoritza una transferència de crèdit del capítol 6 al 7 del programa 412.23, Prestacions farmacèutiques, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a la inclusió de dues noves línies de transferències al Consorci General Universitari de València i al Consorci Hospital Provincial de Castelló i la consegüent generació de crèdit en el pressupost d'aquests consorcis, per import global de 896.610 euros (exp. 10.015/22-055). [2022/4722]
27671
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 20 de maig de 2022, del Consell, pel qual s'autoritza una transferència de crèdit del capítol 6 al 8 del programa 721.10, Direcció i Serveis Generals, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per import de 120.000 euros, per a la inclusió de dos projectes financers (exp. 11.003/22-022). [2022/4723]
27674
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 20 de maig de 2022, del Consell, pel qual s'autoritza incrementar el límit per a adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, imputables a la línia de subvenció de concessió directa S8725, «Conveni finançament inversions futur campus universitari», del capítol 7 del programa 422.60, Universitats i estudis superiors, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (V.L. 21.002/22-014). [2022/4724]
27675
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Borriana
Informació pública de la represa de la suspensió de la tramitació i atorgament de llicències en l'àmbit objecte de la modificació puntual 45 del Pla general. [2022/4292]
27676
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Informació pública de l'avantprojecte de Llei de Barris de la Comunitat Valenciana [2022/4718]
27677
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Informació pública de l'autorització d'obra subterrània per a captació d'aigües destinades a ús de reg en el terme municipal de Càlig. Expedient ASOSUB/2020/9/12. [2022/4047]
27678
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Informació pública de la sol·licitud d'autorització d'explotació de recursos de la secció A) de la Llei de mines, denominada «Carliaga», número 927, amb emplaçament al terme municipal de Tibi. Expedient MIEXPA/2020/1/03. [2022/4110]
27679
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Informació pública de la sol·licitud d'autorització d'explotació de recursos de la secció A de la Llei de mines denominada «Peña Negra», número 590, amb emplaçament al terme municipal d'Orxeta. Expedient MIVARI/2015/137/03. [2022/4176]
27680
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
Informació pública de l'avantprojecte de Llei de participació ciutadana i foment de l'associacionisme de la Comunitat Valenciana. [2022/4732]
27681
 C) ALTRES ASSUMPTES
Ajuntament d'Argelita
Informació pública de l'estudi/proposta de bandera municipal. [2022/4301]
27682
 C) ALTRES ASSUMPTES
Ajuntament de València
Informació pública per a al·legar sobre el projecte «Plans d'acció en matèria de contaminació acústica del terme municipal de València» 2018-2022. [2022/4493]
27683
Torna a l'inici de l'índex