> Sumari

Any XLIV
Dijous, 21 d'octubre de 2021
Núm. 9199
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos C2-02-02, convocatòries 164/18 i 165/18. [2021/10479]
43253
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2021, de la Direcció General de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca la provisió de la plaça de director o directora d'infermeria d'atenció primària del Departament de Salut de Requena, pel procediment de lliure designació. [2021/10515]
43255
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Cheste
Bases i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura en propietat d'una plaça d'oficial o oficiala de policia local. [2021/9992]
43259
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Paiporta
Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de quatre places d'administratiu o administrativa. [2021/9948]
43260
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Paterna
Bases especifiques de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de comissari o comissària de policia local. [2021/10030]
43261
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Picassent
Bases específiques del procés de selecció de personal funcionari de programa en la categoria de tècnica o tècnic d'integració social i per a la creació de borsa d'ocupació. [2021/10002]
43262
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Picassent
Bases específiques del procés de selecció de personal funcionari de programa en la categoria de tècnic o tècnica de dinamització juvenil amb adscripció a l'Àrea de Joventut, i per a la creació d'una borsa d'ocupació. [2021/9974]
43263
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup A (subgrup A2), pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria de tècnic o tècnica mitjans de conservació d'estructures anatòmiques humanes, d'aquesta universitat. [2021/10111]
43264
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Gestión de colonias y bienestar de los animales de experimentación. CPI-21-407». [2021/10135]
43276
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Contrato abierto para el asesoramiento sobre el control de calidad de productos cosméticos entre ISDIN, SA, y la Universitat de València. Estudi General. CPI-21-399». [2021/10216]
43280
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Therapeutic targeting of MBNL microRNAs as innovative treatments for myotonic dystrophy. CPI-21-403». [2021/10218]
43286
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública de dues places d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sistema formativo para cirugía tele-cirugía robótica 3D (tipo Da Vinci) basado en entrenadores y simuladores virtuales (línea 3) y desarrollo de sistemas de asistencia en el acto quirúrgico (línea 4). CPI-21-410». [2021/10219]
43290
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «INDITEC. Programa de impulso de la innovación colaborativa y la transferencia y una plataforma digital compartidas por el Parque Tecnológico y los polígonos industriales. CPI-21-404». [2021/10220]
43295
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, sector d'administració especial, categoria/escala analista programador, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2019 per al personal d'administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. Codi: 2021/P/FC/C/17. [2021/10024]
43300
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2021 del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superior, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 20 de maig de 2020 (DOGV 01.06.2020).(Codi: 2020/P/FC/C/9) [2021/10081]
43320
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, categoria/escala analista programador o programadora, pel sistema de concurs oposició, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de l'any 2018 i any 2019 per al personal d'administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. Codi: 2021/P/FC/C/16. [2021/9963]
43322
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificacions S.A.U.
RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2021, del gerent d'Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal pel procediment de borsa extraordinària per al lloc de tècnic o tècnica en sistemes d'informació per a l'Àrea de Confiança Electrònica. Convocatòria ISTEC 2/2021. [2021/10560]
43351
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2021, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual disposa el cessament de Benjamín Mompó Peruga, personal eventual de la Conselleria. [2021/10488]
43358
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament d'Alberic
Nomenament de personal funcionari de carrera com a conserge. [2021/9939]
43359
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament d'Ontinyent
Nomenament de personal funcionari com a agent de policia local. [2021/10025]
43360
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament de Burjassot
Nomenament de personal funcionari de carrera com a intendent de policia local. [2021/10547]
43361
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2021, de la Universidad de Alicante, por la cual se adjudica la plaza de profesora o profesor contratados doctores número DC04849, en el área de conocimiento de Anatomía y Embriología Humana. [2021/10056]
43362
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'integra personal funcionari en el cos de professors i professores titulars d'universitat. [2021/10112]
43363
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena catedràtic d'universitat en l'àrea de coneixement d'Organització d'Empreses. [2021/10120]
43364
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professora o professor contractats doctors número DC04850, en l'àrea de coneixement de Farmacologia. [2021/9979]
43365
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professora o professor contractats doctors número DC04835, en l'àrea de coneixement de Didàctica de l'Expressió Corporal. [2021/9980]
43366
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professora o professor contractats doctors número DC04845, en l'àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. [2021/9981]
43367
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professora o professor contractats doctors número DC04841, en l'àrea de coneixement de Construccions Arquitectòniques. [2021/9982]
43368
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professora o professor contractats doctors número DC04843, en l'àrea de coneixement de Petrologia i Geoquímica. [2021/9949]
43369
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professora o professor contractats doctors número DC04853, en l'àrea de coneixement de Composició Arquitectònica. [2021/9950]
43370
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professora o professor contractats doctors número DC04839, en l'àrea de coneixement de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. [2021/9953]
43371
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professora o professor contractats doctors número DC04852, en l'àrea de coneixement d'Àlgebra. [2021/9955]
43372
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es nomena professor titular d'universitat, de l'àrea de coneixement Física Aplicada. [2021/10177]
43373
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es nomenen catedràtics i catedràtiques d'universitat. [2021/10193]
43374
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es nomenen professors i professores titulars d'universitat. [2021/10195]
43376
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es nomenen professors i professores titulars d'universitat. [2021/10197]
43377
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es nomena catedràtic d'universitat. [2021/10206]
43378
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2021, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, pel sistema general d'accés lliure i pel torn de promoció interna, en l'escala administrativa d'aquesta universitat. [2021/10545]
43379
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2021, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, pel sistema general d'accés lliure, en l'escala administrativa d'aquesta universitat. [2021/10546]
43381
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2021, de la Universitat Jaume I, per la qual es nomenen catedràtics i catedràtiques d'universitat. [2021/10203]
43384
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2021, de la Universitat Jaume I, per la qual es nomenen professors i professores titulars d'universitat. [2021/10159]
43385
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es nomena catedràtica d'universitat. [2021/9798]
43386
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es nomena catedràtica d'universitat. [2021/9799]
43387
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual s'integra en el cos de professors i professores titulars d'universitat funcionaris i funcionàries del cos de professors i professores titulars d'escola universitària. [2021/9860]
43388
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2021, de la Direcció General de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment ordinari número 2/557/2021-ENC, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona. [2021/10503]
43389
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorguen autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, per a la modificació, sense variació del traçat original, de la instal·lació de distribució d'energia elèctrica denominada «Línia elèctrica aèria 132 kV Rocamora - Carrús, titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal», que discorre pels termes municipals d'Albatera, Orihuela, Callosa de Segura, Granja de Rocamora i Benferri, província d'Alacant, i es declara, en concret, la utilitat pública de la instal·lació (expedient ATLIRE/2015/60/03). [2021/9262]
43390
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2021, de la Direcció General de Centres Docents i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritza per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, als centres relacionats en l'annex d'aquesta resolució. [2021/10445]
43406
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament al centre privat de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle denominat Inclou, a la localitat d'Elx. [2021/9615]
43409
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Fundació General de la Universitat de València de la Comunitat Valenciana, per a la promoció i foment d'activitats d'interés públic, sociocultural, econòmic o humanitari de la Comunitat Valenciana. [2021/10466]
43411
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de concessió de les ajudes convocades per la Resolució d'11 de desembre de 2020, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2021 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, a l'empara de l'Ordre 22/2018, de 22 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania. Títol II, capítol III article 22.7, exp. CMAYES. [2021/10500]
43423
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2021, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es resol la sisena concessió parcial de les ajudes previstes en el Decret 18/2021, de 29 de gener, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a treballadors i treballadores afectats per un ERTO derivat de la crisi sanitària per la Covid-19. [2021/10514]
43427
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
DECRET 171/2021, de 15 d'octubre, del Consell, de concessió directa de l'increment de les ajudes a projectes d'inserció laboral per al finançament parcial dels costos salarials del personal amb diversitat funcional o discapacitat severa en centres especials d'Ocupació, regulades en el Decret 217/2020, i de convocatòria de les ajudes de 2021. [2021/10556]
43430
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2021, del director general d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a les federacions esportives per a l'adquisició de material immobilitzat per a l'any 2021. [2021/10538]
43437
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2021, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2021. [2021/10573]
43441
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2021, del director general d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura, per la qual s'accepta la renúncia formulada per un beneficiari de les beques i el nomenament de la persona substituta. [2021/10524]
43451
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2021, de la Direcció General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera, per la qual es resol la cinquena concessió parcial de les ajudes previstes en el Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions de suport a la solvència empresarial per la Covid-19. [2021/10531]
43453
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de setembre de 2021, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2022, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana. [2021/10511]
43531
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València
Extracte de la convocatòria de 15 d'octubre de 2021, de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València, d'ajudes INT-eCOMM per a la internacionalització de les pimes a través de E-COMMERCE 2021 - Cambra València. [2021/10473]
43532
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2021, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoquen les proves del curs acadèmic 2021-2022 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de graduat o graduada a Educació Secundària a la Comunitat Valenciana. [2021/10553]
43533
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'elabora la tercera llista parcial d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de 2021. [2021/10596]
43547
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2021, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual s'incoa expedient per a declarar ben immaterial de rellevància local l'artesania del ventall d'Aldaia. [2021/9645]
43565
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 d'agost de 2021, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual s'estableixen l'organització i el procediment d'intervenció de les unitats especialitzades d'Orientació (UEO) i es concreta el procediment d'activació dels centres d'educació especial com a centres de recursos. [2021/9930]
43587
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 d'octubre de 2021, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, sobre la convocatòria d'eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2021. [2021/10509]
43588
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza la transferència de crèdit del capítol 7, del programa 311.30, Planificació i coordinació d'infraestructures de serveis socials, de la línia S5229, al mateix capítol del programa 313.40, Diversitat funcional o discapacitat, per a la reobertura de la línia S1014, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per import de 107.047,55 euros (exp. 16.015/21-153). [2021/10341]
43597
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 8 d'octubre de 2021, del Consell, pel qual s'autoritza incrementar el límit per a comprometre despesa pluriennal amb càrrec al capítol 2 del Programa 322.55, Promoció de l'emprenedoria, cooperativisme i economia social, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (VL 11.002/21-028) [2021/10549]
43599
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
DECRET 168/2021, de 8 d'octubre, del Consell, de regulació de taxes per serveis acadèmics universitaris per al curs 2021/2022. [2021/10555]
43600
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a la modificació de la DIC 19-0396 per a ampliació de campament de turisme en el terme municipal de l'Alfàs del Pi. [2021/9849]
43607
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública del projecte de construcció de la millora de l'accessibilitat de la platja de Xilxes en les Llacunes sud 138-PACMAR. [2021/9952]
43608
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Alacant
Informació pública del Projecte d'expropiació: integració unitat 4 i 5 del sector APD/2, Ceràmica Sant Tomàs. [2021/9862]
43609
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Elx
Informació pública de l'acord adoptat en relació amb el recurs de reposició interposat contra l'acord plenari d'aprovació de l'expedient de retaxació de càrregues de la unitat d'execució A del sector E-29 del Pla general. [2021/10004]
43610
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Catadau
Informació pública d'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual número 8 de les normes subsidiàries. [2021/10021]
43611
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Chiva
Informació pública de la rectificació de l'acord de suspensió de l'atorgament de llicències per a instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de l'energia solar. [2021/10048]
43612
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Vila-real
Informació pública de la modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació urbana, relativa a la modificació de l'ús sistema general d'equipament comunitari aparcament en superfície GEC-11 a sistema general d'equipament comunitari forces de seguretat GEC-8. [2021/10570]
43614
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
Anunci de notificació de data 30 de setembre de 2021, en procediment instat per les persones interessades en el marc del Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques, produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019. [2021/10009]
43615
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Citació a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari (ORD) número 4/000254/2021-OM, a comparéixer en la via jurisdiccional. [2021/10513]
43616
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Resolució de 27 de setembre de 2021, de la Direcció General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual se sotmet a informació pública l'expedient d'autorització sanitària per a un centre tipus C.1.4 Hospitals de salut mental i tractament de toxicomanies, denominat Institut Psicològic del Mediterrani, SL, situat al carrer del Cotolengo, 19, de Sant Vicent del Raspeig, amb 98 llits instal·lats. [2021/10033]
43617
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Informació pública del projecte de decret, del Consell, pel qual s'aprova la composició, organització i funcionament de la Comissió de Joc de la Comunitat Valenciana. [2021/10053]
43618
 C) ALTRES ASSUMPTES
Alegría Food Services, Cooperativa Valenciana
Informació pública de l'acord de dissolució i de nomenament dels liquidadors de la societat. [2021/10568]
43619
Torna a l'inici de l'índex