> Sumari

Any XLIV
Dijous, 14 d'octubre de 2021
Núm. 9194
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
DECRET 132/2021, d'1 d'octubre, del Consell de declaració de zones especials de conservació dels llocs d'importància comunitària «Marjal d'Almenara» (ES5223007) i «Platja de Moncofa» (ES5222006), i d'aprovació de les seues normes de gestió i de la zona d'especial protecció per a les aus «Marjal i Estanys d'Almenara» (ES0000450). [2021/10129]
42367
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos C2-08-01, convocatòries 144/18 i 145/18. [2021/10286]
42444
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos A2-16-02, convocatòries 18/19 i 19/19. [2021/10287]
42446
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'amplia el termini màxim de resolució del concurs general convocat per la Resolució de 9 d'abril de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per a la provisió de llocs no bàsics de gestió sanitària de naturalesa funcionarial, sector administració especial, dependents de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/10285]
42448
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Institut Valencià de Cultura
RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2021, del director general de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es publica la composició de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la cobertura del lloc de cap coordinador o coordinadora d'il·luminació mitjançant el procediment de promoció interna entre el personal laboral fix de l'IVC, corresponent a l'oferta pública d'ocupació de 2018 de l'esmentada entitat. [2021/10211]
42450
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Institut Valencià de Cultura
RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2021, del director general de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es publica la composició de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la cobertura del lloc de cap coordinador o coordinadora de so mitjançant el procediment de promoció interna, entre el personal laboral fix de l'IVC, corresponent a l'oferta pública d'ocupació de 2018 de l'entitat. [2021/10212]
42451
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències (SGISE)
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de juliol de 2021, del president de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències, mitjançant la qual es dona publicitat a l'acord del Consell en el qual s'aprova l'Oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2020, composta per 31 llocs. [2021/10044]
42452
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Bases i convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça d'oficial de policia local. [2021/9758]
42454
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Mediterrean Data Base of Cetaceans Strandings. CPI-21-366». [2021/9820]
42455
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Muerte celular y membranas: un nuevo nicho en la lucha contra el cáncer. CPI-21-384», programa «Prometeu» per a grups d'investigació d'excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (actual Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital). (GVPROMETEO2019-065). [2021/9821]
42459
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Plataforma inteligente para la detección temprana, ayuda al diagnóstico y seguimiento de la sarcopenia ISARC-GENETICS. (INNEST/2021/364). CPI-21-389», cofinançat per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i per l'Agència Valenciana de la Innovació -AVI. [2021/9824]
42464
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Plataforma inteligente para la detección temprana, ayuda al diagnóstico y seguimiento de la sarcopenia ISARC-GENETICS. (INNEST/2021/364). CPI-21-390», cofinançat per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i per l'Agència Valenciana de la Innovació -AVI. [2021/9825]
42469
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup A (subgrup A2), per promoció interna, sector d'administració general, escala de gestió universitària, d'aquesta universitat. [2021/9944]
42473
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fan públics la llista definitiva de persones admeses i excloses, data d'examen i tribunal de les proves selectives d'accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d'administració especial, escala tècnica superior d'educació física (coordinador o coordinadora esportius), convocades per la Resolució d'1 de març de 2021. [2021/10289]
42485
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un procés de selecció per a la contractació sota la modalitat de contractes predoctorals dins del marc del programa d'ajudes per a la formació de doctors en col·laboració amb empreses. [2021/10006]
42486
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena catedràtic d'universitat en l'àrea de coneixement de Química Orgànica. [2021/10146]
42501
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena catedràtic d'universitat en l'àrea de coneixement d'Educació Física i Esportiva. [2021/10147]
42502
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena catedràtic d'universitat en l'àrea de coneixement d'Educació Física i Esportiva. [2021/10148]
42503
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena catedràtic d'universitat en l'àrea de coneixement d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors. [2021/10149]
42504
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena catedràtic d'universitat en l'àrea de coneixement de Comunicació Audiovisual i Publicitat. [2021/10150]
42505
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant per la qual es nomena catedràtic d'universitat en l'àrea de coneixement de Geodinàmica Interna. [2021/10151]
42506
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena professora titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Comunicació Audiovisual i Publicitat. [2021/10205]
42507
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena professora titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Teoria i Història de l'Educació. [2021/10207]
42508
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena professora titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Física Aplicada. [2021/10235]
42509
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena professora titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic. [2021/10236]
42510
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena professora titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. [2021/10237]
42511
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ORDRE 19/2021, de 4 d'octubre, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a la contractació d'educadors i educadores ambientals en les entitats locals, en el marc del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana. [2021/10090]
42512
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen ajudes contemplades en els plans d'Impuls en el Medi Ambient-Canvi Climàtic (PIMA-CC), per a l'exercici 2021/2022. [2021/10124]
42521
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Extracte de la Resolució de 4 d'octubre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen ajudes contemplades en els plans d'Impuls al Medi Ambient-Canvi Climàtic (PIMA-CC), per a l'exercici de 2021-2022. [2021/10152]
42527
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2021-2022, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica. [2021/10288]
42528
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2021, de la directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament, per la qual accepta la renúncia a la beca per a la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació internacional al desenvolupament i s'adjudica la vacant. [2021/10214]
42537
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 d'agost de 2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es concedeixen les subvencions destinades a projectes de promoció de la salut i accés a serveis ,i a programes de salut en poblacions que viuen en situació d'especial vulnerabilitat, per a l'exercici pressupostari 2021. [2021/10269]
42538
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2021, del director general de Relacions amb les Corts, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publica el conveni marc entre l'Administració de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, a través de la Secretaria Autonòmica de Turisme, i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Empresa i Treball, en matèria de turisme [2021/9945]
42539
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2021, del director general de Relacions amb les Corts, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publica el conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de Vallibona, per al foment del turisme paleontològic a la Comunitat Valenciana, amb la instal·lació i senyalització d'una rèplica de dinosaure al jaciment paleontològic del municipi, en l'exercici de 2021. [2021/9947]
42543
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2021, de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoca els centres docents de titularitat pública de la Generalitat, durant el curs acadèmic 2021-2022, a participar en el programa «Resistències Artístiques: Processos Artístics en Entorns Educatius», del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. [2021/10259]
42550
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
DECRET 164/2021, de 8 d'octubre, del Consell, de regulació en matèria de personal dels efectes de l'extinció del contracte de gestió de servei públic per concessió del Departament de Salut de Torrevieja. [2021/10319]
42555
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD d'1 d'octubre de 2021, del Consell, pel qual s'autoritza incrementar el límit quantitatiu per a comprometre despeses en exercicis futurs en la línia S1113, «Beques pràctiques professionals infraestructures», del capítol 4, del programa 311.30, Planificació i coordinació d'infraestructures de serveis socials, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. (VL 16.003/21-031). [2021/10315]
42562
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD d'1 d'octubre de 2021, del Consell, pel qual s'autoritza incrementar el límit per a comprometre despesa plurianual amb càrrec al capítol 2 del programa 221.30, Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (VL 07.003/21-032). [2021/10316]
42563
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància número 21 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1205/2019. [2021/10167]
42564
Jutjat de Primera Instància número 22 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 288/2019. [2021/10166]
42565
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Callosa d'en Sarrià
Informació publica de l'esmena i del tràmit de consultes de la documentació aportada en la sol·licitud de declaració ambiental i territorial estratègica, sol·licitada pel Servei d'Avaluació Ambiental Estratègica. [2021/10228]
42566
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de València
Informació pública de la modificació puntual del Catàleg estructural de béns i espais protegits de naturalesa urbana de València, per a la incorporació de la fitxa de protecció BRL del «Mòdul de Llotja», situat en Fira València (03001/2021/000146). [2021/10196]
42567
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de València
Informació pública de l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual en l'àmbit del Pla de reforma interior de la unitat d'execució número 1 de Massarrojos (E-03001-2020-000072-00). [2021/10317]
42568
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2021, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, relativa a la informació pública de l'alçament d'actes prèvies a l'ocupació de l'expedient d'expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres «2540-PYO-PC2. Permeabilització dels camins de servei del barranc del Carraixet sota la línia L3 de Metrovalencia i adequació fins a la connexió amb la CV-3002 (València) Expedient: 2020-9». [2021/9996]
42569
Torna a l'inici de l'índex