> Sumari

Any XLIV
Dimecres, 15 de setembre de 2021
Núm. 9174
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés al cos A1-01, convocatòries 63/18 i 64/18. [2021/9152]
38257
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés al cos A2-01, convocatòries 65/18 i 66/18. [2021/9153]
38258
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en les proves selectives per a l'ingrés en l'escala d'oficial especialista (referència C05/21), per a ocupar llocs de l'itinerari professional d'administració especial informàtica, en el Servei d'Informàtica, pel sistema general d'accés lliure. [2021/8002]
38259
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es corregeixen errors en la de 25 de març de 2021, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'escala de tècnics mitjans d'aquesta universitat (grup A, subgrup A2). Referència B02/21. [2021/9186]
38261
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es corregeixen errors en la de 25 de març de 2021, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'escala de tècnics mitjans d'aquesta universitat (grup A, subgrup A2). Referència B03/21. [2021/9187]
38262
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es corregeixen errors en la de 25 de març de 2021, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'escala tècnica d'aquesta universitat (grup A, subgrup A1). Referència A02/21. [2021/9190]
38263
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública de dues places d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «4 Programa proyectos de investigación de desarrollo local sostenible. CPI-21-326». [2021/8971]
38264
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 d'agost de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors júniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «4 Programa proyectos de investigación de desarrollo local sostenible. CPI-21-325». [2021/8972]
38269
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es resol el concurs per a la provisió dels llocs de treball vacants del grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, tècnic o tècnica de pràctiques d'empresa, amb destinació en la Universitat Politècnica de València, convocat per la Resolució de 14 de juliol de 2021. (Codi: 2021/P/FC/CM/9). [2021/9229]
38275
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament de Dolores
Nomenament de personal funcionari de carrera. [2021/9185]
38276
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professora o professor contractats doctors número DC04823, en l'àrea de coneixement de Traducció i Interpretació. [2021/8908]
38277
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
Citació a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 2/559/2021-PA, a comparéixer en la via jurisdiccional. [2021/9083]
38278
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2021, de la Direcció General de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual se citen les persones interessades en el procediment ordinari número 2/113/2021-RO del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona. [2021/9224]
38279
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorguen a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, l'autorització administrativa prèvia i l'autorització administrativa de construcció per a les modificacions de les instal·lacions de transport secundari de tensió nominal 220 kV, per soterrament de la línia aèria de doble circuit Torrent - Font de Sant Lluís, entre el suport existent T-28 i la subestació ST Font de Sant Lluís i Torrent - Patraix, entre el suport existent T-28 i el suport T-32b; i de la línia subterrània (cable) a 220 kV Font de Sant Lluís - Patraix a l'arribada a la subestació ST Font de Sant Lluís, que discorren pel terme municipal de València (València) [Expedient de referència ATLIRE/2019/41/46]. [2021/9236]
38280
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones majors dependents per al període 2021. [2021/9219]
38292
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2021, del director general de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, per la qual s'adjudica una beca per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, que ha quedat vacant per renúncia. [2021/9145]
38301
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es concedeixen les ajudes destinades a promoure projectes de promoció de la salut sexual, principalment en població d'especial vulnerabilitat per l'edat, opcions sexuals o identitat sexual i prevenció de l'estigma social associat al VIH i altres ITS. [2021/9218]
38302
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat d'Alacant
Extracte de la Resolució de 7 de setembre de 2021, de la rectora de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen ajudes per a estudiants del Programa de doctorat en Filosofia i Lletres. Curs 2020-2021. [2021/9141]
38310
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat d'Alacant
Extracte de la Resolució de 9 de setembre de 2021, de la rectora de la Universitat d'Alacant, per la qual es modifica la convocatòria de beques per a realitzar cursos d'idiomes de nivell B1 (Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant). [2021/9200]
38311
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 10 de setembre de 2021, del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una beca d'iniciació a la investigació a càrrec del projecte «Evaluación transversal judicial y psicológica sobre la violencia-filioparental» - Codi 19I552, dirigida per la professora Keren Cuervo Gómez, del departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodología. [2021/9199]
38312
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 10 de setembre de 2021, del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una beca d'iniciació a la investigació a càrrec del projecte «Mejorando la adherencia y la seguridad del tratamiento ortopédico de la escoliosis idiopática en adolescentes mediante las tecnologías de la información y la comunicación» Codi 20I447 dirigit pel professor Carlos Suso Ribera, del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. [2021/9201]
38313
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Extracte de la Resolució rectoral de la Universitat Miguel Hernández d'Elx de 7 de setembre de 2021, per la qual es convoquen ajudes UMH per a estudiants i estudiantes participants en el Programa de mobilitat nacional SICUE 2021/2022. [2021/9142]
38314
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Extracte de la Resolució rectoral de la Universitat Miguel Hernández d'Elx de 3 de setembre de 2021, per la qual es convoquen un premi a treball fi de grau i un altre a treball fi de màster, en el marc de la promoció dels objectius de desenvolupament sostenible/eix prosperitat de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, conveni UMH-GVA. [2021/9143]
38315
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Extracte de la Resolució de 7 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es convoca una ajuda per a impulsar la realització de tesi doctoral en el marc de la Promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible - Eix Prosperitat de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Conveni UMH-GVA. Ref. Solcif/2020/0010. [2021/9198]
38317
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en relació amb la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021. [2021/8789]
38318
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2021, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en relació amb la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana. [2021/8790]
38321
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 37/20-AIA Santa Magdalena de Pulpis. [2021/8938]
38322
V. ANUNCIS
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2021,de la directora general d'Universitats, per la qual se cita els interessats en el procediment ordinari 4/000247/2021-DZ a comparéixer en la via jurisdiccional. [2021/9260]
38332
 C) ALTRES ASSUMPTES
Educastellón Cooperativa Valenciana
Informació pública de la dissolució de la cooperativa. [2021/9217]
38333
Torna a l'inici de l'índex