> Sumari

Any XLIV
Dijous, 22 de juliol de 2021
Núm. 9133
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es fa públic el llistat definitiu de les borses d'ocupació temporal específiques per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, en llocs de treball adscrits als cossos A1-31-01, A1-32, A2-14-02 i C1-06, vinculats al desenvolupament de projectes d'investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries. [2021/7929]
32838
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per a la provisió pel sistema de lliure designació de la vacant número 34225, anunciada en la convocatòria número 70/2021, de 14 de maig de 2021. [2021/7949]
32843
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2021, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es resol el sisé parcial del procediment d'avaluació de continuïtat de diverses direccions de servei i de secció assistencials en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per la Resolució de 7 de juny de 2018, de la Direcció General de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/7963]
32844
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Elx
Convocatòria del concurs de mobilitat d'una plaça d'inspector o inspectora de policia local. [2021/7261]
32845
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Cullera
Oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Cullera per a 2021. [2021/7718]
32846
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de l'Eliana
Convocatòria del procés selectiu de consolidació/estabilització d'ocupació temporal per a cobrir sis places d'auxiliar administratiu o administrativa. [2021/7295]
32847
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Llocnou d'En Fenollet
Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir dues places d'administratiu o administrativa d'administració general. [2021/7225]
32848
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Bases específiques dels processos de selecció per a constituir una borsa de treball de personal psicòleg i una borsa de treball de personal enginyer de medi ambient. [2021/7310]
32849
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Torreblanca
Oferta d'ocupació pública per a 2021. [2021/7302]
32850
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Vila-real
ACORD adoptat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vila-real en la sessió de l'11 de maig de 2021, relatiu a l'aprovació definitiva de les bases específiques de la convocatòria per a la cobertura en propietat per promoció interna de places de tècnic o tècnica mitjans d'administració especial (TMAE) d'informàtica. [2021/7342]
32851
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Xirivella
Llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu per a cobrir una plaça d'ajuda a domicili. [2021/7265]
32852
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Diputació Provincial d'Alacant
Convocatòria i bases del concurs oposició per a cobrir 3 places de monitor ocupacional especialitzat, una plaça per torn lliure i dos per torn de promoció interna. [2021/7216]
32855
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Deciphering how ?5 and ?V-class integrins select RGD-containing ligands and interfering ?5?1 integrin mechano-sensing to influence in cancer. CPI-21-304». [2021/7721]
32856
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctores júniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aspectos clásicos y cuánticos en gravitación: agujeros negros, cosmología, ondas gravitacionales y más allá. CPI-21-300», programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GVPROMETEO2020-079). [2021/7722]
32861
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctores sèniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aspectos clásicos y cuánticos en gravitación: agujeros negros, cosmología, ondas gravitacionales y más allá. CPI-21-301», programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GVPROMETEO2020-079). [2021/7723]
32866
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «SRIC_UE_PROJECTE ERASMUS . WOMENS INVOLVEMENT IN STEADY EXERCISE (WISE). CPI-21-307». [2021/7724]
32871
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris agreement (XAIDA). CPI-21-306». [2021/7725]
32876
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos docents universitaris. [2021/7745]
32881
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fan publiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al grup C (subgrup C2), pel torn lliure de personal laboral fix, categoria de conductor o conductora, convocades per la Resolució de 18 de maig de 2021. [2021/7767]
32897
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al grup C (subgrup C2), pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria d'auxiliar d'oficis (instal·lacions esportives), convocades per la Resolució de 18 de maig de 2021. [2021/7770]
32900
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al grup C (subgrup C2), pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria d'auxiliar d'oficis (hivernacle), convocades per la Resolució de 18 de maig de 2021. [2021/7771]
32903
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Transferencia en conocimiento sobre síntesis química para su incorporación a un nuevo tipo de equipo de microondas para síntesis química basado en generadores de estado sólido. CPI-21-284», a càrrec del Programa d'ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d'investigació o de transferència tecnològica (APOTIP/2020/019). [2021/7912]
32904
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es convoquen a concurs públic diverses places de professorat contractat doctor amb caràcter indefinit. Referència 03634/2021. [2021/7855]
32905
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de juny de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al grup C, subgrup C2, denominació administratiu o administrativa. [2021/7981]
32918
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es proveeix un lloc de treball, anunciat per la convocatòria 91/2021, Resolució de 17 de maig de 2021 de la Direcció General de Funció Pública (DOGV 9087 de 19/05/2021). [2021/7950]
32919
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament de Castelló de la Plana
Informació pública de la proposta de nomenament, en propietat, de tècnic mitjà de normalització lingüística. [2021/7343]
32920
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc vacant PF3, vicegerent o vicegerenta d'aquesta universitat. Codi: 2021/P/FC/LD/1. [2021/7852]
32921
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es dona publicitat a les autoritzacions ambientals integrades i les seues modificacions atorgades per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. [2021/7257]
32925
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2021, del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, relativa a autorització administrativa i aprovació de projecte de modificació tram LAAT a 66 kV Sax-Villena, en el terme municipal de Villena. Expedient número ATIRE/2017/127/03. [2021/7254]
32928
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza un programa d'innovació educativa per a posar en funcionament l'Aula Didàctica de Cultura Contemporània Carmelina Sánchez-Cutillas per a difondre i dinamitzar l'obra d'aquesta escriptora, durant el curs 2021-2022. [2021/7243]
32931
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2021, de la Direcció General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es renova autorització sanitària per a les activitats de reproducció humana assistida (banc d'embrions, banc d'oòcits, banc de semen, diagnòstic genètic preimplantacional, fecundació in vitro, inseminació artificial, laboratori de semen per a capacitació espermàtica, recuperació d'oòcits) al centre IVF Spain Alacant, de la ciutat d'Alacant. [2021/7207]
32936
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen subvencions destinades a finançar la reforma i modernització d'instal·lacions i equipament d'espais escènics existents en 2021. [2021/7819]
32937
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, del director general d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de premis per la classificació i preparació en jocs olímpics i paralímpics, i en campionats del món i d'Europa per a l'any 2021. [2021/7848]
32943
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2021-2022, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica. [2021/7974]
32947
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual s'aprova el pla local de prevenció d'incendis forestals del terme municipal de Pego. [2021/7314]
32957
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aprova el Pla local de prevenció d'incendis forestals del terme municipal d'Alfondeguilla. [2021/7259]
32959
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de l'informe d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 94/17-AIA Turis i Montroi. [2021/7268]
32961
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 133/17-AIA les Useres. [2021/7258]
32973
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es regula el Programa d'activitats formatives de centre, es convoca la sol·licitud de les modalitats projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball, i s'estableix la dotació de recursos econòmics per als centres docents públics de titularitat de la Generalitat, per a desenvolupar-les durant el curs 2021-2022. [2021/7701]
32985
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, d'autorització de modificació de crèdit per transferència de crèdit de l'aplicació 08.02.02.513.10.6 a l'aplicació 08.02.01.514.30.6, del vigent pressupost de despeses d'aquesta conselleria (expedient número 08.006/21). [2021/7713]
33004
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual s'autoritzen modificacions en l'annex de transferències i subvencions corrents del programa 311.20, «Gestió i organització del sistema», de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, mitjançant ajustos entre dotacions de diferents línies de subvenció per import total de 556.247,11 euros. Expedient 16.009/21-090. [2021/7313]
33005
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 17 de juny de 2021, de la directora general del Sector Públic i Patrimoni, d'incoació del procediment per a la declaració administrativa d'herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l'herència de Rosa María Mateo Medrano. [2021/7320]
33008
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2021, de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, d'acabament i arxivament de l'expedient de declaració administrativa d'herència intestada de Bernardo Perepérez Costa per la Generalitat. EIP 533/2018. [2021/7362]
33010
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2021, de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, d'acabament i arxivament de l'expedient de declaració administrativa d'herència intestada d'Armando Crespi Miralles per la Generalitat. EIP 258/2017. [2021/7363]
33012
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 17 de juny de 2021, de la directora general del Sector Públic i Patrimoni, d'incoació del procediment per a la declaració administrativa d'herència intestada a favor de la Generalitat i adjudicació dels béns i drets de l'herència de José Vicente Albalat Arrufat. [2021/7252]
33014
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 2 de juliol de 2021, del Consell, d'autorització de concessió d'aval de la Generalitat a Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU. [2021/7976]
33016
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
ORDRE 6/2021, de 16 de juny, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aprova la relació de disposicions sobre l'ordenació de l'activitat administrativa de la Conselleria. [2021/7807]
33017
 C) ALTRES ASSUMPTES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2021, als efectes assenyalats en aquesta resolució. [2021/7733]
33018
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es declara el mes d'agost inhàbil, als efectes indicats en aquesta resolució. [2021/7947]
33019
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Audiència Provincial de València
Notificació de la sentència dictada en el rotlle d'apel·lació número 591/2020 [2021/7292]
33020
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Vila-real
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 210/2020. [2021/6727]
33021
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 05 de Llíria
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 225/2017. [2021/7224]
33022
Jutjat de Primera Instància número 02 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 237/2020. [2021/7328]
33023
Jutjat de Primera Instància número 02 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1179/2019. [2021/7283]
33024
Jutjat de Primera Instància número 04 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el judici Verbal número 1541/2020. [2021/6723]
33025
Jutjat de Primera Instància número 04 de Sant Vicent del Raspeig
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 729/2020. [2021/6639]
33026
Jutjat de Primera Instància número 07 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 969/2020. [2021/6626]
33027
Jutjat de Primera Instància número 10 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 518/2020. [2021/6715]
33028
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a campament de turisme en el terme municipal de Mutxamel. [2021/7300]
33029
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a campament de turisme en el terme municipal de l'Alfàs del Pi. [2021/7203]
33030
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interès comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a instal·lació d'un campament de turisme de caràcter ecològic (expedient 1671859), al terme municipal de Cullera, ubicada al polígon 27, parcel·la 115. [2021/7714]
33031
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Elx
Informació pública del Projecte d'urbanització de l'illa de cases situada entre els carrers La Paz, del Jardí, de l'Historiador Miquel Batllorí i Ronda Nord de Torrellano, situades en àrea de repartiment 3 de Torrellano del Pla general. [2021/7307]
33032
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Borriol
Informació pública de la suspensió de la tramitació i l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació i demolició en l'àmbit del sector 1B de la Urbanització La Coma. [2021/7293]
33033
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Cofrentes
Informació pública de l'inici de l'expedient per a la revisió completa del Pla general d'ordenació urbana i de l'atorgament i l'admissió a tràmit de les llicències d'edificació en sòl no urbanitzable. [2021/7316]
33035
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de l'Alcúdia
Informació pública de l'estudi de detall de l'illa 9 del sector Ciutat Jardí El Serrallo. [2021/7220]
33039
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Sol·licitud d'autorització d'abocament a la mar d'aigües pluvials de la xarxa de drenatge de la urbanització Golf Sant Gregori, en el terme municipal de Borriana (VERMAR 276). [2021/7319]
33040
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Informació pública de l'expedient de concessió d'ús privatiu de domini públic forestal per a l'ocupació temporal de terrenys de la forest d'utilitat pública AL051 serra de Santa Pola, situada al terme municipal de Santa Pola i pertanyent a l'Ajuntament de Santa Pola. [2021/7270]
33041
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Informació pública de la sol·licitud d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització de construcció corresponent a una central fotovoltaica i la seua infraestructura d'evacuació amb potència a instal·lar 4.400 kW, situada al terme municipal d'Elx, així com sol·licitud d'ocupació de via pecuària denominada «Assagador dels Mollons de Bru» per afecció per encreuament de línia subterrània. Expedient ATALFE/2021/72. [2021/7357]
33042
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, per a regularització d'activitat d'indústria de transformació de plàstics, en el terme municipal de Tibi, situada al polígon 11, parcel·la 14. Referència DIC-19/0575. [2021/7347]
33044
 C) ALTRES ASSUMPTES
Ajuntament d'Oliva
Edicte de l'Ajuntament d'Oliva sobre la convocatòria i les bases reguladores per a la provisió definitiva, per concurs, del lloc de cap del Servei d'Urbanisme, enquadrada en l'escala d'administració general, grup A1. [2021/7763]
33045
 C) ALTRES ASSUMPTES
Consorci de les Comarques Centrals Valencianes
Informació pública del compte general del Consorci de les Comarques Centrals Valencianes corresponent a l'exercici 2020. [2021/7706]
33046
 C) ALTRES ASSUMPTES
Todopizza Sociedad Cooperativa Valenciana
Informació pública del balanç final de dissolució de la cooperativa. [2021/7309]
33047
Torna a l'inici de l'índex