> Sumari

Any XLIV
Divendres, 11 de juny de 2021
Núm. 9105
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Agència Valenciana de la Innovació
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2021, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació, per la qual es dona publicitat a la convocatòria 1/2021, de proves selectives per a la provisió definitiva d'un lloc de treball d'auditor o auditora interns, torn lliure general, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal laboral. [2021/6444]
26807
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Agència Valenciana de la Innovació
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2021, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació, per la qual es dona publicitat a la convocatòria 2/2021, de proves selectives per a la provisió definitiva d'un lloc de treball de tècnic o tècnica especialistes de premsa i comunicació, torn lliure general, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal laboral. [2021/6447]
26808
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Agència Valenciana de la Innovació
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2021, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació, per la qual es dona publicitat a la convocatòria 3/2021, de proves selectives per a la provisió definitiva de nou llocs de treball de tècnic o tècnica especialistes en innovació, torn lliure general i persones amb discapacitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal laboral. [2021/6449]
26809
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Agència Valenciana de la Innovació
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de maig de 2021, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació, per la qual es dona publicitat a la convocatòria 4/2021, de proves selectives per a la provisió definitiva de dos llocs de treball de tècnics o tècniques especialistes en informàtica, torn lliure general, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal laboral. [2021/6450]
26810
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Institut Valencià de Finances
RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, del sotssecretari de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es nomenen els membres de l'òrgan de selecció del procediment selectiu per a la provisió d'un lloc de subdirector o subdirectora de Sistemes de la Informació. [2021/6469]
26811
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Institut Valencià de Finances
RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, del sotssecretari de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es nomenen els membres de l'òrgan tècnic de selección del procediment selectiu per a la provisió d'un lloc de tècnic o tècnica mitjans. [2021/6471]
26812
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Institut Valencià de Finances
RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, del sotssecretari de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es nomenen els membres de l'òrgan tècnic de selección del procediment selectiu per a la provisió d'un lloc de tècnic o tècnica. [2021/6472]
26813
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'escala d'especialistes d'arxiu, biblioteca i centres de la documentació d'aquesta (grup C, subgrup C1). Referència C09/21. [2021/6304]
26814
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 25 de febrer de 2021, per a l'accés a l'escala de tècnics mitjans de la Universitat d'Alacant, itinerari professional administració especial laboratoris instrumentació científica, en Laboratoris Ciències de la Facultat de Ciències (referència B01/21). [2021/6359]
26828
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos de funcionaris docents universitaris pel sistema promoció interna. [2021/6398]
26829
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2021 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen concursos d'accés a places de cossos de funcionaris docents universitaris pel sistema d'accés lliure. [2021/6400]
26853
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Consejería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (GRISOLIAP/2021/119) CPI-21-236». [2021/6255]
26871
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Transferencia en conocimiento sobre síntesis química para su incorporación a un nuevo tipo de equipo de microondas para síntesis química basado en generadores de estado sólido. CPI-21-239». a càrrec del Programa d'ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d'investigació o de transferència tecnològica. (APOTIP/2021/017). [2021/6256]
26876
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (GRISOLIAP/2021/048), CPI-21-240». [2021/6257]
26881
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (GRISOLIAP/2021/192), CPI-21-242». [2021/6258]
26887
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (GRISOLIAP/2021/080), CPI-21-243». [2021/6259]
26892
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Consejería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (GRISOLIAP/2021/073) CPI-21-244». [2021/6260]
26897
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es disposa el cessament d'Antonia Morillas Martínez com a personal eventual. [2021/6420]
26902
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es nomenen funcionaris i funcionàries de carrera, les persones aspirants que han superat les proves selectives de promoció interna per a l'accés a l'escala bàsica administrativa d'aquesta universitat, convocades per la Resolució d'1 de desembre de 2020. Referència 2020/54592. [2021/6361]
26903
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual s'acorda la publicació de l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial d'Educació (STEPV-IV, ANPE, FE-COO-PV, CSI-F i FeSP-UGT), per a l'habilitació de les especialitats a les persones que van ser incorporades a la borsa única d'interins del cos de mestres mitjançant la Resolució de 9 de setembre de 2016 i la Resolució de 15 de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent. [2021/6289]
26905
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana. [2021/6483]
26908
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la concessió de sis beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació al desenvolupament durant els exercicis 2021 i 2022. [2021/6241]
26913
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrides. [2021/6528]
26920
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d'actuacions en matèria d'educació i sensibilització per a la ciutadania global i d'accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2021/6530]
26940
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
Extracte de la Resolució de 8 de juny de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d'actuacions en matèria d'educació i sensibilització per a la ciutadania global i d'accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (línia de subvenció S2323000). [2021/6570]
26954
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
Extracte de la Resolució de 8 de juny de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d'actuacions en matèria d'educació i sensibilització per a la ciutadania global i d'accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (línia de subvenció S8318000). [2021/6583]
26956
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
Extracte de la Resolució de 2 de juny de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la concessió de sis beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació al desenvolupament durant els exercicis 2021 i 2022. [2021/6584]
26958
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
Extracte de la Resolució de 8 de juny de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes i programes de cooperació internacional per al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits. [2021/6585]
26960
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2021, de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es disposa l'anul·lació de l'apartat tercer, 2.b, de l'annex III de la Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en execució de la Sentència 134/2021, de 24 de febrer, de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4a, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, dictada en el recurs contenciós administratiu número 417/2018. [2021/6338]
26962
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021. [2021/6477]
26964
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'1 d'octubre de 2020, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i mesures de mobilitat sostenible al treball, dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020 (Programa MOVES II-Infraestructura Comunitat Valenciana). [2021/6512]
26978
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 de juliol de 2020, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020 (Programa MOVES II-Vehicles Comunitat Valenciana), i per la qual es convoca l'adhesió de concessionaris i punts de venda d'aquests vehicles. [2021/6515]
26979
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Extracte de la Resolució de 5 de juny de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021. [2021/6578]
26980
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Finances
CONVOCATÒRIA de 8 de juny de 2021, del director general de l'Institut Valencià de Finances, línia IVF, «Suport organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat Valenciana». [2021/6505]
26982
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T'avalem», en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-gormació «Garantia juvenil», mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes subvencions. [2021/6510]
27003
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Extracte de la Resolució de 8 de juny de 2021 de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T'avalem», en desenvolupament del Programa mixt d'ocupació-formació «Garantia juvenil», mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació [2021/6569]
27012
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expediente 101/18-AIA Sagunt. [2021/6251]
27014
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2021, de la directora territorial d'Alacant, de concessió d'assentaments apícoles en forests de la Generalitat Valenciana, a la província d'Alacant. [2021/6252]
27025
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual es publica l'extracte de resolucions corresponents a les sol·licituds de modificació de tarifes sobre les quals ha emés informe la Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana en la reunió del dia 20 de maig de 2021. [2021/6296]
27030
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2020-2021. [2021/6313]
27034
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es crea el segell electrònic d'actuació administrativa automatitzada. [2021/6507]
27070
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
ACORD de 4 de juny de 2021, del Consell, de ratificació de l'Acord de 19 de maig de 2021, de la Mesa Sectorial d'Educació, sobre distribució de l'increment de massa salarial del 0,25 % i del 0,30 % per a 2019 i 2020, respectivament. [2021/6598]
27073
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2021, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual s'estableix el règim de servei i torns de descans obligatori en la prestació de serveis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme en l'àrea de prestació conjunta d'Alacant durant l'any 2021. [2021/6488]
27077
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 3 de maig de 2021, de la directora general del Sector Públic i Patrimoni, d'incoació del procediment per a la declaració administrativa d'herència intestada a favor de la Generalitat Valenciana i adjudicació dels béns i drets de l'herència de Salvador Navarro García. [2021/6254]
27080
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2021, de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, de finalització de l'expedient de declaració administrativa d'herència intestada i acceptació de l'herència de José Roca Hernández per la Generalitat. ABI 126/2015. [2021/6316]
27082
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2021, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, de delegació de competència en un òrgan d'aquesta conselleria per a la gestió de les ajudes directes de suport a la solvència empresarial per la Covid-19. [2021/6366]
27084
 C) ALTRES ASSUMPTES
Institut Valencià de la Joventut
RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2021, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen places en les residències juvenils de l'Institut Valencià de la Joventut per al curs 2021/2022 per a joves. [2021/6464]
27086
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual s'efectua delegació de competència en determinats òrgans unipersonals de la Universitat Politècnica de València. [2021/6384]
27101
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància número 01 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 355/2020. [2021/5833]
27104
Jutjat de Primera Instància número 01 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 380/2019. [2021/5990]
27105
Jutjat de Primera Instància número 01 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 789/2019. [2021/5986]
27106
Jutjat de Primera Instància número 02 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 794/2016. [2021/5500]
27107
Jutjat de Primera Instància número 02 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 339/2016. [2021/5418]
27108
Jutjat de Primera Instància número 02 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 377/2016. [2021/5493]
27109
Jutjat de Primera Instància número 03 d'Alzira
Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 930/2018. [2021/5443]
27110
Jutjat de Primera Instància número 03 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 532/2019. [2021/6231]
27111
Jutjat de Primera Instància número 04 de Mislata
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 352/2018. [2021/5963]
27112
Jutjat de Primera Instància número 21 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1495/2018. [2021/5501]
27113
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de València
Informació pública de l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat de la modificació puntual de l'ordenació detallada del PGOU de València i del PRI Entrada de Sant Pau Expedient número 03001-2020-000252. [2021/6381]
27114
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Informació pública de l'expedient de concessió d'ús privatiu del domini públic forestal per a l'ocupació de terrenys a la forest d'utilitat pública número 68 de la província d'Alacant. [2021/6463]
27115
Torna a l'inici de l'índex