> Sumari

Any XLIV
Dijous, 13 de maig de 2021
Núm. 9083
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
DECRET LLEI 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19. [2021/5229]
19919
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomenen els nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 22/2020, de 23 de novembre. [2021/4977]
19931
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 37/2021. [2021/5170]
19934
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants d'higienista dental d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/4718]
19938
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d'infermers o infermeres inspectors o inspectores de serveis sanitaris de l'Administració de la Generalitat (A2-S04), personal funcionari d'administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/5036]
19951
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l'Administració de la Generalitat, escala d'infermers o infermeres de salut pública (A2-S03-01), personal funcionari d'administració especial, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/5037]
19964
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l'Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària i laboratori (A2-S03-02), personal funcionari d'administració especial, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/5039]
19976
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d'especialistes en salut pública de l'Administració de la Generalitat (C1-S02), personal funcionari d'administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/5042]
19988
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d'auxiliars de gestió sanitària de l'Administració de la Generalitat (C2-S01), personal funcionari d'administració general, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/5043]
20000
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2021, de la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual s'anul·la parcialment la Resolució del director gerent de data 19 de gener de 2021, per la qual es donava a conéixer la relació de persones que havien superat les proves selectives i estaven en disposició d'obtindre plaça en els processos selectius realitzats per la convocatòria per a la cobertura dels llocs de treball corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2017, 2018 i 2019. [2021/5044]
20011
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Beneixama
Oferta d'ocupació pública per a l'any 2021. [2021/5126]
20013
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors sèniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Arqueología del tardiglaciar y postglaciar: variabilidad funcional entre los sitios de las áreas litorales y la media montaña mediterránea. CPI-21-113». Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (antiga Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (AICO/2020/097). [2021/4772]
20014
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors júniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia. CPI-21-138». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (antiga Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (GVPROMETEO2020-050). [2021/4774]
20020
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors sèniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «The third continuous development and operations phase of a eumetsat satellite applications facility on land surface analysis- LSA SAF CDOP-3. CPI-21-149». [2021/4775]
20026
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Molecular mechanisms in the development of scoliosis in limb-girdle muscular dystrophies. CPI-21-155». [2021/4853]
20032
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Determinantes genéticos de la especificidad de huésped del complejo mycobacterium tuberculosis y su relación con la virulencia. CPI-21-164», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2021/4854]
20037
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2021, del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la selecció d'una plaça de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: Infraestructura Dinámica de Inteligencia de Negocio Social para empresas PYME (Dynamic SLOD-BI) TIN2018-88805-R. Codi: 18I180. [2021/5106]
20041
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2021, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es convoca a concurs públic una plaça de professorat contractat doctor amb caràcter indefinit. Referència 02987/2021. [2021/5046]
20045
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria 21/2021, de 8 de març de 2021. [2021/5152]
20052
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es resol el concurs per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, tècnic o tècnica de sistemas, administrador o administradora de base de dades (PF279), amb destinació en l'Àrea de Sistemes d'Informació i les Comunicacions d'aquesta universitat, convocat per la Resolució de 30 de desembre del 2020. Codi: 2020/P/FC/CM/12. [2021/5049]
20053
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual se cita les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000055/2021 a comparéixer en la via jurisdiccional. [2021/5133]
20054
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2021, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats, els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública. [2021/5230]
20055
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2021, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual se cita a termini les persones interessades en els següents procediments ordinaris: 2/360/2020, 2/415/2020, 2/419/2020, 2/438/2020, 2/543/2020, 2/30/2021, 2/37/2021, 2/73/2021 i 2/84/2021 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 2. [2021/4979]
21050
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen dues beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa. [2021/5110]
21051
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
Extracte de la Resolució de 7 de maig de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen dues beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa. [2021/5159]
21054
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per als exercicis 2021-2022, subvencions per a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a projectes d'inversió en matèria d'equipament i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives. [2021/5124]
21055
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2021, les subvenciones per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional. [2021/5145]
21078
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 10 de maig de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2021-2022, subvenciones per a entitats locals per a projectes d'inversió en matèria d'equipament i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives. [2021/5156]
21098
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 10 de maig de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2021 les subvencions per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional. [2021/5160]
21100
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 11 de maig de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'accepta la renúncia d'una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials. [2021/5178]
21102
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'accepta la renúncia d'una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials. [2021/5179]
21103
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'accepta la renúncia d'una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials. [2021/5180]
21104
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'aprova el pla de control de les subvencions destinades a conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana. [2021/5166]
21105
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoca la prova extraordinària de nivell C1 per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la comissió coordinadora i les comissions examinadores. [2021/5181]
21107
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual es determinen els dies de descans obligatori en la prestació de serveis de taxis en l'àrea de prestació conjunta de València per a l'any 2021, i s'aprova el calendari dels dies festius. [2021/5196]
21122
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es fa pública la situació de la tresoreria de la Generalitat el 31 de març de 2021. [2021/5021]
21125
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 30 d'abril de 2021, del Consell, pel qual s'autoritza una modificació en les dades descriptives essencials en diverses línies de transferència del capítol 4 del Programa 311.20, Gestió i organització del sistema, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Expedient 16.002/21-034. [2021/5162]
21131
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 30 d'abril de 2021, del Consell, pel qual s'autoritza incrementar el límit per a comprometre despesa pluriennal amb càrrec al capítol 6 del Programa 453.50, Museu de Belles Arts, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (VL 09.001/21-011). [2021/5163]
21134
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 30 d'abril de 2021, del Consell, pel qual s'autoritza incrementar el límit per a comprometre despeses plurianuals a càrrec de la línia de subvenció S0446, «Beques pràctiques professionals-Direcció General d'Assistència Sanitària», del capítol, 4 del subprograma 412.22, Assistència sanitària, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (VL 10.002/21-009). [2021/5164]
21135
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Barx
Informació pública de la modificació puntual número 2 de les normes subsidiàries. [2021/4898]
21136
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Callosa d'en Sarrià
Informació pública de la versió preliminar de la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana Anibits-Margequivir. [2021/4402]
21137
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Xeraco
Informació pública expedient d'expropiació forçosa per taxació conjunta de terrenys necessaris per a la creació de carril bici per mobilitat urbana i sostenibilitat en el tram oest carretera platja, Pl 2234, Pla d'nversions 2020-2021. [2021/5095]
21138
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Informació pública de l'expedient de revisió de l'autorització ambiental integrada núm. 351/AAI/CV, atorgada a Granjas Avicope, SL, per a una explotació avícola d'engreixament situada al terme municipal de Jérica, per a l'adaptació al que recull el document de conclusions de millors tècniques disponibles (MTD) per al sector de la cria intensiva d'aus de corral. [2021/5127]
21140
 C) ALTRES ASSUMPTES
Diputació d'Alacant. SUMA. Gestió Tributària
Informació pública de l'encàrrec de gestió de sancions administratives de l'Ajuntament de Parcent. [2021/5111]
21141
 C) ALTRES ASSUMPTES
Diputació d'Alacant. SUMA. Gestió Tributària
Informació pública de l'encàrrec de gestió de sancions administratives de l'Ajuntament de Bolulla. [2021/5112]
21142
 C) ALTRES ASSUMPTES
Diputació d'Alacant. SUMA. Gestió Tributària
Informació pública de l'encàrrec de gestió de sancions administratives de l'Ajuntament de Xaló. [2021/5113]
21143
 C) ALTRES ASSUMPTES
Diputació d'Alacant. SUMA. Gestió Tributària
Informació pública de la delegació de la recaptació de la taxa d'aigua potable de l'Ajuntament de Llíber. [2021/5114]
21144
Torna a l'inici de l'índex