> Sumari

Any XLIV
Dijous, 8 d'abril de 2021
Núm. 9056
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publiquen les bases i la convocatòria del procediment per a la provisió per lliure designació del lloc de Vicesecretaria que pertany a la Diputació Provincial de València. [2021/3496]
15281
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 45/2021. [2021/3510]
15285
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Alcalalí
Bases i convocatòria per a la provisió, en règim d'interinitat, del lloc de secretari o secretària interventors. [2021/3096]
15290
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Sax
Convocatòria d'un procés selectiu per a la provisió de dues places d'auxiliar d'administració general, mitjançant estabilització d'ocupació temporal. [2021/3406]
15298
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos A1-01, superior tècnic d'administració general, torn d'accés lliure, convocatòria 31/16, i torn de promoció interna, convocatòria 32/16, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/3484]
15299
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual nomena personal funcionari de carrera a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos A1-01, superior tècnic d'administració general, torn d'accés lliure, convocatòria 31/16, i torn de promoció interna, convocatòria 32/16, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/3490]
15304
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es crea i classifica en classe tercera el lloc de treball de Secretaria Intervenció de la Mancomunitat l'Alcalatén-Alto Mijares. [2021/3487]
15307
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 22 de març de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'aprova la reclassificació del lloc de vicesecretaria de l'Ajuntament de Benetússer, que passa de classe tercera a classe segona. [2021/3495]
15309
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució d'1 d'abril de 2021, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2021 ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional. [2021/3448]
15311
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2021, ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional. [2021/3468]
15313
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat d'Alacant
Extracte de la convocatòria de l'ajuda de matrícula per a cursar el màster universitari en Planificació i Gestió de Riscos Naturals de la Universitat d'Alacant, finançada pel Consorci de Compensació d'Assegurances. Curs acadèmic 2020-2021. [2021/3526]
15331
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 2 d'abril de 2021, de la vicerectora d'Estudiantat i Compromís Social de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen les ajudes per a l'assistència i participació en activitats acadèmiques extracurriculars de l'alumnat dels programes de doctorat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I al llarg de l'any 2021. [2021/3527]
15332
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 2 d'abril de 2021, de la vicerectora d'Estudiantat i Compromís Social de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoquen les ajudes per a l'assistència i participació en activitats acadèmiques extracurriculars de l'alumnat de les titulacions de grau i màster de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I, al llarg de l'any 2021. [2021/3528]
15333
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 22 de març de 2021, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen ajudes d'acció social per a l'alumnat de la UPV per al curs 2020-2021. [2021/3530]
15334
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolución de 29 de març de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca el torneig Rocket League de la ETSID, organitzat per delegació d'alumnes de la ETSID. [2021/3531]
15335
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 30 de març de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca una beca en la vint-i-cinquena edició de la Beca Pedro Marco, 2021. [2021/3532]
15336
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolución de 29 de marzo de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca el torneig League of Leyend de l'ETSID, organitzat per la Delegació d'Alumnes de l'ETSID. [2021/3533]
15337
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolución de 29 de març de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca el torneig TeamFight Tactics de la ETSID, organitzat per la delegació d'alumnes de la ETSID. [2021/3534]
15338
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ACORD de 26 de març de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 6/2021 per obligacions contretes en 2019 i 2020. [2021/3500]
15339
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD de 26 de març de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/304 per obligacions contretes en 2020. [2021/3480]
15340
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD de 26 de març de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0202/285 per obligacions contretes en 2020. [2021/3481]
15341
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD de 26 de març de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/07R08/4 per obligacions contretes en 2020. [2021/3483]
15342
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD de 26 de març de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/07R08/5 per obligacions contretes en 2020. [2021/3486]
15343
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD de 26 de març de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/07R08/6 per obligacions contretes en 2020. [2021/3489]
15344
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD de 26 de març de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/07R08/7 per obligacions contretes en 2020. [2021/3491]
15345
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
ACORD de 26 de març de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 03/2021 per obligacions contretes entre 2016 i 2020. [2021/3493]
15346
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
ACORD de 26 de març de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 04/2021 per obligacions contretes entre 2018 i 2020. [2021/3494]
15347
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 02 de Sueca
Notificació de la sentència dictada en el procediment de família, divorci contenciós número 143/2020. [2021/2808]
15348
Jutjat de Primera Instància número 01 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1414/2015. [2021/2850]
15350
Jutjat de Primera Instància número 19 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1675/2019. [2021/2848]
15354
Jutjat de Primera Instància número 24 de València
Notificació de sentència dictada en el procediment de família, divorci contenciós 147/2020. [2021/2820]
15355
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Benidorm
Informació pública de l'estudi de detall per a elevació d'altures en edifici d'aparcament al carrer Ondulada cantó amb carrer Santa Cristina. [2021/3312]
15356
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Cabanes
Informació pública de la modificació puntual del Pla parcial del sector Torre la Sal, complementària al Pla especial de protecció aprovat el febrer de 2020. [2021/3327]
15357
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Resolució de 24 de març de 2021, de la directora general d'Universitats, per la qual se sotmet al tràmit d'informació pública el projecte d'ordre de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en les universitats que integren el sistema universitari valencià. [2021/3502]
15358
Torna a l'inici de l'índex