> Índex

Any XLI
Dimecres, 19 de setembre de 2018
Núm. 8386bis
Descarrega Diari Oficial sencer
V. ANUNCIS
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Informació pública de l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. [2018/8678]
37279bis

> Índex

Any XLI
Dimecres, 19 de setembre de 2018
Núm. 8386
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Presidència de la Generalitat
DECRET 149/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es crea l'Alt Comissionat per al Finançament de la Comunitat Valenciana. [2018/8599]
37177
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Sagunt
Bases de la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura en propietat de dues places d'oficial/oficiala de la policia local per promoció interna. [2018/8456]
37180
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a les funcionàries i els funcionaris del grup A (subgrup A2), d'administració especial, escala tècnica mitjana d'audiovisuals, per a cobrir el lloc de treball núm. 494, tècnic/tècnica mitjà/mitjana d'audiovisuals, d'aquesta universitat. [2018/8495]
37181
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Reacciones de adición enantioselectivas mediante sistemas multicatalíticos. Herramientas para la síntesis eficiente de moléculas con actividad farmacológica. CPI-18-272», finançat per l' Agencia Estatal de Investigación -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2018/8497]
37186
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Establecimiento de las bases para la colaboración para el desarrollo del proyecto control del mosquito tigre y mosca negra en la provincia de Castellón. CPI-18-273». [2018/8498]
37191
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Convenio para establecer la estrategia científico-técnica necesaria para el control de plagas del municipio de Denia. CPI-18-274». [2018/8499]
37197
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctor júnior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Therapeutic modulation of MBNL 1-2 Gene expression in myotonic dystrophy. CPI-18-276». [2018/8501]
37202
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 2493 de director/a de gabinet, màrqueting i comunicació institucional, d'aquesta universitat. [2018/8496]
37208
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Servicio de vigilancia y control de determinados vectores (insectos) que suponen un riesgo para la salud. CPI-18-275». [2018/8500]
37211
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública de dos places d'investigador o investigadora doctor sènior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Ciencia y Tecnología para un instrumento térmico de alta resolución en el contexto de misiones europeas y de la ESA: SENTINEL-8, TMAX, TRISHNA. CPI-18-279», finançat per l' Agencia Estatal de Investigación -AEI- y por la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2018/8502]
37217
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Modulación terapéutica de la expresión de genes patogénicos en distrofia miotónica: prueba de concepto. CPI-18-280», finançat per l' Agencia Estatal de Investigación -AEI- y por la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2018/8503]
37223
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d'un lloc de treball vacant de grup A, subgrup A1, amb destinació en el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat, referència 0439/18, convocada per la Resolució de 23 de febrer de 2018. [2018/8482]
37229
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants de grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, amb destinació en la Oficina de Cultura i Igualtat, referència 0445/18, convocada per la Resolució de 23 de febrer de 2018. [2018/8483]
37230
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d'un lloc de treball vacant de grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, amb destinació en el Campus de Sant Joan d'Alacant CEGECA- Àrea de Suport Administratiu a la Docència i la Investigació- Institut de Neurociències, referència 0478/18, convocada per la Resolució de 27 de febrer de 2018. [2018/8484]
37231
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d'un lloc de treball vacant de grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, amb destinació en el Servei Cyborg, referència 0596/18, convocada per la Resolució de 12 de març de 2018. [2018/8486]
37232
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d'un lloc de treball vacant de grup A/C, subgrup A2/C1,Administració General, amb destinació en el Servei Cyborg, referència 0595/18, convocada per la Resolució de 12 de marc de 2018. [2018/8526]
37233
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'amplia el termini màxim per a presentar el projecte tècnic d'actuació, i es modifica la data límit d'execució i pagament dels projectes locals d'actuació, previstos en la Resolució de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. [2018/8613]
37234
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen i es dóna publicitat a les subvencions per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2018. [2018/8578]
37236
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018. [2018/8641]
37246
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 20 d'agost de 2018, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual s'acorda el depòsit en l'Oficina pública de depòsit dels estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials de la Comunitat Valenciana de la modificació dels Estatuts de l'entitat Associació Química i Mediambiental del Sector Químic de la Comunitat Valenciana i la seua publicitat. [2018/8438]
37247
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 141/2018, de 14 de setembre, del Consell, de creació de l'Escola Oficial d'Idiomes València - Quatre Carreres. [2018/8594]
37248
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 142/2018, de 14 de setembre, del Consell, de creació de l'Escola Oficial d'Idiomes València-Benicalap. [2018/8598]
37250
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 143/2018, de 14 de setembre, del Consell, de creació de l'Escola Oficial d'Idiomes de Torrent. [2018/8597]
37252
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 144/2018, de 14 de setembre, del Consell, de creació de l'Escola Oficial d'Idiomes de Paterna. [2018/8601]
37254
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 145/2018, de 14 de setembre, del Consell, de creació de l'Escola Oficial d'Idiomes Plana Baixa a Vila-real. [2018/8596]
37256
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 146/2018, de 14 de setembre, del Consell, de creació de l'Escola Oficial d'Idiomes L'Alacantí a Sant Vicent del Raspeig. [2018/8595]
37258
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 147/2018, de 14 de setembre, del Consell, de creació de l'Escola Oficial d'Idiomes El Maestrat a Vinaròs. [2018/8600]
37260
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2018, del director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, per la qual es fa pública la designació del tribunal de les proves d'aptitud per a l'obtenció del títol de gestor administratiu. [2018/8577]
37262
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica el pla d'estudis modificat de Graduat o Graduada en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació. [2018/8459]
37264
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica el pla d'estudis modificat de Màster Universitari en Enginyeria Geomàtica i Geoinformació. [2018/8464]
37266
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2018, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica el pla d'estudis modificat de Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme. [2018/8465]
37268
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Audiència Provincial d'Alacant
Notificació de la sentència dictada en el rotlle d'apel·lació número 627/2017. [2018/8511]
37270
Jutjat de Primera Instància número 02 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 479/2017. [2018/8515]
37271
Jutjat de Primera Instància número 03 de Sagunt
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 522/2014. [2018/8513]
37272
Jutjat de Primera Instància número 04 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 32/2018. [2018/8487]
37273
Jutjat de Primera Instància número 07 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 1063/2017. [2018/8492]
37274
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
Citació a termini a les persones interessades en el procediment ordinari número 1/112/2018. [2018/8444]
37275
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
Citació a termini a les persones interessades en el procediment ordinari número 1/142/2018. [2018/8445]
37276
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
Citació a termini a les persones interessades en el procediment ordinari número 1/159/2018. [2018/8450]
37277
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de València
Informació pública de la modificació puntual d'ordenació detallada del Pla general d'ordenació urbana, carrer Doctor Buen, a Benimàmet. Expedient número 03001/2018/68. [2018/8253]
37278
Torna a l'inici de l'índex