Any XXX

   Divendres, 9 de març de 2007

Núm 5.467


   ÍNDEX (Zip 7.676KB)
DOCV sencer
(pdf 2.783KB)
 

I. DISPOSICIONS GENERALS (Zip 158KB)

Conselleria de Territori i Habitatge

ORDRE de 26 de gener de 2007, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'establixen els formularis normalitzats per a la tramitació dels procediments regulats en la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. [2007/2590]  (pdf 185KB)

 

11.177

 

II. AUTORITATS I PERSONAL (Zip 1.100KB)

 a) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS (Zip 730KB)

Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques

Convocatòria 14/2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'anuncia, per a la seua provisió pel sistema de lliure designació, un lloc de treball de naturalesa funcionarial, sector indistint (G/E), grup A, a la Conselleria d'Infraestructures i Transport. [2007/2687]  (pdf 197KB)

 

11.180

 

Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques

Convocatòria 19/2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'anuncia, per a la seua provisió pel sistema de lliure designació, un lloc de treball de naturalesa funcionarial, a la Conselleria Justícia, Interior i Administracions Públiques. [2007/2880]  (pdf 183KB)

 

11.183

 

Conselleria de Sanitat

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2007, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual modifica, per a executar una sentència, la Resolució de 12 de maig de 2005, per la qual resol el procediment de provisió iniciat per la Resolució de 4 de maig de 2004 per a la selecció i provisió de places de facultatiu especialista d'àrea d'oftalmologia en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. [2007/2657]  (pdf 83KB)

 

11.186

 

Ajuntament de Náquera

Extracte de la convocatòria per a proveir en propietat diverses places de personal funcionari, grups A i D. [2007/1664]  (pdf 81KB)

 

11.187

 

Ajuntament de San Fulgencio

Informació pública de l'extracte per a la provisió d'una plaça d'oficial de servicis múltiples per mitjà de concurs oposició, vacant en la plantilla de personal de l'Ajuntament de San Fulgencio. [2007/1738]  (pdf 81KB)

 

11.188

 

Ajuntament de Serra

Extracte de les bases de la convocatòria per a la cobertura, per mitjà de concurs oposició lliure, d'una plaça d'auxiliar administratiu; grup D, escala d'administració general, subescala auxiliar. [2007/1613]  (pdf 81KB)

 

11.189

 

Patronat Provincial de Turisme d'Alacant

Extracte de les convocatòries de proves selectives per a cobrir diverses places de personal laboral corresponents a l'oferta d'ocupació de l'anualitat 2006. [2007/3135]  (pdf 81KB)

 

11.190

 

Universitat Politècnica de València

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2007 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica la llista definitiva d'admesos, el tribunal de selecció i la data i el lloc del primer exercici del procés específic de promoció interna per a l'accés al Grup B, sector d'administració especial, tècnic mitjà de laboratori (PF1124), en aplicació de la disposició addicional quarta del decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià. (Convocatòria de 15 de desembre de 2006, DOCV de 11 de gener de 2007). [2007/2579]  (pdf 117KB)

 

11.191

 

 b) NOMENAMENTS I CESSAMENTS (Zip 369KB)

Ajuntament de Dénia

Extracte de les bases específiques d'una plaça d'auxiliar d'arxiu (torn lliure), OEP 2003, que regiran en el procés de selecció, vacant en la plantilla d'este Ajuntament. [2007/1684]  (pdf 81KB)

 

11.193

 

Ajuntament de Dénia

Extracte de les bases específiques d'una plaça d'auxiliar de turisme (torn lliure), OEP 2005, que regiran en el procés de selecció, vacant en la plantilla d'este Ajuntament. [2007/1685]  (pdf 81KB)

 

11.194

 

Ajuntament de Dénia

Extracte de les bases específiques d'una plaça de tècnic d'activitats turístiques (torn lliure), OEP 2003, que regiran en el procés de selecció, vacant en la plantilla d'este Ajuntament. [2007/1686]  (pdf 81KB)

 

11.195

 

Ajuntament de Montserrat

Nomenament d'Àngels Jiménez Jiménez com a funcionària de carrera. [2007/1750]  (pdf 80KB)

 

11.196

 

Ajuntament de Montserrat

Nomenament de María Sandra Alemany Cerveró i altres com a funcionàries, escala d'administració general, subescala administrativa, grup C. [2007/1751]  (pdf 80KB)

 

11.197

 

Universitat Miguel Hernández d'Elx

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2007, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual s'anomenen funcionaris de carrera del Grup A, denominació tècnic d'administració, als aspirants que han superat les proves selectives convocades per Resolució de 12 d'abril del 2006 (DOGV de 15 de maig del 2006). [2007/3055]  (pdf 83KB)

 

11.198

 

III. ACTES ADMINISTRATIUS (Zip 5.188KB)

 a) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS (Zip 432KB)

Conselleria de Territori i Habitatge

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2006, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per la qual s'atorga a l'empresa Compacglass, SL (Factoria I) l'autorització ambiental integrada per a les instal·lacions de fabricació de revestiments i paviments ceràmics en el terme municipal d'Onda (Castelló). [2007/2998]  (pdf 476KB)

 

11.199

 

 b) SUBVENCIONS I BEQUES (Zip 4.315KB)

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDE de 28 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes destinades al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre, per a l'exercici 2007. [2007/3133]  (pdf 1.776KB)

 

11.209

 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDE de 28 de febrer de 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització als centres d'Educació Infantil Primer Cicle de titularitat de corporacions locals i de titularitat privada per al curs escolar 2007-2008. [2007/3132]  (pdf 1.344KB)

 

11.237

 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDE de 2 de març de 2007, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a centres privats autoritzats per a impartir Educació Infantil de Segon Cicle, que no estiguen concertats ni adscrits a un centre d'Educació Primària, per al curs escolar 2007-2008. [2007/3130]  (pdf 993KB)

 

11.258

 

Conselleria de Sanitat

ORDE de 27 de febrer de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual convoca ajudes per a estudis d'investigació en matèria de qualitat assistencial i sistemes d'informació de la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient de l'Agència Valenciana de Salut per a l'exercici 2007, i aprova les bases que les regulen. [2007/2792]  (pdf 454KB)

 

11.274

 

Servici Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF)

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2007, de la directora general del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es publiquen les línies pressupostàries i es determinen els crèdits màxims que han de finançar el Programa de Tallers de Formació i Inserció Laboral, per a l'exercici 2007. [2007/2982]  (pdf 134KB)

 

11.283

 

Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay (IVAC)

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2007, del president de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay (IVAC), per la qual es deixen sense efecte les beques per a l'ampliació i perfeccionament d'estudis audiovisuals per al 2006 de les persones beneficiàries que no han complit les seues obligacions. [2007/2903]  (pdf 118KB)

 

11.285

 

 c) ALTRES ASSUMPTES (Zip 440KB)

Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni bilateral de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Generalitat Valenciana per al desenvolupament de les actuacions previstes en el Conveni marc de col·laboració firmat pel Ministeri d'Educació i Ciència, el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i l'Entitat Pública Empresarial Red.es, per a la posada en marxa del Programa Internet en l'Aula. [2007/2206]  (pdf 415KB)

 

11.287

 

Conselleria de Territori i Habitatge

RESOLUCIÓ de 14 de desembre del 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fa pública la decisió del jurat dels premis Biennal a l'Habitatge en la Comunitat Valenciana. [2007/2770]  (pdf 84KB)

 

11.296

 

V. ANUNCIS (Zip 1.229KB)

 a) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME (Zip 546KB)

Ajuntament d'Ayora

Informació pública de l'aprovació i adjudicació provisional del pla parcial i homologació del sector Don Pío del municipi d'Ayora. [2007/2415]  (pdf 82KB)

 

11.297

 

Ajuntament de Quart de Poblet

Informació pública del projecte de conveni urbanístic subscrit entre l'ajuntament i els propietaris de terrenys inclosos en la unitat d'execució Faitanar. [2007/2234]  (pdf 81KB)

 

11.298

 

Ajuntament de Sagunt

Informació pública de la modificació puntual dels terrenys UA-36, vinculació ús educatiu. Expedient 37/2006. [2007/1879]  (pdf 134KB)

 

11.299

 

Ajuntament de Sant Joan d'Alacant

Informació pública del compte de liquidació definitiva de quotes de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució delimitada per l'execució del projecte d'urbanització d'una via paral·lela a l'avinguda de Mutxamel al sòl urbà industrial del PGOU del municipi de Sant Joan d'Alacant. [2007/1992]  (pdf 81KB)

 

11.301

 

Ajuntament de San Miguel de Salinas

Informació pública de la modificació del pla parcial Blue Lagoon/A.D.U.16 de les Normes Subsidiàries de San Miguel de Salinas junt amb l'adaptació a este de l'expedient de reparcel·lació de la unitat d'execució E. [2007/2956]  (pdf 81KB)

 

11.302

 

Agrupació d'Interés Urbanístic Felip II de Castelló de la Plana

Informació pública del projecte de reparcel·lació forçosa i imposició de quotes d'urbanització de la unitat d'execució 66-UE-R de Castelló de la Plana, situada entre els carrers Llucena, avinguda Doctor Clará, Gran Via Tárrega Monteblanco i carrer Felip II. [2007/3028]  (pdf 83KB)

 

11.303

 

Piscivall, SL

Informació pública del projecte d'urbanització del parc públic suplementari del programa d'actuació integrada del sector Belcaire Sud de sòl residencial de les Normes Subsidiàries de Moncofa. [2007/2467]  (pdf 81KB)

 

11.304

 

Unió Temporal d'Empreses Sector Bobalar

Informació pública dels projectes d'urbanització de l'actuació integrada del sector Bobalar, en sòl residencial de les Normes Subsidiàries de Moncofa. [2007/2466]  (pdf 83KB)

 

11.305

 

 b) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES (Zip 221KB)

Conselleria de Benestar Social

Concurs públic de l'expedient núm. CNMY07/06-6/50. Servei de teràpia ocupacional, fisioteràpia i activitats d'oci i social-educatives en la residència de persones amb discapacitat psíquica Peña Rubia de Villena (Alacant). [2007/2914]  (pdf 118KB)

 

11.306

 

Ajuntament de Godelleta

Concurs número 99/2006 i 34/2004. Obres d'urbanització de la unitat d'actuació La Bodega. [2007/2141]  (pdf 83KB)

 

11.308

 

Ajuntament d'Ontinyent

Adjudicació número C102/2006. Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució i posterior direcció d'obra de la rehabilitació del Palau de la Duquessa d'Almodóvar per a ús administratiu. [2007/2639]  (pdf 81KB)

 

11.309

 

 c) ALTRES ASSUMPTES (Zip 461KB)

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Notificació en extracte a Simeón Palomares Sáez. Expedient número 2006/MCP/VSC/00520. [2007/3067]  (pdf 82KB)

 

11.310

 

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Notificació en extracte a Daniel Ferrer López. Expedient número 2006/MCP/VSC/00664. [2007/3064]  (pdf 82KB)

 

11.311

 

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Notificació en extracte a Carmen Medina Peralta. Expedient número 2006/MCP/VSC/00314. [2007/3068]  (pdf 82KB)

 

11.312

 

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

Informació pública de la pèrdua de la carta de pagament de la fiança número 4698/M000951CO. [2007/1906]  (pdf 81KB)

 

11.313

 

Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència

Informació pública de la sol·licitud d'autorització de recursos de la secció A) anomenada Faustino, amb emplaçament al terme municipal de Requena. Expedient MIEXPA/2006/7. [2007/1907]  (pdf 81KB)

 

11.314

 

Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat

Informació pública de l'alçament d'actes prèvies d'expropiació a Alacant. [2007/2953]  (pdf 181KB)

 

11.315

 
 
Torna a l'inici de l'índex