RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2021. [2021/1522]

(DOGV núm. 9026 de 23.02.2021) Ref. Base de dades 001626/2021

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
    Grup temàtic: Autoritzacions administratives
    Descriptors:
      Temàtics: examen

L'article 4.1 del Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats en diversos plans d'estudis i els d'aquest reial decret, estableix que «els ensenyaments de nivell bàsic dels idiomes han de tindre les característiques i l'organització que les administracions educatives determinen».

El Reial decret 1/2019, d'11 de gener, pel qual s'estableixen els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial determina que les administracions educatives regularan les proves terminals, que realitzarà el professorat, per a l'obtenció dels certificats oficials dels nivells bàsic, intermedi i avançat.

El Decret 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, té per objecte establir les característiques i l'organització dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, així com fixar el currículum dels nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels idiomes alemany, espanyol, francés, anglés, italià, portugués, romanés i valencià i dels nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2 i Avançat C1 dels idiomes àrab, xinés, èuscar, grec, japonés i rus.L'article 3.4 de l'Ordre de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen l'avaluació i la promoció dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, estableix que, en finalitzar l'últim curs dels diferents nivells en què siga necessària la superació de la prova de certificació, l'alumne o l'alumna podrà realitzar l'esmentada prova (DOGV 5706, 19.02.2008).De la mateixa manera, l'article 14 de l'Ordre 87/2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, especifica que, respecte de la prova de certificació, el referent normatiu és el determinat en l'Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. Aquesta normativa regula la prova de certificació en tot allò que no contradiga el Reial decret 1/2019.

L'article 14 de l'Ordre 87/2013 també estableix la possibilitat de convocar proves extraordinàries de certificació per a cada idioma i nivell i determina que la convocatòria de les proves serà inclosa en la resolució de convocatòries de proves de certificació per a cada curs acadèmic, emesa per la direcció general amb competències en matèria d'ensenyaments de règim especial.

Per mitjà de la Resolució de 18 de desembre de 2020, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, van ser nomenats els membres de la comissió coordinadora de la prova de certificació per al curs acadèmic 2020-2021 (DOGV 8984, 28.12.2020).Per tot això, en virtut de les competències que m'atribueix el Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, resolc:

Primer. Idiomes i nivells

1. Convocar proves unificades de certificació del nivell B1 per a les següents llengües: alemany, anglés, àrab, espanyol per a estrangers, èuscar, francés, grec, italià, japonés, portugués, romanés, rus, valencià i xinés.

2. Convocar proves unificades de certificació del nivell B2 per a les següents llengües: alemany, anglés, àrab, espanyol per a estrangers, francés, italià, portugués, rus, valencià i xinés.

3. Convocar proves unificades de certificació del nivell C1 per a les següents llengües: alemany, anglés, espanyol per a estrangers, francés, italià, portugués i valencià.

4. Convocar proves unificades de certificació del nivell C2 per a les següents llengües: alemany, anglés, espanyol per a estrangers, francés i valencià.Segon. Calendari de realització i convocatòries de les proves unificades de certificació (PUC)

1. El calendari de realització de les quatre activitats de llengua escrites de la PUC de la convocatòria ordinària del curs 2020-2021 serà el que figura en l'annex I d'aquesta resolució. Les dates previstes podran patir variacions, com a conseqüència de la covid-19, si les autoritats sanitàries així ho determinen.

2. El calendari de realització de les quatre activitats de llengua escrites de la PUC de la convocatòria extraordinària de setembre de 2021 serà el que figura com a annex II d'aquesta resolució. Les dates previstes podran patir variacions, com a conseqüència de la covid-19, si les autoritats sanitàries així ho determinen.

3. La direcció d'estudis de cada EOI determinarà el calendari de realització de la part de producció i coproducció orals i de mediació oral, sempre a partir del dia 31 de maig de 2021. Es tindrà en compte, a l'hora d'organitzar l'esmentada prova, la necessitat de donar prioritat, per qüestions organitzatives, als idiomes anglés i valencià. En qualsevol cas, la publicació de les dates de les activitats de producció i coproducció orals i de mediació oral es farà abans del dia 14 de maig de 2021. La prova de producció i coproducció oral i de mediació oral podrà tindre lloc abans de les parts escrites.

4. El calendari de realització de l'activitat de producció i coproducció oral i de mediació oral de la PUC de la convocatòria extraordinària de setembre de 2021 serà l'establit i publicat en cadascuna de les escoles oficials d'idiomes. Les proves de producció i coproducció oral i de mediació oral podran tindre lloc abans de les parts escrites.5. L'ordre de la convocatòria per a la realització de les parts de producció i coproducció orals i de mediació oral començarà per la lletra Q, segons el resultat del sorteig per al curs 2020-2021 a què fa referència l'article 38 del Decret 40/2016, que regula l'admissió en els centres docents.

6. Tot l'alumnat de les escoles oficials d'idiomes, de qualsevol de les modalitats, que haja obtingut la qualificació de no apte en la convocatòria ordinària de la prova unificada de certificació podrà presentar-se, en la convocatòria extraordinària, a les activitats de llengua en què haja obtingut un percentatge de puntuació inferior al 65 % i no podrà tornar a presentar-se a activitats de llengua en què haja obtingut un percentatge de puntuació d'un 65 % o superior. En el cas que l'alumne o l'alumna no s'haja presentat en la convocatòria extraordinària a una activitat de llengua en què, en la convocatòria ordinària, haja obtingut una puntuació igual o superior al 50 % i inferior al 65 %, se li guardarà la nota de la convocatòria ordinària d'aquestes activitats per a calcular la nota global i en cap cas se li assignarà la qualificació de no presentat. En el cas que s'hi haja presentat, es calcularà la nota global prenent el resultat de la convocatòria extraordinària.7. Els llistats provisionals dels resultats dels exàmens de la convocatòria ordinària de juny hauran d'estar publicats abans del 25 de juny de 2021 a les 21.00 hores.

8. Els llistats provisionals dels resultats dels exàmens de la convocatòria extraordinària de setembre hauran d'estar publicats abans del 15 de setembre de 2021 a les 21.00 hores.Tercer. Condicions generals

1. De conformitat amb el que disposa la normativa vigent, per a inscriure's en la prova de certificació dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 serà requisit imprescindible tindre setze anys complits l'any natural en què se celebre la prova.2. La matriculació en la PUC no exigeix haver cursat cap ensenyament previ en les escoles oficials d'idiomes.

3. El fet d'estar matriculat o matriculada en un curs conduent a la PUC dels nivells B1, B2, C1 i C2 en una escola oficial d'idiomes no comporta la inscripció automàtica en les proves. Aquest alumnat haurà de formalitzar la inscripció exclusivament per via telemàtica i en el període que estableix aquesta resolució.

4. Per a formalitzar la matrícula en la PUC en qualsevol nivell i idioma d'una escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana, l'alumnat lliure del curs 2020-2021 haurà de pagar la taxa que corresponga, amb els descomptes que preveu la normativa.

5. A més, l'alumnat matriculat durant el curs 2020-2021 en alguna de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana podrà presentar-se, en qualitat d'alumnat lliure, a la PUC, en un idioma diferent d'aquell en què estiga matriculat. Aquest alumnat haurà de realitzar la matrícula en el mateix període i condicions que l'alumnat lliure.6. Així mateix, l'alumnat oficial matriculat durant el curs 2020-2021 en alguna de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, en cursos tant conduents com no conduents a la prova de certificació, podrà presentar-se a la prova d'un nivell superior o inferior del mateix idioma en el mateix període i condicions que l'alumnat lliure. En cas de superar la prova, podrà matricular-se en les mateixes condicions de prioritat de l'alumnat matriculat en el nivell següent a aquell que haja superat. En cas de no superar-la en la convocatòria ordinària ni en l'extraordinària, l'alumnat tindrà dret a matricular-se en el curs següent al que li corresponga segons la normativa vigent.7. La matriculació en la prova comportarà l'enregistrament de la prova corresponent a les activitats de llengua de producció i coproducció oral i de mediació oral. El material enregistrat no podrà ser reproduït amb finalitats distintes de l'avaluadora.

8. Segons la normativa vigent, els ciutadans i les ciutadanes de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l'oficial del país on van realitzar l'escolarització obligatòria.9. L'alumnat que haja obtingut la qualificació global de no apte en la PUC i haja obtingut un percentatge de puntuació mínim d'un 50 % en cadascuna de les activitats de llengua avaluades podrà promocionar al següent curs i matricular-se al juliol com la resta de l'alumnat oficial, sense perjudici de decidir presentar-se a la convocatòria extraordinària de la PUC per a optar al certificat. Aquesta promoció tindrà la consideració de prova de nivell i no produirà efectes per a l'obtenció del certificat corresponent.

10. Les vacants oferides per a la matrícula a la prova de certificació de l'alumnat lliure estaran limitades per la capacitat d'espais, els recursos humans de les seus de realització de la prova i les mesures sanitàries derivades de la pandèmia.

11. Tots els candidats i les candidates de les proves que no hagen superat la PUC hauran de realitzar la prova de la convocatòria extraordinària en la mateixa escola on van realitzar la prova de la convocatòria ordinària.

12. La celebració de la prova queda supeditada a les condicions sanitàries derivades de la pandèmia. La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme es reserva el dret a suspendre qualsevol de les convocatòries de la prova si la situació sanitària n'impedeix la celebració.Quart. Inscripció de l'alumnat oficial durant el curs 2020-2021

1. L'alumnat que, al llarg del curs acadèmic 2020-2021, estiga matriculat en alguna de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana en l'últim curs de nivell B1, B2, C1 o C2 podrà inscriure's per a realitzar la PUC en l'escola oficial d'idiomes on curse els estudis. Aquesta inscripció es farà exclusivament per via telemàtica i estarà exempta del pagament de taxes.

2. El període perquè aquest alumnat s'inscriga en la PUC comprendrà des de les 10.00 hores del dia 25 de febrer fins a les 23.59 hores del dia 4 de març de 2021. L'enllaç del procediment telemàtic per a l'alumnat oficial és el següent:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17070&version=amp.

3. Una vegada finalitzat el termini d'inscripció, les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana faran públiques en els taulers d'anuncis i el web del centre les llistes provisionals dels alumnes inscrits en la PUC el dia 29 de març de 2021. Els candidats i candidates exclosos disposaran fins al 13 d'abril per poder esmenar la causa que n'haja motivat l'exclusió. Així mateix, els candidats i candidates que hagen detectat errors en les seues dades hauran de comunicar-ho a la secretaria del centre per escrit en el mateix termini, perquè siguen esmenats. Les reclamacions, si és el cas, s'adreçaran al director o directora de l'escola oficial d'idiomes corresponent.

4. Una vegada esmenades les errades, les escoles oficials d'idiomes publicaran en el web i exposaran les llistes definitives de l'alumnat inscrit en la PUC al tauler d'anuncis abans del dia 19 d'abril de 2021.

Cinqué. Matriculació de l'alumnat lliure

1. Per a poder matricular-se en la PUC, l'alumnat lliure haurà de fer la matrícula per via telemàtica.

2. L'alumnat que haja estat matriculat prèviament en una EOI dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana distinta de l'EOI on vol presentar-se a la prova no haurà d'abonar l'obertura d'expedient, però haurà d'adjuntar un document que certifique que va estar matriculat en una EOI de la Comunitat Valenciana, com ara un expedient acadèmic, un document o resguard de matrícula, una certificació acadèmica o un certificat de nivell. En cas de no tindre cap document i sempre abans de la finalització del termini de matrícula de la PUC, haurà de demanar al seu centre d'origen documentació expedida per l'EOI que acredite que anteriorment havia estat cursant estudis o havia estat matriculat en una prova de certificació com a alumnat lliure. Dins de l'assistent telemàtic haurà de marcar la casella de «trasllat d'expedient», pagar la taxa corresponent i pujar aquest document com a adjunt.3. El període de matriculació telemàtica d'aquest alumnat en la PUC comprendrà des de les 10.00 hores del dia 5 de març de 2021 fins a les 23.59 hores del dia 11 de març de 2021. L'enllaç del procediment telemàtic de l'alumnat lliure és el següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2540&version=amp.

4. L'alumnat lliure que es matricule per primera vegada i en més d'un idioma haurà de pagar només una obertura d'expedient.

En cas que es matricule en més d'un idioma i en escoles oficials d'idiomes diferents, haurà d'abonar la taxa de trasllat d'expedient i adjuntar en el procés telemàtic el justificant de matrícula en l'altre idioma.

5. El dia 29 de març de 2021 les escoles oficials d'idiomes faran públiques les llistes provisionals dels alumnes matriculats en la PUC. Els candidats i candidates exclosos disposaran fins al 13 d'abril per a poder esmenar la causa que n'haja motivat l'exclusió. Així mateix, els candidats i candidates que hagen detectat errors en les seues dades hauran de comunicar-ho a la secretaria del centre per escrit en el mateix termini, perquè siguen esmenats. Les reclamacions, si és el cas, s'adreçaran al director o directora de l'escola oficial d'idiomes corresponent.6. Una vegada esmenades les errades, les escoles oficials d'idiomes publicaran en el web i exposaran les llistes definitives dels alumnes matriculats en la PUC al tauler d'anuncis abans del dia 19 d'abril de 2021.Sisé. Documentació que cal aportar per a formalitzar la matrícula1. La matrícula de tot l'alumnat, tant oficial com lliure, es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, inclòs el pagament de la taxa en el cas de l'alumnat lliure.

2. L'alumnat lliure haurà d'adjuntar la documentació següent en el tràmit telemàtic, si escau:

– Títol de família nombrosa.

– Títol de família monoparental.

– Víctimes de violència de gènere: resolució judicial o administrativa.

– Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu: certificat oficial expedit per l'òrgan competent de benestar social.

– Víctimes de terrorisme: acreditació del ministeri amb competències en aquesta matèria.

– Trasllat d'expedient: certificat de matrícula d'acord amb el punt 2 de l'apartat cinqué d'aquesta resolució o justificant de matrícula en l'altre idioma en els casos contemplats en el punt 4 de l'apartat cinqué d'aquesta resolució.

3. L'administració es reserva el dret a sol·licitar posteriorment els documents originals aportats telemàticament per comprovar la veracitat.4. Els ciutadans i les ciutadanes de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l'oficial del país en què van realitzar l'escolarització obligatòria.

Si hi ha coincidència entre la llengua pròpia del país de què és nacional i la llengua de la qual desitgen examinar-se, hauran d'aportar presencialment a la secretaria del centre el justificant de matrícula telemàtica i una certificació acadèmica d'escolarització obligatòria, o, a falta d'això, una declaració jurada, en què s'acredite que la llengua en què va realitzar l'escolarització obligatòria és diferent d'aquella de la qual vol examinar-se.Seté. Alumnat de That's English!

1. L'alumnat matriculat que haja superat el mòdul 4 de That's English! obtindrà automàticament la certificació de nivell A2. L'alumnat matriculat en el mòdul 8 de That's English! podrà inscriure's per a la realització de la PUC de nivell B1 en cas d'haver superat aquest mòdul. L'alumnat matriculat en el mòdul 12 de That's English! podrà inscriure's per a la realització de la PUC de nivell B2 en cas d'haver superat aquest mòdul.

2. Per a facilitar que aquest alumnat puga presentar-se a la PUC corresponent en la convocatòria de 2021, l'última avaluació (de la segona convocatòria) es realitzarà abans de l'inici de la celebració de la PUC dels nivells B1 i B2 respectivament.

3. El període d'inscripció, exclusivament per via telemàtica, per a aquest alumnat serà des de les 10.00 hores del 25 de maig fins a les 23.59 hores del 26 de maig de 2021. L'enllaç del procediment telemàtic per a l'alumnat de That's English! és el següent:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17070&version=amp.

4. La data de realització de la part de producció i coproducció oral i mediació oral de l'examen per a aquest alumnat tindrà lloc l'últim dia de la data de realització de cada nivell, d'acord amb el llistat publicat el dia 14 de maig al qual fa esment el punt 3 de l'apartat segon d'aquesta resolució.

5. En qualsevol cas, la publicació de les dates de realització de les activitats de producció i coproducció orals i de mediació oral de l'alumnat That's English! es farà abans del dia 28 de maig de 2021. La prova de producció i coproducció oral i de mediació oral podrà tindre lloc abans de les parts escrites.Huité. Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

Per tal d'adaptar la duració i les condicions de realització de la prova unificada de certificació a les característiques de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, aquests hauran d'acreditar la seua situació personal mitjançant certificats expedits per l'administració competent o amb la documentació pertinent, tal com indica l'article 13 de l'Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació. Així mateix, hauran de marcar expressament el tipus d'adaptació que necessiten i sol·licitar les mesures necessàries.

Procediment:

Amb aquesta finalitat, s'han de tindre en compte les consideracions següents:

1. L'alumnat ha d'acreditar les necessitats educatives de suport educatiu i el tipus d'adaptació que sol·licita en el mateix moment d'efectuar la inscripció o matrícula telemàtica, adjuntant els documents pertinents en un sol arxiu en format PDF. Per tant, l'alumnat no ha d'entregar presencialment cap documentació relativa a la sol·licitud d'adaptació en la secretaria del centre.

2. En el cas de l'alumnat matriculat oficialment en les EOI i que ja tinga reconeguda la seua adaptació per al curs 2020-2021, aquest no haurà de sol·licitar-la de nou en el tràmit telemàtic.

3. L'alumnat amb necessitats de suport educatiu que s'inscriga en més d'una prova unificada de certificació haurà de sol·licitar adaptació per a cadascuna de les llengües en què estiga matriculat, adjuntant en cada cas la documentació pertinent.

4. Una comissió conjunta de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i de la Direcció General d'Inclusió Educativa valorarà les sol·licituds presentades i emetrà un informe que determine les necessitats específiques de suport educatiu de l'alumne o l'alumna i, si és procedent, la proposta d'adaptació per a cada examen. En l'elaboració de l'informe es tindran en compte les adaptacions que se li hagen realitzat durant la seua escolarització, que han d'estar acreditades amb la documentació corresponent, llevat que es tracte de situacions sobrevingudes degudament acreditades.

Una vegada resoltes les sol·licituds, la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme comunicarà totes les adaptacions, autoritzades i no autoritzades, a cadascuna de les escoles oficials d'idiomes en què es realitzarà la prova unificada de certificació perquè la direcció puga notificar la resolució de l'adaptació a les persones interessades.

5. L'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu matriculat en la prova unificada de certificació podrà comprovar la resolució de la seua sol·licitud d'adaptació a partir del dia 30 de març de 2021 en la secretaria del centre de l'escola oficial d'idiomes on estiga inscrit o matriculat.

En cas d'errors o denegació de l'adaptació, l'alumnat podrà sol·licitar, fins al 13 d'abril, a la secretaria del centre, la revisió de la seua sol·licitud d'adaptació amb la documentació oportuna, si escau. Les sol·licituds, si és el cas, es presentaran en la secretaria del centre on estiga inscrit o matriculat en la prova i s'adreçaran a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

Les escoles oficials d'idiomes que hagen registrat sol·licituds de revisió remetran a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme un llistat amb aquestes sol·licituds, així com la documentació presentada, en format digital, abans del 15 d'abril, després de la finalització del període de revisió. Aquest alumnat obtindrà resposta en la secretaria del centre on estiga inscrit o matriculat en la PUC abans del 28 d'abril.Nové. Taxes

1. La taxa que cal pagar pels drets d'examen és la que es determina en l'article 14.2-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes i en l'article 9 de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat

2. Caldrà aplicar les exempcions a l'alumnat que siga membre de família nombrosa de categoria especial, als que hagen sigut víctimes de bandes armades o elements terroristes o siguen familiars d'aquells, als que siguen membres de família monoparental de categoria especial i als que siguen víctimes d'actes de violència de gènere, així com als qui es troben en algun dels supòsits d'exempció a què es refereix l'article 14.2-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.3. D'acord amb l'article 14.2-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, caldrà aplicar les bonificacions a l'alumnat que siga membre de família nombrosa de categoria general, membre de família monoparental de categoria general, així com a l'alumnat lliure de la prova de valencià recollit en l'article 9 de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.4. De conformitat amb el que estableix l'article 1.2.6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, correspondrà la devolució de la taxa quan aquesta s'haja ingressat amb caràcter previ a la utilització del domini públic, a la prestació del servei o a la realització de l'activitat de la qual es tracte, i aquesta utilització, prestació o realització no tinga lloc finalment per causes no imputables, directament o indirectament, al subjecte passiu. L'usuari ha de sol·licitar la devolució de taxes mitjançant el procediment que es troba disponible en aquest enllaç: http://eoi.gva.es/es/impresos-i-taxes-d-idiomes.

En la sol·licitud presentada per la persona interessada o la interessada, l'exposició dels fets ha d'estar degudament emplenada, amb indicació de la taxa concreta sol·licitada i amb explicació clara de les circumstàncies per les quals se sol·licita la devolució. Les sol·licituds que no continguen aquesta informació seran desestimades per falta de justificació.

S'ha d'adjuntar documentació que acredite les circumstàncies al·legades per a sol·licitar la devolució, com ara discapacitat, família nombrosa, etc. i han d'haver estat vigents en la data en què s'haja realitzat el pagament.

5. L'eventual suspensió de la convocatòria extraordinària de les proves per motius sanitaris derivats de l'actual pandèmia no donarà dret a la devolució parcial de les taxes.Desé. Cronograma del tràmit de matrícula a les proves

Totes les dates previstes en els diferents apartats d'aquesta resolució que han de tindre's en compte per a la matrícula dels diferents tipus d'alumnat es recullen en l'annex III.Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 17 de febrer de 2021.– El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme: Rubén Trenzano Juan.