Extracte de la Resolució de 22 de maig de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les ajudes del Programa de Foment a la Rehabilitació Edificatòria. [2017/4522]

(DOGV núm. 8049 de 26.05.2017) Ref. Base de dades 004560/2017BDNS (identif.): 347702.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet dels quals pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstransPrimer. Objecte

Convocar per a l'exercici 2017 les subvencions regulades en l'Ordre 6/2017, de 21 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de foment de la Rehabilitació Edificatòria.Segon. Bases reguladores

Les bases reguladores es contenen en l'Ordre 6/2017, de 21 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven bases reguladores del Programa de Foment de la Rehabilitació Edificatòria per a l'exercici 2017, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 2 de maig de 2017.

Tercer. Finançament de les ajudes

El finançament de les ajudes regulades en la present orde es farà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 08.02.431.10, de la línia S7834000, «Pla estatal de foment per al lloguer, rehabilitació i renovació urbana 2013-2016», dels Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017.

L'import global màxim de les ajudes a concedir per a l'exercici 2017 serà de 19.405.921,00 euros.Quart. Parts beneficiàries

1. Les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, o els propietaris únics d'edificis de vivendes podran ser parts beneficiàries, i per tant sol·licitants de les ajudes.

També tindran la consideració de parts beneficiàries les administracions públiques i la resta d'entitats de dret públic que siguen propietàries d'immobles que tinguen íntegrament com a destinació el lloguer de les vivendes, i rehabiliten els citats immobles.Quint. Termini i forma de presentació de sol·licituds

1. El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'iniciarà a partir de l'endemà a la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia deu de juliol de 2017, inclusivament.

L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

2. El procediment de tramitació serà telemàtic, i es realitzarà segons s'estableix en l'Ordre 6/2017, de 21 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de foment de la Rehabilitació Edificatòria, sense perjuí del que disposa la legislació reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.3. Per a la tramitació de les ajudes hauran de presentar-se, cada un en el seu moment procedimental, els impresos normalitzats que consta en l'annex I.Sext. Criteris de valoració de les sol·licituds

Les sol·licituds presentades es baremaran d'acord amb el que estableix la base tretzena de l'Ordre 6/2017, de 21 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de foment de la Rehabilitació Edificatòria.València, 22 de maig de 2017.– La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori: María José Salvador Rubert.