diari

DECRET 287/2004, de 23 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel que s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Politècnica de València. [2004/F13465]

(DOGV núm. 4913 de 29.12.2004) Ref. Base de dades 5891/2004

DECRET 287/2004, de 23 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel que s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Politècnica de València. [2004/F13465]
L'article 18 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, establix que correspon a cada Consell Social elaborar el seu reglament d'organització i funcionament, que serà sotmés a l'aprovació del Consell de la Generalitat.
D'acord amb això, el Ple del Consell de la Universitat Politècnica de València, en sessió plenària de data 28 d'octubre, va acordar, per unanimitat, aprovar la proposta de Reglament del Consell Social, segons certificat emés per la secretària del mateix.
Per tot això, a proposta del conseller d'Empresa, Universitat i Ciència, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 23 de desembre de 2004,
DECRETE
Article únic
Aprovar el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Politècnica de València d'acord amb el text contingut en l'annex d'este decret.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret 31/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Politècnica de València.
DISPOSICIÓ FINAL
Este decret entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 23 de desembre de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Empresa, Universitat i Ciència,
JUSTO NIETO NIETO
ANNEX
Reglament d'Organització i Funcionament Intern del Consell Social de la Universitat Politècnica de València
TÍTOL I
EL CONSELL SOCIAL: FINS I COMPETÈNCIES
Article 1. Generalitats
1. El Consell Social de la Universitat Politècnica de València es constitueix d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells socials de les universitats públiques valencianes, així com el que estableixen els Estatuts de la Universitat Politècnica de València.
2. Correspon al Consell Social, en general, la promoció i supervisió de les activitats de caràcter econòmic i administratiu de la Universitat Politècnica de València, i avaluar el rendiment dels seus serveis, així com el foment de la col·laboració de la societat en les activitats i el finançament d'aquesta.
3. S'ha d'entendre que totes les mencions que conté aquest Reglament respecte a la «Universitat» al·ludeixen i fan referència a la Universitat Politècnica de València (UPV), i quan s'esmenta el «Consell Social» s'ha d'entendre que és el Consell Social de la Universitat Politècnica de València.
Article 2. El Consell Social
1. El Consell Social és l'òrgan col·legiat universitari de participació de la societat valenciana en la Universitat, els fins i les competències del qual són els que estableix la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells socials de les universitats valencianes, recollits en el títol I, articles de l'1 al 4, ambdós inclosos.
2. Les relacions entre el Consell Social i els altres òrgans col·legiats o unipersonals de la Universitat es regiran pels principis de coordinació, col·laboració i lleialtat a la institució universitària en l'exercici de les seues respectives atribucions.
TÍTOL II
DE LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL
Article 3. Composició del Consell
1. El Consell Social de la Universitat està integrat pel president, sis vocals en representació del Consell de Govern de la Universitat i els vocals que, d'acord amb el que disposa la Llei 2/2003, 28 de gener, de la Generalitat, de consells socials de les universitats públiques valencianes, es designen en representació dels interessos socials de la Comunitat Valenciana.
2. Són vocals nats del Consell Social, el rector de la Universitat, el secretari general i el gerent.
3. Són vocals designats en representació de la comunitat universitària, un professor, un alumne i un representant del personal d'administració i serveis, elegits pel mateix Consell de Govern entre els seus components.
4. Són vocals designats en representació dels interessos socials, els vocals designats entre personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social que no formen part de la comunitat universitària, de la forma següent:
a) Dos designats per les Corts Valencianes.
b) Tres designats per la persona que tinga la titularitat de la conselleria competent en matèria d'universitats.
c) Un designat pel membre del Consell de la Generalitat competent en matèria d'investigació, desenvolupament i innovació tecnològica.
d) Un designat per l'Ajuntament de València.
e) Un designat per la Diputació Provincial de València.
f) Tres designats per les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
g) Tres designats per les organitzacions empresarials més representatives a la Comunitat Valenciana.
h) Un designat pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
i) Un designat pels col·legis professionals de València, a través de l'organització intercol·legial que congregue el nombre més gran de col·legis professionals de la província on rau la Universitat.
j) Dos designats pel president del Consell Social entre membres pertanyents a entitats legalment constituïdes que representen els interessos professionals, econòmics, financers, culturals, educatius, artístics científics, tècnics o d'antics estudiants.
TÍTOL III
ESTATUT DELS MEMBRES DEL CONSELL SOCIAL
Article 4. Nomenament dels vocals del Consell Social
1. El nomenament dels vocals designats en representació dels interessos socials correspon a la persona que tinga la titularitat de la conselleria competent en matèria d'universitats, amb la designació prèvia, si s'escau, per les entitats, organitzacions o col·lectius que representen. Els nomenaments i cessaments han de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. La designació dels vocals no nats del Consell Social representants de la comunitat universitària ha de comunicar-la el Consell de Govern de la Universitat a la conselleria competent en matèria d'universitats per al seu nomenament i posterior publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article 5. Durada del mandat dels consellers
El mandat dels vocals del Consell Social que representen els interessos socials és de quatre anys, comptadors des de la publicació del seu nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Poden ser reelegits de forma consecutiva una sola vegada.
Article 6. Drets dels consellers
Els membres del Consell Social tenen els drets següents:
1. Proposar temes i assumptes d'interès universitari per a l'anàlisi per part del Consell Social.
2. Rebre informació de tot el que succeeix en el Consell Social i en la Universitat.
3. Accedir a les actes i certificacions d'acords del Consell Social i les seues comissions.
4. El president i els membres del Consell Social que representen els interessos socials perceben compensacions econòmiques per l'assistència a les sessions del Ple i de les comissions, en la quantia i forma que determine el Ple en l'aprovació del pressupost del Consell Social.
Article 7. Deures dels consellers
Els membres del Consell Social tenen els deures següents:
1. Exercir el seu càrrec, atenent fonamentalment als fins de la Universitat, amb independència de la representació que tinguen.
2. Assistir a les sessions del Ple i de les comissions per a les quals hagen sigut designats, així com als actes institucionals quan els haja sigut expressament delegada la representació del Consell Social.
3. Guardar, en tot cas, la discreció deguda sobre les deliberacions, així com sobre les gestions que duguen a terme per encàrrec del Ple o de les comissions.
4. No utilitzar els documents que els siguen facilitats per a fins diferents d'aquells per als quals se'ls van lliurar.
5. Exercir totes les funcions que exigeix el fidel exercici del seu càrrec.
Article 8. Delegació de vot
Els vocals del Consell social exerceixen els càrrecs personalment.
Poden, no obstant això, si hi ha causa justificada, delegar el vot –per escrit i per a una reunió concreta– en un altre component del Consell assistent a la reunió de què es tracte, enviant una còpia a la secretària del Consell Social amb una antelació mínima de 6 hores.
La delegació pot concedir-se de forma genèrica o expressant el sentit del vot per als diversos punts de l'ordre del dia; en aquest últim cas, si la persona que delega no cursa instrucció sobre algun punt, s'entendrà que opta per l'abstenció.
El nombre màxim de delegacions per cada membre del Consell Social és de dos durant un any natural, tant en el Ple com en les comissions.
Article 9. Pèrdua de la condició de conseller
Els consellers perden la condició de vocals del Consell Social per les causes següents:
1. Per terminació de mandat.
2. Per renúncia.
3. Per incapacitat judicialment declarada.
4. Per defunció.
5. Per cessament en el càrrec, en el cas dels vocals nats.
6. Per estar sotmès a causa d'incompatibilitat.
7. Per revocació de la designació per part de l'entitat o institució a què representa.
Article 10. Substitució
1. Quan un vocal en representació dels interessos socials del Consell Social causa baixa per defunció, incapacitat, renúncia, per estar sotmès a causa d'incompatibilitat i per revocació de la designació per l'entitat o institució a què representa, es designarà una persona substituta, respectant el procediment previst en cada cas per a la designació de consellers.
2. La substitució dels membres del Consell Social designats pel Consell de Govern de la Universitat s'efectua en els termes que estableixen els Estatuts de la Universitat.
3. La substitució dels membres del Consell Social representants dels interessos socials té una durada igual al temps que reste per complir a aquell membre que substitueix.
4. Si en el termini de dos mesos des que es produeix una vacant entre els vocals que representen els interessos socials, no s'ha efectuat la nova designació, la persona que té la titularitat de la conselleria competent en matèria d'universitats pot nomenar provisionalment a qui considere més idoni per a tenir la representació corresponent. Aquests vocals cessen automàticament quan es produeix la designació del vocal per l'entitat a qui legalment correspon.
5. Transcorregut el termini de vigència del càrrec de vocal en representació dels interessos socials o representant no nat del Consell de Govern, aquest roman en funcions en el càrrec fins que es designa la persona substituta i el nomenament d'aquesta es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article 11. Destitució de vocals
1. El Ple del Consell Social, per majoria de 2/3 dels presents, pot proposar, motivadament i donant audiència a la persona interessada, el cessament d'un conseller a qui l'haja designat, si es considera que ha incomplit reiteradament les obligacions del càrrec.
2. Els membres del Consell Social incorren en incompliment de les obligacions pròpies del càrrec quan, reiteradament, vulneren les regles del funcionament del Consell Social.
Article 12. Incompatibilitats
1. La condició de membre del Consell Social és incompatible amb la pertinença a òrgans rectors o amb l'exercici de càrrecs de tot tipus, per si mateix o mitjançant substitució, en empreses o societats que contracten amb la Universitat l'execució d'obres, la gestió de serveis, la realització de subministraments o treballs de consultoria i assistència o de serveis, així com amb participació superior al 10 per cent en el capital social d'aquestes, excepte en els casos a què es refereix l'article 83.1 de la Llei orgànica d'universitats.
2. La condició de membre del Consell Social és incompatible amb la pertinença a òrgans rectors i amb l'exercici de càrrecs o funcions de tot tipus per si mateix o per persona interposada en universitats privades.
3. Cap dels membres del Consell Social nomenats en representació dels interessos socials pot ser membre en actiu de la comunitat universitària corresponent, ni formar part de més d'un consell social de les universitats de la Comunitat Valenciana.
TÍTOL IV
DE L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL SOCIAL
Article 13. La presidència
1. El president del Consell Social té la màxima representació d'aquest. És nomenat per decret del Consell de la Generalitat, a proposta del titular de la conselleria amb competències en matèria d'universitats, i el seu nomenament ha de ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Correspon al president la direcció del Consell.
3. Són funcions del president:
a) Garantir el compliment de les lleis, d'aquest Reglament i dels Estatuts de la Universitat en l'àmbit de les competències del Consell Social.
b) Garantir el compliment dels fins del Consell Social.
c) Vetlar pel funcionament adequat dels serveis del Consell Social.
d) Vetlar pel compliment dels acords presos pel Ple del Consell Social.
e) Fixar l'ordre del dia de les sessions del Consell.
f) Convocar, presidir i alçar les sessions del Ple i de les comissions o grups de treball quan hi assisteix. Pot també convocar sessions extraordinàries, per iniciativa pròpia o a instància de la meitat dels membres del Consell Social; en aquest cas, la petició cal dirigir-la per escrit al president i ha de contenir els temes a tractar en la reunió sol·licitada, que ha de realitzar-se dins dels quinze dies hàbils següents a la presentació de la sol·licitud.
g) Dirigir les deliberacions del Ple i de les comissions o grups de treball quan hi assisteix.
h) Proposar el nomenament i la separació del secretari del Consell Social a la persona que tinga la titularitat de la Conselleria competent en matèria d'universitats.
i) Designar fins a dos vicepresidents del Consell Social i els presidents de les comissions i els grups de treball que es creen al si del Consell Social. Ha de donar compte d'això al Ple.
j) Proposar al Ple del Consell Social la designació dels tres consellers –entre els que representen els interessos socials– que seran membres del Consell de Govern de la Universitat.
k) Invitar al Ple del Consell Social i a les sessions de les comissions i grups de treball que es creen, amb veu però sense vot, les persones que estime oportú, en raó dels temes a tractar.
l) Representar al Consell Social en aquells òrgans universitaris o institucions que així ho establisquen reglamentàriament per si mateix o atorgant la representació segons la normativa vigent.
m) Formar part de la comissió que, amb aquest efecte, es constituïsca a la conselleria competent en matèria d'universitats com a òrgan de consulta i assessorament de l'administració educativa.
n) Qualssevol altres que li atribuïsca la normativa vigent.
4. En la presidència de les sessions, són competència del president:
a) Obrir i alçar les sessions.
b) Concedir i denegar la paraula a qui la demane.
c) Cridar a l'ordre a qui obstaculitze el desenvolupament de les deliberacions o la presa d'acords.
d) Dirimir, amb el seu vot, els empats.
Article 14. Els vicepresidents
1. El president pot designar fins a dos vicepresidents, indicant l'ordre de prelació, entre els representants dels interessos socials del Consell Social.
2. Són funcions dels vicepresidents:
a) Substituir el president en els supòsits de vacant, absència, malaltia, defunció, renúncia o altres motius legítims.
b) Aquelles que el president els delegue expressament, la qual cosa ha de posar en coneixement del Ple.
3. El president del Consell Social pot revocar del seu càrrec els vicepresidents i els presidents de les comissions. N'ha de donar compte al Ple del Consell.
Article 15. El secretari del Consell
1. El secretari del Consell Social és nomenat i separat per la persona que té la titularitat de la conselleria competent en matèria d'universitats, a proposta de la presidència del Consell Social.
2. La designació ha de recaure en una persona que no siga vocal del Consell Social. Actuarà amb veu però sense vot. El nomenament i el cessament ha de ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. El règim disciplinari d'incompatibilitats i de responsabilitat del secretari del Consell Social és l'establit amb caràcter general per les normes aplicables al personal al servei de les administracions públiques.
4. Són funcions del secretari:
a) Dirigir i tenir la responsabilitat del funcionament de la Secretaria i dels recursos materials i humans del Consell Social.
b) Vetlar per l'adequada posada en coneixement del president de tots els assumptes que tinguen entrada en la Secretaria.
c) Alçar acta de les sessions, tant del Ple com de les comissions, i actuar de fedatari dels seus actes i acords.
d) Convocar, en nom del respectiu president, les reunions de les comissions o grups de treball, alçar acta de les sessions i actuar de fedatari dels actes i acords que s'hi adopten.
e) Organitzar l'arxiu, custodiar la documentació a càrrec seu i expedir certificats amb el vistiplau del president, del Ple o de les comissions, segons corresponga.
f) Facilitar als consellers les informacions que se li sol·liciten per a tractar els assumptes del Ple, les comissions o els grups de treball.
g) Informar i documentar els actes i acords adoptats, tant pel Ple com per les comissions i els grups de treball del Consell Social.
h) Donar suport administratiu al Ple, les comissions i els grups de treball.
i) Vetlar per la realització i el bon fi de les activitats, els programes i les subvencions aprovades pel Ple del Consell Social.
j) Elaborar la memòria anual d'activitats del Consell Social.
k) Tots els actes de gestió que li atribuïsca el Ple, la presidència, les comissions i els grups de treball que es creen, o que es deriven del càrrec, així com les altres funcions que li atribueix aquest Reglament i qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent.
5. En cas de vacant o absència, exercirà accidentalment les funcions de secretari del Consell Social el vocal que designe el president, i, en aquest cas, actuarà amb veu i vot.
Article 16. El Ple
El Ple del Consell Social, integrat pel president o presidenta i els vocals, és el màxim òrgan de deliberació i decisió del Consell. Li correspon l'exercici de totes les atribucions assenyalades en la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de consells socials de les universitats públiques valencianes, i en el present reglament.
Article 17. Les comissions
1. Per al millor desenvolupament de les funcions i competències que té encomanades, el Consell Social ha de funcionar, almenys, amb les comissions següents: Comissió d'Assumptes Econòmics, Comissió d'Assumptes Acadèmics i Comissió de Relacions amb la Societat.
2. El Ple pot constituir totes les comissions que es consideren necessàries per al bon funcionament del Consell.
3. La constitució de les comissions l'aprova el Ple a proposta de la presidència, que ha d'especificar si tenen caràcter temporal o permanent.
4. Per a la constitució vàlida de les comissions del Consell Social es requereix l'assistència del president de la Comissió, de la meitat dels vocals adscrits a aquelles i del secretari (o de qui legalment el substitueix), que assistirà amb veu però sense vot.
5. En cas d'absència del president de la comissió, aquest pot encomanar l'exercici de la presidència en la sessió de què es tracte a qualsevol dels vocals adscrits a la comissió corresponent.
6. El gerent forma part de la Comissió d'Assumptes Econòmics.
7. Les comissions del Consell Social han de realitzar sessió almenys una vegada al trimestre. Queda a criteri del president de cada comissió, o quan ho sol·liciten la meitat més un dels vocals que formen part de la comissió, reunir-se totes les vegades que ho consideren oportú.
8. Poden assistir, per invitació del president, a proposta seua o de qualsevol conseller, amb veu i sense vot, qualsevol altre càrrec o funcionari de la Universitat, així com tècnics o experts en relació amb els punts a tractar en l'ordre del dia.
9. Les comissions del Consell Social tenen caràcter informatiu; únicament emeten o eleven al Ple informes, dictàmens o propostes, sense que puguen adoptar acords executius, excepte per delegació per part d'aquest. En aquest cas, la delegació expressa del Ple pot atorgar a la comissió de què es tracte atribucions específiques o genèriques i amb caràcter habitual per a certes matèries, o concretes per a un assumpte determinat. No poden ser objecte de delegació l'aprovació del pressupost anual de la Universitat, l'aprovació de la programació plurianual de la Universitat i la planificació estratègica d'aquesta.
TÍTOL V
DEL FUNCIONAMENT DEL CONSELL SOCIAL
Article 18. Sessions del Ple
Les sessions del Ple poden ser ordinàries o extraordinàries.
Article 19. Sessions ordinàries
1. El Ple es reuneix periòdicament en sessió ordinària per al despatx d'assumptes de la seua competència, almenys, una vegada al trimestre.
2. A l'inici de cada any, el president dóna a conèixer als membres del Consell el calendari orientatiu de sessions ordinàries per a aquest període.
Article 20. Sessions extraordinàries
1. Són sessions extraordinàries les que convoca el president fora del calendari anual establit.
2. Pertoca, en tot cas, la celebració de sessió extraordinària quan aquesta és sol·licitada per escrit dirigit al president per la meitat dels membres del Consell, amb expressió del tema que s'ha de tractar i amb aportació de tots els documents, si n'hi ha, relacionats amb l'ordre del dia proposat.
Article 21. Convocatòries i notificació
1. El president convoca les sessions ordinàries plenàries i el secretari notifica la convocatòria per escrit a cada un dels vocals, amb una antelació mínima de set dies naturals a la realització de la sessió.
2. Les sessions extraordinàries es convoquen, almenys, amb vint-i-quatre hores d'antelació.
3. No obstant això, queda vàlidament constituït el Ple del Consell, encara que no s'hagen complit els requisits de la convocatòria establits en els paràgrafs precedents, sempre que es troben reunits tots els membres i així ho acorden per unanimitat.
4. Pot assistir, per invitació del president, amb veu i sense vot, qualsevol altre càrrec o funcionari de la Universitat, així com tècnics o experts, en relació amb els punts a tractar en l'ordre del dia.
Article 22. Ordre del dia
1. L'ordre del dia el fixa el president, tenint en compte, si s'escau, les peticions dels altres membres, formulades amb l'antelació suficient.
2. El president, en tot cas, ha d'accedir a les peticions que en aquest sentit li formulen almenys cinc vocals del Consell.
3. No pot ser objecte d'acord cap assumpte que no figure en l'ordre del dia, llevat que estiguen presents tots els consellers i es declare la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria.
4. Cal trametre als consellers, adjunta a la convocatòria, la documentació corresponent als assumptes a tractar en l'ordre del dia.
Quan les circumstàncies no aconsellen la tramesa, el secretari ha de comunicar als consellers l'existència de la documentació per a consulta en la Secretaria del Consell.
Article 23. Quòrum
1. Per a la constitució vàlida del Ple del Consell Social es requereix l'assistència del president i el secretari, o de les persones que legalment els substituïsquen, així com la meitat dels vocals. Si no s'aconsegueix aquest quòrum, i tret que en la notificació s'haja convocat la sessió en convocatòria única, el Consell Social pot constituir-se en segona convocatòria amb la presència de la tercera part dels membres en el moment establit per a això.
2. Les sessions són presidides pel president del Consell o, si no n'hi ha, per un vicepresident. Si aquests no s'hi troben, presideix les reunions vàlidament constituïdes el vocal representant dels interessos socials de més antiguitat en l'òrgan. En el cas que, entre aquests, hi haja dos o més amb la mateixa antiguitat, exerceix les funcions de la presidència el de més edat. L'absència del secretari no impedeix la constitució vàlida del Ple; en aquests casos exerceix les funcions de fedatari un vocal designat pel president, i en aquest cas actuarà amb veu i vot.
Article 24. Deliberacions
1. Correspon al president l'ordenació de les deliberacions i els debats. Pot establir el temps màxim de la discussió per a cada qüestió, així com el que correspon a cada intervenció, a la vista del nombre de peticions de paraula.
2. Les deliberacions del Ple són secretes.
Article 25. Presa d'acords
1. Els acords del Ple poden adoptar-se per assentiment o per votació.
2. S'entenen adoptats per assentiment els acords que versen sobre propostes respecte de les quals cap membre del Consell no haja formulat objeccions.
3. La resta d'acords han d'adoptar-se per votació. Com a principi general, és suficient el vot favorable de la majoria dels membres presents.
Article 26. Les votacions
1. Les votacions poden ser públiques o secretes. Les primeres es realitzen pel procediment de mà alçada i les secretes dipositant en una urna la papereta corresponent.
2. Són secretes les votacions quan així ho decideix el president a sol·licitud d'algun dels consellers i, en tot cas, quan es tracte de proposar la substitució d'algun dels consellers en els termes previstos en l'article 10 del present Reglament.
3. Una vegada iniciada la votació, cap membre del Consell no pot absentar-se de la reunió fins que aquesta acabe.
Article 27. L'acta de la sessió
1. Del desenvolupament de les sessions ordinàries i extraordinàries alça acta el secretari o qui fa de secretari. Aquest text s'ha de sotmetre a aprovació en la primera sessió ordinària següent.
2. Les actes de les sessions han de contenir:
a) Lloc de la reunió. Data i número de sessió.
b) Hora en què comença la reunió.
c) Nom i cognoms del president, dels vocals assistents i dels vocals absents que s'han excusat.
d) Assistència del secretari o de qui actue en representació seua.
e) Assumptes que s'examinen i acords que recaiguen sobre aquests.
f) Votacions que es verifiquen.
g) Manifestacions dels vocals en aquells casos en què així se sol·licite.
h) Hora en què el president alça la sessió.
3. En el cas de reclamacions sobre el contingut de l'acta, aquestes s'inclouen en l'ordre del dia de la sessió següent. S'han de fer per escrit.
4. Els vocals que desitgen que conste en acta el contingut literal de les seues intervencions o propostes, han de manifestar-ho verbalment i lliurar per escrit al secretari la redacció corresponent en l'acte o dins del termini de dos dies hàbils.
5. Els consellers presents en la votació poden fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat, el vot en blanc i l'abstenció. I els motius que el justifiquen, així com qualsevol altra circumstància que estimen pertinent. Amb aquesta finalitat, han d'entregar per escrit, en el termini de dos dies hàbils, els termes del seu vot en contra.
TÍTOL VI
RÈGIM ECONÒMIC
Article 28. El pressupost
1. El Consell Social té independència per a la gestió dels seus recursos econòmics. Per a això, elabora el propi pressupost, que aprova el Ple i es tramet al Consell de Govern de la Universitat per incloure'l en els pressupostos de la Universitat en un programa específic que comprèn el crèdit necessari per a atendre les necessitats de personal i mitjans materials que requereix el funcionament correcte dels seus serveis en cada exercici.
2. Dins de les disponibilitats del Consell, correspon al president la proposta d'autorització de les despeses. Per a la resta de les fases de gestió de la despesa, cal ajustar-se a les normes d'execució establides per la legislació de la Generalitat i a la normativa de la mateixa Universitat.
TÍTOL VII
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Article 29. Mitjans al servei del Consell
1. El Consell té la seu i ubicació física a la ciutat de València, a les dependències i instal·lacions del Rectorat de la Universitat, on habitualment realitza les seues activitats, sense perjudici que puga constituir-se vàlidament en qualsevol altre lloc. La Universitat proporciona els locals i serveis necessaris per al funcionament adequat d'aquest.
2. El Consell té independència organitzativa i per a això disposa dels recursos humans necessaris, sota la dependència funcional del president del Consell. Els llocs es cobreixen amb funcionaris de carrera o d'ocupació, o personal contractat, inclosos en la relació de llocs de treball de la Universitat, d'acord amb la qualificació obtinguda en relació amb la naturalesa de l'activitat que exerceixen. La seua selecció i adscripció es realitza pels procediments establits en la legislació bàsica de funcionaris i en la normativa específica de la Universitat.
3. L'organització administrativa i de serveis del Consell Social, sota la direcció del secretari, s'estructura de la manera següent:
a) Servei econòmic pressupostari, al front del qual hi ha un cap de servei, que té com a missió essencial (sense perjudici del que expressament se li encomane en l'àmbit de les funcions de la Secretaria) la preparació i l'elaboració de documentació, informes, dictàmens i estudis necessaris per a l'exercici correcte per part del Consell Social de les atribucions que corresponguen a aquest òrgan en matèria economicopressupostària, així com l'assistència especial al secretari del Consell Social en la gestió pressupostària interna de l'òrgan.
b) Servei jurídic administratiu, al front del qual hi ha un cap de servei, que té com a missió essencial (sense perjudici del que expressament se li encomane en l'àmbit de les funcions de la Secretaria) la preparació i l'elaboració de documentació, informes, dictàmens i estudis necessaris per a l'exercici correcte per part del Consell Social de les atribucions que corresponguen a aquest òrgan en matèria juridicoadministrativa, així com l'assistència especial al secretari del Consell Social en la gestió administrativa interna de l'òrgan.
4. El Consell Social compta amb el personal tècnic, administratiu i subaltern que –mitjançant un acord d'aquest i sense perjudici de l'anteriorment assenyalat– es considera necessari per a possibilitar l'exercici efectiu de les funcions que aquest òrgan té encomanades.
5. El personal d'administració i serveis adscrit als llocs de treball inclosos en l'organització administrativa del Consell Social depèn funcionalment del president.
TÍTOL VIII
RÈGIM JURÍDIC
Article 30. Execució i publicació d'acords
1. Correspon al rector de la Universitat l'execució dels acords adoptats pel Consell Social. Amb aquest fi, el secretari de l'òrgan ha de trametre al rectorat, amb el vistiplau del president del Consell, el certificat dels acords adoptats.
2. El rector ordena la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'aquells acords que, de conformitat amb la normativa vigent, requereixen publicitat i d'aquells altres la publicació dels quals s'estime convenient a criteri del mateix Consell Social.
Article 31. Règim juridicoadministratiu dels acords
1. Els acords del Ple del Consell Social i dels que per delegació adopten les comissions creades esgoten la via administrativa i són impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. Es pot interposar, amb caràcter previ i potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que els ha dictat, en els termes establits en la legislació bàsica de l'estat sobre el procediment administratiu comú.
2. Correspon al Ple del Consell la revisió d'ofici dels seus acords, en els termes previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. Competeix al Ple la resolució dels recursos extraordinaris de revisió dels seus propis acords.
4. El president del Consell Social pot sol·licitar els informes jurídics que estime necessaris per a la defensa dels interessos del Consell Social.
DISPOSICIÓ ÚNICA
1. A l'entrada en vigor del present Reglament queda derogat el Reglament d'organització i funcionament intern del Consell Social de la Universitat Politècnica de València, aprovat pel Decret 31/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat.
2. El present Reglament entra en vigor una vegada l'aprove el Consell de la Generalitat i es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

linea