diari

DECRET 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. [2006/10761]

(DOGV núm. 5350 de 20.09.2006) Ref. Base de dades 4906/2006

DECRET 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. [2006/10761]
La Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 96/61/CE, del Consell, de 24 de setembre, i condiciona la posada en marxa i el funcionament de les instal·lacions incloses en el seu àmbit d'aplicació a l'obtenció d'una autorització de caràcter ambiental, que haurà d'atorgar-se de forma coordinada quan en el procediment intervinguen més d'una autoritat administrativa amb competència en la matèria. Aquesta autorització substitueix i aglutina el conjunt dispers d'autoritzacions ambientals exigibles a aquestes instal·lacions d'acord amb la normativa vigent.
En el marc de l'esmentada legislació bàsica estatal, i amb un caràcter més ambiciós pel que fa a la protecció preventiva del medi ambient, la Generalitat va aprovar la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, la qual redefineix tot el sistema d'autorització de les activitats i instal·lacions industrials de la Comunitat Valenciana, ampliant el nombre d'activitats que se sotmeten al procediment d'autorització ambiental integrada, incrementant el caràcter integrador d'aquest, i regulant i millorant també altres instruments d'intervenció per a la resta d'activitats de menor incidència ambiental.
En conseqüència, l'esmentada llei va derogar la Llei 3/1989, de 2 de maig, de la Generalitat, d'Activitats Qualificades, i configura el nucli fonamental d'aquesta la regulació dels tres procediments d'intervenció administrativa ambiental a què hauran de sotmetre's les instal·lacions on es desenvolupen alguna de les activitats incloses en el seu àmbit d'aplicació, d'acord amb la seua incidència ambiental. Aquests instruments són: l'autorització ambiental integrada, la llicència ambiental, i la comunicació ambiental.
Es regula, doncs, amb la nova normativa un sistema d'intervenció administrativa complex, que tracta d'integrar una àmplia gamma de procediments i pronunciaments sectorials necessaris per a la posada en marxa i el funcionament d'instal·lacions i activitats, dotant-los de major agilitat en la tramitació i d'una major eficàcia en el control preventiu de les afeccions d'aquestes a l'entorn en què s'ubiquen.
Atesa la novetat dels procediments, el gran nombre d'activitats afectades pels nous procediments, i els òrgans administratius de les distintes administracions implicades, resulta necessari desenvolupar, en el marc de les competències de la Generalitat, determinats aspectes de l'esmentada llei que permeten implantar a la Comunitat Valenciana un model d'intervenció ambiental integrat simplificat i àgil, que aconseguisca els objectius descrits.
Aquest decret desenvolupa per tant la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, i es dicta a l'empara del mandat legal de protecció del medi ambient recollit en l'article 45 de la Constitució espanyola i en raó de les competències recollides en l'article 50.6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la distribució competencial realitzada per l'article 149.1.23 de la Constitució espanyola.
El títol I del decret el constitueixen les disposicions generals d'aquest, que s'inclou la regulació del Registre d'instal·lacions de la Comunitat Valenciana i del Registre d'Emissions de la Comunitat Valenciana, el contingut de les distintes seccions que l'integren, el procediment d'inscripció i coordinació i l'actualització i cancel·lació de les dades que s'hi contenen, i que s'han de convertir en eina fonamental que complete la labor de seguiment i control ambiental de les activitats industrials i en instrument d'informació al servei dels ciutadans.
També s'estableixen en aquest títol la composició, les funcions i el règim de funcionament de la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat i de les comissions territorials d'anàlisi ambiental, previstes en la Llei 2/2006, de 5 de maig, i que esdevenen peça clau per a dotar d'una visió integral a la protecció del medi ambient en el si dels instruments d'intervenció ambiental.
El títol II s'ocupa de la regulació de l'autorització ambiental integrada, que es concreten alguns aspectes de la regulació continguda en la Llei 2/2006, de 5 de maig, i destaca el procediment previst per a la renovació i la modificació de l'autorització ambiental integrada i la inserció del pronunciament de l'òrgan competent en matèria d'impacte ambiental en el procediment, dotant en aquesta matèria d'un major protagonisme a la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat i a les comissions territorials d'anàlisi ambiental integrat, com a òrgans encarregats d'efectuar una anàlisi global i completa des del punt de vista ambiental a l'activitat, i aportant, per tant, a aquest d'una major transparència i eficàcia.
En el títol III, es regula el procediment de llicència ambiental, d'acord amb el que preveu la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, concretant-se algun aspecte procedimental.
En el títol IV es desenvolupa la modificació d'ofici tant de l'autorització ambiental integrada, com de la llicència ambiental, establint-se un procediment administratiu àgil per a aquests supòsits.
En el títol V, referit a l'autorització d'inici de l'activitat i llicència d'obertura, instruments necessaris per a la posada en marxa de les activitats sotmeses a l'àmbit d'aplicació del decret, es puntualitzen alguns aspectes del procediment rellevants per a dotar-lo de major agilitat, sobretot amb la intervenció d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental.
En el titol VI es desenvolupen alguns aspectes del procediment de comunicació ambiental, i la coordinació dels distints tràmits en el seu si.
Finalment, en el títol VII es preveu l'actuació de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental en l'àmbit de les actuacions de vigilància, control i seguiment de les instal·lacions i activitats sotmeses a l'àmbit d'aplicació del decret.
El decret inclou també entre el seu contingut quatre disposicions addicionals. En la primera es concreten alguns valors límit d'emissió des del punt de vista de la contaminació atmosfèrica. En particular, l'evolució dels processos productius, com també l'important desenvolupament experimentat per les tecnologies de minimització i correcció de la contaminació atmosfèrica, obliguen que els valors límits d'emissió establits en el Decret 833/1972, de 22 de desembre, que desenvolupa la Llei 38/1972, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric, hagen de ser revisats en algun dels seus aspectes per a adaptar-los al nou marc productiu, en desenvolupament de les competències autonòmiques per a l'establiment de normes addicionals de protecció en matèria de medi ambient.
D'altra banda, atés que l'ús de dissolvents en algunes activitats dóna lloc a emissions de compostos orgànics volàtils a l'atmosfera que poden ser nocives per a la salut i produir importants perjudicis als recursos naturals, es fa igualment necessari limitar l'emissió d'emissió de compostos orgànics volàtils d'aquelles instal·lacions industrials no incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.
Tal com permet la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i de Qualitat Ambiental, en la disposició addicional segona es modifica l'annex II de la mateixa, en la mesura que es considera necessari sobre la base de criteris ambientals en uns casos, i aclaridors en altres.
Finalment, en la disposició addicional tercera s'estableixen unes previsions per a abreviar el procediment per a les instal·lacions ramaderes sotmeses a autorització ambiental integrada, i en la disposició adicional quarta s'estableix l'assumpció per part de les comissions territorials d'anàlisi ambiental integrat i de la comissió d'anàlisi ambiental integrat, de manera genèrica, de les competències que ostentaven les comissions provincials de qualificació d'activitats derivades de la normativa en matèria d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
El decret es completa amb dues disposicions transitòries, destacant la referida a la documentació necessària per a acompanyar la sol·licitud d'autorització ambiental integrada, i una disposició derogatòria, que deixa sense vigència el Decret 40/2004, de 5 de març, del Consell, pel qual es desenvolupa el règim de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, i alguns apartats de la Memòria del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 317/1997, de 24 de desembre, del Consell, referits a abocadors de residus, les previsions del qual es troben superades per les incloses en les distintes normatives europees i estatals que, amb posterioritat, han regulat amb caràcter bàsic com ara operacions d'eliminació sobre la base de noves tècniques que en l'actualitat s'apliquen en aquest àmbit.
Finalment, s'han incorporat dues disposicions finals, habituals en els textos normatius, i dos annexos: el primer concreta els criteris indicatius per a determinar el caràcter substancial de la modificació de la instal·lació, la qual cosa dotarà d'objectivitat i seguretat jurídica aquest àmbit, i el segon simplifica la tramitació de les autoritzacions ambientals integrades per a les instal·lacions ramaderes incloses en la categoria 9.3 de l'annex I de la Llei 2/2006, de 5 de maig, circumstància molt demandada pel sector.
Per tot allò que s'ha exposat, d'acord amb els articles 22.e) i 49.bis de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 15 de setembre de 2006,
DECRETE
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Aquest decret té com a objecte desenvolupar la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, sense perjudici de les disposicions que a aquest efecte es dicten en l'exercici de la potestat reglamentària.
CAPÍTOL I
REGISTRES AMBIENTALS
SECCIÓ 1ª
REGISTRE D'INSTAL·LACIONS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
Article 2. Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana
1. El Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana contindrà les dades ambientals incloses en les autoritzacions ambientals integrades i llicències ambientals concedides.
2. Els ajuntaments hauran de disposar d'informació informatitzada i sistematitzada sobre les llicències ambientals que atorguen, a l'efecte de la seua remissió a l'òrgan competent de la Generalitat per a la seua inclusió en el registre.
3. La Direcció General amb competències en matèria de prevenció i control integrat de la contaminació serà la competent per a la inscripció en el Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana de les instal·lacions incloses en l'annex I de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. Les direccions territorials de la conselleria competent en medi ambient seran les competents per a les inscripcions en l'esmentat registre de les autoritzacions ambientals integrades incloses en l'annex II de l'esmentada llei, com també de les llicències ambientals que els siguen comunicades pels ajuntaments del seu respectiu àmbit territorial, de conformitat amb el procediment establit en aquest capítol.
Article 3. Contingut del registre
El Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana constarà, en una aplicació informàtica única, de tres seccions: la secció primera per a les autoritzacions ambientals integrades de l'annex I de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental; la secció segona per a les autoritzacions ambientals integrades de l'annex II de l'esmentada llei; i la secció tercera per a les llicències ambientals que atorguen els ajuntaments.
El contingut de cadascuna de les seccions serà el següent:
1. En el supòsit de les seccions primera i segona, relatives a les autoritzacions ambientals integrades:
a) Identificació del titular de la instal·lació.
b) Objecte i descripció de l'activitat de la instal·lació.
c) Localització de la instal·lació.
d) Data de sol·licitud i data de concessió de l'autorització ambiental integrada.
e) Termini de vigència de l'autorització ambiental integrada amb indicació si és el cas de l'extinció, caducitat, anul·lació o suspensió dels seus efectes.
f) Renovacions de l'autorització ambiental integrada.
g) Contingut de l'autorització ambiental integrada
2. El contingut de la secció tercera serà el següent:
a) Identificació del titular de l'activitat.
b) Objecte i descripció de l'activitat.
c) Localització, amb identificació del terme municipal.
d) Modificacions substancials de l'activitat.
e) Data de sol·licitud i data de concessió de la llicència ambiental.
f) Mesures correctores.
g) Programa de vigilància ambiental, si és el cas.
Article 4. Procediment d'inscripció i coordinació
1. Les autoritzacions ambientals integrades de la secció primera les inscriurà d'ofici la direcció general competent una vegada dictada la resolució corresponent. Així mateix, es realitzaran d'ofici aquelles modificacions dels seients del registre que tinga coneixement i siguen de la seua competència, una vegada dictades les corresponents resolucions que puguen donar lloc a la modificació de la inscripció del registre, després de la notificació prèvia dels interessats i després que hagen sigut publicades, si és el cas, en el Diari Oficial de la Generalitat.
2. En el supòsit de les autoritzacions ambientals integrades de la secció segona, les direccions territorials de la conselleria competent en medi ambient realitzaran d'ofici la inscripció de l'autorització i de les modificacions de les instal·lacions ubicades en el seu àmbit territorial en els termes establits en el paràgraf anterior.
3. Els ajuntaments que atorguen la llicència ambiental hauran de desposar, de forma informatitzada i sistematitzada, de la informació a què es refereix l'article 3 d'aquest decret per a la secció tercera del registre. Amb una periodicitat trimestral comunicaran al Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana, a través de la direcció territorial corresponent, les llicències ambientals concedides, amb la informació que l'esmentat article estableix.
Article 5. Actualització i cancel·lació de les dades contingudes en el registre
1. Amb independència de les actuacions d'ofici que practique l'òrgan competent en cada cas i que siguen objecte d'inscripció, els titulars dels instruments d'intervenció ambiental comunicaran, en el termini màxim de deu dies, a l'òrgan que corresponga, d'acord amb el que disposa l'article anterior, qualsevol nova informació que puga afectar els continguts dels seients del Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana. Per a la comunicació d'aquestes informacions s'habilitaran els mitjans informàtics i telemàtics necessaris a disposició dels titulars dels instruments d'intervenció.
2. La inscripció de la instal·lació serà objecte de cancel·lació quan concórrega qualsevol causa d'extinció de l'instrument d'intervenció ambiental i així haja sigut declarada per resolució ferma. La cancel·lació es practicarà d'ofici per l'òrgan competent, en funció de l'instrument d'intervenció de què es tracte.
SECCIÓ 2ª
REGISTRE D'EMISSIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 6. Registre d'Emissions de la Comunitat Valenciana
1. En el Registre d'Emissions de la Comunitat Valenciana s'inclouran les principals emissions i focus d'aquestes extretes de les notificacions que efectuen els titulars de les instal·lacions autoritzades incloses en els annexos I i II de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, i d'acord amb l'ordre a què es refereix l'article 9 d'aquest decret.
2. La direcció general amb competències en matèria de prevenció i control integrat de la contaminació serà la competent per a la inscripció en el Registre d'Emissions de la Comunitat Valenciana de les emissions i els focus de les instal·lacions incloses en l'annex I de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. Les direccions territorials de la conselleria competent en medi ambient seran les competents per a les inscripcions en l'esmentat registre de les emissions i els focus de les instal·lacions incloses en l'annex II de l'esmentada llei.
Article 7. Contingut del Registre d'Emissions de la Comunitat Valenciana
El Registre d'Emissions de la Comunitat Valenciana constarà, en una aplicació informàtica única, de dues seccions, la secció primera per a les instal·lacions i activitats de l'annex I de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, i la secció segona per a les instal·lacions i activitats de l'annex II d'aquesta.
El contingut d'ambdues seccions serà el següent:
a) Identificació del complex, amb indicació de l'empresa matriu, dades socials, coordenades geogràfiques, conca hidrogràfica i codi NACE.
b) Relació d'activitats potencialment emissores de contaminants desenvolupades en la instal·lació.
c) Dades de les emissions a l'atmosfera generades, especificant cada contaminant i, si és el cas, els límits d'emissió.
d) Identificació de tots i cada un dels focus contaminants de la instal·lació.
e) Dades de les emissions a l'aigua especificant cada contaminant.
f) Dades de les emissions al sòl amb especificació de cada contaminant.
g) Gestió fora de l'emplaçament de cadascun dels contaminants: aigües residuals, i residus tant perillosos com no perillosos.
Article 8. Accés a la informació dels Registres d'Instal·lacions i d'Emissions de la Comunitat Valenciana
La informació continguda en el Registre d'Instal·lacions i en el Registre d'Emissions de la Comunitat Valenciana serà pública en els termes establits en la normativa vigent reguladora del dret d'accés a la informació al medi ambient, devent, en tot cas, preservar la informació que en la sol·licitud del corresponent instrument d'intervenció ambiental s'haja qualificat com a confidencial, sempre que aquesta qualificació siga d'acord amb el que estableix la normativa d'aplicació.
Article 9. Integració de dades en els registres ambientals
1. Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria de medi ambient es podrà integrar en el Registre d'Instal·lacions i en el Registre d'Emissions de la Comunitat Valenciana informació relativa a les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació de les normatives vigents en matèria de residus, activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, compostos orgànics volàtils, comerç de drets d'emissió, i qualsevol altra que es considere convenient integrar, a l'efecte d'aconseguir una informació sistematitzada i completa en aquest àmbit.
2. En l'ordre a què es refereix l'apartat anterior s'establirà el procediment d'intercomunicació de dades entre els diversos òrgans administratius competents, les obligacions i els requisits per a la comunicació de dades per part dels titulars de les instal·lacions afectades, com també per al seguiment, control, vigilància de les seues instal·lacions i emissions, a més dels formats i procediments d'integració d'aquesta informació en el Registre d'Instal·lacions i en el Registre d'Emissions de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, s'inclourà en l'esmentada ordre les dades que els titulars acompanyaran per a completar la informació que s'ha d'incloure en el Registre d'Emissions, en particular els relatius a emissions, productes, combustibles, processos i matèries primeres, i que inclouran en les seues declaracions anuals, que hauran de presentar-se davant de l'òrgan competent abans del 31 de març de cada any, en els termes indicats en l'ordre a què es refereix aquest article.
CAPÍTOL II
LA COMISSIÓ D'ANÀLISI AMBIENTAL INTEGRAT
Article 10. Naturalesa i adscripció orgànica
La comissió d'anàlisi ambiental integrat és l'òrgan superior col·legiat en matèria de prevenció i control ambiental, compost per representacions de distintes administracions públiques, adscrit a la conselleria competent en matèria de medi ambient, a través de la direcció general amb competències en prevenció i control integrats de la contaminació, i dependent d'aquesta.
Article 11. Funcions i règim de funcionament
1. Correspon a la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat l'avaluació ambiental dels projectes, per a la qual cosa desenvoluparà les funcions següents:
a) Elaborar i formular la proposta de resolució dels expedients objecte d'autorització ambiental integrada de l'annex I de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, com també els de la seua posterior renovació, revisió anticipada i modificació.
b) Formular la proposta d'informe que es refereix l'article 34 de l'esmentada llei en els expedients de projectes de l'annex I d'aquesta sotmesos a la legislació d'impacte ambiental.
c) Realitzar l'examen ambiental previ previst en l'article 22 d'aquest decret, de conformitat amb el que estableix la normativa d'impacte ambiental.
d) Efectuar, en el cas que calga, la consulta prèvia a les persones, institucions i administracions que puguen quedar afectades per l'execució de l'actuació o tinguen competències en relació amb aquesta, i traslladar el resultat de les consultes, de conformitat amb el que s'ha establit per a aquest tràmit en l'article 23 d'aquest decret.
e) Establir, si és el cas, criteris per a l'esmena d'aquella documentació que fóra necessària per a la tramitació del procediment d'autorització ambiental integrada dels projectes de l'annex I de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
f) Coordinar l'emissió dels informes que calguen per a la realització de l'avaluació ambiental dels projectes i garantir la integració i impuls del procediment a fi que no es produïsquen dilacions indegudes.
g) Avaluar i proposar les mesures a aprovar i incloure en l'autorització ambiental integrada per a la concessió d'excepcions temporals dels valors límit d'emissió aplicables, en els casos en què escaiga de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en la matèria.
h) Establir els criteris d'actuació de les comissions territorials d'anàlisi ambiental integrat i evacuar les consultes que els eleven.
2. El seu règim de funcionament serà el previst amb caràcter general per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense perjudici de les normes de funcionament que s'estableixen en l'article 14 d'aquest decret i les que es dicten a aquest efecte per raó del que estableix l'article 22.2 d'aquella llei.
3. Per al desenvolupament de les seues funcions, la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat podrà disposar de l'assistència del Centre de Tecnologies Netes, en els termes que preveu el Decret 144/2005, de 7 d'octubre, del Consell.
Article 12. Composició de la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat
1. La Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat tindrà la composició següent:
1. President: el director general de la Conselleria de Territori i Habitatge amb competències en matèria de prevenció i control integrat de la contaminació.
2. Vicepresident: el cap de l'àrea amb competències en matèria de control integrat de la contaminació.
3. Vocals:
a) Sis membres de la conselleria amb competències en cada cas, que seran designats pel director general corresponent, un de cadascuna de les següents àrees funcionals: residus, atmosfera, aigües, impacte ambiental i planificació i ordenació del territori, a més del cap de servei competent en matèria de prevenció i control integrat de la contaminació, que serà qui actue com a secretari.
b) Un representant de la conselleria amb competències en matèria de patrimoni cultural, designat per aquesta.
c) Un representant de la conselleria amb competències en matèria d'infraestructures, designat per aquesta.
d) Un representant de la conselleria competent en matèria de sanitat, designat per aquesta.
e) Un representant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, designat per aquesta.
f) Un representant de la Confederació Hidrogràfica del Segura designat per aquesta.
g) Un representant de la conselleria competent en matèria d'agricultura i pesca, designat per aquesta.
h) Un representant de la conselleria competent en matèria d'indústria, designat per aquesta.
i) Un representant de la conselleria competent en matèria d'interior, designat per aquesta.
2. En funció de la naturalesa de les matèries que ha de tractar la comissió, es podrà convocar representants d'altres òrgans que hagen d'expressar-se en vista a les competències que tenen assignades.
Article 13. Règim de suplències
En els supòsits de vacant, absència o malaltia, el president serà substituït pel vicepresident, o, si és el cas, per un vocal de la comissió, segons l'ordre establit en l'article 12. En els supòsits de vacant, absència, o malaltia, el secretari serà substituït per un funcionari d'administració general designat pel president.
Les distintes administracions amb representació en la comissió designaran, si és el cas, els suplents que hagen d'intervenir en el cas que, per motius justificats, no puguen acudir els membres designats.
Article 14. Funcionament
1. Per raó del que estableix l'article 22.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la comissió podrà completar les normes mínimes de funcionament establides en aquest article.
2. La comissió es reunirà mensualment, en sessió ordinària, almenys onze vegades l'any, i es reunirà en sessió extraordinària totes les vegades que siga convocada pel seu president.
3. La comissió exercirà les seues funcions a través de ponències tècniques designades en el seu si i articulades per raó de les grans àrees afectades. Les ponències tècniques emetran les oportunes propostes d'acord que ha d'adoptar la comissió per a cada projecte sotmés a aquesta. Cada ponència tècnica tindrà un coordinador, que ha de ser membre de ple dret de la comissió.
En tot cas, existirà una ponència tècnica que presentarà la proposta d'acord des del punt de vista de l'activitat, coordinada pel cap de servei competent en matèria de prevenció i control integrat de la contaminació, i una ponència que presentarà proposta referida a l'avaluació d'impacte ambiental del projecte, coordinada pel membre de la comissió representant de l'òrgan autonòmic competent en matèria d'impacte ambiental, després dels informes previs dels òrgans competents que hagen de pronunciar-se per raó de la matèria, en funció de la naturalesa dels assumptes que s'ha de tractar.
4. La comissió podrà designar, com a part d'aquestes ponències, els tècnics que hagen de dictaminar els projectes rebuts, els quals quan es crega oportú, a judici del president, podran assistir a les reunions de la comissió, amb veu però sense vot.
5. Els membres de la comissió hauran de rebre l'ordre del dia amb una antelació mínima de 48 hores, i estaran a la seua disposició, en el mateix termini, els temes que figuren en aquest, incloent un extracte de l'informe de les ponències respectives.
6. Per a la vàlida constitució de la comissió, a l'efecte de la realització de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència del president i secretari o, si és el cas, dels que el substituïsquen, i de la meitat més un dels seus membres. En segona convocatòria, bastarà la presència del president i secretari o, si és el cas, dels que els substituïsquen, i de tres vocals.
7. La comissió adoptarà els acords per majoria de vots, i el vot de qualitat serà el del president de la comissió.
CAPÍTOL III
COMISSIONS TERRITORIALS D'ANÀLISI
AMBIENTAL INTEGRAT
Article 15. Naturalesa i adscripció orgànica
Les comissions territorials d'anàlisi ambiental integrat, en cadascuna de les províncies, són òrgans col·legiats integrats per representacions de distintes administracions públiques, d'acord amb el que estableix l'article següent. Les comissions territorials es troben adscrites a les conselleries competents en matèria de medi ambient, mitjançant les direccions territorials i depenent d'aquestes.
Article 16. Composició
1. Cada comissió territorial d'anàlisi ambiental integrat tindrà la composició següent:
. President: el director general de la conselleria competent en matèria de medi ambient amb competències en matèria de prevenció i control integrat de la contaminació.
. Vicepresident: el director territorial de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
. Secretari: el secretari territorial de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de medi ambient, el qual actuarà amb veu però sense vot.
. Vocals:
a) Quatre representants de la conselleria competent en matèria de medi ambient, designats pel respectiu director general competent, un per cadascuna de les següents àrees funcionals: planificació i ordenació del territori, avaluació ambiental, qualitat ambiental i el cap del servei de medi ambient de la respectiva Direcció Territorial.
b) Un representant de la conselleria amb competències en indústria, designat per aquesta.
c) Un representant de la conselleria amb competències en infraestructures, designat per aquesta.
d) Un representant de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, designat per aquesta.
e) Un representant de la conselleria amb competències en agricultura i pesca, designat per aquesta.
f) Un representant de la conselleria amb competències en matèria d'interior, designat per aquesta.
g) Un representant de la diputació provincial de l'àmbit territorial corresponent, designat per aquesta.
h) Un representant per cada administració hidràulica amb competències en el corresponent àmbit provincial.
i) Un representant de la conselleria amb competències en matèria de patrimoni cultural, designat per aquesta.
2. En funció de la naturalesa de les matèries que ha de tractar la comissió, es podran convocar representants d'altres òrgans que hagen d'expressar-se amb vista a les competències que tenen assignades.
Article 17. Funcions
1. Correspon a la comissió territorial d'anàlisi ambiental integrat l'avaluació ambiental dels projectes, per a la qual cosa desenvoluparà les funcions següents:
a) Elaborar i formular la proposta de resolució dels expedients objecte d'autorització ambiental integrada de l'annex II de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, com també els de la posterior renovació, revisió anticipada i modificació.
b) Formular la proposta d'informe a què es refereix l'article 34 de l'esmentada llei, en els expedients de projectes inclosos en l'annex II sotmesos a la legislació d'impacte ambiental.
c) Elaborar i formular l'informe ambiental per a la concessió de la llicència ambiental en el cas en què siga preceptiu, o quan així se sol·licite, de conformitat amb el que estableix l'article 53 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, i després de la valoració prèvia d'aquesta sol·licitud en els termes que preveu l'article 58 d'aquest decret.
d) Realitzar l'examen ambiental previ previst en l'article 22 d'aquest decret, de conformitat amb el que estableix la normativa d'impacte ambiental.
e) Efectuar la consulta prèvia a les persones, institucions i administracions que puguen quedar afectades per l'execució de l'actuació o tinguen competències en relació amb aquesta, i traslladar el resultat d'aquestes, de conformitat amb el que estableix el tràmit de consultes prèvies previst en l'article 23 d'aquest decret.
f) Establir, si és el cas, criteris per a l'esmena d'aquella documentació que calga per a la tramitació del procediment d'autorització ambiental integrada dels projectes inclosos en l'annex II de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
g) Coordinar l'emissió dels informes que calguen per a la realització de l'avaluació ambiental dels projectes de la seua competència i garantir la integració i impuls del procediment a fi que no es produïsquen dilacions indegudes.
h) Avaluar i proposar les mesures que s'han d'aprovar i incloure en l'autorització ambiental integrada per a la concessió d'excepcions temporals dels valors límit d'emissió aplicables, en els casos en què escaiga de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en la matèria.
2. El seu règim de funcionament serà el previst amb caràcter general per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de Les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense perjudici de les normes de funcionament que es dicten a aquest efecte per raó del que s'ha establit en l'article 22.2.
Article 18. Règim de suplències
Les distintes administracions amb representació en la comissió designaran, si és el cas, els suplents que hagen d'intervenir en el cas que, per motius justificats, no puguen acudir els membres designats.
Article 19. Funcionament
S'aplicarà a les comissions territorials el règim de funcionament previst en aquest reglament per a la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat. A aquest efecte, correspondrà al cap del servei de medi ambient de la respectiva direcció territorial la coordinació de les ponències tècniques a què es refereix el paràgraf segon de l'article 14.3 d'aquest decret, o, si és el cas, a la persona designada pel director territorial corresponent.
TÍTOL II
RÈGIM DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA
Article 20. Instal·lacions sotmeses a l'autorització ambiental integrada
Se sotmeten al règim d'autorització ambiental integrada la construcció, el muntatge, l'explotació o el trasllat de les instal·lacions en què es desenvolupe alguna de les activitats que s'allisten en l'annex I de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, de titularitat pública o privada, com també qualsevol modificació substancial que es pretenga introduir en aquestes una vegada autoritzades, a excepció de les instal·lacions o parts d'aquestes utilitzades per a la investigació, desenvolupament i experimentació de nous productes i processos.
En els mateixos supòsits, se sotmeten al règim d'autorització ambiental integrada, ja que poden ocasionar impactes considerables sobre el medi en què es desenvolupen, les instal·lacions en què es desenvolupe alguna de les activitats que s'allisten en l'annex II de l'esmentada llei, de titularitat pública o privada, amb les particularitats previstes en aquesta.
Serà igualment necessària nova autorització ambiental integrada per a modificar la classe d'activitat, sempre que aquesta es trobe entre les compreses en els annexos I i II de la referida llei.
Article 21. Òrgan competent
1. L'òrgan competent per a la tramitació i resolució del procediment d'autorització ambiental integrada és el següent:
. En els casos d'instal·lacions en què s'exercisquen activitats de l'annex I de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental de la Comunitat Valenciana: la direcció general amb competències en matèria de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació de la conselleria competent en medi ambient.
. Quan es tracte d'instal·lacions en què s'exercisquen activitats de l'annex II de l'esmentada norma: la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de medi ambient en l'àmbit territorial de la qual haja d'ubicar-se la instal·lació o activitat.
2. Les entitats públiques o privades, degudament acreditades i reconegudes per l'administració per a actuar en l'àmbit de la qualitat ambiental, podran actuar a instàncies dels òrgans competents per a l'exercici de les funcions públiques de tramitació i gestió dels procediments d'autorització ambiental integrada, en els termes indicats en aquest decret, sempre que aquestes funcions no hagen de ser exercides per funcionaris públics, la qual cosa no impedirà que puguen assistir aquests en aquesta labor.
CAPÍTOL I
PROCEDIMENT D'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA
SECCIÓ 1ª
ACTUACIONS PRÈVIES
Article 22. Examen ambiental previ
En el supòsit d'activitats subjectes a l'examen previ, cas a cas, d'avaluació ambiental, d'acord amb l'annex II del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'Avaluació d'Impacte Ambiental, haurà d'efectuar-se aquest examen previ, en els termes establits en la legislació reguladora de l'avaluació d'impacte ambiental, amb anterioritat a qualsevol actuació encaminada a l'obtenció de l'autorització ambiental integrada.
Article 23. Consultes prèvies
1. D'acord amb el que estableix l'article 12 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, abans de la presentació de la sol·licitud d'autorització ambiental integrada, el titular d'una instal·lació podrà sol·licitar de l'òrgan competent informació relativa al règim jurídic aplicable, acompanyant aquesta petició d'una memòria resum que reculla les característiques bàsiques del projecte d'instal·lació o activitat.
2. Rebuda la memòria resum, l'òrgan competent, realitzades, si és el cas, les consultes que considere oportunes i en el termini màxim de dos mesos, facilitarà al promotor la informació i l'orientació necessària sobre els aspectes d'índole ambiental més significatius que hagen de tenir-se en compte en l'elaboració del document tècnic de l'actuació i de l'estudi d'impacte ambiental, incloent les condicions i els termes que estime convenients.
Article 24. Informe urbanístic
1. Prèviament a la sol·licitud de l'autorització ambiental integrada, el titular de la instal·lació haurà de sol·licitar de l'ajuntament en el territori del qual es pretenga ubicar, l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals relatives a aquest.
2. En la sol·licitud d'informe municipal urbanístic hauran d'acompanyar-se els següents documents, el contingut dels quals es concretarà mitjançant una ordre del conseller amb competències en matèria de medi ambient:
a) Plànol georeferenciat on figure la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada.
b) Memòria descriptiva de la instal·lació o activitat que continga les seues característiques principals.
c) Necessitat d'ús i aprofitament del sòl.
d) Requeriments de la instal·lació respecte dels serveis públics essencials.
3. L'informe urbanístic a què es refereix aquest article l'haurà d'emetre l'ajuntament en el termini màxim de trenta dies i haurà de versar sobre els aspectes següents:
a) El planejament a què està subjecte la finca, la seua localització, incloent un plànol georeferenciat on figure la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació sobre un plànol del Pla general d'ordenació urbana vigent en el municipi on es pretenga ubicar la instal·lació, com també seu grau d'urbanització.
b) La classificació i qualificació urbanística del sòl.
c) Els usos urbanístics admesos i, si és el cas, l'existència de limitacions de caràcter estrictament urbanístic.
d) Les modificacions del planejament que, si és el cas, s'estiguen elaborant i que puguen afectar la ubicació de la instal·lació.
e) Les circumstàncies previstes, si és el cas, en els instruments de planificació urbanística per a les instal·lacions existents amb anterioritat a l'aprovació d'aquests.
4. L'informe urbanístic a què es refereix aquest article és independent de la llicència d'obres o de qualsevol altra llicència o autorització exigible per raó del que estableix la normativa urbanística o d'ordenació de l'edificació i, en conseqüència, no prejutja l'actuació de l'òrgan municipal competent amb motiu d'aquestes últimes autoritzacions o llicències.
5. En el cas que l'activitat requerisca declaració d'interés comunitari, l'informe urbanístic municipal previst en aquest article contindrà una valoració sobre els pressupostos exigits per la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, a l'efecte establit en l'apartat 1 de l'article 37.
SECCIÓ 2ª
INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT
Article 25. Contingut de la sol·licitud
1. La sol·licitud de l'autorització ambiental integrada haurà de dirigir-se a l'òrgan competent, d'acord amb allò que s'ha indicat en l'article 21 d'aquest decret, acompanyant-se, almenys, de la documentació següent, que es concretarà mitjançant una ordre del conseller competent en matèria de medi ambient:
a) Projecte bàsic de la instal·lació o projecte de l'activitat, redactat per un tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent. El projecte bàsic haurà de tenir el contingut següent:
. Descripció detallada i abast de l'activitat que s'ha de desenvolupar, de les instal·lacions i dels processos productius.
. Tipus de producte, com també la tecnologia prevista i les tècniques utilitzades per a prevenir i evitar les emissions procedents de la instal·lació o, si això no fóra possible, per a reduir-les
. Mesures relatives a la prevenció, reducció i gestió dels residus generats.
. Sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal i, si és el cas, els relatius a incendis, seguretat o sanitaris.
b) Estudi d'impacte ambiental, amb el contingut mínim exigit per la seua normativa reguladora.
c) Si és el cas, la documentació necessària per a l'emissió de l'informe a què es refereix l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, o norma que el substituïsca.
d) Estudi acústic conforme a l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de protecció contra la contaminació acústica, o norma que el substituïsca.
e) Informe de compatibilitat urbanística emés per l'ajuntament en el territori del qual haja d'ubicar-se la instal·lació, o còpia de la sol·licitud d'aquest.
f) Quan es tracte d'instal·lacions subjectes al Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, la documentació exigida per la normativa estatal i autonòmica en la matèria.
g) Quan escaiga, els programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials incloses en l'article 2 del Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, o norma que el substituïsca.
h) Quan escaiga, la documentació exigida per la normativa vigent en matèria de residus, com també qualsevol altra documentació exigida per la normativa sectorial aplicable, i aquella acreditativa del compliment de requisits establits en la legislació sectorial, inclosa, si és el cas, la referida a fiances o assegurances obligatòries que siguen exigibles d'acord amb aquesta legislació.
i) Si és el cas, la documentació requerida en l'article 246 del Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües, o norma que el substituïsca.
j) Resum no tècnic de la documentació presentada de forma comprensible per al públic a l'efecte del tràmit d'informació pública.
k) Document comprensiu de les dades que, a judici del sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d'acord amb les disposicions vigents, indicant la norma amb rang de llei que empara d'aquesta confidencialitat. L'òrgan competent podrà sol·licitar, a més, que el titular de la instal·lació presente un document separat amb la informació destinada a ser exposada en el tràmit d'informació pública, en la qual s'excloguen les dades de caràcter confidencial, d'acord amb la normativa vigent.
2. Juntament amb la sol·licitud d'autorització ambiental integrada haurà de presentar-se per a la seua resolució per l'òrgan de l'administració estatal o autonòmic competent, quan pertoque:
. La sol·licitud d'autorització o concessió d'utilització o ocupació del domini públic hidràulic, acompanyada de la documentació establida a aquest efecte per la normativa vigent en matèria d'aigües.
. La sol·licitud d'autorització o concessió d'utilització o ocupació del domini públic maritimoterrestre, acompanyada de la documentació exigida per la normativa vigent en matèria de costes.
. La sol·licitud i documentació exigida per la normativa en matèria de costes per a l'autorització d'ús de la zona de servitud de protecció quan vagen a produir-se abocaments al domini públic maritimoterrestre que comporten la realització d'obres o instal·lacions en la zona de servitud de protecció.
. En el supòsit que la instal·lació s'ubique en sòl no urbanitzable comú, la sol·licitud i documentació exigida per la normativa autonòmica sobre sòl no urbanitzable per a la declaració d'interés comunitari.
3. Les activitats sotmeses a autorització ambiental integrada i incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la llista d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats, hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud d'autorització ambiental integrada, el contingut dels informes a què es refereix l'article 3.4 de l'esmentat reial decret, o el corresponent de la norma que el substituïsca. Aquesta informació serà remesa a la direcció general amb competències en la matèria, de conformitat amb el que preveu l'esmentat reial decret.
4. En els supòsits de modificació substancial d'una instal·lació ja autoritzada, la sol·licitud ha d'anar referida específicament a les parts de la instal·lació i als aspectes afectats per aquesta modificació, encara que s'acompanyarà la informació necessària de la resta de la instal·lació que siga requerida per l'òrgan competent.
5. Els òrgans autonòmics competents per a atorgar l'autorització ambiental integrada, podran disposar amb l'assistència d'una entitat col·laboradora acreditada per al control integrat de la contaminació de les incloses en el Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell, pel que s'estableixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu registre, perquè verifique si la documentació a què es refereix aquest article és completa i s'ajusta al que estableix aquest i la corresponent legislació sectorial aplicable.
Article 26. Remissió a altres òrgans i esmena de la sol·licitud
1. Les sol·licituds i documentació previstes en l'apartat 2 de l'article anterior es remetran de forma immediata als òrgans sectorials competents per a la seua resolució, acompanyades de la documentació indicada en l'esmentat apartat amb l'objecte que siga examinada pels esmentats òrgans i, en cas d'observar deficiències en la mateixa es comuniquen, en el termini de vint dies, a l'òrgan competent per a resoldre sobre l'autorització ambiental integrada perquè aquest requerisca l'interessat perquè la complete o esmene en el si d'aquest últim procediment.
2. Simultàniament, i pel que fa a la restant documentació presentada per l'interessat, se sol·licitarà igualment d'altres òrgans de la Generalitat o d'altres administracions públiques que hagen d'intervenir en el procediment que es pronuncien sobre la suficiència de la documentació presentada per l'interessat o, si és el cas, la necessitat completar-la o esmenar-la. A aquest efecte se'ls remetrà una còpia de la documentació que afecte l'àmbit de les seues competències respectives, i haurà de pronunciar-se en el termini de vint dies.
3. Quan a resultes de la verificació formal regulada en els apartats anteriors l'interessat haja de completar o esmenar la documentació presentada, se li concedirà un termini entre deu i quaranta dies, en funció de la complexitat de la documentació que haja d'aportar. En el cas que no la complete o esmene en l'indicat termini, se li tindrà per desistit en la seua petició, després de la resolució prèvia, que haurà de ser dictada en els termes de l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
SECCIÓ 3ª
DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
Article 27. Informació pública i audiència a limítrofs
1. Completada la documentació, l'expedient se sotmetrà al tràmit d'informació pública a fi que qualsevol persona física o jurídica puga examinar el procediment o la part d'aquest que s'acorde. L'anunci corresponent s'inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat.
2. S'exceptuen d'aquest tràmit les dades que, a judici del sol·licitant i d'acord amb les disposicions vigents, gaudisquen de confidencialitat.
3. El tràmit d'informació pública tindrà una duració de trenta dies, i serà comú per a aquells procediments les actuacions dels quals s'integren en el de l'autorització ambiental integrada, com també, si és el cas, per als procediments d'autoritzacions substantives de les indústries assenyalades en l'article 10.1 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. En aquests supòsits, el tràmit serà coordinat per l'òrgan competent per a l'atorgament de l'autorització ambiental integrada.
4. Així mateix, l'òrgan autonòmic competent comunicarà a l'ajuntament respectiu l'inici del tràmit d'informació pública perquè dirigisca notificació personal als veïns immediats al lloc on haja d'emplaçar-se l'activitat, en què els indicarà el lloc en què tindran a la seua disposició l'expedient complet de la sol·licitud, per a consulta i formulació de les al·legacions que consideren pertinents per un termini de trenta dies. A aquest efecte, es considera que són veïns immediats els propietaris de les parcel·les o immobles limítrofs a què es pretenga ubicar la instal·lació.
Una vegada complit el tràmit anterior, l'ajuntament haurà de remetre a l'òrgan autonòmic les al·legacions rebudes dels veïns immediats, juntament amb l'informe regulat en l'article 29 d'aquest decret.
5. De les al·legacions rebudes en el tràmit d'informació pública es traslladarà el sol·licitant d'autorització ambiental integrada, a l'efecte que puga manifestar el que considere oportú, en el termini de 10 dies.
Article 28. Informes
1. Una vegada conclòs el tràmit d'informació pública, se sol·licitarà simultàniament informe els òrgans que hagen de pronunciar-se sobre les matèries de la seua competència.
2. Tenen caràcter preceptiu i vinculant, quan siguen desfavorables o establisquen condicionaments necessaris en l'àmbit de les competències respectives de cada òrgan, els informes regulats en els articles 30 a 34 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, i hauran d'emetre's en els terminis que en cada cas s'estableixen.
3. La falta d'emissió en termini d'aquests informes no impedirà la tramitació de l'expedient d'autorització ambiental integrada, si bé els emesos fora de termini i rebuts abans de dictar-se la proposta de resolució, hauran de ser tinguts en consideració quan es formule aquesta. Quan aquests informes siguen desfavorables i, en conseqüència, impedisquen l'atorgament de l'autorització ambiental integrada, l'òrgan competent per a resoldre dictarà una resolució motivada denegant aquesta autorització.
4. El transcurs del termini màxim per a resoldre i notificar l'autorització ambiental podrà ser suspés durant el temps que hi haja entre la petició dels informes a què es refereix aquest article, que haurà de comunicar-se als interessats, i la recepció d'aquests, que igualment haurà de ser comunicada a aquests, de conformitat amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 29. Informe de l'ajuntament
1. L'òrgan competent per a resoldre l'autorització ambiental integrada sol·licitarà informe de l'ajuntament en el territori del qual haja d'ubicar-se la instal·lació o activitat, que haurà d'emetre's en el termini de trenta dies des de la recepció de l'expedient.
2. L'informe haurà de ser motivat i contenir els pronunciaments relatius a l'adequació de la instal·lació analitzada a tots aquells aspectes ambientals de l'activitat que siguen de competència municipal, en particular els relatius a sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal i, si és el cas, els relatius a incendis, seguretat o sanitaris.
3. En cas d'informe favorable, la comissió d'anàlisi ambiental integrat o, si és el cas, la comissió territorial d'anàlisi ambiental integrat, podrà examinar la garantia i eficàcia dels sistemes correctors proposats i el seu grau de seguretat i, si és el cas, determinar la imposició de mesures correctores en la proposta de resolució.
Article 30. Informe de l'organisme de conca competent
La sol·licitud d'informe de l'organisme de conca, quan pertoque, es regirà pel que disposa l'article 19 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.
Article 31. Informe de l'òrgan estatal, en el cas d'actuacions que afecten el domini públic maritimoterrestre, i informe de l'òrgan autonòmic competent en el cas d'afectació de la zona de servitud de protecció d'aquell
En els supòsits en què l'activitat sotmesa a autorització ambiental integrada requerisca, d'acord amb la legislació de costes, autorització d'abocament des de terra al mar, se sol·licitarà de l'òrgan competent de l'administració de l'Estat l'informe a què es refereix l'article 150 del Reglament general per al desenvolupament i l'execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, aprovat pel Reial decret 1471/1989, d'1 de desembre, o el corresponent article de la norma que el substituïsca.
Aquest informe haurà d'incloure el pronunciament de l'òrgan estatal sobre la viabilitat de l'ocupació, com també les condicions en què aquesta, si és el cas, s'atorgaria, pel que fa a l'àmbit de les seues competències, i haurà d'emetre's en el termini de dos mesos des que dispose de tota la documentació necessària per a això, segons el que disposa la legislació estatal.
En el supòsit que l'abocament implique la realització d'obres o instal·lacions en la zona de servitud de protecció que requerisquen autorització d'acord amb l'article 26 de l'esmentada Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, i l'article 48 del reglament esmentat, o els corresponents de les normes que els substituïsquen, se sol·licitarà de l'òrgan autonòmic competent l'emissió d'informe sobre els aspectes previstos en l'article 49 d'aquest últim i les condicions que s'han d'incloure en l'autorització ambiental integrada. Aquest informe haurà de ser emés en el termini màxim de tres mesos.
En el tràmit d'audiència regulat en l'article 36 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, es proposaran al sol·licitant, per a la seua acceptació, les condicions que l'òrgan estatal hi haja establit per a la concessió del domini públic maritimoterrestre, com també les que haja establit, si és el cas, l'òrgan autonòmic competent en el cas d'afectació de la zona de servitud de protecció.
Article 32. Informe en matèria d'accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses
Tractant-se d'instal·lacions subjectes al Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, o a la norma que el substituïsca, conclòs el tràmit d'informació pública, es remetrà a l'òrgan autonòmic competent en matèria d'accidents greus la documentació presentada a aquest efecte per l'interessat i còpia de les corresponents al·legacions presentades en l'esmentat tràmit a l'efecte de l'exercici de les seues competències.
Quan es tracte d'establiments en què hagen d'estar presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 3 de les parts 1 i 2 de l'annex I del Reial decret esmentat, se sol·licitarà d'aquest òrgan l'avaluació de l'informe de seguretat i el pronunciament sobre les condicions de seguretat de l'establiment o indústria. Aquest pronunciament haurà de ser emés en el termini màxim de 6 mesos des de la recepció de la documentació, llevat que la normativa autonòmica que es dicte en desenvolupament del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, establisca un termini inferior.
En cas d'altres informes relacionats amb establiments subjectes al Reial decret citat, el termini màxim per a la seua emissió serà d'un mes.
Article 33. Informe d'impacte ambiental i resolució de discrepàncies
1. Quan la instal·lació projectada estiga sotmesa al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental, d'acord amb la normativa vigent en la matèria, simultàniament a la petició dels informes previstos en els articles anteriors i conclòs el període d'informació pública, la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat elaborarà, en el termini d'un mes, la proposta d'informe d'impacte ambiental dels projectes inclosos en l'annex I de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, sobre la conveniència o no, només a l'efecte ambiental, de l'actuació projectada, i haurà de fixar, en cas afirmatiu, les condicions que han d'establir-se per a la seua realització amb vista a l'adequada protecció del medi ambient i els recursos naturals. De la mateixa manera, correspon a les comissions territorials d'anàlisi ambiental integrat elaborar les propostes d'informe d'impacte ambiental dels projectes inclosos en l'annex II de la llei esmentada.
2. La proposta d'informe a la qual es refereix l'apartat anterior serà remesa, juntament amb còpia de l'expedient i de les al·legacions i observacions rebudes en el tràmit d'informació pública, a l'òrgan ambiental de la Generalitat competent en matèria d'impacte ambiental, a fi que aquest emeta l'informe d'impacte ambiental a què es refereix l'article 34 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental de la Comunitat Valenciana.
3. Rebuda la proposta d'informe, l'òrgan ambiental de la Generalitat competent en matèria d'impacte ambiental haurà d'adoptar, en el termini de 15 dies, una de les decisions següents:
a) Assumir la proposta d'informe realitzada i emetre l'informe d'impacte ambiental, que es traslladarà a la corresponent comissió d'anàlisi ambiental integrat, per a la seua incorporació a la proposta de resolució del procediment d'autorització ambiental integrada. L'informe d'impacte ambiental tindrà efecte vinculant pel que fa a les mesures i condicions per a l'execució dels projectes, com també respecte a la impossibilitat de la seua execució si és desfavorable. Les condicions que resulten d'aquest informe formaran un tot coherent amb les exigides en l'autorització ambiental integrada.
b) Discrepar, de manera motivada, de la proposta d'informe.
4. Transcorregut el termini de quinze dies sense haver-se adoptat cap decisió per part de l'òrgan ambiental de la Generalitat competent en matèria d'impacte ambiental, la proposta d'informe serà considerada com definitiva per part de la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat o de la comissió territorial d'anàlisi ambiental integrat, prosseguint les actuacions.
5. En el supòsit previst en la lletra b) de l'apartat tercer, l'òrgan ambiental de la Generalitat competent en matèria d'impacte ambiental haurà de plantejar la discrepància al conseller competent en matèria de medi ambient, qui resoldrà amb caràcter definitiu.
6. El termini per a l'emissió de l'informe d'impacte ambiental o, si és el cas, de la resolució de discrepàncies, serà de dos mesos des de la terminació del període d'informació pública.
Si per a l'emissió de l'informe d'impacte ambiental és necessària la sol·licitud de l'informe a què es refereix l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, la falta d'emissió en el termini de tres mesos d'aquest informe no impedirà la tramitació de l'expedient d'impacte ambiental. No obstant això, si l'esmentat informe és emés fora de termini i rebut abans de dictar-se l'informe d'impacte ambiental, haurà de ser tingut en consideració quan es formule aquest.
7. En el supòsit que corresponga a l'administració General de l'Estat formular la declaració d'impacte ambiental, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 19 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
Article 34. Remissió de documentació per a emissió, si és el cas, de la declaració d'interés comunitari
Quan es tracte d'instal·lacions que s'han de realitzar en sòl no urbanitzable, sotmeses a declaració d'interés comunitari, conclòs el període d'informació pública, l'òrgan competent per a atorgar l'autorització ambiental integrada remetrà a l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori les al·legacions presentades, si és el cas, en l'esmentat tràmit, a fi que continue el procediment previst en la normativa autonòmica sobre sòl no urbanitzable.
SECCIÓ 4ª
AUDIÈNCIA DE L'INTERESSAT I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Article 35. Tràmit d'audiència a l'interessat
Immediatament abans de l'elaboració de la proposta de resolució, es donarà audiència a les persones interessades perquè, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, al·leguen el que estimen convenient i presenten, si és el cas, la documentació que consideren procedent.
Article 36. Proposta de resolució
1. Conclosa la tramitació, es remetrà l'expedient a la comissió competent per a efectuar l'avaluació ambiental del projecte en el seu conjunt i elaborar la proposta de resolució que, ajustada al contingut establit en l'article 38 d'aquest decret, incorporarà les condicions que resulten dels informes vinculants emesos.
2. Quan en el tràmit d'audiència s'hagen realitzat al·legacions, aquestes es traslladaran, juntament amb la proposta de resolució, als òrgans competents per a emetre informes vinculants en tràmits anteriors perquè, en el termini màxim de quinze dies, manifesten el que estimen convenient, i igualment tindrà caràcter vinculant en els aspectes referits a matèries de la seua competència.
SECCIÓ 5ª
TERMINACIÓ DEL PROCEDIMENT
Article 37. Resolució
1. El termini màxim per a resoldre i notificar l'autorització ambiental integrada és de deu mesos per a les instal·lacions o activitats de l'annex I i de vuit mesos per a les de l'annex II, comptadors des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a resoldre. Transcorregut el termini establit sense que s'haja notificat resolució expressa, podrà entendre's desestimada la sol·licitud presentada.
2. La resolució no posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podran interposar els recursos pertinents d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. L'oposició als informes vinculants emesos en el procediment de concessió de l'autorització ambiental integrada podrà realitzar-se per mitjà de la impugnació de la resolució administrativa que pose fi al procediment, sense perjudici del que estableix l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per als casos en què els esmentats informes vinculants impedisquen l'atorgament de l'autorització, i en aquest cas aquests informes podran ser recorreguts, en via judicial o administrativa, segons corresponga, independentment de la resolució que pose fi al procediment.
Quan aquests informes siguen recorreguts abans que haja sigut dictada la resolució que pose fi al procediment, la interposició del recurs suspendrà aquest procediment en tant es resolga el recurs.
Quan els informes vinculants siguen favorables, però subjecten l'autorització a condicions amb què no estiga d'acord el sol·licitant, el recurs s'interposarà directament contra la resolució de l'òrgan que les haja atorgat. L'òrgan competent per a resoldre el recurs el traslladarà als òrgans que els hagen emés, a fi que aquests, si ho estimen oportú, presenten al·legacions en el termini de quinze dies. Si s'emeten en termini, les esmentades al·legacions seran vinculants per a la resolució del recurs.
Article 38. Contingut de la resolució
1. L'autorització ambiental integrada haurà de tenir el contingut mínim següent:
a) Els valors límit d'emissió, per a la determinació dels quals en l'autorització ambiental integrada s'haurà de tenir en compte el que estableix el capítol II del títol I de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, sense perjudici del que estableix l'article 22.2 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.
b) Les condicions que garantisquen, si és el cas, la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.
c) Les prescripcions, procediments i mètodes relatius a la producció i gestió de residus, quan procedisca.
d) Els sistemes de tractament i control d'emissions, amb especificació del règim d'explotació i de la metodologia de mesurament, la freqüència, el procediment d'avaluació dels mesuraments i l'obligació de comunicar, amb la periodicitat que es determine, a l'òrgan que haja concedit l'autorització, les dades necessàries per a comprovar el compliment del contingut d'aquesta.
e) L'establiment, en el cas que pertoque, de condicions i prescripcions per a minimitzar la contaminació transfronterera.
f) Les mesures relatives a les condicions d'explotació en situacions diferents de les normals que puguen afectar el medi ambient, com els casos de fugues, fallades de funcionament, parades temporals o el tancament definitiu.
g) Les condicions resultants dels informes vinculants emesos en el procediment.
h) La qualificació de l'activitat, com també, si és el cas, les mesures correctores que s'han d'imposar per a garantir l'eficàcia dels sistemes correctors proposats i el seu grau de seguretat, i els aspectes ambientals establits en el seu informe per l'ajuntament en què s'ubique la instal·lació en l'àmbit de les seues competències.
i) El termini perquè l'interessat presente les certificacions a què es refereix l'article 68.2. d'aquest decret.
j) Qualsevol altra mesura que establisca la normativa sectorial aplicable.
2. La resolució de l'autorització ambiental integrada podrà incloure les mesures addicionals de protecció que l'òrgan competent per a resoldre considere oportunes, en particular, un programa de vigilància ambiental, o altres mesures per a respectar les normes de qualitat ambiental, com també exigir l'aplicació de condicions complementàries quan per al compliment dels requisits de qualitat ambiental siga necessària l'aplicació de condicions més rigoroses que les que es puguen aconseguir per mitjà de l'ús, quan pertoque, de les millors tècniques disponibles. Així mateix, podrà incloure les mesures d'autocontrol que haja d'adoptar el titular, a l'efecte de controlar la incidència d'aquestes instal·lacions en el medi ambient.
3. L'autorització podrà també incloure excepcions temporals dels valors límit d'emissió aplicables quan el titular de la instal·lació presente alguna de les mesures previstes en l'article 22.4 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, que hauran de ser aprovades per l'administració i incloure's en l'autorització ambiental integrada, i formaran part del seu contingut i si haurà d'especificar, necessàriament, el període de duració de l'excepcionalitat.
4. Per a les instal·lacions en què es desenvolupen algunes de les categories d'activitats incloses en l'epígraf 9.3 de l'annex 1 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 22.5 de la llei esmentada.
Article 39. Notificació i publicitat
1. La resolució es notificarà a les persones interessades, a l'ajuntament on s'ubique la instal·lació, als restants òrgans que hagen emés informes vinculants i, si és el cas, a l'òrgan competent per a atorgar les autoritzacions substantives de les indústries assenyalades en l'article 10 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental de la Comunitat Valenciana.
2. Les persones físiques o jurídiques tindran dret a accedir a les resolucions de les autoritzacions ambientals integrades, com també a les actualitzacions posteriors d'aquestes, de conformitat amb la normativa sobre accés a la informació en matèria de medi ambient.
3. Les resolucions administratives per mitjà de les quals s'hagen atorgat o modificat les autoritzacions ambientals integrades seran objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
4. En els supòsits d'activitats subjectes a l'avaluació d'impacte ambiental, a més del compliment del que estableixen els apartats anteriors, adoptada la decisió s'haurà de posar a disposició del públic la informació establida en la legislació reguladora de l'avaluació d'impacte ambiental.
Article 40 Termini de vigència
L'autorització ambiental integrada, amb totes les condicions ambientals, incloses les relatives a abocaments al domini públic hidràulic i maritimiterrestre, des de terra al mar, s'atorgarà per un termini màxim de vuit anys, llevat que, ateses les condicions de la instal·lació i a judici de l'òrgan que haja atorgat l'autorització, s'establisca expressament en la resolució un termini inferior, i serà susceptible de pròrrogues successives per mitjà de la seua renovació i, si és el cas, actualització.
CAPÍTOL II
RENOVACIÓ I MODIFICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ
AMBIENTAL INTEGRADA
Article 41. Sol·licitud de la renovació
1. El titular de la instal·lació, almenys deu mesos abans del venciment del termini de vigència de l'autorització ambiental integrada o de la seua pròrroga en el cas de les instal·lacions incloses en l'annex I de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, o de vuit mesos en el cas de les instal·lacions incloses en el seu annex II, sol·licitarà la renovació davant de l'òrgan que l'haja atorgat. En el cas que no es presente la sol·licitud de renovació, i finalitzada la vigència de l'autorització ambiental integrada, aquesta caducarà.
2. A la sol·licitud el titular acompanyarà una avaluació ambiental acreditativa de l'adequació de la instal·lació o activitat a tots els condicionaments ambientals vigents en el moment de sol·licitar-se la renovació, certificada per entitat col·laboradora acreditada per al control integrat de la contaminació de les incloses en el Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu registre.
3. L'avaluació ambiental a què es refereix l'apartat anterior haurà d'incloure tota la informació relativa a fets, situacions i la resta de circumstàncies i característiques tècniques de la instal·lació, del procés productiu i del lloc de l'emplaçament que no hagen sigut tingudes en compte amb motiu de la sol·licitud de l'autorització original i durant tot el període d'aquesta.
Article 42. Remissió a altres òrgans i esmena de la sol·licitud
L'òrgan competent per a resoldre remetrà la sol·licitud, juntament amb la documentació pertinent, als òrgans que estime convenient, perquè en el termini de vint dies comuniquen a l'òrgan competent les deficiències que s'observaren per a considerar completa la documentació aportada, concedint, si és el cas, al sol·licitant un termini de quinze dies perquè complete o esmene la documentació que es presente.
Article 43. Informació pública
Una vegada completat l'expedient, se sotmetrà al tràmit d'informació pública per un període de trenta dies, per mitjà de la seua inserció en el Diari Oficial de la Generalitat.
Article 44. Informes
1. Una vegada conclòs el tràmit d'informació pública, i en funció de les circumstàncies de cada expedient, la comissió decidirà els informes que són necessaris demanar i es dirigirà als òrgans competents en cada cas, a fi que en el termini màxim de tres mesos es pronuncien sobre la sol·licitud de renovació.
En tot cas, serà necessari demanar l'informe de l'ajuntament on s'ubique la instal·lació, el qual s'haurà d'expressar sobre tots aquells aspectes de l'activitat que siguen objecte de la seua competència, i, quan pertoque, l'informe de l'organisme de conca, el qual es regirà pel que disposa l'article 19 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació.
2. La falta d'emissió en termini d'aquests informes no impedirà la tramitació de l'expedient d'autorització ambiental integrada, si bé els emesos fora de termini i rebuts abans de dictar-se la proposta de resolució, hauran de ser tinguts en consideració quan es formule aquesta.
3. En la renovació de l'autorització ambiental integrada no serà necessari tramitar els procediments previstos en la normativa sobre avaluació d'impacte ambiental.
Article 45. Validació de la sol·licitud i proposta de resolució
1. Una vegada emesos els informes a què es refereix l'article anterior, o vençut el termini per a la seua emissió, la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat, o, si és el cas, la comissió territorial d'anàlisi ambiental integrat corresponent, realitzarà l'avaluació ambiental de la instal·lació i elaborarà la proposta de resolució, a la vista de la sol·licitud, de les al·legacions que s'hagen presentat en el període d'informació pública i dels informes que consten en l'expedient, proposarà la validació de la renovació sol·licitada.
2. En tot cas, s'entendrà que la instal·lació o activitat s'adequa als condicionaments ambientals vigents, si, d'acord amb el Reglament (CE) 761/2001, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març del 2001, pel qual es permet que les organitzacions s'adherisquen amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS), té implantat el referit sistema en els termes de l'esmentat reglament, o d'aquella norma que el substituïsca.
3. En el cas que la comissió competent considere, a la vista de la informació continguda en l'expedient, que concorren les circumstàncies que hagen pogut donar lloc a una modificació substancial de l'activitat, amb audiència prèvia de l'interessat, podrà proposar la modificació d'ofici de l'autorització ambiental integrada, de conformitat amb el que estableix el títol IV d'aquest decret.
Article 46. Resolució
1. La resolució que acorde la renovació de l'autorització ambiental integrada establirà el termini de pròrroga d'aquesta, sense que puga excedir vuit anys. En aquesta resolució podran modificar-se, de forma motivada, els valors límit d'emissió i els altres requisits específics de l'autorització, com també afegir aquells que resulten necessaris per a l'adequació de la instal·lació o activitat a la normativa ambiental vigent. En aquest cas, la modificació per adaptació a la normativa ambiental no generarà cap dret a indemnització per al titular de l'activitat.
2. Si vençut el termini de vigència de l'autorització, i havent-hi l'interessat complit tots els tràmits que li corresponen, l'òrgan competent no ha dictat i notificat resolució expressa sobre la sol·licitud de renovació, aquesta s'entendrà estimada i, conseqüentment, prorrogada l'autorització en les mateixes condicions.
3. La renovació de l'autorització ambiental integrada no afectarà les autoritzacions i llicències no hi incloses, la vigència de les quals, revisió o renovació es realitzarà, si és el cas, de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial que siga d'aplicació.
Article 47. Notificació i publicitat
1. La resolució per la qual s'atorgue la renovació es notificarà a les persones interessades, a l'ajuntament en què s'ubique la instal·lació, als restants òrgans que hagen emés un informe, i si és el cas, a l'òrgan competent per a atorgar les autoritzacions substantives a què es refereix l'article 10 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, i es farà la inscripció d'ofici de la renovació i, si és el cas, els seus nous condicionants ambientals en el Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.
2. Les resolucions administratives per mitjà de les quals s'hagen atorgat la renovació de les autoritzacions ambientals integrades seran objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
Article 48. Modificació de la instal·lació
1. El titular d'una instal·lació que dispose d'autorització ambiental integrada i que pretenga dur a terme una modificació d'aquella, haurà de comunicar-ho a l'òrgan que la va atorgar, indicant raonadament si considera que es tracta d'una modificació substancial o no substancial d'acord amb el que disposa l'article 4 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. A aquesta comunicació s'hauran d'adjuntar els documents justificatius de les raons exposades.
2. A l'efecte del que disposa aquest article, es podrà considerar que es produeix una modificació substancial en la instal·lació almenys quan s'introduïsca un canvi de funcionament que, representant una major incidència sobre la seguretat, la salut de les persones i el medi ambient, implique, entre altres, alguna de les circumstàncies previstes en l'annex I, quan no estiguen previstes en l'autorització ambiental integrada originàriament atorgada o, quan es tracte d'instal·lacions existents, en les autoritzacions sectorials atorgades a la instal·lació.
3. Quan el titular de la instal·lació considere que la modificació projectada no és substancial, podrà portar-la a cap, sempre que l'òrgan que haja atorgat l'autorització ambiental integrada no manifeste el contrari en el termini d'un mes, i en aquest cas informarà el titular l'obligació de sol·licitar de nou aquesta autorització.
4. Quan la modificació projectada siga considerada pel propi titular o per l'òrgan corresponent com substancial, aquesta no podrà dur-se a terme fins que no siga atorgada una nova autorització ambiental integrada.
5. En el cas que fins i tot sent una modificació no substancial, l'administració competent considere que es produeix un augment de les emissions o dels abocaments, podrà iniciar un procediment de modificació d'ofici de l'autorització ambiental integrada, de conformitat amb el que estableix el títol IV d'aquest decret.
TÍTOL III
RÈGIM DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL
Article 49. Activitats sotmeses a llicència ambiental
En el marc del que estableix la legislació estatal en matèria d'activitats qualificades, queden sotmeses al règim de la llicència ambiental la construcció, el muntatge, l'explotació, el trasllat o la modificació substancial d'instal·lacions en què s'exercisquen activitats, de titularitat pública o privada, no sotmeses a autorització ambiental integrada i que figuren en la llista d'activitats que s'aprovarà reglamentàriament. Serà igualment necessària nova llicència per a modificar la classe d'activitat.
Article 50. Coordinació amb les autoritzacions sectorials prèvies a la llicència ambiental
1. Serà requisit previ per a la concessió de la llicència ambiental, l'obtenció de les autoritzacions d'altres òrgans que vinguen exigides per la normativa sectorial aplicable.
2. L'obtenció de la llicència ambiental a què es refereix aquest decret, tramitada conforme al procediment previst en el mateix, equivaldrà a la llicència d'activitat a què es refereix la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, quan aquesta es tramite pel procediment previst en aquesta i la resta de normes de desenvolupament.
De la mateixa manera, l'obtenció de la llicència d'obertura a què es refereix aquest decret, tramitada conforme al procediment previst en el mateix, equivaldrà a la llicència de funcionament regulada en la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, quan aquesta es tramite pel procediment previst en la mateixa i la resta de normes de desenvolupament.
Article 51. Òrgan competent
1. Serà competent per a la tramitació i l'atorgament de la llicència ambiental l'ajuntament en el territori del qual haja d'ubicar-se la instal·lació o activitat.
2. Correspondrà l'emissió de l'informe ambiental a l'òrgan que en cada cas s'estableix en l'article 53 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
Article 52. Certificat de compatibilitat urbanística
1. Amb caràcter previ a la sol·licitud de llicència ambiental, haurà de sol·licitar-se de l'ajuntament en el territori del qual es pretenga ubicar l'activitat l'expedició d'un certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i amb les ordenances municipals relatives a aquest.
2. La sol·licitud per a l'expedició del certificat de compatibilitat haurà d'anar acompanyada dels documents següents:
a) Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada.
b) Memòria descriptiva de la instal·lació o activitat que continga les seues característiques principals.
c) Necessitat ús i aprofitament del sòl.
d) Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials.
3. El certificat haurà d'emetre's en el termini màxim de trenta dies, comptadors des de la data de la sol·licitud. En el supòsit que no s'expedisca en el termini indicat, el titular podrà presentar la sol·licitud de llicència ambiental, amb indicació de la data en què va sol·licitar el certificat de compatibilitat urbanística.
4. El certificat de compatibilitat urbanística haurà de tenir el contingut establit en els apartats 3 i 5 de l'article 24 d'aquest decret.
Article 53. Sol·licitud
1. La sol·licitud de la llicència ambiental haurà de dirigir-se a l'òrgan competent de l'ajuntament en què haja de situar-se l'activitat, d'acord amb la normativa bàsica de règim local, i acompanyar-se de la documentació que s'establisca mitjançant una ordre del conseller amb competències en matèria de medi ambient que, en tot cas, inclourà la següent:
a) Projecte bàsic de la instal·lació o projecte de l'activitat, redactat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, que incloga suficient informació sobre la descripció detallada de l'activitat i les fonts de les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl, els sistemes correctors i les mesures de prevenció i, quan això no siga possible, de reducció d'aquestes emissions, com també els aspectes de competència municipal relatius a sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal i, si és el cas, els relatius a incendis, seguretat i sanitaris.
b) Estudi d'impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la normativa vigent en la matèria, llevat que ja haja sigut efectuada aquesta avaluació en el si d'un altre procediment d'autorització, i en aquest cas haurà d'aportar-se còpia del pronunciament recaigut.
c) Si és el cas, la documentació necessària per a l'emissió de l'informe a què es refereix l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, o el corresponent de la norma que el substituïsca, que es tramitarà d'acord amb el que s'establisca reglamentàriament.
d) Estudi acústic conforme a l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de protecció contra la contaminació acústica, o el corresponent de la norma que el substituïsca.
e) Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió a l'efecte del tràmit d'informació pública.
f) Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, o si és el cas, indicació de la data en què el va sol·licitar.
g) Quan escaiga, els programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials incloses en l'article 2 del Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, o norma que el substituïsca.
h) Document comprensiu de les dades que, a judici del sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d'acord amb les disposicions vigents, indicant la norma amb rang de llei que empara aquesta confidencialitat.
i) Quan es tracte d'instal·lacions subjectes al Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, la documentació exigida per la normativa vigent en la matèria.
2. Els municipis podran establir els supòsits en què siga necessari que els interessats presenten la documentació a què es refereixen els articles anteriors verificada per una entitat col·laboradora acreditada per al control integrat de la contaminació de les incloses en el Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu registre, la qual haurà de certificar que aquesta és completa i s'ajusta al que estableix aquest article i en la corresponent normativa sectorial aplicable en cada cas.
3. En els supòsits de modificació substancial d'una instal·lació o activitat que ja dispose de llicència ambiental, la sol·licitud ha d'anar referida específicament a les parts i als aspectes afectats per aquesta modificació.
4. En el cas que siga necessària la realització d'obres, haurà d'adjuntar-se el corresponent projecte, el qual serà tramitat conjuntament amb la llicència ambiental, a fi de comprovar, per part de l'ajuntament, que aquestes s'executen i desenvolupen d'acord amb la normativa vigent.
Article 54. Esmena de la sol·licitud
L'ajuntament verificarà formalment la documentació presentada i, si detecta alguna insuficiència, concedirà al sol·licitant un termini entre 10 i 20 dies, perquè la complete o esmene.
Article 55. Informació pública i audiència
1. L'ajuntament sotmetrà l'expedient a informació pública per un termini no inferior a vint dies, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i quants ho consideren oportú, formulen les observacions que tinguen per convenients, per mitjà de la inserció d'un anunci en el tauler d'edictes de l'ajuntament.
2. Quan l'activitat projectada estiga sotmesa a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la normativa vigent en la matèria, el tràmit d'informació pública serà objecte de publicació en el butlletí oficial de la província respectiva.
3. Així mateix, als veïns immediats al lloc on haja d'emplaçar-se l'activitat se'ls dirigirà notificació personal en què se'ls indicarà el lloc en què tindran a la seua disposició l'expedient complet de la sol·licitud, per a consulta i formulació de les al·legacions que consideren pertinents. A aquest efecte, es considera que són veïns immediats els dels locals o habitatges limítrofs: a la dreta entrant, esquerra i fons, com també dels situats damunt i a sota de l'activitat, si n'hi ha, i d'aquells altres ubicats al davant, quan el carrer siga d'amplària no superior a cinc metres.
4. Els qui presenten al·legacions o observacions en aquest tràmit tenen dret a obtenir de l'ajuntament respectiu una resposta raonada, que podrà ser comuna per a totes aquelles al·legacions que plantegen qüestions substancialment iguals.
5. S'exceptuen d'aquests tràmits les dades que gaudisquen de confidencialitat, com també els susceptibles de protecció per raó de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Article 56. Remissió de documentació a altres òrgans
1. Conclòs el tràmit d'informació pública, quan haja de realitzar-se l'avaluació d'impacte ambiental del projecte en el procediment de llicència ambiental, l'estudi d'impacte ambiental i una còpia del projecte, juntament amb les al·legacions presentades en el mencionat tràmit, es remetrà a l'òrgan ambiental autonòmic competent per a efectuar-la, i regirà per a la seua tramitació i efectes el que estableix la normativa vigent en matèria d'impacte ambiental.
Si per a l'emissió de l'informe d'impacte ambiental és necessària la sol·licitud de l'informe a què es refereix l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, la falta d'emissió en el termini de tres mesos d'aquest informe no impedirà la tramitació de l'expedient d'impacte ambiental. No obstant això, si l'esmentat informe és emés fora de termini i rebut abans de dictar-se l'informe d'impacte ambiental, haurà de ser tingut en consideració quan es formule aquest.
2. Quan el projecte exigisca declaració d'interés comunitari, d'acord amb la normativa vigent en matèria de sòl no urbanitzable, una còpia d'aquest juntament amb les al·legacions presentades en el tràmit d'audiència relatives a aquesta matèria es remetrà a l'òrgan autonòmic competent perquè emeta la declaració esmentada.
3. No podrà concedir-se la llicència ambiental fins que no hagen sigut obtinguts, quan pertoquen, els pronunciaments a què es refereixen els apartats anteriors.
4. El transcurs del termini màxim per a resoldre i notificar la llicència ambiental podrà ser suspés durant el temps que hi haja entre la petició dels pronunciaments a què es refereix aquest article, que haurà de comunicar-se a les persones interessades, i la recepció d'aquests, que igualment haurà de ser comunicada, de conformitat amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 57. Informes
1. Una vegada conclòs el tràmit d'informació pública i audiència, l'ajuntament sol·licitarà els informes que siguen preceptius d'acord amb la normativa sectorial aplicable en funció de l'activitat objecte de llicència, i remetrà a aquest efecte als òrgans que hagen de pronunciar-se còpia de la documentació pertinent, juntament amb les al·legacions i observacions realitzades en el tràmit d'audiència que afecten l'àmbit de les seues competències respectives. Quan els informes siguen vinculants i desfavorables i, en conseqüència, impedisquen l'atorgament de la llicència ambiental, l'òrgan competent per a resoldre dictarà una resolució motivada denegant aquesta llicència. La petició d'aquests informes s'efectuarà de forma simultània.
2. En el supòsit d'instal·lacions subjectes al Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, es remetrà la mencionada documentació a l'òrgan de la Generalitat competent en matèria d'accidents greus, tenint en compte el que estableix la disposició transitòria tercera de la Llei 2/2006, de 5 de maig.
Quan es tracte d'establiments en què hagen a estar presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 3 de les parts 1 i 2 de l'annex I del Reial decret esmentat, se sol·licitarà d'aquest òrgan l'avaluació de l'informe de seguretat i el pronunciament sobre les condicions de seguretat de l'establiment o indústria. Aquest pronunciament, de caràcter preceptiu i vinculant, haurà de ser emés en el termini màxim de 6 mesos des de la recepció de la documentació, llevat que la normativa autonòmica que es dicte en desenvolupament de l'esmentat reial decret establisca un termini inferior.
Per a la resta d'informes que se sol·liciten en matèria d'accidents greus el termini màxim per a la seua emissió serà el general d'un mes.
3. Quan l'activitat projectada es trobe catalogada com a activitat potencialment contaminant de l'atmosfera en els grups A o B de l'annex II del Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, o la corresponent norma que la substituïsca, haurà de sol·licitar-se informe preceptiu i vinculant de l'òrgan competent de la conselleria amb competències en matèria de medi ambient sobre l'adequació de les mesures correctores i condicions de funcionament de l'activitat, el qual haurà d'emetre's en el termini màxim de dos mesos.
4. Quan la sol·licitud de llicència ambiental es referisca a locals o establiments subjectes a la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, l'ajuntament remetrà l'expedient juntament amb una còpia del projecte a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, a fi que siga emés el preceptiu informe tècnic pel que fa al compliment de la normativa aplicable en la matèria. D'acord amb la llei esmentada, aquest informe serà vinculant quan resulte desfavorable a la concessió de la llicència i s'entendrà favorable si l'ajuntament no rep comunicació expressa en el termini de dos mesos des de la recepció de l'expedient per l'òrgan autonòmic competent per a la seua emissió. No podrà atorgar-se llicència ambiental fins que haja sigut rebut per l'ajuntament o transcorregut el termini de dos mesos per a la seua emissió. El condicionat establit en aquest informe, juntament amb el que figure en l'informe ambiental regulat en l'article següent, formarà part de la llicència ambiental.
5. El transcurs del termini màxim per a resoldre i notificar la llicència ambiental podrà ser suspés durant el temps que hi haja entre la petició dels informes a què es refereix aquest article, que haurà de comunicar-se als interessats, i la recepció d'aquests mateixos, que igualment haurà de ser comunicada, de conformitat amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 58. Informe ambiental
1. L'òrgan competent en cada cas, segons el que disposa l'article 53 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, formularà informe ambiental amb el contingut que refereix l'esmentat article.
D'acord amb l'apartat 3 de l'esmentat article, els ajuntaments de municipis amb població de dret inferior a 50.000 habitants i superior o igual a 10.000 habitants hauran d'elaborar aquest informe. No obstant això, excepcionalment, quan no tinguen els mitjans personals i tècnics necessaris per a la seua emissió, podran sol·licitar que l'informe ambiental siga realitzat per la comissió territorial d'anàlisi ambiental integrat, per a la qual cosa hauran d'acreditar davant de l'esmentada comissió que per a la valoració tècnica d'un projecte d'activitat concret, no disposen de cap personal tècnic qualificat amb la capacitat necessària per a l'elaboració de l'informe ambiental referit a aquella activitat en qüestió.
L'escrit pel qual l'ajuntament sol·licite que siga la comissió territorial d'anàlisi ambiental integrat corresponent qui elabore l'informe ambiental, es remetrà una vegada s'hagen obtingut, si és el cas, els informes a què es refereix l'article anterior. La comissió, en la reunió següent, valorarà la sol·licitud i decidirà, per a cada expedient, si ha d'assumir o no l'elaboració de l'informe ambiental. En cas negatiu, tornarà l'expedient a l'ajuntament perquè elabore l'informe ambiental.
2. En els casos en què l'emissió de l'informe ambiental corresponga, de conformitat amb el que disposa l'esmentada llei, a la comissió territorial d'anàlisi ambiental integrat, aquest s'emetrà en el termini màxim de tres mesos des que reba la documentació remesa per l'ajuntament.
3. L'informe ambiental tindrà caràcter vinculant quan implique la denegació de la llicència ambiental o quan determine la imposició de mesures correctores i de seguretat proposades per a anul·lar o reduir els efectes perniciosos o de risc, com també pel que fa a les determinacions resultants dels informes d'aquest caràcter emesos en el procediment.
Article 59. Tràmit d'audiència
1. Emés l'informe ambiental, s'adjuntarà l'informe de l'òrgan autonòmic competent en matèria d'establiments públics, quan pertoque, perquè, immediatament abans de redactar la proposta de resolució, l'ajuntament done audiència als interessats amb l'objecte que, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, al·leguen el que estimen convenient i presenten, si és el cas, la documentació que consideren procedent.
2. Quan siguen formulades al·legacions que afecten l'àmbit competencial d'altres òrgans que hagen emés informes vinculants en tràmits anteriors, es remetrà l'informe ambiental acompanyat d'aquestes al·legacions als esmentats òrgans perquè, en el termini màxim de deu dies, manifesten el que estimen convenient, que igualment tindrà caràcter vinculant en els aspectes referits a matèries de la seua competència.
Article 60. Resolució
1. El termini màxim per a resoldre i notificar la llicència ambiental serà de sis mesos, comptadors des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'ajuntament competent per a resoldre. Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat resolució expressa, podrà entendre's estimada la sol·licitud presentada, llevat que la llicència implique concedir al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, com ara la utilització de la via pública, i en aquest cas s'entendrà desestimada.
2. Correspondrà dictar la resolució de llicència ambiental a l'òrgan competent de l'ajuntament d'acord amb el que estableix la normativa bàsica de règim local. La resolució posarà fi a la via administrativa, i podran interposar-se contra aquesta els recursos administratius i jurisdiccionals que pertoquen, i de conformitat amb el que disposa l'article 55 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
Article 61. Contingut de la resolució
1. La llicència ambiental haurà de contenir les prescripcions necessàries per a la protecció del medi ambient en el seu conjunt, i detallar, si és el cas, els valors límit d'emissió i les mesures preventives, de control o de garantia que escaiguen, tal com resulte de l'informe ambiental regulat en aquesta llei, com també aquelles determinades pels distints òrgans que hagen emés informes vinculants en el procediment, i les prescripcions necessàries relatives a la prevenció d'incendis, condicionaments sanitaris i als restants aspectes de competència municipal.
2. Així mateix, incorporarà, en els seus propis termes, les mesures o els condicionaments tècnics que en l'informe emés per l'òrgan autonòmic competent en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives es determinen com a necessaris. També indicarà el termini perquè l'interessat presente la documentació a què es refereix l'article 68.2. d'aquest decret.
Article 62. Notificació
L'ajuntament haurà de notificar la resolució de llicència ambiental als interessats i als distints òrgans que hagen emés informes vinculants en el procediment, com també a la comissió territorial d'anàlisi ambiental integrat, quan aquesta haja emés l'informe o haja intervingut en l'emissió de l'informe ambiental.
Article 63. Vigència
La llicència ambiental s'atorgarà per període indefinit, sense perjudici del que estableixen l'article 43 i el títol III de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, i de la necessitat obtenir o renovar, si és el cas, les diverses autoritzacions sectorials que siguen pertinents per a l'exercici de l'activitat, en els períodes establits en la normativa reguladora vigent corresponent.
TÍTOL IV
MODIFICACIÓ D'OFICI DE L'AUTORITZACIÓ
AMBIENTAL INTEGRADA I LA LLICÈNCIA AMBIENTAL
Article 64. Modificació d'ofici
L'autorització ambiental integrada o la llicència ambiental, si és el cas, podrà ser modificada d'ofici, sense dret a indemnització, amb audiència prèvia a l'interessat, quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) La contaminació produïda per la instal·lació faça convenient la revisió dels valors límit d'emissió imposats o l'adopció d'uns altres de nous.
b) Es produïsca una modificació del medi receptor respecte de les condicions que presentava quan es va atorgar el corresponent instrument d'intervenció ambiental.
c) La seguretat en el funcionament del procés, de l'activitat, o de la instal·lació faça necessari l'ús d'altres tècniques.
d) L'òrgan que haja concedit l'autorització o llicència estime que hi ha circumstàncies que justifiquen la revisió o modificació del pronunciament recaigut en el tràmit d'avaluació ambiental.
e) En els altres supòsits previstos en la normativa bàsica estatal o quan així ho exigisca la normativa sectorial aplicable.
Igualment abans que finalitze la seua vigència, l'autorització ambiental integrada concedida per a instal·lacions o activitats de l'annex I, podrà també ser revisada i modificada d'ofici, sense dret a indemnització, quan els avanços en les millors tècniques disponibles permeten una reducció significativa de la contaminació sense imposar costos excessius per al titular de l'activitat.
Article 65. Procediment
1. El procediment s'iniciarà per mitjà d'una resolució motivada de l'òrgan competent, segons es tracte d'autorització ambiental integrada o llicència ambiental, en la que s'especificaran i motivaran les modificacions que es pretén revisar en el corresponent instrument d'intervenció ambiental. La resolució serà dictada per iniciativa pròpia, a instàncies de part o a requeriment de l'organisme de conca en el supòsit previst en l'article 26.1.d) de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació.
2. La resolució d'iniciació del procediment es notificarà al titular de la instal·lació, indicant, si és el cas, la documentació que haurà d'aportar per a dur a terme la revisió de l'instrument d'intervenció ambiental i amb l'objecte que realitze les al·legacions que estime pertinents. L'òrgan competent fixarà en la resolució el termini per a complir aquests tràmits per part del titular de la instal·lació, en funció de la complexitat de la documentació que s'ha d'aportar, que en cap cas podrà ser inferior a 15 dies.
Durant la tramitació d'una modificació d'ofici d'una autorització ambiental integrada, es demanarà, en tot cas, informe de l'ajuntament del lloc on s'ubica la instal·lació, i, si és el cas, de l'organisme de conca competent, com també de qualsevol altre òrgan que es considere convenient en funció de l'afecció de la modificació a l'àmbit de les seues competències.
3. En el termini màxim de sis mesos des del seu inici, i amb audiència prèvia de l'interessat, l'administració competent acordarà la modificació de l'instrument d'intervenció ambiental en els termes que estime procedents. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, el procediment de modificació d'ofici caducarà, i haurà de dictar-se resolució en els termes de l'article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 66. Modificacions no substancials
Quan l'administració competent reba una comunicació sobre la intenció de dur a terme una modificació no substancial que puga comportar un increment de les emissions o dels abocaments, i per tant l'incompliment dels valors límit d'emissió establits en l'instrument d'intervenció ambiental, iniciarà un procediment de modificació d'ofici, en els termes establits en aquest títol.
TÍTOL V
AUTORITZACIÓ D'INICI DE L'ACTIVITAT
I LLICÈNCIA D'OBERTURA
Article 67. Definició i òrgan competent
1. Finalitzada, si és el cas, la construcció de les instal·lacions i amb caràcter previ a l'inici de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada o llicència ambiental, haurà d'obtenir-se de l'administració pública competent l'autorització d'inici de l'activitat, en el primer cas, o la llicència d'obertura, en els supòsits de llicència ambiental, de conformitat amb el que preveu el títol IV de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, i sense perjudici de la necessitat obtenció de les llicències d'obres que resulten necessàries de conformitat amb la normativa municipal.
2. Serà competent per a tramitar i atorgar la corresponent autorització d'inici de l'activitat o la llicència d'obertura l'òrgan que haja resolt la concessió del corresponent instrument d'intervenció ambiental.
Article 68. Procediment
1. El titular presentarà la sol·licitud de l'autorització d'inici de l'activitat o de la llicència d'obertura, si és el cas, acompanyada de la documentació que acredite que les obres i instal·lacions s'han executat d'acord amb el que estableix l'autorització ambiental integrada o la llicència ambiental aprovades.
2. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:
a) Certificat del tècnic director de l'execució del projecte, en què s'especifique la conformitat de la instal·lació o activitat a la respectiva autorització ambiental integrada o llicència ambiental.
b) Certificats tècnics exigits per les normatives sectorials aplicables segons el tipus d'activitat.
c) En els supòsits d'autorització ambiental integrada, informe i certificat emés per una entitat col·laboradora acreditada per al control integrat de la contaminació de les incloses en el Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu registre, en el qual s'acredite el compliment del contingut d'aquesta.
En la resolució d'autorització ambiental integrada o en la llicència ambiental es fixarà el termini de què disposa el titular per a la presentació davant de l'òrgan competent dels documents a què es refereix aquest apartat.
3. L'administració pública competent, una vegada sol·licitada l'autorització d'inici de l'activitat o llicència d'obertura i a la vista de la documentació presentada, alçarà acta de comprovació que les instal·lacions realitzades s'ajusten al projecte aprovat i les condicions i mesures correctores imposades.
No obstant això, en els supòsits d'autorització ambiental integrada, l'acta de comprovació serà substituïda per l'informe i el certificat a què es refereix la lletra c) de l'apartat anterior, sense perjudici de la facultat inspectora que correspon a l'òrgan autonòmic competent. En els supòsits de llicència ambiental, els municipis podran establir els supòsits en què siga necessari que la sol·licitud de llicència d'obertura s'acompanye amb un informe i certificat d'aquestes entitats, en el qual s'acredite el compliment del contingut de la llicència ambiental, de tal manera que aquest substituïsca l'acta de comprovació favorable.
4. L'obtenció de l'autorització d'inici de l'activitat o de la llicència d'obertura haurà de ser prèvia a la concessió de les autoritzacions d'enganxada o ampliació de subministrament d'energia elèctrica, d'utilització de combustibles líquids o gasosos, d'abastiment d'aigua potable i la resta d'autoritzacions preceptives per a l'exercici de l'activitat. No obstant això, podran concedir-se autoritzacions provisionals d'enganxada per a la realització de les proves necessàries per a la comprovació del funcionament de l'activitat.
Article 69. Silenci positiu
1. Les llicències d'obertura o les autoritzacions d'inici de l'activitat s'entendran atorgades per silenci administratiu en el termini, comptador des de la sol·licitud, d'un mes per a aquelles a les quals prèviament s'haja concedit la llicència ambiental i en el de dos mesos per a les que prèviament s'haja atorgat l'autorització ambiental.
2. L'atorgament d'una llicència d'obertura o d'una autorització d'inici de l'activitat per silenci administratiu no concedeix facultats al titular en contra de les prescripcions de la normativa vigent en la matèria, de la legislació sectorial aplicable o dels termes de l'autorització o llicència ambiental.
TÍTOL VI
RÈGIM DE LA COMUNICACIÓ AMBIENTAL
Article 70. Àmbit d'aplicació
L'exercici de les restants activitats, no sotmeses a autorització ambiental integrada ni a llicència ambiental requerirà l'obtenció d'un certificat de compatibilitat urbanística per part de l'ajuntament on s'haja d'ubicar la instal·lació, i una comunicació d'inici d'instal·lació de l'activitat amb una antelació mínima d'un mes a la data de començament prevista.
Article 71. Procediment
1. Amb caràcter previ a la comunicació d'instal·lació de l'activitat, el titular haurà de sol·licitar de l'ajuntament en el territori del qual es pretenga ubicar l'activitat l'expedició d'un certificat de compatibilitat de l'activitat o la instal·lació amb el planejament urbanístic i amb les ordenances municipals relatives a aquest. Amb aquest fi s'hi haurà d'adjuntar la documentació exigida per l'ajuntament respectiu.
Aquest certificat haurà d'emetre's en el termini màxim de 15 dies, comptadors des de la data de la sol·licitud. En cas que no s'expedisca, el titular de l'activitat haurà d'indicar la data en què va sol·licitar el certificat de compatibilitat urbanística en la comunicació ambiental.
2. Serà requisit previ a la comunicació d'instal·lació de l'activitat, l'obtenció de les autoritzacions d'altres òrgans que siguen exigides per la normativa sectorial aplicable.
3. Sense perjudici del que disposen les ordenances municipals en funció del tipus d'activitat de què es tracte, el procediment s'iniciarà per mitjà de sol·licitud de l'interessat dirigida a l'ajuntament on s'haja de desenvolupar l'activitat, a la qual s'haurà d'adjuntar la documentació següent:
a) Memòria tècnica en què es descriga la instal·lació i l'activitat.
b) Certificat de compatibilitat urbanística o indicació de data de sol·licitud d'aquest.
4. Una vegada rebuda la comunicació ambiental, l'ajuntament podrà requerir a l'interessat la millora de la memòria tècnica o l'esmena de deficiències, com també la imposició de mesures correctores o de seguretat necessàries per a la posada en marxa de l'activitat.
Igualment, l'ajuntament podrà denegar l'autorització d'instal·lació de l'activitat projectada per no ser compatible urbanísticament amb el planejament municipal, en cas de no haver emés el certificat a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article, o bé per considerar que l'activitat és objecte d'un altre dels instruments d'intervenció ambiental regulats en aquest decret, i en aquest cas ho comunicarà al titular perquè, si és el cas, inicie els tràmits oportuns.
5. Transcorregut el termini d'un mes des que es va efectuar la comunicació d'instal·lació d'activitat sense pronunciament exprés de l'ajuntament, el titular podrà executar, si és el cas, les obres necessàries, prèvia obtenció de la corresponent llicència urbanística que exigisca la normativa municipal. Transcorregut aquest termini, el titular haurà de sol·licitar de l'ajuntament corresponent l'expedició d'un certificat acreditatiu, el qual haurà d'emetre's en el termini màxim de quinze dies des de la seua sol·licitud, validant el projecte i habilitant al titular per a l'inici de l'activitat.
6. Una vegada executades les obres necessàries, el titular comunicarà a l'ajuntament l'inici de l'activitat, i aportarà el certificat tècnic acreditatiu que les instal·lacions i l'activitat projectades compleixen tots els requisits ambientals exigibles i la resta de requisits preceptius, d'acord amb la normativa aplicable, per al compliment dels objectius de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
7. El trasllat, la modificació de la classe d'activitat i la modificació substancial d'aquestes activitats estarà igualment sotmesa al règim de comunicació ambiental regulat en aquest títol, llevat que impliquen un canvi en l'instrument d'intervenció, i haurà de sotmetre's en aquest cas al règim d'intervenció ambiental que corresponga, i sense perjudici de la necessitat obtenir o renovar, si és el cas, les diverses autoritzacions sectorials que siguen pertinents per a l'exercici de l'activitat, en els períodes establits en la normativa reguladora vigent corresponent.
8. Sense perjudici del procediment previst en aquest article, l'ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment, per ell mateix o a través dels mitjans que preveu la normativa vigent, el compliment de les disposicions reglamentàries i els requisits de seguretat de les activitats o instal·lacions.
TÍTOL VII
DISCIPLINA AMBIENTAL
Article 72. Vigilància i control
1. D'acord amb el que estableix l'article 66 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, en els supòsits d'autorització ambiental integrada, els òrgans competents exerciran l'exercici de les funcions públiques de vigilància, seguiment, control, mesurament i informe través de qualsevol de les entitats regulades en el Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu registre, en funció de la naturalesa de les funcions que s'han d'exercir i el tipus d'activitat o instal·lació sobre les quals s'ha de realitzar, sempre que aquestes funcions no hagen de ser exercides per funcionaris públics, la qual cosa no impedirà que puguen assistir-los en aquesta labor.
2. En els supòsits de llicència ambiental, els municipis podran establir els supòsits en què l'exercici de les funcions públiques a què es refereix l'apartat anterior podran ser exercides a través de les entitats mencionades, sempre que aquestes funcions no hagen de ser exercides per funcionaris públics, la qual cosa no impedirà que puguen assistir-los en aquesta labor.
3. Mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria de medi ambient es podrà establir el contingut mínim dels informes que les entitats col·laboradores a què es refereix l'apartat primer d'aquest article presenten als òrgans administratius, com també la periodicitat amb què els titulars de les instal·lacions sotmeses a l'àmbit d'aplicació d'aquest decret han de presentar-los, sense perjudici de la que s'establisca en la corresponent autorització o llicència de l'activitat o instal·lació en qüestió.
Així mateix, en la referida ordre es podran incloure els procediments tècnics en què s'han de basar aquestes entitats per a elaborar els seus informes, en particular pel que fa a emissions canalitzades i no canalitzades.
Article 73. Règim sancionador
1. Les infraccions al que disposa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, seran objecte de les sancions administratives corresponents, de conformitat amb el que preveu el capítol III del títol VI de l'esmentada llei.
2. No es podrà imposar cap sanció si no és per raó d'expedient tramitat a aquest efecte d'acord amb el procediment previst en l'esmentada Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. En els supòsits d'instal·lacions o activitats que funcionen sense estar en possessió del corresponent instrument d'intervenció ambiental, o de l'autorització d'inici de l'activitat o llicència d'obertura, amb audiència prèvia al titular de l'activitat per un termini de quinze dies, podrà decretar-se el seu tancament sense més tràmit per l'òrgan competent per a l'atorgament del corresponent instrument d'intervenció, autorització o llicència.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Valors límit d'emissió
1. Els límits d'emissió de l'apartat 27 de l'annex IV del Decret 833/1975, que desenvolupa la Llei 38/1972, de protecció de l'ambient atmosfèric, queden substituïts a la Comunitat Valenciana pels següents, sempre que hi haja tècniques disponibles que permeten assolir-los:
Contaminants Unitats Nivells d'emissió
Partícules sòlides mg/Nm³ 30
Clor (expressat com a HCl) mg/Nm³ 10
Fluor en gas i partícules
(expressat com HF) mg/Nm³ 10
Sulfurs (expressats com H2S) mg/Nm³ 10
SO2 mg/Nm³ 200
NOx (expressat com NO2) mg/Nm³ 1000
CO mg/Nm³ 625
Opacitat: L'índex d'ennegriment no podrà ser superior al número 1 de l'escala de Ringelmann o al número 2 de l'escala de Bacharach, que equival al 20 per 100 d'opacitat.
Els resultats dels mesuraments de les emissions hauran de referir-se a condicions normals de pressió i temperatura (1 atm i 0 ºC), al 15% de O2 i en base seca.
Les emissions atmosfèriques de contaminants hauran de ser canalitzades. En cas contrari, haurà de ser justificat de forma tècnica o econòmica.
Aquests límits d'emissió s'empraran així mateix, amb caràcter general, com a referència en els diferents instruments d'intervenció administrativa ambiental establits en l'article 6 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, quan les millors tècniques disponibles ho permeten.
2. Totes aquelles instal·lacions no incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats, hauran de canalitzar les seues emissions de compostos orgànics volàtils en la mesura que la tecnologia disponible ho permeta, i complir els límits d'emissió següents:
Les emissions canalitzades no hauran de superar el següent límit d'emissió: 50 mg COT /Nm³ (COT: carboni orgànic total).
Per al cas de les emissions no canalitzades, els nivells d'immissió de compostos orgànics volàtils no hauran de sobrepassar la trentena part dels límits ambientals d'exposició professional per a agents químics més recentment publicats per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.
3. Els valors límit que s'han d'aplicar per a activitats que emeten partícules no canalitzades seran els següents:
. Partícules totals en suspensió:
150 mg/m³. (Mitjana aritmètica dels valors registrats durant el període de mostratge).
300 mg/m³. (Màxim de tots els valors mitjans diaris registrats durant el període de mostratge).
. Partícules sedimentables (concentració mitjana en 24 hores): 300 mg/m².
El control es realitzarà en tot el perímetre de la instal·lació. Tots els criteris esmentats anteriorment seran de compliment obligatori. No obstant això, aquelles activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, que es troben a una distància igual o inferior a 500 metres d'un nucli residencial, hauran de mostrejar únicament la fracció PM10, i s'hauran de complir els valors límits establits en l'annex III del Reial decret 1073/2002, de 18 d'octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l'aire ambient en relació amb el diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, òxids de nitrogen, partícules, plom, benzé i monòxid de carboni.
Segona. Modificació de l'annex II de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
De conformitat amb el que estableix l'apartat segon de la disposició final primera de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, es modifiquen els següents apartats de l'annex II d'aquesta, en els termes següents.
. S'afegeix un nou apartat 2.8 en l'annex II, en els termes següents:
.Instal·lacions de fabricació de ciment o clínquer, calç o algeps, no incloses en l'annex I, siga quin siga la seua capacitat de producció.
. Es modifica l'apartat 3.1 de l'annex II, que queda redactat en els termes següents:
.Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica nominal superior a 20 MW incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, i aquelles altres amb una potència tèrmica nominal superior a 20 MW que utilitzen residus o biomassa com a combustibles.
. Es modifica l'apartat 3.5 de l'annex II, que queda redactat en els termes següents:
.Instal·lacions per a l'emmagatzemament de combustibles fòssils o líquids no derivats del petroli, amb capacitat total de la instal·lació superior a 1.000 tones..
. Es modifica l'apartat 3.7 de l'annex II, que queda redactat en els termes següents:
.Instal·lacions per a la fabricació de fregides o esmalts no inclosos en l'annex I.
. S'afegeix un nou apartat 3.8 en l'annex II, que queda redactat en els termes següents:
«Instal·lacions químiques per a la fabricació a escala industrial de biocombustibles».
. Es modifica l'apartat 5.2 de l'annex II de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitt, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, que queda redactat en els termes següents:
.Abocadors de qualsevol tipus de residus no inclosos en l'annex I..
. S'afegeix un nou apartat 8 en l'annex II de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, redactat en els termes següents:
.8. Indústria del cuiro.
8.1. Instal·lacions per a l'adob de cuiros quan la capacitat de tractament supere les 5 tones de productes acabats al dia..
. L'apartat 8 i els subapartats 8.1 i 8.2 de l'annex II de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, passen en conseqüència a ser els apartats 9, 9.1 i 9.2, respectivament.
Tercera. Règim aplicable a les instal·lacions ramaderes incloses en la categoria 9.3 de l'annex I de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat,de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
1. Per a aquest tipus d'instal·lacions s'estableix un procediment simplificat de sol·licitud d'autorització ambiental integrada. Les dades que s'han d'incloure en el projecte bàsic que acompanyarà a la sol·licitud seran, com a mínim, els que apareixen en l'annex II d'aquest decret.
2. A causa de les característiques especials d'aquestes instal·lacions, i d'acord amb el que disposa l'article 22.3 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, per a complir els valors límits d'emissió de contaminants podrà requerir-se que la instal·lació dispose d'una o diverses de les tècniques considerades MTD, que estaran basades en els documents de MTD elaborats per l'administració General de l'Estat, en col·laboració amb les comunitats autònomes, o per altres organismes de referència de la Unió Europea o altres tècniques anàlogues.
Quarta. Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat i comissions territorials d'anàlisi ambiental integrat
La Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrat i les comissions territorials d'anàlisi ambiental integrat assumiran totes les funcions que exercien les comissions provincials de qualificació d'activitats derivades del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, aprovat pel Decret 2414/1961, de 30 de novembre, mentre continue en vigor.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Instal·lacions existents
1. Les instal·lacions existents, d'acord amb la definició establida en l'article 4.g) de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, que es desenvolupe alguna de les activitats compreses en els annexos I i II d'aquesta hauran de tenir autorització ambiental integrada en els terminis i termes indicats en els apartats 1 i 2 de la disposició transitòria primera de la llei esmentada.
En el procediment d'adaptació d'aquestes instal·lacions existents, seran exigibles els tràmits d'informació pública i els informes preceptius de l'ajuntament i, si és el cas, de l'organisme de conca, previstos en el capítol I del títol II d'aquest decret.
A l'efecte de l'elaboració de l'informe urbanístic, quan es tracte d'instal·lacions existents amb anterioritat a l'aprovació de les normes de planejament vigents en el moment de sol·licitar el mencionat informe, la compatibilitat de la ubicació de les instal·lacions amb el planejament urbanístic es determinarà de conformitat amb les regles establides a aquest efecte en els instruments de planejament per a aquest tipus d'instal·lacions.
En els procediments d'adaptació d'aquestes instal·lacions existents a la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i de Qualitat Ambiental, podrà substituir-se la documentació enumerada en l'article 25 d'aquest decret per una còpia de les autoritzacions sectorials atorgades a la instal·lació, en la mesura que cobrisquen les exigències establides en l'article esmentat.
El règim d'adaptació d'aquestes instal·lacions a la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i de Qualitat Ambiental, d'1 de juliol, de les instal·lacions existents no afectarà les autoritzacions i llicències no incloses en l'autorització ambiental integrada, la vigència de les quals, revisió o renovació es realitzarà, si és el cas, de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial que siga d'aplicació.
2. Les instal·lacions existents, d'acord amb la definició establida en l'article 4.g) de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, en què es desenvolupe alguna de les activitats subjectes al règim de llicència ambiental o comunicació ambiental, s'entendran adaptades a allò que s'ha disposat per a aquest tipus d'activitats en el moment d'entrada en vigor de la llei esmentada. No obstant això, únicament hauran de sol·licitar nou instrument d'intervenció ambiental en els supòsits de trasllat, modificació de la classe d'activitat i modificació substancial de la seua activitat, sense perjudici del que disposa el títol III de la llei mencionada per a les instal·lacions sotmeses a llicència ambiental.
3. Els procediments de caràcter sancionador iniciats d'acord amb el que preveu la Llei 3/1989, de 2 de maig, d'activitats qualificades, i no resolts abans de l'entrada en vigor de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, continuaran tramitant-se de conformitat amb el que preveu en aquesta matèria l'esmentada Llei 3/1989, de 2 de maig, d'activitats qualificades.
Segona
Mentre no es publique en el Diari Oficial de la Generalitat l'ordre a què es refereix l'article 25.1 d'aquest decret, romandran en vigor els annexos del Decret 40/2004, de 5 de març, del Consell, pel qual es desenvolupa el règim de prevenció i control integrats de la contaminació en la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
1. Queda derogat el Decret 40/2004, de 5 de març, del Consell, pel qual es desenvolupa el règim de prevenció i control integrats de la contaminació en la Comunitat Valenciana.
2. Queda derogat el Decret 101/1986, de 30 de juliol, del Consell, pel qual es regula la tramitació d'expedients relatius a activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
3. Es derogen els apartats 10.6 i 10.7 de la Memòria del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 317/1997, de 24 de desembre, del Consell.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller amb competències en matèries de medi ambient per a dictar en l'àmbit de les seues competències respectives les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'execució d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
Valencia, 15 de setembre de 2006.
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS
ANNEX I
CRITERIS INDICATIUS PER A DETERMINAR EL CARÀCTER SUBSTANCIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.
1. D'acord amb el que estableix l'article 48.2 d'aquest decret, les autoritats competents podran considerar com a criteris tècnics per a determinar com a substancial la modificació d'una instal·lació els següents:
. Un augment en la producció d'almenys un 25% anual en unitats de producte o servei.
. Un increment en el consum d'aigua o d'energia, superior al 50%,
. Un increment superior al 25%, de l'emissió màssica de qualsevol dels contaminants atmosfèrics que figuren en l'autorització ambiental integrada o, quan es tracte d'instal·lacions existents, en les autoritzacions sectorials atorgades a la instal·lació, o del total de les emissions atmosfèriques produïdes.
. Un increment superior al 25% del cabal de l'abocament de qualsevol dels contaminants emesos a l'aigua, que figuren en l'autorització ambiental integrada o en les autoritzacions d'abocament atorgades a instal·lacions existents, com també del total dels abocaments produïts en la instal·lació.
. La incorporació al procés de substàncies o preparats perillosos dels regulats en el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, quan no estiguen previstos en l'autorització original o un increment d'aquests, sempre que, com a conseqüència d'això, siga necessari elaborar o revisar l'informe de seguretat o els plans d'emergència mencionats en la norma esmentada.
. Una generació de residus perillosos que obligara a obtenir l'autorització regulada en l'article 42.1 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, o un increment en la generació de residus de més del 25% del total de residus perillosos generats, o de més del 50% de residus no perillosos, inclosos els residus inerts, quan es realitzen en el context habitual de l'activitat.
. El canvi de funcionament en instal·lacions d'incineració o coincineració de residus no perillosos que comporte la incineració o coincineració de residus perillosos.
2. Els criteris quantitatius assenyalats en l'apartat anterior podran ser completats per l'òrgan competent, amb l'aplicació dels criteris qualitatius que es deriven de les circumstàncies concretes de la modificació que es pretenga introduir.
Igualment, l'aplicació d'aquests criteris quantitatius es podrà fer de forma acumulativa durant tot el procés de vigència de l'autorització ambiental integrada o de les corresponents autoritzacions sectorials, en el cas que es tracte d'instal·lacions existents.
3. Es podrà considerar, en tot cas, que es produeix una modificació substancial quan els canvis que es pretenguen introduir impliquen que la instal·lació en el seu conjunt supere algun dels llindars establits.
4. L'autorització ambiental integrada que s'atorgue a la instal·lació com a conseqüència de la realització d'una modificació substancial, s'haurà de referir a tota la instal·lació, i no sols a aquella part objecte de la modificació.
ANNEX II
PROCEDIMENT SIMPLIFICAT. DADES QUE S'HAN D'INCLOURE EN EL PROJECTE BÀSIC D'INSTAL·LACIONS RAMADERES INCLOSES EN LA CATEGORIA 9.3 DE L'ANNEX I DE LA LLEI 2/2006, DE 5 DE MAIG, DE LA GENERALITAT, DE PRE-VENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ I QUALITAT AMBIENTAL.
Les dades que s'han d'incloure en el projecte bàsic que acompanyarà la sol·licitud d'autorització ambiental integrada hauran de ser, com a mínim, les següents:
A. Informació gràfica
a. Plànol de situació, relativa a la zona d'influència de les instal·lacions respecte de:
i. Nuclis urbans
ii. Altres explotacions ramaderes i indústries càrnies
iii. Xarxa viària
iv. Captacions d'aigües de consum humà i aigües superficials
(Per a l'elaboració d'aquesta documentació ha de consultar-se el Servidor Cartogràfic de la web de la Conselleria de Territori i Habitatge)
b. Plànol de les edificacions i instal·lacions amb identificació dels punts amb possible incidència ambiental (emissions, abocaments, emmagatzemament de residus, combustibles, etc.) i, si és el cas, dels sistemes previstos per a reduir-la o controlar-la.
B. Informació descriptiva, amb el suport, si escau, d'informació gràfica (per a existents, sempre s'acompanyarà reportatge fotogràfic)
a. De les infraestructures de l'explotació amb detall de:
i. Superfície de les instal·lacions i de la finca on s'ubiquen (polígon, parcel·la, coordenades, terme municipal).
ii. Accessos a les instal·lacions
iii. Sistema de subministrament d'aigua i energia, i consums anuals previstos (i altres recursos)
iv. Infraestructura ambiental
1. Sistema de recollida/neteja de les dejeccions i aigües residuals si escau
2. Femer o basses de purins
3. Sistemes de tractament de fems aplicats en l'explotació
v. Infraestructura sanitària (tancament, gual sanitari.)
vi. Instal·lacions auxiliars
b. De l'activitat projectada
i. Tipus de bestiar i capacitat d'allotjament, expressada en nombre de places per a cada tipus de bestiar
ii. Descripció detallada de tots els cicles productius que es duen a terme en l'explotació
iii. Capacitat productiva de la instal·lació. S'indicaran el nombre d'unitats productives (animals) d'acord amb el sistema d'explotació de la instal·lació proposat
iv. Sistema d'explotació que comprenga, com a mínim dades sobre
1. Alimentació
2. Beguda
3. Ventilació
4. Calefacció
5. Si és el cas, equips de gestió
C. Informació sobre residus i emissions
a. Dejeccions
i. Pla de gestió de les dejeccions ramaderes on s'especifique la seua descripció, la quantitat generada, l'aplicació, el tractament, les característiques i la capacitat dels sistemes d'emmagatzemament
ii. Destinació final. En el cas que la destinació siga l'aprofitament agrícola com a fertilitzant en terres de cultiu pròpies o concertades, s'ha d'acreditar la seua disponibilitat i la seua suficiència per mitjà d'un programa d'adobament.
iii. En el cas que la totalitat o part dels purins i fems produïts s'entreguen a un gestor per al seu tractament o aplicació, s'indicaran el pla d'entrega i la identificació del gestor.
b. Animals morts
i. Producció estimada anual
ii. Sistema de gestió de l'explotació
iii. Destinació final
(Aquells que tenen contractada l'assegurança de retirada poden aportar còpia del contracte i resum de quantitats retirades, si es projecta ampliar l'activitat hauran d'ampliar el contracte)
c. Residus especials (zoosanitaris, fitosanitaris)
i. Producció: Tipus de residus i volum o pes de producció anual per a cadascun.
ii. Sistema de gestió i destinació final
(Haurà de codificar-se i identificar-se d'acord amb el codi LER . Ordre MAM/304/2002 . BOE 19/2/92 i Correcció en BOE 12/3/02, en el capítol de gestió es detallarà zona d'emmagatzemament i característiques d'aquesta, ex. coberta i paviment, com també el, tipus d'envàs utilitzat per a l'emmagatzemament)
d. Emissions a l'atmosfera, exceptuant les difuses (emissions, no necessàriament visibles, que són impossibles de canalitzar per un conducte)
i. Caracterització
ii. Sistema de tractament, amb descripció de les instal·lacions
iii. Sistema de control
(S'hi inclouen les relatives a calderes, incineradors, grups electrògens.)
e. Dades sobre emissions de soroll
Mesurades d'acord amb el Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis (DOGV 13/12/04), s'hi s'estableixen els límits, per a zones d'ús dominant industrial, nivells de recepció externs de 70dB(A) durant el dia i 60 dB(A) durant la nit.
D. Adequació a la normativa sectorial aplicable en cada cas.
E. En el cas que no calga aportar un estudi d'impacte ambiental, haurà de completar-se el projecte bàsic amb una descripció de l'estat ambiental del lloc en què s'ubique la instal·lació (incloent informació cartogràfica) i possibles impactes en aquest per l'activitat, inclosos aquells que puguen originar-se en cessar l'explotació d'aquesta (Llei 16/2002, article 12.1.a, paràgrafs 4 i 11, article 4.1.d i article 4.1.e).

linea