diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 223/1997, de 12 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics pels serveis acadèmics universitaris.

(DOGV núm. 3110 de 29.10.1997) Ref. Base de dades 3611/1997

CORRECCIÓ d'errades del Decret 223/1997, de 12 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics pels serveis acadèmics universitaris.
Observada una errada per omissió en el Decret 223/1997, de 12 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics pels serveis acadèmics universitaris, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 3.062, de 22 d'agost de 1997, cal efectuar-hi l'oportuna correcció:
En l'article 11, Tarifa II, Avaluació i proves, es va ometre l'epígraf número 8, que ha de dir:
«8. Certificat d'aptitud pedagògica (inclou tots els cursos): 21.881 PTA».

linea