diari

Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual determina els béns, els serveis i les activitats susceptibles de ser retribuïdes mitjançant preus públics a la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 1692 de 27.12.1991) Ref. Base de dades 3537/1991

Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual determina els béns, els serveis i les activitats susceptibles de ser retribuïdes mitjançant preus públics a la Comunitat Valenciana.
L'article 1.2 de la Llei, de la Generalitat Valenciana 7/89, de 20 d'octubre, modificat per la Llei, de la Generalitat Valenciana, 4/90, de 31 de maig, estableix que és competència del Govern Valencià la delimitació del caràcter públic o privat dels preus d'acord amb la legislació vigent.
L'article 3.1 del Decret 73/91, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, disposa que el Govern Valencià establirà la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics.
En execució de les normes esmentades, cadascuna de les conselleries que presten els serveis esmentats o de les quals depèn l'organisme o l'ens corresponent ha establert la relació de preus públics que han de percebre.
Per això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 9 de desembre de 1991,
DECRETE:
Article únic
L'aprovació de la relació de lliuraments de béns i prestacions de serveis o activitats realitzades per les distintes conselleries i organismes autònoms de la Generalitat Valenciana subjectes al règim de preus públics que s'inclouen en l'annex d'aquest decret, sense perjudici de posteriors modificacions.
DISPOSICIO FINAL
Aquest decret entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1992.
València, 9 de desembre de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA
ANNEX
Relació de lliuraments de béns i prestacions de serveis o activitats subjectes al règim de preus públics
1. Per totes les conselleries i organismes autònoms
- Venda de publicacions i subscripcions a publicacions periòdiques.
2. Presidència
- Inserció d'anuncis no obligatoris en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,
3. Conselleria d'Economia i Hisenda
- Venda d'impresos.
- Venda de llibres d'inspecció, reclamacions i registre de sales de bingo i locals on hi haja instal·lades màquines recreatives i d'atzar.
- Utilització 0 Us temporal de béns de domini públic de la Generalitat Valenciana.
4. Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
- Prestació de serveis dels laboratoris de control de qualitat.
- Cànon d'ocupació i aprofitament de béns de domini públic.
5. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
- Utilització d'instal·lacions esportives.
- Prestació de serveis en guarderies infantils.
- Obtenció de microfilms i fotocòpies en arxius, biblioteques i museus, obtenció de còpies i dibuixos en museus i utilització amb finalitats comercials o lucratives de dependències d'arxius, biblioteques i museus.
6. Conselleria de Sanitat i Consum
- Venda de llibres de control d'activitats sanitàries.
- Prestació de serveis de pràctica tanatològica.
- Prestació de serveis amb ocasió de l'activitat docent desenvolupada per l'Institut Valencià d'Estudis de Salut Pública i per la prestació del servei de fotocòpies i altres mitjans de reproducció.
7. Conselleria d'indústria, Comerç i Turisme
- Venda d'impresos d’Indústria, Comerç i Turisme.
- Venda d'informació de registres industrials d'artesans, de comerciants i de comerços i empreses i activitats turístiques, siga quin siga el suport en què es materialitzen.
- Realització de congressos, jornades, seminaris, cursos i taules redones.
8. Conselleria d’agricultura i Pesca
- Venda de productes agrícoles i vi.
- Prestació de serveis de sanitat vegetal, anàlisis víniques i laboratoris agraris.
9. Conselleria de Treball i Afers Socials
- Venda d'impresos i calendaris laborals.
- Quotes d'inscripció en els cursos de formació del Programa de Cooperació Nord-Sud.
- Prestació de serveis d'anàlisis del Laboratori de Reacció al Foc.
- Estades en residències de temps lliure.
10. Conselleria del Medi Ambient
- Venda de plantes de vivers.
- Ocupació, ús o utilització de terrenys de vies pecuàries.
- Prestació de serveis de partició de terrenys forestals, consulta i anàlisi de plans, documents o productes forestals, realització de memòries informatives de forests i redacció de plans, estudis i projectes.
- Utilització de refugis de la conselleria.
11. Institut Valencià d'Administració Pública
- Realització de cursos, jornades, seminaris i congressos.
- Cessió o utilització de les aules i material didàctic i tècnic.
- Prestació de serveis de selecció de personal i organització i recursos humans.
12. Gerència de Ports
- Prestació de serveis generals i específics en els ports dependents de la Generalitat Valenciana.
13. Institut Valencià de la Joventut
- Prestació de serveis en albergs i campaments juvenils.
- Realització de cursos en l'Escola d'Animadors Juvenils.
- Realització de campanyes de temps lliure juvenil, campanyes de camps de treball i expedició del carnet jove.
14. Servei Valencià de Salut
- Venda de productes hematològics.
- Venda d'impresos sanitaris.
- Assistència sanitària no gratuïta prestada a conseqüència d'accidents de trànsit, accidents de treball, malaltia professional i assistència a particulars no coberts per la Seguretat Social, incloent-hi hospitalització, assistència ambulatòria, fisioteràpia i rehabilitació, hemodiàlisi, òrtesi i pròtesi, transport sanitari, tomografia axial computeritzada i ressonància nuclear magnètica.
- Prestació de serveis sanitaris en hematologia i realització de les activitats pròpies del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
15. Institut Valencià de Serveis Socials
- Prestació de serveis en centres per a disminuïts, residències per a la tercera edat, centres de menors, residències per a la dona i menjadors socials per a la tercera edat.

linea