diari

DECRET 29/ 2007, de 9 de març, del Consell, pel qual es modifica el Decret 229/ 2004, de 15 d'octubre, del Consel, pel qual s'estableixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu registre. [2007/3352]

(DOGV núm. 5469 de 13.03.2007) Ref. Base de dades 3369/2007

El Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell, va establir les funcions i els requisits necessaris perquè les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental pogueren ser inscrites en un registre, per a poder així prestar els seus serveis tant als interessats en el compliment de les seues obligacions amb l'administració, com als mateixos òrgans administratius, que necessiten la seua feina, en la mesura que les tasques de vigilància, seguiment i control en matèria de medi ambient requereixen assíduament actuacions d'especial contingut tècnic i professional, que aquestes entitats, amb la solvència i la capacitat acreditades, poden prestar de manera eficaç i competent.
En l'article 8 de l'esmentat decret s'establia una inscripció de les entitats col·laboradores classificada en seccions segons el camp d'actuació per al qual tingueren acreditada la seua solvència i la seua capacitat: contaminació atmosfèrica, contaminació acústica, control d'abocaments i qualitat d'aigües, residus, sòls contaminats, sediments, organismes vius i verificadors ambientals.
No obstant això, en la línia de les noves polítiques europees en matèria de protecció del medi ambient, sobretot les relatives a prevenció i control integrats de la contaminació, Les Corts han aprovat la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, que regula instruments d'intervenció administrativa que s'allunyen d'una visió sectorial de la matèria i tenen una concepció àmplia i global en matèria de preservació del medi.
Aquest nou enfocament exigeix l'existència d'entitats col·laboradores que tinguen la capacitat de poder prestar assistència als interessats i a la mateixa Administració des d'aqueixa perspectiva, amb coneixements i solvència suficient en uns quants camps en la matèria que les convertisquen en aptes per a actuar i dotar d'aqueixa visió global i integrada tal com exigeix la tramitació dels procediments administratius previstos en l'esmentada llei.
Així, l'esmentada Llei 2/2006 preveu, al llarg del seu articulat, l'actuació d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental en el marc dels instruments d'intervenció ambiental que regula.
Tal com estableix el Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell, per a poder ser inscrites, les entitats col·laboradores han d'estar acreditades convenientment per a actuar en el camp per al qual sol·liciten la seua inscripció en el registre. Actualment s'està treballant amb altres comunitats autònomes perquè puguen existir instruments tècnics que permeten conéixer quines actuacions poden exercir aquestes entitats en l'àmbit de la prevenció i el control integrat de la contaminació i poder així acreditar si aquestes compten o no amb la capacitat i la solvència necessàries per a portar-les a terme.
No obstant això, les actuacions en aquest camp són abundants i la necessitat de la col·laboració per part d'aquestes entitats es fa imprescindible de manera immediata.
Per això, en la disposició transitòria tercera que s'afig mitjançant aquest decret, s'estableix que mentre no existisquen entitats acreditades en el camp de la prevenció i el control de la contaminació i, per tant, no existisquen entitats col·laboradores registrades en la secció 10 que mitjançant aquest decret s'introdueix, i almenys durant un període de dos anys, poden ser temporalment els verificadors ambientals a què es refereix la secció 8 de l'esmentat Decret 229/2004 les entitats que poden exercir aquestes actuacions, precisament per estar dotades en la seua actuació en el que es refereix al sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS) d'una perspectiva global en matèria ambiental, i en aquest sentit són acreditades per l'Entitat Nacional d'Acreditació, de tal manera que es mostren com les més apropiades en l'actualitat per a realitzar transitòriament les funcions establides en aquest decret.
D'altra banda, el compliment del compromís de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle adquirit per la Comunitat Europea i els seus estats membres, que van assumir en ratificar el Protocol de Kyoto en la Convenció Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, el 30 de maig de 2002, i que va derivar en l'aprovació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle en la Comunitat i la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, que va establir un nou camp d'actuació per part de les administracions públiques i va suposar un nou marc en què l'administració autonòmica ha d'exercir diverses funcions en el marc d'aquesta matèria, entre altres les relatives a l'informe verificat que els titulars de les instal·lacions sotmeses a l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa han de presentar anualment.
En concret, segons la referida Llei 1/2005, l'informe ha de ser verificat pels organismes de verificació acreditats d'acord amb el que establisca la normativa de desplegament de l'esmentada llei, i que s'ha produït amb la publicació del Reial Decret 1315/2005, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les bases dels sistemes de seguiment i verificació d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
A l'empara de l'esmentada norma i mitjançant una resolució del director general de Qualitat Ambiental de data 10 de maig de 2006 es designa l'associació Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) com a organisme d'acreditació per a la Comunitat Valenciana en l'àmbit del seguiment i la verificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
En aquest sentit, i en el marc del mencionat Reial Decret 1315/2005, es considera convenient introduir una nova secció en el Registre d'Entitats Col·laboradores creat mitjançant el Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell, perquè els verificadors ambientals acreditats de conformitat amb el citat reial decret puguen prestar la seua assistència a l'administració en el compliment de les comeses que la normativa estableix, i, al mateix temps, faciliten als interessats el compliment de les obligacions que aquesta els atribueix.
Conseqüentment, és necessari establir les modificacions pertinents en el Decret 229/2004, a fi de fer possible que les actuacions que hagen de realitzar-se en el marc de les normatives descrites, tant en matèria de control integrat de la contaminació, com en matèria d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, siguen vàlides i adequades davant de l'administració competent en la matèria.
Per tot el que antecedeix, en el marc de les competències que en matèria de medi ambient confereix a la Generalitat l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el marc establit per la Constitució espanyola i, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 9 de març de 2007,
DECRETE
Article únic
Es modifiquen, en els termes exposats en el present decret, els articles 4, 5 i 8 i s'afigen tres disposicions addicionals i una disposició transitòria al Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu registre.
I. S'afig una nova lletra g) en l'apartat 2 de l'article 4, amb el contingut següent:
"g) Control integrat de la contaminació:
- La revisió tècnica, informe i validació dels projectes i la documentació presentada per l'interessat, tant en les sol·licituds d'autorització ambiental integrada com, si és el cas, en les de llicència ambiental.
- Visita i comprovació de les instal·lacions, a instàncies de l'òrgan competent, per a l'atorgament de l'autorització d'inici de l'activitat o de la llicència d'obertura, segons els casos.
- Comprovació ambiental per a les renovacions posteriors de les autoritzacions ambientals integrades.
- Seguiment i control posterior del funcionament de l'activitat o de la instal·lació, a instàncies de l'òrgan competent o del titular de l'activitat".
II. S'afig un nou paràgraf tercer en l'apartat 1 de l'article 5:
"Així mateix, es considera que compleixen els requisits de solvència tècnica els verificadors d'emissions d'efecte hivernacle inclosos en la secció 9 a què es refereix l'article 8 d'aquest decret, quan l'Entitat Nacional d'Acreditació verifique que compleixen els criteris d'acreditació disposats en l'article 9 del Reial Decret 1315/2005, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les bases dels sistemes de seguiment i verificació d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle".
III. S'afigen dues noves seccions, 9 i 10, en l'apartat 1 de l'article 8:
"- Secció 9: Verificadors d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, d'acord amb el Reial Decret 1315/2005, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les bases dels sistemes de seguiment i verificació d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle
- Secció 10: Control integrat de la contaminació".
IV. Es modifica l'apartat 3 de l'article 8, que quedarà redactat en els termes següents:
"3. Dins de les seccions 8, 9 i 10, les entitats col·laboradores s'agruparan en camps d'actuació segons el sector industrial en què realitzen les seues funcions".
V. S'afigen tres disposicions addicionals amb el contingut següent
"Disposicions addicionals
Primera. Taxes i tarifes
En el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, s'inclouran les taxes que correspondrà pagar per la tramitació dels procediments administratius a què es refereix aquest decret.
Les tarifes que han de percebre les entitats col·laboradores per l'exercici de les funcions i activitats que exercisquen en l'àmbit d'aquest decret seran fixades per aquestes, seran de coneixement públic, i hauran sigut prèviament notificades per aquestes entitats a la direcció general competent en matèria de prevenció i control de la contaminació.
Els titulars de les instal·lacions han d'entregar la sol·licitud acompanyada dels documents pertinents i de la justificació del pagament de les tarifes i taxes.
Segona. Requisits de solvència
Per a l'exercici de les funcions de seguiment i control a què es refereix el quart paràgraf de l'article 4.2.g), les entitats col·laboradores incloses en la secció 10 a què es refereix l'article 8 d'aquest decret han de disposar, en els termes del seu article 5.1, de la corresponent acreditació de la solvència tècnica necessària per a poder exercir aquestes funcions en cada un dels camps d'actuació en què pretenguen portar-les a terme, corresponents a les seccions 1 a 7 de l'article 8 d'aquest decret.
En el cas que no disposen de la solvència necessària per a l'exercici d'aqueixes funcions en un camp d'actuació concret, poden subcontractar la realització d'aquestes, per al camp d'actuació en qüestió, amb una altra o altres entitats col·laboradores inscrites en la secció d'aquest registre corresponent a l'esmentat camp d'actuació, segons el que estableix l'article 8 d'aquest decret.
Tercera. Informe previ de l'Entitat Nacional d'Acreditació
Per a la inscripció en la secció 9 a què es refereix l'article 8 d'aquest decret de verificadors d'emissions de gasos d'efecte hivernacle acreditats en altres comunitats autònomes o en altres estats membres de la Comunitat Europea, serà necessari l'informe previ emés per l'Entitat Nacional d'Acreditació en què es constate que el verificador en qüestió disposa d'una acreditació en vigor emesa respecte als criteris i requisits establits en el Reial Decret 1315/2005, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les bases dels sistemes de seguiment i verificació d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle".
VI. S'afig una disposició transitòria tercera amb el contingut següent:
"Tercera
Mentre no es troben registrades entitats de les previstes en la secció 10 a què es refereix l'article 8 d'aquest decret, i almenys durant un període de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquest decret, les funcions que per a aquestes entitats preveuen els tres primers paràgrafs de l'article 4.2.g) d'aquest decret poden ser exercides, si és el cas, per les entitats col·laboradores inscrites en la secció 8 de l'article 8 d'aquest".
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller competent en matèria de medi ambient per a dictar totes les disposicions que requerisca el desplegament i l'execució del present decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 9 de març de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS

linea