diari

DECRET 216/1996, de 26 de novembre, del Govern Valencià, pel qual suspèn parcialment l'aplicació del Decret 66/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, pel que fa al règim de visites al Museu de Belles Arts de València.

(DOGV núm. 2880 de 29.11.1996) Ref. Base de dades 3218/1996

DECRET 216/1996, de 26 de novembre, del Govern Valencià, pel qual suspèn parcialment l'aplicació del Decret 66/1985, de 18 d'abril, del Govern Valencià, pel que fa al règim de visites al Museu de Belles Arts de València.
El Decret 66/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula la visita pública al Museu de Belles Arts Sant Pius V de València i al Museu de la Valltorta, va establir la inclusió de l'entrada al Museu de Belles Arts en la relació de béns i serveis susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics, en va fixar l'import en 350 pessetes i va establir altres mesures sobre l'exempció i reducció d'aquest preu en determinats supòsits.
Atès el procés d'execució d'obres al Museu de Belles Arts de València que, d'una banda, minven la seua capacitat d'exhibició actual en no poder exposar degudament una part molt important dels fons i que, de l'altra, cal acabar perquè el Museu adquirisca un adequat nivell d'exhibició, funcionalitat i serveis, resulta convenient la suspensió de la percepció del preu per l'entrada de la visita, mentre el desplegament d'aquest procés no aconselle restablir-ne el cobrament.
Per això, a proposta dels consellers de Cultura, Educació i Ciència i d'Economia i Hisenda i amb la prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 26 de novembre de 1996,
Decrete
Article únic
Se suspèn l'aplicació del Decret 66/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula la visita pública al Museu de Belles Arts Sant Pius V de València i al Museu de la Valltorta, pel que fa a la regulació de les visites públiques al Museu de Belles Arts de València, fins que la terminació de les obres de rehabilitació i condicionament no aconsellen el restabliment del decret.
DISPOSICIóN FINAL
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana; això no obstant, els seus efectes s'entendran referits a la data d'entrada en vigor del Decret 66/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià.
València, 26 de novembre de 1996
El president de la Generalitat Valenciana
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
La consellera de Cultura, Educació i Ciència,
MARCELA MIRó PÉREZ

El conseller d'Economia i Hisenda,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTíNEZ

linea