diari

DECRET 110/2005, de 10 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 212/1993, de 9 de novembre, pel qual es va establir una Zona de Reserva Marina a l'entorn del Cap de Sant Antoni. [2005/X6826]

(DOGV núm. 5027 de 14.06.2005) Ref. Base de dades 3179/2005

DECRET 110/2005, de 10 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 212/1993, de 9 de novembre, pel qual es va establir una Zona de Reserva Marina a l'entorn del Cap de Sant Antoni. [2005/X6826]
El Decret 212/1993, de 9 de novembre, del Consell de la Generalitat, va establir una Zona de Reserva Marina a l'entorn del Cap de Sant Antoni, i la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana, considera zona protegida d'interés pesquer del litorial marítim de la Comunitat Valenciana la Zona de Reserva Marina a l'entorn del Cap de Sant Antoni, anteriorment establida pel Decret 212/1993.
Al llarg dels últims anys s'ha considerat la necessitat ampliar la protecció d'esta zona, donat l'especial interés que té per a la preservació i regeneració dels recursos pesquers, i limita en esta les activitats extractives de la fauna i flora marines i altres pertorbadores del medi, que quedarien reduïdes a les pesqueries que són tradicionals en les activitats d'arts menors de les modalitats tant d'emmallat com d'ham. Tenint en compte la xicoteta extensió que té l'àrea protegida, i a fi d'evitar un excessiu nombre d'embarcacions a aquella zona, que provocaria una sobreexplotació dels recursos pesquers existents, s'autoritzaria únicament a les embarcacions d'arts menors que normalment han accedit a este calador. Les esmentades consideracions han sigut exposades en la comissió de seguiment d'esta reserva marina.
La zona d'ampliació de la Reserva Marina del Cap de Sant Antoni es troba situada al nord de l'actual zona de reserva. Igual que ocorre amb l'àrea actual de reserva, a l'entorn del nou espai de protecció concorren una sèrie de valors ambientals de primer ordre que justifiquen àmpliament la seua declaració com a àrea d'interés pesquer. L'àrea d'ampliació comprén un mosaic de comunitats biològiques d'excepcional interés conservacionista. Entre estes comunitats cal destacar en gran manera una extensa àrea ocupada per praderies mixtes de posidònia oceànica, que vénen a completar la representació d'esta important comunitat que presenta l'actual àrea de reserva. A l'igual ocorre amb les praderies de fanerògames marines. A la zona d'ampliació queden ben representades les comunitats biològiques assentades sobre fons d'arenes detrítiques ben calibrades. A l'actual zona de reserva, i donada la variada topografia submarina, normalment de forts pendents, les comunitats biològiques de les arenes fines ben calibrades no presenten un bon grau de representació, i estan molt limitades en extensió. Així, l'ampliació incrementa el grau de representació de comunitats no representades o infrarepresentades fins al moment, incrementant, si és possible, el seu elevat interés conservacionista i pesquer.
Estes característiques aconsellen declarar un alt grau de protecció, de caràcter integral, que qualifique esta àrea ampliada com a reserva marina d'interés pesquer, basant-se en el que estableix la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana.
Per això, a proposta del conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 10 de juny de 2005,
DECRETE
Article 1
La reserva marina d'interés pesquer del Cap de Sant Antoni, declarada pel Decret 212/1993, de 9 de novembre, del Consell de la Generalitat, i reconeguda per la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana, comprendrà la zona de les aigües interiors, delimitades d'acord amb la línia de base recta definida pel Reial Decret 2510/1977, de 5 d'agost, entre la punta més a l'est del Cap de Sant Antoni i el meridià de 00º 08,10'E, que passa per la punta de Sant Nicolau. La delimitació gràfica d'aquesta zona apareix al mapa que s'annexa a este decret.
Article 2
Les pesqueries tradicionals d'arts menors que puguen ser autoritzades, ho seran en les modalitats d'emmallat i d'ham.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller competent en matèria de pesca marítima per a adoptar les normes de desenvolupament de la present disposició.
Segona
El present decret entrarà en vigor al mes de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 10 de juny de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
JUAN GABRIEL COTINO FERRER

linea