diari

ORDRE de 13 de novembre de 1996, de la consellera de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca un examen extraordinari per a obtenir el títol de Patró d'Embarcacions d'Esbargiment.

(DOGV núm. 2874 de 21.11.1996) Ref. Base de dades 3104/1996

ORDRE de 13 de novembre de 1996, de la consellera de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es convoca un examen extraordinari per a obtenir el títol de Patró d'Embarcacions d'Esbargiment.
El Reial Decret 1.952/1996, de 23 d'agost, sobre el traspàs de funcions i serveis de l'administració de l'estat a la Comunitat Valenciana, en matèria d'ensenyaments nauticoesportius i subaquaticoesportius, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 24 de setembre de 1996, i el Decret 16/1996, de 30 de setembre, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual s'assignen a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència determinades competències, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 8 d'octubre de 1996, atorguen a aquesta Conselleria, entre altres competències, les de realització i control d'exàmens per a l'accés a les titulacions per al govern de les embarcacions d'esbargiment, amb efectivitat a partir de l'1 d'octubre de 1996.
L'exercici d'aquestes funcions s'ha de realitzar, tal com s'estableix en el reial decret esmentat, de conformitat amb els criteris establits amb caràcter general per la normativa estatal pel que fa al contingut dels programes, tipus de titulació i disseny de les proves. Així es realitzarà, d'acord amb allò que s'ha establit en l'Ordre de 31 de gener de 1990, reguladora dels títols que faculten per al govern d'embarcacions d'esbargiment (BOE de 1990, núm. 43), modificada per l'Ordre de 4 d'octubre de 1991 (BOE de 1991, núm. 224), la Resolució de la Direcció General de la Marina Mercant de 25 de juny de 1990, que estableix els criteris d'examen (BOE de 1990, núm. 161), la Resolució de 19 de febrer de 1990, que n'estableix el programa (BOE de 1990, núm. 54), i la Resolució de 22 de juny de 1990, que estableix el quadre de defectes físics i malalties que constitueixen inutilitat (BOE de 1990, núm. 161).
D'aquestes competències depén un important sector econòmic que s'encarrega de la formació dels aspirants a exàmens, i està prevista una convocatòria ordinària pel Ministeri de Foment per al mes de novembre, i atés que ha sigut anul·lada aquesta com a conseqüència del traspàs de competències a la Generalitat Valenciana, aquesta administració ha d'atendre aquest sector perquè no es veja perjudicat en el desenrotllament de les seues activitats.
A instàncies de les entitats interessades, és necessària la realització d'almenys una convocatòria extraordinària d'exàmens de patró d'embarcacions d'esbargiment, ja que aquesta és la titulació on s'aglutina el major nombre d'aspirants.
Per això, fent ús de les facultats que em confereix l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià (DOGV núm. 138, de 30 de desembre),
ORDENE:
Article únic
Convocar un examen extraordinari per a l'obtenció del títol de patró d'embarcacions d'esbargiment amb subjecció a les bases de convocatòria que s'assenyalen en l'annex I.
DISPOSICIó ADDICIONAL
Per a allò no previst en aquesta ordre cal aplicar la normativa estatal en la matèria.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el director general de l'Esport per a dictar les normes necessàries per al desplegament i l'execució d'aquesta ordre.
Segona
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la General Valenciana.
Tercera
Contra aquesta ordre, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats del dia de la seua publicació, segons l'article 58.3 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. La interposició de l'esmentat recurs requerirà la comunicació prèvia a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Tot això, de conformitat amb allò que s'ha disposat en els articles 57 i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i l'article 110.3. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
València, 13 de novembre de 1996
La consellera de Cultura, Educació i Ciència,
MARCELA MIRó PÉREZ
ANNEX I
Bases per les quals es convoca un examen extraordinari
per a obtenir el títol de Patró d'Embarcacions d'Esbargiment
1. Normes generals
L'examen el realitzarà el tribunal que es constituïsca, de conformitat amb allò que s'ha establit en l'article 8 de l'Ordre de 31 de gener de 1990.
2. Sol·licituds
Els candidats les realitzaran segons el model de sol·licitud d'admissió al examen per a l'obtenció del títol de Patró d'Embarcacions d'Esbargiment.
A la sol·licitud hauran d'unir-se els següents documents:
a) dues fotografies semblants a les exigides per al document nacional d'identitat, en el dors de les quals han de figurar el nom i els cognoms i el número del DNI.
b) una fotocòpia del DNI.
c) Exemplar per a l'administració de la sol·licitud d'admissió a l'examen per a l'obtenció del títol de Patró d'Embarcacions d'Esbargiment, amb el certificat mecànic o firma autoritzada de l'entitat col·laboradora.
Preu dels drets d'examen de patró d'embarcacions d'esbargiment: 6.000 pessetes.
Aquests drets d'examen han d'incorporar el cost de tots els actes administratius que es deriven d'aquesta convocatòria, incloent-hi els d'expedició de certificats, reclamacions, etc. Se n'exclouen les taxes per expedició de títols o els expedients per pèrdua de documents o uns altres no derivats de la mateixa convocatòria d'examen.
d) certificat mèdic oficial expedit per un facultatiu, ajustat a les normes contingudes en la Resolució de la Direcció General de la Marina Mercant, de 22 de juny de 1990 (BOE de 1990, núm. 161), que estableix el quadre de defectes físics, o bé el certificat d'examen de l'última convocatòria a què s'hagueren presentat durant 1995 i 1996.
3. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds per a prendre part en l'examen podran presentar-se directament al Registre General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, o als llocs indicats en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La Direcció General de l'Esport les remetrà al tribunal d'examen una vegada constituït aquest.
4. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds s'ha d'iniciar l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitzarà el 5 de desembre de 1996.
5. Desenvolupament de les proves
L'examen es realitzarà a València, el dia 14 de desembre de 1996.
El lloc de celebració de l'examen l'anunciarà el president del tribunal en el tauler d'anuncis de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, situada a l'avinguda de Campanar, 32, de València, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i s'indicaran els materials o útils que hauran de portar els candidats. I es regiran pel que s'estableix en l'article 8 de l'ordre de 31 de gener de 1990, i s'adaptaran al programa establit en l'annex IV de la Resolució de 19 de febrer de 1990.
6. Tribunal
El tribunal que ha de jutjar les proves serà nomenat pel director general de l'Esport, una vegada finalitzat el termini d'inscripció.
Els membres dels tribunals tindran dret al pagament d'indemnitzacions per assistències, d'acord amb allò que s'ha previst en el Decret 200/85, de 23 de desembre, modificat pel Decret 79/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià; als efectes del qual el tribunal de patró d'embarcacions d'esbargiment s'inclourà en la segona categoria de les previstes en l'annex IV de l'esmentat decret.
7. Resultat dels exàmens i reclamacions
Finalitzats els exàmens, els resultats es publicaran en el tauler d'anuncis de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, situada a l'avinguda de Campanar, 32 de València
Els candidats disposaran d'un termini d'un mes per a interposar un recurs ordinari davant del director general de l'Esport, d'acord amb el que s'estableix en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

linea